రుద్రాష్టకం - रुद्राष्टकम् - RUDRASHTAKAM

0
రుద్రాష్టకం - रुद्राष्टकम् - RUDRASHTAKAM

రుద్రాష్టకం

నమామీశమీశాననిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ ।
నిజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకాశమాకాశవాసం భజేఽహమ్ ॥ 1॥

నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ ।
కరాలం మహాకాలకాలం కృపాలం గుణాగారసంసారపారం నతోఽహమ్ ॥ 2॥

తుషారాద్రిసంకాశగౌరం గభీరం మనోభూతకోటిప్రభా శ్రీశరీరమ్ ।
స్ఫురన్మౌలికల్లోలినీ చారుగంగా లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగా ॥ 3॥

చలత్కుండలం భ్రూ సునేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాలమ్ ।
మృగాధీశచర్మాంబరం ముండమాలం ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి ॥ 4॥

ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశమఖండమజం భానుకోటిప్రకాశమ్ ।
త్రయః శూలనిర్మూలనం శూలపాణిం భజేఽహం భవానీపతిం భావగమ్యమ్ ॥ 5॥

కలాతీతకల్యాణకల్పాంతకారీ సదా సజ్జనానందదాతా పురారీ ।
చిదానందసందోహమోహాపహారీ ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మథారీ ॥ 6॥

న యావద్ ఉమానాథ పాదారవిందం భజంతీహ లోకే పరే వా నరాణామ్ ।
న తావత్సుఖం శాంతి సంతాపనాశం ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాసమ్ ॥ 7॥

న జానామి యోగం జపం నైవ పూజాం నతోఽహం సదా సర్వదా శంభు తుభ్యమ్ ।
జరాజన్మదుఃఖౌఘతాతప్యమానం ప్రభో పాహి ఆపన్నమామీశ శంభో ॥ 8॥

రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హరతోషయే ।
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతి ॥

॥ ఇతి శ్రీరామచరితమానసే ఉత్తరకాండే శ్రీగోస్వామితులసీదాసకృతం
శ్రీరుద్రాష్టకం సంపూర్ణమ్ ॥

रुद्राष्टकम्

नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् ।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॥ 1॥

निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् ।
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् ॥ 2॥

तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् ।
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा ॥ 3॥

चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि ॥ 4॥

प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशमखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशम् ।
त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् ॥ 5॥

कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ।
चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 6॥

न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् ॥ 7॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यम् ।
जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ 8॥

रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ।
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥

॥ इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डे श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं
श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् ॥

RUDRASHTAKAM

namāmīśamīśānanirvāṇarūpaṃ vibhuṃ vyāpakaṃ brahmavēdasvarūpam ।
nijaṃ nirguṇaṃ nirvikalpaṃ nirīhaṃ chidākāśamākāśavāsaṃ bhajē'ham ॥ 1॥

nirākāramōṅkāramūlaṃ turīyaṃ girā jñāna gōtītamīśaṃ girīśam ।
karālaṃ mahākālakālaṃ kṛpālaṃ guṇāgārasaṃsārapāraṃ natō'ham ॥ 2॥

tuṣārādrisaṅkāśagauraṃ gabhīraṃ manōbhūtakōṭiprabhā śrīśarīram ।
sphuranmaulikallōlinī chārugaṅgā lasadbhālabālēndu kaṇṭhē bhujaṅgā ॥ 3॥

chalatkuṇḍalaṃ bhrū sunētraṃ viśālaṃ prasannānanaṃ nīlakaṇṭhaṃ dayālam ।
mṛgādhīśacharmāmbaraṃ muṇḍamālaṃ priyaṃ śaṅkaraṃ sarvanāthaṃ bhajāmi ॥ 4॥

prachaṇḍaṃ prakṛṣṭaṃ pragalbhaṃ parēśamakhaṇḍamajaṃ bhānukōṭiprakāśam ।
trayaḥ śūlanirmūlanaṃ śūlapāṇiṃ bhajē'haṃ bhavānīpatiṃ bhāvagamyam ॥ 5॥

kalātītakalyāṇakalpāntakārī sadā sajjanānandadātā purārī ।
chidānandasandōhamōhāpahārī prasīda prasīda prabhō manmathārī ॥ 6॥

na yāvad umānātha pādāravindaṃ bhajantīha lōkē parē vā narāṇām ।
na tāvatsukhaṃ śānti santāpanāśaṃ prasīda prabhō sarvabhūtādhivāsam ॥ 7॥

na jānāmi yōgaṃ japaṃ naiva pūjāṃ natō'haṃ sadā sarvadā śambhu tubhyam ।
jarājanmaduḥkhaughatātapyamānaṃ prabhō pāhi āpannamāmīśa śambhō ॥ 8॥

rudrāṣṭakamidaṃ prōktaṃ viprēṇa haratōṣayē ।
yē paṭhanti narā bhaktyā tēṣāṃ śambhuḥ prasīdati ॥

॥ iti śrīrāmacharitamānasē uttarakāṇḍē śrīgōsvāmitulasīdāsakṛtaṃ
śrīrudrāṣṭakaṃ sampūrṇam ॥

ருத்3ராஷ்டகம்

நமாமீஶமீஶானநிர்வாணரூபஂ விபு4ஂ வ்யாபகம் ப்3ரஹ்மவேத3ஸ்வரூபம் ।
நிஜஂ நிர்கு3ணஂ நிர்விகல்பஂ நிரீஹஂ சிதா3காஶமாகாஶவாஸம் பஜ4ேஹம் ॥ 1॥

நிராகாரமோங்காரமூலஂ துரீயம் கி3ரா ஜ்ஞான கோ3தீதமீஶம் கி3ரீஶம் ।
கராலஂ மஹாகாலகாலஂ க்ருபாலம் கு3ணாகா3ரஸம்ஸாரபாரஂ நதோஹம் ॥ 2॥

துஷாராத்3ரிஸங்காஶகௌ3ரம் க3பீ4ரஂ மனோபூ4தகோடிப்ரபா4 ஶ்ரீஶரீரம் ।
ஸ்பு2ரன்மௌலிகல்லோலினீ சாருக3ங்கா3 லஸத்3பா4லபா3லேன்து3 கண்டே2 பு4ஜங்கா3 ॥ 3॥

சலத்குண்ட3லம் ப்4ரூ ஸுனேத்ரஂ விஶாலஂ ப்ரஸன்னானநஂ நீலகண்ட2ம் த3யாலம் ।
ம்ருகா3தீ4ஶசர்மாம்ப3ரஂ முண்ட3மாலஂ ப்ரியஂ ஶங்கரஂ ஸர்வனாத2ம் பஜ4ாமி ॥ 4॥

ப்ரசண்டஂ3 ப்ரக்ருஷ்டஂ ப்ரக3ல்பஂ4 பரேஶமக2ண்ட3மஜம் பா4னுகோடிப்ரகாஶம் ।
த்ரய: ஶூலனிர்மூலனஂ ஶூலபாணிம் பஜ4ேஹம் ப4வானீபதிம் பா4வக3ம்யம் ॥ 5॥

கலாதீதகல்யாணகல்பான்தகாரீ ஸதா3 ஸஜ்ஜனானந்த3தா3தா புராரீ ।
சிதா3னந்த3ஸன்தோ3ஹமோஹாபஹாரீ ப்ரஸீத3 ப்ரஸீத3 ப்ரபோ4 மன்மதா2ரீ ॥ 6॥

ந யாவத்3 உமானாத2 பாதா3ரவின்த3ம் பஜ4ன்தீஹ லோகே பரே வா நராணாம் ।
ந தாவத்ஸுகஂ2 ஶான்தி ஸன்தாபனாஶஂ ப்ரஸீத3 ப்ரபோ4 ஸர்வபூ4தாதி4வாஸம் ॥ 7॥

ந ஜானாமி யோகஂ3 ஜபஂ நைவ பூஜாஂ நதோஹஂ ஸதா3 ஸர்வதா3 ஶம்பு4 துப்4யம் ।
ஜராஜன்மது3:கௌ2க4தாதப்யமானஂ ப்ரபோ4 பாஹி ஆபன்னமாமீஶ ஶம்போ4 ॥ 8॥

ருத்3ராஷ்டகமிதஂ3 ப்ரோக்தஂ விப்ரேண ஹரதோஷயே ।
யே பட2ன்தி நரா ப4க்த்யா தேஷாஂ ஶம்பு4: ப்ரஸீத3தி ॥

॥ இதி ஶ்ரீராமசரிதமானஸே உத்தரகாண்டே3 ஶ்ரீகோ3ஸ்வாமிதுலஸீதா3ஸக்ருதம்
ஶ்ரீருத்3ராஷ்டகஂ ஸம்பூர்ணம் ॥

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ

ನಮಾಮೀಶಮೀಶಾನನಿರ್ವಾಣರೂಪಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಸ್ವರೂಪಮ್ ।
ನಿಜಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ ಚಿದಾಕಾಶಮಾಕಾಶವಾಸಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 1॥

ನಿರಾಕಾರಮೋಂಕಾರಮೂಲಂ ತುರೀಯಂ ಗಿರಾ ಜ್ಞಾನ ಗೋತೀತಮೀಶಂ ಗಿರೀಶಮ್ ।
ಕರಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಕೃಪಾಲಂ ಗುಣಾಗಾರಸಂಸಾರಪಾರಂ ನತೋಽಹಮ್ ॥ 2॥

ತುಷಾರಾದ್ರಿಸಂಕಾಶಗೌರಂ ಗಭೀರಂ ಮನೋಭೂತಕೋಟಿಪ್ರಭಾ ಶ್ರೀಶರೀರಮ್ ।
ಸ್ಫುರನ್ಮೌಲಿಕಲ್ಲೋಲಿನೀ ಚಾರುಗಂಗಾ ಲಸದ್ಭಾಲಬಾಲೇಂದು ಕಂಠೇ ಭುಜಂಗಾ ॥ 3॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಂ ಭ್ರೂ ಸುನೇತ್ರಂ ವಿಶಾಲಂ ಪ್ರಸನ್ನಾನನಂ ನೀಲಕಂಠಂ ದಯಾಲಮ್ ।
ಮೃಗಾಧೀಶಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಮುಂಡಮಾಲಂ ಪ್ರಿಯಂ ಶಂಕರಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 4॥

ಪ್ರಚಂಡಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪರೇಶಮಖಂಡಮಜಂ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ತ್ರಯಃ ಶೂಲನಿರ್ಮೂಲನಂ ಶೂಲಪಾಣಿಂ ಭಜೇಽಹಂ ಭವಾನೀಪತಿಂ ಭಾವಗಮ್ಯಮ್ ॥ 5॥

ಕಲಾತೀತಕಲ್ಯಾಣಕಲ್ಪಾಂತಕಾರೀ ಸದಾ ಸಜ್ಜನಾನಂದದಾತಾ ಪುರಾರೀ ।
ಚಿದಾನಂದಸಂದೋಹಮೋಹಾಪಹಾರೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಮನ್ಮಥಾರೀ ॥ 6॥

ನ ಯಾವದ್ ಉಮಾನಾಥ ಪಾದಾರವಿಂದಂ ಭಜಂತೀಹ ಲೋಕೇ ಪರೇ ವಾ ನರಾಣಾಮ್ ।
ನ ತಾವತ್ಸುಖಂ ಶಾಂತಿ ಸಂತಾಪನಾಶಂ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಮ್ ॥ 7॥

ನ ಜಾನಾಮಿ ಯೋಗಂ ಜಪಂ ನೈವ ಪೂಜಾಂ ನತೋಽಹಂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಶಂಭು ತುಭ್ಯಮ್ ।
ಜರಾಜನ್ಮದುಃಖೌಘತಾತಪ್ಯಮಾನಂ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಆಪನ್ನಮಾಮೀಶ ಶಂಭೋ ॥ 8॥

ರುದ್ರಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಪ್ರೇಣ ಹರತೋಷಯೇ ।
ಯೇ ಪಠಂತಿ ನರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತೇಷಾಂ ಶಂಭುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತಮಾನಸೇ ಉತ್ತರಕಾಂಡೇ ಶ್ರೀಗೋಸ್ವಾಮಿತುಲಸೀದಾಸಕೃತಂ
ಶ್ರೀರುದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top