శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | शिव महिम्ना स्तोत्रम् | SHIVA MAHIMNA STOTRAM

0
శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | शिव महिम्ना स्तोत्रम् | SHIVA MAHIMNA STOTRAM

శివ మహిమ్నా స్తోత్రం

అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ॥

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః ।
అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ॥ 1 ॥

అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః
అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి ।
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ॥ 2 ॥

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతః
తవ బ్రహ్మన్​​ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ ।
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా ॥ 3 ॥

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్
త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిస్రుషు గుణభిన్నాసు తనుషు ।
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ॥ 4 ॥

కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ ।
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసర దుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోఽయం కాంశ్చిత్ ముఖరయతి మోహాయ జగతః ॥ 5 ॥

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతోఽపి జగతాం
అధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి ।
అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే ॥ 6 ॥

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ ।
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ ॥ 7 ॥

మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ ।
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భూప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ॥ 8 ॥

ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రౌవ్యాఽధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే ।
సమస్తేఽప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువన్​​ జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా ॥ 9 ॥

తవైశ్వర్యం యత్నాద్ యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేతుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః ।
తతో భక్తిశ్రద్ధా-భరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ॥ 10 ॥

అయత్నాదాసాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకండూ-పరవశాన్ ।
శిరఃపద్మశ్రేణీ-రచితచరణాంభోరుహ-బలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ॥ 11 ॥

అముష్య త్వత్సేవా-సమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసేఽపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః ।
అలభ్యా పాతాలేఽప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ॥ 12 ॥

యదృద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీం
అధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః ।
న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయోః
న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ॥ 13 ॥

అకాండ-బ్రహ్మాండ-క్షయచకిత-దేవాసురకృపా
విధేయస్యాఽఽసీద్​​ యస్త్రినయన విషం సంహృతవతః ।
స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికారోఽపి శ్లాఘ్యో భువన-భయ- భంగ- వ్యసనినః ॥ 14 ॥

అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః ।
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ॥ 15 ॥

మహీ పాదాఘాతాద్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్ భుజ-పరిఘ-రుగ్ణ-గ్రహ- గణమ్ ।
ముహుర్ద్యౌర్దౌస్థ్యం యాత్యనిభృత-జటా-తాడిత-తటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా ॥ 16 ॥

వియద్వ్యాపీ తారా-గణ-గుణిత-ఫేనోద్గమ-రుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే ।
జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమితి
అనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ॥ 17 ॥

రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో
రథాంగే చంద్రార్కౌ రథ-చరణ-పాణిః శర ఇతి ।
దిధక్షోస్తే కోఽయం త్రిపురతృణమాడంబర-విధిః
విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః ॥ 18 ॥

హరిస్తే సాహస్రం కమల బలిమాధాయ పదయోః
యదేకోనే తస్మిన్​​ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ ।
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషః
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ॥ 19 ॥

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్​​ త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే ।
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదాన-ప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ॥ 20 ॥

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతాం
ఋషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సుర-గణాః ।
క్రతుభ్రంశస్త్వత్తః క్రతుఫల-విధాన-వ్యసనినః
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధా-విధురమభిచారాయ హి మఖాః ॥ 21 ॥

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్​​ భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా ।
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసంతం తేఽద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ॥ 22 ॥

స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః ప్లుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి ।
యది స్త్రైణం దేవీ యమనిరత-దేహార్ధ-ఘటనాత్
అవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ॥ 23 ॥

శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరాః
చితా-భస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీ-పరికరః ।
అమంగల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం
తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మంగలమసి ॥ 24 ॥

మనః ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవిధాయాత్త-మరుతః
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమద-సలిలోత్సంగతి-దృశః ।
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్యామృతమయే
దధత్యంతస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్ కిల భవాన్ ॥ 25 ॥

త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహః
త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ ।
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతి గిరం
న విద్మస్తత్తత్త్వం వయమిహ తు యత్ త్వం న భవసి ॥ 26 ॥

త్రయీం తిస్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురాన్
అకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్ తీర్ణవికృతి ।
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరుంధానమణుభిః
సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ ॥ 27 ॥

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాన్
తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ ।
అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మైధామ్నే ప్రణిహిత-నమస్యోఽస్మి భవతే ॥ 28 ॥

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమః
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః ।
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమః
నమః సర్వస్మై తే తదిదమతిసర్వాయ చ నమః ॥ 29 ॥

బహుల-రజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః
ప్రబల-తమసే తత్ సంహారే హరాయ నమో నమః ।
జన-సుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ॥ 30 ॥

కృశ-పరిణతి-చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం క్వ చ తవ గుణ-సీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః ।
ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధాద్ వరద చరణయోస్తే వాక్య-పుష్పోపహారమ్ ॥ 31 ॥

అసిత-గిరి-సమం స్యాత్ కజ్జలం సింధు-పాత్రే సుర-తరువర-శాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ ।
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ॥ 32 ॥

అసుర-సుర-మునీంద్రైరర్చితస్యేందు-మౌలేః గ్రథిత-గుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య ।
సకల-గణ-వరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ॥ 33 ॥

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్ పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధ-చిత్తః పుమాన్ యః ।
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాఽత్ర ప్రచురతర-ధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ॥ 34 ॥

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః ।
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ॥ 35 ॥

దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః ।
మహిమ్నస్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ ॥ 36 ॥

కుసుమదశన-నామా సర్వ-గంధర్వ-రాజః
శశిధరవర-మౌలేర్దేవదేవస్య దాసః ।
స ఖలు నిజ-మహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్ దివ్య-దివ్యం మహిమ్నః ॥ 37 ॥

సురగురుమభిపూజ్య స్వర్గ-మోక్షైక-హేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్య-చేతాః ।
వ్రజతి శివ-సమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ ॥ 38 ॥

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వ-భాషితమ్ ।
అనౌపమ్యం మనోహారి సర్వమీశ్వరవర్ణనమ్ ॥ 39 ॥

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకర-పాదయోః ।
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ॥ 40 ॥

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోఽసి మహేశ్వర ।
యాదృశోఽసి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః ॥ 41 ॥

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః ।
సర్వపాప-వినిర్ముక్తః శివ లోకే మహీయతే ॥ 42 ॥

శ్రీ పుష్పదంత-ముఖ-పంకజ-నిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిష-హరేణ హర-ప్రియేణ ।
కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః ॥ 43 ॥

॥ ఇతి శ్రీ పుష్పదంత విరచితం శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari )
 

शिव महिम्ना स्तोत्रम्

अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॥

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी
स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः ।
अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 1 ॥

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः
अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ।
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ॥ 2 ॥

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः
तव ब्रह्मन्​​ किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ 3 ॥

तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिस्रुषु गुणभिन्नासु तनुषु ।
अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ॥ 4 ॥

किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च ।
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुःस्थो हतधियः
कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः ॥ 5 ॥

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतां
अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ।
अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ 6 ॥

त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ।
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 7 ॥

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् ।
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ 8 ॥

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं
परो ध्रौव्याऽध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये ।
समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव
स्तुवन्​​ जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ 9 ॥

तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः
परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः ।
ततो भक्तिश्रद्धा-भरगुरु-गृणद्भ्यां गिरिश यत्
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ 10 ॥

अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डू-परवशान् ।
शिरःपद्मश्रेणी-रचितचरणाम्भोरुह-बलेः
स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ॥ 11 ॥

अमुष्य त्वत्सेवा-समधिगतसारं भुजवनं
बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः ।
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ॥ 12 ॥

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीं
अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः ।
न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः
न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥ 13 ॥

अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षयचकित-देवासुरकृपा
विधेयस्याऽऽसीद्​​ यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः ।
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन-भय- भङ्ग- व्यसनिनः ॥ 14 ॥

असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः ।
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ 15 ॥

मही पादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं
पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुज-परिघ-रुग्ण-ग्रह- गणम् ।
मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृत-जटा-ताडित-तटा
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ 16 ॥

वियद्व्यापी तारा-गण-गुणित-फेनोद्गम-रुचिः
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते ।
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति
अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ 17 ॥

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो
रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथ-चरण-पाणिः शर इति ।
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर-विधिः
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ 18 ॥

हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमाधाय पदयोः
यदेकोने तस्मिन्​​ निजमुदहरन्नेत्रकमलम् ।
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ॥ 19 ॥

क्रतौ सुप्ते जाग्रत्​​ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते ।
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान-प्रतिभुवं
श्रुतौ श्रद्धां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ 20 ॥

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां
ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुर-गणाः ।
क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल-विधान-व्यसनिनः
ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा-विधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ 21 ॥

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं
गतं रोहिद्​​ भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा ।
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ 22 ॥

स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि ।
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत-देहार्ध-घटनात्
अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ 23 ॥

श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः
चिता-भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी-परिकरः ।
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं
तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥ 24 ॥

मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्त-मरुतः
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद-सलिलोत्सङ्गति-दृशः ।
यदालोक्याह्लादं ह्रद इव निमज्यामृतमये
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् ॥ 25 ॥

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च ।
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं
न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि ॥ 26 ॥

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्
अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् तीर्णविकृति ।
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ॥ 27 ॥

भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहान्
तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् ।
अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि
प्रियायास्मैधाम्ने प्रणिहित-नमस्योऽस्मि भवते ॥ 28 ॥

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः ।
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः
नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ॥ 29 ॥

बहुल-रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः
प्रबल-तमसे तत् संहारे हराय नमो नमः ।
जन-सुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ 30 ॥

कृश-परिणति-चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुण-सीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः ।
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद् वरद चरणयोस्ते वाक्य-पुष्पोपहारम् ॥ 31 ॥

असित-गिरि-समं स्यात् कज्जलं सिन्धु-पात्रे सुर-तरुवर-शाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 32 ॥

असुर-सुर-मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दु-मौलेः ग्रथित-गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य ।
सकल-गण-वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ 33 ॥

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्ध-चित्तः पुमान् यः ।
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतर-धनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ॥ 34 ॥

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः ।
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥ 35 ॥

दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः ।
महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ 36 ॥

कुसुमदशन-नामा सर्व-गन्धर्व-राजः
शशिधरवर-मौलेर्देवदेवस्य दासः ।
स खलु निज-महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्
स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्य-दिव्यं महिम्नः ॥ 37 ॥

सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्ग-मोक्षैक-हेतुं
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य-चेताः ।
व्रजति शिव-समीपं किन्नरैः स्तूयमानः
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ॥ 38 ॥

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्व-भाषितम् ।
अनौपम्यं मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम् ॥ 39 ॥

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्कर-पादयोः ।
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 40 ॥

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर ।
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ॥ 41 ॥

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः ।
सर्वपाप-विनिर्मुक्तः शिव लोके महीयते ॥ 42 ॥

श्री पुष्पदन्त-मुख-पङ्कज-निर्गतेन
स्तोत्रेण किल्बिष-हरेण हर-प्रियेण ।
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ 43 ॥

॥ इति श्री पुष्पदन्त विरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं समाप्तम् ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

SHIVA MAHIMNA STOTRAM

atha śrī śivamahimnastōtram ॥

mahimnaḥ pāraṃ tē paramaviduṣō yadyasadṛśī
stutirbrahmādīnāmapi tadavasannāstvayi giraḥ ।
athā'vāchyaḥ sarvaḥ svamatipariṇāmāvadhi gṛṇan
mamāpyēṣa stōtrē hara nirapavādaḥ parikaraḥ ॥ 1 ॥

atītaḥ panthānaṃ tava cha mahimā vāṅmanasayōḥ
atadvyāvṛttyā yaṃ chakitamabhidhattē śrutirapi ।
sa kasya stōtavyaḥ katividhaguṇaḥ kasya viṣayaḥ
padē tvarvāchīnē patati na manaḥ kasya na vachaḥ ॥ 2 ॥

madhusphītā vāchaḥ paramamamṛtaṃ nirmitavataḥ
tava brahman​​ kiṃ vāgapi suragurōrvismayapadam ।
mama tvētāṃ vāṇīṃ guṇakathanapuṇyēna bhavataḥ
punāmītyarthē'smin puramathana buddhirvyavasitā ॥ 3 ॥

tavaiśvaryaṃ yattajjagadudayarakṣāpralayakṛt
trayīvastu vyastaṃ tisruṣu guṇabhinnāsu tanuṣu ।
abhavyānāmasmin varada ramaṇīyāmaramaṇīṃ
vihantuṃ vyākrōśīṃ vidadhata ihaikē jaḍadhiyaḥ ॥ 4 ॥

kimīhaḥ kiṅkāyaḥ sa khalu kimupāyastribhuvanaṃ
kimādhārō dhātā sṛjati kimupādāna iti cha ।
atarkyaiśvaryē tvayyanavasara duḥsthō hatadhiyaḥ
kutarkō'yaṃ kāṃśchit mukharayati mōhāya jagataḥ ॥ 5 ॥

ajanmānō lōkāḥ kimavayavavantō'pi jagatāṃ
adhiṣṭhātāraṃ kiṃ bhavavidhiranādṛtya bhavati ।
anīśō vā kuryād bhuvanajananē kaḥ parikarō
yatō mandāstvāṃ pratyamaravara saṃśērata imē ॥ 6 ॥

trayī sāṅkhyaṃ yōgaḥ paśupatimataṃ vaiṣṇavamiti
prabhinnē prasthānē paramidamadaḥ pathyamiti cha ।
ruchīnāṃ vaichitryādṛjukuṭila nānāpathajuṣāṃ
nṛṇāmēkō gamyastvamasi payasāmarṇava iva ॥ 7 ॥

mahōkṣaḥ khaṭvāṅgaṃ paraśurajinaṃ bhasma phaṇinaḥ
kapālaṃ chētīyattava varada tantrōpakaraṇam ।
surāstāṃ tāmṛddhiṃ dadhati tu bhavadbhūpraṇihitāṃ
na hi svātmārāmaṃ viṣayamṛgatṛṣṇā bhramayati ॥ 8 ॥

dhruvaṃ kaśchit sarvaṃ sakalamaparastvadhruvamidaṃ
parō dhrauvyā'dhrauvyē jagati gadati vyastaviṣayē ।
samastē'pyētasmin puramathana tairvismita iva
stuvan​​ jihrēmi tvāṃ na khalu nanu dhṛṣṭā mukharatā ॥ 9 ॥

tavaiśvaryaṃ yatnād yadupari viriñchirhariradhaḥ
parichChētuṃ yātāvanalamanalaskandhavapuṣaḥ ।
tatō bhaktiśraddhā-bharaguru-gṛṇadbhyāṃ giriśa yat
svayaṃ tasthē tābhyāṃ tava kimanuvṛttirna phalati ॥ 10 ॥

ayatnādāsādya tribhuvanamavairavyatikaraṃ
daśāsyō yadbāhūnabhṛta raṇakaṇḍū-paravaśān ।
śiraḥpadmaśrēṇī-rachitacharaṇāmbhōruha-balēḥ
sthirāyāstvadbhaktēstripurahara visphūrjitamidam ॥ 11 ॥

amuṣya tvatsēvā-samadhigatasāraṃ bhujavanaṃ
balāt kailāsē'pi tvadadhivasatau vikramayataḥ ।
alabhyā pātālē'pyalasachalitāṅguṣṭhaśirasi
pratiṣṭhā tvayyāsīd dhruvamupachitō muhyati khalaḥ ॥ 12 ॥

yadṛddhiṃ sutrāmṇō varada paramōchchairapi satīṃ
adhaśchakrē bāṇaḥ parijanavidhēyatribhuvanaḥ ।
na tachchitraṃ tasmin varivasitari tvachcharaṇayōḥ
na kasyāpyunnatyai bhavati śirasastvayyavanatiḥ ॥ 13 ॥

akāṇḍa-brahmāṇḍa-kṣayachakita-dēvāsurakṛpā
vidhēyasyā''sīd​​ yastrinayana viṣaṃ saṃhṛtavataḥ ।
sa kalmāṣaḥ kaṇṭhē tava na kurutē na śriyamahō
vikārō'pi ślāghyō bhuvana-bhaya- bhaṅga- vyasaninaḥ ॥ 14 ॥

asiddhārthā naiva kvachidapi sadēvāsuranarē
nivartantē nityaṃ jagati jayinō yasya viśikhāḥ ।
sa paśyannīśa tvāmitarasurasādhāraṇamabhūt
smaraḥ smartavyātmā na hi vaśiṣu pathyaḥ paribhavaḥ ॥ 15 ॥

mahī pādāghātād vrajati sahasā saṃśayapadaṃ
padaṃ viṣṇōrbhrāmyad bhuja-parigha-rugṇa-graha- gaṇam ।
muhurdyaurdausthyaṃ yātyanibhṛta-jaṭā-tāḍita-taṭā
jagadrakṣāyai tvaṃ naṭasi nanu vāmaiva vibhutā ॥ 16 ॥

viyadvyāpī tārā-gaṇa-guṇita-phēnōdgama-ruchiḥ
pravāhō vārāṃ yaḥ pṛṣatalaghudṛṣṭaḥ śirasi tē ।
jagaddvīpākāraṃ jaladhivalayaṃ tēna kṛtamiti
anēnaivōnnēyaṃ dhṛtamahima divyaṃ tava vapuḥ ॥ 17 ॥

rathaḥ kṣōṇī yantā śatadhṛtiragēndrō dhanurathō
rathāṅgē chandrārkau ratha-charaṇa-pāṇiḥ śara iti ।
didhakṣōstē kō'yaṃ tripuratṛṇamāḍambara-vidhiḥ
vidhēyaiḥ krīḍantyō na khalu paratantrāḥ prabhudhiyaḥ ॥ 18 ॥

haristē sāhasraṃ kamala balimādhāya padayōḥ
yadēkōnē tasmin​​ nijamudaharannētrakamalam ।
gatō bhaktyudrēkaḥ pariṇatimasau chakravapuṣaḥ
trayāṇāṃ rakṣāyai tripurahara jāgarti jagatām ॥ 19 ॥

kratau suptē jāgrat​​ tvamasi phalayōgē kratumatāṃ
kva karma pradhvastaṃ phalati puruṣārādhanamṛtē ।
atastvāṃ samprēkṣya kratuṣu phaladāna-pratibhuvaṃ
śrutau śraddhāṃ badhvā dṛḍhaparikaraḥ karmasu janaḥ ॥ 20 ॥

kriyādakṣō dakṣaḥ kratupatiradhīśastanubhṛtāṃ
ṛṣīṇāmārtvijyaṃ śaraṇada sadasyāḥ sura-gaṇāḥ ।
kratubhraṃśastvattaḥ kratuphala-vidhāna-vyasaninaḥ
dhruvaṃ kartuḥ śraddhā-vidhuramabhichārāya hi makhāḥ ॥ 21 ॥

prajānāthaṃ nātha prasabhamabhikaṃ svāṃ duhitaraṃ
gataṃ rōhid​​ bhūtāṃ riramayiṣumṛṣyasya vapuṣā ।
dhanuṣpāṇēryātaṃ divamapi sapatrākṛtamamuṃ
trasantaṃ tē'dyāpi tyajati na mṛgavyādharabhasaḥ ॥ 22 ॥

svalāvaṇyāśaṃsā dhṛtadhanuṣamahnāya tṛṇavat
puraḥ pluṣṭaṃ dṛṣṭvā puramathana puṣpāyudhamapi ।
yadi straiṇaṃ dēvī yamanirata-dēhārdha-ghaṭanāt
avaiti tvāmaddhā bata varada mugdhā yuvatayaḥ ॥ 23 ॥

śmaśānēṣvākrīḍā smarahara piśāchāḥ sahacharāḥ
chitā-bhasmālēpaḥ sragapi nṛkarōṭī-parikaraḥ ।
amaṅgalyaṃ śīlaṃ tava bhavatu nāmaivamakhilaṃ
tathāpi smartṝṇāṃ varada paramaṃ maṅgalamasi ॥ 24 ॥

manaḥ pratyakchittē savidhamavidhāyātta-marutaḥ
prahṛṣyadrōmāṇaḥ pramada-salilōtsaṅgati-dṛśaḥ ।
yadālōkyāhlādaṃ hrada iva nimajyāmṛtamayē
dadhatyantastattvaṃ kimapi yaminastat kila bhavān ॥ 25 ॥

tvamarkastvaṃ sōmastvamasi pavanastvaṃ hutavahaḥ
tvamāpastvaṃ vyōma tvamu dharaṇirātmā tvamiti cha ।
parichChinnāmēvaṃ tvayi pariṇatā bibhrati giraṃ
na vidmastattattvaṃ vayamiha tu yat tvaṃ na bhavasi ॥ 26 ॥

trayīṃ tisrō vṛttīstribhuvanamathō trīnapi surān
akārādyairvarṇaistribhirabhidadhat tīrṇavikṛti ।
turīyaṃ tē dhāma dhvanibhiravarundhānamaṇubhiḥ
samastaṃ vyastaṃ tvāṃ śaraṇada gṛṇātyōmiti padam ॥ 27 ॥

bhavaḥ śarvō rudraḥ paśupatirathōgraḥ sahamahān
tathā bhīmēśānāviti yadabhidhānāṣṭakamidam ।
amuṣmin pratyēkaṃ pravicharati dēva śrutirapi
priyāyāsmaidhāmnē praṇihita-namasyō'smi bhavatē ॥ 28 ॥

namō nēdiṣṭhāya priyadava daviṣṭhāya cha namaḥ
namaḥ kṣōdiṣṭhāya smarahara mahiṣṭhāya cha namaḥ ।
namō varṣiṣṭhāya trinayana yaviṣṭhāya cha namaḥ
namaḥ sarvasmai tē tadidamatisarvāya cha namaḥ ॥ 29 ॥

bahula-rajasē viśvōtpattau bhavāya namō namaḥ
prabala-tamasē tat saṃhārē harāya namō namaḥ ।
jana-sukhakṛtē sattvōdriktau mṛḍāya namō namaḥ
pramahasi padē nistraiguṇyē śivāya namō namaḥ ॥ 30 ॥

kṛśa-pariṇati-chētaḥ klēśavaśyaṃ kva chēdaṃ kva cha tava guṇa-sīmōllaṅghinī śaśvadṛddhiḥ ।
iti chakitamamandīkṛtya māṃ bhaktirādhād varada charaṇayōstē vākya-puṣpōpahāram ॥ 31 ॥

asita-giri-samaṃ syāt kajjalaṃ sindhu-pātrē sura-taruvara-śākhā lēkhanī patramurvī ।
likhati yadi gṛhītvā śāradā sarvakālaṃ tadapi tava guṇānāmīśa pāraṃ na yāti ॥ 32 ॥

asura-sura-munīndrairarchitasyēndu-maulēḥ grathita-guṇamahimnō nirguṇasyēśvarasya ।
sakala-gaṇa-variṣṭhaḥ puṣpadantābhidhānaḥ ruchiramalaghuvṛttaiḥ stōtramētachchakāra ॥ 33 ॥

aharaharanavadyaṃ dhūrjaṭēḥ stōtramētat paṭhati paramabhaktyā śuddha-chittaḥ pumān yaḥ ।
sa bhavati śivalōkē rudratulyastathā'tra prachuratara-dhanāyuḥ putravān kīrtimāṃścha ॥ 34 ॥

mahēśānnāparō dēvō mahimnō nāparā stutiḥ ।
aghōrānnāparō mantrō nāsti tattvaṃ gurōḥ param ॥ 35 ॥

dīkṣā dānaṃ tapastīrthaṃ jñānaṃ yāgādikāḥ kriyāḥ ।
mahimnastava pāṭhasya kalāṃ nārhanti ṣōḍaśīm ॥ 36 ॥

kusumadaśana-nāmā sarva-gandharva-rājaḥ
śaśidharavara-maulērdēvadēvasya dāsaḥ ।
sa khalu nija-mahimnō bhraṣṭa ēvāsya rōṣāt
stavanamidamakārṣīd divya-divyaṃ mahimnaḥ ॥ 37 ॥

suragurumabhipūjya svarga-mōkṣaika-hētuṃ
paṭhati yadi manuṣyaḥ prāñjalirnānya-chētāḥ ।
vrajati śiva-samīpaṃ kinnaraiḥ stūyamānaḥ
stavanamidamamōghaṃ puṣpadantapraṇītam ॥ 38 ॥

āsamāptamidaṃ stōtraṃ puṇyaṃ gandharva-bhāṣitam ।
anaupamyaṃ manōhāri sarvamīśvaravarṇanam ॥ 39 ॥

ityēṣā vāṅmayī pūjā śrīmachChaṅkara-pādayōḥ ।
arpitā tēna dēvēśaḥ prīyatāṃ mē sadāśivaḥ ॥ 40 ॥

tava tattvaṃ na jānāmi kīdṛśō'si mahēśvara ।
yādṛśō'si mahādēva tādṛśāya namō namaḥ ॥ 41 ॥

ēkakālaṃ dvikālaṃ vā trikālaṃ yaḥ paṭhēnnaraḥ ।
sarvapāpa-vinirmuktaḥ śiva lōkē mahīyatē ॥ 42 ॥

śrī puṣpadanta-mukha-paṅkaja-nirgatēna
stōtrēṇa kilbiṣa-harēṇa hara-priyēṇa ।
kaṇṭhasthitēna paṭhitēna samāhitēna
suprīṇitō bhavati bhūtapatirmahēśaḥ ॥ 43 ॥

॥ iti śrī puṣpadanta virachitaṃ śivamahimnaḥ stōtraṃ samāptam ॥

ஶிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம்

அத2 ஶ்ரீ ஶிவமஹிம்னஸ்தோத்ரம் ॥

மஹிம்ன: பாரஂ தே பரமவிது3ஷோ யத்3யஸத்3ருஶீ
ஸ்துதிர்ப்3ரஹ்மாதீ3னாமபி தத3வஸன்னாஸ்த்வயி கி3ர: ।
அதா2வாச்ய: ஸர்வ: ஸ்வமதிபரிணாமாவதி4 க்3ருணன்
மமாப்யேஷ ஸ்தோத்ரே ஹர நிரபவாத:3 பரிகர: ॥ 1 ॥

அதீத: பன்தா2னஂ தவ ச மஹிமா வாங்மனஸயோ:
அதத்3வ்யாவ்ருத்த்யா யஂ சகிதமபி4த4த்தே ஶ்ருதிரபி ।
ஸ கஸ்ய ஸ்தோதவ்ய: கதிவித4கு3ண: கஸ்ய விஷய:
பதே3 த்வர்வாசீனே பததி ந மன: கஸ்ய ந வச: ॥ 2 ॥

மது4ஸ்பீ2தா வாச: பரமமம்ருதஂ நிர்மிதவத:
தவ ப்3ரஹ்மன்​​ கிஂ வாக3பி ஸுரகு3ரோர்விஸ்மயபத3ம் ।
மம த்வேதாஂ வாணீம் கு3ணகத2னபுண்யேன ப4வத:
புனாமீத்யர்தே2ஸ்மின் புரமத2ன பு3த்3தி4ர்வ்யவஸிதா ॥ 3 ॥

தவைஶ்வர்யஂ யத்தஜ்ஜக3து3த3யரக்ஷாப்ரலயக்ருத்
த்ரயீவஸ்து வ்யஸ்தஂ திஸ்ருஷு கு3ணபி4ன்னாஸு தனுஷு ।
அப4வ்யானாமஸ்மின் வரத3 ரமணீயாமரமணீம்
விஹன்துஂ வ்யாக்ரோஶீஂ வித3த4த இஹைகே ஜட3தி4ய: ॥ 4 ॥

கிமீஹ: கிங்காய: ஸ க2லு கிமுபாயஸ்த்ரிபு4வனம்
கிமாதா4ரோ தா4தா ஸ்ருஜதி கிமுபாதா3ன இதி ச ।
அதர்க்யைஶ்வர்யே த்வய்யனவஸர து3:ஸ்தோ2 ஹததி4ய:
குதர்கோயஂ காம்ஶ்சித் முக2ரயதி மோஹாய ஜக3த: ॥ 5 ॥

அஜன்மானோ லோகா: கிமவயவவன்தோபி ஜக3தாம்
அதி4ஷ்டா2தாரஂ கிம் ப4வவிதி4ரனாத்3ருத்ய ப4வதி ।
அனீஶோ வா குர்யாத்3 பு4வனஜனநே க: பரிகரோ
யதோ மன்தா3ஸ்த்வாஂ ப்ரத்யமரவர ஸம்ஶேரத இமே ॥ 6 ॥

த்ரயீ ஸாங்க்2யஂ யோக:3 பஶுபதிமதஂ வைஷ்ணவமிதி
ப்ரபி4ன்னே ப்ரஸ்தா2னே பரமித3மத:3 பத்2யமிதி ச ।
ருசீனாஂ வைசித்ர்யாத்3ருஜுகுடில நானாபதஜ2ுஷாம்
ந்ருணாமேகோ க3ம்யஸ்த்வமஸி பயஸாமர்ணவ இவ ॥ 7 ॥

மஹோக்ஷ: க2ட்வாங்கஂ3 பரஶுரஜினம் ப4ஸ்ம ப2ணின:
கபாலஂ சேதீயத்தவ வரத3 தன்த்ரோபகரணம் ।
ஸுராஸ்தாஂ தாம்ருத்3தி4ம் த3த4தி து ப4வத்3பூ4ப்ரணிஹிதாம்
ந ஹி ஸ்வாத்மாராமஂ விஷயம்ருக3த்ருஷ்ணா ப்4ரமயதி ॥ 8 ॥

த்4ருவஂ கஶ்சித் ஸர்வஂ ஸகலமபரஸ்த்வத்4ருவமித3ம்
பரோ த்4ரௌவ்யாத்4ரௌவ்யே ஜக3தி க3த3தி வ்யஸ்தவிஷயே ।
ஸமஸ்தேப்யேதஸ்மின் புரமத2ன தைர்விஸ்மித இவ
ஸ்துவன்​​ ஜிஹ்ரேமி த்வாஂ ந க2லு நனு த்4ருஷ்டா முக2ரதா ॥ 9 ॥

தவைஶ்வர்யஂ யத்னாத்3 யது3பரி விரிஞ்சிர்ஹரிரத:4
பரிச்சே2துஂ யாதாவனலமனலஸ்கன்த4வபுஷ: ।
ததோ ப4க்திஶ்ரத்3தா4-ப4ரகு3ரு-க்3ருணத்3ப்4யாம் கி3ரிஶ யத்
ஸ்வயஂ தஸ்தே2 தாப்4யாஂ தவ கிமனுவ்ருத்திர்ன ப2லதி ॥ 1௦ ॥

அயத்னாதா3ஸாத்3ய த்ரிபு4வனமவைரவ்யதிகரம்
த3ஶாஸ்யோ யத்3பா3ஹூனப்4ருத ரணகண்டூ3-பரவஶான் ।
ஶிர:பத்3மஶ்ரேணீ-ரசிதசரணாம்போ4ருஹ-ப3லே:
ஸ்தி2ராயாஸ்த்வத்3ப4க்தேஸ்த்ரிபுரஹர விஸ்பூ2ர்ஜிதமித3ம் ॥ 11 ॥

அமுஷ்ய த்வத்ஸேவா-ஸமதி4க3தஸாரம் பு4ஜவனம்
ப3லாத் கைலாஸேபி த்வத3தி4வஸதௌ விக்ரமயத: ।
அலப்4யா பாதாலேப்யலஸசலிதாங்கு3ஷ்ட2ஶிரஸி
ப்ரதிஷ்டா2 த்வய்யாஸீத்3 த்4ருவமுபசிதோ முஹ்யதி க2ல: ॥ 12 ॥

யத்3ருத்3தி4ஂ ஸுத்ராம்ணோ வரத3 பரமோச்சைரபி ஸதீம்
அத4ஶ்சக்ரே பா3ண: பரிஜனவிதே4யத்ரிபு4வன: ।
ந தச்சித்ரஂ தஸ்மின் வரிவஸிதரி த்வச்சரணயோ:
ந கஸ்யாப்யுன்னத்யை ப4வதி ஶிரஸஸ்த்வய்யவனதி: ॥ 13 ॥

அகாண்ட-3ப்3ரஹ்மாண்ட-3க்ஷயசகித-தே3வாஸுரக்ருபா
விதே4யஸ்யாஸீத்3​​ யஸ்த்ரினயன விஷஂ ஸம்ஹ்ருதவத: ।
ஸ கல்மாஷ: கண்டே2 தவ ந குருதே ந ஶ்ரியமஹோ
விகாரோபி ஶ்லாக்4யோ பு4வன-ப4ய- ப4ங்க-3 வ்யஸனின: ॥ 14 ॥

அஸித்3தா4ர்தா2 நைவ க்வசித3பி ஸதே3வாஸுரனரே
நிவர்தன்தே நித்யஂ ஜக3தி ஜயினோ யஸ்ய விஶிகா2: ।
ஸ பஶ்யன்னீஶ த்வாமிதரஸுரஸாதா4ரணமபூ4த்
ஸ்மர: ஸ்மர்தவ்யாத்மா ந ஹி வஶிஷு பத்2ய: பரிப4வ: ॥ 15 ॥

மஹீ பாதா3கா4தாத்3 வ்ரஜதி ஸஹஸா ஸம்ஶயபத3ம்
பதஂ3 விஷ்ணோர்ப்4ராம்யத்3 பு4ஜ-பரிக-4ருக்3ண-க்3ரஹ- க3ணம் ।
முஹுர்த்3யௌர்தௌ3ஸ்த்2யஂ யாத்யனிப்4ருத-ஜடா-தாடி3த-தடா
ஜக3த்3ரக்ஷாயை த்வஂ நடஸி நனு வாமைவ விபு4தா ॥ 16 ॥

வியத்3வ்யாபீ தாரா-க3ண-கு3ணித-பே2னோத்3க3ம-ருசி:
ப்ரவாஹோ வாராஂ ய: ப்ருஷதலகு4த்3ருஷ்ட: ஶிரஸி தே ।
ஜக3த்3த்3வீபாகாரஂ ஜலதி4வலயஂ தேன க்ருதமிதி
அனேனைவோன்னேயம் த்4ருதமஹிம தி3வ்யஂ தவ வபு: ॥ 17 ॥

ரத:2 க்ஷோணீ யன்தா ஶதத்4ருதிரகே3ன்த்3ரோ த4னுரதோ2
ரதா2ங்கே3 சன்த்3ரார்கௌ ரத-2சரண-பாணி: ஶர இதி ।
தி3த4க்ஷோஸ்தே கோயஂ த்ரிபுரத்ருணமாட3ம்ப3ர-விதி4:
விதே4யை: க்ரீட3ன்த்யோ ந க2லு பரதன்த்ரா: ப்ரபு4தி4ய: ॥ 18 ॥

ஹரிஸ்தே ஸாஹஸ்ரஂ கமல ப3லிமாதா4ய பத3யோ:
யதே3கோனே தஸ்மின்​​ நிஜமுத3ஹரன்னேத்ரகமலம் ।
க3தோ ப4க்த்யுத்3ரேக: பரிணதிமஸௌ சக்ரவபுஷ:
த்ரயாணாஂ ரக்ஷாயை த்ரிபுரஹர ஜாக3ர்தி ஜக3தாம் ॥ 19 ॥

க்ரதௌ ஸுப்தே ஜாக்3ரத்​​ த்வமஸி ப2லயோகே3 க்ரதுமதாம்
க்வ கர்ம ப்ரத்4வஸ்தம் ப2லதி புருஷாராத4னம்ருதே ।
அதஸ்த்வாஂ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ரதுஷு ப2லதா3ன-ப்ரதிபு4வம்
ஶ்ருதௌ ஶ்ரத்3தா4ம் ப3த்4வா த்3ருட4பரிகர: கர்மஸு ஜன: ॥ 2௦ ॥

க்ரியாத3க்ஷோ த3க்ஷ: க்ரதுபதிரதீ4ஶஸ்தனுப்4ருதாம்
ருஷீணாமார்த்விஜ்யஂ ஶரணத3 ஸத3ஸ்யா: ஸுர-க3ணா: ।
க்ரதுப்4ரம்ஶஸ்த்வத்த: க்ரதுப2ல-விதா4ன-வ்யஸனின:
த்4ருவஂ கர்து: ஶ்ரத்3தா4-விது4ரமபி4சாராய ஹி மகா2: ॥ 21 ॥

ப்ரஜானாதஂ2 நாத2 ப்ரஸப4மபி4கஂ ஸ்வாம் து3ஹிதரம்
க3தஂ ரோஹித்3​​ பூ4தாஂ ரிரமயிஷும்ருஷ்யஸ்ய வபுஷா ।
த4னுஷ்பாணேர்யாதம் தி3வமபி ஸபத்ராக்ருதமமும்
த்ரஸன்தஂ தேத்3யாபி த்யஜதி ந ம்ருக3வ்யாத4ரப4ஸ: ॥ 22 ॥

ஸ்வலாவண்யாஶம்ஸா த்4ருதத4னுஷமஹ்னாய த்ருணவத்
புர: ப்லுஷ்டம் த்3ருஷ்ட்வா புரமத2ன புஷ்பாயுத4மபி ।
யதி3 ஸ்த்ரைணம் தே3வீ யமனிரத-தே3ஹார்த-4க4டனாத்
அவைதி த்வாமத்3தா4 ப3த வரத3 முக்3தா4 யுவதய: ॥ 23 ॥

ஶ்மஶானேஷ்வாக்ரீடா3 ஸ்மரஹர பிஶாசா: ஸஹசரா:
சிதா-ப4ஸ்மாலேப: ஸ்ரக3பி ந்ருகரோடீ-பரிகர: ।
அமங்க3ல்யஂ ஶீலஂ தவ ப4வது நாமைவமகி2லம்
ததா2பி ஸ்மர்த்ரூணாஂ வரத3 பரமஂ மங்க3லமஸி ॥ 24 ॥

மன: ப்ரத்யக்சித்தே ஸவித4மவிதா4யாத்த-மருத:
ப்ரஹ்ருஷ்யத்3ரோமாண: ப்ரமத-3ஸலிலோத்ஸங்க3தி-த்3ருஶ: ।
யதா3லோக்யாஹ்லாதஂ3 ஹ்ரத3 இவ நிமஜ்யாம்ருதமயே
த3த4த்யன்தஸ்தத்த்வஂ கிமபி யமினஸ்தத் கில ப4வான் ॥ 25 ॥

த்வமர்கஸ்த்வஂ ஸோமஸ்த்வமஸி பவனஸ்த்வஂ ஹுதவஹ:
த்வமாபஸ்த்வஂ வ்யோம த்வமு த4ரணிராத்மா த்வமிதி ச ।
பரிச்சி2ன்னாமேவஂ த்வயி பரிணதா பி3ப்4ரதி கி3ரம்
ந வித்3மஸ்தத்தத்த்வஂ வயமிஹ து யத் த்வஂ ந ப4வஸி ॥ 26 ॥

த்ரயீஂ திஸ்ரோ வ்ருத்தீஸ்த்ரிபு4வனமதோ2 த்ரீனபி ஸுரான்
அகாராத்3யைர்வர்ணைஸ்த்ரிபி4ரபி4த3த4த் தீர்ணவிக்ருதி ।
துரீயஂ தே தா4ம த்4வனிபி4ரவருன்தா4னமணுபி4:
ஸமஸ்தஂ வ்யஸ்தஂ த்வாஂ ஶரணத3 க்3ருணாத்யோமிதி பத3ம் ॥ 27 ॥

ப4வ: ஶர்வோ ருத்3ர: பஶுபதிரதோ2க்3ர: ஸஹமஹான்
ததா2 பீ4மேஶானாவிதி யத3பி4தா4னாஷ்டகமித3ம் ।
அமுஷ்மின் ப்ரத்யேகஂ ப்ரவிசரதி தே3வ ஶ்ருதிரபி
ப்ரியாயாஸ்மைதா4ம்னே ப்ரணிஹித-னமஸ்யோஸ்மி ப4வதே ॥ 28 ॥

நமோ நேதி3ஷ்டா2ய ப்ரியத3வ த3விஷ்டா2ய ச நம:
நம: க்ஷோதி3ஷ்டா2ய ஸ்மரஹர மஹிஷ்டா2ய ச நம: ।
நமோ வர்ஷிஷ்டா2ய த்ரினயன யவிஷ்டா2ய ச நம:
நம: ஸர்வஸ்மை தே ததி3த3மதிஸர்வாய ச நம: ॥ 29 ॥

ப3ஹுல-ரஜஸே விஶ்வோத்பத்தௌ ப4வாய நமோ நம:
ப்ரப3ல-தமஸே தத் ஸம்ஹாரே ஹராய நமோ நம: ।
ஜன-ஸுக2க்ருதே ஸத்த்வோத்3ரிக்தௌ ம்ருடா3ய நமோ நம:
ப்ரமஹஸி பதே3 நிஸ்த்ரைகு3ண்யே ஶிவாய நமோ நம: ॥ 3௦ ॥

க்ருஶ-பரிணதி-சேத: க்லேஶவஶ்யஂ க்வ சேதஂ3 க்வ ச தவ கு3ண-ஸீமோல்லங்கி4னீ ஶஶ்வத்3ருத்3தி4: ।
இதி சகிதமமன்தீ3க்ருத்ய மாம் ப4க்திராதா4த்3 வரத3 சரணயோஸ்தே வாக்ய-புஷ்போபஹாரம் ॥ 31 ॥

அஸித-கி3ரி-ஸமஂ ஸ்யாத் கஜ்ஜலஂ ஸின்து4-பாத்ரே ஸுர-தருவர-ஶாகா2 லேக2னீ பத்ரமுர்வீ ।
லிக2தி யதி3 க்3ருஹீத்வா ஶாரதா3 ஸர்வகாலஂ தத3பி தவ கு3ணானாமீஶ பாரஂ ந யாதி ॥ 32 ॥

அஸுர-ஸுர-முனீன்த்3ரைரர்சிதஸ்யேன்து3-மௌலே: க்3ரதி2த-கு3ணமஹிம்னோ நிர்கு3ணஸ்யேஶ்வரஸ்ய ।
ஸகல-க3ண-வரிஷ்ட:2 புஷ்பத3ன்தாபி4தா4ன: ருசிரமலகு4வ்ருத்தை: ஸ்தோத்ரமேதச்சகார ॥ 33 ॥

அஹரஹரனவத்3யம் தூ4ர்ஜடே: ஸ்தோத்ரமேதத் பட2தி பரமப4க்த்யா ஶுத்3த-4சித்த: புமான் ய: ।
ஸ ப4வதி ஶிவலோகே ருத்3ரதுல்யஸ்ததா2த்ர ப்ரசுரதர-த4னாயு: புத்ரவான் கீர்திமாம்ஶ்ச ॥ 34 ॥

மஹேஶான்னாபரோ தே3வோ மஹிம்னோ நாபரா ஸ்துதி: ।
அகோ4ரான்னாபரோ மன்த்ரோ நாஸ்தி தத்த்வம் கு3ரோ: பரம் ॥ 35 ॥

தீ3க்ஷா தா3னஂ தபஸ்தீர்தஂ2 ஜ்ஞானஂ யாகா3தி3கா: க்ரியா: ।
மஹிம்னஸ்தவ பாட2ஸ்ய கலாஂ நார்ஹன்தி ஷோட3ஶீம் ॥ 36 ॥

குஸுமத3ஶன-னாமா ஸர்வ-க3ன்த4ர்வ-ராஜ:
ஶஶித4ரவர-மௌலேர்தே3வதே3வஸ்ய தா3ஸ: ।
ஸ க2லு நிஜ-மஹிம்னோ ப்4ரஷ்ட ஏவாஸ்ய ரோஷாத்
ஸ்தவனமித3மகார்ஷீத்3 தி3வ்ய-தி3வ்யஂ மஹிம்ன: ॥ 37 ॥

ஸுரகு3ருமபி4பூஜ்ய ஸ்வர்க-3மோக்ஷைக-ஹேதும்
பட2தி யதி3 மனுஷ்ய: ப்ராஞ்ஜலிர்னான்ய-சேதா: ।
வ்ரஜதி ஶிவ-ஸமீபஂ கின்னரை: ஸ்தூயமான:
ஸ்தவனமித3மமோகஂ4 புஷ்பத3ன்தப்ரணீதம் ॥ 38 ॥

ஆஸமாப்தமிதஂ3 ஸ்தோத்ரஂ புண்யம் க3ன்த4ர்வ-பா4ஷிதம் ।
அனௌபம்யஂ மனோஹாரி ஸர்வமீஶ்வரவர்ணனம் ॥ 39 ॥

இத்யேஷா வாங்மயீ பூஜா ஶ்ரீமச்ச2ங்கர-பாத3யோ: ।
அர்பிதா தேன தே3வேஶ: ப்ரீயதாஂ மே ஸதா3ஶிவ: ॥ 4௦ ॥

தவ தத்த்வஂ ந ஜானாமி கீத்3ருஶோஸி மஹேஶ்வர ।
யாத்3ருஶோஸி மஹாதே3வ தாத்3ருஶாய நமோ நம: ॥ 41 ॥

ஏககாலம் த்3விகாலஂ வா த்ரிகாலஂ ய: படே2ன்னர: ।
ஸர்வபாப-வினிர்முக்த: ஶிவ லோகே மஹீயதே ॥ 42 ॥

ஶ்ரீ புஷ்பத3ன்த-முக-2பங்கஜ-னிர்க3தேன
ஸ்தோத்ரேண கில்பி3ஷ-ஹரேண ஹர-ப்ரியேண ।
கண்ட2ஸ்தி2தேன படி2தேன ஸமாஹிதேன
ஸுப்ரீணிதோ ப4வதி பூ4தபதிர்மஹேஶ: ॥ 43 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ புஷ்பத3ன்த விரசிதஂ ஶிவமஹிம்ன: ஸ்தோத்ரஂ ஸமாப்தம் ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.
 

ಶಿವ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಮಹಿಮ್ನಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಮಹಿಮ್ನಃ ಪಾರಂ ತೇ ಪರಮವಿದುಷೋ ಯದ್ಯಸದೃಶೀ
ಸ್ತುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ ತದವಸನ್ನಾಸ್ತ್ವಯಿ ಗಿರಃ ।
ಅಥಾಽವಾಚ್ಯಃ ಸರ್ವಃ ಸ್ವಮತಿಪರಿಣಾಮಾವಧಿ ಗೃಣನ್
ಮಮಾಪ್ಯೇಷ ಸ್ತೋತ್ರೇ ಹರ ನಿರಪವಾದಃ ಪರಿಕರಃ ॥ 1 ॥

ಅತೀತಃ ಪಂಥಾನಂ ತವ ಚ ಮಹಿಮಾ ವಾಙ್ಮನಸಯೋಃ
ಅತದ್ವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯಾ ಯಂ ಚಕಿತಮಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ ।
ಸ ಕಸ್ಯ ಸ್ತೋತವ್ಯಃ ಕತಿವಿಧಗುಣಃ ಕಸ್ಯ ವಿಷಯಃ
ಪದೇ ತ್ವರ್ವಾಚೀನೇ ಪತತಿ ನ ಮನಃ ಕಸ್ಯ ನ ವಚಃ ॥ 2 ॥

ಮಧುಸ್ಫೀತಾ ವಾಚಃ ಪರಮಮಮೃತಂ ನಿರ್ಮಿತವತಃ
ತವ ಬ್ರಹ್ಮನ್​​ ಕಿಂ ವಾಗಪಿ ಸುರಗುರೋರ್ವಿಸ್ಮಯಪದಮ್ ।
ಮಮ ತ್ವೇತಾಂ ವಾಣೀಂ ಗುಣಕಥನಪುಣ್ಯೇನ ಭವತಃ
ಪುನಾಮೀತ್ಯರ್ಥೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪುರಮಥನ ಬುದ್ಧಿರ್ವ್ಯವಸಿತಾ ॥ 3 ॥

ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ತಜ್ಜಗದುದಯರಕ್ಷಾಪ್ರಲಯಕೃತ್
ತ್ರಯೀವಸ್ತು ವ್ಯಸ್ತಂ ತಿಸ್ರುಷು ಗುಣಭಿನ್ನಾಸು ತನುಷು ।
ಅಭವ್ಯಾನಾಮಸ್ಮಿನ್ ವರದ ರಮಣೀಯಾಮರಮಣೀಂ
ವಿಹಂತುಂ ವ್ಯಾಕ್ರೋಶೀಂ ವಿದಧತ ಇಹೈಕೇ ಜಡಧಿಯಃ ॥ 4 ॥

ಕಿಮೀಹಃ ಕಿಂಕಾಯಃ ಸ ಖಲು ಕಿಮುಪಾಯಸ್ತ್ರಿಭುವನಂ
ಕಿಮಾಧಾರೋ ಧಾತಾ ಸೃಜತಿ ಕಿಮುಪಾದಾನ ಇತಿ ಚ ।
ಅತರ್ಕ್ಯೈಶ್ವರ್ಯೇ ತ್ವಯ್ಯನವಸರ ದುಃಸ್ಥೋ ಹತಧಿಯಃ
ಕುತರ್ಕೋಽಯಂ ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ ಮುಖರಯತಿ ಮೋಹಾಯ ಜಗತಃ ॥ 5 ॥

ಅಜನ್ಮಾನೋ ಲೋಕಾಃ ಕಿಮವಯವವಂತೋಽಪಿ ಜಗತಾಂ
ಅಧಿಷ್ಠಾತಾರಂ ಕಿಂ ಭವವಿಧಿರನಾದೃತ್ಯ ಭವತಿ ।
ಅನೀಶೋ ವಾ ಕುರ್ಯಾದ್ ಭುವನಜನನೇ ಕಃ ಪರಿಕರೋ
ಯತೋ ಮಂದಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರತ್ಯಮರವರ ಸಂಶೇರತ ಇಮೇ ॥ 6 ॥

ತ್ರಯೀ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಯೋಗಃ ಪಶುಪತಿಮತಂ ವೈಷ್ಣವಮಿತಿ
ಪ್ರಭಿನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ಥಾನೇ ಪರಮಿದಮದಃ ಪಥ್ಯಮಿತಿ ಚ ।
ರುಚೀನಾಂ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಾದೃಜುಕುಟಿಲ ನಾನಾಪಥಜುಷಾಂ
ನೃಣಾಮೇಕೋ ಗಮ್ಯಸ್ತ್ವಮಸಿ ಪಯಸಾಮರ್ಣವ ಇವ ॥ 7 ॥

ಮಹೋಕ್ಷಃ ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಪರಶುರಜಿನಂ ಭಸ್ಮ ಫಣಿನಃ
ಕಪಾಲಂ ಚೇತೀಯತ್ತವ ವರದ ತಂತ್ರೋಪಕರಣಮ್ ।
ಸುರಾಸ್ತಾಂ ತಾಮೃದ್ಧಿಂ ದಧತಿ ತು ಭವದ್ಭೂಪ್ರಣಿಹಿತಾಂ
ನ ಹಿ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ ವಿಷಯಮೃಗತೃಷ್ಣಾ ಭ್ರಮಯತಿ ॥ 8 ॥

ಧ್ರುವಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸರ್ವಂ ಸಕಲಮಪರಸ್ತ್ವಧ್ರುವಮಿದಂ
ಪರೋ ಧ್ರೌವ್ಯಾಽಧ್ರೌವ್ಯೇ ಜಗತಿ ಗದತಿ ವ್ಯಸ್ತವಿಷಯೇ ।
ಸಮಸ್ತೇಽಪ್ಯೇತಸ್ಮಿನ್ ಪುರಮಥನ ತೈರ್ವಿಸ್ಮಿತ ಇವ
ಸ್ತುವನ್​​ ಜಿಹ್ರೇಮಿ ತ್ವಾಂ ನ ಖಲು ನನು ಧೃಷ್ಟಾ ಮುಖರತಾ ॥ 9 ॥

ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯತ್ನಾದ್ ಯದುಪರಿ ವಿರಿಂಚಿರ್ಹರಿರಧಃ
ಪರಿಚ್ಛೇತುಂ ಯಾತಾವನಲಮನಲಸ್ಕಂಧವಪುಷಃ ।
ತತೋ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾ-ಭರಗುರು-ಗೃಣದ್ಭ್ಯಾಂ ಗಿರಿಶ ಯತ್
ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಥೇ ತಾಭ್ಯಾಂ ತವ ಕಿಮನುವೃತ್ತಿರ್ನ ಫಲತಿ ॥ 10 ॥

ಅಯತ್ನಾದಾಸಾದ್ಯ ತ್ರಿಭುವನಮವೈರವ್ಯತಿಕರಂ
ದಶಾಸ್ಯೋ ಯದ್ಬಾಹೂನಭೃತ ರಣಕಂಡೂ-ಪರವಶಾನ್ ।
ಶಿರಃಪದ್ಮಶ್ರೇಣೀ-ರಚಿತಚರಣಾಂಭೋರುಹ-ಬಲೇಃ
ಸ್ಥಿರಾಯಾಸ್ತ್ವದ್ಭಕ್ತೇಸ್ತ್ರಿಪುರಹರ ವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮಿದಮ್ ॥ 11 ॥

ಅಮುಷ್ಯ ತ್ವತ್ಸೇವಾ-ಸಮಧಿಗತಸಾರಂ ಭುಜವನಂ
ಬಲಾತ್ ಕೈಲಾಸೇಽಪಿ ತ್ವದಧಿವಸತೌ ವಿಕ್ರಮಯತಃ ।
ಅಲಭ್ಯಾ ಪಾತಾಲೇಽಪ್ಯಲಸಚಲಿತಾಂಗುಷ್ಠಶಿರಸಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ತ್ವಯ್ಯಾಸೀದ್ ಧ್ರುವಮುಪಚಿತೋ ಮುಹ್ಯತಿ ಖಲಃ ॥ 12 ॥

ಯದೃದ್ಧಿಂ ಸುತ್ರಾಮ್ಣೋ ವರದ ಪರಮೋಚ್ಚೈರಪಿ ಸತೀಂ
ಅಧಶ್ಚಕ್ರೇ ಬಾಣಃ ಪರಿಜನವಿಧೇಯತ್ರಿಭುವನಃ ।
ನ ತಚ್ಚಿತ್ರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವರಿವಸಿತರಿ ತ್ವಚ್ಚರಣಯೋಃ
ನ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯುನ್ನತ್ಯೈ ಭವತಿ ಶಿರಸಸ್ತ್ವಯ್ಯವನತಿಃ ॥ 13 ॥

ಅಕಾಂಡ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಕ್ಷಯಚಕಿತ-ದೇವಾಸುರಕೃಪಾ
ವಿಧೇಯಸ್ಯಾಽಽಸೀದ್​​ ಯಸ್ತ್ರಿನಯನ ವಿಷಂ ಸಂಹೃತವತಃ ।
ಸ ಕಲ್ಮಾಷಃ ಕಂಠೇ ತವ ನ ಕುರುತೇ ನ ಶ್ರಿಯಮಹೋ
ವಿಕಾರೋಽಪಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಭುವನ-ಭಯ- ಭಂಗ- ವ್ಯಸನಿನಃ ॥ 14 ॥

ಅಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ನೈವ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಸದೇವಾಸುರನರೇ
ನಿವರ್ತಂತೇ ನಿತ್ಯಂ ಜಗತಿ ಜಯಿನೋ ಯಸ್ಯ ವಿಶಿಖಾಃ ।
ಸ ಪಶ್ಯನ್ನೀಶ ತ್ವಾಮಿತರಸುರಸಾಧಾರಣಮಭೂತ್
ಸ್ಮರಃ ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಾತ್ಮಾ ನ ಹಿ ವಶಿಷು ಪಥ್ಯಃ ಪರಿಭವಃ ॥ 15 ॥

ಮಹೀ ಪಾದಾಘಾತಾದ್ ವ್ರಜತಿ ಸಹಸಾ ಸಂಶಯಪದಂ
ಪದಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭ್ರಾಮ್ಯದ್ ಭುಜ-ಪರಿಘ-ರುಗ್ಣ-ಗ್ರಹ- ಗಣಮ್ ।
ಮುಹುರ್ದ್ಯೌರ್ದೌಸ್ಥ್ಯಂ ಯಾತ್ಯನಿಭೃತ-ಜಟಾ-ತಾಡಿತ-ತಟಾ
ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಯೈ ತ್ವಂ ನಟಸಿ ನನು ವಾಮೈವ ವಿಭುತಾ ॥ 16 ॥

ವಿಯದ್ವ್ಯಾಪೀ ತಾರಾ-ಗಣ-ಗುಣಿತ-ಫೇನೋದ್ಗಮ-ರುಚಿಃ
ಪ್ರವಾಹೋ ವಾರಾಂ ಯಃ ಪೃಷತಲಘುದೃಷ್ಟಃ ಶಿರಸಿ ತೇ ।
ಜಗದ್ದ್ವೀಪಾಕಾರಂ ಜಲಧಿವಲಯಂ ತೇನ ಕೃತಮಿತಿ
ಅನೇನೈವೋನ್ನೇಯಂ ಧೃತಮಹಿಮ ದಿವ್ಯಂ ತವ ವಪುಃ ॥ 17 ॥

ರಥಃ ಕ್ಷೋಣೀ ಯಂತಾ ಶತಧೃತಿರಗೇಂದ್ರೋ ಧನುರಥೋ
ರಥಾಂಗೇ ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ರಥ-ಚರಣ-ಪಾಣಿಃ ಶರ ಇತಿ ।
ದಿಧಕ್ಷೋಸ್ತೇ ಕೋಽಯಂ ತ್ರಿಪುರತೃಣಮಾಡಂಬರ-ವಿಧಿಃ
ವಿಧೇಯೈಃ ಕ್ರೀಡಂತ್ಯೋ ನ ಖಲು ಪರತಂತ್ರಾಃ ಪ್ರಭುಧಿಯಃ ॥ 18 ॥

ಹರಿಸ್ತೇ ಸಾಹಸ್ರಂ ಕಮಲ ಬಲಿಮಾಧಾಯ ಪದಯೋಃ
ಯದೇಕೋನೇ ತಸ್ಮಿನ್​​ ನಿಜಮುದಹರನ್ನೇತ್ರಕಮಲಮ್ ।
ಗತೋ ಭಕ್ತ್ಯುದ್ರೇಕಃ ಪರಿಣತಿಮಸೌ ಚಕ್ರವಪುಷಃ
ತ್ರಯಾಣಾಂ ರಕ್ಷಾಯೈ ತ್ರಿಪುರಹರ ಜಾಗರ್ತಿ ಜಗತಾಮ್ ॥ 19 ॥

ಕ್ರತೌ ಸುಪ್ತೇ ಜಾಗ್ರತ್​​ ತ್ವಮಸಿ ಫಲಯೋಗೇ ಕ್ರತುಮತಾಂ
ಕ್ವ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಂ ಫಲತಿ ಪುರುಷಾರಾಧನಮೃತೇ ।
ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಕ್ರತುಷು ಫಲದಾನ-ಪ್ರತಿಭುವಂ
ಶ್ರುತೌ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಬಧ್ವಾ ದೃಢಪರಿಕರಃ ಕರ್ಮಸು ಜನಃ ॥ 20 ॥

ಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಃ ಕ್ರತುಪತಿರಧೀಶಸ್ತನುಭೃತಾಂ
ಋಷೀಣಾಮಾರ್ತ್ವಿಜ್ಯಂ ಶರಣದ ಸದಸ್ಯಾಃ ಸುರ-ಗಣಾಃ ।
ಕ್ರತುಭ್ರಂಶಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಕ್ರತುಫಲ-ವಿಧಾನ-ವ್ಯಸನಿನಃ
ಧ್ರುವಂ ಕರ್ತುಃ ಶ್ರದ್ಧಾ-ವಿಧುರಮಭಿಚಾರಾಯ ಹಿ ಮಖಾಃ ॥ 21 ॥

ಪ್ರಜಾನಾಥಂ ನಾಥ ಪ್ರಸಭಮಭಿಕಂ ಸ್ವಾಂ ದುಹಿತರಂ
ಗತಂ ರೋಹಿದ್​​ ಭೂತಾಂ ರಿರಮಯಿಷುಮೃಷ್ಯಸ್ಯ ವಪುಷಾ ।
ಧನುಷ್ಪಾಣೇರ್ಯಾತಂ ದಿವಮಪಿ ಸಪತ್ರಾಕೃತಮಮುಂ
ತ್ರಸಂತಂ ತೇಽದ್ಯಾಪಿ ತ್ಯಜತಿ ನ ಮೃಗವ್ಯಾಧರಭಸಃ ॥ 22 ॥

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಾಶಂಸಾ ಧೃತಧನುಷಮಹ್ನಾಯ ತೃಣವತ್
ಪುರಃ ಪ್ಲುಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರಮಥನ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಮಪಿ ।
ಯದಿ ಸ್ತ್ರೈಣಂ ದೇವೀ ಯಮನಿರತ-ದೇಹಾರ್ಧ-ಘಟನಾತ್
ಅವೈತಿ ತ್ವಾಮದ್ಧಾ ಬತ ವರದ ಮುಗ್ಧಾ ಯುವತಯಃ ॥ 23 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇಷ್ವಾಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಮರಹರ ಪಿಶಾಚಾಃ ಸಹಚರಾಃ
ಚಿತಾ-ಭಸ್ಮಾಲೇಪಃ ಸ್ರಗಪಿ ನೃಕರೋಟೀ-ಪರಿಕರಃ ।
ಅಮಂಗಲ್ಯಂ ಶೀಲಂ ತವ ಭವತು ನಾಮೈವಮಖಿಲಂ
ತಥಾಪಿ ಸ್ಮರ್ತೄಣಾಂ ವರದ ಪರಮಂ ಮಂಗಲಮಸಿ ॥ 24 ॥

ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಚಿತ್ತೇ ಸವಿಧಮವಿಧಾಯಾತ್ತ-ಮರುತಃ
ಪ್ರಹೃಷ್ಯದ್ರೋಮಾಣಃ ಪ್ರಮದ-ಸಲಿಲೋತ್ಸಂಗತಿ-ದೃಶಃ ।
ಯದಾಲೋಕ್ಯಾಹ್ಲಾದಂ ಹ್ರದ ಇವ ನಿಮಜ್ಯಾಮೃತಮಯೇ
ದಧತ್ಯಂತಸ್ತತ್ತ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ಯಮಿನಸ್ತತ್ ಕಿಲ ಭವಾನ್ ॥ 25 ॥

ತ್ವಮರ್ಕಸ್ತ್ವಂ ಸೋಮಸ್ತ್ವಮಸಿ ಪವನಸ್ತ್ವಂ ಹುತವಹಃ
ತ್ವಮಾಪಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯೋಮ ತ್ವಮು ಧರಣಿರಾತ್ಮಾ ತ್ವಮಿತಿ ಚ ।
ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಮೇವಂ ತ್ವಯಿ ಪರಿಣತಾ ಬಿಭ್ರತಿ ಗಿರಂ
ನ ವಿದ್ಮಸ್ತತ್ತತ್ತ್ವಂ ವಯಮಿಹ ತು ಯತ್ ತ್ವಂ ನ ಭವಸಿ ॥ 26 ॥

ತ್ರಯೀಂ ತಿಸ್ರೋ ವೃತ್ತೀಸ್ತ್ರಿಭುವನಮಥೋ ತ್ರೀನಪಿ ಸುರಾನ್
ಅಕಾರಾದ್ಯೈರ್ವರ್ಣೈಸ್ತ್ರಿಭಿರಭಿದಧತ್ ತೀರ್ಣವಿಕೃತಿ ।
ತುರೀಯಂ ತೇ ಧಾಮ ಧ್ವನಿಭಿರವರುಂಧಾನಮಣುಭಿಃ
ಸಮಸ್ತಂ ವ್ಯಸ್ತಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣದ ಗೃಣಾತ್ಯೋಮಿತಿ ಪದಮ್ ॥ 27 ॥

ಭವಃ ಶರ್ವೋ ರುದ್ರಃ ಪಶುಪತಿರಥೋಗ್ರಃ ಸಹಮಹಾನ್
ತಥಾ ಭೀಮೇಶಾನಾವಿತಿ ಯದಭಿಧಾನಾಷ್ಟಕಮಿದಮ್ ।
ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪ್ರವಿಚರತಿ ದೇವ ಶ್ರುತಿರಪಿ
ಪ್ರಿಯಾಯಾಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ಪ್ರಣಿಹಿತ-ನಮಸ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಭವತೇ ॥ 28 ॥

ನಮೋ ನೇದಿಷ್ಠಾಯ ಪ್ರಿಯದವ ದವಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ
ನಮಃ ಕ್ಷೋದಿಷ್ಠಾಯ ಸ್ಮರಹರ ಮಹಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ ।
ನಮೋ ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಯ ತ್ರಿನಯನ ಯವಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ
ನಮಃ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ತೇ ತದಿದಮತಿಸರ್ವಾಯ ಚ ನಮಃ ॥ 29 ॥

ಬಹುಲ-ರಜಸೇ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತೌ ಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
ಪ್ರಬಲ-ತಮಸೇ ತತ್ ಸಂಹಾರೇ ಹರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಜನ-ಸುಖಕೃತೇ ಸತ್ತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತೌ ಮೃಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ
ಪ್ರಮಹಸಿ ಪದೇ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೇ ಶಿವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಕೃಶ-ಪರಿಣತಿ-ಚೇತಃ ಕ್ಲೇಶವಶ್ಯಂ ಕ್ವ ಚೇದಂ ಕ್ವ ಚ ತವ ಗುಣ-ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘಿನೀ ಶಶ್ವದೃದ್ಧಿಃ ।
ಇತಿ ಚಕಿತಮಮಂದೀಕೃತ್ಯ ಮಾಂ ಭಕ್ತಿರಾಧಾದ್ ವರದ ಚರಣಯೋಸ್ತೇ ವಾಕ್ಯ-ಪುಷ್ಪೋಪಹಾರಮ್ ॥ 31 ॥

ಅಸಿತ-ಗಿರಿ-ಸಮಂ ಸ್ಯಾತ್ ಕಜ್ಜಲಂ ಸಿಂಧು-ಪಾತ್ರೇ ಸುರ-ತರುವರ-ಶಾಖಾ ಲೇಖನೀ ಪತ್ರಮುರ್ವೀ ।
ಲಿಖತಿ ಯದಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲಂ ತದಪಿ ತವ ಗುಣಾನಾಮೀಶ ಪಾರಂ ನ ಯಾತಿ ॥ 32 ॥

ಅಸುರ-ಸುರ-ಮುನೀಂದ್ರೈರರ್ಚಿತಸ್ಯೇಂದು-ಮೌಲೇಃ ಗ್ರಥಿತ-ಗುಣಮಹಿಮ್ನೋ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯ ।
ಸಕಲ-ಗಣ-ವರಿಷ್ಠಃ ಪುಷ್ಪದಂತಾಭಿಧಾನಃ ರುಚಿರಮಲಘುವೃತ್ತೈಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಚ್ಚಕಾರ ॥ 33 ॥

ಅಹರಹರನವದ್ಯಂ ಧೂರ್ಜಟೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠತಿ ಪರಮಭಕ್ತ್ಯಾ ಶುದ್ಧ-ಚಿತ್ತಃ ಪುಮಾನ್ ಯಃ ।
ಸ ಭವತಿ ಶಿವಲೋಕೇ ರುದ್ರತುಲ್ಯಸ್ತಥಾಽತ್ರ ಪ್ರಚುರತರ-ಧನಾಯುಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಕೀರ್ತಿಮಾಂಶ್ಚ ॥ 34 ॥

ಮಹೇಶಾನ್ನಾಪರೋ ದೇವೋ ಮಹಿಮ್ನೋ ನಾಪರಾ ಸ್ತುತಿಃ ।
ಅಘೋರಾನ್ನಾಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಮ್ ॥ 35 ॥

ದೀಕ್ಷಾ ದಾನಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ಯಾಗಾದಿಕಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ।
ಮಹಿಮ್ನಸ್ತವ ಪಾಠಸ್ಯ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಮ್ ॥ 36 ॥

ಕುಸುಮದಶನ-ನಾಮಾ ಸರ್ವ-ಗಂಧರ್ವ-ರಾಜಃ
ಶಶಿಧರವರ-ಮೌಲೇರ್ದೇವದೇವಸ್ಯ ದಾಸಃ ।
ಸ ಖಲು ನಿಜ-ಮಹಿಮ್ನೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಏವಾಸ್ಯ ರೋಷಾತ್
ಸ್ತವನಮಿದಮಕಾರ್ಷೀದ್ ದಿವ್ಯ-ದಿವ್ಯಂ ಮಹಿಮ್ನಃ ॥ 37 ॥

ಸುರಗುರುಮಭಿಪೂಜ್ಯ ಸ್ವರ್ಗ-ಮೋಕ್ಷೈಕ-ಹೇತುಂ
ಪಠತಿ ಯದಿ ಮನುಷ್ಯಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿರ್ನಾನ್ಯ-ಚೇತಾಃ ।
ವ್ರಜತಿ ಶಿವ-ಸಮೀಪಂ ಕಿನ್ನರೈಃ ಸ್ತೂಯಮಾನಃ
ಸ್ತವನಮಿದಮಮೋಘಂ ಪುಷ್ಪದಂತಪ್ರಣೀತಮ್ ॥ 38 ॥

ಆಸಮಾಪ್ತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಂಧರ್ವ-ಭಾಷಿತಮ್ ।
ಅನೌಪಮ್ಯಂ ಮನೋಹಾರಿ ಸರ್ವಮೀಶ್ವರವರ್ಣನಮ್ ॥ 39 ॥

ಇತ್ಯೇಷಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ-ಪಾದಯೋಃ ।
ಅರ್ಪಿತಾ ತೇನ ದೇವೇಶಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಮೇ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 40 ॥

ತವ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ಕೀದೃಶೋಽಸಿ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಯಾದೃಶೋಽಸಿ ಮಹಾದೇವ ತಾದೃಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 41 ॥

ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ಸರ್ವಪಾಪ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವ ಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 42 ॥

ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪದಂತ-ಮುಖ-ಪಂಕಜ-ನಿರ್ಗತೇನ
ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಕಿಲ್ಬಿಷ-ಹರೇಣ ಹರ-ಪ್ರಿಯೇಣ ।
ಕಂಠಸ್ಥಿತೇನ ಪಠಿತೇನ ಸಮಾಹಿತೇನ
ಸುಪ್ರೀಣಿತೋ ಭವತಿ ಭೂತಪತಿರ್ಮಹೇಶಃ ॥ 43 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪದಂತ ವಿರಚಿತಂ ಶಿವಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

ശിവ മഹിമ്നാ സ്തോത്രമ്

അഥ ശ്രീ ശിവമഹിമ്നസ്തോത്രമ് ॥

മഹിമ്നഃ പാരം തേ പരമവിദുഷോ യദ്യസദൃശീ
സ്തുതിര്ബ്രഹ്മാദീനാമപി തദവസന്നാസ്ത്വയി ഗിരഃ ।
അഥാഽവാച്യഃ സര്വഃ സ്വമതിപരിണാമാവധി ഗൃണന്
മമാപ്യേഷ സ്തോത്രേ ഹര നിരപവാദഃ പരികരഃ ॥ 1 ॥

അതീതഃ പംഥാനം തവ ച മഹിമാ വാങ്മനസയോഃ
അതദ്വ്യാവൃത്ത്യാ യം ചകിതമഭിധത്തേ ശ്രുതിരപി ।
സ കസ്യ സ്തോതവ്യഃ കതിവിധഗുണഃ കസ്യ വിഷയഃ
പദേ ത്വര്വാചീനേ പതതി ന മനഃ കസ്യ ന വചഃ ॥ 2 ॥

മധുസ്ഫീതാ വാചഃ പരമമമൃതം നിര്മിതവതഃ
തവ ബ്രഹ്മന്​​ കിം വാഗപി സുരഗുരോര്വിസ്മയപദമ് ।
മമ ത്വേതാം വാണീം ഗുണകഥനപുണ്യേന ഭവതഃ
പുനാമീത്യര്ഥേഽസ്മിന് പുരമഥന ബുദ്ധിര്വ്യവസിതാ ॥ 3 ॥

തവൈശ്വര്യം യത്തജ്ജഗദുദയരക്ഷാപ്രലയകൃത്
ത്രയീവസ്തു വ്യസ്തം തിസ്രുഷു ഗുണഭിന്നാസു തനുഷു ।
അഭവ്യാനാമസ്മിന് വരദ രമണീയാമരമണീം
വിഹംതും വ്യാക്രോശീം വിദധത ഇഹൈകേ ജഡധിയഃ ॥ 4 ॥

കിമീഹഃ കിംകായഃ സ ഖലു കിമുപായസ്ത്രിഭുവനം
കിമാധാരോ ധാതാ സൃജതി കിമുപാദാന ഇതി ച ।
അതര്ക്യൈശ്വര്യേ ത്വയ്യനവസര ദുഃസ്ഥോ ഹതധിയഃ
കുതര്കോഽയം കാംശ്ചിത് മുഖരയതി മോഹായ ജഗതഃ ॥ 5 ॥

അജന്മാനോ ലോകാഃ കിമവയവവംതോഽപി ജഗതാം
അധിഷ്ഠാതാരം കിം ഭവവിധിരനാദൃത്യ ഭവതി ।
അനീശോ വാ കുര്യാദ് ഭുവനജനനേ കഃ പരികരോ
യതോ മംദാസ്ത്വാം പ്രത്യമരവര സംശേരത ഇമേ ॥ 6 ॥

ത്രയീ സാംഖ്യം യോഗഃ പശുപതിമതം വൈഷ്ണവമിതി
പ്രഭിന്നേ പ്രസ്ഥാനേ പരമിദമദഃ പഥ്യമിതി ച ।
രുചീനാം വൈചിത്ര്യാദൃജുകുടില നാനാപഥജുഷാം
നൃണാമേകോ ഗമ്യസ്ത്വമസി പയസാമര്ണവ ഇവ ॥ 7 ॥

മഹോക്ഷഃ ഖട്വാംഗം പരശുരജിനം ഭസ്മ ഫണിനഃ
കപാലം ചേതീയത്തവ വരദ തംത്രോപകരണമ് ।
സുരാസ്താം താമൃദ്ധിം ദധതി തു ഭവദ്ഭൂപ്രണിഹിതാം
ന ഹി സ്വാത്മാരാമം വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാ ഭ്രമയതി ॥ 8 ॥

ധ്രുവം കശ്ചിത് സര്വം സകലമപരസ്ത്വധ്രുവമിദം
പരോ ധ്രൌവ്യാഽധ്രൌവ്യേ ജഗതി ഗദതി വ്യസ്തവിഷയേ ।
സമസ്തേഽപ്യേതസ്മിന് പുരമഥന തൈര്വിസ്മിത ഇവ
സ്തുവന്​​ ജിഹ്രേമി ത്വാം ന ഖലു നനു ധൃഷ്ടാ മുഖരതാ ॥ 9 ॥

തവൈശ്വര്യം യത്നാദ് യദുപരി വിരിംചിര്ഹരിരധഃ
പരിച്ഛേതും യാതാവനലമനലസ്കംധവപുഷഃ ।
തതോ ഭക്തിശ്രദ്ധാ-ഭരഗുരു-ഗൃണദ്ഭ്യാം ഗിരിശ യത്
സ്വയം തസ്ഥേ താഭ്യാം തവ കിമനുവൃത്തിര്ന ഫലതി ॥ 10 ॥

അയത്നാദാസാദ്യ ത്രിഭുവനമവൈരവ്യതികരം
ദശാസ്യോ യദ്ബാഹൂനഭൃത രണകംഡൂ-പരവശാന് ।
ശിരഃപദ്മശ്രേണീ-രചിതചരണാംഭോരുഹ-ബലേഃ
സ്ഥിരായാസ്ത്വദ്ഭക്തേസ്ത്രിപുരഹര വിസ്ഫൂര്ജിതമിദമ് ॥ 11 ॥

അമുഷ്യ ത്വത്സേവാ-സമധിഗതസാരം ഭുജവനം
ബലാത് കൈലാസേഽപി ത്വദധിവസതൌ വിക്രമയതഃ ।
അലഭ്യാ പാതാലേഽപ്യലസചലിതാംഗുഷ്ഠശിരസി
പ്രതിഷ്ഠാ ത്വയ്യാസീദ് ധ്രുവമുപചിതോ മുഹ്യതി ഖലഃ ॥ 12 ॥

യദൃദ്ധിം സുത്രാമ്ണോ വരദ പരമോച്ചൈരപി സതീം
അധശ്ചക്രേ ബാണഃ പരിജനവിധേയത്രിഭുവനഃ ।
ന തച്ചിത്രം തസ്മിന് വരിവസിതരി ത്വച്ചരണയോഃ
ന കസ്യാപ്യുന്നത്യൈ ഭവതി ശിരസസ്ത്വയ്യവനതിഃ ॥ 13 ॥

അകാംഡ-ബ്രഹ്മാംഡ-ക്ഷയചകിത-ദേവാസുരകൃപാ
വിധേയസ്യാഽഽസീദ്​​ യസ്ത്രിനയന വിഷം സംഹൃതവതഃ ।
സ കല്മാഷഃ കംഠേ തവ ന കുരുതേ ന ശ്രിയമഹോ
വികാരോഽപി ശ്ലാഘ്യോ ഭുവന-ഭയ- ഭംഗ- വ്യസനിനഃ ॥ 14 ॥

അസിദ്ധാര്ഥാ നൈവ ക്വചിദപി സദേവാസുരനരേ
നിവര്തംതേ നിത്യം ജഗതി ജയിനോ യസ്യ വിശിഖാഃ ।
സ പശ്യന്നീശ ത്വാമിതരസുരസാധാരണമഭൂത്
സ്മരഃ സ്മര്തവ്യാത്മാ ന ഹി വശിഷു പഥ്യഃ പരിഭവഃ ॥ 15 ॥

മഹീ പാദാഘാതാദ് വ്രജതി സഹസാ സംശയപദം
പദം വിഷ്ണോര്ഭ്രാമ്യദ് ഭുജ-പരിഘ-രുഗ്ണ-ഗ്രഹ- ഗണമ് ।
മുഹുര്ദ്യൌര്ദൌസ്ഥ്യം യാത്യനിഭൃത-ജടാ-താഡിത-തടാ
ജഗദ്രക്ഷായൈ ത്വം നടസി നനു വാമൈവ വിഭുതാ ॥ 16 ॥

വിയദ്വ്യാപീ താരാ-ഗണ-ഗുണിത-ഫേനോദ്ഗമ-രുചിഃ
പ്രവാഹോ വാരാം യഃ പൃഷതലഘുദൃഷ്ടഃ ശിരസി തേ ।
ജഗദ്ദ്വീപാകാരം ജലധിവലയം തേന കൃതമിതി
അനേനൈവോന്നേയം ധൃതമഹിമ ദിവ്യം തവ വപുഃ ॥ 17 ॥

രഥഃ ക്ഷോണീ യംതാ ശതധൃതിരഗേംദ്രോ ധനുരഥോ
രഥാംഗേ ചംദ്രാര്കൌ രഥ-ചരണ-പാണിഃ ശര ഇതി ।
ദിധക്ഷോസ്തേ കോഽയം ത്രിപുരതൃണമാഡംബര-വിധിഃ
വിധേയൈഃ ക്രീഡംത്യോ ന ഖലു പരതംത്രാഃ പ്രഭുധിയഃ ॥ 18 ॥

ഹരിസ്തേ സാഹസ്രം കമല ബലിമാധായ പദയോഃ
യദേകോനേ തസ്മിന്​​ നിജമുദഹരന്നേത്രകമലമ് ।
ഗതോ ഭക്ത്യുദ്രേകഃ പരിണതിമസൌ ചക്രവപുഷഃ
ത്രയാണാം രക്ഷായൈ ത്രിപുരഹര ജാഗര്തി ജഗതാമ് ॥ 19 ॥

ക്രതൌ സുപ്തേ ജാഗ്രത്​​ ത്വമസി ഫലയോഗേ ക്രതുമതാം
ക്വ കര്മ പ്രധ്വസ്തം ഫലതി പുരുഷാരാധനമൃതേ ।
അതസ്ത്വാം സംപ്രേക്ഷ്യ ക്രതുഷു ഫലദാന-പ്രതിഭുവം
ശ്രുതൌ ശ്രദ്ധാം ബധ്വാ ദൃഢപരികരഃ കര്മസു ജനഃ ॥ 20 ॥

ക്രിയാദക്ഷോ ദക്ഷഃ ക്രതുപതിരധീശസ്തനുഭൃതാം
ഋഷീണാമാര്ത്വിജ്യം ശരണദ സദസ്യാഃ സുര-ഗണാഃ ।
ക്രതുഭ്രംശസ്ത്വത്തഃ ക്രതുഫല-വിധാന-വ്യസനിനഃ
ധ്രുവം കര്തുഃ ശ്രദ്ധാ-വിധുരമഭിചാരായ ഹി മഖാഃ ॥ 21 ॥

പ്രജാനാഥം നാഥ പ്രസഭമഭികം സ്വാം ദുഹിതരം
ഗതം രോഹിദ്​​ ഭൂതാം രിരമയിഷുമൃഷ്യസ്യ വപുഷാ ।
ധനുഷ്പാണേര്യാതം ദിവമപി സപത്രാകൃതമമും
ത്രസംതം തേഽദ്യാപി ത്യജതി ന മൃഗവ്യാധരഭസഃ ॥ 22 ॥

സ്വലാവണ്യാശംസാ ധൃതധനുഷമഹ്നായ തൃണവത്
പുരഃ പ്ലുഷ്ടം ദൃഷ്ട്വാ പുരമഥന പുഷ്പായുധമപി ।
യദി സ്ത്രൈണം ദേവീ യമനിരത-ദേഹാര്ധ-ഘടനാത്
അവൈതി ത്വാമദ്ധാ ബത വരദ മുഗ്ധാ യുവതയഃ ॥ 23 ॥

ശ്മശാനേഷ്വാക്രീഡാ സ്മരഹര പിശാചാഃ സഹചരാഃ
ചിതാ-ഭസ്മാലേപഃ സ്രഗപി നൃകരോടീ-പരികരഃ ।
അമംഗല്യം ശീലം തവ ഭവതു നാമൈവമഖിലം
തഥാപി സ്മര്തൄണാം വരദ പരമം മംഗലമസി ॥ 24 ॥

മനഃ പ്രത്യക്ചിത്തേ സവിധമവിധായാത്ത-മരുതഃ
പ്രഹൃഷ്യദ്രോമാണഃ പ്രമദ-സലിലോത്സംഗതി-ദൃശഃ ।
യദാലോക്യാഹ്ലാദം ഹ്രദ ഇവ നിമജ്യാമൃതമയേ
ദധത്യംതസ്തത്ത്വം കിമപി യമിനസ്തത് കില ഭവാന് ॥ 25 ॥

ത്വമര്കസ്ത്വം സോമസ്ത്വമസി പവനസ്ത്വം ഹുതവഹഃ
ത്വമാപസ്ത്വം വ്യോമ ത്വമു ധരണിരാത്മാ ത്വമിതി ച ।
പരിച്ഛിന്നാമേവം ത്വയി പരിണതാ ബിഭ്രതി ഗിരം
ന വിദ്മസ്തത്തത്ത്വം വയമിഹ തു യത് ത്വം ന ഭവസി ॥ 26 ॥

ത്രയീം തിസ്രോ വൃത്തീസ്ത്രിഭുവനമഥോ ത്രീനപി സുരാന്
അകാരാദ്യൈര്വര്ണൈസ്ത്രിഭിരഭിദധത് തീര്ണവികൃതി ।
തുരീയം തേ ധാമ ധ്വനിഭിരവരുംധാനമണുഭിഃ
സമസ്തം വ്യസ്തം ത്വാം ശരണദ ഗൃണാത്യോമിതി പദമ് ॥ 27 ॥

ഭവഃ ശര്വോ രുദ്രഃ പശുപതിരഥോഗ്രഃ സഹമഹാന്
തഥാ ഭീമേശാനാവിതി യദഭിധാനാഷ്ടകമിദമ് ।
അമുഷ്മിന് പ്രത്യേകം പ്രവിചരതി ദേവ ശ്രുതിരപി
പ്രിയായാസ്മൈധാമ്നേ പ്രണിഹിത-നമസ്യോഽസ്മി ഭവതേ ॥ 28 ॥

നമോ നേദിഷ്ഠായ പ്രിയദവ ദവിഷ്ഠായ ച നമഃ
നമഃ ക്ഷോദിഷ്ഠായ സ്മരഹര മഹിഷ്ഠായ ച നമഃ ।
നമോ വര്ഷിഷ്ഠായ ത്രിനയന യവിഷ്ഠായ ച നമഃ
നമഃ സര്വസ്മൈ തേ തദിദമതിസര്വായ ച നമഃ ॥ 29 ॥

ബഹുല-രജസേ വിശ്വോത്പത്തൌ ഭവായ നമോ നമഃ
പ്രബല-തമസേ തത് സംഹാരേ ഹരായ നമോ നമഃ ।
ജന-സുഖകൃതേ സത്ത്വോദ്രിക്തൌ മൃഡായ നമോ നമഃ
പ്രമഹസി പദേ നിസ്ത്രൈഗുണ്യേ ശിവായ നമോ നമഃ ॥ 30 ॥

കൃശ-പരിണതി-ചേതഃ ക്ലേശവശ്യം ക്വ ചേദം ക്വ ച തവ ഗുണ-സീമോല്ലംഘിനീ ശശ്വദൃദ്ധിഃ ।
ഇതി ചകിതമമംദീകൃത്യ മാം ഭക്തിരാധാദ് വരദ ചരണയോസ്തേ വാക്യ-പുഷ്പോപഹാരമ് ॥ 31 ॥

അസിത-ഗിരി-സമം സ്യാത് കജ്ജലം സിംധു-പാത്രേ സുര-തരുവര-ശാഖാ ലേഖനീ പത്രമുര്വീ ।
ലിഖതി യദി ഗൃഹീത്വാ ശാരദാ സര്വകാലം തദപി തവ ഗുണാനാമീശ പാരം ന യാതി ॥ 32 ॥

അസുര-സുര-മുനീംദ്രൈരര്ചിതസ്യേംദു-മൌലേഃ ഗ്രഥിത-ഗുണമഹിമ്നോ നിര്ഗുണസ്യേശ്വരസ്യ ।
സകല-ഗണ-വരിഷ്ഠഃ പുഷ്പദംതാഭിധാനഃ രുചിരമലഘുവൃത്തൈഃ സ്തോത്രമേതച്ചകാര ॥ 33 ॥

അഹരഹരനവദ്യം ധൂര്ജടേഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി പരമഭക്ത്യാ ശുദ്ധ-ചിത്തഃ പുമാന് യഃ ।
സ ഭവതി ശിവലോകേ രുദ്രതുല്യസ്തഥാഽത്ര പ്രചുരതര-ധനായുഃ പുത്രവാന് കീര്തിമാംശ്ച ॥ 34 ॥

മഹേശാന്നാപരോ ദേവോ മഹിമ്നോ നാപരാ സ്തുതിഃ ।
അഘോരാന്നാപരോ മംത്രോ നാസ്തി തത്ത്വം ഗുരോഃ പരമ് ॥ 35 ॥

ദീക്ഷാ ദാനം തപസ്തീര്ഥം ജ്ഞാനം യാഗാദികാഃ ക്രിയാഃ ।
മഹിമ്നസ്തവ പാഠസ്യ കലാം നാര്ഹംതി ഷോഡശീമ് ॥ 36 ॥

കുസുമദശന-നാമാ സര്വ-ഗംധര്വ-രാജഃ
ശശിധരവര-മൌലേര്ദേവദേവസ്യ ദാസഃ ।
സ ഖലു നിജ-മഹിമ്നോ ഭ്രഷ്ട ഏവാസ്യ രോഷാത്
സ്തവനമിദമകാര്ഷീദ് ദിവ്യ-ദിവ്യം മഹിമ്നഃ ॥ 37 ॥

സുരഗുരുമഭിപൂജ്യ സ്വര്ഗ-മോക്ഷൈക-ഹേതും
പഠതി യദി മനുഷ്യഃ പ്രാംജലിര്നാന്യ-ചേതാഃ ।
വ്രജതി ശിവ-സമീപം കിന്നരൈഃ സ്തൂയമാനഃ
സ്തവനമിദമമോഘം പുഷ്പദംതപ്രണീതമ് ॥ 38 ॥

ആസമാപ്തമിദം സ്തോത്രം പുണ്യം ഗംധര്വ-ഭാഷിതമ് ।
അനൌപമ്യം മനോഹാരി സര്വമീശ്വരവര്ണനമ് ॥ 39 ॥

ഇത്യേഷാ വാങ്മയീ പൂജാ ശ്രീമച്ഛംകര-പാദയോഃ ।
അര്പിതാ തേന ദേവേശഃ പ്രീയതാം മേ സദാശിവഃ ॥ 40 ॥

തവ തത്ത്വം ന ജാനാമി കീദൃശോഽസി മഹേശ്വര ।
യാദൃശോഽസി മഹാദേവ താദൃശായ നമോ നമഃ ॥ 41 ॥

ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം യഃ പഠേന്നരഃ ।
സര്വപാപ-വിനിര്മുക്തഃ ശിവ ലോകേ മഹീയതേ ॥ 42 ॥

ശ്രീ പുഷ്പദംത-മുഖ-പംകജ-നിര്ഗതേന
സ്തോത്രേണ കില്ബിഷ-ഹരേണ ഹര-പ്രിയേണ ।
കംഠസ്ഥിതേന പഠിതേന സമാഹിതേന
സുപ്രീണിതോ ഭവതി ഭൂതപതിര്മഹേശഃ ॥ 43 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ പുഷ്പദംത വിരചിതം ശിവമഹിമ്നഃ സ്തോത്രം സമാപ്തമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top