తైత్తిరీయ ఉపనిషద్ - భృగువల్లీ | तैत्तिरीय उपनिषद् - भृगुवल्ली | TAITTIRIYA UPANISHAD - BHRUGU VALLI

తైత్తిరీయ ఉపనిషద్ - భృగువల్లీ | तैत्तिरीय उपनिषद् - भृगुवल्ली | TAITTIRIYA UPANISHAD - BHRUGU VALLI

తైత్తిరీయ ఉపనిషద్ - భృగువల్లీ

హరిః ఓమ్ । స॒హ నా॑ వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై । తే॒జ॒స్వి నా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ । ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ।

భ్రుగు॒ర్వై వా॑రు॒ణిః । వరు॑ణం॒ పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తస్మా॑ ఏత॒త్ప్రో॑వాచ । అన్నం॑ ప్రా॒ణం చక్షు॒శ్రోత్రం॒ మనో॒ వాచ॒మితి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । యతో॒ వా ఇ॒మాని॒ భుతా॑ని॒ జాయం॑తే । యేన॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । యత్ప్రయం॑త్యభిసంవి॑శంతి । తద్విజి॑జ్ఞాసస్వ । తద్బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా । ॥ 1 ॥

అన్నం॒ బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । అ॒న్నాధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయం॑తే । అన్నే॑న॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । అన్నం॒ ప్రయం॑త్య॒భిసంవి॑శం॒తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణం॒ పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా । ॥ 2 ॥

ప్రా॒ణో బ్ర॒హ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । ప్రా॒ణాధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయం॑తే । ప్రా॒ణేన॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । ప్రా॒ణం ప్రయం॑త్య॒భి సంవి॑శం॒తీతి॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణం॒ పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా । ॥ 3 ॥

మనో॒ బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్। మన॑సో॒ హ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయం॑తే । మన॑సా॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । మనః॒ ప్రయం॑త్య॒భి సంవి॑శం॒తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణం॒ పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా । ॥ 4 ॥

వి॒జ్ఞానం॒ బ్రహ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । వి॒జ్ఞానా॒ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయం॑తే । వి॒జ్ఞానే॑న॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । వి॒జ్ఞానం॒ ప్రయం॑త్య॒భిసంవి॑శం॒తీతి॑ । తద్వి॒జ్ఞాయ॑ । పున॑రే॒వ వరు॑ణం॒ పిత॑ర॒ముప॑ససార । అధీ॑హి భగవో॒ బ్రహ్మేతి॑ । తగ్ం హో॑వాచ । తప॑సా॒ బ్రహ్మ॒ విజి॑జ్ఞాసస్వ । తపో॒ బ్రహ్మేతి॑ । స తపో॑ఽతప్యత । స తప॑స్త॒ప్త్వా । ॥ 5 ॥

ఆ॒నం॒దో బ్ర॒హ్మేతి॒ వ్య॑జానాత్ । ఆ॒నందా॒ధ్యే॑వ ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయం॑తే । ఆ॒నం॒దేన॒ జాతా॑ని॒ జీవం॑తి । ఆ॒నం॒దం ప్రయం॑త్య॒భిసంవి॑శం॒తీతి॑ । సైషా భా᳚ర్గ॒వీ వా॑రు॒ణీ వి॒ద్యా । ప॒ర॒మే వ్యో॑మ॒న్ ప్రతి॑ష్ఠితా । స య ఏ॒వం వేద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్ కీ॒ర్త్యా । ॥ 6 ॥

అన్నం॒ న నిం॑ద్యాత్ । తద్-వ్ర॒తమ్ । ప్రా॒ణో వా అన్నం᳚ । శరీ॑రమన్నా॒దమ్ । ప్రా॒ణే శరీ॑రం॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । శరీ॑రే ప్రా॒ణః ప్రతి॑ష్ఠితః । తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్టితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒ వేద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్ కీ॒ర్త్యా । ॥ 7 ॥

అన్నం॒ న పరి॑చక్షీత । తద్-వ్ర॒తమ్ । ఆపో॒ వా అన్నం᳚ । జ్యోతి॑రన్నా॒దమ్ । అ॒ప్సు జ్యోతిః॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । జ్యోతి॒ష్యాపః॒ ప్రతి॑ష్ఠితాః। తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒ వేద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్ కీ॒ర్త్యా । ॥ 8 ॥

అన్నం॑ బ॒హు కు॑ర్వీత । తద్-వ్ర॒తమ్ । పృ॒థి॒వీ వా అన్నం᳚ । ఆ॒కా॒శో᳚ఽన్నా॒దః । పృ॒థి॒వ్యామా॑కా॒శః ప్రతి॑ష్ఠితః । ఆ॒కా॒శే పృ॑థి॒వీ ప్రతి॑ష్ఠితా । తదే॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితమ్ । స య ఏ॒తదన్న॒మన్నే॒ ప్రతి॑ష్ఠితం॒ వేద॒ ప్రతి॑తిష్ఠతి । అన్న॑వానన్నా॒దో భ॑వతి । మ॒హాన్భ॑వతి ప్ర॒జయా॑ ప॒శుభి॑ర్బ్రహ్మవర్చ॒సేన॑ । మ॒హాన్ కీ॒ర్త్యా । ॥ 9 ॥

న కంచన వసతౌ ప్రత్యా॑చక్షీ॒త । తద్-వ్ర॒తమ్ । తస్మాద్యయా కయా చ విధయా బహ్వ॑న్నం ప్రా॒ప్నుయాత్ । అరాధ్యస్మా అన్నమి॑త్యాచ॒క్షతే । ఏతద్వై ముఖతో᳚ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । ముఖతోఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే । ఏతద్వై మధ్యతో᳚ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । మధ్యతోఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే । ఏతద్వా అంతతో᳚ఽన్నగ్ం రా॒ద్ధమ్ । అంతతోఽస్మా అ॑న్నగ్ం రా॒ధ్యతే । య ఏ॑వం వే॒ద । క్షేమ ఇ॑తి వా॒చి । యోగక్షేమ ఇతి ప్రా॑ణాపా॒ణయోః । కర్మే॑తి హ॒స్తయోః । గతిరి॑తి పా॒దయోః । విముక్తిరి॑తి పా॒యౌ । ఇతి మానుషీ᳚స్సమా॒జ్ఞాః । అథ దై॒వీః । తృప్తిరి॑తి వృ॒ష్టౌ । బలమి॑తి వి॒ద్యుతి । యశ ఇ॑తి ప॒శుషు । జ్యోతిరితి న॑క్షత్రే॒షు । ప్రజాతిరమృతమానంద ఇ॑త్యుప॒స్థే । సర్వమి॑త్యాకా॒శే । తత్ప్రతిష్ఠేత్యు॑పాసీ॒త। ప్రతిష్ఠా॑వాన్భ॒వతి । తన్మహ ఇత్యు॑పాసీ॒త । మ॑హాన్భ॒వతి । తన్మన ఇత్యు॑పాసీ॒త । మాన॑వాన్భ॒వతి । తన్నమ ఇత్యు॑పాసీ॒త । నమ్యంతే᳚ఽస్మై కా॒మాః । తద్బ్రహ్మేత్యు॑పాసీ॒త । బ్రహ్మ॑వాన్భ॒వతి । తద్బ్రహ్మణః పరిమర ఇత్యు॑పాసీ॒త । పర్యేణం మ్రియంతే ద్వి షంత॑స్సప॒త్నాః । పరి యే᳚ఽప్రియా᳚ భ్రాతృ॒వ్యాః । స యశ్చా॑యం పు॒రుషే । యశ్చాసా॑వాది॒త్యే । స ఏకః॑ । స య॑ ఏవం॒ విత్ । అస్మాల్లో॑కాత్ప్రే॒త్య । ఏతమన్నమయమాత్మానముప॑ సంక్ర॒మ్య ॥ ఏతం ప్రాణమయమాత్మానముప॑ సంక్ర॒మ్య । ఏతం మనోమయమాత్మానముప॑ సంక్ర॒మ్య । ఏతం విజ్ఞానమయమాత్మానముప॑ సంక్ర॒మ్య । ఏతమానందమయమాత్మానముప॑ సంక్ర॒మ్య । ఇమాన్ లోకాన్ కామాన్నీ కామరూప్య॑ను సం॒చరన్న్ । ఏతథ్సామ గా॑యన్నా॒స్తే । హా(3) వు॒ హా(3) వు॒ హా(3) వు॑ । అ॒హమన్నమ॒హమన్నమ॒హమన్నమ్ । అ॒హమన్నా॒దో(2)ఽ॒హమన్నా॒దో(2)ఽ॒హమన్నా॒దః । అ॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృద॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృద॒హగ్గ్ శ్లోక॒కృత్ । అ॒హమస్మి ప్రథమజా ఋతా(3) స్య॒ । పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నా(3) భా॒యి॒ । యో మా దదాతి స ఇదేవ మా(3) వాః॒ । అ॒హమన్న॒మన్న॑మ॒దంత॒మా(3) ద్మి॒ । అహం॒ విశ్వం॒ భువ॑న॒మభ్య॑భ॒వామ్ । సువ॒ర్న జ్యోతీః᳚ । య ఏ॒వం వేద॑ । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ । ॥ 10 ॥

స॒హ నా॑ వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై । తే॒జ॒స్వి నా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥ ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

॥ హరిః॑ ఓమ్ ॥
॥ శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ॥

तैत्तिरीय उपनिषद् - भृगुवल्ली


हरिः ओम् । स॒ह ना॑ ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्वि ना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ । ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ।

भ्रुगु॒र्वै वा॑रु॒णिः । वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒ ब्रह्मेति॑ । तस्मा॑ एत॒त्प्रो॑वाच । अन्नं॑ प्रा॒णं चक्षु॒श्रोत्रं॒ मनो॒ वाच॒मिति॑ । तग्ं हो॑वाच । यतो॒ वा इ॒मानि॒ भुता॑नि॒ जाय॑न्ते । येन॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । यत्प्रय॑न्त्यभिसंवि॑शन्ति । तद्विजि॑ज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । ॥ 1 ॥

अन्नं॒ ब्रह्मेति॒ व्य॑जानात् । अ॒न्नाध्ये॑व खल्वि॒मानि॒ भूता॑नि॒ जाय॑न्ते । अन्ने॑न॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । अन्नं॒ प्रय॑न्त्य॒भिसंवि॑श॒न्तीति॑ । तद्वि॒ज्ञाय॑ । पुन॑रे॒व वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒ ब्रह्मेति॑ । तग्ं हो॑वाच । तप॑सा॒ ब्रह्म॒ विजि॑ज्ञासस्व । तपो॒ ब्रह्मेति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । ॥ 2 ॥

प्रा॒णो ब्र॒ह्मेति॒ व्य॑जानात् । प्रा॒णाध्ये॑व खल्वि॒मानि॒ भूता॑नि॒ जाय॑न्ते । प्रा॒णेन॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । प्रा॒णं प्रय॑न्त्य॒भि संवि॑श॒न्तीति॑ । पुन॑रे॒व वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒ ब्रह्मेति॑ । तग्ं हो॑वाच । तप॑सा॒ ब्रह्म॒ विजि॑ज्ञासस्व । तपो॒ ब्रह्मेति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । ॥ 3 ॥

मनो॒ ब्रह्मेति॒ व्य॑जानात्। मन॑सो॒ ह्ये॑व खल्वि॒मानि॒ भूता॑नि॒ जाय॑न्ते । मन॑सा॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । मनः॒ प्रय॑न्त्य॒भि संवि॑श॒न्तीति॑ । तद्वि॒ज्ञाय॑ । पुन॑रे॒व वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒ ब्रह्मेति॑ । तग्ं हो॑वाच । तप॑सा॒ ब्रह्म॒ विजि॑ज्ञासस्व । तपो॒ ब्रह्मेति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । ॥ 4 ॥

वि॒ज्ञानं॒ ब्रह्मेति॒ व्य॑जानात् । वि॒ज्ञाना॒ध्ये॑व खल्वि॒मानि॒ भूता॑नि॒ जाय॑न्ते । वि॒ज्ञाने॑न॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । वि॒ज्ञानं॒ प्रय॑न्त्य॒भिसंवि॑श॒न्तीति॑ । तद्वि॒ज्ञाय॑ । पुन॑रे॒व वरु॑णं॒ पित॑र॒मुप॑ससार । अधी॑हि भगवो॒ ब्रह्मेति॑ । तग्ं हो॑वाच । तप॑सा॒ ब्रह्म॒ विजि॑ज्ञासस्व । तपो॒ ब्रह्मेति॑ । स तपो॑ऽतप्यत । स तप॑स्त॒प्त्वा । ॥ 5 ॥

आ॒न॒न्दो ब्र॒ह्मेति॒ व्य॑जानात् । आ॒नन्दा॒ध्ये॑व खल्वि॒मानि॒ भूता॑नि॒ जाय॑न्ते । आ॒न॒न्देन॒ जाता॑नि॒ जीव॑न्ति । आ॒न॒न्दं प्रय॑न्त्य॒भिसंवि॑श॒न्तीति॑ । सैषा भा᳚र्ग॒वी वा॑रु॒णी वि॒द्या । प॒र॒मे व्यो॑म॒न् प्रति॑ष्ठिता । स य ए॒वं वेद॒ प्रति॑तिष्ठति । अन्न॑वानन्ना॒दो भ॑वति । म॒हान्भ॑वति प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्ब्रह्मवर्च॒सेन॑ । म॒हान् की॒र्त्या । ॥ 6 ॥

अन्नं॒ न नि॑न्द्यात् । तद्-व्र॒तम् । प्रा॒णो वा अन्नम्᳚ । शरी॑रमन्ना॒दम् । प्रा॒णे शरी॑रं॒ प्रति॑ष्ठितम् । शरी॑रे प्रा॒णः प्रति॑ष्ठितः । तदे॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्टितम् । स य ए॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्ठितं॒ वेद॒ प्रति॑तिष्ठति । अन्न॑वानन्ना॒दो भ॑वति । म॒हान्भ॑वति प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्ब्रह्मवर्च॒सेन॑ । म॒हान् की॒र्त्या । ॥ 7 ॥

अन्नं॒ न परि॑चक्षीत । तद्-व्र॒तम् । आपो॒ वा अन्नम्᳚ । ज्योति॑रन्ना॒दम् । अ॒प्सु ज्योतिः॒ प्रति॑ष्ठितम् । ज्योति॒ष्यापः॒ प्रति॑ष्ठिताः। तदे॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्ठितम् । स य ए॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्ठितं॒ वेद॒ प्रति॑तिष्ठति । अन्न॑वानन्ना॒दो भ॑वति । म॒हान्भ॑वति प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्ब्रह्मवर्च॒सेन॑ । म॒हान् की॒र्त्या । ॥ 8 ॥

अन्नं॑ ब॒हु कु॑र्वीत । तद्-व्र॒तम् । पृ॒थि॒वी वा अन्नम्᳚ । आ॒का॒शो᳚ऽन्ना॒दः । पृ॒थि॒व्यामा॑का॒शः प्रति॑ष्ठितः । आ॒का॒शे पृ॑थि॒वी प्रति॑ष्ठिता । तदे॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्ठितम् । स य ए॒तदन्न॒मन्ने॒ प्रति॑ष्ठितं॒ वेद॒ प्रति॑तिष्ठति । अन्न॑वानन्ना॒दो भ॑वति । म॒हान्भ॑वति प्र॒जया॑ प॒शुभि॑र्ब्रह्मवर्च॒सेन॑ । म॒हान् की॒र्त्या । ॥ 9 ॥

न कञ्चन वसतौ प्रत्या॑चक्षी॒त । तद्-व्र॒तम् । तस्माद्यया कया च विधया बह्व॑न्नं प्रा॒प्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमि॑त्याच॒क्षते । एतद्वै मुखतो᳚ऽन्नग्ं रा॒द्धम् । मुखतोऽस्मा अ॑न्नग्ं रा॒ध्यते । एतद्वै मध्यतो᳚ऽन्नग्ं रा॒द्धम् । मध्यतोऽस्मा अ॑न्नग्ं रा॒ध्यते । एतद्वा अन्ततो᳚ऽन्नग्ं रा॒द्धम् । अन्ततोऽस्मा अ॑न्नग्ं रा॒ध्यते । य ए॑वं वे॒द । क्षेम इ॑ति वा॒चि । योगक्षेम इति प्रा॑णापा॒णयोः । कर्मे॑ति ह॒स्तयोः । गतिरि॑ति पा॒दयोः । विमुक्तिरि॑ति पा॒यौ । इति मानुषी᳚स्समा॒ज्ञाः । अथ दै॒वीः । तृप्तिरि॑ति वृ॒ष्टौ । बलमि॑ति वि॒द्युति । यश इ॑ति प॒शुषु । ज्योतिरिति न॑क्षत्रे॒षु । प्रजातिरमृतमानन्द इ॑त्युप॒स्थे । सर्वमि॑त्याका॒शे । तत्प्रतिष्ठेत्यु॑पासी॒त। प्रतिष्ठा॑वान्भ॒वति । तन्मह इत्यु॑पासी॒त । म॑हान्भ॒वति । तन्मन इत्यु॑पासी॒त । मान॑वान्भ॒वति । तन्नम इत्यु॑पासी॒त । नम्यन्ते᳚ऽस्मै का॒माः । तद्ब्रह्मेत्यु॑पासी॒त । ब्रह्म॑वान्भ॒वति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्यु॑पासी॒त । पर्येणं म्रियन्ते द्वि षन्त॑स्सप॒त्नाः । परि ये᳚ऽप्रिया᳚ भ्रातृ॒व्याः । स यश्चा॑यं पु॒रुषे । यश्चासा॑वादि॒त्ये । स एकः॑ । स य॑ एवं॒ वित् । अस्माल्लो॑कात्प्रे॒त्य । एतमन्नमयमात्मानमुप॑ सङ्क्र॒म्य ॥ एतं प्राणमयमात्मानमुप॑ सङ्क्र॒म्य । एतं मनोमयमात्मानमुप॑ सङ्क्र॒म्य । एतं विज्ञानमयमात्मानमुप॑ सङ्क्र॒म्य । एतमानन्दमयमात्मानमुप॑ सङ्क्र॒म्य । इमान् लोकान् कामान्नी कामरूप्य॑नु स॒ञ्चरन्न् । एतथ्साम गा॑यन्ना॒स्ते । हा(3) वु॒ हा(3) वु॒ हा(3) वु॑ । अ॒हमन्नम॒हमन्नम॒हमन्नम् । अ॒हमन्ना॒दो(2)ऽ॒हमन्ना॒दो(2)ऽ॒हमन्ना॒दः । अ॒हग्ग् श्लोक॒कृद॒हग्ग् श्लोक॒कृद॒हग्ग् श्लोक॒कृत् । अ॒हमस्मि प्रथमजा ऋता(3) स्य॒ । पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना(3) भा॒यि॒ । यो मा ददाति स इदेव मा(3) वाः॒ । अ॒हमन्न॒मन्न॑म॒दन्त॒मा(3) द्मि॒ । अहं॒ विश्वं॒ भुव॑न॒मभ्य॑भ॒वाम् । सुव॒र्न ज्योतीः᳚ । य ए॒वं वेद॑ । इत्यु॑प॒निष॑त् । ॥ 10 ॥

स॒ह ना॑ ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्वि ना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ॥ ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

॥ हरिः॑ ओम् ॥
॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥TAITTIRIYA UPANISHAD - BHRUGU VALLI

hariḥ ōm । sa̠ha nā̍ vavatu । sa̠ha nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠ryaṃ̍ karavāvahai । tē̠ja̠svi nā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ । ōṃ śāntiḥ̠ śāntiḥ̠ śāntiḥ̍ ।

bhrugu̠rvai vā̍ru̠ṇiḥ । varu̍ṇaṃ̠ pita̍ra̠mupa̍sasāra । adhī̍hi bhagavō̠ brahmēti̍ । tasmā̍ ēta̠tprō̍vācha । annaṃ̍ prā̠ṇaṃ chakṣu̠śrōtraṃ̠ manō̠ vācha̠miti̍ । tagṃ hō̍vācha । yatō̠ vā i̠māni̠ bhutā̍ni̠ jāya̍ntē । yēna̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । yatpraya̍ntyabhisaṃvi̍śanti । tadviji̍jñāsasva । tadbrahmēti̍ । sa tapō̍tapyata । sa tapa̍sta̠ptvā । ॥ 1 ॥

annaṃ̠ brahmēti̠ vya̍jānāt । a̠nnādhyē̍va khalvi̠māni̠ bhūtā̍ni̠ jāya̍ntē । annē̍na̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । annaṃ̠ praya̍ntya̠bhisaṃvi̍śa̠ntīti̍ । tadvi̠jñāya̍ । puna̍rē̠va varu̍ṇaṃ̠ pita̍ra̠mupa̍sasāra । adhī̍hi bhagavō̠ brahmēti̍ । tagṃ hō̍vācha । tapa̍sā̠ brahma̠ viji̍jñāsasva । tapō̠ brahmēti̍ । sa tapō̍tapyata । sa tapa̍sta̠ptvā । ॥ 2 ॥

prā̠ṇō bra̠hmēti̠ vya̍jānāt । prā̠ṇādhyē̍va khalvi̠māni̠ bhūtā̍ni̠ jāya̍ntē । prā̠ṇēna̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । prā̠ṇaṃ praya̍ntya̠bhi saṃvi̍śa̠ntīti̍ । puna̍rē̠va varu̍ṇaṃ̠ pita̍ra̠mupa̍sasāra । adhī̍hi bhagavō̠ brahmēti̍ । tagṃ hō̍vācha । tapa̍sā̠ brahma̠ viji̍jñāsasva । tapō̠ brahmēti̍ । sa tapō̍tapyata । sa tapa̍sta̠ptvā । ॥ 3 ॥

manō̠ brahmēti̠ vya̍jānāt। mana̍sō̠ hyē̍va khalvi̠māni̠ bhūtā̍ni̠ jāya̍ntē । mana̍sā̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । manaḥ̠ praya̍ntya̠bhi saṃvi̍śa̠ntīti̍ । tadvi̠jñāya̍ । puna̍rē̠va varu̍ṇaṃ̠ pita̍ra̠mupa̍sasāra । adhī̍hi bhagavō̠ brahmēti̍ । tagṃ hō̍vācha । tapa̍sā̠ brahma̠ viji̍jñāsasva । tapō̠ brahmēti̍ । sa tapō̍tapyata । sa tapa̍sta̠ptvā । ॥ 4 ॥

vi̠jñānaṃ̠ brahmēti̠ vya̍jānāt । vi̠jñānā̠dhyē̍va khalvi̠māni̠ bhūtā̍ni̠ jāya̍ntē । vi̠jñānē̍na̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । vi̠jñānaṃ̠ praya̍ntya̠bhisaṃvi̍śa̠ntīti̍ । tadvi̠jñāya̍ । puna̍rē̠va varu̍ṇaṃ̠ pita̍ra̠mupa̍sasāra । adhī̍hi bhagavō̠ brahmēti̍ । tagṃ hō̍vācha । tapa̍sā̠ brahma̠ viji̍jñāsasva । tapō̠ brahmēti̍ । sa tapō̍tapyata । sa tapa̍sta̠ptvā । ॥ 5 ॥

ā̠na̠ndō bra̠hmēti̠ vya̍jānāt । ā̠nandā̠dhyē̍va khalvi̠māni̠ bhūtā̍ni̠ jāya̍ntē । ā̠na̠ndēna̠ jātā̍ni̠ jīva̍nti । ā̠na̠ndaṃ praya̍ntya̠bhisaṃvi̍śa̠ntīti̍ । saiṣā bhā̎rga̠vī vā̍ru̠ṇī vi̠dyā । pa̠ra̠mē vyō̍ma̠n prati̍ṣṭhitā । sa ya ē̠vaṃ vēda̠ prati̍tiṣṭhati । anna̍vānannā̠dō bha̍vati । ma̠hānbha̍vati pra̠jayā̍ pa̠śubhi̍rbrahmavarcha̠sēna̍ । ma̠hān kī̠rtyā । ॥ 6 ॥

annaṃ̠ na ni̍ndyāt । tad-vra̠tam । prā̠ṇō vā annam̎ । śarī̍ramannā̠dam । prā̠ṇē śarī̍raṃ̠ prati̍ṣṭhitam । śarī̍rē prā̠ṇaḥ prati̍ṣṭhitaḥ । tadē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭitam । sa ya ē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭhitaṃ̠ vēda̠ prati̍tiṣṭhati । anna̍vānannā̠dō bha̍vati । ma̠hānbha̍vati pra̠jayā̍ pa̠śubhi̍rbrahmavarcha̠sēna̍ । ma̠hān kī̠rtyā । ॥ 7 ॥

annaṃ̠ na pari̍chakṣīta । tad-vra̠tam । āpō̠ vā annam̎ । jyōti̍rannā̠dam । a̠psu jyōtiḥ̠ prati̍ṣṭhitam । jyōti̠ṣyāpaḥ̠ prati̍ṣṭhitāḥ। tadē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭhitam । sa ya ē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭhitaṃ̠ vēda̠ prati̍tiṣṭhati । anna̍vānannā̠dō bha̍vati । ma̠hānbha̍vati pra̠jayā̍ pa̠śubhi̍rbrahmavarcha̠sēna̍ । ma̠hān kī̠rtyā । ॥ 8 ॥

anna̍ṃ ba̠hu ku̍rvīta । tad-vra̠tam । pṛ̠thi̠vī vā annam̎ । ā̠kā̠śō̎nnā̠daḥ । pṛ̠thi̠vyāmā̍kā̠śaḥ prati̍ṣṭhitaḥ । ā̠kā̠śē pṛ̍thi̠vī prati̍ṣṭhitā । tadē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭhitam । sa ya ē̠tadanna̠mannē̠ prati̍ṣṭhitaṃ̠ vēda̠ prati̍tiṣṭhati । anna̍vānannā̠dō bha̍vati । ma̠hānbha̍vati pra̠jayā̍ pa̠śubhi̍rbrahmavarcha̠sēna̍ । ma̠hān kī̠rtyā । ॥ 9 ॥

na kañchana vasatau pratyā̍chakṣī̠ta । tad-vra̠tam । tasmādyayā kayā cha vidhayā bahva̍nnaṃ prā̠pnuyāt । arādhyasmā annami̍tyācha̠kṣatē । ētadvai mukhatō̎nnagṃ rā̠ddham । mukhatōsmā a̍nnagṃ rā̠dhyatē । ētadvai madhyatō̎nnagṃ rā̠ddham । madhyatōsmā a̍nnagṃ rā̠dhyatē । ētadvā antatō̎nnagṃ rā̠ddham । antatōsmā a̍nnagṃ rā̠dhyatē । ya ē̍vaṃ vē̠da । kṣēma i̍ti vā̠chi । yōgakṣēma iti prā̍ṇāpā̠ṇayōḥ । karmē̍ti ha̠stayōḥ । gatiri̍ti pā̠dayōḥ । vimuktiri̍ti pā̠yau । iti mānuṣī̎ssamā̠jñāḥ । atha dai̠vīḥ । tṛptiri̍ti vṛ̠ṣṭau । balami̍ti vi̠dyuti । yaśa i̍ti pa̠śuṣu । jyōtiriti na̍kṣatrē̠ṣu । prajātiramṛtamānanda i̍tyupa̠sthē । sarvami̍tyākā̠śē । tatpratiṣṭhētyu̍pāsī̠ta। pratiṣṭhā̍vānbha̠vati । tanmaha ityu̍pāsī̠ta । ma̍hānbha̠vati । tanmana ityu̍pāsī̠ta । māna̍vānbha̠vati । tannama ityu̍pāsī̠ta । namyantē̎smai kā̠māḥ । tadbrahmētyu̍pāsī̠ta । brahma̍vānbha̠vati । tadbrahmaṇaḥ parimara ityu̍pāsī̠ta । paryēṇaṃ mriyantē dvi ṣanta̍ssapa̠tnāḥ । pari yē̎priyā̎ bhrātṛ̠vyāḥ । sa yaśchā̍yaṃ pu̠ruṣē । yaśchāsā̍vādi̠tyē । sa ēkaḥ̍ । sa ya̍ ēvaṃ̠ vit । asmāllō̍kātprē̠tya । ētamannamayamātmānamupa̍ saṅkra̠mya ॥ ētaṃ prāṇamayamātmānamupa̍ saṅkra̠mya । ētaṃ manōmayamātmānamupa̍ saṅkra̠mya । ētaṃ vijñānamayamātmānamupa̍ saṅkra̠mya । ētamānandamayamātmānamupa̍ saṅkra̠mya । imān lōkān kāmānnī kāmarūpya̍nu sa̠ñcharann । ētathsāma gā̍yannā̠stē । hā(3) vu̠ hā(3) vu̠ hā(3) vu̍ । a̠hamannama̠hamannama̠hamannam । a̠hamannā̠dō(2)̠hamannā̠dō(2)̠hamannā̠daḥ । a̠hagg ślōka̠kṛda̠hagg ślōka̠kṛda̠hagg ślōka̠kṛt । a̠hamasmi prathamajā ṛtā(3) sya̠ । pūrvaṃ dēvēbhyō amṛtasya nā(3) bhā̠yi̠ । yō mā dadāti sa idēva mā(3) vā̠ḥ । a̠hamanna̠manna̍ma̠danta̠mā(3) dmi̠ । aha̠ṃ viśva̠ṃ bhuva̍na̠mabhya̍bha̠vām । suva̠rna jyōtī̎ḥ । ya ē̠vaṃ vēda̍ । ityu̍pa̠niṣa̍t । ॥ 10 ॥

sa̠ha nā̍ vavatu । sa̠ha nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠ryaṃ̍ karavāvahai । tē̠ja̠svi nā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ ॥ ōṃ śāntiḥ̠ śāntiḥ̠ śāntiḥ̍ ॥

॥ hari̍ḥ ōm ॥
॥ śrī kṛṣṇārpaṇamastu ॥


தைத்திரீய உபனிஷத்3 - ப்4ருகு3வல்லீ

ஹரி: ஓம் । ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வி நா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ । ஓஂ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ।

ப்4ருகு॒3ர்வை வா॑ரு॒ணி: । வரு॑ணம்॒ பித॑ர॒முப॑ஸஸார । அதீ॑4ஹி ப4க3வோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । தஸ்மா॑ ஏத॒த்ப்ரோ॑வாச । அன்னம்॑ ப்ரா॒ணஂ சக்ஷு॒ஶ்ரோத்ரம்॒ மனோ॒ வாச॒மிதி॑ । தகஂ3 ஹோ॑வாச । யதோ॒ வா இ॒மானி॒ பு4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । யேன॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । யத்ப்ரய॑ன்த்யபி4ஸம்வி॑ஶன்தி । தத்3விஜி॑ஜ்ஞாஸஸ்வ । தத்3ப்3ரஹ்மேதி॑ । ஸ தபோ॑தப்யத । ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । ॥ 1 ॥

அன்னம்॒ ப்3ரஹ்மேதி॒ வ்ய॑ஜானாத் । அ॒ன்னாத்4யே॑வ க2ல்வி॒மானி॒ பூ4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । அன்னே॑ன॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । அன்னம்॒ ப்ரய॑ன்த்ய॒பி4ஸம்வி॑ஶ॒ன்தீதி॑ । தத்3வி॒ஜ்ஞாய॑ । புன॑ரே॒வ வரு॑ணம்॒ பித॑ர॒முப॑ஸஸார । அதீ॑4ஹி ப4க3வோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । தகஂ3 ஹோ॑வாச । தப॑ஸா॒ ப்3ரஹ்ம॒ விஜி॑ஜ்ஞாஸஸ்வ । தபோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । ஸ தபோ॑தப்யத । ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । ॥ 2 ॥

ப்ரா॒ணோ ப்3ர॒ஹ்மேதி॒ வ்ய॑ஜானாத் । ப்ரா॒ணாத்4யே॑வ க2ல்வி॒மானி॒ பூ4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । ப்ரா॒ணேன॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । ப்ரா॒ணஂ ப்ரய॑ன்த்ய॒பி4 ஸம்வி॑ஶ॒ன்தீதி॑ । புன॑ரே॒வ வரு॑ணம்॒ பித॑ர॒முப॑ஸஸார । அதீ॑4ஹி ப4க3வோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । தகஂ3 ஹோ॑வாச । தப॑ஸா॒ ப்3ரஹ்ம॒ விஜி॑ஜ்ஞாஸஸ்வ । தபோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । ஸ தபோ॑தப்யத । ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । ॥ 3 ॥

மனோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॒ வ்ய॑ஜானாத்। மன॑ஸோ॒ ஹ்யே॑வ க2ல்வி॒மானி॒ பூ4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । மன॑ஸா॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । மன:॒ ப்ரய॑ன்த்ய॒பி4 ஸம்வி॑ஶ॒ன்தீதி॑ । தத்3வி॒ஜ்ஞாய॑ । புன॑ரே॒வ வரு॑ணம்॒ பித॑ர॒முப॑ஸஸார । அதீ॑4ஹி ப4க3வோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । தகஂ3 ஹோ॑வாச । தப॑ஸா॒ ப்3ரஹ்ம॒ விஜி॑ஜ்ஞாஸஸ்வ । தபோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । ஸ தபோ॑தப்யத । ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । ॥ 4 ॥

வி॒ஜ்ஞானம்॒ ப்3ரஹ்மேதி॒ வ்ய॑ஜானாத் । வி॒ஜ்ஞானா॒த்4யே॑வ க2ல்வி॒மானி॒ பூ4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । வி॒ஜ்ஞானே॑ன॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । வி॒ஜ்ஞானம்॒ ப்ரய॑ன்த்ய॒பி4ஸம்வி॑ஶ॒ன்தீதி॑ । தத்3வி॒ஜ்ஞாய॑ । புன॑ரே॒வ வரு॑ணம்॒ பித॑ர॒முப॑ஸஸார । அதீ॑4ஹி ப4க3வோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । தகஂ3 ஹோ॑வாச । தப॑ஸா॒ ப்3ரஹ்ம॒ விஜி॑ஜ்ஞாஸஸ்வ । தபோ॒ ப்3ரஹ்மேதி॑ । ஸ தபோ॑தப்யத । ஸ தப॑ஸ்த॒ப்த்வா । ॥ 5 ॥

ஆ॒னம்॒தோ3 ப்3ர॒ஹ்மேதி॒ வ்ய॑ஜானாத் । ஆ॒னந்தா॒3த்4யே॑வ க2ல்வி॒மானி॒ பூ4தா॑னி॒ ஜாய॑ன்தே । ஆ॒னம்॒தே3ன॒ ஜாதா॑னி॒ ஜீவ॑ன்தி । ஆ॒னம்॒தஂ3 ப்ரய॑ன்த்ய॒பி4ஸம்வி॑ஶ॒ன்தீதி॑ । ஸைஷா பா᳚4ர்க॒3வீ வா॑ரு॒ணீ வி॒த்3யா । ப॒ர॒மே வ்யோ॑ம॒ன் ப்ரதி॑ஷ்டி2தா । ஸ ய ஏ॒வஂ வேத॒3 ப்ரதி॑திஷ்ட2தி । அன்ன॑வானந்னா॒தோ3 ப॑4வதி । ம॒ஹான்ப॑4வதி ப்ர॒ஜயா॑ ப॒ஶுபி॑4ர்ப்3ரஹ்மவர்ச॒ஸேன॑ । ம॒ஹான் கீ॒ர்த்யா । ॥ 6 ॥

அன்னம்॒ ந நிம்॑த்3யாத் । தத்3-வ்ர॒தம் । ப்ரா॒ணோ வா அன்னம்᳚ । ஶரீ॑ரமன்னா॒த3ம் । ப்ரா॒ணே ஶரீ॑ரம்॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம் । ஶரீ॑ரே ப்ரா॒ண: ப்ரதி॑ஷ்டி2த: । ததே॒3தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டிதம் । ஸ ய ஏ॒தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம்॒ வேத॒3 ப்ரதி॑திஷ்ட2தி । அன்ன॑வானந்னா॒தோ3 ப॑4வதி । ம॒ஹான்ப॑4வதி ப்ர॒ஜயா॑ ப॒ஶுபி॑4ர்ப்3ரஹ்மவர்ச॒ஸேன॑ । ம॒ஹான் கீ॒ர்த்யா । ॥ 7 ॥

அன்னம்॒ ந பரி॑சக்ஷீத । தத்3-வ்ர॒தம் । ஆபோ॒ வா அன்னம்᳚ । ஜ்யோதி॑ரன்னா॒த3ம் । அ॒ப்ஸு ஜ்யோதி:॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம் । ஜ்யோதி॒ஷ்யாப:॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தா:। ததே॒3தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம் । ஸ ய ஏ॒தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம்॒ வேத॒3 ப்ரதி॑திஷ்ட2தி । அன்ன॑வானந்னா॒தோ3 ப॑4வதி । ம॒ஹான்ப॑4வதி ப்ர॒ஜயா॑ ப॒ஶுபி॑4ர்ப்3ரஹ்மவர்ச॒ஸேன॑ । ம॒ஹான் கீ॒ர்த்யா । ॥ 8 ॥

அன்னம்॑ ப॒3ஹு கு॑ர்வீத । தத்3-வ்ர॒தம் । ப்ரு॒தி॒2வீ வா அன்னம்᳚ । ஆ॒கா॒ஶோ᳚ன்னா॒த:3 । ப்ரு॒தி॒2வ்யாமா॑கா॒ஶ: ப்ரதி॑ஷ்டி2த: । ஆ॒கா॒ஶே ப்ரு॑தி॒2வீ ப்ரதி॑ஷ்டி2தா । ததே॒3தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம் । ஸ ய ஏ॒தத3ன்ன॒மன்னே॒ ப்ரதி॑ஷ்டி2தம்॒ வேத॒3 ப்ரதி॑திஷ்ட2தி । அன்ன॑வானந்னா॒தோ3 ப॑4வதி । ம॒ஹான்ப॑4வதி ப்ர॒ஜயா॑ ப॒ஶுபி॑4ர்ப்3ரஹ்மவர்ச॒ஸேன॑ । ம॒ஹான் கீ॒ர்த்யா । ॥ 9 ॥

ந கஞ்சன வஸதௌ ப்ரத்யா॑சக்ஷீ॒த । தத்3-வ்ர॒தம் । தஸ்மாத்3யயா கயா ச வித4யா ப3ஹ்வ॑ன்னஂ ப்ரா॒ப்னுயாத் । அராத்4யஸ்மா அன்னமி॑த்யாச॒க்ஷதே । ஏதத்3வை முக2தோ᳚ன்னகஂ3 ரா॒த்3த4ம் । முக2தோஸ்மா அ॑ன்னகஂ3 ரா॒த்4யதே । ஏதத்3வை மத்4யதோ᳚ன்னகஂ3 ரா॒த்3த4ம் । மத்4யதோஸ்மா அ॑ன்னகஂ3 ரா॒த்4யதே । ஏதத்3வா அன்ததோ᳚ன்னகஂ3 ரா॒த்3த4ம் । அன்ததோஸ்மா அ॑ன்னகஂ3 ரா॒த்4யதே । ய ஏ॑வஂ வே॒த3 । க்ஷேம இ॑தி வா॒சி । யோக3க்ஷேம இதி ப்ரா॑ணாபா॒ணயோ: । கர்மே॑தி ஹ॒ஸ்தயோ: । க3திரி॑தி பா॒த3யோ: । விமுக்திரி॑தி பா॒யௌ । இதி மானுஷீ᳚ஸ்ஸமா॒ஜ்ஞா: । அத2 தை॒3வீ: । த்ருப்திரி॑தி வ்ரு॒ஷ்டௌ । ப3லமி॑தி வி॒த்3யுதி । யஶ இ॑தி ப॒ஶுஷு । ஜ்யோதிரிதி ந॑க்ஷத்ரே॒ஷு । ப்ரஜாதிரம்ருதமானந்த3 இ॑த்யுப॒ஸ்தே2 । ஸர்வமி॑த்யாகா॒ஶே । தத்ப்ரதிஷ்டே2த்யு॑பாஸீ॒த। ப்ரதிஷ்டா॑2வான்ப॒4வதி । தன்மஹ இத்யு॑பாஸீ॒த । ம॑ஹான்ப॒4வதி । தன்மன இத்யு॑பாஸீ॒த । மான॑வான்ப॒4வதி । தன்னம இத்யு॑பாஸீ॒த । நம்யன்தே᳚ஸ்மை கா॒மா: । தத்3ப்3ரஹ்மேத்யு॑பாஸீ॒த । ப்3ரஹ்ம॑வான்ப॒4வதி । தத்3ப்3ரஹ்மண: பரிமர இத்யு॑பாஸீ॒த । பர்யேணஂ ம்ரியன்தே த்3வி ஷன்த॑ஸ்ஸப॒த்னா: । பரி யே᳚ப்ரியா᳚ ப்4ராத்ரு॒வ்யா: । ஸ யஶ்சா॑யஂ பு॒ருஷே । யஶ்சாஸா॑வாதி॒3த்யே । ஸ ஏக:॑ । ஸ ய॑ ஏவம்॒ வித் । அஸ்மால்லோ॑காத்ப்ரே॒த்ய । ஏதமன்னமயமாத்மானமுப॑ ஸங்க்ர॒ம்ய ॥ ஏதஂ ப்ராணமயமாத்மானமுப॑ ஸங்க்ர॒ம்ய । ஏதஂ மனோமயமாத்மானமுப॑ ஸங்க்ர॒ம்ய । ஏதஂ விஜ்ஞானமயமாத்மானமுப॑ ஸங்க்ர॒ம்ய । ஏதமானந்த3மயமாத்மானமுப॑ ஸங்க்ர॒ம்ய । இமான் லோகான் காமான்னீ காமரூப்ய॑னு ஸம்॒சரன்ன் । ஏதத்2ஸாம கா॑3யன்னா॒ஸ்தே । ஹா(3) வு॒ ஹா(3) வு॒ ஹா(3) வு॑ । அ॒ஹமன்னம॒ஹமன்னம॒ஹமன்னம் । அ॒ஹமன்னா॒தோ3(2)॒ஹமன்னா॒தோ3(2)॒ஹமன்னா॒த:3 । அ॒ஹக்3க்3 ஶ்லோக॒க்ருத॒3ஹக்3க்3 ஶ்லோக॒க்ருத॒3ஹக்3க்3 ஶ்லோக॒க்ருத் । அ॒ஹமஸ்மி ப்ரத2மஜா ருதா(3) ஸ்ய॒ । பூர்வம் தே3வேப்4யோ அம்ருதஸ்ய நா(3) பா॒4யி॒ । யோ மா த3தா3தி ஸ இதே3வ மா(3) வா:॒ । அ॒ஹமன்ன॒மன்ன॑ம॒த3ன்த॒மா(3) த்3மி॒ । அஹம்॒ விஶ்வம்॒ பு4வ॑ன॒மப்4ய॑ப॒4வாம் । ஸுவ॒ர்ன ஜ்யோதீ:᳚ । ய ஏ॒வஂ வேத॑3 । இத்யு॑ப॒னிஷ॑த் । ॥ 1௦ ॥

ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வி நா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥ ஓஂ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

॥ ஹரி:॑ ஓம் ॥
॥ ஶ்ரீ க்ருஷ்ணார்பணமஸ்து ॥


ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷದ್ - ಭೃಗುವಲ್ಲೀ

ಹರಿಃ ಓಮ್ । ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿ ನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ । ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

ಭ್ರುಗು॒ರ್ವೈ ವಾ॑ರು॒ಣಿಃ । ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ । ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಸ್ಮಾ॑ ಏತ॒ತ್ಪ್ರೋ॑ವಾಚ । ಅನ್ನಂ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಚಕ್ಷು॒ಶ್ರೋತ್ರಂ॒ ಮನೋ॒ ವಾಚ॒ಮಿತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ಯತೋ॒ ವಾ ಇ॒ಮಾನಿ॒ ಭುತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ಯೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ಯತ್ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯಭಿಸಂವಿ॑ಶಂತಿ । ತದ್ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ॥ 1 ॥

ಅನ್ನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ । ಅ॒ನ್ನಾಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ಅನ್ನೇ॑ನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ಅನ್ನಂ॒ ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶಂ॒ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ । ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ॥ 2 ॥

ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ । ಪ್ರಾ॒ಣಾಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ಪ್ರಾ॒ಣೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ಪ್ರಾ॒ಣಂ ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯ॒ಭಿ ಸಂವಿ॑ಶಂ॒ತೀತಿ॑ । ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ । ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ॥ 3 ॥

ಮನೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್। ಮನ॑ಸೋ॒ ಹ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ಮನ॑ಸಾ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ಮನಃ॒ ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯ॒ಭಿ ಸಂವಿ॑ಶಂ॒ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ । ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ॥ 4 ॥

ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ । ವಿ॒ಜ್ಞಾನಾ॒ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ವಿ॒ಜ್ಞಾನೇ॑ನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ವಿ॒ಜ್ಞಾನಂ॒ ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶಂ॒ತೀತಿ॑ । ತದ್ವಿ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಪುನ॑ರೇ॒ವ ವರು॑ಣಂ॒ ಪಿತ॑ರ॒ಮುಪ॑ಸಸಾರ । ಅಧೀ॑ಹಿ ಭಗವೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ತಗ್ಂ ಹೋ॑ವಾಚ । ತಪ॑ಸಾ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಜಿ॑ಜ್ಞಾಸಸ್ವ । ತಪೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ॑ । ಸ ತಪೋ॑ಽತಪ್ಯತ । ಸ ತಪ॑ಸ್ತ॒ಪ್ತ್ವಾ । ॥ 5 ॥

ಆ॒ನಂ॒ದೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ವ್ಯ॑ಜಾನಾತ್ । ಆ॒ನಂದಾ॒ಧ್ಯೇ॑ವ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯಂ॑ತೇ । ಆ॒ನಂ॒ದೇನ॒ ಜಾತಾ॑ನಿ॒ ಜೀವಂ॑ತಿ । ಆ॒ನಂ॒ದಂ ಪ್ರಯಂ॑ತ್ಯ॒ಭಿಸಂವಿ॑ಶಂ॒ತೀತಿ॑ । ಸೈಷಾ ಭಾ᳚ರ್ಗ॒ವೀ ವಾ॑ರು॒ಣೀ ವಿ॒ದ್ಯಾ । ಪ॒ರ॒ಮೇ ವ್ಯೋ॑ಮ॒ನ್ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ । ಸ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ । ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ । ಮ॒ಹಾನ್ ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ । ॥ 6 ॥

ಅನ್ನಂ॒ ನ ನಿಂ॑ದ್ಯಾತ್ । ತದ್-ವ್ರ॒ತಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ವಾ ಅನ್ನಂ᳚ । ಶರೀ॑ರಮನ್ನಾ॒ದಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೇ ಶರೀ॑ರಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ । ಶರೀ॑ರೇ ಪ್ರಾ॒ಣಃ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಃ । ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಟಿತಮ್ । ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ । ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ । ಮ॒ಹಾನ್ ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ । ॥ 7 ॥

ಅನ್ನಂ॒ ನ ಪರಿ॑ಚಕ್ಷೀತ । ತದ್-ವ್ರ॒ತಮ್ । ಆಪೋ॒ ವಾ ಅನ್ನಂ᳚ । ಜ್ಯೋತಿ॑ರನ್ನಾ॒ದಮ್ । ಅ॒ಪ್ಸು ಜ್ಯೋತಿಃ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ । ಜ್ಯೋತಿ॒ಷ್ಯಾಪಃ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾಃ। ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ । ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ । ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ । ಮ॒ಹಾನ್ ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ । ॥ 8 ॥

ಅನ್ನಂ॑ ಬ॒ಹು ಕು॑ರ್ವೀತ । ತದ್-ವ್ರ॒ತಮ್ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ವಾ ಅನ್ನಂ᳚ । ಆ॒ಕಾ॒ಶೋ᳚ಽನ್ನಾ॒ದಃ । ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯಾಮಾ॑ಕಾ॒ಶಃ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಃ । ಆ॒ಕಾ॒ಶೇ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಾ । ತದೇ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಮ್ । ಸ ಯ ಏ॒ತದನ್ನ॒ಮನ್ನೇ॒ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ॒ ವೇದ॒ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಅನ್ನ॑ವಾನನ್ನಾ॒ದೋ ಭ॑ವತಿ । ಮ॒ಹಾನ್ಭ॑ವತಿ ಪ್ರ॒ಜಯಾ॑ ಪ॒ಶುಭಿ॑ರ್ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚ॒ಸೇನ॑ । ಮ॒ಹಾನ್ ಕೀ॒ರ್ತ್ಯಾ । ॥ 9 ॥

ನ ಕಂಚನ ವಸತೌ ಪ್ರತ್ಯಾ॑ಚಕ್ಷೀ॒ತ । ತದ್-ವ್ರ॒ತಮ್ । ತಸ್ಮಾದ್ಯಯಾ ಕಯಾ ಚ ವಿಧಯಾ ಬಹ್ವ॑ನ್ನಂ ಪ್ರಾ॒ಪ್ನುಯಾತ್ । ಅರಾಧ್ಯಸ್ಮಾ ಅನ್ನಮಿ॑ತ್ಯಾಚ॒ಕ್ಷತೇ । ಏತದ್ವೈ ಮುಖತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ । ಮುಖತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ । ಏತದ್ವೈ ಮಧ್ಯತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ । ಮಧ್ಯತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ । ಏತದ್ವಾ ಅಂತತೋ᳚ಽನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ದ್ಧಮ್ । ಅಂತತೋಽಸ್ಮಾ ಅ॑ನ್ನಗ್ಂ ರಾ॒ಧ್ಯತೇ । ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಕ್ಷೇಮ ಇ॑ತಿ ವಾ॒ಚಿ । ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ಪ್ರಾ॑ಣಾಪಾ॒ಣಯೋಃ । ಕರ್ಮೇ॑ತಿ ಹ॒ಸ್ತಯೋಃ । ಗತಿರಿ॑ತಿ ಪಾ॒ದಯೋಃ । ವಿಮುಕ್ತಿರಿ॑ತಿ ಪಾ॒ಯೌ । ಇತಿ ಮಾನುಷೀ᳚ಸ್ಸಮಾ॒ಜ್ಞಾಃ । ಅಥ ದೈ॒ವೀಃ । ತೃಪ್ತಿರಿ॑ತಿ ವೃ॒ಷ್ಟೌ । ಬಲಮಿ॑ತಿ ವಿ॒ದ್ಯುತಿ । ಯಶ ಇ॑ತಿ ಪ॒ಶುಷು । ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ನ॑ಕ್ಷತ್ರೇ॒ಷು । ಪ್ರಜಾತಿರಮೃತಮಾನಂದ ಇ॑ತ್ಯುಪ॒ಸ್ಥೇ । ಸರ್ವಮಿ॑ತ್ಯಾಕಾ॒ಶೇ । ತತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ। ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ । ತನ್ಮಹ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಮ॑ಹಾನ್ಭ॒ವತಿ । ತನ್ಮನ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಮಾನ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ । ತನ್ನಮ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ನಮ್ಯಂತೇ᳚ಽಸ್ಮೈ ಕಾ॒ಮಾಃ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ವಾನ್ಭ॒ವತಿ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪರಿಮರ ಇತ್ಯು॑ಪಾಸೀ॒ತ । ಪರ್ಯೇಣಂ ಮ್ರಿಯಂತೇ ದ್ವಿ ಷಂತ॑ಸ್ಸಪ॒ತ್ನಾಃ । ಪರಿ ಯೇ᳚ಽಪ್ರಿಯಾ᳚ ಭ್ರಾತೃ॒ವ್ಯಾಃ । ಸ ಯಶ್ಚಾ॑ಯಂ ಪು॒ರುಷೇ । ಯಶ್ಚಾಸಾ॑ವಾದಿ॒ತ್ಯೇ । ಸ ಏಕಃ॑ । ಸ ಯ॑ ಏವಂ॒ ವಿತ್ । ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋ॑ಕಾತ್ಪ್ರೇ॒ತ್ಯ । ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ ಸಂಕ್ರ॒ಮ್ಯ ॥ ಏತಂ ಪ್ರಾಣಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ ಸಂಕ್ರ॒ಮ್ಯ । ಏತಂ ಮನೋಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ ಸಂಕ್ರ॒ಮ್ಯ । ಏತಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ ಸಂಕ್ರ॒ಮ್ಯ । ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪ॑ ಸಂಕ್ರ॒ಮ್ಯ । ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕಾಮಾನ್ನೀ ಕಾಮರೂಪ್ಯ॑ನು ಸಂ॒ಚರನ್ನ್ । ಏತಥ್ಸಾಮ ಗಾ॑ಯನ್ನಾ॒ಸ್ತೇ । ಹಾ(3) ವು॒ ಹಾ(3) ವು॒ ಹಾ(3) ವು॑ । ಅ॒ಹಮನ್ನಮ॒ಹಮನ್ನಮ॒ಹಮನ್ನಮ್ । ಅ॒ಹಮನ್ನಾ॒ದೋ(2)ಽ॒ಹಮನ್ನಾ॒ದೋ(2)ಽ॒ಹಮನ್ನಾ॒ದಃ । ಅ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃದ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃದ॒ಹಗ್ಗ್ ಶ್ಲೋಕ॒ಕೃತ್ । ಅ॒ಹಮಸ್ಮಿ ಪ್ರಥಮಜಾ ಋತಾ(3) ಸ್ಯ॒ । ಪೂರ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಅಮೃತಸ್ಯ ನಾ(3) ಭಾ॒ಯಿ॒ । ಯೋ ಮಾ ದದಾತಿ ಸ ಇದೇವ ಮಾ(3) ವಾಃ॒ । ಅ॒ಹಮನ್ನ॒ಮನ್ನ॑ಮ॒ದಂತ॒ಮಾ(3) ದ್ಮಿ॒ । ಅಹಂ॒ ವಿಶ್ವಂ॒ ಭುವ॑ನ॒ಮಭ್ಯ॑ಭ॒ವಾಮ್ । ಸುವ॒ರ್ನ ಜ್ಯೋತೀಃ᳚ । ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ॑ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ । ॥ 10 ॥

ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿ ನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

॥ ಹರಿಃ॑ ಓಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥


തൈത്തിരീയ ഉപനിഷദ് - ഭൃഗുവല്ലീ

ഹരിഃ ഓമ് । സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വി നാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ । ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ।

ഭ്രുഗു॒ര്വൈ വാ॑രു॒ണിഃ । വരു॑ണം॒ പിത॑ര॒മുപ॑സസാര । അധീ॑ഹി ഭഗവോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । തസ്മാ॑ ഏത॒ത്പ്രോ॑വാച । അന്നം॑ പ്രാ॒ണം ചക്ഷു॒ശ്രോത്രം॒ മനോ॒ വാച॒മിതി॑ । തഗ്മ് ഹോ॑വാച । യതോ॒ വാ ഇ॒മാനി॒ ഭുതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । യേന॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । യത്പ്രയം॑ത്യഭിസംവി॑ശംതി । തദ്വിജി॑ജ്ഞാസസ്വ । തദ്ബ്രഹ്മേതി॑ । സ തപോ॑ഽതപ്യത । സ തപ॑സ്ത॒പ്ത്വാ । ॥ 1 ॥

അന്നം॒ ബ്രഹ്മേതി॒ വ്യ॑ജാനാത് । അ॒ന്നാധ്യേ॑വ ഖല്വി॒മാനി॒ ഭൂതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । അന്നേ॑ന॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । അന്നം॒ പ്രയം॑ത്യ॒ഭിസംവി॑ശം॒തീതി॑ । തദ്വി॒ജ്ഞായ॑ । പുന॑രേ॒വ വരു॑ണം॒ പിത॑ര॒മുപ॑സസാര । അധീ॑ഹി ഭഗവോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । തഗ്മ് ഹോ॑വാച । തപ॑സാ॒ ബ്രഹ്മ॒ വിജി॑ജ്ഞാസസ്വ । തപോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । സ തപോ॑ഽതപ്യത । സ തപ॑സ്ത॒പ്ത്വാ । ॥ 2 ॥

പ്രാ॒ണോ ബ്ര॒ഹ്മേതി॒ വ്യ॑ജാനാത് । പ്രാ॒ണാധ്യേ॑വ ഖല്വി॒മാനി॒ ഭൂതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । പ്രാ॒ണേന॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । പ്രാ॒ണം പ്രയം॑ത്യ॒ഭി സംവി॑ശം॒തീതി॑ । പുന॑രേ॒വ വരു॑ണം॒ പിത॑ര॒മുപ॑സസാര । അധീ॑ഹി ഭഗവോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । തഗ്മ് ഹോ॑വാച । തപ॑സാ॒ ബ്രഹ്മ॒ വിജി॑ജ്ഞാസസ്വ । തപോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । സ തപോ॑ഽതപ്യത । സ തപ॑സ്ത॒പ്ത്വാ । ॥ 3 ॥

മനോ॒ ബ്രഹ്മേതി॒ വ്യ॑ജാനാത്। മന॑സോ॒ ഹ്യേ॑വ ഖല്വി॒മാനി॒ ഭൂതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । മന॑സാ॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । മനഃ॒ പ്രയം॑ത്യ॒ഭി സംവി॑ശം॒തീതി॑ । തദ്വി॒ജ്ഞായ॑ । പുന॑രേ॒വ വരു॑ണം॒ പിത॑ര॒മുപ॑സസാര । അധീ॑ഹി ഭഗവോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । തഗ്മ് ഹോ॑വാച । തപ॑സാ॒ ബ്രഹ്മ॒ വിജി॑ജ്ഞാസസ്വ । തപോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । സ തപോ॑ഽതപ്യത । സ തപ॑സ്ത॒പ്ത്വാ । ॥ 4 ॥

വി॒ജ്ഞാനം॒ ബ്രഹ്മേതി॒ വ്യ॑ജാനാത് । വി॒ജ്ഞാനാ॒ധ്യേ॑വ ഖല്വി॒മാനി॒ ഭൂതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । വി॒ജ്ഞാനേ॑ന॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । വി॒ജ്ഞാനം॒ പ്രയം॑ത്യ॒ഭിസംവി॑ശം॒തീതി॑ । തദ്വി॒ജ്ഞായ॑ । പുന॑രേ॒വ വരു॑ണം॒ പിത॑ര॒മുപ॑സസാര । അധീ॑ഹി ഭഗവോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । തഗ്മ് ഹോ॑വാച । തപ॑സാ॒ ബ്രഹ്മ॒ വിജി॑ജ്ഞാസസ്വ । തപോ॒ ബ്രഹ്മേതി॑ । സ തപോ॑ഽതപ്യത । സ തപ॑സ്ത॒പ്ത്വാ । ॥ 5 ॥

ആ॒നം॒ദോ ബ്ര॒ഹ്മേതി॒ വ്യ॑ജാനാത് । ആ॒നംദാ॒ധ്യേ॑വ ഖല്വി॒മാനി॒ ഭൂതാ॑നി॒ ജായം॑തേ । ആ॒നം॒ദേന॒ ജാതാ॑നി॒ ജീവം॑തി । ആ॒നം॒ദം പ്രയം॑ത്യ॒ഭിസംവി॑ശം॒തീതി॑ । സൈഷാ ഭാ᳚ര്ഗ॒വീ വാ॑രു॒ണീ വി॒ദ്യാ । പ॒ര॒മേ വ്യോ॑മ॒ന് പ്രതി॑ഷ്ഠിതാ । സ യ ഏ॒വം വേദ॒ പ്രതി॑തിഷ്ഠതി । അന്ന॑വാനന്നാ॒ദോ ഭ॑വതി । മ॒ഹാന്ഭ॑വതി പ്ര॒ജയാ॑ പ॒ശുഭി॑ര്ബ്രഹ്മവര്ച॒സേന॑ । മ॒ഹാന് കീ॒ര്ത്യാ । ॥ 6 ॥

അന്നം॒ ന നിം॑ദ്യാത് । തദ്-വ്ര॒തമ് । പ്രാ॒ണോ വാ അന്നമ്᳚ । ശരീ॑രമന്നാ॒ദമ് । പ്രാ॒ണേ ശരീ॑രം॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് । ശരീ॑രേ പ്രാ॒ണഃ പ്രതി॑ഷ്ഠിതഃ । തദേ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ടിതമ് । സ യ ഏ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതം॒ വേദ॒ പ്രതി॑തിഷ്ഠതി । അന്ന॑വാനന്നാ॒ദോ ഭ॑വതി । മ॒ഹാന്ഭ॑വതി പ്ര॒ജയാ॑ പ॒ശുഭി॑ര്ബ്രഹ്മവര്ച॒സേന॑ । മ॒ഹാന് കീ॒ര്ത്യാ । ॥ 7 ॥

അന്നം॒ ന പരി॑ചക്ഷീത । തദ്-വ്ര॒തമ് । ആപോ॒ വാ അന്നമ്᳚ । ജ്യോതി॑രന്നാ॒ദമ് । അ॒പ്സു ജ്യോതിഃ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് । ജ്യോതി॒ഷ്യാപഃ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതാഃ। തദേ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് । സ യ ഏ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതം॒ വേദ॒ പ്രതി॑തിഷ്ഠതി । അന്ന॑വാനന്നാ॒ദോ ഭ॑വതി । മ॒ഹാന്ഭ॑വതി പ്ര॒ജയാ॑ പ॒ശുഭി॑ര്ബ്രഹ്മവര്ച॒സേന॑ । മ॒ഹാന് കീ॒ര്ത്യാ । ॥ 8 ॥

അന്നം॑ ബ॒ഹു കു॑ര്വീത । തദ്-വ്ര॒തമ് । പൃ॒ഥി॒വീ വാ അന്നമ്᳚ । ആ॒കാ॒ശോ᳚ഽന്നാ॒ദഃ । പൃ॒ഥി॒വ്യാമാ॑കാ॒ശഃ പ്രതി॑ഷ്ഠിതഃ । ആ॒കാ॒ശേ പൃ॑ഥി॒വീ പ്രതി॑ഷ്ഠിതാ । തദേ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് । സ യ ഏ॒തദന്ന॒മന്നേ॒ പ്രതി॑ഷ്ഠിതം॒ വേദ॒ പ്രതി॑തിഷ്ഠതി । അന്ന॑വാനന്നാ॒ദോ ഭ॑വതി । മ॒ഹാന്ഭ॑വതി പ്ര॒ജയാ॑ പ॒ശുഭി॑ര്ബ്രഹ്മവര്ച॒സേന॑ । മ॒ഹാന് കീ॒ര്ത്യാ । ॥ 9 ॥

ന കംചന വസതൌ പ്രത്യാ॑ചക്ഷീ॒ത । തദ്-വ്ര॒തമ് । തസ്മാദ്യയാ കയാ ച വിധയാ ബഹ്വ॑ന്നം പ്രാ॒പ്നുയാത് । അരാധ്യസ്മാ അന്നമി॑ത്യാച॒ക്ഷതേ । ഏതദ്വൈ മുഖതോ᳚ഽന്നഗ്മ് രാ॒ദ്ധമ് । മുഖതോഽസ്മാ അ॑ന്നഗ്മ് രാ॒ധ്യതേ । ഏതദ്വൈ മധ്യതോ᳚ഽന്നഗ്മ് രാ॒ദ്ധമ് । മധ്യതോഽസ്മാ അ॑ന്നഗ്മ് രാ॒ധ്യതേ । ഏതദ്വാ അംതതോ᳚ഽന്നഗ്മ് രാ॒ദ്ധമ് । അംതതോഽസ്മാ അ॑ന്നഗ്മ് രാ॒ധ്യതേ । യ ഏ॑വം വേ॒ദ । ക്ഷേമ ഇ॑തി വാ॒ചി । യോഗക്ഷേമ ഇതി പ്രാ॑ണാപാ॒ണയോഃ । കര്മേ॑തി ഹ॒സ്തയോഃ । ഗതിരി॑തി പാ॒ദയോഃ । വിമുക്തിരി॑തി പാ॒യൌ । ഇതി മാനുഷീ᳚സ്സമാ॒ജ്ഞാഃ । അഥ ദൈ॒വീഃ । തൃപ്തിരി॑തി വൃ॒ഷ്ടൌ । ബലമി॑തി വി॒ദ്യുതി । യശ ഇ॑തി പ॒ശുഷു । ജ്യോതിരിതി ന॑ക്ഷത്രേ॒ഷു । പ്രജാതിരമൃതമാനംദ ഇ॑ത്യുപ॒സ്ഥേ । സര്വമി॑ത്യാകാ॒ശേ । തത്പ്രതിഷ്ഠേത്യു॑പാസീ॒ത। പ്രതിഷ്ഠാ॑വാന്ഭ॒വതി । തന്മഹ ഇത്യു॑പാസീ॒ത । മ॑ഹാന്ഭ॒വതി । തന്മന ഇത്യു॑പാസീ॒ത । മാന॑വാന്ഭ॒വതി । തന്നമ ഇത്യു॑പാസീ॒ത । നമ്യംതേ᳚ഽസ്മൈ കാ॒മാഃ । തദ്ബ്രഹ്മേത്യു॑പാസീ॒ത । ബ്രഹ്മ॑വാന്ഭ॒വതി । തദ്ബ്രഹ്മണഃ പരിമര ഇത്യു॑പാസീ॒ത । പര്യേണം മ്രിയംതേ ദ്വി ഷംത॑സ്സപ॒ത്നാഃ । പരി യേ᳚ഽപ്രിയാ᳚ ഭ്രാതൃ॒വ്യാഃ । സ യശ്ചാ॑യം പു॒രുഷേ । യശ്ചാസാ॑വാദി॒ത്യേ । സ ഏകഃ॑ । സ യ॑ ഏവം॒ വിത് । അസ്മാല്ലോ॑കാത്പ്രേ॒ത്യ । ഏതമന്നമയമാത്മാനമുപ॑ സംക്ര॒മ്യ ॥ ഏതം പ്രാണമയമാത്മാനമുപ॑ സംക്ര॒മ്യ । ഏതം മനോമയമാത്മാനമുപ॑ സംക്ര॒മ്യ । ഏതം വിജ്ഞാനമയമാത്മാനമുപ॑ സംക്ര॒മ്യ । ഏതമാനംദമയമാത്മാനമുപ॑ സംക്ര॒മ്യ । ഇമാന് ലോകാന് കാമാന്നീ കാമരൂപ്യ॑നു സം॒ചരന്ന് । ഏതഥ്സാമ ഗാ॑യന്നാ॒സ്തേ । ഹാ(3) വു॒ ഹാ(3) വു॒ ഹാ(3) വു॑ । അ॒ഹമന്നമ॒ഹമന്നമ॒ഹമന്നമ് । അ॒ഹമന്നാ॒ദോ(2)ഽ॒ഹമന്നാ॒ദോ(2)ഽ॒ഹമന്നാ॒ദഃ । അ॒ഹഗ്ഗ് ശ്ലോക॒കൃദ॒ഹഗ്ഗ് ശ്ലോക॒കൃദ॒ഹഗ്ഗ് ശ്ലോക॒കൃത് । അ॒ഹമസ്മി പ്രഥമജാ ഋതാ(3) സ്യ॒ । പൂര്വം ദേവേഭ്യോ അമൃതസ്യ നാ(3) ഭാ॒യി॒ । യോ മാ ദദാതി സ ഇദേവ മാ(3) വാഃ॒ । അ॒ഹമന്ന॒മന്ന॑മ॒ദംത॒മാ(3) ദ്മി॒ । അഹം॒ വിശ്വം॒ ഭുവ॑ന॒മഭ്യ॑ഭ॒വാമ് । സുവ॒ര്ന ജ്യോതീഃ᳚ । യ ഏ॒വം വേദ॑ । ഇത്യു॑പ॒നിഷ॑ത് । ॥ 10 ॥

സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വി നാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥ ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

॥ ഹരിഃ॑ ഓമ് ॥
॥ ശ്രീ കൃഷ്ണാര്പണമസ്തു ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top