శివ కవచం - Shiva kavacham

0


శివ కవచం

అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛందః ।
శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా ।
ఓం బీజమ్ ।
నమః శక్తిః ।
శివాయేతి కీలకమ్ ।
మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

కరన్యాసః
ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః । నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః । మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।

శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః । వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః । యం ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

హృదయాది అంగన్యాసః
ఓం సదాశివాయ హృదయాయ నమః । నం గంగాధరాయ శిరసే స్వాహా । మం మృత్యుంజయాయ శిఖాయై వషట్ ।

శిం శూలపాణయే కవచాయ హుమ్ । వాం పినాకపాణయే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । యం ఉమాపతయే అస్త్రాయ ఫట్ । భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ॥

ధ్యానం
వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమమ్ ।
సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుం ఉమాపతిమ్ ॥
రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః పాలాంతరాలసితభస్మధృతత్రిపుండ్రః ।
పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః ॥

అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ ।
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవం కవచం హితాయ తే ॥

పంచపూజా

లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి ।
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి ।
యం వాయ్వాత్మనే ధూపం ఆఘ్రాపయామి ।
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి ।
వం అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి ।
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ॥

మంత్రః

ఋషభ ఉవాచ

నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ ।
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ॥ 1 ॥

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః ।
జితేంద్రియో జితప్రాణశ్చింతయేచ్ఛివమవ్యయమ్ ॥ 2 ॥

హృత్పుండరీకాంతరసన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్తనభోఽవకాశమ్ ।
అతీంద్రియం సూక్ష్మమనంతమాద్యం ధ్యాయేత్ పరానందమయం మహేశమ్ ॥

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబంధ- శ్చిరం చిదానంద నిమగ్నచేతాః ।
షడక్షరన్యాస సమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్ ॥

మాం పాతు దేవోఽఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే ।
తన్నామ దివ్యం పరమంత్రమూలం ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థమ్ ॥

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తి- ర్జ్యోతిర్మయానందఘనశ్చిదాత్మా ।
అణోరణియానురుశక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ ॥

యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశోఽష్టమూర్తిః ।
యోఽపాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి సంజీవనం సోఽవతు మాం జలేభ్యః ॥

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః ।
స కాలరుద్రోఽవతు మాం దవాగ్నేః వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ ॥

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతి కుఠారపాణిః ।
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రమ్ ॥

కుఠారఖేటాంకుశ శూలఢక్కా- కపాలపాశాక్ష గుణాందధానః ।
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యామ్ ॥

కుందేందుశంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలా వరదాభయాంకః ।
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః సద్యోఽధిజాతోఽవతు మాం ప్రతీచ్యామ్ ॥

వరాక్షమాలాభయటంకహస్తః సరోజకింజల్కసమానవర్ణః ।
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః ॥

వేదాభయేష్టాంకుశటంకపాశ- కపాలఢక్కాక్షరశూలపాణిః ।
సితద్యుతిః పంచముఖోఽవతాన్మాం ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః ॥

మూర్ధానమవ్యాన్మమ చంద్రమౌలిః భాలం మమావ్యాదథ భాలనేత్రః ।
నేత్రే మమావ్యాద్భగనేత్రహారీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః ॥

పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ ।
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః ॥

కంఠం గిరీశోఽవతు నీలకంఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః ।
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుః వక్షఃస్థలం దక్షమఖాంతకోఽవ్యాత్ ॥

మమోదరం పాతు గిరీంద్రధన్వా మధ్యం మమావ్యాన్మదనాంతకారీ ।
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే ॥

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరోఽవ్యాత్ ।
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్యాత్ పాదౌ మమావ్యాత్సురవంద్యపాదః ॥

మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే మాం మధ్యయామేఽవతు వామదేవః ।
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే ॥

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే ।
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలమ్ ॥

అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మామ్ ।
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్ ॥

తిష్ఠంతమవ్యాద్ భువనైకనాథః పాయాద్వ్రజంతం ప్రమథాధినాథః ।
వేదాంతవేద్యోఽవతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్ ॥

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః ।
అరణ్యవాసాది మహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః ॥

కల్పాంతకాలోగ్రపటుప్రకోప- స్ఫుటాట్టహాసోచ్చలితాండకోశః ।
ఘోరారిసేనార్ణవ దుర్నివార- మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః ॥

పత్త్యశ్వమాతంగరథావరూథినీ- సహస్రలక్షాయుత కోటిభీషణమ్ ।
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛింద్యాన్మృడో ఘోరకుఠార ధారయా ॥

నిహంతు దస్యూన్ప్రలయానలార్చిః జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య । శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్ సంత్రాసయత్వీశధనుః పినాకః ॥

దుః స్వప్న దుః శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య- దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుఃసహ దుర్యశాంసి । ఉత్పాతతాపవిషభీతిమసద్గ్రహార్తిం వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః ॥

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ

సకలతత్వాత్మకాయ సర్వమంత్రస్వరూపాయ సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ సర్వతంత్రస్వరూపాయ సర్వతత్వవిదూరాయ బ్రహ్మరుద్రావతారిణే నీలకంఠాయ పార్వతీమనోహరప్రియాయ సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ మహామణి ముకుటధారణాయ మాణిక్యభూషణాయ సృష్టిస్థితిప్రలయకాల- రౌద్రావతారాయ దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ మహాకాలభేదనాయ మూలధారైకనిలయాయ తత్వాతీతాయ గంగాధరాయ సర్వదేవాదిదేవాయ షడాశ్రయాయ వేదాంతసారాయ త్రివర్గసాధనాయ అనంతకోటిబ్రహ్మాండనాయకాయ అనంత వాసుకి తక్షక- కర్కోటక శంఖ కులిక- పద్మ మహాపద్మేతి- అష్టమహానాగకులభూషణాయ ప్రణవస్వరూపాయ చిదాకాశాయ ఆకాశ దిక్ స్వరూపాయ గ్రహనక్షత్రమాలినే సకలాయ కలంకరహితాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలోకైకభర్త్రే సకలలోకైకసంహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవేదాంతపారగాయ సకలలోకైకవరప్రదాయ సకలలోకైకశంకరాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ శశాంకశేఖరాయ శాశ్వతనిజావాసాయ నిరాకారాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిర్మలాయ నిర్మదాయ నిశ్చింతాయ నిరహంకారాయ నిరంకుశాయ నిష్కలంకాయ నిర్గుణాయ నిష్కామాయ నిరూపప్లవాయ నిరుపద్రవాయ నిరవద్యాయ నిరంతరాయ నిష్కారణాయ నిరాతంకాయ నిష్ప్రపంచాయ నిస్సంగాయ నిర్ద్వంద్వాయ నిరాధారాయ నీరాగాయ నిష్క్రోధాయ నిర్లోపాయ నిష్పాపాయ నిర్భయాయ నిర్వికల్పాయ నిర్భేదాయ నిష్క్రియాయ నిస్తులాయ నిఃసంశయాయ నిరంజనాయ నిరుపమవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తపరిపూర్ణ- సచ్చిదానందాద్వయాయ పరమశాంతస్వరూపాయ పరమశాంతప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ తేజోఽధిపతయే జయ జయ రుద్ర మహారుద్ర మహారౌద్ర భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ చర్మఖడ్గధర పాశాంకుశ- డమరూశూల చాపబాణగదాశక్తిభిందిపాల- తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ- భుశుండీ శతఘ్నీ చక్రాద్యాయుధభీషణాకార- సహస్రముఖదంష్ట్రాకరాలవదన వికటాట్టహాస విస్ఫారిత బ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర నాగేంద్రనికేతన మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విశ్వరూప విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జ్వలజ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల మహామృత్యుభయం శమయ శమయ అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయం ఉత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం శమయ శమయ చోరాన్ మారయ మారయ మమ శత్రూన్ ఉచ్చాటయోచ్చాటయ త్రిశూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భింధి భింధి ఖడ్గేన ఛింద్ది ఛింద్ది ఖట్వాంగేన విపోధయ విపోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైః సంతాడయ సంతాడయ యక్ష రక్షాంసి భీషయ భీషయ అశేష భూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాండభూతవేతాలమారీగణ- బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమ అభయం కురు కురు మమ పాపం శోధయ శోధయ విత్రస్తం మాం ఆశ్వాసయ ఆశ్వాసయ నరకమహాభయాన్ మాం ఉద్ధర ఉద్ధర అమృతకటాక్షవీక్షణేన మాం- ఆలోకయ ఆలోకయ సంజీవయ సంజీవయ క్షుత్తృష్ణార్తం మాం ఆప్యాయయ ఆప్యాయయ దుఃఖాతురం మాం ఆనందయ ఆనందయ శివకవచేన మాం ఆచ్ఛాదయ ఆచ్ఛాదయ

హర హర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే నమః ॥

పూర్వవత్ - హృదయాది న్యాసః ।

పంచపూజా ॥

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ॥

ఫలశ్రుతిః
ఋషభ ఉవాచ ఇత్యేతత్పరమం శైవం కవచం వ్యాహృతం మయా ।
సర్వ బాధా ప్రశమనం రహస్యం సర్వ దేహినామ్ ॥

యః సదా ధారయేన్మర్త్యః శైవం కవచముత్తమమ్ ।
న తస్య జాయతే కాపి భయం శంభోరనుగ్రహాత్ ॥

క్షీణాయుః ప్రాప్తమృత్యుర్వా మహారోగహతోఽపి వా ।
సద్యః సుఖమవాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి ॥

సర్వదారిద్రయశమనం సౌమాంగల్యవివర్ధనమ్ ।
యో ధత్తే కవచం శైవం స దేవైరపి పూజ్యతే ॥

మహాపాతకసంఘాతైర్ముచ్యతే చోపపాతకైః ।
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి శివవర్మానుభావతః ॥

త్వమపి శ్రద్దయా వత్స శైవం కవచముత్తమమ్ ।
ధారయస్వ మయా దత్తం సద్యః శ్రేయో హ్యవాప్స్యసి ॥

శ్రీసూత ఉవాచ

ఇత్యుక్త్వా ఋషభో యోగీ తస్మై పార్థివ సూనవే ।
దదౌ శంఖం మహారావం ఖడ్గం చ అరినిషూదనమ్ ॥

పునశ్చ భస్మ సంమంత్ర్య తదంగం పరితోఽస్పృశత్ ।
గజానాం షట్సహస్రస్య త్రిగుణస్య బలం దదౌ ॥

భస్మప్రభావాత్ సంప్రాప్తబలైశ్వర్య ధృతి స్మృతిః ।
స రాజపుత్రః శుశుభే శరదర్క ఇవ శ్రియా ॥

తమాహ ప్రాంజలిం భూయః స యోగీ నృపనందనమ్ ।
ఏష ఖడ్గో మయా దత్తస్తపోమంత్రానుభావతః ॥

శితధారమిమం ఖడ్గం యస్మై దర్శయసే స్ఫుటమ్ ।
స సద్యో మ్రియతే శత్రుః సాక్షాన్మృత్యురపి స్వయమ్ ॥

అస్య శంఖస్య నిర్హ్రాదం యే శృణ్వంతి తవాహితాః ।
తే మూర్చ్ఛితాః పతిష్యంతి న్యస్తశస్త్రా విచేతనాః ॥

ఖడ్గశంఖావిమౌ దివ్యౌ పరసైన్యవినాశకౌ ।
ఆత్మసైన్యస్వపక్షాణాం శౌర్యతేజోవివర్ధనౌ ॥

ఏతయోశ్చ ప్రభావేన శైవేన కవచేన చ ।
ద్విషట్సహస్ర నాగానాం బలేన మహతాపి చ ॥

భస్మధారణ సామర్థ్యాచ్ఛత్రుసైన్యం విజేష్యసే ।
ప్రాప్య సింహాసనం పిత్ర్యం గోప్తాఽసి పృథివీమిమామ్ ॥

ఇతి భద్రాయుషం సమ్యగనుశాస్య సమాతృకమ్ ।
తాభ్యాం సంపూజితః సోఽథ యోగీ స్వైరగతిర్యయౌ ॥

ఇతి శ్రీస్కాందమహాపురాణే బ్రహ్మోత్తరఖండే శివకవచ ప్రభావ వర్ణనం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః సంపూర్ణః ॥ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी  ( Devanagari )

शिव कवचम्

अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः ।
श्रीसाम्बसदाशिवो देवता ।
ॐ बीजम् ।
नमः शक्तिः ।
शिवायेति कीलकम् ।
मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

करन्यासः
ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः । मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः ।

शिं शूलपाणये अनामिकाभ्यां नमः । वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः । यं उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।

हृदयादि अङ्गन्यासः
ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः । नं गङ्गाधराय शिरसे स्वाहा । मं मृत्युञ्जयाय शिखायै वषट् ।

शिं शूलपाणये कवचाय हुम् । वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वौषट् । यं उमापतये अस्त्राय फट् । भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥

ध्यानम्
वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठ मरिन्दमम् ।
सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुं उमापतिम् ॥
रुद्राक्षकङ्कणलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तरालसितभस्मधृतत्रिपुण्ड्रः ।
पञ्चाक्षरं परिपठन् वरमन्त्रराजं ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं व्रजेथाः ॥

अतः परं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् ।
जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते ॥

पञ्चपूजा
लं पृथिव्यात्मने गन्धं समर्पयामि ।
हं आकाशात्मने पुष्पैः पूजयामि ।
यं वाय्वात्मने धूपं आघ्रापयामि ।
रं अग्न्यात्मने दीपं दर्शयामि ।
वं अमृतात्मने अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि ।
सं सर्वात्मने सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ॥

मन्त्रः

ऋषभ उवाच

नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् ।
वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम् ॥ 1 ॥

शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः ।
जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम् ॥ 2 ॥

हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् ।
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम् ॥

ध्यानावधूताखिलकर्मबन्ध- श्चिरं चिदानन्द निमग्नचेताः ।
षडक्षरन्यास समाहितात्मा शैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम् ॥

मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे ।
तन्नाम दिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम् ॥

सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति- र्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा ।
अणोरणियानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् ॥

यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमेर्गिरिशोऽष्टमूर्तिः ।
योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः ॥

कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः ।
स कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेः वात्यादिभीतेरखिलाच्च तापात् ॥

प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीति कुठारपाणिः ।
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् ॥

कुठारखेटाङ्कुश शूलढक्का- कपालपाशाक्ष गुणान्दधानः ।
चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम् ॥

कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः ।
त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् ॥

वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः ।
त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ॥

वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाश- कपालढक्काक्षरशूलपाणिः ।
सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मां ईशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ॥

मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिः भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः ।
नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ॥

पायाच्छ्रुती मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात्सततं कपाली ।
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः ॥

कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः ।
दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुः वक्षःस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ॥

ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी ।
हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्वरो मे ॥

ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात् ।
जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः ॥

महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः ।
त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥

पायान्निशादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे ।
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् ॥

अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् ।
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् ॥

तिष्ठन्तमव्याद् भुवनैकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः ।
वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम् ॥

मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः ।
अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ॥

कल्पान्तकालोग्रपटुप्रकोप- स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः ।
घोरारिसेनार्णव दुर्निवार- महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ॥

पत्त्यश्वमातङ्गरथावरूथिनी- सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् ।
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृडो घोरकुठार धारया ॥

निहन्तु दस्यून्प्रलयानलार्चिः ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य । शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकः ॥

दुः स्वप्न दुः शकुन दुर्गति दौर्मनस्य- दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि । उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॥

ॐ नमो भगवते सदाशिवाय

सकलतत्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणि मुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकाल- रौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलधारैकनिलयाय तत्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय अनन्त वासुकि तक्षक- कर्कोटक शङ्ख कुलिक- पद्म महापद्मेति- अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाश दिक् स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निराकाराय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरूपप्लवाय निरुपद्रवाय निरवद्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरातङ्काय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय नीरागाय निष्क्रोधाय निर्लोपाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धमुक्तपरिपूर्ण- सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय तेजोमयाय तेजोऽधिपतये जय जय रुद्र महारुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्ग चर्मखड्गधर पाशाङ्कुश- डमरूशूल चापबाणगदाशक्तिभिन्दिपाल- तोमर मुसल मुद्गर पाश परिघ- भुशुण्डी शतघ्नी चक्राद्यायुधभीषणाकार- सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर नागेन्द्रनिकेतन मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विषविभूषण विश्वतोमुख सर्वतोमुख मां रक्ष रक्ष ज्वलज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयं शमय शमय अपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयं उत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटयोच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्द्दि छिन्द्दि खट्वाङ्गेन विपोधय विपोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय यक्ष रक्षांसि भीषय भीषय अशेष भूतान् विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डभूतवेतालमारीगण- ब्रह्मराक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय मम अभयं कुरु कुरु मम पापं शोधय शोधय वित्रस्तं मां आश्वासय आश्वासय नरकमहाभयान् मां उद्धर उद्धर अमृतकटाक्षवीक्षणेन मां- आलोकय आलोकय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तृष्णार्तं मां आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं मां आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन मां आच्छादय आच्छादय

हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः ॥

पूर्ववत् - हृदयादि न्यासः ।

पञ्चपूजा ॥

भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः ॥

फलश्रुतिः
ऋषभ उवाच इत्येतत्परमं शैवं कवचं व्याहृतं मया ।
सर्व बाधा प्रशमनं रहस्यं सर्व देहिनाम् ॥

यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमम् ।
न तस्य जायते कापि भयं शम्भोरनुग्रहात् ॥

क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा ।
सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ॥

सर्वदारिद्रयशमनं सौमाङ्गल्यविवर्धनम् ।
यो धत्ते कवचं शैवं स देवैरपि पूज्यते ॥

महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः ।
देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः ॥

त्वमपि श्रद्दया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् ।
धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥

श्रीसूत उवाच

इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिव सूनवे ।
ददौ शङ्खं महारावं खड्गं च अरिनिषूदनम् ॥

पुनश्च भस्म संमन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पृशत् ।
गजानां षट्सहस्रस्य त्रिगुणस्य बलं ददौ ॥

भस्मप्रभावात् सम्प्राप्तबलैश्वर्य धृति स्मृतिः ।
स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया ॥

तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् ।
एष खड्गो मया दत्तस्तपोमन्त्रानुभावतः ॥

शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटम् ।
स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् ॥

अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ।
ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतनाः ॥

खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशकौ ।
आत्मसैन्यस्वपक्षाणां शौर्यतेजोविवर्धनौ ॥

एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च ।
द्विषट्सहस्र नागानां बलेन महतापि च ॥

भस्मधारण सामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसे ।
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्ताऽसि पृथिवीमिमाम् ॥

इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् ।
ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ ॥

इति श्रीस्कान्दमहापुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवच प्रभाव वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ ॥
द्\f2

SHIVA KAVACHAM

asya śrī śivakavacha stōtra\ mahāmantrasya ṛṣabhayōgīśvara ṛṣiḥ ।
anuṣṭup Chandaḥ ।
śrīsāmbasadāśivō dēvatā ।
ōṃ bījam ।
namaḥ śaktiḥ ।
śivāyēti kīlakam ।
mama sāmbasadāśivaprītyarthē japē viniyōgaḥ ॥

karanyāsaḥ
ōṃ sadāśivāya aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ । naṃ gaṅgādharāya tarjanībhyāṃ namaḥ । maṃ mṛtyuñjayāya madhyamābhyāṃ namaḥ ।

śiṃ śūlapāṇayē anāmikābhyāṃ namaḥ । vāṃ pinākapāṇayē kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ । yaṃ umāpatayē karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ।

hṛdayādi aṅganyāsaḥ
ōṃ sadāśivāya hṛdayāya namaḥ । naṃ gaṅgādharāya śirasē svāhā । maṃ mṛtyuñjayāya śikhāyai vaṣaṭ ।

śiṃ śūlapāṇayē kavachāya hum । vāṃ pinākapāṇayē nētratrayāya vauṣaṭ । yaṃ umāpatayē astrāya phaṭ । bhūrbhuvassuvarōmiti digbandhaḥ ॥

dhyānam
vajradaṃṣṭraṃ trinayanaṃ kālakaṇṭha marindamam ।
sahasrakaramatyugraṃ vandē śambhuṃ umāpatim ॥
rudrākṣakaṅkaṇalasatkaradaṇḍayugmaḥ pālāntarālasitabhasmadhṛtatripuṇḍraḥ ।
pañchākṣaraṃ paripaṭhan varamantrarājaṃ dhyāyan sadā paśupatiṃ śaraṇaṃ vrajēthāḥ ॥

ataḥ paraṃ sarvapurāṇaguhyaṃ niḥśēṣapāpaughaharaṃ pavitram ।
jayapradaṃ sarvavipatpramōchanaṃ vakṣyāmi śaivaṃ kavachaṃ hitāya tē ॥

pañchapūjā
laṃ pṛthivyātmanē gandhaṃ samarpayāmi ।
haṃ ākāśātmanē puṣpaiḥ pūjayāmi ।
yaṃ vāyvātmanē dhūpaṃ āghrāpayāmi ।
raṃ agnyātmanē dīpaṃ darśayāmi ।
vaṃ amṛtātmanē amṛtaṃ mahānaivēdyaṃ nivēdayāmi ।
saṃ sarvātmanē sarvōpachārapūjāṃ samarpayāmi ॥

mantraḥ

ṛṣabha uvācha

namaskṛtya mahādēvaṃ viśvavyāpinamīśvaram ।
vakṣyē śivamayaṃ varma sarvarakṣākaraṃ nṛṇām ॥ 1 ॥

śuchau dēśē samāsīnō yathāvatkalpitāsanaḥ ।
jitēndriyō jitaprāṇaśchintayēchChivamavyayam ॥ 2 ॥

hṛtpuṇḍarīkāntarasanniviṣṭaṃ svatējasā vyāptanabhō'vakāśam ।
atīndriyaṃ sūkṣmamanantamādyaṃ dhyāyēt parānandamayaṃ mahēśam ॥

dhyānāvadhūtākhilakarmabandha- śchiraṃ chidānanda nimagnachētāḥ ।
ṣaḍakṣaranyāsa samāhitātmā śaivēna kuryātkavachēna rakṣām ॥

māṃ pātu dēvō'khiladēvatātmā saṃsārakūpē patitaṃ gabhīrē ।
tannāma divyaṃ paramantramūlaṃ dhunōtu mē sarvamaghaṃ hṛdistham ॥

sarvatra māṃ rakṣatu viśvamūrti- rjyōtirmayānandaghanaśchidātmā ।
aṇōraṇiyānuruśaktirēkaḥ sa īśvaraḥ pātu bhayādaśēṣāt ॥

yō bhūsvarūpēṇa bibharti viśvaṃ pāyātsa bhūmērgiriśō'ṣṭamūrtiḥ ।
yō'pāṃ svarūpēṇa nṛṇāṃ karōti sañjīvanaṃ sō'vatu māṃ jalēbhyaḥ ॥

kalpāvasānē bhuvanāni dagdhvā sarvāṇi yō nṛtyati bhūrilīlaḥ ।
sa kālarudrō'vatu māṃ davāgnēḥ vātyādibhītērakhilāchcha tāpāt ॥

pradīptavidyutkanakāvabhāsō vidyāvarābhīti kuṭhārapāṇiḥ ।
chaturmukhastatpuruṣastrinētraḥ prāchyāṃ sthitō rakṣatu māmajasram ॥

kuṭhārakhēṭāṅkuśa śūlaḍhakkā- kapālapāśākṣa guṇāndadhānaḥ ।
chaturmukhō nīlaruchistrinētraḥ pāyādaghōrō diśi dakṣiṇasyām ॥

kundēnduśaṅkhasphaṭikāvabhāsō vēdākṣamālā varadābhayāṅkaḥ ।
tryakṣaśchaturvaktra uruprabhāvaḥ sadyō'dhijātō'vatu māṃ pratīchyām ॥

varākṣamālābhayaṭaṅkahastaḥ sarōjakiñjalkasamānavarṇaḥ ।
trilōchanaśchāruchaturmukhō māṃ pāyādudīchyāṃ diśi vāmadēvaḥ ॥

vēdābhayēṣṭāṅkuśaṭaṅkapāśa- kapālaḍhakkākṣaraśūlapāṇiḥ ।
sitadyutiḥ pañchamukhō'vatānmāṃ īśāna ūrdhvaṃ paramaprakāśaḥ ॥

mūrdhānamavyānmama chandramauliḥ bhālaṃ mamāvyādatha bhālanētraḥ ।
nētrē mamāvyādbhaganētrahārī nāsāṃ sadā rakṣatu viśvanāthaḥ ॥

pāyāchChrutī mē śrutigītakīrtiḥ kapōlamavyātsatataṃ kapālī ।
vaktraṃ sadā rakṣatu pañchavaktrō jihvāṃ sadā rakṣatu vēdajihvaḥ ॥

kaṇṭhaṃ girīśō'vatu nīlakaṇṭhaḥ pāṇidvayaṃ pātu pinākapāṇiḥ ।
dōrmūlamavyānmama dharmabāhuḥ vakṣaḥsthalaṃ dakṣamakhāntakō'vyāt ॥

mamōdaraṃ pātu girīndradhanvā madhyaṃ mamāvyānmadanāntakārī ।
hērambatātō mama pātu nābhiṃ pāyātkaṭiṃ dhūrjaṭirīśvarō mē ॥

ūrudvayaṃ pātu kubēramitrō jānudvayaṃ mē jagadīśvarō'vyāt ।
jaṅghāyugaṃ puṅgavakēturavyāt pādau mamāvyātsuravandyapādaḥ ॥

mahēśvaraḥ pātu dinādiyāmē māṃ madhyayāmē'vatu vāmadēvaḥ ।
trilōchanaḥ pātu tṛtīyayāmē vṛṣadhvajaḥ pātu dināntyayāmē ॥

pāyānniśādau śaśiśēkharō māṃ gaṅgādharō rakṣatu māṃ niśīthē ।
gaurīpatiḥ pātu niśāvasānē mṛtyuñjayō rakṣatu sarvakālam ॥

antaḥsthitaṃ rakṣatu śaṅkarō māṃ sthāṇuḥ sadā pātu bahiḥsthitaṃ mām ।
tadantarē pātu patiḥ paśūnāṃ sadāśivō rakṣatu māṃ samantāt ॥

tiṣṭhantamavyād bhuvanaikanāthaḥ pāyādvrajantaṃ pramathādhināthaḥ ।
vēdāntavēdyō'vatu māṃ niṣaṇṇaṃ māmavyayaḥ pātu śivaḥ śayānam ॥

mārgēṣu māṃ rakṣatu nīlakaṇṭhaḥ śailādidurgēṣu puratrayāriḥ ।
araṇyavāsādi mahāpravāsē pāyānmṛgavyādha udāraśaktiḥ ॥

kalpāntakālōgrapaṭuprakōpa- sphuṭāṭṭahāsōchchalitāṇḍakōśaḥ ।
ghōrārisēnārṇava durnivāra- mahābhayādrakṣatu vīrabhadraḥ ॥

pattyaśvamātaṅgarathāvarūthinī- sahasralakṣāyuta kōṭibhīṣaṇam ।
akṣauhiṇīnāṃ śatamātatāyināṃ Chindyānmṛḍō ghōrakuṭhāra dhārayā ॥

nihantu dasyūnpralayānalārchiḥ jvalattriśūlaṃ tripurāntakasya । śārdūlasiṃharkṣavṛkādihiṃsrān santrāsayatvīśadhanuḥ pinākaḥ ॥

duḥ svapna duḥ śakuna durgati daurmanasya- durbhikṣa durvyasana duḥsaha duryaśāṃsi । utpātatāpaviṣabhītimasadgrahārtiṃ vyādhīṃścha nāśayatu mē jagatāmadhīśaḥ ॥

ōṃ namō bhagavatē sadāśivāya

sakalatatvātmakāya sarvamantrasvarūpāya sarvayantrādhiṣṭhitāya sarvatantrasvarūpāya sarvatatvavidūrāya brahmarudrāvatāriṇē nīlakaṇṭhāya pārvatīmanōharapriyāya sōmasūryāgnilōchanāya bhasmōddhūlitavigrahāya mahāmaṇi mukuṭadhāraṇāya māṇikyabhūṣaṇāya sṛṣṭisthitipralayakāla- raudrāvatārāya dakṣādhvaradhvaṃsakāya mahākālabhēdanāya mūladhāraikanilayāya tatvātītāya gaṅgādharāya sarvadēvādidēvāya ṣaḍāśrayāya vēdāntasārāya trivargasādhanāya anantakōṭibrahmāṇḍanāyakāya ananta vāsuki takṣaka- karkōṭaka śaṅkha kulika- padma mahāpadmēti- aṣṭamahānāgakulabhūṣaṇāya praṇavasvarūpāya chidākāśāya ākāśa dik svarūpāya grahanakṣatramālinē sakalāya kalaṅkarahitāya sakalalōkaikakartrē sakalalōkaikabhartrē sakalalōkaikasaṃhartrē sakalalōkaikaguravē sakalalōkaikasākṣiṇē sakalanigamaguhyāya sakalavēdāntapāragāya sakalalōkaikavarapradāya sakalalōkaikaśaṅkarāya sakaladuritārtibhañjanāya sakalajagadabhayaṅkarāya śaśāṅkaśēkharāya śāśvatanijāvāsāya nirākārāya nirābhāsāya nirāmayāya nirmalāya nirmadāya niśchintāya nirahaṅkārāya niraṅkuśāya niṣkalaṅkāya nirguṇāya niṣkāmāya nirūpaplavāya nirupadravāya niravadyāya nirantarāya niṣkāraṇāya nirātaṅkāya niṣprapañchāya nissaṅgāya nirdvandvāya nirādhārāya nīrāgāya niṣkrōdhāya nirlōpāya niṣpāpāya nirbhayāya nirvikalpāya nirbhēdāya niṣkriyāya nistulāya niḥsaṃśayāya nirañjanāya nirupamavibhavāya nityaśuddhabuddhamuktaparipūrṇa- sachchidānandādvayāya paramaśāntasvarūpāya paramaśāntaprakāśāya tējōrūpāya tējōmayāya tējō'dhipatayē jaya jaya rudra mahārudra mahāraudra bhadrāvatāra mahābhairava kālabhairava kalpāntabhairava kapālamālādhara khaṭvāṅga charmakhaḍgadhara pāśāṅkuśa- ḍamarūśūla chāpabāṇagadāśaktibhindipāla- tōmara musala mudgara pāśa parigha- bhuśuṇḍī śataghnī chakrādyāyudhabhīṣaṇākāra- sahasramukhadaṃṣṭrākarālavadana vikaṭāṭṭahāsa visphārita brahmāṇḍamaṇḍala nāgēndrakuṇḍala nāgēndrahāra nāgēndravalaya nāgēndracharmadhara nāgēndranikētana mṛtyuñjaya tryambaka tripurāntaka viśvarūpa virūpākṣa viśvēśvara vṛṣabhavāhana viṣavibhūṣaṇa viśvatōmukha sarvatōmukha māṃ rakṣa rakṣa jvalajvala prajvala prajvala mahāmṛtyubhayaṃ śamaya śamaya apamṛtyubhayaṃ nāśaya nāśaya rōgabhayaṃ utsādayōtsādaya viṣasarpabhayaṃ śamaya śamaya chōrān māraya māraya mama śatrūn uchchāṭayōchchāṭaya triśūlēna vidāraya vidāraya kuṭhārēṇa bhindhi bhindhi khaḍgēna Chinddi Chinddi khaṭvāṅgēna vipōdhaya vipōdhaya musalēna niṣpēṣaya niṣpēṣaya bāṇaiḥ santāḍaya santāḍaya yakṣa rakṣāṃsi bhīṣaya bhīṣaya aśēṣa bhūtān vidrāvaya vidrāvaya kūṣmāṇḍabhūtavētālamārīgaṇa- brahmarākṣasagaṇān santrāsaya santrāsaya mama abhayaṃ kuru kuru mama pāpaṃ śōdhaya śōdhaya vitrastaṃ māṃ āśvāsaya āśvāsaya narakamahābhayān māṃ uddhara uddhara amṛtakaṭākṣavīkṣaṇēna māṃ- ālōkaya ālōkaya sañjīvaya sañjīvaya kṣuttṛṣṇārtaṃ māṃ āpyāyaya āpyāyaya duḥkhāturaṃ māṃ ānandaya ānandaya śivakavachēna māṃ āchChādaya āchChādaya

hara hara mṛtyuñjaya tryambaka sadāśiva paramaśiva namastē namastē namaḥ ॥

pūrvavat - hṛdayādi nyāsaḥ ।

pañchapūjā ॥

bhūrbhuvassuvarōmiti digvimōkaḥ ॥

phalaśrutiḥ
ṛṣabha uvācha ityētatparamaṃ śaivaṃ kavachaṃ vyāhṛtaṃ mayā ।
sarva bādhā praśamanaṃ rahasyaṃ sarva dēhinām ॥

yaḥ sadā dhārayēnmartyaḥ śaivaṃ kavachamuttamam ।
na tasya jāyatē kāpi bhayaṃ śambhōranugrahāt ॥

kṣīṇāyuḥ prāptamṛtyurvā mahārōgahatō'pi vā ।
sadyaḥ sukhamavāpnōti dīrghamāyuścha vindati ॥

sarvadāridrayaśamanaṃ saumāṅgalyavivardhanam ।
yō dhattē kavachaṃ śaivaṃ sa dēvairapi pūjyatē ॥

mahāpātakasaṅghātairmuchyatē chōpapātakaiḥ ।
dēhāntē muktimāpnōti śivavarmānubhāvataḥ ॥

tvamapi śraddayā vatsa śaivaṃ kavachamuttamam ।
dhārayasva mayā dattaṃ sadyaḥ śrēyō hyavāpsyasi ॥

śrīsūta uvācha

ityuktvā ṛṣabhō yōgī tasmai pārthiva sūnavē ।
dadau śaṅkhaṃ mahārāvaṃ khaḍgaṃ cha ariniṣūdanam ॥

punaścha bhasma saṃmantrya tadaṅgaṃ paritō'spṛśat ।
gajānāṃ ṣaṭsahasrasya triguṇasya balaṃ dadau ॥

bhasmaprabhāvāt samprāptabalaiśvarya dhṛti smṛtiḥ ।
sa rājaputraḥ śuśubhē śaradarka iva śriyā ॥

tamāha prāñjaliṃ bhūyaḥ sa yōgī nṛpanandanam ।
ēṣa khaḍgō mayā dattastapōmantrānubhāvataḥ ॥

śitadhāramimaṃ khaḍgaṃ yasmai darśayasē sphuṭam ।
sa sadyō mriyatē śatruḥ sākṣānmṛtyurapi svayam ॥

asya śaṅkhasya nirhrādaṃ yē śṛṇvanti tavāhitāḥ ।
tē mūrchChitāḥ patiṣyanti nyastaśastrā vichētanāḥ ॥

khaḍgaśaṅkhāvimau divyau parasainyavināśakau ।
ātmasainyasvapakṣāṇāṃ śauryatējōvivardhanau ॥

ētayōścha prabhāvēna śaivēna kavachēna cha ।
dviṣaṭsahasra nāgānāṃ balēna mahatāpi cha ॥

bhasmadhāraṇa sāmarthyāchChatrusainyaṃ vijēṣyasē ।
prāpya siṃhāsanaṃ pitryaṃ gōptā'si pṛthivīmimām ॥

iti bhadrāyuṣaṃ samyaganuśāsya samātṛkam ।
tābhyāṃ sampūjitaḥ sō'tha yōgī svairagatiryayau ॥

iti śrīskāndamahāpurāṇē brahmōttarakhaṇḍē śivakavacha prabhāva varṇanaṃ nāma dvādaśō'dhyāyaḥ sampūrṇaḥ ॥ ॥

ஶிவ கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவகவச ஸ்தோத்ர\f1 \f௦ மஹாமன்த்ரஸ்ய ருஷப4யோகீ3ஶ்வர ருஷி: ।
அனுஷ்டுப் ச2ன்த:3 ।
ஶ்ரீஸாம்ப3ஸதா3ஶிவோ தே3வதா ।
ஓம் பீ3ஜம் ।
நம: ஶக்தி: ।
ஶிவாயேதி கீலகம் ।
மம ஸாம்ப3ஸதா3ஶிவப்ரீத்யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ॥

கரன்யாஸ:
ஓஂ ஸதா3ஶிவாய அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாஂ நம: । நம் க3ங்கா3த4ராய தர்ஜனீப்4யாஂ நம: । மஂ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய மத்4யமாப்4யாஂ நம: ।

ஶிஂ ஶூலபாணயே அனாமிகாப்4யாஂ நம: । வாஂ பினாகபாணயே கனிஷ்டி2காப்4யாஂ நம: । யஂ உமாபதயே கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாஂ நம: ।

ஹ்ருத3யாதி3 அங்க3ன்யாஸ:
ஓஂ ஸதா3ஶிவாய ஹ்ருத3யாய நம: । நம் க3ங்கா3த4ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா । மஂ ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஶிகா2யை வஷட் ।

ஶிஂ ஶூலபாணயே கவசாய ஹும் । வாஂ பினாகபாணயே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । யஂ உமாபதயே அஸ்த்ராய ப2ட் । பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்3ப3ன்த:4 ॥

த்4யானம்
வஜ்ரத3ம்ஷ்ட்ரஂ த்ரினயனஂ காலகண்ட2 மரின்த3மம் ।
ஸஹஸ்ரகரமத்யுக்3ரஂ வன்தே3 ஶம்பு4ஂ உமாபதிம் ॥
ருத்3ராக்ஷகங்கணலஸத்கரத3ண்ட3யுக்3ம: பாலான்தராலஸிதப4ஸ்மத்4ருதத்ரிபுண்ட்3ர: ।
பஞ்சாக்ஷரஂ பரிபட2ன் வரமன்த்ரராஜம் த்4யாயன் ஸதா3 பஶுபதிஂ ஶரணஂ வ்ரஜேதா2: ॥

அத: பரஂ ஸர்வபுராணகு3ஹ்யஂ நி:ஶேஷபாபௌக4ஹரஂ பவித்ரம் ।
ஜயப்ரதஂ3 ஸர்வவிபத்ப்ரமோசனஂ வக்ஷ்யாமி ஶைவஂ கவசஂ ஹிதாய தே ॥

பஞ்சபூஜா
லஂ ப்ருதி2வ்யாத்மனே க3ன்தஂ4 ஸமர்பயாமி ।
ஹஂ ஆகாஶாத்மனே புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யஂ வாய்வாத்மனே தூ4பஂ ஆக்4ராபயாமி ।
ரஂ அக்3ன்யாத்மனே தீ3பம் த3ர்ஶயாமி ।
வஂ அம்ருதாத்மனே அம்ருதஂ மஹானைவேத்3யஂ நிவேத3யாமி ।
ஸஂ ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசாரபூஜாஂ ஸமர்பயாமி ॥

மன்த்ர:

ருஷப4 உவாச

நமஸ்க்ருத்ய மஹாதே3வஂ விஶ்வவ்யாபினமீஶ்வரம் ।
வக்ஷ்யே ஶிவமயஂ வர்ம ஸர்வரக்ஷாகரஂ ந்ருணாம் ॥ 1 ॥

ஶுசௌ தே3ஶே ஸமாஸீனோ யதா2வத்கல்பிதாஸன: ।
ஜிதேன்த்3ரியோ ஜிதப்ராணஶ்சின்தயேச்சி2வமவ்யயம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருத்புண்ட3ரீகான்தரஸன்னிவிஷ்டஂ ஸ்வதேஜஸா வ்யாப்தனபோ4வகாஶம் ।
அதீன்த்3ரியஂ ஸூக்ஷ்மமனந்தமாத்3யம் த்4யாயேத் பரானந்த3மயஂ மஹேஶம் ॥

த்4யானாவதூ4தாகி2லகர்மப3ன்த-4 ஶ்சிரஂ சிதா3னந்த3 நிமக்3னசேதா: ।
ஷட3க்ஷரன்யாஸ ஸமாஹிதாத்மா ஶைவேன குர்யாத்கவசேன ரக்ஷாம் ॥

மாஂ பாது தே3வோகி2லதே3வதாத்மா ஸம்ஸாரகூபே பதிதம் க3பீ4ரே ।
தன்னாம தி3வ்யஂ பரமன்த்ரமூலம் து4னோது மே ஸர்வமகஂ4 ஹ்ருதி3ஸ்த2ம் ॥

ஸர்வத்ர மாஂ ரக்ஷது விஶ்வமூர்தி- ர்ஜ்யோதிர்மயானந்த3க4னஶ்சிதா3த்மா ।
அணோரணியானுருஶக்திரேக: ஸ ஈஶ்வர: பாது ப4யாத3ஶேஷாத் ॥

யோ பூ4ஸ்வரூபேண பி3ப4ர்தி விஶ்வஂ பாயாத்ஸ பூ4மேர்கி3ரிஶோஷ்டமூர்தி: ।
யோபாஂ ஸ்வரூபேண ந்ருணாஂ கரோதி ஸஞ்ஜீவனஂ ஸோவது மாஂ ஜலேப்4ய: ॥

கல்பாவஸானே பு4வனானி த3க்3த்4வா ஸர்வாணி யோ ந்ருத்யதி பூ4ரிலீல: ।
ஸ காலருத்3ரோவது மாம் த3வாக்3னே: வாத்யாதி3பீ4தேரகி2லாச்ச தாபாத் ॥

ப்ரதீ3ப்தவித்3யுத்கனகாவபா4ஸோ வித்3யாவராபீ4தி குடா2ரபாணி: ।
சதுர்முக2ஸ்தத்புருஷஸ்த்ரினேத்ர: ப்ராச்யாஂ ஸ்தி2தோ ரக்ஷது மாமஜஸ்ரம் ॥

குடா2ரகே2டாங்குஶ ஶூலட4க்கா- கபாலபாஶாக்ஷ கு3ணான்த3தா4ன: ।
சதுர்முகோ2 நீலருசிஸ்த்ரினேத்ர: பாயாத3கோ4ரோ தி3ஶி த3க்ஷிணஸ்யாம் ॥

குன்தே3ன்து3ஶங்க2ஸ்ப2டிகாவபா4ஸோ வேதா3க்ஷமாலா வரதா3ப4யாங்க: ।
த்ர்யக்ஷஶ்சதுர்வக்த்ர உருப்ரபா4வ: ஸத்3யோதி4ஜாதோவது மாஂ ப்ரதீச்யாம் ॥

வராக்ஷமாலாப4யடங்கஹஸ்த: ஸரோஜகிஞ்ஜல்கஸமானவர்ண: ।
த்ரிலோசனஶ்சாருசதுர்முகோ2 மாஂ பாயாது3தீ3ச்யாம் தி3ஶி வாமதே3வ: ॥

வேதா3ப4யேஷ்டாங்குஶடங்கபாஶ- கபாலட4க்காக்ஷரஶூலபாணி: ।
ஸிதத்3யுதி: பஞ்சமுகோ2வதான்மாஂ ஈஶான ஊர்த்4வஂ பரமப்ரகாஶ: ॥

மூர்தா4னமவ்யான்மம சன்த்3ரமௌலி: பா4லஂ மமாவ்யாத3த2 பா4லனேத்ர: ।
நேத்ரே மமாவ்யாத்3ப4க3னேத்ரஹாரீ நாஸாஂ ஸதா3 ரக்ஷது விஶ்வனாத:2 ॥

பாயாச்ச்2ருதீ மே ஶ்ருதிகீ3தகீர்தி: கபோலமவ்யாத்ஸததஂ கபாலீ ।
வக்த்ரஂ ஸதா3 ரக்ஷது பஞ்சவக்த்ரோ ஜிஹ்வாஂ ஸதா3 ரக்ஷது வேதஜ3ிஹ்வ: ॥

கண்ட2ம் கி3ரீஶோவது நீலகண்ட:2 பாணித்3வயஂ பாது பினாகபாணி: ।
தோ3ர்மூலமவ்யான்மம த4ர்மபா3ஹு: வக்ஷ:ஸ்த2லம் த3க்ஷமகா2ன்தகோவ்யாத் ॥

மமோத3ரஂ பாது கி3ரீன்த்3ரத4ன்வா மத்4யஂ மமாவ்யான்மத3னான்தகாரீ ।
ஹேரம்ப3தாதோ மம பாது நாபி4ஂ பாயாத்கடிம் தூ4ர்ஜடிரீஶ்வரோ மே ॥

ஊருத்3வயஂ பாது குபே3ரமித்ரோ ஜானுத்3வயஂ மே ஜக3தீ3ஶ்வரோவ்யாத் ।
ஜங்கா4யுகஂ3 புங்க3வகேதுரவ்யாத் பாதௌ3 மமாவ்யாத்ஸுரவன்த்3யபாத:3 ॥

மஹேஶ்வர: பாது தி3னாதி3யாமே மாஂ மத்4யயாமேவது வாமதே3வ: ।
த்ரிலோசன: பாது த்ருதீயயாமே வ்ருஷத்4வஜ: பாது தி3னான்த்யயாமே ॥

பாயான்னிஶாதௌ3 ஶஶிஶேக2ரோ மாம் க3ங்கா3த4ரோ ரக்ஷது மாஂ நிஶீதே2 ।
கௌ3ரீபதி: பாது நிஶாவஸானே ம்ருத்யுஞ்ஜயோ ரக்ஷது ஸர்வகாலம் ॥

அன்த:ஸ்தி2தஂ ரக்ஷது ஶங்கரோ மாஂ ஸ்தா2ணு: ஸதா3 பாது ப3ஹி:ஸ்தி2தஂ மாம் ।
தத3ன்தரே பாது பதி: பஶூனாஂ ஸதா3ஶிவோ ரக்ஷது மாஂ ஸமன்தாத் ॥

திஷ்ட2ன்தமவ்யாத்3 பு4வனைகனாத:2 பாயாத்3வ்ரஜன்தஂ ப்ரமதா2தி4னாத:2 ।
வேதா3ன்தவேத்3யோவது மாஂ நிஷண்ணஂ மாமவ்யய: பாது ஶிவ: ஶயானம் ॥

மார்கே3ஷு மாஂ ரக்ஷது நீலகண்ட:2 ஶைலாதி3து3ர்கே3ஷு புரத்ரயாரி: ।
அரண்யவாஸாதி3 மஹாப்ரவாஸே பாயான்ம்ருக3வ்யாத4 உதா3ரஶக்தி: ॥

கல்பான்தகாலோக்3ரபடுப்ரகோப- ஸ்பு2டாட்டஹாஸோச்சலிதாண்ட3கோஶ: ।
கோ4ராரிஸேனார்ணவ து3ர்னிவார- மஹாப4யாத்3ரக்ஷது வீரப4த்3ர: ॥

பத்த்யஶ்வமாதங்க3ரதா2வரூதி2னீ- ஸஹஸ்ரலக்ஷாயுத கோடிபீ4ஷணம் ।
அக்ஷௌஹிணீனாஂ ஶதமாததாயினாம் சி2ன்த்3யான்ம்ருடோ3 கோ4ரகுடா2ர தா4ரயா ॥

நிஹன்து த3ஸ்யூன்ப்ரலயானலார்சி: ஜ்வலத்த்ரிஶூலஂ த்ரிபுரான்தகஸ்ய । ஶார்தூ3லஸிம்ஹர்க்ஷவ்ருகாதி3ஹிம்ஸ்ரான் ஸன்த்ராஸயத்வீஶத4னு: பினாக: ॥

து3: ஸ்வப்ன து3: ஶகுன து3ர்க3தி தௌ3ர்மனஸ்ய- து3ர்பி4க்ஷ து3ர்வ்யஸன து3:ஸஹ து3ர்யஶாம்ஸி । உத்பாததாபவிஷபீ4திமஸத்3க்3ரஹார்திஂ வ்யாதீ4ம்ஶ்ச நாஶயது மே ஜக3தாமதீ4ஶ: ॥

ஓஂ நமோ ப4க3வதே ஸதா3ஶிவாய

ஸகலதத்வாத்மகாய ஸர்வமன்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வயன்த்ராதி4ஷ்டி2தாய ஸர்வதன்த்ரஸ்வரூபாய ஸர்வதத்வவிதூ3ராய ப்3ரஹ்மருத்3ராவதாரிணே நீலகண்டா2ய பார்வதீமனோஹரப்ரியாய ஸோமஸூர்யாக்3னிலோசனாய ப4ஸ்மோத்3தூ4லிதவிக்3ரஹாய மஹாமணி முகுடதா4ரணாய மாணிக்யபூ4ஷணாய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திப்ரலயகால- ரௌத்3ராவதாராய த3க்ஷாத்4வரத்4வம்ஸகாய மஹாகாலபே4த3னாய மூலதா4ரைகனிலயாய தத்வாதீதாய க3ங்கா3த4ராய ஸர்வதே3வாதி3தே3வாய ஷடா3ஶ்ரயாய வேதா3ன்தஸாராய த்ரிவர்க3ஸாத4னாய அனந்தகோடிப்3ரஹ்மாண்ட3னாயகாய அனந்த வாஸுகி தக்ஷக- கர்கோடக ஶங்க2 குலிக- பத்3ம மஹாபத்3மேதி- அஷ்டமஹானாக3குலபூ4ஷணாய ப்ரணவஸ்வரூபாய சிதா3காஶாய ஆகாஶ தி3க் ஸ்வரூபாய க்3ரஹனக்ஷத்ரமாலினே ஸகலாய கலங்கரஹிதாய ஸகலலோகைககர்த்ரே ஸகலலோகைகப4ர்த்ரே ஸகலலோகைகஸம்ஹர்த்ரே ஸகலலோகைககு3ரவே ஸகலலோகைகஸாக்ஷிணே ஸகலனிக3மகு3ஹ்யாய ஸகலவேதா3ன்தபாரகா3ய ஸகலலோகைகவரப்ரதா3ய ஸகலலோகைகஶங்கராய ஸகலது3ரிதார்திப4ஞ்ஜனாய ஸகலஜக3த3ப4யங்கராய ஶஶாங்கஶேக2ராய ஶாஶ்வதனிஜாவாஸாய நிராகாராய நிராபா4ஸாய நிராமயாய நிர்மலாய நிர்மதா3ய நிஶ்சின்தாய நிரஹங்காராய நிரங்குஶாய நிஷ்கலங்காய நிர்கு3ணாய நிஷ்காமாய நிரூபப்லவாய நிருபத்3ரவாய நிரவத்3யாய நிரன்தராய நிஷ்காரணாய நிராதங்காய நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நிஸ்ஸங்கா3ய நிர்த்3வன்த்3வாய நிராதா4ராய நீராகா3ய நிஷ்க்ரோதா4ய நிர்லோபாய நிஷ்பாபாய நிர்ப4யாய நிர்விகல்பாய நிர்பே4தா3ய நிஷ்க்ரியாய நிஸ்துலாய நி:ஸம்ஶயாய நிரஞ்ஜனாய நிருபமவிப4வாய நித்யஶுத்3த4பு3த்3த4முக்தபரிபூர்ண- ஸச்சிதா3னந்தா3த்3வயாய பரமஶான்தஸ்வரூபாய பரமஶான்தப்ரகாஶாய தேஜோரூபாய தேஜோமயாய தேஜோதி4பதயே ஜய ஜய ருத்3ர மஹாருத்3ர மஹாரௌத்3ர ப4த்3ராவதார மஹாபை4ரவ காலபை4ரவ கல்பான்தபை4ரவ கபாலமாலாத4ர க2ட்வாங்க3 சர்மக2ட்3க3த4ர பாஶாங்குஶ- ட3மரூஶூல சாபபா3ணக3தா3ஶக்திபி4ன்தி3பால- தோமர முஸல முத்3க3ர பாஶ பரிக-4 பு4ஶுண்டீ3 ஶதக்4னீ சக்ராத்3யாயுத4பீ4ஷணாகார- ஸஹஸ்ரமுக2த3ம்ஷ்ட்ராகராலவத3ன விகடாட்டஹாஸ விஸ்பா2ரித ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3ல நாகே3ன்த்3ரகுண்ட3ல நாகே3ன்த்3ரஹார நாகே3ன்த்3ரவலய நாகே3ன்த்3ரசர்மத4ர நாகே3ன்த்3ரனிகேதன ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப3க த்ரிபுரான்தக விஶ்வரூப விரூபாக்ஷ விஶ்வேஶ்வர வ்ருஷப4வாஹன விஷவிபூ4ஷண விஶ்வதோமுக2 ஸர்வதோமுக2 மாஂ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜ்வலஜ்வல ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல மஹாம்ருத்யுப4யஂ ஶமய ஶமய அபம்ருத்யுப4யஂ நாஶய நாஶய ரோக3ப4யஂ உத்ஸாத3யோத்ஸாத3ய விஷஸர்பப4யஂ ஶமய ஶமய சோரான் மாரய மாரய மம ஶத்ரூன் உச்சாடயோச்சாடய த்ரிஶூலேன விதா3ரய விதா3ரய குடா2ரேண பி4ன்தி4 பி4ன்தி4 க2ட்3கே3ன சி2ன்த்3தி3 சி2ன்த்3தி3 க2ட்வாங்கே3ன விபோத4ய விபோத4ய முஸலேன நிஷ்பேஷய நிஷ்பேஷய பா3ணை: ஸன்தாட3ய ஸன்தாட3ய யக்ஷ ரக்ஷாம்ஸி பீ4ஷய பீ4ஷய அஶேஷ பூ4தான் வித்3ராவய வித்3ராவய கூஷ்மாண்ட3பூ4தவேதாலமாரீக3ண- ப்3ரஹ்மராக்ஷஸக3ணான் ஸன்த்ராஸய ஸன்த்ராஸய மம அப4யஂ குரு குரு மம பாபஂ ஶோத4ய ஶோத4ய வித்ரஸ்தஂ மாஂ ஆஶ்வாஸய ஆஶ்வாஸய நரகமஹாப4யான் மாஂ உத்3த4ர உத்3த4ர அம்ருதகடாக்ஷவீக்ஷணேன மாம்- ஆலோகய ஆலோகய ஸஞ்ஜீவய ஸஞ்ஜீவய க்ஷுத்த்ருஷ்ணார்தஂ மாஂ ஆப்யாயய ஆப்யாயய து3:கா2துரஂ மாஂ ஆனந்த3ய ஆனந்த3ய ஶிவகவசேன மாஂ ஆச்சா2த3ய ஆச்சா2த3ய

ஹர ஹர ம்ருத்யுஞ்ஜய த்ர்யம்ப3க ஸதா3ஶிவ பரமஶிவ நமஸ்தே நமஸ்தே நம: ॥

பூர்வவத் - ஹ்ருத3யாதி3 ந்யாஸ: ।

பஞ்சபூஜா ॥

பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்3விமோக: ॥

ப2லஶ்ருதி:
ருஷப4 உவாச இத்யேதத்பரமஂ ஶைவஂ கவசஂ வ்யாஹ்ருதஂ மயா ।
ஸர்வ பா3தா4 ப்ரஶமனஂ ரஹஸ்யஂ ஸர்வ தே3ஹினாம் ॥

ய: ஸதா3 தா4ரயேன்மர்த்ய: ஶைவஂ கவசமுத்தமம் ।
ந தஸ்ய ஜாயதே காபி ப4யஂ ஶம்போ4ரனுக்3ரஹாத் ॥

க்ஷீணாயு: ப்ராப்தம்ருத்யுர்வா மஹாரோக3ஹதோபி வா ।
ஸத்3ய: ஸுக2மவாப்னோதி தீ3ர்க4மாயுஶ்ச வின்த3தி ॥

ஸர்வதா3ரித்3ரயஶமனஂ ஸௌமாங்க3ல்யவிவர்த4னம் ।
யோ த4த்தே கவசஂ ஶைவஂ ஸ தே3வைரபி பூஜ்யதே ॥

மஹாபாதகஸங்கா4தைர்முச்யதே சோபபாதகை: ।
தே3ஹான்தே முக்திமாப்னோதி ஶிவவர்மானுபா4வத: ॥

த்வமபி ஶ்ரத்3த3யா வத்ஸ ஶைவஂ கவசமுத்தமம் ।
தா4ரயஸ்வ மயா த3த்தஂ ஸத்3ய: ஶ்ரேயோ ஹ்யவாப்ஸ்யஸி ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச

இத்யுக்த்வா ருஷபோ4 யோகீ3 தஸ்மை பார்தி2வ ஸூனவே ।
த3தௌ3 ஶங்கஂ2 மஹாராவம் க2ட்3கஂ3 ச அரினிஷூத3னம் ॥

புனஶ்ச ப4ஸ்ம ஸம்மன்த்ர்ய தத3ங்கஂ3 பரிதோஸ்ப்ருஶத் ।
கஜ3ானாஂ ஷட்ஸஹஸ்ரஸ்ய த்ரிகு3ணஸ்ய ப3லம் த3தௌ3 ॥

ப4ஸ்மப்ரபா4வாத் ஸம்ப்ராப்தப3லைஶ்வர்ய த்4ருதி ஸ்ம்ருதி: ।
ஸ ராஜபுத்ர: ஶுஶுபே4 ஶரத3ர்க இவ ஶ்ரியா ॥

தமாஹ ப்ராஞ்ஜலிம் பூ4ய: ஸ யோகீ3 ந்ருபனந்த3னம் ।
ஏஷ க2ட்3கோ3 மயா த3த்தஸ்தபோமன்த்ரானுபா4வத: ॥

ஶிததா4ரமிமம் க2ட்3கஂ3 யஸ்மை த3ர்ஶயஸே ஸ்பு2டம் ।
ஸ ஸத்3யோ ம்ரியதே ஶத்ரு: ஸாக்ஷான்ம்ருத்யுரபி ஸ்வயம் ॥

அஸ்ய ஶங்க2ஸ்ய நிர்ஹ்ராதஂ3 யே ஶ்ருண்வன்தி தவாஹிதா: ।
தே மூர்ச்சி2தா: பதிஷ்யன்தி ந்யஸ்தஶஸ்த்ரா விசேதனா: ॥

க2ட்3க3ஶங்கா2விமௌ தி3வ்யௌ பரஸைன்யவினாஶகௌ ।
ஆத்மஸைன்யஸ்வபக்ஷாணாஂ ஶௌர்யதேஜோவிவர்த4னௌ ॥

ஏதயோஶ்ச ப்ரபா4வேன ஶைவேன கவசேன ச ।
த்3விஷட்ஸஹஸ்ர நாகா3னாம் ப3லேன மஹதாபி ச ॥

ப4ஸ்மதா4ரண ஸாமர்த்2யாச்ச2த்ருஸைன்யஂ விஜேஷ்யஸே ।
ப்ராப்ய ஸிம்ஹாஸனஂ பித்ர்யம் கோ3ப்தாஸி ப்ருதி2வீமிமாம் ॥

இதி ப4த்3ராயுஷஂ ஸம்யக3னுஶாஸ்ய ஸமாத்ருகம் ।
தாப்4யாஂ ஸம்பூஜித: ஸோத2 யோகீ3 ஸ்வைரக3திர்யயௌ ॥

இதி ஶ்ரீஸ்கான்த3மஹாபுராணே ப்3ரஹ்மோத்தரக2ண்டே3 ஶிவகவச ப்ரபா4வ வர்ணனஂ நாம த்3வாத3ஶோத்4யாய: ஸம்பூர்ண: ॥ ॥


This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಶಿವ ಕವಚಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರ\ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಋಷಭಯೋಗೀಶ್ವರ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ।
ಶ್ರೀಸಾಂಬಸದಾಶಿವೋ ದೇವತಾ ।
ಓಂ ಬೀಜಮ್ ।
ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಶಿವಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ ।
ಮಮ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ನಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಯಂ ಉಮಾಪತಯೇ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಹೃದಯಾದಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ನಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ । ಮಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।

ಶಿಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ । ವಾಂ ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಯಂ ಉಮಾಪತಯೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ । ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಕಾಲಕಂಠ ಮರಿಂದಮಮ್ ।
ಸಹಸ್ರಕರಮತ್ಯುಗ್ರಂ ವಂದೇ ಶಂಭುಂ ಉಮಾಪತಿಮ್ ॥
ರುದ್ರಾಕ್ಷಕಂಕಣಲಸತ್ಕರದಂಡಯುಗ್ಮಃ ಪಾಲಾಂತರಾಲಸಿತಭಸ್ಮಧೃತತ್ರಿಪುಂಡ್ರಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ಪರಿಪಠನ್ ವರಮಂತ್ರರಾಜಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಸದಾ ಪಶುಪತಿಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಥಾಃ ॥

ಅತಃ ಪರಂ ಸರ್ವಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ ನಿಃಶೇಷಪಾಪೌಘಹರಂ ಪವಿತ್ರಮ್ ।
ಜಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವವಿಪತ್ಪ್ರಮೋಚನಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೈವಂ ಕವಚಂ ಹಿತಾಯ ತೇ ॥

ಪಂಚಪೂಜಾ
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಂ ಆಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಂತ್ರಃ

ಋಷಭ ಉವಾಚ

ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಾದೇವಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಿವಮಯಂ ವರ್ಮ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನೋ ಯಥಾವತ್ಕಲ್ಪಿತಾಸನಃ ।
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಜಿತಪ್ರಾಣಶ್ಚಿಂತಯೇಚ್ಛಿವಮವ್ಯಯಮ್ ॥ 2 ॥

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಾಂತರಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವ್ಯಾಪ್ತನಭೋಽವಕಾಶಮ್ ।
ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾನಂದಮಯಂ ಮಹೇಶಮ್ ॥

ಧ್ಯಾನಾವಧೂತಾಖಿಲಕರ್ಮಬಂಧ- ಶ್ಚಿರಂ ಚಿದಾನಂದ ನಿಮಗ್ನಚೇತಾಃ ।
ಷಡಕ್ಷರನ್ಯಾಸ ಸಮಾಹಿತಾತ್ಮಾ ಶೈವೇನ ಕುರ್ಯಾತ್ಕವಚೇನ ರಕ್ಷಾಮ್ ॥

ಮಾಂ ಪಾತು ದೇವೋಽಖಿಲದೇವತಾತ್ಮಾ ಸಂಸಾರಕೂಪೇ ಪತಿತಂ ಗಭೀರೇ ।
ತನ್ನಾಮ ದಿವ್ಯಂ ಪರಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಧುನೋತು ಮೇ ಸರ್ವಮಘಂ ಹೃದಿಸ್ಥಮ್ ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ- ರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದಘನಶ್ಚಿದಾತ್ಮಾ ।
ಅಣೋರಣಿಯಾನುರುಶಕ್ತಿರೇಕಃ ಸ ಈಶ್ವರಃ ಪಾತು ಭಯಾದಶೇಷಾತ್ ॥

ಯೋ ಭೂಸ್ವರೂಪೇಣ ಬಿಭರ್ತಿ ವಿಶ್ವಂ ಪಾಯಾತ್ಸ ಭೂಮೇರ್ಗಿರಿಶೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ ।
ಯೋಽಪಾಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ನೃಣಾಂ ಕರೋತಿ ಸಂಜೀವನಂ ಸೋಽವತು ಮಾಂ ಜಲೇಭ್ಯಃ ॥

ಕಲ್ಪಾವಸಾನೇ ಭುವನಾನಿ ದಗ್ಧ್ವಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಯೋ ನೃತ್ಯತಿ ಭೂರಿಲೀಲಃ ।
ಸ ಕಾಲರುದ್ರೋಽವತು ಮಾಂ ದವಾಗ್ನೇಃ ವಾತ್ಯಾದಿಭೀತೇರಖಿಲಾಚ್ಚ ತಾಪಾತ್ ॥

ಪ್ರದೀಪ್ತವಿದ್ಯುತ್ಕನಕಾವಭಾಸೋ ವಿದ್ಯಾವರಾಭೀತಿ ಕುಠಾರಪಾಣಿಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತತ್ಪುರುಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿತೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಮಜಸ್ರಮ್ ॥

ಕುಠಾರಖೇಟಾಂಕುಶ ಶೂಲಢಕ್ಕಾ- ಕಪಾಲಪಾಶಾಕ್ಷ ಗುಣಾಂದಧಾನಃ ।
ಚತುರ್ಮುಖೋ ನೀಲರುಚಿಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾಯಾದಘೋರೋ ದಿಶಿ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮ್ ॥

ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಾವಭಾಸೋ ವೇದಾಕ್ಷಮಾಲಾ ವರದಾಭಯಾಂಕಃ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಉರುಪ್ರಭಾವಃ ಸದ್ಯೋಽಧಿಜಾತೋಽವತು ಮಾಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮ್ ॥

ವರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಯಟಂಕಹಸ್ತಃ ಸರೋಜಕಿಂಜಲ್ಕಸಮಾನವರ್ಣಃ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಶ್ಚಾರುಚತುರ್ಮುಖೋ ಮಾಂ ಪಾಯಾದುದೀಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಾಮದೇವಃ ॥

ವೇದಾಭಯೇಷ್ಟಾಂಕುಶಟಂಕಪಾಶ- ಕಪಾಲಢಕ್ಕಾಕ್ಷರಶೂಲಪಾಣಿಃ ।
ಸಿತದ್ಯುತಿಃ ಪಂಚಮುಖೋಽವತಾನ್ಮಾಂ ಈಶಾನ ಊರ್ಧ್ವಂ ಪರಮಪ್ರಕಾಶಃ ॥

ಮೂರ್ಧಾನಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಚಂದ್ರಮೌಲಿಃ ಭಾಲಂ ಮಮಾವ್ಯಾದಥ ಭಾಲನೇತ್ರಃ ।
ನೇತ್ರೇ ಮಮಾವ್ಯಾದ್ಭಗನೇತ್ರಹಾರೀ ನಾಸಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವನಾಥಃ ॥

ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರುತೀ ಮೇ ಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತಿಃ ಕಪೋಲಮವ್ಯಾತ್ಸತತಂ ಕಪಾಲೀ ।
ವಕ್ತ್ರಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಪಂಚವಕ್ತ್ರೋ ಜಿಹ್ವಾಂ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ವೇದಜಿಹ್ವಃ ॥

ಕಂಠಂ ಗಿರೀಶೋಽವತು ನೀಲಕಂಠಃ ಪಾಣಿದ್ವಯಂ ಪಾತು ಪಿನಾಕಪಾಣಿಃ ।
ದೋರ್ಮೂಲಮವ್ಯಾನ್ಮಮ ಧರ್ಮಬಾಹುಃ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ದಕ್ಷಮಖಾಂತಕೋಽವ್ಯಾತ್ ॥

ಮಮೋದರಂ ಪಾತು ಗಿರೀಂದ್ರಧನ್ವಾ ಮಧ್ಯಂ ಮಮಾವ್ಯಾನ್ಮದನಾಂತಕಾರೀ ।
ಹೇರಂಬತಾತೋ ಮಮ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪಾಯಾತ್ಕಟಿಂ ಧೂರ್ಜಟಿರೀಶ್ವರೋ ಮೇ ॥

ಊರುದ್ವಯಂ ಪಾತು ಕುಬೇರಮಿತ್ರೋ ಜಾನುದ್ವಯಂ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಜಂಘಾಯುಗಂ ಪುಂಗವಕೇತುರವ್ಯಾತ್ ಪಾದೌ ಮಮಾವ್ಯಾತ್ಸುರವಂದ್ಯಪಾದಃ ॥

ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ದಿನಾದಿಯಾಮೇ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಯಾಮೇಽವತು ವಾಮದೇವಃ ।
ತ್ರಿಲೋಚನಃ ಪಾತು ತೃತೀಯಯಾಮೇ ವೃಷಧ್ವಜಃ ಪಾತು ದಿನಾಂತ್ಯಯಾಮೇ ॥

ಪಾಯಾನ್ನಿಶಾದೌ ಶಶಿಶೇಖರೋ ಮಾಂ ಗಂಗಾಧರೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ನಿಶೀಥೇ ।
ಗೌರೀಪತಿಃ ಪಾತು ನಿಶಾವಸಾನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಸರ್ವಕಾಲಮ್ ॥

ಅಂತಃಸ್ಥಿತಂ ರಕ್ಷತು ಶಂಕರೋ ಮಾಂ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸದಾ ಪಾತು ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಂ ಮಾಮ್ ।
ತದಂತರೇ ಪಾತು ಪತಿಃ ಪಶೂನಾಂ ಸದಾಶಿವೋ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸಮಂತಾತ್ ॥

ತಿಷ್ಠಂತಮವ್ಯಾದ್ ಭುವನೈಕನಾಥಃ ಪಾಯಾದ್ವ್ರಜಂತಂ ಪ್ರಮಥಾಧಿನಾಥಃ ।
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೋಽವತು ಮಾಂ ನಿಷಣ್ಣಂ ಮಾಮವ್ಯಯಃ ಪಾತು ಶಿವಃ ಶಯಾನಮ್ ॥

ಮಾರ್ಗೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ನೀಲಕಂಠಃ ಶೈಲಾದಿದುರ್ಗೇಷು ಪುರತ್ರಯಾರಿಃ ।
ಅರಣ್ಯವಾಸಾದಿ ಮಹಾಪ್ರವಾಸೇ ಪಾಯಾನ್ಮೃಗವ್ಯಾಧ ಉದಾರಶಕ್ತಿಃ ॥

ಕಲ್ಪಾಂತಕಾಲೋಗ್ರಪಟುಪ್ರಕೋಪ- ಸ್ಫುಟಾಟ್ಟಹಾಸೋಚ್ಚಲಿತಾಂಡಕೋಶಃ ।
ಘೋರಾರಿಸೇನಾರ್ಣವ ದುರ್ನಿವಾರ- ಮಹಾಭಯಾದ್ರಕ್ಷತು ವೀರಭದ್ರಃ ॥

ಪತ್ತ್ಯಶ್ವಮಾತಂಗರಥಾವರೂಥಿನೀ- ಸಹಸ್ರಲಕ್ಷಾಯುತ ಕೋಟಿಭೀಷಣಮ್ ।
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀನಾಂ ಶತಮಾತತಾಯಿನಾಂ ಛಿಂದ್ಯಾನ್ಮೃಡೋ ಘೋರಕುಠಾರ ಧಾರಯಾ ॥

ನಿಹಂತು ದಸ್ಯೂನ್ಪ್ರಲಯಾನಲಾರ್ಚಿಃ ಜ್ವಲತ್ತ್ರಿಶೂಲಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಸ್ಯ । ಶಾರ್ದೂಲಸಿಂಹರ್ಕ್ಷವೃಕಾದಿಹಿಂಸ್ರಾನ್ ಸಂತ್ರಾಸಯತ್ವೀಶಧನುಃ ಪಿನಾಕಃ ॥

ದುಃ ಸ್ವಪ್ನ ದುಃ ಶಕುನ ದುರ್ಗತಿ ದೌರ್ಮನಸ್ಯ- ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ದುರ್ವ್ಯಸನ ದುಃಸಹ ದುರ್ಯಶಾಂಸಿ । ಉತ್ಪಾತತಾಪವಿಷಭೀತಿಮಸದ್ಗ್ರಹಾರ್ತಿಂ ವ್ಯಾಧೀಂಶ್ಚ ನಾಶಯತು ಮೇ ಜಗತಾಮಧೀಶಃ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ

ಸಕಲತತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವತತ್ವವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾವತಾರಿಣೇ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಪಾರ್ವತೀಮನೋಹರಪ್ರಿಯಾಯ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ಮಹಾಮಣಿ ಮುಕುಟಧಾರಣಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯಕಾಲ- ರೌದ್ರಾವತಾರಾಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಕಾಯ ಮಹಾಕಾಲಭೇದನಾಯ ಮೂಲಧಾರೈಕನಿಲಯಾಯ ತತ್ವಾತೀತಾಯ ಗಂಗಾಧರಾಯ ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಸಾಧನಾಯ ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ಅನಂತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ- ಕರ್ಕೋಟಕ ಶಂಖ ಕುಲಿಕ- ಪದ್ಮ ಮಹಾಪದ್ಮೇತಿ- ಅಷ್ಟಮಹಾನಾಗಕುಲಭೂಷಣಾಯ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ ಚಿದಾಕಾಶಾಯ ಆಕಾಶ ದಿಕ್ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ಸಕಲಾಯ ಕಲಂಕರಹಿತಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ ಸಕಲವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕವರಪ್ರದಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಂಕರಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ಸಕಲಜಗದಭಯಂಕರಾಯ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಾಯ ಶಾಶ್ವತನಿಜಾವಾಸಾಯ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಯ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ ನಿರೂಪಪ್ಲವಾಯ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ನಿರಂತರಾಯ ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನೀರಾಗಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧಾಯ ನಿರ್ಲೋಪಾಯ ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ನಿರ್ಭಯಾಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಿರ್ಭೇದಾಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ ನಿಸ್ತುಲಾಯ ನಿಃಸಂಶಯಾಯ ನಿರಂಜನಾಯ ನಿರುಪಮವಿಭವಾಯ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಪರಿಪೂರ್ಣ- ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಯಾಯ ಪರಮಶಾಂತಸ್ವರೂಪಾಯ ಪರಮಶಾಂತಪ್ರಕಾಶಾಯ ತೇಜೋರೂಪಾಯ ತೇಜೋಮಯಾಯ ತೇಜೋಽಧಿಪತಯೇ ಜಯ ಜಯ ರುದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಹಾರೌದ್ರ ಭದ್ರಾವತಾರ ಮಹಾಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಂಗ ಚರ್ಮಖಡ್ಗಧರ ಪಾಶಾಂಕುಶ- ಡಮರೂಶೂಲ ಚಾಪಬಾಣಗದಾಶಕ್ತಿಭಿಂದಿಪಾಲ- ತೋಮರ ಮುಸಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಶ ಪರಿಘ- ಭುಶುಂಡೀ ಶತಘ್ನೀ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಭೀಷಣಾಕಾರ- ಸಹಸ್ರಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸ ವಿಸ್ಫಾರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರ ನಾಗೇಂದ್ರವಲಯ ನಾಗೇಂದ್ರಚರ್ಮಧರ ನಾಗೇಂದ್ರನಿಕೇತನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ವಿಶ್ವರೂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಷವಿಭೂಷಣ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜ್ವಲಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ರೋಗಭಯಂ ಉತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ವಿಷಸರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಚೋರಾನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ ಉಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ತ್ರಿಶೂಲೇನ ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ ಕುಠಾರೇಣ ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಖಡ್ಗೇನ ಛಿಂದ್ದಿ ಛಿಂದ್ದಿ ಖಟ್ವಾಂಗೇನ ವಿಪೋಧಯ ವಿಪೋಧಯ ಮುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ಬಾಣೈಃ ಸಂತಾಡಯ ಸಂತಾಡಯ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಅಶೇಷ ಭೂತಾನ್ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಭೂತವೇತಾಲಮಾರೀಗಣ- ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗಣಾನ್ ಸಂತ್ರಾಸಯ ಸಂತ್ರಾಸಯ ಮಮ ಅಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ಮಮ ಪಾಪಂ ಶೋಧಯ ಶೋಧಯ ವಿತ್ರಸ್ತಂ ಮಾಂ ಆಶ್ವಾಸಯ ಆಶ್ವಾಸಯ ನರಕಮಹಾಭಯಾನ್ ಮಾಂ ಉದ್ಧರ ಉದ್ಧರ ಅಮೃತಕಟಾಕ್ಷವೀಕ್ಷಣೇನ ಮಾಂ- ಆಲೋಕಯ ಆಲೋಕಯ ಸಂಜೀವಯ ಸಂಜೀವಯ ಕ್ಷುತ್ತೃಷ್ಣಾರ್ತಂ ಮಾಂ ಆಪ್ಯಾಯಯ ಆಪ್ಯಾಯಯ ದುಃಖಾತುರಂ ಮಾಂ ಆನಂದಯ ಆನಂದಯ ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಂ ಆಚ್ಛಾದಯ ಆಚ್ಛಾದಯ

ಹರ ಹರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ಪರಮಶಿವ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ॥

ಪೂರ್ವವತ್ - ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ।

ಪಂಚಪೂಜಾ ॥

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಋಷಭ ಉವಾಚ ಇತ್ಯೇತತ್ಪರಮಂ ಶೈವಂ ಕವಚಂ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಮಯಾ ।
ಸರ್ವ ಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವ ದೇಹಿನಾಮ್ ॥

ಯಃ ಸದಾ ಧಾರಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ ।
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕಾಪಿ ಭಯಂ ಶಂಭೋರನುಗ್ರಹಾತ್ ॥

ಕ್ಷೀಣಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮೃತ್ಯುರ್ವಾ ಮಹಾರೋಗಹತೋಽಪಿ ವಾ ।
ಸದ್ಯಃ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಶ್ಚ ವಿಂದತಿ ॥

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರಯಶಮನಂ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಯೋ ಧತ್ತೇ ಕವಚಂ ಶೈವಂ ಸ ದೇವೈರಪಿ ಪೂಜ್ಯತೇ ॥

ಮಹಾಪಾತಕಸಂಘಾತೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಚೋಪಪಾತಕೈಃ ।
ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ ॥

ತ್ವಮಪಿ ಶ್ರದ್ದಯಾ ವತ್ಸ ಶೈವಂ ಕವಚಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸದ್ಯಃ ಶ್ರೇಯೋ ಹ್ಯವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ॥

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಭೋ ಯೋಗೀ ತಸ್ಮೈ ಪಾರ್ಥಿವ ಸೂನವೇ ।
ದದೌ ಶಂಖಂ ಮಹಾರಾವಂ ಖಡ್ಗಂ ಚ ಅರಿನಿಷೂದನಮ್ ॥

ಪುನಶ್ಚ ಭಸ್ಮ ಸಂಮಂತ್ರ್ಯ ತದಂಗಂ ಪರಿತೋಽಸ್ಪೃಶತ್ ।
ಗಜಾನಾಂ ಷಟ್ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಸ್ಯ ಬಲಂ ದದೌ ॥

ಭಸ್ಮಪ್ರಭಾವಾತ್ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಧೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಃ ।
ಸ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶುಶುಭೇ ಶರದರ್ಕ ಇವ ಶ್ರಿಯಾ ॥

ತಮಾಹ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಭೂಯಃ ಸ ಯೋಗೀ ನೃಪನಂದನಮ್ ।
ಏಷ ಖಡ್ಗೋ ಮಯಾ ದತ್ತಸ್ತಪೋಮಂತ್ರಾನುಭಾವತಃ ॥

ಶಿತಧಾರಮಿಮಂ ಖಡ್ಗಂ ಯಸ್ಮೈ ದರ್ಶಯಸೇ ಸ್ಫುಟಮ್ ।
ಸ ಸದ್ಯೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಶತ್ರುಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೃತ್ಯುರಪಿ ಸ್ವಯಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶಂಖಸ್ಯ ನಿರ್ಹ್ರಾದಂ ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ತವಾಹಿತಾಃ ।
ತೇ ಮೂರ್ಚ್ಛಿತಾಃ ಪತಿಷ್ಯಂತಿ ನ್ಯಸ್ತಶಸ್ತ್ರಾ ವಿಚೇತನಾಃ ॥

ಖಡ್ಗಶಂಖಾವಿಮೌ ದಿವ್ಯೌ ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಕೌ ।
ಆತ್ಮಸೈನ್ಯಸ್ವಪಕ್ಷಾಣಾಂ ಶೌರ್ಯತೇಜೋವಿವರ್ಧನೌ ॥

ಏತಯೋಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶೈವೇನ ಕವಚೇನ ಚ ।
ದ್ವಿಷಟ್ಸಹಸ್ರ ನಾಗಾನಾಂ ಬಲೇನ ಮಹತಾಪಿ ಚ ॥

ಭಸ್ಮಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಚ್ಛತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ವಿಜೇಷ್ಯಸೇ ।
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಗೋಪ್ತಾಽಸಿ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಮ್ ॥

ಇತಿ ಭದ್ರಾಯುಷಂ ಸಮ್ಯಗನುಶಾಸ್ಯ ಸಮಾತೃಕಮ್ ।
ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಪೂಜಿತಃ ಸೋಽಥ ಯೋಗೀ ಸ್ವೈರಗತಿರ್ಯಯೌ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಂಡೇ ಶಿವಕವಚ ಪ್ರಭಾವ ವರ್ಣನಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ॥ ॥

ശിവ കവചമ്

അസ്യ ശ്രീ ശിവകവച സ്തോത്ര\f1 \f0 മഹാമംത്രസ്യ ഋഷഭയോഗീശ്വര ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛംദഃ ।
ശ്രീസാംബസദാശിവോ ദേവതാ ।
ഓം ബീജമ് ।
നമഃ ശക്തിഃ ।
ശിവായേതി കീലകമ് ।
മമ സാംബസദാശിവപ്രീത്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

കരന്യാസഃ
ഓം സദാശിവായ അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । നം ഗംഗാധരായ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ । മം മൃത്യുംജയായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।

ശിം ശൂലപാണയേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ । വാം പിനാകപാണയേ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ । യം ഉമാപതയേ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

ഹൃദയാദി അംഗന്യാസഃ
ഓം സദാശിവായ ഹൃദയായ നമഃ । നം ഗംഗാധരായ ശിരസേ സ്വാഹാ । മം മൃത്യുംജയായ ശിഖായൈ വഷട് ।

ശിം ശൂലപാണയേ കവചായ ഹുമ് । വാം പിനാകപാണയേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് । യം ഉമാപതയേ അസ്ത്രായ ഫട് । ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബംധഃ ॥

ധ്യാനമ്
വജ്രദംഷ്ട്രം ത്രിനയനം കാലകംഠ മരിംദമമ് ।
സഹസ്രകരമത്യുഗ്രം വംദേ ശംഭും ഉമാപതിമ് ॥
രുദ്രാക്ഷകംകണലസത്കരദംഡയുഗ്മഃ പാലാംതരാലസിതഭസ്മധൃതത്രിപുംഡ്രഃ ।
പംചാക്ഷരം പരിപഠന് വരമംത്രരാജം ധ്യായന് സദാ പശുപതിം ശരണം വ്രജേഥാഃ ॥

അതഃ പരം സര്വപുരാണഗുഹ്യം നിഃശേഷപാപൌഘഹരം പവിത്രമ് ।
ജയപ്രദം സര്വവിപത്പ്രമോചനം വക്ഷ്യാമി ശൈവം കവചം ഹിതായ തേ ॥

പംചപൂജാ
ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗംധം സമര്പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപം ആഘ്രാപയാമി ।
രം അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം ദര്ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മനേ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്വാത്മനേ സര്വോപചാരപൂജാം സമര്പയാമി ॥

മംത്രഃ

ഋഷഭ ഉവാച

നമസ്കൃത്യ മഹാദേവം വിശ്വവ്യാപിനമീശ്വരമ് ।
വക്ഷ്യേ ശിവമയം വര്മ സര്വരക്ഷാകരം നൃണാമ് ॥ 1 ॥

ശുചൌ ദേശേ സമാസീനോ യഥാവത്കല്പിതാസനഃ ।
ജിതേംദ്രിയോ ജിതപ്രാണശ്ചിംതയേച്ഛിവമവ്യയമ് ॥ 2 ॥

ഹൃത്പുംഡരീകാംതരസന്നിവിഷ്ടം സ്വതേജസാ വ്യാപ്തനഭോഽവകാശമ് ।
അതീംദ്രിയം സൂക്ഷ്മമനംതമാദ്യം ധ്യായേത് പരാനംദമയം മഹേശമ് ॥

ധ്യാനാവധൂതാഖിലകര്മബംധ- ശ്ചിരം ചിദാനംദ നിമഗ്നചേതാഃ ।
ഷഡക്ഷരന്യാസ സമാഹിതാത്മാ ശൈവേന കുര്യാത്കവചേന രക്ഷാമ് ॥

മാം പാതു ദേവോഽഖിലദേവതാത്മാ സംസാരകൂപേ പതിതം ഗഭീരേ ।
തന്നാമ ദിവ്യം പരമംത്രമൂലം ധുനോതു മേ സര്വമഘം ഹൃദിസ്ഥമ് ॥

സര്വത്ര മാം രക്ഷതു വിശ്വമൂര്തി- ര്ജ്യോതിര്മയാനംദഘനശ്ചിദാത്മാ ।
അണോരണിയാനുരുശക്തിരേകഃ സ ഈശ്വരഃ പാതു ഭയാദശേഷാത് ॥

യോ ഭൂസ്വരൂപേണ ബിഭര്തി വിശ്വം പായാത്സ ഭൂമേര്ഗിരിശോഽഷ്ടമൂര്തിഃ ।
യോഽപാം സ്വരൂപേണ നൃണാം കരോതി സംജീവനം സോഽവതു മാം ജലേഭ്യഃ ॥

കല്പാവസാനേ ഭുവനാനി ദഗ്ധ്വാ സര്വാണി യോ നൃത്യതി ഭൂരിലീലഃ ।
സ കാലരുദ്രോഽവതു മാം ദവാഗ്നേഃ വാത്യാദിഭീതേരഖിലാച്ച താപാത് ॥

പ്രദീപ്തവിദ്യുത്കനകാവഭാസോ വിദ്യാവരാഭീതി കുഠാരപാണിഃ ।
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ്ത്രിനേത്രഃ പ്രാച്യാം സ്ഥിതോ രക്ഷതു മാമജസ്രമ് ॥

കുഠാരഖേടാംകുശ ശൂലഢക്കാ- കപാലപാശാക്ഷ ഗുണാംദധാനഃ ।
ചതുര്മുഖോ നീലരുചിസ്ത്രിനേത്രഃ പായാദഘോരോ ദിശി ദക്ഷിണസ്യാമ് ॥

കുംദേംദുശംഖസ്ഫടികാവഭാസോ വേദാക്ഷമാലാ വരദാഭയാംകഃ ।
ത്ര്യക്ഷശ്ചതുര്വക്ത്ര ഉരുപ്രഭാവഃ സദ്യോഽധിജാതോഽവതു മാം പ്രതീച്യാമ് ॥

വരാക്ഷമാലാഭയടംകഹസ്തഃ സരോജകിംജല്കസമാനവര്ണഃ ।
ത്രിലോചനശ്ചാരുചതുര്മുഖോ മാം പായാദുദീച്യാം ദിശി വാമദേവഃ ॥

വേദാഭയേഷ്ടാംകുശടംകപാശ- കപാലഢക്കാക്ഷരശൂലപാണിഃ ।
സിതദ്യുതിഃ പംചമുഖോഽവതാന്മാം ഈശാന ഊര്ധ്വം പരമപ്രകാശഃ ॥

മൂര്ധാനമവ്യാന്മമ ചംദ്രമൌലിഃ ഭാലം മമാവ്യാദഥ ഭാലനേത്രഃ ।
നേത്രേ മമാവ്യാദ്ഭഗനേത്രഹാരീ നാസാം സദാ രക്ഷതു വിശ്വനാഥഃ ॥

പായാച്ഛ്രുതീ മേ ശ്രുതിഗീതകീര്തിഃ കപോലമവ്യാത്സതതം കപാലീ ।
വക്ത്രം സദാ രക്ഷതു പംചവക്ത്രോ ജിഹ്വാം സദാ രക്ഷതു വേദജിഹ്വഃ ॥

കംഠം ഗിരീശോഽവതു നീലകംഠഃ പാണിദ്വയം പാതു പിനാകപാണിഃ ।
ദോര്മൂലമവ്യാന്മമ ധര്മബാഹുഃ വക്ഷഃസ്ഥലം ദക്ഷമഖാംതകോഽവ്യാത് ॥

മമോദരം പാതു ഗിരീംദ്രധന്വാ മധ്യം മമാവ്യാന്മദനാംതകാരീ ।
ഹേരംബതാതോ മമ പാതു നാഭിം പായാത്കടിം ധൂര്ജടിരീശ്വരോ മേ ॥

ഊരുദ്വയം പാതു കുബേരമിത്രോ ജാനുദ്വയം മേ ജഗദീശ്വരോഽവ്യാത് ।
ജംഘായുഗം പുംഗവകേതുരവ്യാത് പാദൌ മമാവ്യാത്സുരവംദ്യപാദഃ ॥

മഹേശ്വരഃ പാതു ദിനാദിയാമേ മാം മധ്യയാമേഽവതു വാമദേവഃ ।
ത്രിലോചനഃ പാതു തൃതീയയാമേ വൃഷധ്വജഃ പാതു ദിനാംത്യയാമേ ॥

പായാന്നിശാദൌ ശശിശേഖരോ മാം ഗംഗാധരോ രക്ഷതു മാം നിശീഥേ ।
ഗൌരീപതിഃ പാതു നിശാവസാനേ മൃത്യുംജയോ രക്ഷതു സര്വകാലമ് ॥

അംതഃസ്ഥിതം രക്ഷതു ശംകരോ മാം സ്ഥാണുഃ സദാ പാതു ബഹിഃസ്ഥിതം മാമ് ।
തദംതരേ പാതു പതിഃ പശൂനാം സദാശിവോ രക്ഷതു മാം സമംതാത് ॥

തിഷ്ഠംതമവ്യാദ് ഭുവനൈകനാഥഃ പായാദ്വ്രജംതം പ്രമഥാധിനാഥഃ ।
വേദാംതവേദ്യോഽവതു മാം നിഷണ്ണം മാമവ്യയഃ പാതു ശിവഃ ശയാനമ് ॥

മാര്ഗേഷു മാം രക്ഷതു നീലകംഠഃ ശൈലാദിദുര്ഗേഷു പുരത്രയാരിഃ ।
അരണ്യവാസാദി മഹാപ്രവാസേ പായാന്മൃഗവ്യാധ ഉദാരശക്തിഃ ॥

കല്പാംതകാലോഗ്രപടുപ്രകോപ- സ്ഫുടാട്ടഹാസോച്ചലിതാംഡകോശഃ ।
ഘോരാരിസേനാര്ണവ ദുര്നിവാര- മഹാഭയാദ്രക്ഷതു വീരഭദ്രഃ ॥

പത്ത്യശ്വമാതംഗരഥാവരൂഥിനീ- സഹസ്രലക്ഷായുത കോടിഭീഷണമ് ।
അക്ഷൌഹിണീനാം ശതമാതതായിനാം ഛിംദ്യാന്മൃഡോ ഘോരകുഠാര ധാരയാ ॥

നിഹംതു ദസ്യൂന്പ്രലയാനലാര്ചിഃ ജ്വലത്ത്രിശൂലം ത്രിപുരാംതകസ്യ । ശാര്ദൂലസിംഹര്ക്ഷവൃകാദിഹിംസ്രാന് സംത്രാസയത്വീശധനുഃ പിനാകഃ ॥

ദുഃ സ്വപ്ന ദുഃ ശകുന ദുര്ഗതി ദൌര്മനസ്യ- ദുര്ഭിക്ഷ ദുര്വ്യസന ദുഃസഹ ദുര്യശാംസി । ഉത്പാതതാപവിഷഭീതിമസദ്ഗ്രഹാര്തിം വ്യാധീംശ്ച നാശയതു മേ ജഗതാമധീശഃ ॥

ഓം നമോ ഭഗവതേ സദാശിവായ

സകലതത്വാത്മകായ സര്വമംത്രസ്വരൂപായ സര്വയംത്രാധിഷ്ഠിതായ സര്വതംത്രസ്വരൂപായ സര്വതത്വവിദൂരായ ബ്രഹ്മരുദ്രാവതാരിണേ നീലകംഠായ പാര്വതീമനോഹരപ്രിയായ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹായ മഹാമണി മുകുടധാരണായ മാണിക്യഭൂഷണായ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രലയകാല- രൌദ്രാവതാരായ ദക്ഷാധ്വരധ്വംസകായ മഹാകാലഭേദനായ മൂലധാരൈകനിലയായ തത്വാതീതായ ഗംഗാധരായ സര്വദേവാദിദേവായ ഷഡാശ്രയായ വേദാംതസാരായ ത്രിവര്ഗസാധനായ അനംതകോടിബ്രഹ്മാംഡനായകായ അനംത വാസുകി തക്ഷക- കര്കോടക ശംഖ കുലിക- പദ്മ മഹാപദ്മേതി- അഷ്ടമഹാനാഗകുലഭൂഷണായ പ്രണവസ്വരൂപായ ചിദാകാശായ ആകാശ ദിക് സ്വരൂപായ ഗ്രഹനക്ഷത്രമാലിനേ സകലായ കലംകരഹിതായ സകലലോകൈകകര്ത്രേ സകലലോകൈകഭര്ത്രേ സകലലോകൈകസംഹര്ത്രേ സകലലോകൈകഗുരവേ സകലലോകൈകസാക്ഷിണേ സകലനിഗമഗുഹ്യായ സകലവേദാംതപാരഗായ സകലലോകൈകവരപ്രദായ സകലലോകൈകശംകരായ സകലദുരിതാര്തിഭംജനായ സകലജഗദഭയംകരായ ശശാംകശേഖരായ ശാശ്വതനിജാവാസായ നിരാകാരായ നിരാഭാസായ നിരാമയായ നിര്മലായ നിര്മദായ നിശ്ചിംതായ നിരഹംകാരായ നിരംകുശായ നിഷ്കലംകായ നിര്ഗുണായ നിഷ്കാമായ നിരൂപപ്ലവായ നിരുപദ്രവായ നിരവദ്യായ നിരംതരായ നിഷ്കാരണായ നിരാതംകായ നിഷ്പ്രപംചായ നിസ്സംഗായ നിര്ദ്വംദ്വായ നിരാധാരായ നീരാഗായ നിഷ്ക്രോധായ നിര്ലോപായ നിഷ്പാപായ നിര്ഭയായ നിര്വികല്പായ നിര്ഭേദായ നിഷ്ക്രിയായ നിസ്തുലായ നിഃസംശയായ നിരംജനായ നിരുപമവിഭവായ നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തപരിപൂര്ണ- സച്ചിദാനംദാദ്വയായ പരമശാംതസ്വരൂപായ പരമശാംതപ്രകാശായ തേജോരൂപായ തേജോമയായ തേജോഽധിപതയേ ജയ ജയ രുദ്ര മഹാരുദ്ര മഹാരൌദ്ര ഭദ്രാവതാര മഹാഭൈരവ കാലഭൈരവ കല്പാംതഭൈരവ കപാലമാലാധര ഖട്വാംഗ ചര്മഖഡ്ഗധര പാശാംകുശ- ഡമരൂശൂല ചാപബാണഗദാശക്തിഭിംദിപാല- തോമര മുസല മുദ്ഗര പാശ പരിഘ- ഭുശുംഡീ ശതഘ്നീ ചക്രാദ്യായുധഭീഷണാകാര- സഹസ്രമുഖദംഷ്ട്രാകരാലവദന വികടാട്ടഹാസ വിസ്ഫാരിത ബ്രഹ്മാംഡമംഡല നാഗേംദ്രകുംഡല നാഗേംദ്രഹാര നാഗേംദ്രവലയ നാഗേംദ്രചര്മധര നാഗേംദ്രനികേതന മൃത്യുംജയ ത്ര്യംബക ത്രിപുരാംതക വിശ്വരൂപ വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ്വര വൃഷഭവാഹന വിഷവിഭൂഷണ വിശ്വതോമുഖ സര്വതോമുഖ മാം രക്ഷ രക്ഷ ജ്വലജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല മഹാമൃത്യുഭയം ശമയ ശമയ അപമൃത്യുഭയം നാശയ നാശയ രോഗഭയം ഉത്സാദയോത്സാദയ വിഷസര്പഭയം ശമയ ശമയ ചോരാന് മാരയ മാരയ മമ ശത്രൂന് ഉച്ചാടയോച്ചാടയ ത്രിശൂലേന വിദാരയ വിദാരയ കുഠാരേണ ഭിംധി ഭിംധി ഖഡ്ഗേന ഛിംദ്ദി ഛിംദ്ദി ഖട്വാംഗേന വിപോധയ വിപോധയ മുസലേന നിഷ്പേഷയ നിഷ്പേഷയ ബാണൈഃ സംതാഡയ സംതാഡയ യക്ഷ രക്ഷാംസി ഭീഷയ ഭീഷയ അശേഷ ഭൂതാന് വിദ്രാവയ വിദ്രാവയ കൂഷ്മാംഡഭൂതവേതാലമാരീഗണ- ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗണാന് സംത്രാസയ സംത്രാസയ മമ അഭയം കുരു കുരു മമ പാപം ശോധയ ശോധയ വിത്രസ്തം മാം ആശ്വാസയ ആശ്വാസയ നരകമഹാഭയാന് മാം ഉദ്ധര ഉദ്ധര അമൃതകടാക്ഷവീക്ഷണേന മാം- ആലോകയ ആലോകയ സംജീവയ സംജീവയ ക്ഷുത്തൃഷ്ണാര്തം മാം ആപ്യായയ ആപ്യായയ ദുഃഖാതുരം മാം ആനംദയ ആനംദയ ശിവകവചേന മാം ആച്ഛാദയ ആച്ഛാദയ

ഹര ഹര മൃത്യുംജയ ത്ര്യംബക സദാശിവ പരമശിവ നമസ്തേ നമസ്തേ നമഃ ॥

പൂര്വവത് - ഹൃദയാദി ന്യാസഃ ।

പംചപൂജാ ॥

ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്വിമോകഃ ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഋഷഭ ഉവാച ഇത്യേതത്പരമം ശൈവം കവചം വ്യാഹൃതം മയാ ।
സര്വ ബാധാ പ്രശമനം രഹസ്യം സര്വ ദേഹിനാമ് ॥

യഃ സദാ ധാരയേന്മര്ത്യഃ ശൈവം കവചമുത്തമമ് ।
ന തസ്യ ജായതേ കാപി ഭയം ശംഭോരനുഗ്രഹാത് ॥

ക്ഷീണായുഃ പ്രാപ്തമൃത്യുര്വാ മഹാരോഗഹതോഽപി വാ ।
സദ്യഃ സുഖമവാപ്നോതി ദീര്ഘമായുശ്ച വിംദതി ॥

സര്വദാരിദ്രയശമനം സൌമാംഗല്യവിവര്ധനമ് ।
യോ ധത്തേ കവചം ശൈവം സ ദേവൈരപി പൂജ്യതേ ॥

മഹാപാതകസംഘാതൈര്മുച്യതേ ചോപപാതകൈഃ ।
ദേഹാംതേ മുക്തിമാപ്നോതി ശിവവര്മാനുഭാവതഃ ॥

ത്വമപി ശ്രദ്ദയാ വത്സ ശൈവം കവചമുത്തമമ് ।
ധാരയസ്വ മയാ ദത്തം സദ്യഃ ശ്രേയോ ഹ്യവാപ്സ്യസി ॥

ശ്രീസൂത ഉവാച

ഇത്യുക്ത്വാ ഋഷഭോ യോഗീ തസ്മൈ പാര്ഥിവ സൂനവേ ।
ദദൌ ശംഖം മഹാരാവം ഖഡ്ഗം ച അരിനിഷൂദനമ് ॥

പുനശ്ച ഭസ്മ സംമംത്ര്യ തദംഗം പരിതോഽസ്പൃശത് ।
ഗജാനാം ഷട്സഹസ്രസ്യ ത്രിഗുണസ്യ ബലം ദദൌ ॥

ഭസ്മപ്രഭാവാത് സംപ്രാപ്തബലൈശ്വര്യ ധൃതി സ്മൃതിഃ ।
സ രാജപുത്രഃ ശുശുഭേ ശരദര്ക ഇവ ശ്രിയാ ॥

തമാഹ പ്രാംജലിം ഭൂയഃ സ യോഗീ നൃപനംദനമ് ।
ഏഷ ഖഡ്ഗോ മയാ ദത്തസ്തപോമംത്രാനുഭാവതഃ ॥

ശിതധാരമിമം ഖഡ്ഗം യസ്മൈ ദര്ശയസേ സ്ഫുടമ് ।
സ സദ്യോ മ്രിയതേ ശത്രുഃ സാക്ഷാന്മൃത്യുരപി സ്വയമ് ॥

അസ്യ ശംഖസ്യ നിര്ഹ്രാദം യേ ശൃണ്വംതി തവാഹിതാഃ ।
തേ മൂര്ച്ഛിതാഃ പതിഷ്യംതി ന്യസ്തശസ്ത്രാ വിചേതനാഃ ॥

ഖഡ്ഗശംഖാവിമൌ ദിവ്യൌ പരസൈന്യവിനാശകൌ ।
ആത്മസൈന്യസ്വപക്ഷാണാം ശൌര്യതേജോവിവര്ധനൌ ॥

ഏതയോശ്ച പ്രഭാവേന ശൈവേന കവചേന ച ।
ദ്വിഷട്സഹസ്ര നാഗാനാം ബലേന മഹതാപി ച ॥

ഭസ്മധാരണ സാമര്ഥ്യാച്ഛത്രുസൈന്യം വിജേഷ്യസേ ।
പ്രാപ്യ സിംഹാസനം പിത്ര്യം ഗോപ്താഽസി പൃഥിവീമിമാമ് ॥

ഇതി ഭദ്രായുഷം സമ്യഗനുശാസ്യ സമാതൃകമ് ।
താഭ്യാം സംപൂജിതഃ സോഽഥ യോഗീ സ്വൈരഗതിര്യയൌ ॥

ഇതി ശ്രീസ്കാംദമഹാപുരാണേ ബ്രഹ്മോത്തരഖംഡേ ശിവകവച പ്രഭാവ വര്ണനം നാമ ദ്വാദശോഽധ്യായഃ സംപൂര്ണഃ ॥ ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top