శివాష్టకం | शिवाष्टकम् | SHIVASHTAKAM

0
శివాష్టకం | शिवाष्टकम् | SHIVASHTAKAM

శివాష్టకం

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజాం ।
భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 1 ॥

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాల కాలం గణేశాది పాలం ।
జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 2॥

ముదామాకరం మండనం మండయంతం మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తం ।
అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 3 ॥

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశం ।
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 4 ॥

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహం ।
పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 5 ॥

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానం ।
బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 6 ॥

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రం ।
అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 7 ॥

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం।
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం, శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 8 ॥

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నం ।
సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

शिवाष्टकम्

प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं सदानन्द भाजां ।
भवद्भव्य भूतेश्वरं भूतनाथं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 1 ॥

गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकाल कालं गणेशादि पालं ।
जटाजूट गङ्गोत्तरङ्गैर्विशालं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 2॥

मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महा मण्डलं भस्म भूषाधरं तम् ।
अनादिं ह्यपारं महा मोहमारं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 3 ॥

वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापाप नाशं सदा सुप्रकाशम् ।
गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 4 ॥

गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदापन्न गेहम् ।
परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्-वन्द्यमानं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 5 ॥

कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोज नम्राय कामं ददानम् ।
बलीवर्धमानं सुराणां प्रधानं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 6 ॥

शरच्चन्द्र गात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् ।
अपर्णा कलत्रं सदा सच्चरित्रं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 7 ॥

हरं सर्पहारं चिता भूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं।
श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं, शिवं शङ्करं शम्भु मीशानमीडे ॥ 8 ॥

स्वयं यः प्रभाते नरश्शूल पाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विहप्राप्यरत्नं ।
सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रैस्समाराध्य मोक्षं प्रयाति ॥

SHIVASHTAKAM

prabhuṃ prāṇanāthaṃ vibhuṃ viśvanāthaṃ jagannātha nāthaṃ sadānanda bhājāṃ ।
bhavadbhavya bhūtēśvaraṃ bhūtanāthaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 1 ॥

gaḻē ruṇḍamālaṃ tanau sarpajālaṃ mahākāla kālaṃ gaṇēśādi pālaṃ ।
jaṭājūṭa gaṅgōttaraṅgairviśālaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 2॥

mudāmākaraṃ maṇḍanaṃ maṇḍayantaṃ mahā maṇḍalaṃ bhasma bhūṣādharaṃ tam ।
anādiṃ hyapāraṃ mahā mōhamāraṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 3 ॥

vaṭādhō nivāsaṃ mahāṭṭāṭṭahāsaṃ mahāpāpa nāśaṃ sadā suprakāśam ।
girīśaṃ gaṇēśaṃ surēśaṃ mahēśaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 4 ॥

girīndrātmajā saṅgṛhītārdhadēhaṃ girau saṃsthitaṃ sarvadāpanna gēham ।
parabrahma brahmādibhir-vandyamānaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 5 ॥

kapālaṃ triśūlaṃ karābhyāṃ dadhānaṃ padāmbhōja namrāya kāmaṃ dadānam ।
balīvardhamānaṃ surāṇāṃ pradhānaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 6 ॥

śarachchandra gātraṃ gaṇānandapātraṃ trinētraṃ pavitraṃ dhanēśasya mitram ।
aparṇā kaḻatraṃ sadā sachcharitraṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 7 ॥

haraṃ sarpahāraṃ chitā bhūvihāraṃ bhavaṃ vēdasāraṃ sadā nirvikāraṃ।
śmaśānē vasantaṃ manōjaṃ dahantaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍē ॥ 8 ॥

svayaṃ yaḥ prabhātē naraśśūla pāṇē paṭhēt stōtraratnaṃ tvihaprāpyaratnaṃ ।
suputraṃ sudhānyaṃ sumitraṃ kaḻatraṃ vichitraissamārādhya mōkṣaṃ prayāti ॥

ஶிவாஷ்டகம்

ப்ரபு4ம் ப்ராணனாத2ம் விபு4ம் விஶ்வனாத2ம் ஜக3ன்னாத2 நாத2ம் ஸதா3னந்த3 பா4ஜாம் ।
ப4வத்3ப4வ்ய பூ4தேஶ்வரம் பூ4தனாத2ம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 1 ॥

க3ல்தே3 ருண்ட3மாலம் தனௌ ஸர்பஜாலம் மஹாகால காலம் க3ணேஶாதி3 பாலம் ।
ஜடாஜூட க3ங்கோ3த்தரங்கை3ர்விஶாலம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 2॥

முதா3மாகரம் மண்ட3னம் மண்ட3யன்தம் மஹா மண்ட3லம் ப4ஸ்ம பூ4ஷாத4ரம் தம் ।
அனாதி3ம் ஹ்யபாரம் மஹா மோஹமாரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 3 ॥

வடாதோ4 நிவாஸம் மஹாட்டாட்டஹாஸம் மஹாபாப நாஶம் ஸதா3 ஸுப்ரகாஶம் ।
கி3ரீஶம் க3ணேஶம் ஸுரேஶம் மஹேஶம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 4 ॥

கி3ரீன்த்3ராத்மஜா ஸங்க்3ருஹீதார்த4தே3ஹம் கி3ரௌ ஸம்ஸ்தி2தம் ஸர்வதா3பன்ன கே3ஹம் ।
பரப்3ரஹ்ம ப்3ரஹ்மாதி3பி4ர்-வன்த்3யமானம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 5 ॥

கபாலம் த்ரிஶூலம் கராப்4யாம் த3தா4னம் பதா3ம்போ4ஜ நம்ராய காமம் த3தா3னம் ।
ப3லீவர்த4மானம் ஸுராணாம் ப்ரதா4னம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 6 ॥

ஶரச்சன்த்3ர கா3த்ரம் க3ணானந்த3பாத்ரம் த்ரினேத்ரம் பவித்ரம் த4னேஶஸ்ய மித்ரம் ।
அபர்ணா கல்த3த்ரம் ஸதா3 ஸச்சரித்ரம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 7 ॥

ஹரம் ஸர்பஹாரம் சிதா பூ4விஹாரம் ப4வம் வேத3ஸாரம் ஸதா3 நிர்விகாரம்।
ஶ்மஶானே வஸன்தம் மனோஜம் த3ஹன்தம், ஶிவம் ஶங்கரம் ஶம்பு4 மீஶானமீடே3 ॥ 8 ॥

ஸ்வயம் ய: ப்ரபா4தே நரஶ்ஶூல பாணே படே2த் ஸ்தோத்ரரத்னம் த்விஹப்ராப்யரத்னம் ।
ஸுபுத்ரம் ஸுதா4ன்யம் ஸுமித்ரம் கல்த3த்ரம் விசித்ரைஸ்ஸமாராத்4ய மோக்ஷம் ப்ரயாதி ॥

ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಥಂ ಸದಾನಂದ ಭಾಜಾಂ ।
ಭವದ್ಭವ್ಯ ಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 1 ॥

ಗಳೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾದಿ ಪಾಲಂ ।
ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 2॥

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯಂತಂ ಮಹಾ ಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮ ಭೂಷಾಧರಂ ತಂ ।
ಅನಾದಿಂ ಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾ ಮೋಹಮಾರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 3 ॥

ವಟಾಧೋ ನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪ ನಾಶಂ ಸದಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಂ ।
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಮಹೇಶಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 4 ॥

ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾಪನ್ನ ಗೇಹಂ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್-ವಂದ್ಯಮಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 5 ॥

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಂಭೋಜ ನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಂ ।
ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 6 ॥

ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಗಾತ್ರಂ ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಂ ।
ಅಪರ್ಣಾ ಕಳತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 7 ॥

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾ ಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ।
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸಂತಂ ಮನೋಜಂ ದಹಂತಂ, ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭು ಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 8 ॥

ಸ್ವಯಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಶ್ಶೂಲ ಪಾಣೇ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ತ್ವಿಹಪ್ರಾಪ್ಯರತ್ನಂ ।
ಸುಪುತ್ರಂ ಸುಧಾನ್ಯಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಕಳತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರೈಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥

ശിവാഷ്ടകമ്

പ്രഭും പ്രാണനാഥം വിഭും വിശ്വനാഥം ജഗന്നാഥ നാഥം സദാനംദ ഭാജാമ് ।
ഭവദ്ഭവ്യ ഭൂതേശ്വരം ഭൂതനാഥം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 1 ॥

ഗലേ രുംഡമാലം തനൌ സര്പജാലം മഹാകാല കാലം ഗണേശാദി പാലമ് ।
ജടാജൂട ഗംഗോത്തരംഗൈര്വിശാലം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 2॥

മുദാമാകരം മംഡനം മംഡയംതം മഹാ മംഡലം ഭസ്മ ഭൂഷാധരം തമ് ।
അനാദിം ഹ്യപാരം മഹാ മോഹമാരം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 3 ॥

വടാധോ നിവാസം മഹാട്ടാട്ടഹാസം മഹാപാപ നാശം സദാ സുപ്രകാശമ് ।
ഗിരീശം ഗണേശം സുരേശം മഹേശം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 4 ॥

ഗിരീംദ്രാത്മജാ സംഗൃഹീതാര്ധദേഹം ഗിരൌ സംസ്ഥിതം സര്വദാപന്ന ഗേഹമ് ।
പരബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാദിഭിര്-വംദ്യമാനം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 5 ॥

കപാലം ത്രിശൂലം കരാഭ്യാം ദധാനം പദാംഭോജ നമ്രായ കാമം ദദാനമ് ।
ബലീവര്ധമാനം സുരാണാം പ്രധാനം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 6 ॥

ശരച്ചംദ്ര ഗാത്രം ഗണാനംദപാത്രം ത്രിനേത്രം പവിത്രം ധനേശസ്യ മിത്രമ് ।
അപര്ണാ കലത്രം സദാ സച്ചരിത്രം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 7 ॥

ഹരം സര്പഹാരം ചിതാ ഭൂവിഹാരം ഭവം വേദസാരം സദാ നിര്വികാരം।
ശ്മശാനേ വസംതം മനോജം ദഹംതം, ശിവം ശംകരം ശംഭു മീശാനമീഡേ ॥ 8 ॥

സ്വയം യഃ പ്രഭാതേ നരശ്ശൂല പാണേ പഠേത് സ്തോത്രരത്നം ത്വിഹപ്രാപ്യരത്നമ് ।
സുപുത്രം സുധാന്യം സുമിത്രം കലത്രം വിചിത്രൈസ്സമാരാധ്യ മോക്ഷം പ്രയാതി ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

SHIVA STOTRAMS

|| Sri Rudram Laghunyasam | Sri Rudram Namakam | Sri Rudram Chamakam | Shivashtakam | Chandrasekhara Ashtakam | Kasi Vishwanathashtakam | Lingashtakam | Bilvaashtakam | Shiva Panchakshari Stotram | Nirvaana Shatkam | Shivananda Lahari | Dakshina Murthy Stotram | Rudrashtakam | Jagannatha Ashtakam | Shiva Ashtottara Sata Namavali | Kalabhairava Ashtakam |  Totakashtakam | Shiva Manasa Puja | Shiva Sahasra Nama Stotram | Uma Maheswara Stotram | Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram | Shiva Tandava Stotram | Shiva Bhujangam | Dwadasa Jyotirlinga Stotram | Ardha Naareeswara Ashtakam | Shiva Kavacham | Shiva Mahimna Stotram | Sree Kaala Hastiswara Satakam | Nakshatra Suktam (Nakshatreshti) | Manyu Suktam | Panchamruta Snanam | Shiva Mangalaashtakam | Sree Mallikarjuna Mangalasasanam | Shiva Shadakshari Stotram | Shiva Aparadha Kshamapana Stotram | Daridrya Dahana Shiva Stotram | Shiva Bhujanga Prayata Stotram | Ardha Nareeswara Stotram | Maha Mrutyunjaya Stotram (Rudram Pasupatim) | Sri Kashi Visvanatha Stotram | Dvadasha Jyothirlinga Stotram | Vaidyanatha Ashtakam | Sri Shiva Aarati | Shiva Sankalpa Upanishad (Shiva Sankalpamastu) | Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top