శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | श्री काल हस्तीश्वर शतकम् | SREE KAALA HASTISWARA SATAKAM

0
శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | श्री काल हस्तीश्वर शतकम् | SREE KAALA HASTISWARA SATAKAM

This document is in సరళ తెలుగు with simplified anusvaras. 

శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం

శ్రీవిద్యుత్కలితాఽజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా-
రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబు~ం గోల్పోయితిన్ ।
దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం-తే~ం జాలు~ం జిద్భావనా-
సేవం దామరతంపరై మనియెదన్- శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 1 ॥

వాణీవల్లభదుర్లభంబగు భవద్ద్వారంబున న్నిల్చి ని
ర్వాణశ్రీ~ం జెఱపట్ట~ం జూచిన విచారద్రోహమో నిత్య క
ళ్యాణక్రీడల~ం బాసి దుర్దశలపా లై రాజలోకాధమ
శ్రేణీద్వారము దూఱ~ంజేసి తిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 2 ॥

అంతా మిధ్య తలంచి చూచిన నరుం డట్లౌ టెఱింగిన్ సదా
కాంత ల్పుత్రులు నర్ధమున్ తనువు ని క్కంబంచు మోహార్ణవ
చిభ్రాంతిం జెంది జరించు గాని పరమార్ధంబైన నీయందు~ం దా~ం
జింతాకంతయు జింత నిల్ప~ండుగదా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 3 ॥

నీ నా సందొడ~ంబాటుమాట వినుమా నీచేత జీతంబు నే~ం
గానిం బట్టక సంతతంబు మది వేడ్కం గొల్తు నంతస్సప
త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము నన్నాపాటీయే చాలు~ం దే
జీనొల్లం గరి నొల్ల నొల్ల సిరులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 4 ॥

భవకేలీమదిరామదంబున మహా పాపాత్ము~ండై వీడు న
న్ను వివేకింప~ం డటంచు నేను నరకార్ణోరాశిపాలైన~ం బ
ట్టవు; బాలుండొకచోట నాటతమితోడ న్నూత~ం గూలంగ~ం దం
డ్రి విచారింపక యుండునా కటకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 5 ॥

స్వామిద్రోహము~ం జేసి యేనొకని గొల్వంబోతినో కాక నే
నీమాట న్విననొల్లకుండితినొ నిన్నే దిక్కుగా~ం జూడనో
యేమీ ఇట్టివృధాపరాధినగు నన్నీ దుఃఖవారాశివీ
చీ మధ్యంబున ముంచి యుంపదగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 6 ॥

దివిజక్ష్మా రుహ ధేను రత్న ఘనభూతి ప్రస్ఫురద్రత్నసా
నువు నీ విల్లు నిధీశ్వరుండు సఖు~ం డర్ణోరాశికన్యావిభుం
డువిశేషార్చకు~ం డింక నీకెన ఘనుండుం గల్గునే నీవు చూ
చి విచారింపవు లేమి నెవ్వ~ండుడుపున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 7 ॥

నీతో యుధ్ధము చేయ నో~ంప~ం గవితా నిర్మాణశక్తి న్నినుం
బ్రీతుంజేయగలేను నీకొఱకు దండ్రింజంపగా~ంజాల నా
చేతన్ రోకట నిన్నుమొత్తవెఱతుంజీకాకు నాభక్తి యే
రీతిన్నాకి~ంక నిన్ను జూడగలుగన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 8 ॥

ఆలుంబిడ్డలు దల్లిదండ్రులు ధనంబంచు న్మహాబంధనం
బేలా నామెడ గట్టినాడవిక నిన్నేవేళ~ం జింతింతు ని
ర్మూలంబైన మనంబులో నెగడు దుర్మోహాబ్ధిలో~ం గ్రుంకి యీ
శీలామాలపు జింత నెట్లుడిపెదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 9 ॥

నిప్పై పాతకతూలశైల మడచున్ నీనామమున్ మానవుల్
తప్పన్ దవ్వుల విన్న నంతక భుజాదర్పోద్ధతక్లేశముల్
తప్పుందారును ముక్తు లౌదు రవి శాస్త్రంబుల్మహాపండితుల్
చెప్పంగా దమకింక శంక వలెనా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 10 ॥

వీడెంబబ్బిన యప్పుడుం దమ నుతుల్ విన్నప్పుడుంబొట్టలో~ం
గూడున్నప్పుడు శ్రీవిలాసములు పైకొన్నప్పుడుం గాయకుల్
పాడంగ వినునప్పుడున్ జెల~ంగు దంభప్రాయవిశ్రాణన
క్రీడాసక్తుల నేమి చెప్పవలెనో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 11 ॥

నిను సేవింపగ నాపదల్ వొడమనీ నిత్యోత్సవం బబ్బనీ
జనమాత్రుండననీ మహాత్ము డననీ సంసారమోహంబు పై
కొననీ జ్ఞానము గల్గనీ గ్రహగనుల్ గుందింపనీ మేలువ
చ్చిన రానీ యవి నాకు భూషణములో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 12 ॥

ఏ వేదంబు బఠించె లూత భుజంగం బేశాస్త్రముల్సూచె దా
నే విద్యాభ్యసనంబొనర్చె~ం గరి చెంచేమంత్ర మూహించె బో
ధావిర్భావనిదానముల్ చదువులయ్యా! కావు! మీపాదసం
సేవాసక్తియె కాక జంతుతతికిన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 13 ॥

కాయల్ గాచె వధూనఖాగ్రములచే గాయంబు వక్షోజముల్
రాయన్ రాపడె ఱొమ్ము మన్మధ విహారక్లేశవిభ్రాంతిచే
బ్రాయం బాయెను బట్టగట్టె దలచెప్పన్ రోత సంసారమే~ం
జేయంజాల విరక్తు~ం జేయ~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 14 ॥

నిన్నేరూపముగా భజింతు మదిలో నీరూపు మోకాలొ స్త్రీ
చన్నో కుంచము మేకపెంటికయొ యీ సందేహముల్మాన్పి నా
కన్నార న్భవదీయమూర్తి సగుణా కారంబుగా జూపవే
చిన్నీరేజవిహారమత్తమధుపా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 15 ॥

నిను నావా~ంకిలి గావుమంటినొ మరున్నీలాకాభ్రాంతి~ం గుం
టెన పొమ్మంటినొ యెంగిలిచ్చి తిను తింటే~ంగాని కాదంటినో
నిను నెమ్మిందగ విశ్వసించుసుజనానీకంబు రక్షింప~ంజే
సిన నావిన్నపమేల గైకొనవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 16 ॥

ఱాలన్ ఱువ్వగ~ం జేతులాడవు కుమారా! రమ్ము రమ్మంచునే~ం
జాలన్ జంపంగ నేత్రము ందివియంగాశక్తుండనే~ం గాను నా
శీలం బేమని చెప్పనున్నది~ంక నీ చిత్తంబు నా భాగ్యమో
శ్రీలక్ష్మీపతిసేవితాంఘ్రియుగళా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 17 ॥

రాజుల్ మత్తులు వారిసేవ నరకప్రాయంబు వారిచ్చునం
భోజాక్షీచతురంతయానతురగీ భూషాదు లాత్మవ్యధా
బీజంబుల్ తదపేక్ష చాలు మరితృప్తిం బొందితిన్ జ్ఞానల
క్ష్మీజాగ్రత్పరిణామ మిమ్ము దయతో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 18 ॥

నీరూపంబు దలంప~ంగా~ం దుదమొదల్ నేగాన నీవైనచో
రారా రమ్మని యంచు~ం జెప్పవు పృధారంభంబు లింకేటికిన్!
నీర న్ముంపుము పాల ముంపు మి~ంక నిన్నే నమ్మినా~ండం జుమీ
శ్రీరామార్చిత పాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 19 ॥

నీకు న్మాంసము వాంఛయేని కఱవా నీచేత లేడుండ~ంగా~ం
జోకైనట్టి కుఠారముండ ననల జ్యోతుండ నీరుండ~ంగా
బాకం బొప్ప ఘటించి చేతిపునుకన్ భక్షింపకాబోయచే~ం
జేకొం టెంగిలిమాంసమిట్లు దగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 20 ॥

రాజై దుష్కృతి~ం జెందె~ం జందురుండు రారాజై కుబేరుండు దృ
గ్రాజీవంబున~ం గాంచె దుఃఖము కురుక్ష్మాపాలు~ం డామాటనే
యాజిం గూలె సమస్తబంధువులతో నా రాజశబ్ధంబు చీ
ఛీ జన్మాంతరమందు నొల్లనుజుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 21 ॥

రాజర్ధాతు~ండైనచో నెచట ధర్మంబుండు నేరీతి నా
నాజాతిక్రియ లేర్పడున్ సుఖము మాన్యశ్రేణి కెట్లబ్బు రూ
పాజీవాళికి నేది దిక్కు ధృతినీ భక్తుల్ భవత్పాదనీ
రేజంబుల్ భజియింతు రేతెఱ~ంగునన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 22 ॥

తర~ంగల్ పిప్పలపత్రముల్ మెఱ~ంగు టద్దంబుల్ మరుద్దీపముల్
కరికర్ణాంతము లెండమావుల తతుల్ ఖద్యోత్కీటప్రభల్
సురవీధీలిఖితాక్షరంబు లసువుల్ జ్యోత్స్నాపఃపిండముల్
సిరులందేల మదాంధులౌదురు జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 23 ॥

నిన్నున్నమ్మిన రీతి నమ్మ నొరులన్ నీకన్న నాకెన్నలే
రన్నళమ్ములు తల్లిదండ్రులు గురుందాపత్సహాయుందు నా
యన్నా! యెన్నడు నన్ను సంస్కృతివిషాదాంభోధి దాటించి య
ఛ్చిన్నానందసుఖాబ్ధి~ం దేల్చెదొ కదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 24 ॥

నీ పంచం బడియుండగా~ం గలిగినన్ భిక్షాన్నమే చాలు న్
క్షేపం బబ్బిన రాజకీటముల నేసేవింప్~ంగానోప నా
శాపాశంబుల~ం జుట్టి త్రిప్పకుము సంసారార్ధమై బంటుగా~ం
జేపట్టం దయ గల్గేనేని మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 25 ॥

నీ పేరున్ భవదంఘ్రితీర్ధము భవన్నిష్ఠ్యూత తాంబూలమున్
నీ పళ్లెంబు ప్రసాదముం గొనికదా నే బిడ్డనైనా~ండ న
న్నీపాటిం గరుణింపు మో~ంప ని~ంక నీనెవ్వారికిం బిడ్డగా~ం
జేపట్టం దగు~ం బట్టి మాన~ం దగదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 26 ॥

అమ్మా యయ్య యటంచు నెవ్వరిని నేనన్నన్శివా! నిన్నునే
సుమ్మీ! నీ మది~ం దల్లిదండ్రులనటంచు న్జూడ~ంగా~ంబోకు నా
కిమ్మై~ం దల్లియు~ం దండ్రియున్ గురు~ండు నీవే కాక సంసారపుం
జిమ్మంజీకంటి గప్పిన న్గడవు నన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 27 ॥

కొడుకుల్ పుట్ట రటంచు నేడ్తు రవివేకుల్ జీవనభ్రాంతులై
కొడుకుల్ పుట్టరె కౌరవేంద్రున కనేకుల్ వారిచే నేగతుల్
వడసెం బుత్రులు లేని యా శుకునకున్ బాటిల్లెనే దుర్గతుల్!
చెడునే మోక్షపదం మపుత్రకునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 28 ॥

గ్రహదోషంబులు దుర్నిమిత్తములు నీకళ్యాణనామంబు ప్ర
త్యహముం బేర్కొనుత్తమోత్తముల బాధంబెట్టగానోపునే?
దహనుం గప్పంగంజాలునే శలభసంతానంబు నీ సేవ~ం జే
సి హతక్లేసులు గారుగాక మనుజుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 29 ॥

అడుగంమోనిక నన్యమార్గరతులంబ్రాణావనోత్సాహినై
యడుగంబోయిన మోదు నీదు పదపద్మారాధకశ్రేణియు
న్నెడకు న్నిన్ను భజింపంగా~ంగనియు నాకేలా పరాపేక్ష కో
రెడి దింకేమి భవత్ప్రసాదమె తగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 30 ॥

మదమాతంగము లందలంబుల హరుల్ మాణిక్యము ల్పల్లకుల్
ముదితల్ చిత్రదుకూలము ల్పరిమళంబు ల్మోక్షమీ~ంజాలునే?
మదిలో వీని నపేక్షసేసి నృపధామద్వారదేశంబు~ం గా
చి దినంబుల్ వృధపుత్తురజ్ఞులకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 31 ॥

రోసీ రోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరుసౌఖ్యంబులన్
పాసీ పాయరు పుత్రమిత్రజన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్
కోసీ కోయదు నామనం బకట నీకుం బ్రీతిగా సత్ క్రియల్
చేసీ చేయదు దీని త్రుళ్ళణపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 32 ॥

ఎన్నేళ్ళుందు నేమి గందు ని~ంకనేనెవ్వారి రక్షించెదన్
నిన్నే నిష్ఠ భజించెద న్నిరుపమోన్నిద్రప్రమోదంబు నా
కెన్నండబ్బెడు నంతకాలమి~ంక నేనిట్లున్న నేమయ్యెడిం?
జిన్నంబుచ్చక నన్ను నేలుకొలవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 33 ॥

చావం గాలము చేరువౌ టెఱి~ంగియుం జాలింప~ంగా లేక న
న్నెవైద్యుండు చికిత్స~ం బ్రోవ~ంగల~ండో యేమందు రక్షించునో
ఏ వేల్పుల్ కృప~ంజూతురో యనుచు నిన్నింతైన~ం జింతింప~ండా
జీవచ్ఛ్రాధ్ధము~ం జేసికొన్న యతియున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 34 ॥

దినముం జిత్తములో సువర్ణముఖరీ తీరప్రదేశామ్రకా
ననమధ్యోపల వేదికాగ్రమున నానందంబునం బంకజా
నననిష్థ న్నును~ం జూడ~ం గన్ననదివో సౌఖ్యంబు లక్ష్మీవిలా
సినిమాయానటనల్ సుఖంబు లగునే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 35 ॥

ఆలంచు న్మెడ~ం గట్టి దానికి నవత్యశ్రేణి~ం గల్పించి త
ద్భాలవ్రాతము నిచ్చిపుచ్చుటను సంబంధంబు గావించి యా
మాలర్మంబున బాంధవం బనెడి ప్రేమం గొందఱం ద్రిప్ప~ంగా~ం
సీలన్సీల యమర్చిన ట్లొస~ంగితో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 36 ॥

తనువే నిత్యముగా నొనర్చు మదిలేదా చచ్చి జన్మింపకుం
డ నుపాయంబు ఘటింపు మాగతుల రెంట న్నేర్పు లేకున్న లే
దని నాకిప్పుడ చెప్పు చేయ~ంగల కార్యంబున్న సంసేవ~ం జే
సి నినుం గాంచెద~ంగాక కాలముననో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 37 ॥

పదునాల్గేలె మహాయుగంబు లొక భూపాలుండు; చెల్లించె న
య్యుదయాస్తాచలసంధి నాజ్ఞ నొక~ం డాయుష్మంతుండై వీరియ
భ్యుదయం బెవ్వరు చెప్ప~ంగా వినరొ యల్పుల్మత్తులై యేల చ
చ్చెదరో రాజుల మంచు నక్కటకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 38 ॥

రాజన్నంతనె పోవునా కృపయు ధర్మంబాభిజాత్యంబు వి
ద్యాజాతక్షమ సత్యభాషణము విద్వన్మిత్రసంరక్షయున్
సౌగన్యంబు కృతంబెఱుంగటయు విశ్వాసంబు గాకున్న దు
ర్బీజశ్రేష్థులు గా~ం గతంబు గలదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 39 ॥

మును నీచే నపవర్గరాజ్యపదవీ మూర్ధాభిషేకంబు గాం
చిన పుణ్యాత్ములు నేను నొక్కసరివో చింతించి చూడంగ నె
ట్లనినం గీటఫణీంద్రపోతమదవే దండోగ్రహింసావిచా
రిని గాంగా~ం నిను గాన~ంగాక మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 40 ॥

పవమానాశనభూషణప్రకరమున్ భద్రేభచర్మంబు నా-
టవికత్వంబు~ం ప్రియంబులై భుగహశుండాలాతవీచారులన్
భవదుఃఖంబుల~ం బాపు టొప్పు~ం జెల~ందింబాటించి కైవల్యమి-
చ్చి వినోదించుట కేమి కారణమయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 41 ॥

అమరస్త్రీల రమించినం జెడదు మోహం బింతయున్ బ్రహ్మప-
ట్టము సిధ్ధించిన నాస దీఱదు నిరూఢక్రోధమున్ సర్వలో-
కముల న్మ్రింగిన మాన దిందు~ం గల సౌ-ఖ్యం బొల్ల నీసేవ~ం జే-
సి మహాపాతకవారిరాశి~ం గడతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 42 ॥

చనువారిం గని యేద్చువారు జము~ండా సత్యంబుగా వత్తు మే
మనుమానంబి~ంక లేదు నమ్మమని తారావేళ నారేవునన్
మును~ంగంబోవుచు బాస సేయుట సుమీ ముమ్మాటికిం జూడగా~ం
జెనటు ల్గానరు దీనిభావమిదివో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 43 ॥

భవదుఃఖంబులు రాజకీటముల నేబ్రార్ధించినం బాయునే
భవదంఘ్రిస్తుతిచేత~ంగాక విలసద్బాలక్షుధాక్లేశదు
ష్టవిధుల్మానునె చూడ మే~ంకమెడచంటందల్లి కారుణ్యద్బ
ష్థివిశేషంబున నిచ్చి చంట~ంబలె నో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 44 ॥

పవి పుష్పంబగు నగ్ని మంచగు నకూపారంబు భూమీస్థలం
బవు శత్రుం డతిమిత్రు~ండౌ విషము దివ్యాహారమౌ నెన్న~ంగా
నవనీమండలిలోపలన్ శివ శివే త్యాభాషణోల్లాసికిన్
శివ నీ నామము సర్వవశ్యకరమౌ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 45 ॥

లేవో కానల~ం గంధమూలఫలముల్ లేవో గుహల్ తోయముల్
లేవో యేఱుల~ం బల్లవాస్తరణముల్ లేవో సదా యాత్మలో
లేవో నీవు విరక్తుల న్మనుప జాలిం బొంది భూపాలురన్
సేవల్ సేయ~ంగ~ం బోదు రేలొకొ జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 46 ॥

మును నే~ం బుట్టిన పుట్టు లెన్ని గలవో మోహంబుచే నందు~ంజే
సిన కర్మంబుల ప్రోవు లెన్ని గలవో చింతించినన్ గాన నీ
జననంబే యని యున్న వాడ నిదియే చాలింపవే నిన్ను~ం గొ
ల్చిన పుణ్యంబునకుం గృపారతు~ండవై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 47 ॥

తను వెందాక ధరిత్రి నుండు నను నందాకన్ మహారోగదీ
పనదుఃఖాదుల~ం బొందకుండ ననుకంపాదృష్టి వీక్షించి యా
వెనుకన్ నీపదపద్మముల్ దల~ంచుచున్ విశ్వప్రపంచంబు~ం బా
సిన చిత్తంబున నుండ~ంజేయంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 48 ॥

మలభూయిష్ట మనోజధామము సుషుమ్నాద్వారమో యారు కుం
డలియో పాదకరాక్షియుగ్మంబులు షట్కంజంబులో మోము దా
జలజంబో నిటలంబు చంద్రకళయో సంగంబు యోగంబొ గా
సిలి సేవింతురు కాంతలన్ భువి జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 49 ॥

జలకంబుల్ రసముల్ ప్రసూనములు వాచాబంధముల్ వాద్యము
ల్కలశబ్ధధ్వను లంచితాంబర మలంకారంబు దీప్తు ల్మెఱుం
గులు నైవేద్యము మాధురీ మహిమగా~ం గొల్తున్నినున్ భక్తిరం
జిల దివ్యార్చన గూర్చి నేర్చిన క్రియన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 50 ॥

ఏలీల న్నుతియింపవచ్చు నుపమోత్ప్రేక్షాధ్వనివ్యంగ్యశ
బ్ధాలంకారవిశేషభాషల కలభ్యంబైన నీరూపముం
జాలు~ంజాలు~ం గవిత్వముల్నిలుచునే సత్యంబు వర్ణించుచో
చీ! లజ్జింపరుగాక మాదృశకవుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 51 ॥

పాలుం బువ్వయు~ం బెట్టెదం గుడువరా పాపన్న రా యన్న లే
లేలెమ్మన్న నరంటిపండ్లు~ం గొని తేలేకున్న నేనొల్లనం
టే లాలింపరే తల్లిదండ్రులపు డట్లే తెచ్చి వాత్సల్య ల
క్ష్మీలీలావచనంబులం గుడుపరా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 52 ॥

కలలంచున్ శకునంబులంచు గ్రహయోగం బంచు సాముద్రికం
బు లటంచుం దెవులంచు దిష్ట్మనుచున్ భూతంబులంచు న్విషా
దులటంచు న్నిమిషార్ధ జీవనములంచుం బ్రీతి~ం బుట్టించి యీ
సిలుగుల్ ప్రాణులకెన్ని చేసితివయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 53 ॥

తలమీ~ందం గుసుమప్రసాద మలికస్థానంబుపై భూతియున్
గళసీమంబున దండ నాసికతుదన్ గంధప్రసారంబు లో
పల నైవేద్యము~ం జేర్చు నే మనుజ్~ం డాభక్తుండు నీకెప్పుడుం
జెలికాడై విహరించు రౌప్యగిరిపై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 54 ॥

ఆలుం బిడ్డలు మిత్రులున్ హితులు నిష్టర్ధంబు లీనేర్తురే
వేళ న్వారి భజింప~ం జాలిపడ కావిర్భూత మోదంబునం
గాలంబెల్ల సుఖంబు నీకు ని~ంక భక్తశ్రేణి రక్షింపకే
శ్రీలెవ్వారికి~ం గూడంబెట్టెదవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 55 ॥

సులభుల్మూర్ఖు లనుత్తమోత్తముల రాజుల్గల్గియేవేళ న
న్నలంతలబెట్టిన నీ పదాబ్ధముల~ం బాయంజాల నేమిచ్చినం
గలధౌతాచల మేలు టంబునిధిలో~ం గాపుండు టబ్జంబు పై~ం
జెలువొప్పున్ సుఖియింప~ం గాంచుట సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 56 ॥

కలధౌతాద్రియు నస్థిమాలికయు గోగంధర్వమున్ బున్కయుం
బులితోలు న్భసితంబు~ం బా~ంపతొదవుల్ పోకుండ~ం దో~ంబుట్లకై
తొలి నేవారలతోడ~ం బుట్టక కళాదుల్గల్గె మేలయ్యెనా
సిలువుళూరముచేసికొం టెఱింగియే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 57 ॥

శ్రుతులభ్యాసముచేసి శాస్త్రగరిమల్ శోధించి తత్త్వంబులన్
మతి నూహించి శరీర మస్థిరము బ్రహ్మంబెన్న సత్యంబు గాం
చితి మంచున్ సభలన్ వృధావచనము ల్చెప్పంగనే కాని ని
ర్జితచిత్తస్థిర సౌఖ్యముల్ దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 58 ॥

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా 'యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి' యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షితదుర్మార్గుల్ గాన~ం గానంబడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 59 ॥

రతిరా జుద్ధతి మీఱ నొక్కపరి గోరాజాశ్వుని న్నొత్త~ం బో
నత~ం డాదర్పకు వేగ నొత్త గవయం బాంబోతునుం దా~ంకి యు
గ్రత~ం బోరాడంగనున్న యున్నడిమి లే~ంగల్వోలె శోకానల
స్థితిపాలై మొఱపెట్టునన్ మనుపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 60 ॥

అంతా సంశయమే శరీరఘటనంబంతా విచారంబె లో
నంతా దుఃఖపరంపరానివితమె మేనంతా భయభ్రాంతమే
యంతానంతశరీరశోషణమె దుర్వ్యాపారమే దేహికిన్
జింతన్ నిన్ను~ం దలంచి పొందరు నరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 61 ॥

సంతోషించితిని~ం జాలుంజాలు రతిరాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితి~ం జాలు~ంజాలు బహురాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిం బొందెద~ం జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వారసౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతు~ండ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 62 ॥

స్తోత్రం బన్యుల~ం జేయనొల్లని వ్రతస్థుల్వోలె వేసంబుతో~ం
బుత్రీ పుత్ర కలత్ర రక్షణ కళాబుధ్ధిన్ నృపాలా(అ)ధమన్
బాత్రం బంచు భజింప~ంబోదు రితియున్ భాష్యంబె యివ్వారిచా
రిత్రం బెన్న~ండు మెచ్చ నెంచ మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 63 ॥

అకలంకస్థితి నిల్పి నాడ మను ఘంటా(ఆ)రావమున్ బిందుదీ
పకళాశ్రేణి వివేకసాధనములొప్పన్ బూని యానందతా
రకదుర్గాటవిలో మనోమృగముగర్వస్ఫూర్తి వారించువా
రికి~ంగా వీడు భవోగ్రబంధలతికల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 64 ॥

ఒకయర్ధంబు నిన్ను నే నడుగ~ంగా నూహించి నెట్లైన~ం బొ
మ్ము కవిత్వంబులు నాకు~ం జెందనివి యేమో యంటివా నాదుజి
హ్వకు నైసర్గిక కృత్య మింతియ సుమీ ప్రార్ధించుటే కాదు కో
రికల న్నిన్నునుగాన నాకు వశమా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 65 ॥

శుకముల్ కింశుకపుష్పముల్ గని ఫలస్తోమం బటంచున్సము
త్సుకతం దేర~ంగ~ం బోవు నచ్చట మహా దుఃఖంబు సిద్ధించు~ం; గ
ర్మకళాభాషలకెల్ల~ం బ్రాపులగు శాస్త్రంబు ల్విలోకించువా
రికి నిత్యత్వమనీష దూరమగు~ంజూ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 66 ॥

ఒకరిం జంపి పదస్థులై బ్రతుక~ం దామొక్కొక్క రూహింతురే
లొకొ తామెన్న~ండు~ం జావరో తమకు~ం బోవో సంపదల్ పుత్రమి
త్రకళత్రాదులతోడ నిత్య సుఖమందం గందురో యున్నవా
రికి లేదో మృతి యెన్న~ండుం గటకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 67 ॥

నీ కారుణ్యము~ం గల్గినట్టి నరు~ం డేనీచాలయంబుల జొరం
డేకార్పణ్యపు మాటలాడ నరుగం డెవ్వారితో వేషముల్
గైకోడే మతముల్ భజింప~ం డిలనేకష్టప్రకారంబులన్
జీకాకై చెడిపో~ందు జీవనదశన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 68 ॥

జ్ఞాతుల్ ద్రోహంబు వాండ్రు సేయుకపటేర్యాది క్రియాదోషముల్
మాతండ్రాన సహింపరాదు ప్రతికర్మంబించుకే జేయగా~ం
బోతే దోసము గాన మాని యతినై పో~ంగోరినన్ సర్వదా
చేతఃక్రోధము మాన దెట్లు నడుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 69 ॥

చదువుల్ నేర్చిన పండితాధములు స్వేచ్ఛాభాషణక్రీడలన్
వదరన్ సంశయభీకరాటవులం ద్రోవళప్పి వర్తింప~ంగా
మదనక్రోధకిరాతులందు~ం గని భీమప్రౌఢిచే~ం దా~ంకినం
జెదరుం జిత్తము చిత్తగింప~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 70 ॥

రోసిం దేంటిది రో~ంత దేంటిది మనొ రోగస్థుండై దేహి తా~ం
బూసిందేంటిది పూ~ంత లేంటివి మదా(అ)పూతంబు లీ దేహముల్
మూసిందేంటిది మూ~ంతలేంటివి సదామూఢత్వమే కాని తా~ం
జేసిందేంటిది చేంతలే~ంటివి వృధా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 71 ॥

శ్రీ శైలేశు భజింతునో యభవుంగాంచీ నాధు సేవింతునో
కాశీవల్లభు~ం గొల్వంబోదునొ మహా కాళేశు~ం బూజింతునో
నాశీలం బణువైన మేరు వనుచున్ రక్షింపవే నీ కృపా
శ్రీ శృంగారవిలాసహాసములచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 72 ॥

అయవారై చరియింపవచ్చు~ం దన పాదాం(అ)భోజతీర్ధంబులన్
దయతో~ం గొమ్మనవచ్చు సేవకుని యర్ధప్రాణదేహాదుల
న్నియు నా సొమ్మనవచ్చు~ంగాని సిరులన్నిందించి నిన్నాత్మని
ష్క్రియతం గాన~ంగరాదు పండితులకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 73 ॥

మాయా(అ) జాండకరండకోటి~ం బొడిగామర్ధించిరో విక్రమా(అ)
జేయుం గాయజు~ం జంపిరో కపటలక్ష్మీ మోహముం బాసిరో
యాయుర్దయభుజంగమృత్యువు ననాయాసంబునన్ గెల్చిరో
శ్రేయోదాయక్ లౌదు రెట్టు లితరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 74 ॥

చవిగా~ం జూడ వినంగ మూర్కొన~ం దనూసంఘర్షణాస్వాదమొం
ద వినిర్మించెద వేల జంతువుల నేతత్క్రీడలే పాతక
వ్యవహారంబలు సేయునేమిటికి మాయావిద్యచే బ్రొద్దుపు
చ్చి వినోదింప~ంగ దీన నేమి ఫలమో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 75 ॥

వెనుకం జేసిన ఘోరదుర్దశలు భావింపంగ రో~ంతయ్యెడున్
వెనుకన్ ముందట వచ్చు దుర్మరణముల్ వీక్షింప భీతయ్యెడున్
నను నే~ంజూడగ నావిధుళలంచియున్ నాకే భయం బయ్యెడుం
జెనకుంజీ~ంకటియాయె~ం గాలమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 76 ॥

పరిశీలించితి మంత్రతంత్రములు చెప్ప న్వింటి సాంఖ్యాదియో
గ రహస్యంబులు వేద శాస్త్రములు వక్కాణించితిన్ శంకవో
దరయం గుమ్మడికాయలోని యవగింజంతైన నమ్మిచంచి సు
స్థిరవిజ్ఞానము త్రోవ~ం జెప్ప~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 77 ॥

మొదలం జేసినవారి ధర్మములు నిర్మూలంబుగా~ం జేసి దు
ర్మదులై యిప్పుడు వారె ధర్మము లొనర్పం దమ్ము దైవంబు న
వ్వడె రానున్న దురాత్ములెల్ల దమత్రోవం బోవరే ఏల చే
సెదరో మీ~ందు దలంచిచూడ కధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 78 ॥

కాసంతైన సుఖం బొనర్చునొ మనఃకామంబు లీడేర్చునో
వీసంబైనను వెంటవచ్చునొ జగద్విఖ్యాతి~ం గావించునో
దోసంబు ల్బెడ~ం బొపునో వలసినందోడ్తో మిముం జూపునో
ఛీ! సంసారదురాశ యేలుదుపవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 79 ॥

ఒకపూ~ంటించుక కూడ తక్కువగునే నోర్వంగలే~ం డెండకో
పక నీడన్వెదకుం జలిం జడిచి కుంపట్లెత్తుకో~ంజూచు వా
నకు నిండిండ్లును దూఱు నీతనువు దీనన్వచ్చు సౌఖ్యంబు రో
సి కడాసింపరుగాక మర్త్వులకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 80 ॥

కేదారాదిసమస్తతీర్ధములు కోర్మింజూడ~ం బోనే~ంటికిన్
గాడా ముంగిలి వారణాసి! కడుపే కైలాసశైలంబు మీ
పాదధ్యానము సంభవించునపుడే భావింప నజ్ఞానల
క్ష్మీదారిద్ర్యులు గారె లోకు లకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 81 ॥

తమకొం బొప్ప~ం బరాంగనాజనపర ద్రవ్యంబులన్ మ్రుచ్చిలం
గ మహోద్యోగము సేయనెమ్మనముదొంగం బట్టి వైరాగ్యపా
శములం జుట్టి బిగిమంచి నీదుచరణ స్తంభంజునం గట్టివై
చి ముదం బెప్పుడు~ం గల్గ~ంజేయ గడవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 82 ॥

వేధం దిట్టగరాదుగాని భువిలో విద్వాంసులంజేయ నే
లా ధీచాతురి~ం జేసె~ం జేసిన గులామాపాటనే పోక క్షు
ద్బాధాదుల్ గలిగింపనేల యది కృత్యంబైన దుర్మార్గులం
జీ! ధాత్రీశుల~ం జేయనే~ంటి కకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 83 ॥

పుడమి న్నిన్నొక బిల్వపత్రముననే~ం బూజించి పుణ్యంబునుం
బడయన్నేరక పెక్కుదైవములకుం బప్పుల్ ప్రసాదంబులం
గుడుముల్ దోసెలు సారెసత్తులడుకుల్ గుగ్గిళ్ళునుం బేట్టుచుం
జెడి యెందుం గొఱగాకపోదు రకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 84 ॥

విత్తజ్ఞానము పాదు చిత్తము భవావేశంబు రక్షాంబువుల్
మత్తత్వంబు తదంకురం ఐనృతముల్ మాఱాకు లత్యంతదు
ద్వృత్తుల్ పువ్వులు~ం బండ్లు మన్మధముఖా విర్భూతదోషంబులుం
జిత్తాధ్యున్నతనింబభూజమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 85 ॥

నీపై~ం గాప్యము చెప్పుచున్న యత~ండున్నీపద్యముల్ వ్రాసియి
మ్మా పాఠంమొనరింతునన్న యత~ండున్ మంజుప్రబంధంబు ని
ష్టాపూర్తిం బఠియించుచున్న యత~ండున్ సద్బాంధవుల్ గాక చీ
చీ! పృష్ఠాగతబాంధవంబు నిజమా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 86 ॥

సంపద్గర్వము~ం బాఱ~ంద్రోలి రిపులన్ జంకించి యాకాంక్షలన్
దంపుల్వెట్టి కళంకము ల్నఱకి బంధక్లేశదోషంబులం
జింపుల్సేసి వయోవిలాసములు సంక్షేపించి భూతంబులం
జెంపల్వేయక నిన్ను~ం గాననగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 87 ॥

రాజశ్రేణికి దాసులై సిరుల~ం గోరం జేరంగా సౌఖ్యమో
యీ జన్మంబు తరింప~ంజేయగల మిమ్మే ప్రొద్దు సేవించు ని
ర్వ్యాజాచారము సౌఖ్యమో తెలియలేరౌ మానవు ల్పాపరా
జీజాతాతిమదాంధబుద్ధు లగుచున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 88 ॥

నిన్నం జూడరొ మొన్న~ం జూడరో జనుల్ నిత్యంబు జావంగ నా
పన్ను ల్గన్ననిధాన మయ్యెడి ధనభ్రాంతిన్ విసర్జింపలే
కున్నా రెన్న~ండు నిన్ను గండు రిక మర్త్వుల్ గొల్వరేమో నినున్
విన్నం బోవక యన్యదైవరతులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 89 ॥

నన్నే యెను~ంగుతోలుదుప్పటము బువ్వాకాలకూతంబు చే
గిన్నే బ్రహ్మకపాల ముగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు మేల్
నిన్నీలాగున నుంటయుం దెలిసియున్ నీపాదపద్మంబు చే
ర్చెన్ నారయణు~ం డెట్లు మానసము~ం దా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 90 ॥

ద్వారద్వారములందు~ం జంచుకిజనవ్రాతంబు దండంములన్
దోరంత్స్థలి బగ్గనం బొడుచుచున్ దుర్భాషలాడ న్మఱిన్
వారిం బ్రార్ధనచేసి రాజులకు సేవల్సేయ~ంగా~ంబోరుల
క్ష్మీరాజ్యంబును గోరి నీమరిజనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 91 ॥

ఊరూరం జనులెల్ల బిక్ష మిదరోయుందం గుహల్గల్గవో
చీరానీకము వీధులం దొరుకరో శీతామృతస్వచ్ఛవాః
పూరం బేరుల~ం బాఱదో తపసులంబ్రోవంగ నీవోపవో
చేరం బోవుదురేల రాగుల జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 92 ॥

దయ జూడుండని గొందఱాడుదురు నిత్యంబున్ నినుం గొల్చుచున్
నియమం బెంతో ఫలంబు నంతియెకదా నీవీయ పిండెంతో అం
తియకా నిప్పటియుం దలంపనను బుద్ధిం జూడ; నేలబ్బుని
ష్క్రియతన్ నిన్ను భజింప కిష్టసుఖముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 93 ॥

ఆరావం బుదయించె~ం దారకముగ నాత్మాభ్రవీధిన్మహా(అ)
కారోకారమకారయుక్తమగు నోంకారాభిధానంబు చె
న్నారున్ విశ్వ మనంగ~ం దన్మహిమచే నానాదబిందుల్ సుఖ
శ్రీ రంజిల్ల~ం గడంగు నీవదె సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 94 ॥

నీభక్తు ల్మదివేల భంగుల నినున్సేవింబుచున్ వేడ~ంగా
లోభంబేటికి వారి కోర్కులు కృపళుత్వంబునం దీర్మరా
దా భవ్యంబు~ం దలంచి చూడు పరమార్ధం బిచ్చి పొమ్మన్న నీ
శ్రీ భాండరములో~ం గొఱంతపడునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 95 ॥

మొదలన్భక్తులకిచ్చినా~ండవుగదా మోక్షంబు నే~ం డేమయా
'ముదియంగా ముదియంగ~ం బుట్టు ఘనమౌ మోహంబు లోభంబు' న
న్నది సత్యంబు కృపం దలంప నొకవుణ్యాత్ముండు నిన్నాత్మ గొ
ల్చి దినంబున్ మొఱవెట్ట~ంగా~ం గటగటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 96 ॥

కాలద్వారకవాటబంధనము దుష్కాల్ప్రమాణక్రియా
లోలాజాలకచిత్రగుప్తముఖవ ల్మీకోగ్రజిహ్వాద్భుత
వ్యళవ్యాళవిరోధి మృత్యుముఖదంష్ట్రా(అ)హార్య వజ్రంబు ది
క్చేలాలంకృత! నీదునామ మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 97 ॥

పదివేలలైనను లోకకంటకులచే~ం బ్రాప్రించు సౌఖ్యంబు నా
మదికిం బథ్యము గాదు సర్వమునకున్ మధ్యస్థు~ండై సత్యదా
నదయాదుల్ గల రాజు నాకొస~ంగు మేనవ్వాని నీ యట్లచూ
చి దినంబున్ ముదమొందుదున్ గడపటన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 98 ॥

తాతల్ తల్లియు~ం దండ్రియున్ మఱియు~ం బెద్దల్ చావగా~ం జూడరో
భీతిం బొంద~ంగనేల చావునకు~ంగా~ం బెండ్లాముబిడ్డల్ హిత
వ్రాతంబున్ బలవింప జంతువులకున్ వాలాయమైయుండంగా~ం
జేతోవీధి నరుండు నిన్గొలువ~ండో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 99 ॥

జాతుల్ సెప్పుట సేవసేయుట మృషల్ సంధించు టన్యాయవి
ఖ్యాతిం బొందుట కొండెకా~ండవుట హింసారంభకుండౌట మి
ధ్యాతాత్పర్యములాడుటన్నియు~ం బరద్రవ్యంబునాశించి యీ
శ్రీ తా నెన్నియుగంబు లుండ~ంగలదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 100 ॥

చెడుగుల్ కొందఱు కూడి చేయంగంబనుల్ చీకట్లు దూఱంగ~ం మా
ల్పడితిం గాన గ్రహింపరాని నిను నొల్లంజాల~ం బొమ్మంచు నిల్
వెలంద్రోచిన~ం జూరుపట్టుకొని నే వ్రేలాడుదుం గోర్కి~ం గో
రెడి యర్ధంబులు నాకు నేల యిడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 101 ॥

భసితోద్ధూళనధూసరాంగులు జటాభారోత్తమాంగుల్ తపో
వ్యసనముల్ సాధితపంచవర్ణరసముల్ వైరాగ్యవంతుల్ నితాం
తసుఖస్వాంతులు సత్యభాషణలు నుద్యద్రత్నరుద్రాక్షరా
జిసమేతుల్ తుదనెవ్వరైన గొలుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 102 ॥

జలజశ్రీ గల మంచినీళ్ళు గలవాచత్రాతిలో బాపురే!
వెలివాడ న్మఱి బా~ంపనిల్లుగలదావేసాలుగా నక్కటా!
నలి నా రెండు గుణంబు లెంచి మదిలో నన్నేమి రోయంగ నీ
చెలువంబైన గుణంబు లెంచుకొనవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 103 ॥

గడియల్ రెంటికొ మూ~ంటికో గడియకో కాదేని నే~ండెల్లియో
కడ నే~ండాదికొ యెన్న~ండో యెఱు~ం గ మీకాయంబు లీభూమిపై~ం
బడగా నున్నవి ధర్మమార్గమొకటిం బాటింప రీ మానవుల్
చెడుగుల్ నీపదభక్తియుం దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 104 ॥

క్షితిలో దొడ్డతురంగసామజము లేచిత్రమ్ము లాందోళికా
తతు లే లెక్క విలాసినీజనసువస్రవ్రాత భూషాకలా
పతనూజాదిక మేమిదుర్లభము నీ పాదమ్ము లర్చించుచో
జితపంకేరుహపాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 105 ॥

సలిలమ్ముల్ జుఖుకప్రమాణ మొక పుష్మమ్మున్ భవన్మౌళి ని
శ్చలబక్తిప్రపత్తిచే నరు~ండు పూజల్ సేయ~ంగా ధన్యు~ండౌ
నిల గంగాజలచంద్రఖండముల దానిందుం దుదిం గాంచు నీ
చెలువం బంతయు నీ మహత్త్వ మిదిగా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 106 ॥

తమనేత్రద్యుతి~ం దామె చూడ సుఖమైతాదాత్మ్యమున్ గూర్ప~ంగా
విమలమ్ముల్ కమలాభముల్ జితలసద్విద్యుల్లతాలాస్యముల్
సుమనోబాణజయప్రదమ్ములనుచున్ జూచున్ జనంబూనిహా
రిమృగాక్షీనివహమ్ముకన్నుగవలన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 107 ॥

పటవద్రజ్జుభుజంగవద్రజతవి భ్రాంతిస్ఫురచ్ఛుక్తివ
ద్ఘటవచ్చంద్రశిలాజపాకుసుమరు క్సాంగత్యవత్తంచువా
క్పటిమల్ నేర్తురు చిత్సుఖం బనుభవింపన్ లేక దుర్మేధనుల్
చిటుకన్నం దలపోయ~ంజూతు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 108 ॥

నిను నిందించిన దక్షుపై~ం దెగవొ వాణీనాధు శాసింపవో
చనునా నీ పాదపద్మసేవకుల~ం దుచ్ఛం బాడు దుర్మార్గులం
బెనుపన్ నీకును నీదుభక్తతతికిన్ భేదంబు గానంగ వ
చ్చెనొ లేకుండిన నూఱకుండగలవా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 109 ॥

కరిదైత్యున్ బొరిగొన్న శూలము క(రా)రగ్ర(స్థ)స్తంబు గాదో రతీ
శ్వరునిన్ గాల్చిన ఫాలలోచనశిఖా వర్గంబు చల్లాఱెనో
పరనిందాపరులన్ వధింప విదియున్ భాష్యంబె వారేమి చే
సిరి నీకున్ బరమోపకార మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 110 ॥

దురమున్ దుర్గము రాయబారము మఱిన్ దొంగర్మమున్ వైద్యమున్
నరనాధాశ్రయ మోడబేరమును బెన్మంత్రంబు సిద్ధించినన్
అరయన్ దొడ్డఫలంబు గల్గునదిగా కాకార్యమే తప్పినన్
సిరియుం బోవును బ్రాణహానియు నగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 111 ॥

తనయుం గాంచి ధనంబు నించి దివిజస్థానంబు గట్టించి వి
ప్రున కుద్వాహము జేసి సత్కృతికి~ం బాత్రుండై తటాకంబు నే
ర్పున~ం ద్రవ్వించి వనంబు వెట్టి మననీ పోలేడు నీసేవ~ం జే
సిన పుణ్యాత్ము~ండు పోవు లోకమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 112 ॥

క్షితినాధోత్తమ! సత్కవీశ్వరు~ండ్ వచ్చెన్ మిమ్ములం జూడ~ంగా
నత~ండే మేటి కవిత్వవైఖరిని సద్యఃకావ్యనిర్మాత తత్
ప్రతిభ ల్మంచిని తిట్టుపద్యములు చెప్పుం దాత~ండైనన్ మముం
గ్రితమే చూచెను బొమ్మటంచు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 113 ॥

నీకుం గాని కవిత్వ మెవ్వరికి నేనీనంచు మీదెత్తితిన్
జేకొంటిన్ బిరుదంబు కంకణము ముంజే~ం గట్టితిం బట్టితిన్
లోకుల్ మెచ్చ వ్రతంబు నాతనువు కీలుల్ నేర్పులుం గావు ఛీ
ఛీ కాలంబులరీతి దప్పెడు జుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 114 ॥

నిచ్చల్ నిన్ను భజించి చిన్మయమహా నిర్వాణపీఠంబు పై
రచ్చల్సేయక యార్జవంబు కుజన వ్రాతంబుచే~ం గ్రాంగి భూ
భృచ్చండాలుర~ం గొల్చి వారు దను~ం గోపింమన్ బుధుం డార్తు~ండై
చిచ్చారం జము రెల్ల~ం జల్లుకొనునో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 115 ॥

దంతంబు ల్పడనప్పుడే తనువునందారూఢి యున్నప్పుడే
కాంతాసంఘము రోయనప్పుడే జరక్రాంతంబు గానప్పుడే
వితల్మేన జరించనప్పుడె కురుల్వెల్లెల్ల గానప్పుడే
చింతింపన్వలె నీపదాంబుజములన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ॥ 116 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) 

श्री काल हस्तीश्वर शतकम्

श्रीविद्युत्कलिताऽजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा-
रावेगम्बुन मन्मनोब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गोल्पोयितिन् ।
देवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तें जालुं जिद्भावना-
सेवं दामरतम्परै मनियॆदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 1 ॥

वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि
र्वाणश्रीं जॆऱपट्टं जूचिन विचारद्रोहमो नित्य क
ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलोकाधम
श्रेणीद्वारमु दूऱञ्जेसि तिपुडो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 2 ॥

अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टॆऱिङ्गिन् सदा
कान्त ल्पुत्रुलु नर्धमुन् तनुवु नि क्कम्बञ्चु मोहार्णव
चिभ्रान्तिं जॆन्दि जरिञ्चु गानि परमार्धम्बैन नीयन्दुं दां
जिन्ताकन्तयु जिन्त निल्पण्डुगदा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 3 ॥

नी ना सन्दॊडम्बाटुमाट विनुमा नीचेत जीतम्बु नें
गानिं बट्टक सन्ततम्बु मदि वेड्कं गॊल्तु नन्तस्सप
त्नानीकम्बुन कॊप्पगिम्पकुमु नन्नापाटीये चालुं दे
जीनॊल्लं गरि नॊल्ल नॊल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 4 ॥

भवकेलीमदिरामदम्बुन महा पापात्मुण्डै वीडु न
न्नु विवेकिम्पं डटञ्चु नेनु नरकार्णोराशिपालैनं ब
ट्टवु; बालुण्डॊकचोट नाटतमितोड न्नूतं गूलङ्गं दं
ड्रि विचारिम्पक युण्डुना कटकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 5 ॥

स्वामिद्रोहमुं जेसि येनॊकनि गॊल्वम्बोतिनो काक ने
नीमाट न्विननॊल्लकुण्डितिनॊ निन्ने दिक्कुगां जूडनो
येमी इट्टिवृधापराधिनगु नन्नी दुःखवाराशिवी
ची मध्यम्बुन मुञ्चि युम्पदगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 6 ॥

दिविजक्ष्मा रुह धेनु रत्न घनभूति प्रस्फुरद्रत्नसा
नुवु नी विल्लु निधीश्वरुण्डु सखुं डर्णोराशिकन्याविभुं
डुविशेषार्चकुं डिङ्क नीकॆन घनुण्डुं गल्गुने नीवु चू
चि विचारिम्पवु लेमि नॆव्वण्डुडुपुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 7 ॥

नीतो युध्धमु चेय नोम्पं गविता निर्माणशक्ति न्निनुं
ब्रीतुञ्जेयगलेनु नीकॊऱकु दण्ड्रिञ्जम्पगाञ्जाल ना
चेतन् रोकट निन्नुमॊत्तवॆऱतुञ्जीकाकु नाभक्ति ये
रीतिन्नाकिङ्क निन्नु जूडगलुगन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 8 ॥

आलुम्बिड्डलु दल्लिदण्ड्रुलु धनम्बञ्चु न्महाबन्धनं
बेला नामॆड गट्टिनाडविक निन्नेवेलं जिन्तिन्तु नि
र्मूलम्बैन मनम्बुलो नॆगडु दुर्मोहाब्धिलों ग्रुङ्कि यी
शीलामालपु जिन्त नॆट्लुडिपॆदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 9 ॥

निप्पै पातकतूलशैल मडचुन् नीनाममुन् मानवुल्
तप्पन् दव्वुल विन्न नन्तक भुजादर्पोद्धतक्लेशमुल्
तप्पुन्दारुनु मुक्तु लौदु रवि शास्त्रम्बुल्महापण्डितुल्
चॆप्पङ्गा दमकिङ्क शङ्क वलॆना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 10 ॥

वीडॆम्बब्बिन यप्पुडुं दम नुतुल् विन्नप्पुडुम्बॊट्टलों
गूडुन्नप्पुडु श्रीविलासमुलु पैकॊन्नप्पुडुं गायकुल्
पाडङ्ग विनुनप्पुडुन् जॆलङ्गु दम्भप्रायविश्राणन
क्रीडासक्तुल नेमि चॆप्पवलॆनो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 11 ॥

निनु सेविम्पग नापदल् वॊडमनी नित्योत्सवं बब्बनी
जनमात्रुण्डननी महात्मु डननी संसारमोहम्बु पै
कॊननी ज्ञानमु गल्गनी ग्रहगनुल् गुन्दिम्पनी मेलुव
च्चिन रानी यवि नाकु भूषणमुलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 12 ॥

ए वेदम्बु बठिञ्चॆ लूत भुजङ्गं बेशास्त्रमुल्सूचॆ दा
ने विद्याभ्यसनम्बॊनर्चॆं गरि चॆञ्चेमन्त्र मूहिञ्चॆ बो
धाविर्भावनिदानमुल् चदुवुलय्या! कावु! मीपादसं
सेवासक्तियॆ काक जन्तुततिकिन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 13 ॥

कायल् गाचॆ वधूनखाग्रमुलचे गायम्बु वक्षोजमुल्
रायन् रापडॆ ऱॊम्मु मन्मध विहारक्लेशविभ्रान्तिचे
ब्रायं बायॆनु बट्टगट्टॆ दलचॆप्पन् रोत संसारमें
जेयञ्जाल विरक्तुं जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 14 ॥

निन्नेरूपमुगा भजिन्तु मदिलो नीरूपु मोकालॊ स्त्री
चन्नो कुञ्चमु मेकपॆण्टिकयॊ यी सन्देहमुल्मान्पि ना
कन्नार न्भवदीयमूर्ति सगुणा कारम्बुगा जूपवे
चिन्नीरेजविहारमत्तमधुपा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 15 ॥

निनु नावाङ्किलि गावुमण्टिनॊ मरुन्नीलाकाभ्रान्तिं गुं
टॆन पॊम्मण्टिनॊ यॆङ्गिलिच्चि तिनु तिण्टेङ्गानि कादण्टिनो
निनु नॆम्मिन्दग विश्वसिञ्चुसुजनानीकम्बु रक्षिम्पञ्जे
सिन नाविन्नपमेल गैकॊनवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 16 ॥

ऱालन् ऱुव्वगं जेतुलाडवु कुमारा! रम्मु रम्म्ञ्चुनें
जालन् जम्पङ्ग नेत्रमु न्दिवियङ्गाशक्तुण्डनें गानु ना
शीलं बेमनि चॆप्पनुन्नदिङ्क नी चित्तम्बु ना भाग्यमो
श्रीलक्ष्मीपतिसेविताङ्घ्रियुगला! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 17 ॥

राजुल् मत्तुलु वारिसेव नरकप्रायम्बु वारिच्चुनं
भोजाक्षीचतुरन्तयानतुरगी भूषादु लात्मव्यधा
बीजम्बुल् तदपेक्ष चालु मरितृप्तिं बॊन्दितिन् ज्ञानल
क्ष्मीजाग्रत्परिणाम मिम्मु दयतो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 18 ॥

नीरूपम्बु दलम्पङ्गां दुदमॊदल् नेगान नीवैनचो
रारा रम्मनि यञ्चुं जॆप्पवु पृधारम्भम्बु लिङ्केटिकिन्!
नीर न्मुम्पुमु पाल मुम्पु मिङ्क निन्ने नम्मिनाण्डं जुमी
श्रीरामार्चित पादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 19 ॥

नीकु न्मांसमु वाञ्छयेनि कऱवा नीचेत लेडुण्डङ्गां
जोकैनट्टि कुठारमुण्ड ननल ज्योतुण्ड नीरुण्डङ्गा
बाकं बॊप्प घटिञ्चि चेतिपुनुकन् भक्षिम्पकाबोयचें
जेकॊं टॆङ्गिलिमांसमिट्लु दगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 20 ॥

राजै दुष्कृतिं जॆन्दॆं जन्दुरुण्डु राराजै कुबेरुण्डु दृ
ग्राजीवम्बुनं गाञ्चॆ दुःखमु कुरुक्ष्मापालुं डामाटने
याजिं गूलॆ समस्तबन्धुवुलतो ना राजशब्धम्बु ची
छी जन्मान्तरमन्दु नॊल्लनुजुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 21 ॥

राजर्धातुण्डैनचो नॆचट धर्मम्बुण्डु नेरीति ना
नाजातिक्रिय लेर्पडुन् सुखमु मान्यश्रेणि कॆट्लब्बु रू
पाजीवालिकि नेदि दिक्कु धृतिनी भक्तुल् भवत्पादनी
रेजम्बुल् भजियिन्तु रेतॆऱङ्गुनन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 22 ॥

तरङ्गल् पिप्पलपत्रमुल् मॆऱङ्गु टद्दम्बुल् मरुद्दीपमुल्
करिकर्णान्तमु लॆण्डमावुल ततुल् खद्योत्कीटप्रभल्
सुरवीधीलिखिताक्षरम्बु लसुवुल् ज्योत्स्नापःपिण्डमुल्
सिरुलन्देल मदान्धुलौदुरु जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 23 ॥

निन्नुन्नम्मिन रीति नम्म नॊरुलन् नीकन्न नाकॆन्नले
रन्नलम्मुलु तल्लिदण्ड्रुलु गुरुन्दापत्सहायुन्दु ना
यन्ना! यॆन्नडु नन्नु संस्कृतिविषादाम्भोधि दाटिञ्चि य
छ्चिन्नानन्दसुखाब्धिं देल्चॆदॊ कदे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 24 ॥

नी पञ्चं बडियुण्डगां गलिगिनन् भिक्षान्नमे चालु न्
क्षेपं बब्बिन राजकीटमुल नेसेविम्प्ङ्गानोप ना
शापाशम्बुलं जुट्टि त्रिप्पकुमु संसारार्धमै बण्टुगां
जेपट्टं दय गल्गेनेनि मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 25 ॥

नी पेरुन् भवदङ्घ्रितीर्धमु भवन्निष्ठ्यूत ताम्बूलमुन्
नी पल्लॆम्बु प्रसादमुं गॊनिकदा ने बिड्डनैनाण्ड न
न्नीपाटिं गरुणिम्पु मोम्प निङ्क नीनॆव्वारिकिं बिड्डगां
जेपट्टं दगुं बट्टि मानं दगदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 26 ॥

अम्मा यय्य यटञ्चु नॆव्वरिनि नेनन्नन्शिवा! निन्नुने
सुम्मी! नी मदिं दल्लिदण्ड्रुलनटञ्चु न्जूडङ्गाम्बोकु ना
किम्मैं दल्लियुं दण्ड्रियुन् गुरुण्डु नीवे काक संसारपुं
जिम्मञ्जीकण्टि गप्पिन न्गडवु नन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 27 ॥

कॊडुकुल् पुट्ट रटञ्चु नेड्तु रविवेकुल् जीवनभ्रान्तुलै
कॊडुकुल् पुट्टरॆ कौरवेन्द्रुन कनेकुल् वारिचे नेगतुल्
वडसॆं बुत्रुलु लेनि या शुकुनकुन् बाटिल्लॆने दुर्गतुल्!
चॆडुने मोक्षपदं मपुत्रकुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 28 ॥

ग्रहदोषम्बुलु दुर्निमित्तमुलु नीकल्याणनामम्बु प्र
त्यहमुं बेर्कॊनुत्तमोत्तमुल बाधम्बॆट्टगानोपुने?
दहनुं गप्पङ्गञ्जालुने शलभसन्तानम्बु नी सेवं जे
सि हतक्लेसुलु गारुगाक मनुजुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 29 ॥

अडुगंमोनिक नन्यमार्गरतुलम्ब्राणावनोत्साहिनै
यडुगम्बोयिन मोदु नीदु पदपद्माराधकश्रेणियु
न्नॆडकु न्निन्नु भजिम्पङ्गाङ्गनियु नाकेला परापेक्ष को
रॆडि दिङ्केमि भवत्प्रसादमॆ तगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 30 ॥

मदमातङ्गमु लन्दलम्बुल हरुल् माणिक्यमु ल्पल्लकुल्
मुदितल् चित्रदुकूलमु ल्परिमलम्बु ल्मोक्षमीञ्जालुने?
मदिलो वीनि नपेक्षसेसि नृपधामद्वारदेशम्बुं गा
चि दिनम्बुल् वृधपुत्तुरज्ञुलकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 31 ॥

रोसी रोयदु कामिनीजनुल तारुण्योरुसौख्यम्बुलन्
पासी पायरु पुत्रमित्रजन सम्पद्भ्रान्ति वाञ्छालतल्
कोसी कोयदु नामनं बकट नीकुं ब्रीतिगा सत् क्रियल्
चेसी चेयदु दीनि त्रुल्लणपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 32 ॥

ऎन्नेल्लुन्दु नेमि गन्दु निङ्कनेनॆव्वारि रक्षिञ्चॆदन्
निन्ने निष्ठ भजिञ्चॆद न्निरुपमोन्निद्रप्रमोदम्बु ना
कॆन्नण्डब्बॆडु न्न्तकालमिङ्क नेनिट्लुन्न नेमय्यॆडिं?
जिन्नम्बुच्चक नन्नु नेलुकॊलवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 33 ॥

चावं गालमु चेरुवौ टॆऱिङ्गियुं जालिम्पङ्गा लेक न
न्नॆवैद्युण्डु चिकित्सं ब्रोवङ्गलण्डो येमन्दु रक्षिञ्चुनो
ए वेल्पुल् कृपञ्जूतुरो यनुचु निन्निन्तैनं जिन्तिम्पण्डा
जीवच्छ्राध्धमुं जेसिकॊन्न यतियुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 34 ॥

दिनमुं जित्तमुलो सुवर्णमुखरी तीरप्रदेशाम्रका
ननमध्योपल वेदिकाग्रमुन नानन्दम्बुनं बङ्कजा
नननिष्थ न्नुनुं जूडं गन्ननदिवो सौख्यम्बु लक्ष्मीविला
सिनिमायानटनल् सुखम्बु लगुने श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 35 ॥

आलञ्चु न्मॆडं गट्टि दानिकि नवत्यश्रेणिं गल्पिञ्चि त
द्भालव्रातमु निच्चिपुच्चुटनु सम्बन्धम्बु गाविञ्चि या
मालर्मम्बुन बान्धवं बनॆडि प्रेमं गॊन्दऱं द्रिप्पङ्गां
सीलन्सील यमर्चिन ट्लॊसङ्गितो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 36 ॥

तनुवे नित्यमुगा नॊनर्चु मदिलेदा चच्चि जन्मिम्पकुं
ड नुपायम्बु घटिम्पु मागतुल रॆण्ट न्नेर्पु लेकुन्न ले
दनि नाकिप्पुड चॆप्पु चेयङ्गल कार्यम्बुन्न संसेवं जे
सि निनुं गाञ्चॆदङ्गाक कालमुननो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 37 ॥

पदुनाल्गेलॆ महायुगम्बु लॊक भूपालुण्डु; चॆल्लिञ्चॆ न
य्युदयास्ताचलसन्धि नाज्ञ नॊकं डायुष्मन्तुण्डै वीरिय
भ्युदयं बॆव्वरु चॆप्पङ्गा विनरॊ यल्पुल्मत्तुलै येल च
च्चॆदरो राजुल मञ्चु नक्कटकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 38 ॥

राजन्नन्तनॆ पोवुना कृपयु धर्मम्बाभिजात्यम्बु वि
द्याजातक्षम सत्यभाषणमु विद्वन्मित्रसंरक्षयुन्
सौगन्यम्बु कृतम्बॆऱुङ्गटयु विश्वासम्बु गाकुन्न दु
र्बीजश्रेष्थुलु गां गतम्बु गलदे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 39 ॥

मुनु नीचे नपवर्गराज्यपदवी मूर्धाभिषेकम्बु गां
चिन पुण्यात्मुलु नेनु नॊक्कसरिवो चिन्तिञ्चि चूडङ्ग नॆ
ट्लनिनं गीटफणीन्द्रपोतमदवे दण्डोग्रहिंसाविचा
रिनि गाङ्गां निनु गानङ्गाक मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 40 ॥

पवमानाशनभूषणप्रकरमुन् भद्रेभचर्मम्बु ना-
टविकत्वम्बुं प्रियम्बुलै भुगहशुण्डालातवीचारुलन्
भवदुःखम्बुलं बापु टॊप्पुं जॆलन्दिम्बाटिञ्चि कैवल्यमि-
च्चि विनोदिञ्चुट केमि कारणमया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 41 ॥

अमरस्त्रील रमिञ्चिनं जॆडदु मोहं बिन्तयुन् ब्रह्मप-
ट्टमु सिध्धिञ्चिन नास दीऱदु निरूढक्रोधमुन् सर्वलो-
कमुल न्म्रिङ्गिन मान दिन्दुं गल सौ-ख्यं बॊल्ल नीसेवं जे-
सि महापातकवारिराशिं गडतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 42 ॥

चनुवारिं गनि येद्चुवारु जमुण्डा सत्यम्बुगा वत्तु मे
मनुमानम्बिङ्क लेदु नम्ममनि तारावेल नारेवुनन्
मुनुङ्गम्बोवुचु बास सेयुट सुमी मुम्माटिकिं जूडगां
जॆनटु ल्गानरु दीनिभावमिदिवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 43 ॥

भवदुःखम्बुलु राजकीटमुल नेब्रार्धिञ्चिनं बायुने
भवदङ्घ्रिस्तुतिचेतङ्गाक विलसद्बालक्षुधाक्लेशदु
ष्टविधुल्मानुनॆ चूड मेङ्कमॆडचण्टन्दल्लि कारुण्यद्ब
ष्थिविशेषम्बुन निच्चि चण्टम्बलॆ नो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 44 ॥

पवि पुष्पम्बगु नग्नि मञ्चगु नकूपारम्बु भूमीस्थलं
बवु शत्रुं डतिमित्रुण्डौ विषमु दिव्याहारमौ नॆन्नङ्गा
नवनीमण्डलिलोपलन् शिव शिवे त्याभाषणोल्लासिकिन्
शिव नी नाममु सर्ववश्यकरमौ श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 45 ॥

लेवो कानलं गन्धमूलफलमुल् लेवो गुहल् तोयमुल्
लेवो येऱुलं बल्लवास्तरणमुल् लेवो सदा यात्मलो
लेवो नीवु विरक्तुल न्मनुप जालिं बॊन्दि भूपालुरन्
सेवल् सेयङ्गं बोदु रेलॊकॊ जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 46 ॥

मुनु नें बुट्टिन पुट्टु लॆन्नि गलवो मोहम्बुचे नन्दुञ्जे
सिन कर्मम्बुल प्रोवु लॆन्नि गलवो चिन्तिञ्चिनन् गान नी
जननम्बे यनि युन्न वाड निदिये चालिम्पवे निन्नुं गॊ
ल्चिन पुण्यम्बुनकुं गृपारतुण्डवै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 47 ॥

तनु वॆन्दाक धरित्रि नुण्डु ननु नन्दाकन् महारोगदी
पनदुःखादुलं बॊन्दकुण्ड ननुकम्पादृष्टि वीक्षिञ्चि या
वॆनुकन् नीपदपद्ममुल् दलञ्चुचुन् विश्वप्रपञ्चम्बुं बा
सिन चित्तम्बुन नुण्डञ्जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 48 ॥

मलभूयिष्ट मनोजधाममु सुषुम्नाद्वारमो यारु कुं
डलियो पादकराक्षियुग्मम्बुलु षट्कञ्जम्बुलो मोमु दा
जलजम्बो निटलम्बु चन्द्रकलयो सङ्गम्बु योगम्बॊ गा
सिलि सेविन्तुरु कान्तलन् भुवि जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 49 ॥

जलकम्बुल् रसमुल् प्रसूनमुलु वाचाबन्धमुल् वाद्यमु
ल्कलशब्धध्वनु लञ्चिताम्बर मलङ्कारम्बु दीप्तु ल्मॆऱुं
गुलु नैवेद्यमु माधुरी महिमगां गॊल्तुन्निनुन् भक्तिरं
जिल दिव्यार्चन गूर्चि नेर्चिन क्रियन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 50 ॥

एलील न्नुतियिम्पवच्चु नुपमोत्प्रेक्षाध्वनिव्यङ्ग्यश
ब्धालङ्कारविशेषभाषल कलभ्यम्बैन नीरूपमुं
जालुञ्जालुं गवित्वमुल्निलुचुने सत्यम्बु वर्णिञ्चुचो
ची! लज्जिम्परुगाक मादृशकवुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 51 ॥

पालुं बुव्वयुं बॆट्टॆदं गुडुवरा पापन्न रा यन्न ले
लेलॆम्मन्न नरण्टिपण्ड्लुं गॊनि तेलेकुन्न नेनॊल्लनं
टे लालिम्परे तल्लिदण्ड्रुलपु डट्ले तॆच्चि वात्सल्य ल
क्ष्मीलीलावचनम्बुलं गुडुपरा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 52 ॥

कललञ्चुन् शकुनम्बुलञ्चु ग्रहयोगं बञ्चु सामुद्रिकं
बु लटञ्चुं दॆवुलञ्चु दिष्ट्मनुचुन् भूतम्बुलञ्चु न्विषा
दुलटञ्चु न्निमिषार्ध जीवनमुलञ्चुं ब्रीतिं बुट्टिञ्चि यी
सिलुगुल् प्राणुलकॆन्नि चेसितिवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 53 ॥

तलमीन्दं गुसुमप्रसाद मलिकस्थानम्बुपै भूतियुन्
गलसीमम्बुन दण्ड नासिकतुदन् गन्धप्रसारम्बु लो
पल नैवेद्यमुं जेर्चु ने मनुजं डाभक्तुण्डु नीकॆप्पुडुं
जॆलिकाडै विहरिञ्चु रौप्यगिरिपै श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 54 ॥

आलुं बिड्डलु मित्रुलुन् हितुलु निष्टर्धम्बु लीनेर्तुरे
वेल न्वारि भजिम्पं जालिपड काविर्भूत मोदम्बुनं
गालम्बॆल्ल सुखम्बु नीकु निङ्क भक्तश्रेणि रक्षिम्पके
श्रीलॆव्वारिकिं गूडम्बॆट्टॆदवया श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 55 ॥

सुलभुल्मूर्खु लनुत्तमोत्तमुल राजुल्गल्गियेवेल न
न्नलन्तलबॆट्टिन नी पदाब्धमुलं बायञ्जाल नेमिच्चिनं
गलधौताचल मेलु टम्बुनिधिलों गापुण्डु टब्जम्बु पैं
जॆलुवॊप्पुन् सुखियिम्पं गाञ्चुट सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 56 ॥

कलधौताद्रियु नस्थिमालिकयु गोगन्धर्वमुन् बुन्कयुं
बुलितोलु न्भसितम्बुं बाम्पतॊदवुल् पोकुण्डं दोम्बुट्लकै
तॊलि नेवारलतोडं बुट्टक कलादुल्गल्गॆ मेलय्यॆना
सिलुवुलूरमुचेसिकॊं टॆऱिङ्गिये श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 57 ॥

श्रुतुलभ्यासमुचेसि शास्त्रगरिमल् शोधिञ्चि तत्त्वम्बुलन्
मति नूहिञ्चि शरीर मस्थिरमु ब्रह्मम्बॆन्न सत्यम्बु गां
चिति मञ्चुन् सभलन् वृधावचनमु ल्चॆप्पङ्गने कानि नि
र्जितचित्तस्थिर सौख्यमुल् दॆलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 58 ॥

गति नीवञ्चु भजिञ्चुवार लपवर्गं बॊन्दगानेल सं
ततमुं गूटिकिनै चरिम्प विनलेदा 'यायु रन्नं प्रय
च्छति' यञ्चुन्मॊऱवॆट्टगा श्रुतुलु संसारान्धकाराभि दू
षितदुर्मार्गुल् गानं गानम्बडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 59 ॥

रतिरा जुद्धति मीऱ नॊक्कपरि गोराजाश्वुनि न्नॊत्तं बो
नतं डादर्पकु वेग नॊत्त गवयं बाम्बोतुनुं दाङ्कि यु
ग्रतं बोराडङ्गनुन्न युन्नडिमि लेङ्गल्वोलॆ शोकानल
स्थितिपालै मॊऱपॆट्टुनन् मनुपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 60 ॥

अन्ता संशयमे शरीरघटनम्बन्ता विचारम्बॆ लो
नन्ता दुःखपरम्परानिवितमॆ मेनन्ता भयभ्रान्तमे
यन्तानन्तशरीरशोषणमॆ दुर्व्यापारमे देहिकिन्
जिन्तन् निन्नुं दलञ्चि पॊन्दरु नरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 61 ॥

सन्तोषिञ्चितिनिं जालुञ्जालु रतिराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिन् बॊन्दितिं जालुञ्जालु बहुराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिं बॊन्दॆदं जूपु ब्रह्मपदराजद्वारसौख्यम्बु नि
श्चिन्तन् शान्तुण्ड नौदु नी करुणचे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 62 ॥

स्तोत्रं बन्युलं जेयनॊल्लनि व्रतस्थुल्वोलॆ वेसम्बुतों
बुत्री पुत्र कलत्र रक्षण कलाबुध्धिन् नृपाला(अ)धमन्
बात्रं बञ्चु भजिम्पम्बोदु रितियुन् भाष्यम्बॆ यिव्वारिचा
रित्रं बॆन्नण्डु मॆच्च नॆञ्च मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 63 ॥

अकलङ्कस्थिति निल्पि नाड मनु घण्टा(आ)रावमुन् बिन्दुदी
पकलाश्रेणि विवेकसाधनमुलॊप्पन् बूनि यानन्दता
रकदुर्गाटविलो मनोमृगमुगर्वस्फूर्ति वारिञ्चुवा
रिकिङ्गा वीडु भवोग्रबन्धलतिकल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 64 ॥

ऒकयर्धम्बु निन्नु ने नडुगङ्गा नूहिञ्चि नॆट्लैनं बॊ
म्मु कवित्वम्बुलु नाकुं जॆन्दनिवि येमो यण्टिवा नादुजि
ह्वकु नैसर्गिक कृत्य मिन्तिय सुमी प्रार्धिञ्चुटे कादु को
रिकल न्निन्नुनुगान नाकु वशमा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 65 ॥

शुकमुल् किंशुकपुष्पमुल् गनि फलस्तोमं बटञ्चुन्समु
त्सुकतं देरङ्गं बोवु नच्चट महा दुःखम्बु सिद्धिञ्चुं; ग
र्मकलाभाषलकॆल्लं ब्रापुलगु शास्त्रम्बु ल्विलोकिञ्चुवा
रिकि नित्यत्वमनीष दूरमगुञ्जू श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 66 ॥

ऒकरिं जम्पि पदस्थुलै ब्रतुकं दामॊक्कॊक्क रूहिन्तुरे
लॊकॊ तामॆन्नण्डुं जावरो तमकुं बोवो सम्पदल् पुत्रमि
त्रकलत्रादुलतोड नित्य सुखमन्दं गन्दुरो युन्नवा
रिकि लेदो मृति यॆन्नण्डुं गटकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 67 ॥

नी कारुण्यमुं गल्गिनट्टि नरुं डेनीचालयम्बुल जॊरं
डेकार्पण्यपु माटलाड नरुगं डॆव्वारितो वेषमुल्
गैकोडे मतमुल् भजिम्पं डिलनेकष्टप्रकारम्बुलन्
जीकाकै चॆडिपोन्दु जीवनदशन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 68 ॥

ज्ञातुल् द्रोहम्बु वाण्ड्रु सेयुकपटेर्यादि क्रियादोषमुल्
मातण्ड्रान सहिम्परादु प्रतिकर्मम्बिञ्चुके जेयगां
बोते दोसमु गान मानि यतिनै पोङ्गोरिनन् सर्वदा
चेतःक्रोधमु मान दॆट्लु नडुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 69 ॥

चदुवुल् नेर्चिन पण्डिताधमुलु स्वेच्छाभाषणक्रीडलन्
वदरन् संशयभीकराटवुलं द्रोवलप्पि वर्तिम्पङ्गा
मदनक्रोधकिरातुलन्दुं गनि भीमप्रौढिचें दाङ्किनं
जॆदरुं जित्तमु चित्तगिम्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 70 ॥

रोसिं देण्टिदि रोन्त देण्टिदि मनॊ रोगस्थुण्डै देहि तां
बूसिन्देण्टिदि पून्त लेण्टिवि मदा(अ)पूतम्बु ली देहमुल्
मूसिन्देण्टिदि मून्तलेण्टिवि सदामूढत्वमे कानि तां
जेसिन्देण्टिदि चेन्तलेण्टिवि वृधा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 71 ॥

श्री शैलेशु भजिन्तुनो यभवुङ्गाञ्ची नाधु सेविन्तुनो
काशीवल्लभुं गॊल्वम्बोदुनॊ महा कालेशुं बूजिन्तुनो
नाशीलं बणुवैन मेरु वनुचुन् रक्षिम्पवे नी कृपा
श्री शृङ्गारविलासहासमुलचे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 72 ॥

अयवारै चरियिम्पवच्चुं दन पादां(अ)भोजतीर्धम्बुलन्
दयतों गॊम्मनवच्चु सेवकुनि यर्धप्राणदेहादुल
न्नियु ना सॊम्मनवच्चुङ्गानि सिरुलन्निन्दिञ्चि निन्नात्मनि
ष्क्रियतं गानङ्गरादु पण्डितुलकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 73 ॥

माया(अ) जाण्डकरण्डकोटिं बॊडिगामर्धिञ्चिरो विक्रमा(अ)
जेयुं गायजुं जम्पिरो कपटलक्ष्मी मोहमुं बासिरो
यायुर्दयभुजङ्गमृत्युवु ननायासम्बुनन् गॆल्चिरो
श्रेयोदायक् लौदु रॆट्टु लितरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 74 ॥

चविगां जूड विनङ्ग मूर्कॊनं दनूसङ्घर्षणास्वादमॊं
द विनिर्मिञ्चॆद वेल जन्तुवुल नेतत्क्रीडले पातक
व्यवहारम्बलु सेयुनेमिटिकि मायाविद्यचे ब्रॊद्दुपु
च्चि विनोदिम्पङ्ग दीन नेमि फलमो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 75 ॥

वॆनुकं जेसिन घोरदुर्दशलु भाविम्पङ्ग रोन्तय्यॆडुन्
वॆनुकन् मुन्दट वच्चु दुर्मरणमुल् वीक्षिम्प भीतय्यॆडुन्
ननु नेञ्जूडग नाविधुललञ्चियुन् नाके भयं बय्यॆडुं
जॆनकुञ्जीङ्कटियायॆं गालमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 76 ॥

परिशीलिञ्चिति मन्त्रतन्त्रमुलु चॆप्प न्विण्टि साङ्ख्यादियो
ग रहस्यम्बुलु वेद शास्त्रमुलु वक्काणिञ्चितिन् शङ्कवो
दरयं गुम्मडिकायलोनि यवगिञ्जन्तैन नम्मिच्ञ्चि सु
स्थिरविज्ञानमु त्रोवं जॆप्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 77 ॥

मॊदलं जेसिनवारि धर्ममुलु निर्मूलम्बुगां जेसि दु
र्मदुलै यिप्पुडु वारॆ धर्ममु लॊनर्पं दम्मु दैवम्बु न
व्वडॆ रानुन्न दुरात्मुलॆल्ल दमत्रोवं बोवरे एल चे
सॆदरो मीन्दु दलञ्चिचूड कधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 78 ॥

कासन्तैन सुखं बॊनर्चुनॊ मनःकामम्बु लीडेर्चुनो
वीसम्बैननु वॆण्टवच्चुनॊ जगद्विख्यातिं गाविञ्चुनो
दोसम्बु ल्बॆडं बॊपुनो वलसिनन्दोड्तो मिमुं जूपुनो
छी! संसारदुराश येलुदुपवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 79 ॥

ऒकपूण्टिञ्चुक कूड तक्कुवगुने नोर्वङ्गलें डॆण्डको
पक नीडन्वॆदकुं जलिं जडिचि कुम्पट्लॆत्तुकोञ्जूचु वा
नकु निण्डिण्ड्लुनु दूऱु नीतनुवु दीनन्वच्चु सौख्यम्बु रो
सि कडासिम्परुगाक मर्त्वुलकट श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 80 ॥

केदारादिसमस्ततीर्धमुलु कोर्मिञ्जूडं बोनेण्टिकिन्
गाडा मुङ्गिलि वारणासि! कडुपे कैलासशैलम्बु मी
पादध्यानमु सम्भविञ्चुनपुडे भाविम्प नज्ञानल
क्ष्मीदारिद्र्युलु गारॆ लोकु लकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 81 ॥

तमकॊं बॊप्पं बराङ्गनाजनपर द्रव्यम्बुलन् म्रुच्चिलं
ग महोद्योगमु सेयनॆम्मनमुदॊङ्गं बट्टि वैराग्यपा
शमुलं जुट्टि बिगिमञ्चि नीदुचरण स्तम्भञ्जुनं गट्टिवै
चि मुदं बॆप्पुडुं गल्गञ्जेय गडवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 82 ॥

वेधं दिट्टगरादुगानि भुविलो विद्वांसुलञ्जेय ने
ला धीचातुरिं जेसॆं जेसिन गुलामापाटने पोक क्षु
द्बाधादुल् गलिगिम्पनेल यदि कृत्यम्बैन दुर्मार्गुलं
जी! धात्रीशुलं जेयनेण्टि ककटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 83 ॥

पुडमि न्निन्नॊक बिल्वपत्रमुननें बूजिञ्चि पुण्यम्बुनुं
बडयन्नेरक पॆक्कुदैवमुलकुं बप्पुल् प्रसादम्बुलं
गुडुमुल् दोसॆलु सारॆसत्तुलडुकुल् गुग्गिल्लुनुं बेट्टुचुं
जॆडि यॆन्दुं गॊऱगाकपोदु रकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 84 ॥

वित्तज्ञानमु पादु चित्तमु भवावेशम्बु रक्षाम्बुवुल्
मत्तत्वम्बु तदङ्कुरं ऐनृतमुल् माऱाकु लत्यन्तदु
द्वृत्तुल् पुव्वुलुं बण्ड्लु मन्मधमुखा विर्भूतदोषम्बुलुं
जित्ताध्युन्नतनिम्बभूजमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 85 ॥

नीपैं गाप्यमु चॆप्पुचुन्न यतण्डुन्नीपद्यमुल् व्रासियि
म्मा पाठंमॊनरिन्तुनन्न यतण्डुन् मञ्जुप्रबन्धम्बु नि
ष्टापूर्तिं बठियिञ्चुचुन्न यतण्डुन् सद्बान्धवुल् गाक ची
ची! पृष्ठागतबान्धवम्बु निजमा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 86 ॥

सम्पद्गर्वमुं बाऱन्द्रोलि रिपुलन् जङ्किञ्चि याकाङ्क्षलन्
दम्पुल्वॆट्टि कलङ्कमु ल्नऱकि बन्धक्लेशदोषम्बुलं
जिम्पुल्सेसि वयोविलासमुलु सङ्क्षेपिञ्चि भूतम्बुलं
जॆम्पल्वेयक निन्नुं गाननगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 87 ॥

राजश्रेणिकि दासुलै सिरुलं गोरं जेरङ्गा सौख्यमो
यी जन्मम्बु तरिम्पञ्जेयगल मिम्मे प्रॊद्दु सेविञ्चु नि
र्व्याजाचारमु सौख्यमो तॆलियलेरौ मानवु ल्पापरा
जीजातातिमदान्धबुद्धु लगुचुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 88 ॥

निन्नं जूडरॊ मॊन्नं जूडरो जनुल् नित्यम्बु जावङ्ग ना
पन्नु ल्गन्ननिधान मय्यॆडि धनभ्रान्तिन् विसर्जिम्पले
कुन्ना रॆन्नण्डु निन्नु गण्डु रिक मर्त्वुल् गॊल्वरेमो निनुन्
विन्नं बोवक यन्यदैवरतुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 89 ॥

नन्ने यॆनुङ्गुतोलुदुप्पटमु बुव्वाकालकूतम्बु चे
गिन्ने ब्रह्मकपाल मुग्रमगु भोगे कण्ठहारम्बु मेल्
निन्नीलागुन नुण्टयुं दॆलिसियुन् नीपादपद्मम्बु चे
र्चॆन् नारयणुं डॆट्लु मानसमुं दा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 90 ॥

द्वारद्वारमुलन्दुं जञ्चुकिजनव्रातम्बु दण्डंमुलन्
दोरन्त्स्थलि बग्गनं बॊडुचुचुन् दुर्भाषलाड न्मऱिन्
वारिं ब्रार्धनचेसि राजुलकु सेवल्सेयङ्गाम्बोरुल
क्ष्मीराज्यम्बुनु गोरि नीमरिजनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 91 ॥

ऊरूरं जनुलॆल्ल बिक्ष मिदरोयुन्दं गुहल्गल्गवो
चीरानीकमु वीधुलं दॊरुकरो शीतामृतस्वच्छवाः
पूरं बेरुलं बाऱदो तपसुलम्ब्रोवङ्ग नीवोपवो
चेरं बोवुदुरेल रागुल जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 92 ॥

दय जूडुण्डनि गॊन्दऱाडुदुरु नित्यम्बुन् निनुं गॊल्चुचुन्
नियमं बॆन्तो फलम्बु नन्तियॆकदा नीवीय पिण्डॆन्तो अं
तियका निप्पटियुं दलम्पननु बुद्धिं जूड; नेलब्बुनि
ष्क्रियतन् निन्नु भजिम्प किष्टसुखमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 93 ॥

आरावं बुदयिञ्चॆं दारकमुग नात्माभ्रवीधिन्महा(अ)
कारोकारमकारयुक्तमगु नोङ्काराभिधानम्बु चॆ
न्नारुन् विश्व मनङ्गं दन्महिमचे नानादबिन्दुल् सुख
श्री रञ्जिल्लं गडङ्गु नीवदॆ सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 94 ॥

नीभक्तु ल्मदिवेल भङ्गुल निनुन्सेविम्बुचुन् वेडङ्गा
लोभम्बेटिकि वारि कोर्कुलु कृपलुत्वम्बुनं दीर्मरा
दा भव्यम्बुं दलञ्चि चूडु परमार्धं बिच्चि पॊम्मन्न नी
श्री भाण्डरमुलों गॊऱन्तपडुना श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 95 ॥

मॊदलन्भक्तुलकिच्चिनाण्डवुगदा मोक्षम्बु नें डेमया
'मुदियङ्गा मुदियङ्गं बुट्टु घनमौ मोहम्बु लोभम्बु' न
न्नदि सत्यम्बु कृपं दलम्प नॊकवुण्यात्मुण्डु निन्नात्म गॊ
ल्चि दिनम्बुन् मॊऱवॆट्टङ्गां गटगटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 96 ॥

कालद्वारकवाटबन्धनमु दुष्काल्प्रमाणक्रिया
लोलाजालकचित्रगुप्तमुखव ल्मीकोग्रजिह्वाद्भुत
व्यलव्यालविरोधि मृत्युमुखदंष्ट्रा(अ)हार्य वज्रम्बु दि
क्चेलालङ्कृत! नीदुनाम मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 97 ॥

पदिवेललैननु लोककण्टकुलचें ब्राप्रिञ्चु सौख्यम्बु ना
मदिकिं बथ्यमु गादु सर्वमुनकुन् मध्यस्थुण्डै सत्यदा
नदयादुल् गल राजु नाकॊसङ्गु मेनव्वानि नी यट्लचू
चि दिनम्बुन् मुदमॊन्दुदुन् गडपटन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 98 ॥

तातल् तल्लियुं दण्ड्रियुन् मऱियुं बॆद्दल् चावगां जूडरो
भीतिं बॊन्दङ्गनेल चावुनकुङ्गां बॆण्ड्लामुबिड्डल् हित
व्रातम्बुन् बलविम्प जन्तुवुलकुन् वालायमैयुण्डङ्गां
जेतोवीधि नरुण्डु निन्गॊलुवण्डो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 99 ॥

जातुल् सॆप्पुट सेवसेयुट मृषल् सन्धिञ्चु टन्यायवि
ख्यातिं बॊन्दुट कॊण्डॆकाण्डवुट हिंसारम्भकुण्डौट मि
ध्यातात्पर्यमुलाडुटन्नियुं बरद्रव्यम्बुनाशिञ्चि यी
श्री ता नॆन्नियुगम्बु लुण्डङ्गलदो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 100 ॥

चॆडुगुल् कॊन्दऱु कूडि चेयङ्गम्बनुल् चीकट्लु दूऱङ्गं मा
ल्पडितिं गान ग्रहिम्परानि निनु नॊल्लञ्जालं बॊम्मञ्चु निल्
वॆलन्द्रोचिनं जूरुपट्टुकॊनि ने व्रेलाडुदुं गोर्किं गो
रॆडि यर्धम्बुलु नाकु नेल यिडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 101 ॥

भसितोद्धूलनधूसराङ्गुलु जटाभारोत्तमाङ्गुल् तपो
व्यसनमुल् साधितपञ्चवर्णरसमुल् वैराग्यवन्तुल् नितां
तसुखस्वान्तुलु सत्यभाषणलु नुद्यद्रत्नरुद्राक्षरा
जिसमेतुल् तुदनॆव्वरैन गॊलुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 102 ॥

जलजश्री गल मञ्चिनील्लु गलवाचत्रातिलो बापुरे!
वॆलिवाड न्मऱि बाम्पनिल्लुगलदावेसालुगा नक्कटा!
नलि ना रॆण्डु गुणम्बु लॆञ्चि मदिलो नन्नेमि रोयङ्ग नी
चॆलुवम्बैन गुणम्बु लॆञ्चुकॊनवे श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 103 ॥

गडियल् रॆण्टिकॊ मूण्टिको गडियको कादेनि नेण्डॆल्लियो
कड नेण्डादिकॊ यॆन्नण्डो यॆऱुं ग मीकायम्बु लीभूमिपैं
बडगा नुन्नवि धर्ममार्गमॊकटिं बाटिम्प री मानवुल्
चॆडुगुल् नीपदभक्तियुं दॆलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 104 ॥

क्षितिलो दॊड्डतुरङ्गसामजमु लेचित्रम्मु लान्दोलिका
ततु ले लॆक्क विलासिनीजनसुवस्रव्रात भूषाकला
पतनूजादिक मेमिदुर्लभमु नी पादम्मु लर्चिञ्चुचो
जितपङ्केरुहपादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 105 ॥

सलिलम्मुल् जुखुकप्रमाण मॊक पुष्मम्मुन् भवन्मौलि नि
श्चलबक्तिप्रपत्तिचे नरुण्डु पूजल् सेयङ्गा धन्युण्डौ
निल गङ्गाजलचन्द्रखण्डमुल दानिन्दुं दुदिं गाञ्चु नी
चॆलुवं बन्तयु नी महत्त्व मिदिगा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 106 ॥

तमनेत्रद्युतिं दामॆ चूड सुखमैतादात्म्यमुन् गूर्पङ्गा
विमलम्मुल् कमलाभमुल् जितलसद्विद्युल्लतालास्यमुल्
सुमनोबाणजयप्रदम्मुलनुचुन् जूचुन् जनम्बूनिहा
रिमृगाक्षीनिवहम्मुकन्नुगवलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 107 ॥

पटवद्रज्जुभुजङ्गवद्रजतवि भ्रान्तिस्फुरच्छुक्तिव
द्घटवच्चन्द्रशिलाजपाकुसुमरु क्साङ्गत्यवत्तञ्चुवा
क्पटिमल् नेर्तुरु चित्सुखं बनुभविम्पन् लेक दुर्मेधनुल्
चिटुकन्नं दलपोयञ्जूतु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 108 ॥

निनु निन्दिञ्चिन दक्षुपैं दॆगवॊ वाणीनाधु शासिम्पवो
चनुना नी पादपद्मसेवकुलं दुच्छं बाडु दुर्मार्गुलं
बॆनुपन् नीकुनु नीदुभक्तततिकिन् भेदम्बु गानङ्ग व
च्चॆनॊ लेकुण्डिन नूऱकुण्डगलवा श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 109 ॥

करिदैत्युन् बॊरिगॊन्न शूलमु क(रा)रग्र(स्थ)स्तम्बु गादो रती
श्वरुनिन् गाल्चिन फाललोचनशिखा वर्गम्बु चल्लाऱॆनो
परनिन्दापरुलन् वधिम्प विदियुन् भाष्यम्बॆ वारेमि चे
सिरि नीकुन् बरमोपकार मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 110 ॥

दुरमुन् दुर्गमु रायबारमु मऱिन् दॊङ्गर्ममुन् वैद्यमुन्
नरनाधाश्रय मोडबेरमुनु बॆन्मन्त्रम्बु सिद्धिञ्चिनन्
अरयन् दॊड्डफलम्बु गल्गुनदिगा काकार्यमे तप्पिनन्
सिरियुं बोवुनु ब्राणहानियु नगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 111 ॥

तनयुं गाञ्चि धनम्बु निञ्चि दिविजस्थानम्बु गट्टिञ्चि वि
प्रुन कुद्वाहमु जेसि सत्कृतिकिं बात्रुण्डै तटाकम्बु ने
र्पुनं द्रव्विञ्चि वनम्बु वॆट्टि मननी पोलेडु नीसेवं जे
सिन पुण्यात्मुण्डु पोवु लोकमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 112 ॥

क्षितिनाधोत्तम! सत्कवीश्वरुण्ड् वच्चॆन् मिम्मुलं जूडङ्गा
नतण्डे मेटि कवित्ववैखरिनि सद्यःकाव्यनिर्मात तत्
प्रतिभ ल्मञ्चिनि तिट्टुपद्यमुलु चॆप्पुं दातण्डैनन् ममुं
ग्रितमे चूचॆनु बॊम्मटञ्चु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 113 ॥

नीकुं गानि कवित्व मॆव्वरिकि नेनीनञ्चु मीदॆत्तितिन्
जेकॊण्टिन् बिरुदम्बु कङ्कणमु मुञ्जें गट्टितिं बट्टितिन्
लोकुल् मॆच्च व्रतम्बु नातनुवु कीलुल् नेर्पुलुं गावु छी
छी कालम्बुलरीति दप्पॆडु जुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 114 ॥

निच्चल् निन्नु भजिञ्चि चिन्मयमहा निर्वाणपीठम्बु पै
रच्चल्सेयक यार्जवम्बु कुजन व्रातम्बुचें ग्राङ्गि भू
भृच्चण्डालुरं गॊल्चि वारु दनुं गोपिंमन् बुधुं डार्तुण्डै
चिच्चारं जमु रॆल्लं जल्लुकॊनुनो श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 115 ॥

दन्तम्बु ल्पडनप्पुडे तनुवुनन्दारूढि युन्नप्पुडे
कान्तासङ्घमु रोयनप्पुडे जरक्रान्तम्बु गानप्पुडे
वितल्मेन जरिञ्चनप्पुडॆ कुरुल्वॆल्लॆल्ल गानप्पुडे
चिन्तिम्पन्वलॆ नीपदाम्बुजमुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ॥ 116 ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard (English). 

SREE KAALA HASTISWARA SATAKAM

śrīvidyutkalitā'javañjavamahā-jīmūtapāpāmbudhā-
rāvēgambuna manmanōbjasamudī-rṇatvambuṃ gōlpōyitin ।
dēvā! mī karuṇāśaratsamayamiṃ-tēṃ jāluṃ jidbhāvanā-
sēvaṃ dāmaratamparai maniyedan- śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 1 ॥

vāṇīvallabhadurlabhambagu bhavaddvārambuna nnilchi ni
rvāṇaśrīṃ jeRapaṭṭaṃ jūchina vichāradrōhamō nitya ka
ḻyāṇakrīḍalaṃ bāsi durdaśalapā lai rājalōkādhama
śrēṇīdvāramu dūRañjēsi tipuḍō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 2 ॥

antā midhya talañchi chūchina naruṃ ḍaṭlau ṭeRiṅgin sadā
kānta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambañchu mōhārṇava
chibhrāntiṃ jendi jariñchu gāni paramārdhambaina nīyanduṃ dāṃ
jintākantayu jinta nilpaṇḍugadā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 3 ॥

nī nā sandoḍambāṭumāṭa vinumā nīchēta jītambu nēṃ
gāniṃ baṭṭaka santatambu madi vēḍkaṃ goltu nantassapa
tnānīkambuna koppagimpakumu nannāpāṭīyē chāluṃ dē
jīnollaṃ gari nolla nolla sirulan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 4 ॥

bhavakēlīmadirāmadambuna mahā pāpātmuṇḍai vīḍu na
nnu vivēkimpaṃ ḍaṭañchu nēnu narakārṇōrāśipālainaṃ ba
ṭṭavu; bāluṇḍokachōṭa nāṭatamitōḍa nnūtaṃ gūlaṅgaṃ daṃ
ḍri vichārimpaka yuṇḍunā kaṭakaṭā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 5 ॥

svāmidrōhamuṃ jēsi yēnokani golvambōtinō kāka nē
nīmāṭa nvinanollakuṇḍitino ninnē dikkugāṃ jūḍanō
yēmī iṭṭivṛdhāparādhinagu nannī duḥkhavārāśivī
chī madhyambuna muñchi yumpadagunā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 6 ॥

divijakṣmā ruha dhēnu ratna ghanabhūti prasphuradratnasā
nuvu nī villu nidhīśvaruṇḍu sakhuṃ ḍarṇōrāśikanyāvibhuṃ
ḍuviśēṣārchakuṃ ḍiṅka nīkena ghanuṇḍuṃ galgunē nīvu chū
chi vichārimpavu lēmi nevvaṇḍuḍupun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 7 ॥

nītō yudhdhamu chēya nōmpaṃ gavitā nirmāṇaśakti nninuṃ
brītuñjēyagalēnu nīkoRaku daṇḍriñjampagāñjāla nā
chētan rōkaṭa ninnumottaveRatuñjīkāku nābhakti yē
rītinnākiṅka ninnu jūḍagalugan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 8 ॥

ālumbiḍḍalu dallidaṇḍrulu dhanambañchu nmahābandhanaṃ
bēlā nāmeḍa gaṭṭināḍavika ninnēvēḻaṃ jintintu ni
rmūlambaina manambulō negaḍu durmōhābdhilōṃ gruṅki yī
śīlāmālapu jinta neṭluḍipedō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 9 ॥

nippai pātakatūlaśaila maḍachun nīnāmamun mānavul
tappan davvula vinna nantaka bhujādarpōddhataklēśamul
tappundārunu muktu laudu ravi śāstrambulmahāpaṇḍitul
cheppaṅgā damakiṅka śaṅka valenā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 10 ॥

vīḍembabbina yappuḍuṃ dama nutul vinnappuḍumboṭṭalōṃ
gūḍunnappuḍu śrīvilāsamulu paikonnappuḍuṃ gāyakul
pāḍaṅga vinunappuḍun jelaṅgu dambhaprāyaviśrāṇana
krīḍāsaktula nēmi cheppavalenō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 11 ॥

ninu sēvimpaga nāpadal voḍamanī nityōtsavaṃ babbanī
janamātruṇḍananī mahātmu ḍananī saṃsāramōhambu pai
konanī jñānamu galganī grahaganul gundimpanī mēluva
chchina rānī yavi nāku bhūṣaṇamulō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 12 ॥

ē vēdambu baṭhiñche lūta bhujaṅgaṃ bēśāstramulsūche dā
nē vidyābhyasanambonarcheṃ gari cheñchēmantra mūhiñche bō
dhāvirbhāvanidānamul chaduvulayyā! kāvu! mīpādasaṃ
sēvāsaktiye kāka jantutatikin śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 13 ॥

kāyal gāche vadhūnakhāgramulachē gāyambu vakṣōjamul
rāyan rāpaḍe Rommu manmadha vihāraklēśavibhrāntichē
brāyaṃ bāyenu baṭṭagaṭṭe dalacheppan rōta saṃsāramēṃ
jēyañjāla viraktuṃ jēyaṅgadavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 14 ॥

ninnērūpamugā bhajintu madilō nīrūpu mōkālo strī
channō kuñchamu mēkapeṇṭikayo yī sandēhamulmānpi nā
kannāra nbhavadīyamūrti saguṇā kārambugā jūpavē
chinnīrējavihāramattamadhupā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 15 ॥

ninu nāvāṅkili gāvumaṇṭino marunnīlākābhrāntiṃ guṃ
ṭena pommaṇṭino yeṅgilichchi tinu tiṇṭēṅgāni kādaṇṭinō
ninu nemmindaga viśvasiñchusujanānīkambu rakṣimpañjē
sina nāvinnapamēla gaikonavayā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 16 ॥

Rālan Ruvvagaṃ jētulāḍavu kumārā! rammu rammñchunēṃ
jālan jampaṅga nētramu ndiviyaṅgāśaktuṇḍanēṃ gānu nā
śīlaṃ bēmani cheppanunnadiṅka nī chittambu nā bhāgyamō
śrīlakṣmīpatisēvitāṅghriyugaḻā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 17 ॥

rājul mattulu vārisēva narakaprāyambu vārichchunaṃ
bhōjākṣīchaturantayānaturagī bhūṣādu lātmavyadhā
bījambul tadapēkṣa chālu maritṛptiṃ bonditin jñānala
kṣmījāgratpariṇāma mimmu dayatō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 18 ॥

nīrūpambu dalampaṅgāṃ dudamodal nēgāna nīvainachō
rārā rammani yañchuṃ jeppavu pṛdhārambhambu liṅkēṭikin!
nīra nmumpumu pāla mumpu miṅka ninnē nammināṇḍaṃ jumī
śrīrāmārchita pādapadmayugaḻā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 19 ॥

nīku nmāṃsamu vāñChayēni kaRavā nīchēta lēḍuṇḍaṅgāṃ
jōkainaṭṭi kuṭhāramuṇḍa nanala jyōtuṇḍa nīruṇḍaṅgā
bākaṃ boppa ghaṭiñchi chētipunukan bhakṣimpakābōyachēṃ
jēkoṃ ṭeṅgilimāṃsamiṭlu dagunā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 20 ॥

rājai duṣkṛtiṃ jendeṃ janduruṇḍu rārājai kubēruṇḍu dṛ
grājīvambunaṃ gāñche duḥkhamu kurukṣmāpāluṃ ḍāmāṭanē
yājiṃ gūle samastabandhuvulatō nā rājaśabdhambu chī
Chī janmāntaramandu nollanujumī śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 21 ॥

rājardhātuṇḍainachō nechaṭa dharmambuṇḍu nērīti nā
nājātikriya lērpaḍun sukhamu mānyaśrēṇi keṭlabbu rū
pājīvāḻiki nēdi dikku dhṛtinī bhaktul bhavatpādanī
rējambul bhajiyintu rēteRaṅgunan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 22 ॥

taraṅgal pippalapatramul meRaṅgu ṭaddambul maruddīpamul
karikarṇāntamu leṇḍamāvula tatul khadyōtkīṭaprabhal
suravīdhīlikhitākṣarambu lasuvul jyōtsnāpaḥpiṇḍamul
sirulandēla madāndhulauduru janul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 23 ॥

ninnunnammina rīti namma norulan nīkanna nākennalē
rannaḻammulu tallidaṇḍrulu gurundāpatsahāyundu nā
yannā! yennaḍu nannu saṃskṛtiviṣādāmbhōdhi dāṭiñchi ya
Chchinnānandasukhābdhiṃ dēlchedo kadē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 24 ॥

nī pañchaṃ baḍiyuṇḍagāṃ galiginan bhikṣānnamē chālu n
kṣēpaṃ babbina rājakīṭamula nēsēvimpṅgānōpa nā
śāpāśambulaṃ juṭṭi trippakumu saṃsārārdhamai baṇṭugāṃ
jēpaṭṭaṃ daya galgēnēni madilō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 25 ॥

nī pērun bhavadaṅghritīrdhamu bhavanniṣṭhyūta tāmbūlamun
nī paḻlembu prasādamuṃ gonikadā nē biḍḍanaināṇḍa na
nnīpāṭiṃ garuṇimpu mōmpa niṅka nīnevvārikiṃ biḍḍagāṃ
jēpaṭṭaṃ daguṃ baṭṭi mānaṃ dagadō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 26 ॥

ammā yayya yaṭañchu nevvarini nēnannanśivā! ninnunē
summī! nī madiṃ dallidaṇḍrulanaṭañchu njūḍaṅgāmbōku nā
kimmaiṃ dalliyuṃ daṇḍriyun guruṇḍu nīvē kāka saṃsārapuṃ
jimmañjīkaṇṭi gappina ngaḍavu nan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 27 ॥

koḍukul puṭṭa raṭañchu nēḍtu ravivēkul jīvanabhrāntulai
koḍukul puṭṭare kauravēndruna kanēkul vārichē nēgatul
vaḍaseṃ butrulu lēni yā śukunakun bāṭillenē durgatul!
cheḍunē mōkṣapadaṃ maputrakunakun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 28 ॥

grahadōṣambulu durnimittamulu nīkaḻyāṇanāmambu pra
tyahamuṃ bērkonuttamōttamula bādhambeṭṭagānōpunē?
dahanuṃ gappaṅgañjālunē śalabhasantānambu nī sēvaṃ jē
si hataklēsulu gārugāka manujul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 29 ॥

aḍugaṃmōnika nanyamārgaratulambrāṇāvanōtsāhinai
yaḍugambōyina mōdu nīdu padapadmārādhakaśrēṇiyu
nneḍaku nninnu bhajimpaṅgāṅganiyu nākēlā parāpēkṣa kō
reḍi diṅkēmi bhavatprasādame tagun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 30 ॥

madamātaṅgamu landalambula harul māṇikyamu lpallakul
mudital chitradukūlamu lparimaḻambu lmōkṣamīñjālunē?
madilō vīni napēkṣasēsi nṛpadhāmadvāradēśambuṃ gā
chi dinambul vṛdhaputturajñulakaṭā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 31 ॥

rōsī rōyadu kāminījanula tāruṇyōrusaukhyambulan
pāsī pāyaru putramitrajana sampadbhrānti vāñChālatal
kōsī kōyadu nāmanaṃ bakaṭa nīkuṃ brītigā sat kriyal
chēsī chēyadu dīni truḻḻaṇapavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 32 ॥

ennēḻḻundu nēmi gandu niṅkanēnevvāri rakṣiñchedan
ninnē niṣṭha bhajiñcheda nnirupamōnnidrapramōdambu nā
kennaṇḍabbeḍu nntakālamiṅka nēniṭlunna nēmayyeḍiṃ?
jinnambuchchaka nannu nēlukolavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 33 ॥

chāvaṃ gālamu chēruvau ṭeRiṅgiyuṃ jālimpaṅgā lēka na
nnevaidyuṇḍu chikitsaṃ brōvaṅgalaṇḍō yēmandu rakṣiñchunō
ē vēlpul kṛpañjūturō yanuchu ninnintainaṃ jintimpaṇḍā
jīvachChrādhdhamuṃ jēsikonna yatiyun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 34 ॥

dinamuṃ jittamulō suvarṇamukharī tīrapradēśāmrakā
nanamadhyōpala vēdikāgramuna nānandambunaṃ baṅkajā
nananiṣtha nnunuṃ jūḍaṃ gannanadivō saukhyambu lakṣmīvilā
sinimāyānaṭanal sukhambu lagunē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 35 ॥

ālañchu nmeḍaṃ gaṭṭi dāniki navatyaśrēṇiṃ galpiñchi ta
dbhālavrātamu nichchipuchchuṭanu sambandhambu gāviñchi yā
mālarmambuna bāndhavaṃ baneḍi prēmaṃ gondaRaṃ drippaṅgāṃ
sīlansīla yamarchina ṭlosaṅgitō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 36 ॥

tanuvē nityamugā nonarchu madilēdā chachchi janmimpakuṃ
ḍa nupāyambu ghaṭimpu māgatula reṇṭa nnērpu lēkunna lē
dani nākippuḍa cheppu chēyaṅgala kāryambunna saṃsēvaṃ jē
si ninuṃ gāñchedaṅgāka kālamunanō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 37 ॥

padunālgēle mahāyugambu loka bhūpāluṇḍu; chelliñche na
yyudayāstāchalasandhi nājña nokaṃ ḍāyuṣmantuṇḍai vīriya
bhyudayaṃ bevvaru cheppaṅgā vinaro yalpulmattulai yēla cha
chchedarō rājula mañchu nakkaṭakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 38 ॥

rājannantane pōvunā kṛpayu dharmambābhijātyambu vi
dyājātakṣama satyabhāṣaṇamu vidvanmitrasaṃrakṣayun
sauganyambu kṛtambeRuṅgaṭayu viśvāsambu gākunna du
rbījaśrēṣthulu gāṃ gatambu galadē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 39 ॥

munu nīchē napavargarājyapadavī mūrdhābhiṣēkambu gāṃ
china puṇyātmulu nēnu nokkasarivō chintiñchi chūḍaṅga ne
ṭlaninaṃ gīṭaphaṇīndrapōtamadavē daṇḍōgrahiṃsāvichā
rini gāṅgāṃ ninu gānaṅgāka madilō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 40 ॥

pavamānāśanabhūṣaṇaprakaramun bhadrēbhacharmambu nā-
ṭavikatvambuṃ priyambulai bhugahaśuṇḍālātavīchārulan
bhavaduḥkhambulaṃ bāpu ṭoppuṃ jelandimbāṭiñchi kaivalyami-
chchi vinōdiñchuṭa kēmi kāraṇamayā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 41 ॥

amarastrīla ramiñchinaṃ jeḍadu mōhaṃ bintayun brahmapa-
ṭṭamu sidhdhiñchina nāsa dīRadu nirūḍhakrōdhamun sarvalō-
kamula nmriṅgina māna dinduṃ gala sau-khyaṃ bolla nīsēvaṃ jē-
si mahāpātakavārirāśiṃ gaḍatun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 42 ॥

chanuvāriṃ gani yēdchuvāru jamuṇḍā satyambugā vattu mē
manumānambiṅka lēdu nammamani tārāvēḻa nārēvunan
munuṅgambōvuchu bāsa sēyuṭa sumī mummāṭikiṃ jūḍagāṃ
jenaṭu lgānaru dīnibhāvamidivō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 43 ॥

bhavaduḥkhambulu rājakīṭamula nēbrārdhiñchinaṃ bāyunē
bhavadaṅghristutichētaṅgāka vilasadbālakṣudhāklēśadu
ṣṭavidhulmānune chūḍa mēṅkameḍachaṇṭandalli kāruṇyadba
ṣthiviśēṣambuna nichchi chaṇṭambale nō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 44 ॥

pavi puṣpambagu nagni mañchagu nakūpārambu bhūmīsthalaṃ
bavu śatruṃ ḍatimitruṇḍau viṣamu divyāhāramau nennaṅgā
navanīmaṇḍalilōpalan śiva śivē tyābhāṣaṇōllāsikin
śiva nī nāmamu sarvavaśyakaramau śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 45 ॥

lēvō kānalaṃ gandhamūlaphalamul lēvō guhal tōyamul
lēvō yēRulaṃ ballavāstaraṇamul lēvō sadā yātmalō
lēvō nīvu viraktula nmanupa jāliṃ bondi bhūpāluran
sēval sēyaṅgaṃ bōdu rēloko janul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 46 ॥

munu nēṃ buṭṭina puṭṭu lenni galavō mōhambuchē nanduñjē
sina karmambula prōvu lenni galavō chintiñchinan gāna nī
jananambē yani yunna vāḍa nidiyē chālimpavē ninnuṃ go
lchina puṇyambunakuṃ gṛpāratuṇḍavai śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 47 ॥

tanu vendāka dharitri nuṇḍu nanu nandākan mahārōgadī
panaduḥkhādulaṃ bondakuṇḍa nanukampādṛṣṭi vīkṣiñchi yā
venukan nīpadapadmamul dalañchuchun viśvaprapañchambuṃ bā
sina chittambuna nuṇḍañjēyaṅgadavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 48 ॥

malabhūyiṣṭa manōjadhāmamu suṣumnādvāramō yāru kuṃ
ḍaliyō pādakarākṣiyugmambulu ṣaṭkañjambulō mōmu dā
jalajambō niṭalambu chandrakaḻayō saṅgambu yōgambo gā
sili sēvinturu kāntalan bhuvi janul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 49 ॥

jalakambul rasamul prasūnamulu vāchābandhamul vādyamu
lkalaśabdhadhvanu lañchitāmbara malaṅkārambu dīptu lmeRuṃ
gulu naivēdyamu mādhurī mahimagāṃ goltunninun bhaktiraṃ
jila divyārchana gūrchi nērchina kriyan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 50 ॥

ēlīla nnutiyimpavachchu nupamōtprēkṣādhvanivyaṅgyaśa
bdhālaṅkāraviśēṣabhāṣala kalabhyambaina nīrūpamuṃ
jāluñjāluṃ gavitvamulniluchunē satyambu varṇiñchuchō
chī! lajjimparugāka mādṛśakavul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 51 ॥

pāluṃ buvvayuṃ beṭṭedaṃ guḍuvarā pāpanna rā yanna lē
lēlemmanna naraṇṭipaṇḍluṃ goni tēlēkunna nēnollanaṃ
ṭē lālimparē tallidaṇḍrulapu ḍaṭlē techchi vātsalya la
kṣmīlīlāvachanambulaṃ guḍuparā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 52 ॥

kalalañchun śakunambulañchu grahayōgaṃ bañchu sāmudrikaṃ
bu laṭañchuṃ devulañchu diṣṭmanuchun bhūtambulañchu nviṣā
dulaṭañchu nnimiṣārdha jīvanamulañchuṃ brītiṃ buṭṭiñchi yī
silugul prāṇulakenni chēsitivayā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 53 ॥

talamīndaṃ gusumaprasāda malikasthānambupai bhūtiyun
gaḻasīmambuna daṇḍa nāsikatudan gandhaprasārambu lō
pala naivēdyamuṃ jērchu nē manujṃ ḍābhaktuṇḍu nīkeppuḍuṃ
jelikāḍai vihariñchu raupyagiripai śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 54 ॥

āluṃ biḍḍalu mitrulun hitulu niṣṭardhambu līnērturē
vēḻa nvāri bhajimpaṃ jālipaḍa kāvirbhūta mōdambunaṃ
gālambella sukhambu nīku niṅka bhaktaśrēṇi rakṣimpakē
śrīlevvārikiṃ gūḍambeṭṭedavayā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 55 ॥

sulabhulmūrkhu lanuttamōttamula rājulgalgiyēvēḻa na
nnalantalabeṭṭina nī padābdhamulaṃ bāyañjāla nēmichchinaṃ
galadhautāchala mēlu ṭambunidhilōṃ gāpuṇḍu ṭabjambu paiṃ
jeluvoppun sukhiyimpaṃ gāñchuṭa sumī śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 56 ॥

kaladhautādriyu nasthimālikayu gōgandharvamun bunkayuṃ
bulitōlu nbhasitambuṃ bāmpatodavul pōkuṇḍaṃ dōmbuṭlakai
toli nēvāralatōḍaṃ buṭṭaka kaḻādulgalge mēlayyenā
siluvuḻūramuchēsikoṃ ṭeRiṅgiyē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 57 ॥

śrutulabhyāsamuchēsi śāstragarimal śōdhiñchi tattvambulan
mati nūhiñchi śarīra masthiramu brahmambenna satyambu gāṃ
chiti mañchun sabhalan vṛdhāvachanamu lcheppaṅganē kāni ni
rjitachittasthira saukhyamul deliyarō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 58 ॥

gati nīvañchu bhajiñchuvāra lapavargaṃ bondagānēla saṃ
tatamuṃ gūṭikinai charimpa vinalēdā 'yāyu rannaṃ praya
chChati' yañchunmoRaveṭṭagā śrutulu saṃsārāndhakārābhi dū
ṣitadurmārgul gānaṃ gānambaḍavō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 59 ॥

ratirā juddhati mīRa nokkapari gōrājāśvuni nnottaṃ bō
nataṃ ḍādarpaku vēga notta gavayaṃ bāmbōtunuṃ dāṅki yu
grataṃ bōrāḍaṅganunna yunnaḍimi lēṅgalvōle śōkānala
sthitipālai moRapeṭṭunan manupavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 60 ॥

antā saṃśayamē śarīraghaṭanambantā vichārambe lō
nantā duḥkhaparamparānivitame mēnantā bhayabhrāntamē
yantānantaśarīraśōṣaṇame durvyāpāramē dēhikin
jintan ninnuṃ dalañchi pondaru narul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 61 ॥

santōṣiñchitiniṃ jāluñjālu ratirājadvārasaukhyambulan
śāntin bonditiṃ jāluñjālu bahurājadvārasaukhyambulan
śāntiṃ bondedaṃ jūpu brahmapadarājadvārasaukhyambu ni
śchintan śāntuṇḍa naudu nī karuṇachē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 62 ॥

stōtraṃ banyulaṃ jēyanollani vratasthulvōle vēsambutōṃ
butrī putra kalatra rakṣaṇa kaḻābudhdhin nṛpālā(a)dhaman
bātraṃ bañchu bhajimpambōdu ritiyun bhāṣyambe yivvārichā
ritraṃ bennaṇḍu mechcha neñcha madilō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 63 ॥

akalaṅkasthiti nilpi nāḍa manu ghaṇṭā(ā)rāvamun bindudī
pakaḻāśrēṇi vivēkasādhanamuloppan būni yānandatā
rakadurgāṭavilō manōmṛgamugarvasphūrti vāriñchuvā
rikiṅgā vīḍu bhavōgrabandhalatikal śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 64 ॥

okayardhambu ninnu nē naḍugaṅgā nūhiñchi neṭlainaṃ bo
mmu kavitvambulu nākuṃ jendanivi yēmō yaṇṭivā nāduji
hvaku naisargika kṛtya mintiya sumī prārdhiñchuṭē kādu kō
rikala nninnunugāna nāku vaśamā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 65 ॥

śukamul kiṃśukapuṣpamul gani phalastōmaṃ baṭañchunsamu
tsukataṃ dēraṅgaṃ bōvu nachchaṭa mahā duḥkhambu siddhiñchuṃ; ga
rmakaḻābhāṣalakellaṃ brāpulagu śāstrambu lvilōkiñchuvā
riki nityatvamanīṣa dūramaguñjū śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 66 ॥

okariṃ jampi padasthulai bratukaṃ dāmokkokka rūhinturē
loko tāmennaṇḍuṃ jāvarō tamakuṃ bōvō sampadal putrami
trakaḻatrādulatōḍa nitya sukhamandaṃ gandurō yunnavā
riki lēdō mṛti yennaṇḍuṃ gaṭakaṭa śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 67 ॥

nī kāruṇyamuṃ galginaṭṭi naruṃ ḍēnīchālayambula joraṃ
ḍēkārpaṇyapu māṭalāḍa narugaṃ ḍevvāritō vēṣamul
gaikōḍē matamul bhajimpaṃ ḍilanēkaṣṭaprakārambulan
jīkākai cheḍipōndu jīvanadaśan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 68 ॥

jñātul drōhambu vāṇḍru sēyukapaṭēryādi kriyādōṣamul
mātaṇḍrāna sahimparādu pratikarmambiñchukē jēyagāṃ
bōtē dōsamu gāna māni yatinai pōṅgōrinan sarvadā
chētaḥkrōdhamu māna deṭlu naḍutun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 69 ॥

chaduvul nērchina paṇḍitādhamulu svēchChābhāṣaṇakrīḍalan
vadaran saṃśayabhīkarāṭavulaṃ drōvaḻappi vartimpaṅgā
madanakrōdhakirātulanduṃ gani bhīmaprauḍhichēṃ dāṅkinaṃ
jedaruṃ jittamu chittagimpaṅgadavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 70 ॥

rōsiṃ dēṇṭidi rōnta dēṇṭidi mano rōgasthuṇḍai dēhi tāṃ
būsindēṇṭidi pūnta lēṇṭivi madā(a)pūtambu lī dēhamul
mūsindēṇṭidi mūntalēṇṭivi sadāmūḍhatvamē kāni tāṃ
jēsindēṇṭidi chēntalēṇṭivi vṛdhā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 71 ॥

śrī śailēśu bhajintunō yabhavuṅgāñchī nādhu sēvintunō
kāśīvallabhuṃ golvambōduno mahā kāḻēśuṃ būjintunō
nāśīlaṃ baṇuvaina mēru vanuchun rakṣimpavē nī kṛpā
śrī śṛṅgāravilāsahāsamulachē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 72 ॥

ayavārai chariyimpavachchuṃ dana pādāṃ(a)bhōjatīrdhambulan
dayatōṃ gommanavachchu sēvakuni yardhaprāṇadēhādula
nniyu nā sommanavachchuṅgāni sirulannindiñchi ninnātmani
ṣkriyataṃ gānaṅgarādu paṇḍitulakun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 73 ॥

māyā(a) jāṇḍakaraṇḍakōṭiṃ boḍigāmardhiñchirō vikramā(a)
jēyuṃ gāyajuṃ jampirō kapaṭalakṣmī mōhamuṃ bāsirō
yāyurdayabhujaṅgamṛtyuvu nanāyāsambunan gelchirō
śrēyōdāyak laudu reṭṭu litarul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 74 ॥

chavigāṃ jūḍa vinaṅga mūrkonaṃ danūsaṅgharṣaṇāsvādamoṃ
da vinirmiñcheda vēla jantuvula nētatkrīḍalē pātaka
vyavahārambalu sēyunēmiṭiki māyāvidyachē broddupu
chchi vinōdimpaṅga dīna nēmi phalamō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 75 ॥

venukṃ jēsina ghōradurdaśalu bhāvimpaṅga rōntayyeḍun
venukan mundaṭa vachchu durmaraṇamul vīkṣimpa bhītayyeḍun
nanu nēñjūḍaga nāvidhuḻalañchiyun nākē bhayaṃ bayyeḍuṃ
jenakuñjīṅkaṭiyāyeṃ gālamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 76 ॥

pariśīliñchiti mantratantramulu cheppa nviṇṭi sāṅkhyādiyō
ga rahasyambulu vēda śāstramulu vakkāṇiñchitin śaṅkavō
darayaṃ gummaḍikāyalōni yavagiñjantaina nammichñchi su
sthiravijñānamu trōvaṃ jeppaṅgadavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 77 ॥

modalaṃ jēsinavāri dharmamulu nirmūlambugāṃ jēsi du
rmadulai yippuḍu vāre dharmamu lonarpaṃ dammu daivambu na
vvaḍe rānunna durātmulella damatrōvaṃ bōvarē ēla chē
sedarō mīndu dalañchichūḍa kadhamul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 78 ॥

kāsantaina sukhaṃ bonarchuno manaḥkāmambu līḍērchunō
vīsambainanu veṇṭavachchuno jagadvikhyātiṃ gāviñchunō
dōsambu lbeḍaṃ bopunō valasinandōḍtō mimuṃ jūpunō
Chī! saṃsāradurāśa yēludupavō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 79 ॥

okapūṇṭiñchuka kūḍa takkuvagunē nōrvaṅgalēṃ ḍeṇḍakō
paka nīḍanvedakuṃ jaliṃ jaḍichi kumpaṭlettukōñjūchu vā
naku niṇḍiṇḍlunu dūRu nītanuvu dīnanvachchu saukhyambu rō
si kaḍāsimparugāka martvulakaṭa śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 80 ॥

kēdārādisamastatīrdhamulu kōrmiñjūḍaṃ bōnēṇṭikin
gāḍā muṅgili vāraṇāsi! kaḍupē kailāsaśailambu mī
pādadhyānamu sambhaviñchunapuḍē bhāvimpa najñānala
kṣmīdāridryulu gāre lōku lakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 81 ॥

tamakoṃ boppaṃ barāṅganājanapara dravyambulan mruchchilaṃ
ga mahōdyōgamu sēyanemmanamudoṅgaṃ baṭṭi vairāgyapā
śamulaṃ juṭṭi bigimañchi nīducharaṇa stambhañjunaṃ gaṭṭivai
chi mudaṃ beppuḍuṃ galgañjēya gaḍavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 82 ॥

vēdhaṃ diṭṭagarādugāni bhuvilō vidvāṃsulañjēya nē
lā dhīchāturiṃ jēseṃ jēsina gulāmāpāṭanē pōka kṣu
dbādhādul galigimpanēla yadi kṛtyambaina durmārgulaṃ
jī! dhātrīśulaṃ jēyanēṇṭi kakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 83 ॥

puḍami nninnoka bilvapatramunanēṃ būjiñchi puṇyambunuṃ
baḍayannēraka pekkudaivamulakuṃ bappul prasādambulaṃ
guḍumul dōselu sāresattulaḍukul guggiḻḻunuṃ bēṭṭuchuṃ
jeḍi yenduṃ goRagākapōdu rakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 84 ॥

vittajñānamu pādu chittamu bhavāvēśambu rakṣāmbuvul
mattatvambu tadaṅkuraṃ ainṛtamul māRāku latyantadu
dvṛttul puvvuluṃ baṇḍlu manmadhamukhā virbhūtadōṣambuluṃ
jittādhyunnatanimbabhūjamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 85 ॥

nīpaiṃ gāpyamu cheppuchunna yataṇḍunnīpadyamul vrāsiyi
mmā pāṭhaṃmonarintunanna yataṇḍun mañjuprabandhambu ni
ṣṭāpūrtiṃ baṭhiyiñchuchunna yataṇḍun sadbāndhavul gāka chī
chī! pṛṣṭhāgatabāndhavambu nijamā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 86 ॥

sampadgarvamuṃ bāRandrōli ripulan jaṅkiñchi yākāṅkṣalan
dampulveṭṭi kaḻaṅkamu lnaRaki bandhaklēśadōṣambulaṃ
jimpulsēsi vayōvilāsamulu saṅkṣēpiñchi bhūtambulaṃ
jempalvēyaka ninnuṃ gānanagunā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 87 ॥

rājaśrēṇiki dāsulai sirulaṃ gōraṃ jēraṅgā saukhyamō
yī janmambu tarimpañjēyagala mimmē proddu sēviñchu ni
rvyājāchāramu saukhyamō teliyalērau mānavu lpāparā
jījātātimadāndhabuddhu laguchun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 88 ॥

ninnaṃ jūḍaro monnaṃ jūḍarō janul nityambu jāvaṅga nā
pannu lgannanidhāna mayyeḍi dhanabhrāntin visarjimpalē
kunnā rennaṇḍu ninnu gaṇḍu rika martvul golvarēmō ninun
vinnaṃ bōvaka yanyadaivaratulan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 89 ॥

nannē yenuṅgutōluduppaṭamu buvvākālakūtambu chē
ginnē brahmakapāla mugramagu bhōgē kaṇṭhahārambu mēl
ninnīlāguna nuṇṭayuṃ delisiyun nīpādapadmambu chē
rchen nārayaṇuṃ ḍeṭlu mānasamuṃ dā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 90 ॥

dvāradvāramulanduṃ jañchukijanavrātambu daṇḍaṃmulan
dōrantsthali bagganaṃ boḍuchuchun durbhāṣalāḍa nmaRin
vāriṃ brārdhanachēsi rājulaku sēvalsēyaṅgāmbōrula
kṣmīrājyambunu gōri nīmarijanul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 91 ॥

ūrūraṃ janulella bikṣa midarōyundaṃ guhalgalgavō
chīrānīkamu vīdhulaṃ dorukarō śītāmṛtasvachChavāḥ
pūraṃ bērulaṃ bāRadō tapasulambrōvaṅga nīvōpavō
chēraṃ bōvudurēla rāgula janul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 92 ॥

daya jūḍuṇḍani gondaRāḍuduru nityambun ninuṃ golchuchun
niyamaṃ bentō phalambu nantiyekadā nīvīya piṇḍentō aṃ
tiyakā nippaṭiyuṃ dalampananu buddhiṃ jūḍa; nēlabbuni
ṣkriyatan ninnu bhajimpa kiṣṭasukhamul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 93 ॥

ārāvaṃ budayiñcheṃ dārakamuga nātmābhravīdhinmahā(a)
kārōkāramakārayuktamagu nōṅkārābhidhānambu che
nnārun viśva manaṅgaṃ danmahimachē nānādabindul sukha
śrī rañjillaṃ gaḍaṅgu nīvade sumī śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 94 ॥

nībhaktu lmadivēla bhaṅgula ninunsēvimbuchun vēḍaṅgā
lōbhambēṭiki vāri kōrkulu kṛpaḻutvambunaṃ dīrmarā
dā bhavyambuṃ dalañchi chūḍu paramārdhaṃ bichchi pommanna nī
śrī bhāṇḍaramulōṃ goRantapaḍunā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 95 ॥

modalanbhaktulakichchināṇḍavugadā mōkṣambu nēṃ ḍēmayā
'mudiyaṅgā mudiyaṅgaṃ buṭṭu ghanamau mōhambu lōbhambu' na
nnadi satyambu kṛpaṃ dalampa nokavuṇyātmuṇḍu ninnātma go
lchi dinambun moRaveṭṭaṅgāṃ gaṭagaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 96 ॥

kāladvārakavāṭabandhanamu duṣkālpramāṇakriyā
lōlājālakachitraguptamukhava lmīkōgrajihvādbhuta
vyaḻavyāḻavirōdhi mṛtyumukhadaṃṣṭrā(a)hārya vajrambu di
kchēlālaṅkṛta! nīdunāma marayan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 97 ॥

padivēlalainanu lōkakaṇṭakulachēṃ brāpriñchu saukhyambu nā
madikiṃ bathyamu gādu sarvamunakun madhyasthuṇḍai satyadā
nadayādul gala rāju nākosaṅgu mēnavvāni nī yaṭlachū
chi dinambun mudamondudun gaḍapaṭan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 98 ॥

tātal talliyuṃ daṇḍriyun maRiyuṃ beddal chāvagāṃ jūḍarō
bhītiṃ bondaṅganēla chāvunakuṅgāṃ beṇḍlāmubiḍḍal hita
vrātambun balavimpa jantuvulakun vālāyamaiyuṇḍaṅgāṃ
jētōvīdhi naruṇḍu ningoluvaṇḍō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 99 ॥

jātul seppuṭa sēvasēyuṭa mṛṣal sandhiñchu ṭanyāyavi
khyātiṃ bonduṭa koṇḍekāṇḍavuṭa hiṃsārambhakuṇḍauṭa mi
dhyātātparyamulāḍuṭanniyuṃ baradravyambunāśiñchi yī
śrī tā nenniyugambu luṇḍaṅgaladō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 100 ॥

cheḍugul kondaRu kūḍi chēyaṅgambanul chīkaṭlu dūRaṅgaṃ mā
lpaḍitiṃ gāna grahimparāni ninu nollañjālaṃ bommañchu nil
velandrōchinaṃ jūrupaṭṭukoni nē vrēlāḍuduṃ gōrkiṃ gō
reḍi yardhambulu nāku nēla yiḍavō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 101 ॥

bhasitōddhūḻanadhūsarāṅgulu jaṭābhārōttamāṅgul tapō
vyasanamul sādhitapañchavarṇarasamul vairāgyavantul nitāṃ
tasukhasvāntulu satyabhāṣaṇalu nudyadratnarudrākṣarā
jisamētul tudanevvaraina golutun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 102 ॥

jalajaśrī gala mañchinīḻḻu galavāchatrātilō bāpurē!
velivāḍa nmaRi bāmpanillugaladāvēsālugā nakkaṭā!
nali nā reṇḍu guṇambu leñchi madilō nannēmi rōyaṅga nī
cheluvambaina guṇambu leñchukonavē śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 103 ॥

gaḍiyal reṇṭiko mūṇṭikō gaḍiyakō kādēni nēṇḍelliyō
kaḍa nēṇḍādiko yennaṇḍō yeRuṃ ga mīkāyambu lībhūmipaiṃ
baḍagā nunnavi dharmamārgamokaṭiṃ bāṭimpa rī mānavul
cheḍugul nīpadabhaktiyuṃ deliyarō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 104 ॥

kṣitilō doḍḍaturaṅgasāmajamu lēchitrammu lāndōḻikā
tatu lē lekka vilāsinījanasuvasravrāta bhūṣākalā
patanūjādika mēmidurlabhamu nī pādammu larchiñchuchō
jitapaṅkēruhapādapadmayugaḻā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 105 ॥

salilammul jukhukapramāṇa moka puṣmammun bhavanmauḻi ni
śchalabaktiprapattichē naruṇḍu pūjal sēyaṅgā dhanyuṇḍau
nila gaṅgājalachandrakhaṇḍamula dāninduṃ dudiṃ gāñchu nī
cheluvaṃ bantayu nī mahattva midigā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 106 ॥

tamanētradyutiṃ dāme chūḍa sukhamaitādātmyamun gūrpaṅgā
vimalammul kamalābhamul jitalasadvidyullatālāsyamul
sumanōbāṇajayapradammulanuchun jūchun janambūnihā
rimṛgākṣīnivahammukannugavalan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 107 ॥

paṭavadrajjubhujaṅgavadrajatavi bhrāntisphurachChuktiva
dghaṭavachchandraśilājapākusumaru ksāṅgatyavattañchuvā
kpaṭimal nērturu chitsukhaṃ banubhavimpan lēka durmēdhanul
chiṭukannaṃ dalapōyañjūtu radhamul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 108 ॥

ninu nindiñchina dakṣupaiṃ degavo vāṇīnādhu śāsimpavō
chanunā nī pādapadmasēvakulaṃ duchChaṃ bāḍu durmārgulaṃ
benupan nīkunu nīdubhaktatatikin bhēdambu gānaṅga va
chcheno lēkuṇḍina nūRakuṇḍagalavā śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 109 ॥

karidaityun borigonna śūlamu ka(rā)ragra(stha)stambu gādō ratī
śvarunin gālchina phālalōchanaśikhā vargambu challāRenō
paranindāparulan vadhimpa vidiyun bhāṣyambe vārēmi chē
siri nīkun baramōpakāra marayan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 110 ॥

duramun durgamu rāyabāramu maRin doṅgarmamun vaidyamun
naranādhāśraya mōḍabēramunu benmantrambu siddhiñchinan
arayan doḍḍaphalambu galgunadigā kākāryamē tappinan
siriyuṃ bōvunu brāṇahāniyu nagun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 111 ॥

tanayuṃ gāñchi dhanambu niñchi divijasthānambu gaṭṭiñchi vi
pruna kudvāhamu jēsi satkṛtikiṃ bātruṇḍai taṭākambu nē
rpunaṃ dravviñchi vanambu veṭṭi mananī pōlēḍu nīsēvaṃ jē
sina puṇyātmuṇḍu pōvu lōkamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 112 ॥

kṣitinādhōttama! satkavīśvaruṇḍ vachchen mimmulaṃ jūḍaṅgā
nataṇḍē mēṭi kavitvavaikharini sadyaḥkāvyanirmāta tat
pratibha lmañchini tiṭṭupadyamulu cheppuṃ dātaṇḍainan mamuṃ
gritamē chūchenu bommaṭañchu radhamul śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 113 ॥

nīkuṃ gāni kavitva mevvariki nēnīnañchu mīdettitin
jēkoṇṭin birudambu kaṅkaṇamu muñjēṃ gaṭṭitiṃ baṭṭitin
lōkul mechcha vratambu nātanuvu kīlul nērpuluṃ gāvu Chī
Chī kālambularīti dappeḍu jumī śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 114 ॥

nichchal ninnu bhajiñchi chinmayamahā nirvāṇapīṭhambu pai
rachchalsēyaka yārjavambu kujana vrātambuchēṃ grāṅgi bhū
bhṛchchaṇḍāluraṃ golchi vāru danuṃ gōpiṃman budhuṃ ḍārtuṇḍai
chichchāraṃ jamu rellaṃ jallukonunō śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 115 ॥

dantambu lpaḍanappuḍē tanuvunandārūḍhi yunnappuḍē
kāntāsaṅghamu rōyanappuḍē jarakrāntambu gānappuḍē
vitalmēna jariñchanappuḍe kurulvellella gānappuḍē
chintimpanvale nīpadāmbujamulan śrī kāḻahastīśvarā! ॥ 116 ॥

ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம்

ஶ்ரீவித்3யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா-ஜீமூதபாபாம்பு3தா4-
ராவேக3ம்பு3ன மன்மனோப்3ஜஸமுதீ3-ர்ணத்வம்பு3ம் கோ3ல்போயிதின் ।
தே3வா! மீ கருணாஶரத்ஸமயமிம்-தேஂ ஜாலுஂ ஜித்3பா4வனா-
ஸேவம் தா3மரதம்பரை மனியெத3ன்- ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1 ॥

வாணீவல்லப4து3ர்லப4ம்ப3கு3 ப4வத்3த்3வாரம்பு3ன ந்னில்சி நி
ர்வாணஶ்ரீஂ ஜெறபட்டஂ ஜூசின விசாரத்3ரோஹமோ நித்ய க
ல்த்3யாணக்ரீட3லம் பா3ஸி து3ர்த3ஶலபா லை ராஜலோகாத4ம
ஶ்ரேணீத்3வாரமு தூ3றஞ்ஜேஸி திபுடோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2 ॥

அன்தா மித்4ய தலஞ்சி சூசின நரும் ட3ட்லௌ டெறிங்கி3ன் ஸதா3
கான்த ல்புத்ருலு நர்த4முன் தனுவு நி க்கம்ப3ஞ்சு மோஹார்ணவ
சிப்4ரான்திஂ ஜென்தி3 ஜரிஞ்சு கா3னி பரமார்த4ம்பை3ன நீயன்து3ம் தா3ம்
ஜின்தாகன்தயு ஜின்த நில்பண்டு3க3தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3 ॥

நீ நா ஸன்தொ3ட3ம்பா3டுமாட வினுமா நீசேத ஜீதம்பு3 நேம்
கா3னிம் ப3ட்டக ஸன்ததம்பு3 மதி3 வேட்3கம் கொ3ல்து நன்தஸ்ஸப
த்னானீகம்பு3ன கொப்பகி3ம்பகுமு நன்னாபாடீயே சாலும் தே3
ஜீனொல்லம் க3ரி நொல்ல நொல்ல ஸிருலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4 ॥

ப4வகேலீமதி3ராமத3ம்பு3ன மஹா பாபாத்முண்டை3 வீடு3 ந
ந்னு விவேகிம்பம் ட3டஞ்சு நேனு நரகார்ணோராஶிபாலைனம் ப3
ட்டவு; பா3லுண்டொ3கசோட நாடதமிதோட3 ந்னூதம் கூ3லங்க3ம் த3ம்
ட்3ரி விசாரிம்பக யுண்டு3னா கடகடா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5 ॥

ஸ்வாமித்3ரோஹமுஂ ஜேஸி யேனொகனி கொ3ல்வம்போ3தினோ காக நே
நீமாட ந்வினநொல்லகுண்டி3தினொ நின்னே தி3க்குகா3ஂ ஜூட3னோ
யேமீ இட்டிவ்ருதா4பராதி4னகு3 நன்னீ து3:க2வாராஶிவீ
சீ மத்4யம்பு3ன முஞ்சி யும்பத3கு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6 ॥

தி3விஜக்ஷ்மா ருஹ தே4னு ரத்ன க4னபூ4தி ப்ரஸ்பு2ரத்3ரத்னஸா
நுவு நீ வில்லு நிதீ4ஶ்வருண்டு3 ஸகு2ம் ட3ர்ணோராஶிகன்யாவிபு4ம்
டு3விஶேஷார்சகும் டி3ங்க நீகென க4னுண்டு3ம் க3ல்கு3னே நீவு சூ
சி விசாரிம்பவு லேமி நெவ்வண்டு3டு3புன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7 ॥

நீதோ யுத்4த4மு சேய நோம்பம் க3விதா நிர்மாணஶக்தி ந்னினும்
ப்3ரீதுஞ்ஜேயக3லேனு நீகொறகு த3ண்ட்3ரிஞ்ஜம்பகா3ஞ்ஜால நா
சேதன் ரோகட நின்னுமொத்தவெறதுஞ்ஜீகாகு நாப4க்தி யே
ரீதின்னாகிங்க நின்னு ஜூட3க3லுக3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8 ॥

ஆலும்பி3ட்3ட3லு த3ல்லித3ண்ட்3ருலு த4னம்ப3ஞ்சு ந்மஹாப3ன்த4னம்
பே3லா நாமெட3 க3ட்டினாட3விக நின்னேவேல்தஂ3 ஜின்தின்து நி
ர்மூலம்பை3ன மனம்பு3லோ நெக3டு3 து3ர்மோஹாப்3தி4லோம் க்3ருங்கி யீ
ஶீலாமாலபு ஜின்த நெட்லுடி3பெதோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9 ॥

நிப்பை பாதகதூலஶைல மட3சுன் நீனாமமுன் மானவுல்
தப்பன் த3வ்வுல வின்ன நன்தக பு4ஜாத3ர்போத்3த4தக்லேஶமுல்
தப்புன்தா3ருனு முக்து லௌது3 ரவி ஶாஸ்த்ரம்பு3ல்மஹாபண்டி3துல்
செப்பங்கா3 த3மகிங்க ஶங்க வலெனா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦ ॥

வீடெ3ம்ப3ப்3பி3ன யப்புடு3ம் த3ம நுதுல் வின்னப்புடு3ம்பொ3ட்டலோம்
கூ3டு3ன்னப்புடு3 ஶ்ரீவிலாஸமுலு பைகொன்னப்புடு3ம் கா3யகுல்
பாட3ங்க3 வினுனப்புடு3ன் ஜெலங்கு3 த3ம்ப4ப்ராயவிஶ்ராணன
க்ரீடா3ஸக்துல நேமி செப்பவலெனோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11 ॥

நினு ஸேவிம்பக3 நாபத3ல் வொட3மனீ நித்யோத்ஸவம் ப3ப்3ப3னீ
ஜனமாத்ருண்ட3னநீ மஹாத்மு ட3னநீ ஸம்ஸாரமோஹம்பு3 பை
கொனநீ ஜ்ஞானமு க3ல்க3னீ க்3ரஹக3னுல் கு3ன்தி3ம்பனீ மேலுவ
ச்சின ரானீ யவி நாகு பூ4ஷணமுலோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 12 ॥

ஏ வேத3ம்பு3 ப3டி2ஞ்செ லூத பு4ஜங்க3ம் பே3ஶாஸ்த்ரமுல்ஸூசெ தா3
நே வித்3யாப்4யஸனம்பொ3னர்செம் க3ரி செஞ்சேமன்த்ர மூஹிஞ்செ போ3
தா4விர்பா4வனிதா3னமுல் சது3வுலய்யா! காவு! மீபாத3ஸம்
ஸேவாஸக்தியெ காக ஜன்துததிகின் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 13 ॥

காயல் கா3செ வதூ4னகா2க்3ரமுலசே கா3யம்பு3 வக்ஷோஜமுல்
ராயன் ராபடெ3 றொம்மு மன்மத4 விஹாரக்லேஶவிப்4ரான்திசே
ப்3ராயம் பா3யெனு ப3ட்டக3ட்டெ த3லசெப்பன் ரோத ஸம்ஸாரமேம்
ஜேயஞ்ஜால விரக்துஂ ஜேயங்க3த3வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 14 ॥

நின்னேரூபமுகா3 பஜ4ின்து மதி3லோ நீரூபு மோகாலொ ஸ்த்ரீ
சன்னோ குஞ்சமு மேகபெண்டிகயொ யீ ஸன்தே3ஹமுல்மான்பி நா
கன்னார ந்ப4வதீ3யமூர்தி ஸகு3ணா காரம்பு3கா3 ஜூபவே
சின்னீரேஜவிஹாரமத்தமது4பா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 15 ॥

நினு நாவாங்கிலி கா3வுமண்டினொ மருன்னீலாகாப்4ரான்திம் கு3ம்
டென பொம்மண்டினொ யெங்கி3லிச்சி தினு திண்டேங்கா3னி காத3ண்டினோ
நினு நெம்மின்த3க3 விஶ்வஸிஞ்சுஸுஜனானீகம்பு3 ரக்ஷிம்பஞ்ஜே
ஸின நாவின்னபமேல கை3கொனவயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 16 ॥

றாலன் றுவ்வகஂ3 ஜேதுலாட3வு குமாரா! ரம்மு ரம்ம்ஞ்சுனேம்
ஜாலன் ஜம்பங்க3 நேத்ரமு ந்தி3வியங்கா3ஶக்துண்ட3னேம் கா3னு நா
ஶீலம் பே3மனி செப்பனுன்னதி3ங்க நீ சித்தம்பு3 நா பா4க்3யமோ
ஶ்ரீலக்ஷ்மீபதிஸேவிதாங்க்4ரியுக3ல்தா3! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 17 ॥

ராஜுல் மத்துலு வாரிஸேவ நரகப்ராயம்பு3 வாரிச்சுனம்
போ4ஜாக்ஷீசதுரன்தயானதுரகீ3 பூ4ஷாது3 லாத்மவ்யதா4
பீ3ஜம்பு3ல் தத3பேக்ஷ சாலு மரித்ருப்திம் பொ3ன்தி3தின் ஜ்ஞானல
க்ஷ்மீஜாக்3ரத்பரிணாம மிம்மு த3யதோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 18 ॥

நீரூபம்பு3 த3லம்பங்கா3ம் து3த3மொத3ல் நேகா3ன நீவைனசோ
ராரா ரம்மனி யஞ்சுஂ ஜெப்பவு ப்ருதா4ரம்ப4ம்பு3 லிங்கேடிகின்!
நீர ந்மும்புமு பால மும்பு மிங்க நின்னே நம்மினாண்டஂ3 ஜுமீ
ஶ்ரீராமார்சித பாத3பத்3மயுக3ல்தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 19 ॥

நீகு ந்மாம்ஸமு வாஞ்ச2யேனி கறவா நீசேத லேடு3ண்ட3ங்கா3ம்
ஜோகைனட்டி குடா2ரமுண்ட3 நனல ஜ்யோதுண்ட3 நீருண்ட3ங்கா3
பா3கம் பொ3ப்ப க4டிஞ்சி சேதிபுனுகன் ப4க்ஷிம்பகாபோ3யசேம்
ஜேகொஂ டெங்கி3லிமாம்ஸமிட்லு த3கு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2௦ ॥

ராஜை து3ஷ்க்ருதிஂ ஜென்தெ3ஂ ஜன்து3ருண்டு3 ராராஜை குபே3ருண்டு3 த்3ரு
க்3ராஜீவம்பு3னம் கா3ஞ்செ து3:க2மு குருக்ஷ்மாபாலும் டா3மாடனே
யாஜிம் கூ3லெ ஸமஸ்தப3ன்து4வுலதோ நா ராஜஶப்3த4ம்பு3 சீ
சீ2 ஜன்மான்தரமன்து3 நொல்லனுஜுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 21 ॥

ராஜர்தா4துண்டை3னசோ நெசட த4ர்மம்பு3ண்டு3 நேரீதி நா
நாஜாதிக்ரிய லேர்படு3ன் ஸுக2மு மான்யஶ்ரேணி கெட்லப்3பு3 ரூ
பாஜீவால்தி3கி நேதி3 தி3க்கு த்4ருதினீ ப4க்துல் ப4வத்பாத3னீ
ரேஜம்பு3ல் பஜ4ியின்து ரேதெறங்கு3னந் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 22 ॥

தரங்க3ல் பிப்பலபத்ரமுல் மெறங்கு3 டத்3த3ம்பு3ல் மருத்3தீ3பமுல்
கரிகர்ணான்தமு லெண்ட3மாவுல ததுல் க2த்3யோத்கீடப்ரப4ல்
ஸுரவீதீ4லிகி2தாக்ஷரம்பு3 லஸுவுல் ஜ்யோத்ஸ்னாப:பிண்ட3முல்
ஸிருலன்தே3ல மதா3ன்து4லௌது3ரு ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 23 ॥

நின்னுன்னம்மின ரீதி நம்ம நொருலன் நீகன்ன நாகென்னலே
ரன்னல்த3ம்முலு தல்லித3ண்ட்3ருலு கு3ருன்தா3பத்ஸஹாயுன்து3 நா
யன்னா! யென்னடு3 நன்னு ஸம்ஸ்க்ருதிவிஷாதா3ம்போ4தி4 தா3டிஞ்சி ய
ச்2சின்னானந்த3ஸுகா2ப்3தி4ம் தே3ல்செதொ3 கதே3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 24 ॥

நீ பஞ்சம் ப3டி3யுண்ட3கா3ம் க3லிகி3னந் பி4க்ஷான்னமே சாலு ந்
க்ஷேபம் ப3ப்3பி3ன ராஜகீடமுல நேஸேவிம்ப்ங்கா3னோப நா
ஶாபாஶம்பு3லஂ ஜுட்டி த்ரிப்பகுமு ஸம்ஸாரார்த4மை ப3ண்டுகா3ம்
ஜேபட்டம் த3ய க3ல்கே3னேனி மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 25 ॥

நீ பேருன் ப4வத3ங்க்4ரிதீர்த4மு ப4வன்னிஷ்ட்2யூத தாம்பூ3லமுன்
நீ பல்த்3லெம்பு3 ப்ரஸாத3மும் கொ3னிகதா3 நே பி3ட்3ட3னைனாண்ட3 ந
ந்னீபாடிம் க3ருணிம்பு மோம்ப நிங்க நீனெவ்வாரிகிம் பி3ட்3ட3கா3ம்
ஜேபட்டம் த3கு3ம் ப3ட்டி மானம் த3க3தோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 26 ॥

அம்மா யய்ய யடஞ்சு நெவ்வரினி நேனந்னந்ஶிவா! நின்னுனே
ஸும்மீ! நீ மதி3ம் த3ல்லித3ண்ட்3ருலனடஞ்சு ந்ஜூட3ங்கா3ம்போ3கு நா
கிம்மைம் த3ல்லியும் த3ண்ட்3ரியுன் கு3ருண்டு3 நீவே காக ஸம்ஸாரபும்
ஜிம்மஞ்ஜீகண்டி க3ப்பின ந்க3ட3வு நன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 27 ॥

கொடு3குல் புட்ட ரடஞ்சு நேட்3து ரவிவேகுல் ஜீவனப்4ரான்துலை
கொடு3குல் புட்டரெ கௌரவேன்த்3ருன கனேகுல் வாரிசே நேக3துல்
வட3ஸெம் பு3த்ருலு லேனி யா ஶுகுனகுன் பா3டில்லெனே து3ர்க3துல்!
செடு3னே மோக்ஷபதஂ3 மபுத்ரகுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 28 ॥

க்3ரஹதோ3ஷம்பு3லு து3ர்னிமித்தமுலு நீகல்த்3யாணனாமம்பு3 ப்ர
த்யஹமும் பே3ர்கொனுத்தமோத்தமுல பா3த4ம்பெ3ட்டகா3னோபுனே?
த3ஹனும் க3ப்பங்க3ஞ்ஜாலுனே ஶலப4ஸன்தானம்பு3 நீ ஸேவஂ ஜே
ஸி ஹதக்லேஸுலு கா3ருகா3க மனுஜுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 29 ॥

அடு3க3ம்மோனிக நன்யமார்க3ரதுலம்ப்3ராணாவனோத்ஸாஹினை
யடு3க3ம்போ3யின மோது3 நீது3 பத3பத்3மாராத4கஶ்ரேணியு
ந்னெட3கு ந்னின்னு பஜ4ிம்பங்கா3ங்க3னியு நாகேலா பராபேக்ஷ கோ
ரெடி3 தி3ங்கேமி ப4வத்ப்ரஸாத3மெ தகு3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3௦ ॥

மத3மாதங்க3மு லன்த3லம்பு3ல ஹருல் மாணிக்யமு ல்பல்லகுல்
முதி3தல் சித்ரது3கூலமு ல்பரிமல்த3ம்பு3 ல்மோக்ஷமீஞ்ஜாலுனே?
மதி3லோ வீனி நபேக்ஷஸேஸி ந்ருபதா4மத்3வாரதே3ஶம்பு3ம் கா3
சி தி3னம்பு3ல் வ்ருத4புத்துரஜ்ஞுலகடா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 31 ॥

ரோஸீ ரோயது3 காமினீஜனுல தாருண்யோருஸௌக்2யம்பு3லன்
பாஸீ பாயரு புத்ரமித்ரஜன ஸம்பத்3ப்4ரான்தி வாஞ்சா2லதல்
கோஸீ கோயது3 நாமனம் ப3கட நீகும் ப்3ரீதிகா3 ஸத் க்ரியல்
சேஸீ சேயது3 தீ3னி த்ருல்த்3ல்த3ணபவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 32 ॥

என்னேல்த்3ல்து3ன்து3 நேமி க3ன்து3 நிங்கனேனெவ்வாரி ரக்ஷிஞ்செத3ன்
நின்னே நிஷ்ட2 பஜ4ிஞ்செத3 ந்னிருபமோன்னித்3ரப்ரமோத3ம்பு3 நா
கென்னண்ட3ப்3பெ3டு3 ந்ன்தகாலமிங்க நேனிட்லுன்ன நேமய்யெடி3ம்?
ஜின்னம்பு3ச்சக நன்னு நேலுகொலவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 33 ॥

சாவம் கா3லமு சேருவௌ டெறிங்கி3யுஂ ஜாலிம்பங்கா3 லேக ந
ந்னெவைத்3யுண்டு3 சிகித்ஸம் ப்3ரோவங்க3லண்டோ3 யேமன்து3 ரக்ஷிஞ்சுனோ
ஏ வேல்புல் க்ருபஞ்ஜூதுரோ யனுசு நின்னின்தைனஂ ஜின்திம்பண்டா3
ஜீவச்ச்2ராத்4த4முஂ ஜேஸிகொன்ன யதியுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 34 ॥

தி3னமுஂ ஜித்தமுலோ ஸுவர்ணமுக2ரீ தீரப்ரதே3ஶாம்ரகா
நனமத்4யோபல வேதி3காக்3ரமுன நானந்த3ம்பு3னம் ப3ங்கஜா
நனநிஷ்த2 ந்னுனுஂ ஜூட3ம் க3ன்னநதி3வோ ஸௌக்2யம்பு3 லக்ஷ்மீவிலா
ஸினிமாயானடனல் ஸுக2ம்பு3 லகு3னே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 35 ॥

ஆலஞ்சு ந்மெட3ம் க3ட்டி தா3னிகி நவத்யஶ்ரேணிம் க3ல்பிஞ்சி த
த்3பா4லவ்ராதமு நிச்சிபுச்சுடனு ஸம்ப3ன்த4ம்பு3 கா3விஞ்சி யா
மாலர்மம்பு3ன பா3ன்த4வம் ப3னெடி3 ப்ரேமம் கொ3ன்தற3ம் த்3ரிப்பங்கா3ம்
ஸீலன்ஸீல யமர்சின ட்லொஸங்கி3தோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 36 ॥

தனுவே நித்யமுகா3 நொனர்சு மதி3லேதா3 சச்சி ஜன்மிம்பகும்
ட3 நுபாயம்பு3 க4டிம்பு மாக3துல ரெண்ட ந்னேர்பு லேகுன்ன லே
த3னி நாகிப்புட3 செப்பு சேயங்க3ல கார்யம்பு3ன்ன ஸம்ஸேவஂ ஜே
ஸி நினும் கா3ஞ்செத3ங்கா3க காலமுனநோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 37 ॥

பது3னால்கே3லெ மஹாயுக3ம்பு3 லொக பூ4பாலுண்டு3; செல்லிஞ்செ ந
ய்யுத3யாஸ்தாசலஸன்தி4 நாஜ்ஞ நொகம் டா3யுஷ்மன்துண்டை3 வீரிய
ப்4யுத3யம் பெ3வ்வரு செப்பங்கா3 வினரொ யல்புல்மத்துலை யேல ச
ச்செத3ரோ ராஜுல மஞ்சு நக்கடகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 38 ॥

ராஜன்னந்தனெ போவுனா க்ருபயு த4ர்மம்பா3பி4ஜாத்யம்பு3 வி
த்3யாஜாதக்ஷம ஸத்யபா4ஷணமு வித்3வன்மித்ரஸம்ரக்ஷயுன்
ஸௌக3ன்யம்பு3 க்ருதம்பெ3றுங்க3டயு விஶ்வாஸம்பு3 கா3குன்ன து3
ர்பீ3ஜஶ்ரேஷ்து2லு கா3ம் க3தம்பு3 க3லதே3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 39 ॥

முனு நீசே நபவர்க3ராஜ்யபத3வீ மூர்தா4பி4ஷேகம்பு3 கா3ம்
சின புண்யாத்முலு நேனு நொக்கஸரிவோ சின்திஞ்சி சூட3ங்க3 நெ
ட்லனினம் கீ3டப2ணீன்த்3ரபோதமத3வே த3ண்டோ3க்3ரஹிம்ஸாவிசா
ரினி கா3ங்கா3ஂ நினு கா3னங்கா3க மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4௦ ॥

பவமானாஶனபூ4ஷணப்ரகரமுன் ப4த்3ரேப4சர்மம்பு3 நா-
டவிகத்வம்பு3ஂ ப்ரியம்பு3லை பு4க3ஹஶுண்டா3லாதவீசாருலன்
ப4வது3:க2ம்பு3லம் பா3பு டொப்புஂ ஜெலன்தி3ம்பா3டிஞ்சி கைவல்யமி-
ச்சி வினோதி3ஞ்சுட கேமி காரணமயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 41 ॥

அமரஸ்த்ரீல ரமிஞ்சினஂ ஜெட3து3 மோஹம் பி3ன்தயுன் ப்3ரஹ்மப-
ட்டமு ஸித்4தி4ஞ்சின நாஸ தீ3றது3 நிரூட4க்ரோத4முன் ஸர்வலோ-
கமுல ந்ம்ரிங்கி3ன மான தி3ன்து3ம் க3ல ஸௌ-க்2யம் பொ3ல்ல நீஸேவஂ ஜே-
ஸி மஹாபாதகவாரிராஶிம் க3ட3துன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 42 ॥

சனுவாரிம் க3னி யேத்3சுவாரு ஜமுண்டா3 ஸத்யம்பு3கா3 வத்து மே
மனுமானம்பி3ங்க லேது3 நம்மமனி தாராவேல்த3 நாரேவுனந்
முனுங்க3ம்போ3வுசு பா3ஸ ஸேயுட ஸுமீ மும்மாடிகிஂ ஜூட3கா3ம்
ஜெனடு ல்கா3னரு தீ3னிபா4வமிதி3வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 43 ॥

ப4வது3:க2ம்பு3லு ராஜகீடமுல நேப்3ரார்தி4ஞ்சினம் பா3யுனே
ப4வத3ங்க்4ரிஸ்துதிசேதங்கா3க விலஸத்3பா3லக்ஷுதா4க்லேஶது3
ஷ்டவிது4ல்மானுனெ சூட3 மேங்கமெட3சண்டன்த3ல்லி காருண்யத்3ப3
ஷ்தி2விஶேஷம்பு3ன நிச்சி சண்டம்ப3லெ நோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 44 ॥

பவி புஷ்பம்ப3கு3 நக்3னி மஞ்சகு3 நகூபாரம்பு3 பூ4மீஸ்த2லம்
ப3வு ஶத்ரும் ட3திமித்ருண்டௌ3 விஷமு தி3வ்யாஹாரமௌ நென்னங்கா3
நவனீமண்ட3லிலோபலன் ஶிவ ஶிவே த்யாபா4ஷணோல்லாஸிகின்
ஶிவ நீ நாமமு ஸர்வவஶ்யகரமௌ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 45 ॥

லேவோ கானலம் க3ன்த4மூலப2லமுல் லேவோ கு3ஹல் தோயமுல்
லேவோ யேறுலம் ப3ல்லவாஸ்தரணமுல் லேவோ ஸதா3 யாத்மலோ
லேவோ நீவு விரக்துல ந்மனுப ஜாலிம் பொ3ன்தி3 பூ4பாலுரன்
ஸேவல் ஸேயங்க3ம் போ3து3 ரேலொகொ ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 46 ॥

முனு நேம் பு3ட்டின புட்டு லென்னி க3லவோ மோஹம்பு3சே நன்து3ஞ்ஜே
ஸின கர்மம்பு3ல ப்ரோவு லென்னி க3லவோ சின்திஞ்சினந் கா3ன நீ
ஜனநம்பே3 யனி யுன்ன வாட3 நிதி3யே சாலிம்பவே நின்னும் கொ3
ல்சின புண்யம்பு3னகும் க்3ருபாரதுண்ட3வை ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 47 ॥

தனு வென்தா3க த4ரித்ரி நுண்டு3 நனு நன்தா3கன் மஹாரோக3தீ3
பனது3:கா2து3லம் பொ3ன்த3குண்ட3 நனுகம்பாத்3ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி யா
வெனுகன் நீபத3பத்3மமுல் த3லஞ்சுசுன் விஶ்வப்ரபஞ்சம்பு3ம் பா3
ஸின சித்தம்பு3ன நுண்ட3ஞ்ஜேயங்க3த3வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 48 ॥

மலபூ4யிஷ்ட மனோஜதா4மமு ஸுஷும்னாத்3வாரமோ யாரு கும்
ட3லியோ பாத3கராக்ஷியுக்3மம்பு3லு ஷட்கஞ்ஜம்பு3லோ மோமு தா3
ஜலஜம்போ3 நிடலம்பு3 சன்த்3ரகல்த3யோ ஸங்க3ம்பு3 யோக3ம்பொ3 கா3
ஸிலி ஸேவின்துரு கான்தலன் பு4வி ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 49 ॥

ஜலகம்பு3ல் ரஸமுல் ப்ரஸூனமுலு வாசாப3ன்த4முல் வாத்3யமு
ல்கலஶப்3த4த்4வனு லஞ்சிதாம்ப3ர மலங்காரம்பு3 தீ3ப்து ல்மெறும்
கு3லு நைவேத்3யமு மாது4ரீ மஹிமகா3ம் கொ3ல்துன்னினுன் ப4க்திரம்
ஜில தி3வ்யார்சன கூ3ர்சி நேர்சின க்ரியன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5௦ ॥

ஏலீல ந்னுதியிம்பவச்சு நுபமோத்ப்ரேக்ஷாத்4வனிவ்யங்க்3யஶ
ப்3தா4லங்காரவிஶேஷபா4ஷல கலப்4யம்பை3ன நீரூபமும்
ஜாலுஞ்ஜாலும் க3வித்வமுல்னிலுசுனே ஸத்யம்பு3 வர்ணிஞ்சுசோ
சீ! லஜ்ஜிம்பருகா3க மாத்3ருஶகவுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 51 ॥

பாலும் பு3வ்வயும் பெ3ட்டெத3ம் கு3டு3வரா பாபன்ன ரா யன்ன லே
லேலெம்மன்ன நரண்டிபண்ட்3லும் கொ3னி தேலேகுன்ன நேனொல்லனம்
டே லாலிம்பரே தல்லித3ண்ட்3ருலபு ட3ட்லே தெச்சி வாத்ஸல்ய ல
க்ஷ்மீலீலாவசனம்பு3லம் கு3டு3பரா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 52 ॥

கலலஞ்சுன் ஶகுனம்பு3லஞ்சு க்3ரஹயோக3ம் ப3ஞ்சு ஸாமுத்3ரிகம்
பு3 லடஞ்சும் தெ3வுலஞ்சு தி3ஷ்ட்மனுசுன் பூ4தம்பு3லஞ்சு ந்விஷா
து3லடஞ்சு ந்னிமிஷார்த4 ஜீவனமுலஞ்சும் ப்3ரீதிம் பு3ட்டிஞ்சி யீ
ஸிலுகு3ல் ப்ராணுலகென்னி சேஸிதிவயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 53 ॥

தலமீன்த3ம் கு3ஸுமப்ரஸாத3 மலிகஸ்தா2னம்பு3பை பூ4தியுன்
க3ல்த3ஸீமம்பு3ன த3ண்ட3 நாஸிகதுத3ன் க3ன்த4ப்ரஸாரம்பு3 லோ
பல நைவேத்3யமுஂ ஜேர்சு நே மனுஜ்ம் டா3ப4க்துண்டு3 நீகெப்புடு3ம்
ஜெலிகாடை3 விஹரிஞ்சு ரௌப்யகி3ரிபை ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 54 ॥

ஆலும் பி3ட்3ட3லு மித்ருலுன் ஹிதுலு நிஷ்டர்த4ம்பு3 லீனேர்துரே
வேல்த3 ந்வாரி பஜ4ிம்பஂ ஜாலிபட3 காவிர்பூ4த மோத3ம்பு3னம்
கா3லம்பெ3ல்ல ஸுக2ம்பு3 நீகு நிங்க ப4க்தஶ்ரேணி ரக்ஷிம்பகே
ஶ்ரீலெவ்வாரிகிம் கூ3ட3ம்பெ3ட்டெத3வயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 55 ॥

ஸுலபு4ல்மூர்கு2 லனுத்தமோத்தமுல ராஜுல்க3ல்கி3யேவேல்த3 ந
ந்னலன்தலபெ3ட்டின நீ பதா3ப்3த4முலம் பா3யஞ்ஜால நேமிச்சினம்
க3லதௌ4தாசல மேலு டம்பு3னிதி4லோம் கா3புண்டு3 டப்3ஜம்பு3 பைம்
ஜெலுவொப்புன் ஸுகி2யிம்பம் கா3ஞ்சுட ஸுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 56 ॥

கலதௌ4தாத்3ரியு நஸ்தி2மாலிகயு கோ3க3ன்த4ர்வமுன் பு3ன்கயும்
பு3லிதோலு ந்ப4ஸிதம்பு3ம் பா3ம்பதொத3வுல் போகுண்ட3ம் தோ3ம்பு3ட்லகை
தொலி நேவாரலதோட3ம் பு3ட்டக கல்தா3து3ல்க3ல்கெ3 மேலய்யெனா
ஸிலுவுல்தூ3ரமுசேஸிகொஂ டெறிங்கி3யே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 57 ॥

ஶ்ருதுலப்4யாஸமுசேஸி ஶாஸ்த்ரக3ரிமல் ஶோதி4ஞ்சி தத்த்வம்பு3லன்
மதி நூஹிஞ்சி ஶரீர மஸ்தி2ரமு ப்3ரஹ்மம்பெ3ன்ன ஸத்யம்பு3 கா3ம்
சிதி மஞ்சுன் ஸப4லன் வ்ருதா4வசனமு ல்செப்பங்க3னே கானி நி
ர்ஜிதசித்தஸ்தி2ர ஸௌக்2யமுல் தெ3லியரோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 58 ॥

க3தி நீவஞ்சு பஜ4ிஞ்சுவார லபவர்க3ம் பொ3ன்த3கா3னேல ஸம்
ததமும் கூ3டிகினை சரிம்ப வினலேதா3 'யாயு ரன்னஂ ப்ரய
ச்ச2தி' யஞ்சுன்மொறவெட்டகா3 ஶ்ருதுலு ஸம்ஸாரான்த4காராபி4 தூ3
ஷிதது3ர்மார்கு3ல் கா3னம் கா3னம்ப3ட3வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 59 ॥

ரதிரா ஜுத்3த4தி மீற நொக்கபரி கோ3ராஜாஶ்வுனி ந்னொத்தம் போ3
நதம் டா3த3ர்பகு வேக3 நொத்த க3வயம் பா3ம்போ3துனும் தா3ங்கி யு
க்3ரதம் போ3ராட3ங்க3னுன்ன யுன்னடி3மி லேங்க3ல்வோலெ ஶோகானல
ஸ்தி2திபாலை மொறபெட்டுனந் மனுபவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6௦ ॥

அன்தா ஸம்ஶயமே ஶரீரக4டனம்ப3ன்தா விசாரம்பெ3 லோ
நன்தா து3:க2பரம்பரானிவிதமெ மேனந்தா ப4யப்4ரான்தமே
யன்தானந்தஶரீரஶோஷணமெ து3ர்வ்யாபாரமே தே3ஹிகின்
ஜின்தன் நின்னும் த3லஞ்சி பொன்த3ரு நருல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 61 ॥

ஸன்தோஷிஞ்சிதினிஂ ஜாலுஞ்ஜாலு ரதிராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3லன்
ஶான்தின் பொ3ன்தி3திஂ ஜாலுஞ்ஜாலு ப3ஹுராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3லன்
ஶான்திம் பொ3ன்தெ3தஂ3 ஜூபு ப்3ரஹ்மபத3ராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3 நி
ஶ்சின்தன் ஶான்துண்ட3 நௌது3 நீ கருணசே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 62 ॥

ஸ்தோத்ரம் ப3ன்யுலஂ ஜேயனொல்லனி வ்ரதஸ்து2ல்வோலெ வேஸம்பு3தோம்
பு3த்ரீ புத்ர கலத்ர ரக்ஷண கல்தா3பு3த்4தி4ன் ந்ருபாலா(அ)த4மன்
பா3த்ரம் ப3ஞ்சு பஜ4ிம்பம்போ3து3 ரிதியுன் பா4ஷ்யம்பெ3 யிவ்வாரிசா
ரித்ரம் பெ3ன்னண்டு3 மெச்ச நெஞ்ச மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 63 ॥

அகலங்கஸ்தி2தி நில்பி நாட3 மனு க4ண்டா(ஆ)ராவமுன் பி3ன்து3தீ3
பகல்தா3ஶ்ரேணி விவேகஸாத4னமுலொப்பன் பூ3னி யானந்த3தா
ரகது3ர்கா3டவிலோ மனோம்ருக3முக3ர்வஸ்பூ2ர்தி வாரிஞ்சுவா
ரிகிங்கா3 வீடு3 ப4வோக்3ரப3ன்த4லதிகல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 64 ॥

ஒகயர்த4ம்பு3 நின்னு நே நடு3க3ங்கா3 நூஹிஞ்சி நெட்லைனம் பொ3
ம்மு கவித்வம்பு3லு நாகுஂ ஜென்த3னிவி யேமோ யண்டிவா நாது3ஜி
ஹ்வகு நைஸர்கி3க க்ருத்ய மின்திய ஸுமீ ப்ரார்தி4ஞ்சுடே காது3 கோ
ரிகல ந்னின்னுனுகா3ன நாகு வஶமா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 65 ॥

ஶுகமுல் கிம்ஶுகபுஷ்பமுல் க3னி ப2லஸ்தோமம் ப3டஞ்சுன்ஸமு
த்ஸுகதம் தே3ரங்க3ம் போ3வு நச்சட மஹா து3:க2ம்பு3 ஸித்3தி4ஞ்சும்; க3
ர்மகல்தா3பா4ஷலகெல்லம் ப்3ராபுலகு3 ஶாஸ்த்ரம்பு3 ல்விலோகிஞ்சுவா
ரிகி நித்யத்வமனீஷ தூ3ரமகு3ஞ்ஜூ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 66 ॥

ஒகரிஂ ஜம்பி பத3ஸ்து2லை ப்3ரதுகம் தா3மொக்கொக்க ரூஹின்துரே
லொகொ தாமென்னண்டு3ஂ ஜாவரோ தமகும் போ3வோ ஸம்பத3ல் புத்ரமி
த்ரகல்த3த்ராது3லதோட3 நித்ய ஸுக2மன்த3ம் க3ன்து3ரோ யுன்னவா
ரிகி லேதோ3 ம்ருதி யென்னண்டு3ம் க3டகட ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 67 ॥

நீ காருண்யமும் க3ல்கி3னட்டி நரும் டே3னீசாலயம்பு3ல ஜொரம்
டே3கார்பண்யபு மாடலாட3 நருக3ம் டெ3வ்வாரிதோ வேஷமுல்
கை3கோடே3 மதமுல் பஜ4ிம்பம் டி3லனேகஷ்டப்ரகாரம்பு3லன்
ஜீகாகை செடி3போன்து3 ஜீவனத3ஶன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 68 ॥

ஜ்ஞாதுல் த்3ரோஹம்பு3 வாண்ட்3ரு ஸேயுகபடேர்யாதி3 க்ரியாதோ3ஷமுல்
மாதண்ட்3ரான ஸஹிம்பராது3 ப்ரதிகர்மம்பி3ஞ்சுகே ஜேயகா3ம்
போ3தே தோ3ஸமு கா3ன மானி யதினை போங்கோ3ரினந் ஸர்வதா3
சேத:க்ரோத4மு மான தெ3ட்லு நடு3துன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 69 ॥

சது3வுல் நேர்சின பண்டி3தாத4முலு ஸ்வேச்சா2பா4ஷணக்ரீட3லன்
வத3ரன் ஸம்ஶயபீ4கராடவுலம் த்3ரோவல்த3ப்பி வர்திம்பங்கா3
மத3னக்ரோத4கிராதுலன்து3ம் க3னி பீ4மப்ரௌடி4சேம் தா3ங்கினம்
ஜெத3ருஂ ஜித்தமு சித்தகி3ம்பங்க3த3வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7௦ ॥

ரோஸிம் தே3ண்டிதி3 ரோன்த தே3ண்டிதி3 மனொ ரோக3ஸ்து2ண்டை3 தே3ஹி தாம்
பூ3ஸின்தே3ண்டிதி3 பூன்த லேண்டிவி மதா3(அ)பூதம்பு3 லீ தே3ஹமுல்
மூஸின்தே3ண்டிதி3 மூன்தலேண்டிவி ஸதா3மூட4த்வமே கானி தாம்
ஜேஸின்தே3ண்டிதி3 சேன்தலேண்டிவி வ்ருதா4 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 71 ॥

ஶ்ரீ ஶைலேஶு பஜ4ின்துனோ யப4வுங்கா3ஞ்சீ நாது4 ஸேவின்துனோ
காஶீவல்லபு4ம் கொ3ல்வம்போ3து3னொ மஹா கால்தே3ஶும் பூ3ஜின்துனோ
நாஶீலம் ப3ணுவைன மேரு வனுசுன் ரக்ஷிம்பவே நீ க்ருபா
ஶ்ரீ ஶ்ருங்கா3ரவிலாஸஹாஸமுலசே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 72 ॥

அயவாரை சரியிம்பவச்சும் த3ன பாதா3ம்(அ)போ4ஜதீர்த4ம்பு3லன்
த3யதோம் கொ3ம்மனவச்சு ஸேவகுனி யர்த4ப்ராணதே3ஹாது3ல
ந்னியு நா ஸொம்மனவச்சுங்கா3னி ஸிருலன்னின்தி3ஞ்சி நின்னாத்மனி
ஷ்க்ரியதம் கா3னங்க3ராது3 பண்டி3துலகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 73 ॥

மாயா(அ) ஜாண்ட3கரண்ட3கோடிம் பொ3டி3கா3மர்தி4ஞ்சிரோ விக்ரமா(அ)
ஜேயும் கா3யஜுஂ ஜம்பிரோ கபடலக்ஷ்மீ மோஹமும் பா3ஸிரோ
யாயுர்த3யபு4ஜங்க3ம்ருத்யுவு நனாயாஸம்பு3னந் கெ3ல்சிரோ
ஶ்ரேயோதா3யக் லௌது3 ரெட்டு லிதருல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 74 ॥

சவிகா3ஂ ஜூட3 வினங்க3 மூர்கொனம் த3னூஸங்க4ர்ஷணாஸ்வாத3மொம்
த3 வினிர்மிஞ்செத3 வேல ஜன்துவுல நேதத்க்ரீட3லே பாதக
வ்யவஹாரம்ப3லு ஸேயுனேமிடிகி மாயாவித்3யசே ப்3ரொத்3து3பு
ச்சி வினோதி3ம்பங்க3 தீ3ன நேமி ப2லமோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 75 ॥

வெனுகஂ ஜேஸின கோ4ரது3ர்த3ஶலு பா4விம்பங்க3 ரோன்தய்யெடு3ன்
வெனுகன் முன்த3ட வச்சு து3ர்மரணமுல் வீக்ஷிம்ப பீ4தய்யெடு3ன்
நனு நேஞ்ஜூட3க3 நாவிது4ல்த3லஞ்சியுன் நாகே ப4யம் ப3ய்யெடு3ம்
ஜெனகுஞ்ஜீங்கடியாயெம் கா3லமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 76 ॥

பரிஶீலிஞ்சிதி மன்த்ரதன்த்ரமுலு செப்ப ந்விண்டி ஸாங்க்3யாதி3யோ
க3 ரஹஸ்யம்பு3லு வேத3 ஶாஸ்த்ரமுலு வக்காணிஞ்சிதின் ஶங்கவோ
த3ரயம் கு3ம்மடி3காயலோனி யவகி3ஞ்ஜன்தைன நம்மிச்ஞ்சி ஸு
ஸ்தி2ரவிஜ்ஞானமு த்ரோவஂ ஜெப்பங்க3த3வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 77 ॥

மொத3லஂ ஜேஸினவாரி த4ர்மமுலு நிர்மூலம்பு3கா3ஂ ஜேஸி து3
ர்மது3லை யிப்புடு3 வாரெ த4ர்மமு லொனர்பம் த3ம்மு தை3வம்பு3 ந
வ்வடெ3 ரானுன்ன து3ராத்முலெல்ல த3மத்ரோவம் போ3வரே ஏல சே
ஸெத3ரோ மீன்து3 த3லஞ்சிசூட3 கத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 78 ॥

காஸன்தைன ஸுக2ம் பொ3னர்சுனொ மன:காமம்பு3 லீடே3ர்சுனோ
வீஸம்பை3னநு வெண்டவச்சுனொ ஜக3த்3விக்2யாதிம் கா3விஞ்சுனோ
தோ3ஸம்பு3 ல்பெ3ட3ம் பொ3புனோ வலஸினந்தோ3ட்3தோ மிமுஂ ஜூபுனோ
சீ2! ஸம்ஸாரது3ராஶ யேலுது3பவோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 79 ॥

ஒகபூண்டிஞ்சுக கூட3 தக்குவகு3னே நோர்வங்க3லேம் டெ3ண்ட3கோ
பக நீட3ன்வெத3குஂ ஜலிஂ ஜடி3சி கும்பட்லெத்துகோஞ்ஜூசு வா
நகு நிண்டி3ண்ட்3லுனு தூ3று நீதனுவு தீ3னந்வச்சு ஸௌக்2யம்பு3 ரோ
ஸி கடா3ஸிம்பருகா3க மர்த்வுலகட ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8௦ ॥

கேதா3ராதி3ஸமஸ்ததீர்த4முலு கோர்மிஞ்ஜூட3ம் போ3னேண்டிகின்
கா3டா3 முங்கி3லி வாரணாஸி! கடு3பே கைலாஸஶைலம்பு3 மீ
பாத3த்4யானமு ஸம்ப4விஞ்சுனபுடே3 பா4விம்ப நஜ்ஞானல
க்ஷ்மீதா3ரித்3ர்யுலு கா3ரெ லோகு லகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 81 ॥

தமகொம் பொ3ப்பம் ப3ராங்க3னாஜனபர த்3ரவ்யம்பு3லன் ம்ருச்சிலம்
க3 மஹோத்3யோக3மு ஸேயனெம்மனமுதொ3ங்க3ம் ப3ட்டி வைராக்3யபா
ஶமுலஂ ஜுட்டி பி3கி3மஞ்சி நீது3சரண ஸ்தம்ப4ஞ்ஜுனம் க3ட்டிவை
சி முத3ம் பெ3ப்புடு3ம் க3ல்க3ஞ்ஜேய க3ட3வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 82 ॥

வேத4ம் தி3ட்டக3ராது3கா3னி பு4விலோ வித்3வாம்ஸுலஞ்ஜேய நே
லா தீ4சாதுரிஂ ஜேஸெஂ ஜேஸின கு3லாமாபாடனே போக க்ஷு
த்3பா3தா4து3ல் க3லிகி3ம்பனேல யதி3 க்ருத்யம்பை3ன து3ர்மார்கு3லம்
ஜீ! தா4த்ரீஶுலஂ ஜேயனேண்டி ககடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 83 ॥

புட3மி ந்னின்னொக பி3ல்வபத்ரமுனநேம் பூ3ஜிஞ்சி புண்யம்பு3னும்
ப3ட3யன்னேரக பெக்குதை3வமுலகும் ப3ப்புல் ப்ரஸாத3ம்பு3லம்
கு3டு3முல் தோ3ஸெலு ஸாரெஸத்துலடு3குல் கு3க்3கி3ல்த்3ல்து3னும் பே3ட்டுசும்
ஜெடி3 யென்து3ம் கொ3றகா3கபோது3 ரகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 84 ॥

வித்தஜ்ஞானமு பாது3 சித்தமு ப4வாவேஶம்பு3 ரக்ஷாம்பு3வுல்
மத்தத்வம்பு3 தத3ங்குரஂ ஐன்ருதமுல் மாறாகு லத்யன்தது3
த்3வ்ருத்துல் புவ்வுலும் ப3ண்ட்3லு மன்மத4முகா2 விர்பூ4ததோ3ஷம்பு3லும்
ஜித்தாத்4யுன்னதனிம்ப3பூ4ஜமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 85 ॥

நீபைம் கா3ப்யமு செப்புசுன்ன யதண்டு3ன்னீபத்3யமுல் வ்ராஸியி
ம்மா பாட2ம்மொனரின்துனந்ன யதண்டு3ன் மஞ்ஜுப்ரப3ன்த4ம்பு3 நி
ஷ்டாபூர்திம் ப3டி2யிஞ்சுசுன்ன யதண்டு3ன் ஸத்3பா3ன்த4வுல் கா3க சீ
சீ! ப்ருஷ்டா2க3தபா3ன்த4வம்பு3 நிஜமா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 86 ॥

ஸம்பத்3க3ர்வமும் பா3றன்த்3ரோலி ரிபுலன் ஜங்கிஞ்சி யாகாங்க்ஷலன்
த3ம்புல்வெட்டி கல்த3ங்கமு ல்னறகி ப3ன்த4க்லேஶதோ3ஷம்பு3லம்
ஜிம்புல்ஸேஸி வயோவிலாஸமுலு ஸங்க்ஷேபிஞ்சி பூ4தம்பு3லம்
ஜெம்பல்வேயக நின்னும் கா3னநகு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 87 ॥

ராஜஶ்ரேணிகி தா3ஸுலை ஸிருலம் கோ3ரஂ ஜேரங்கா3 ஸௌக்2யமோ
யீ ஜன்மம்பு3 தரிம்பஞ்ஜேயக3ல மிம்மே ப்ரொத்3து3 ஸேவிஞ்சு நி
ர்வ்யாஜாசாரமு ஸௌக்2யமோ தெலியலேரௌ மானவு ல்பாபரா
ஜீஜாதாதிமதா3ன்த4பு3த்3து4 லகு3சுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 88 ॥

நின்னஂ ஜூட3ரொ மொன்னஂ ஜூட3ரோ ஜனுல் நித்யம்பு3 ஜாவங்க3 நா
பன்னு ல்க3ன்னநிதா4ன மய்யெடி3 த4னப்4ரான்தின் விஸர்ஜிம்பலே
குன்னா ரென்னண்டு3 நின்னு க3ண்டு3 ரிக மர்த்வுல் கொ3ல்வரேமோ நினுன்
வின்னம் போ3வக யன்யதை3வரதுலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 89 ॥

நன்னே யெனுங்கு3தோலுது3ப்படமு பு3வ்வாகாலகூதம்பு3 சே
கி3ன்னே ப்3ரஹ்மகபால முக்3ரமகு3 போ4கே3 கண்ட2ஹாரம்பு3 மேல்
நின்னீலாகு3ன நுண்டயும் தெ3லிஸியுன் நீபாத3பத்3மம்பு3 சே
ர்சென் நாரயணும் டெ3ட்லு மானஸமும் தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9௦ ॥

த்3வாரத்3வாரமுலன்து3ஂ ஜஞ்சுகிஜனவ்ராதம்பு3 த3ண்ட3ம்முலன்
தோ3ரன்த்ஸ்த2லி ப3க்3க3னம் பொ3டு3சுசுன் து3ர்பா4ஷலாட3 ந்மறின்
வாரிம் ப்3ரார்த4னசேஸி ராஜுலகு ஸேவல்ஸேயங்கா3ம்போ3ருல
க்ஷ்மீராஜ்யம்பு3னு கோ3ரி நீமரிஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 91 ॥

ஊரூரஂ ஜனுலெல்ல பி3க்ஷ மித3ரோயுன்த3ம் கு3ஹல்க3ல்க3வோ
சீரானீகமு வீது4லம் தொ3ருகரோ ஶீதாம்ருதஸ்வச்ச2வா:
பூரம் பே3ருலம் பா3றதோ3 தபஸுலம்ப்3ரோவங்க3 நீவோபவோ
சேரம் போ3வுது3ரேல ராகு3ல ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 92 ॥

த3ய ஜூடு3ண்ட3னி கொ3ன்தற3ாடு3து3ரு நித்யம்பு3ன் நினும் கொ3ல்சுசுன்
நியமம் பெ3ன்தோ ப2லம்பு3 நன்தியெகதா3 நீவீய பிண்டெ3ன்தோ அம்
தியகா நிப்படியும் த3லம்பனநு பு3த்3தி4ஂ ஜூட;3 நேலப்3பு3னி
ஷ்க்ரியதன் நின்னு பஜ4ிம்ப கிஷ்டஸுக2முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 93 ॥

ஆராவம் பு3த3யிஞ்செம் தா3ரகமுக3 நாத்மாப்4ரவீதி4ன்மஹா(அ)
காரோகாரமகாரயுக்தமகு3 நோங்காராபி4தா4னம்பு3 செ
ந்னாருன் விஶ்வ மனங்க3ம் த3ன்மஹிமசே நானாத3பி3ன்து3ல் ஸுக2
ஶ்ரீ ரஞ்ஜில்லம் க3ட3ங்கு3 நீவதெ3 ஸுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 94 ॥

நீப4க்து ல்மதி3வேல ப4ங்கு3ல நினுன்ஸேவிம்பு3சுன் வேட3ங்கா3
லோப4ம்பே3டிகி வாரி கோர்குலு க்ருபல்து3த்வம்பு3னம் தீ3ர்மரா
தா3 ப4வ்யம்பு3ம் த3லஞ்சி சூடு3 பரமார்த4ம் பி3ச்சி பொம்மன்ன நீ
ஶ்ரீ பா4ண்ட3ரமுலோம் கொ3றன்தபடு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 95 ॥

மொத3லன்ப4க்துலகிச்சினாண்ட3வுக3தா3 மோக்ஷம்பு3 நேம் டே3மயா
'முதி3யங்கா3 முதி3யங்க3ம் பு3ட்டு க4னமௌ மோஹம்பு3 லோப4ம்பு3' ந
ந்னதி3 ஸத்யம்பு3 க்ருபம் த3லம்ப நொகவுண்யாத்முண்டு3 நின்னாத்ம கொ3
ல்சி தி3னம்பு3ன் மொறவெட்டங்கா3ம் க3டக3டா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 96 ॥

காலத்3வாரகவாடப3ன்த4னமு து3ஷ்கால்ப்ரமாணக்ரியா
லோலாஜாலகசித்ரகு3ப்தமுக2வ ல்மீகோக்3ரஜிஹ்வாத்3பு4த
வ்யல்த3வ்யால்த3விரோதி4 ம்ருத்யுமுக2த3ம்ஷ்ட்ரா(அ)ஹார்ய வஜ்ரம்பு3 தி3
க்சேலாலங்க்ருத! நீது3னாம மரயன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 97 ॥

பதி3வேலலைனநு லோககண்டகுலசேம் ப்3ராப்ரிஞ்சு ஸௌக்2யம்பு3 நா
மதி3கிம் ப3த்2யமு கா3து3 ஸர்வமுனகுன் மத்4யஸ்து2ண்டை3 ஸத்யதா3
நத3யாது3ல் க3ல ராஜு நாகொஸங்கு3 மேனவ்வானி நீ யட்லசூ
சி தி3னம்பு3ன் முத3மொன்து3து3ன் க3ட3படன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 98 ॥

தாதல் தல்லியும் த3ண்ட்3ரியுன் மறியும் பெ3த்3த3ல் சாவகா3ஂ ஜூட3ரோ
பீ4திம் பொ3ன்த3ங்க3னேல சாவுனகுங்கா3ம் பெ3ண்ட்3லாமுபி3ட்3ட3ல் ஹித
வ்ராதம்பு3ன் ப3லவிம்ப ஜன்துவுலகுன் வாலாயமையுண்ட3ங்கா3ம்
ஜேதோவீதி4 நருண்டு3 நின்கொ3லுவண்டோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 99 ॥

ஜாதுல் ஸெப்புட ஸேவஸேயுட ம்ருஷல் ஸன்தி4ஞ்சு டன்யாயவி
க்2யாதிம் பொ3ன்து3ட கொண்டெ3காண்ட3வுட ஹிம்ஸாரம்ப4குண்டௌ3ட மி
த்4யாதாத்பர்யமுலாடு3டன்னியும் ப3ரத்3ரவ்யம்பு3னாஶிஞ்சி யீ
ஶ்ரீ தா நென்னியுக3ம்பு3 லுண்ட3ங்க3லதோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦௦ ॥

செடு3கு3ல் கொன்தற3ு கூடி3 சேயங்க3ம்ப3னுல் சீகட்லு தூ3றங்கஂ3 மா
ல்படி3திம் கா3ன க்3ரஹிம்பரானி நினு நொல்லஞ்ஜாலம் பொ3ம்மஞ்சு நில்
வெலன்த்3ரோசினஂ ஜூருபட்டுகொனி நே வ்ரேலாடு3து3ம் கோ3ர்கிம் கோ3
ரெடி3 யர்த4ம்பு3லு நாகு நேல யிட3வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦1 ॥

ப4ஸிதோத்3தூ4ல்த3னதூ4ஸராங்கு3லு ஜடாபா4ரோத்தமாங்கு3ல் தபோ
வ்யஸனமுல் ஸாதி4தபஞ்சவர்ணரஸமுல் வைராக்3யவன்துல் நிதாம்
தஸுக2ஸ்வான்துலு ஸத்யபா4ஷணலு நுத்3யத்3ரத்னருத்3ராக்ஷரா
ஜிஸமேதுல் துத3னெவ்வரைன கொ3லுதுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦2 ॥

ஜலஜஶ்ரீ க3ல மஞ்சினீல்த்3ல்து3 க3லவாசத்ராதிலோ பா3புரே!
வெலிவாட3 ந்மறி பா3ம்பனில்லுக3லதா3வேஸாலுகா3 நக்கடா!
நலி நா ரெண்டு3 கு3ணம்பு3 லெஞ்சி மதி3லோ நன்னேமி ரோயங்க3 நீ
செலுவம்பை3ன கு3ணம்பு3 லெஞ்சுகொனவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦3 ॥

க3டி3யல் ரெண்டிகொ மூண்டிகோ க3டி3யகோ காதே3னி நேண்டெ3ல்லியோ
கட3 நேண்டா3தி3கொ யென்னண்டோ3 யெறும் க3 மீகாயம்பு3 லீபூ4மிபைம்
ப3ட3கா3 நுன்னவி த4ர்மமார்க3மொகடிம் பா3டிம்ப ரீ மானவுல்
செடு3கு3ல் நீபத3ப4க்தியும் தெ3லியரோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦4 ॥

க்ஷிதிலோ தொ3ட்3ட3துரங்க3ஸாமஜமு லேசித்ரம்மு லான்தோ3ல்தி3கா
தது லே லெக்க விலாஸினீஜனஸுவஸ்ரவ்ராத பூ4ஷாகலா
பதனூஜாதி3க மேமிது3ர்லப4மு நீ பாத3ம்மு லர்சிஞ்சுசோ
ஜிதபங்கேருஹபாத3பத்3மயுக3ல்தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦5 ॥

ஸலிலம்முல் ஜுகு2கப்ரமாண மொக புஷ்மம்முன் ப4வன்மௌல்தி3 நி
ஶ்சலப3க்திப்ரபத்திசே நருண்டு3 பூஜல் ஸேயங்கா3 த4ன்யுண்டௌ3
நில க3ங்கா3ஜலசன்த்3ரக2ண்ட3முல தா3னின்து3ம் து3தி3ம் கா3ஞ்சு நீ
செலுவம் ப3ன்தயு நீ மஹத்த்வ மிதி3கா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦6 ॥

தமனேத்ரத்3யுதிம் தா3மெ சூட3 ஸுக2மைதாதா3த்ம்யமுன் கூ3ர்பங்கா3
விமலம்முல் கமலாப4முல் ஜிதலஸத்3வித்3யுல்லதாலாஸ்யமுல்
ஸுமனோபா3ணஜயப்ரத3ம்முலனுசுன் ஜூசுன் ஜனம்பூ3னிஹா
ரிம்ருகா3க்ஷீனிவஹம்முகன்னுக3வலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦7 ॥

படவத்3ரஜ்ஜுபு4ஜங்க3வத்3ரஜதவி ப்4ரான்திஸ்பு2ரச்சு2க்திவ
த்3க4டவச்சன்த்3ரஶிலாஜபாகுஸுமரு க்ஸாங்க3த்யவத்தஞ்சுவா
க்படிமல் நேர்துரு சித்ஸுக2ம் ப3னுப4விம்பன் லேக து3ர்மேத4னுல்
சிடுகன்னம் த3லபோயஞ்ஜூது ரத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦8 ॥

நினு நின்தி3ஞ்சின த3க்ஷுபைம் தெ3க3வொ வாணீனாது4 ஶாஸிம்பவோ
சனுனா நீ பாத3பத்3மஸேவகுலம் து3ச்ச2ம் பா3டு3 து3ர்மார்கு3லம்
பெ3னுபன் நீகுனு நீது3ப4க்தததிகின் பே4த3ம்பு3 கா3னங்க3 வ
ச்செனொ லேகுண்டி3ன நூறகுண்ட3க3லவா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦9 ॥

கரிதை3த்யுன் பொ3ரிகொ3ன்ன ஶூலமு க(ரா)ரக்3ர(ஸ்த)2ஸ்தம்பு3 கா3தோ3 ரதீ
ஶ்வருனின் கா3ல்சின பா2லலோசனஶிகா2 வர்க3ம்பு3 சல்லாறெனோ
பரனின்தா3பருலன் வதி4ம்ப விதி3யுன் பா4ஷ்யம்பெ3 வாரேமி சே
ஸிரி நீகுன் ப3ரமோபகார மரயன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11௦ ॥

து3ரமுன் து3ர்க3மு ராயபா3ரமு மறின் தொ3ங்க3ர்மமுன் வைத்3யமுன்
நரனாதா4ஶ்ரய மோட3பே3ரமுனு பெ3ன்மன்த்ரம்பு3 ஸித்3தி4ஞ்சினந்
அரயன் தொ3ட்3ட3ப2லம்பு3 க3ல்கு3னதி3கா3 காகார்யமே தப்பினந்
ஸிரியும் போ3வுனு ப்3ராணஹானியு நகு3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 111 ॥

தனயும் கா3ஞ்சி த4னம்பு3 நிஞ்சி தி3விஜஸ்தா2னம்பு3 க3ட்டிஞ்சி வி
ப்ருன குத்3வாஹமு ஜேஸி ஸத்க்ருதிகிம் பா3த்ருண்டை3 தடாகம்பு3 நே
ர்புனம் த்3ரவ்விஞ்சி வனம்பு3 வெட்டி மனநீ போலேடு3 நீஸேவஂ ஜே
ஸின புண்யாத்முண்டு3 போவு லோகமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 112 ॥

க்ஷிதினாதோ4த்தம! ஸத்கவீஶ்வருண்ட்3 வச்சென் மிம்முலஂ ஜூட3ங்கா3
நதண்டே3 மேடி கவித்வவைக2ரினி ஸத்3ய:காவ்யனிர்மாத தத்
ப்ரதிப4 ல்மஞ்சினி திட்டுபத்3யமுலு செப்பும் தா3தண்டை3னந் மமும்
க்3ரிதமே சூசெனு பொ3ம்மடஞ்சு ரத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 113 ॥

நீகும் கா3னி கவித்வ மெவ்வரிகி நேனீனஞ்சு மீதெ3த்திதின்
ஜேகொண்டின் பி3ருத3ம்பு3 கங்கணமு முஞ்ஜேம் க3ட்டிதிம் ப3ட்டிதின்
லோகுல் மெச்ச வ்ரதம்பு3 நாதனுவு கீலுல் நேர்புலும் கா3வு சீ2
சீ2 காலம்பு3லரீதி த3ப்பெடு3 ஜுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 114 ॥

நிச்சல் நின்னு பஜ4ிஞ்சி சின்மயமஹா நிர்வாணபீட2ம்பு3 பை
ரச்சல்ஸேயக யார்ஜவம்பு3 குஜன வ்ராதம்பு3சேம் க்3ராங்கி3 பூ4
ப்4ருச்சண்டா3லுரம் கொ3ல்சி வாரு த3னும் கோ3பிம்மன் பு3து4ம் டா3ர்துண்டை3
சிச்சாரஂ ஜமு ரெல்லஂ ஜல்லுகொனுனோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 115 ॥

த3ன்தம்பு3 ல்பட3னப்புடே3 தனுவுனந்தா3ரூடி4 யுன்னப்புடே3
கான்தாஸங்க4மு ரோயனப்புடே3 ஜரக்ரான்தம்பு3 கா3னப்புடே3
விதல்மேன ஜரிஞ்சனப்புடெ3 குருல்வெல்லெல்ல கா3னப்புடே3
சின்திம்பன்வலெ நீபதா3ம்பு3ஜமுலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 116 ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀ ಕಾಳ ಹಸ್ತೀಶ್ವರ ಶತಕಂ

ಶ್ರೀವಿದ್ಯುತ್ಕಲಿತಾಽಜವಂಜವಮಹಾ-ಜೀಮೂತಪಾಪಾಂಬುಧಾ-
ರಾವೇಗಂಬುನ ಮನ್ಮನೋಬ್ಜಸಮುದೀ-ರ್ಣತ್ವಂಬುಂ ಗೋಲ್ಪೋಯಿತಿನ್ ।
ದೇವಾ! ಮೀ ಕರುಣಾಶರತ್ಸಮಯಮಿಂ-ತೇಂ ಜಾಲುಂ ಜಿದ್ಭಾವನಾ-
ಸೇವಂ ದಾಮರತಂಪರೈ ಮನಿಯೆದನ್- ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 1 ॥

ವಾಣೀವಲ್ಲಭದುರ್ಲಭಂಬಗು ಭವದ್ದ್ವಾರಂಬುನ ನ್ನಿಲ್ಚಿ ನಿ
ರ್ವಾಣಶ್ರೀಂ ಜೆಱಪಟ್ಟಂ ಜೂಚಿನ ವಿಚಾರದ್ರೋಹಮೋ ನಿತ್ಯ ಕ
ಳ್ಯಾಣಕ್ರೀಡಲಂ ಬಾಸಿ ದುರ್ದಶಲಪಾ ಲೈ ರಾಜಲೋಕಾಧಮ
ಶ್ರೇಣೀದ್ವಾರಮು ದೂಱಂಜೇಸಿ ತಿಪುಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 2 ॥

ಅಂತಾ ಮಿಧ್ಯ ತಲಂಚಿ ಚೂಚಿನ ನರುಂ ಡಟ್ಲೌ ಟೆಱಿಂಗಿನ್ ಸದಾ
ಕಾಂತ ಲ್ಪುತ್ರುಲು ನರ್ಧಮುನ್ ತನುವು ನಿ ಕ್ಕಂಬಂಚು ಮೋಹಾರ್ಣವ
ಚಿಭ್ರಾಂತಿಂ ಜೆಂದಿ ಜರಿಂಚು ಗಾನಿ ಪರಮಾರ್ಧಂಬೈನ ನೀಯಂದುಂ ದಾಂ
ಜಿಂತಾಕಂತಯು ಜಿಂತ ನಿಲ್ಪಂಡುಗದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 3 ॥

ನೀ ನಾ ಸಂದೊಡಂಬಾಟುಮಾಟ ವಿನುಮಾ ನೀಚೇತ ಜೀತಂಬು ನೇಂ
ಗಾನಿಂ ಬಟ್ಟಕ ಸಂತತಂಬು ಮದಿ ವೇಡ್ಕಂ ಗೊಲ್ತು ನಂತಸ್ಸಪ
ತ್ನಾನೀಕಂಬುನ ಕೊಪ್ಪಗಿಂಪಕುಮು ನನ್ನಾಪಾಟೀಯೇ ಚಾಲುಂ ದೇ
ಜೀನೊಲ್ಲಂ ಗರಿ ನೊಲ್ಲ ನೊಲ್ಲ ಸಿರುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 4 ॥

ಭವಕೇಲೀಮದಿರಾಮದಂಬುನ ಮಹಾ ಪಾಪಾತ್ಮುಂಡೈ ವೀಡು ನ
ನ್ನು ವಿವೇಕಿಂಪಂ ಡಟಂಚು ನೇನು ನರಕಾರ್ಣೋರಾಶಿಪಾಲೈನಂ ಬ
ಟ್ಟವು; ಬಾಲುಂಡೊಕಚೋಟ ನಾಟತಮಿತೋಡ ನ್ನೂತಂ ಗೂಲಂಗಂ ದಂ
ಡ್ರಿ ವಿಚಾರಿಂಪಕ ಯುಂಡುನಾ ಕಟಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 5 ॥

ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹಮುಂ ಜೇಸಿ ಯೇನೊಕನಿ ಗೊಲ್ವಂಬೋತಿನೋ ಕಾಕ ನೇ
ನೀಮಾಟ ನ್ವಿನನೊಲ್ಲಕುಂಡಿತಿನೊ ನಿನ್ನೇ ದಿಕ್ಕುಗಾಂ ಜೂಡನೋ
ಯೇಮೀ ಇಟ್ಟಿವೃಧಾಪರಾಧಿನಗು ನನ್ನೀ ದುಃಖವಾರಾಶಿವೀ
ಚೀ ಮಧ್ಯಂಬುನ ಮುಂಚಿ ಯುಂಪದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 6 ॥

ದಿವಿಜಕ್ಷ್ಮಾ ರುಹ ಧೇನು ರತ್ನ ಘನಭೂತಿ ಪ್ರಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಸಾ
ನುವು ನೀ ವಿಲ್ಲು ನಿಧೀಶ್ವರುಂಡು ಸಖುಂ ಡರ್ಣೋರಾಶಿಕನ್ಯಾವಿಭುಂ
ಡುವಿಶೇಷಾರ್ಚಕುಂ ಡಿಂಕ ನೀಕೆನ ಘನುಂಡುಂ ಗಲ್ಗುನೇ ನೀವು ಚೂ
ಚಿ ವಿಚಾರಿಂಪವು ಲೇಮಿ ನೆವ್ವಂಡುಡುಪುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 7 ॥

ನೀತೋ ಯುಧ್ಧಮು ಚೇಯ ನೋಂಪಂ ಗವಿತಾ ನಿರ್ಮಾಣಶಕ್ತಿ ನ್ನಿನುಂ
ಬ್ರೀತುಂಜೇಯಗಲೇನು ನೀಕೊಱಕು ದಂಡ್ರಿಂಜಂಪಗಾಂಜಾಲ ನಾ
ಚೇತನ್ ರೋಕಟ ನಿನ್ನುಮೊತ್ತವೆಱತುಂಜೀಕಾಕು ನಾಭಕ್ತಿ ಯೇ
ರೀತಿನ್ನಾಕಿಂಕ ನಿನ್ನು ಜೂಡಗಲುಗನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 8 ॥

ಆಲುಂಬಿಡ್ಡಲು ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಧನಂಬಂಚು ನ್ಮಹಾಬಂಧನಂ
ಬೇಲಾ ನಾಮೆಡ ಗಟ್ಟಿನಾಡವಿಕ ನಿನ್ನೇವೇಳಂ ಜಿಂತಿಂತು ನಿ
ರ್ಮೂಲಂಬೈನ ಮನಂಬುಲೋ ನೆಗಡು ದುರ್ಮೋಹಾಬ್ಧಿಲೋಂ ಗ್ರುಂಕಿ ಯೀ
ಶೀಲಾಮಾಲಪು ಜಿಂತ ನೆಟ್ಲುಡಿಪೆದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 9 ॥

ನಿಪ್ಪೈ ಪಾತಕತೂಲಶೈಲ ಮಡಚುನ್ ನೀನಾಮಮುನ್ ಮಾನವುಲ್
ತಪ್ಪನ್ ದವ್ವುಲ ವಿನ್ನ ನಂತಕ ಭುಜಾದರ್ಪೋದ್ಧತಕ್ಲೇಶಮುಲ್
ತಪ್ಪುಂದಾರುನು ಮುಕ್ತು ಲೌದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂಬುಲ್ಮಹಾಪಂಡಿತುಲ್
ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ದಮಕಿಂಕ ಶಂಕ ವಲೆನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 10 ॥

ವೀಡೆಂಬಬ್ಬಿನ ಯಪ್ಪುಡುಂ ದಮ ನುತುಲ್ ವಿನ್ನಪ್ಪುಡುಂಬೊಟ್ಟಲೋಂ
ಗೂಡುನ್ನಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀವಿಲಾಸಮುಲು ಪೈಕೊನ್ನಪ್ಪುಡುಂ ಗಾಯಕುಲ್
ಪಾಡಂಗ ವಿನುನಪ್ಪುಡುನ್ ಜೆಲಂಗು ದಂಭಪ್ರಾಯವಿಶ್ರಾಣನ
ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತುಲ ನೇಮಿ ಚೆಪ್ಪವಲೆನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 11 ॥

ನಿನು ಸೇವಿಂಪಗ ನಾಪದಲ್ ವೊಡಮನೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಂ ಬಬ್ಬನೀ
ಜನಮಾತ್ರುಂಡನನೀ ಮಹಾತ್ಮು ಡನನೀ ಸಂಸಾರಮೋಹಂಬು ಪೈ
ಕೊನನೀ ಜ್ಞಾನಮು ಗಲ್ಗನೀ ಗ್ರಹಗನುಲ್ ಗುಂದಿಂಪನೀ ಮೇಲುವ
ಚ್ಚಿನ ರಾನೀ ಯವಿ ನಾಕು ಭೂಷಣಮುಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 12 ॥

ಏ ವೇದಂಬು ಬಠಿಂಚೆ ಲೂತ ಭುಜಂಗಂ ಬೇಶಾಸ್ತ್ರಮುಲ್ಸೂಚೆ ದಾ
ನೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಸನಂಬೊನರ್ಚೆಂ ಗರಿ ಚೆಂಚೇಮಂತ್ರ ಮೂಹಿಂಚೆ ಬೋ
ಧಾವಿರ್ಭಾವನಿದಾನಮುಲ್ ಚದುವುಲಯ್ಯಾ! ಕಾವು! ಮೀಪಾದಸಂ
ಸೇವಾಸಕ್ತಿಯೆ ಕಾಕ ಜಂತುತತಿಕಿನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 13 ॥

ಕಾಯಲ್ ಗಾಚೆ ವಧೂನಖಾಗ್ರಮುಲಚೇ ಗಾಯಂಬು ವಕ್ಷೋಜಮುಲ್
ರಾಯನ್ ರಾಪಡೆ ಱೊಮ್ಮು ಮನ್ಮಧ ವಿಹಾರಕ್ಲೇಶವಿಭ್ರಾಂತಿಚೇ
ಬ್ರಾಯಂ ಬಾಯೆನು ಬಟ್ಟಗಟ್ಟೆ ದಲಚೆಪ್ಪನ್ ರೋತ ಸಂಸಾರಮೇಂ
ಜೇಯಂಜಾಲ ವಿರಕ್ತುಂ ಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 14 ॥

ನಿನ್ನೇರೂಪಮುಗಾ ಭಜಿಂತು ಮದಿಲೋ ನೀರೂಪು ಮೋಕಾಲೊ ಸ್ತ್ರೀ
ಚನ್ನೋ ಕುಂಚಮು ಮೇಕಪೆಂಟಿಕಯೊ ಯೀ ಸಂದೇಹಮುಲ್ಮಾನ್ಪಿ ನಾ
ಕನ್ನಾರ ನ್ಭವದೀಯಮೂರ್ತಿ ಸಗುಣಾ ಕಾರಂಬುಗಾ ಜೂಪವೇ
ಚಿನ್ನೀರೇಜವಿಹಾರಮತ್ತಮಧುಪಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 15 ॥

ನಿನು ನಾವಾಂಕಿಲಿ ಗಾವುಮಂಟಿನೊ ಮರುನ್ನೀಲಾಕಾಭ್ರಾಂತಿಂ ಗುಂ
ಟೆನ ಪೊಮ್ಮಂಟಿನೊ ಯೆಂಗಿಲಿಚ್ಚಿ ತಿನು ತಿಂಟೇಂಗಾನಿ ಕಾದಂಟಿನೋ
ನಿನು ನೆಮ್ಮಿಂದಗ ವಿಶ್ವಸಿಂಚುಸುಜನಾನೀಕಂಬು ರಕ್ಷಿಂಪಂಜೇ
ಸಿನ ನಾವಿನ್ನಪಮೇಲ ಗೈಕೊನವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 16 ॥

ಱಾಲನ್ ಱುವ್ವಗಂ ಜೇತುಲಾಡವು ಕುಮಾರಾ! ರಮ್ಮು ರಮ್ಮಂಚುನೇಂ
ಜಾಲನ್ ಜಂಪಂಗ ನೇತ್ರಮು ಂದಿವಿಯಂಗಾಶಕ್ತುಂಡನೇಂ ಗಾನು ನಾ
ಶೀಲಂ ಬೇಮನಿ ಚೆಪ್ಪನುನ್ನದಿಂಕ ನೀ ಚಿತ್ತಂಬು ನಾ ಭಾಗ್ಯಮೋ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಳಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 17 ॥

ರಾಜುಲ್ ಮತ್ತುಲು ವಾರಿಸೇವ ನರಕಪ್ರಾಯಂಬು ವಾರಿಚ್ಚುನಂ
ಭೋಜಾಕ್ಷೀಚತುರಂತಯಾನತುರಗೀ ಭೂಷಾದು ಲಾತ್ಮವ್ಯಧಾ
ಬೀಜಂಬುಲ್ ತದಪೇಕ್ಷ ಚಾಲು ಮರಿತೃಪ್ತಿಂ ಬೊಂದಿತಿನ್ ಜ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಜಾಗ್ರತ್ಪರಿಣಾಮ ಮಿಮ್ಮು ದಯತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 18 ॥

ನೀರೂಪಂಬು ದಲಂಪಂಗಾಂ ದುದಮೊದಲ್ ನೇಗಾನ ನೀವೈನಚೋ
ರಾರಾ ರಮ್ಮನಿ ಯಂಚುಂ ಜೆಪ್ಪವು ಪೃಧಾರಂಭಂಬು ಲಿಂಕೇಟಿಕಿನ್!
ನೀರ ನ್ಮುಂಪುಮು ಪಾಲ ಮುಂಪು ಮಿಂಕ ನಿನ್ನೇ ನಮ್ಮಿನಾಂಡಂ ಜುಮೀ
ಶ್ರೀರಾಮಾರ್ಚಿತ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 19 ॥

ನೀಕು ನ್ಮಾಂಸಮು ವಾಂಛಯೇನಿ ಕಱವಾ ನೀಚೇತ ಲೇಡುಂಡಂಗಾಂ
ಜೋಕೈನಟ್ಟಿ ಕುಠಾರಮುಂಡ ನನಲ ಜ್ಯೋತುಂಡ ನೀರುಂಡಂಗಾ
ಬಾಕಂ ಬೊಪ್ಪ ಘಟಿಂಚಿ ಚೇತಿಪುನುಕನ್ ಭಕ್ಷಿಂಪಕಾಬೋಯಚೇಂ
ಜೇಕೊಂ ಟೆಂಗಿಲಿಮಾಂಸಮಿಟ್ಲು ದಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 20 ॥

ರಾಜೈ ದುಷ್ಕೃತಿಂ ಜೆಂದೆಂ ಜಂದುರುಂಡು ರಾರಾಜೈ ಕುಬೇರುಂಡು ದೃ
ಗ್ರಾಜೀವಂಬುನಂ ಗಾಂಚೆ ದುಃಖಮು ಕುರುಕ್ಷ್ಮಾಪಾಲುಂ ಡಾಮಾಟನೇ
ಯಾಜಿಂ ಗೂಲೆ ಸಮಸ್ತಬಂಧುವುಲತೋ ನಾ ರಾಜಶಬ್ಧಂಬು ಚೀ
ಛೀ ಜನ್ಮಾಂತರಮಂದು ನೊಲ್ಲನುಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 21 ॥

ರಾಜರ್ಧಾತುಂಡೈನಚೋ ನೆಚಟ ಧರ್ಮಂಬುಂಡು ನೇರೀತಿ ನಾ
ನಾಜಾತಿಕ್ರಿಯ ಲೇರ್ಪಡುನ್ ಸುಖಮು ಮಾನ್ಯಶ್ರೇಣಿ ಕೆಟ್ಲಬ್ಬು ರೂ
ಪಾಜೀವಾಳಿಕಿ ನೇದಿ ದಿಕ್ಕು ಧೃತಿನೀ ಭಕ್ತುಲ್ ಭವತ್ಪಾದನೀ
ರೇಜಂಬುಲ್ ಭಜಿಯಿಂತು ರೇತೆಱಂಗುನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 22 ॥

ತರಂಗಲ್ ಪಿಪ್ಪಲಪತ್ರಮುಲ್ ಮೆಱಂಗು ಟದ್ದಂಬುಲ್ ಮರುದ್ದೀಪಮುಲ್
ಕರಿಕರ್ಣಾಂತಮು ಲೆಂಡಮಾವುಲ ತತುಲ್ ಖದ್ಯೋತ್ಕೀಟಪ್ರಭಲ್
ಸುರವೀಧೀಲಿಖಿತಾಕ್ಷರಂಬು ಲಸುವುಲ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪಃಪಿಂಡಮುಲ್
ಸಿರುಲಂದೇಲ ಮದಾಂಧುಲೌದುರು ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 23 ॥

ನಿನ್ನುನ್ನಮ್ಮಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೊರುಲನ್ ನೀಕನ್ನ ನಾಕೆನ್ನಲೇ
ರನ್ನಳಮ್ಮುಲು ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲು ಗುರುಂದಾಪತ್ಸಹಾಯುಂದು ನಾ
ಯನ್ನಾ! ಯೆನ್ನಡು ನನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಷಾದಾಂಭೋಧಿ ದಾಟಿಂಚಿ ಯ
ಛ್ಚಿನ್ನಾನಂದಸುಖಾಬ್ಧಿಂ ದೇಲ್ಚೆದೊ ಕದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 24 ॥

ನೀ ಪಂಚಂ ಬಡಿಯುಂಡಗಾಂ ಗಲಿಗಿನನ್ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಮೇ ಚಾಲು ನ್
ಕ್ಷೇಪಂ ಬಬ್ಬಿನ ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಸೇವಿಂಪಂಗಾನೋಪ ನಾ
ಶಾಪಾಶಂಬುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ತ್ರಿಪ್ಪಕುಮು ಸಂಸಾರಾರ್ಧಮೈ ಬಂಟುಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಯ ಗಲ್ಗೇನೇನಿ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 25 ॥

ನೀ ಪೇರುನ್ ಭವದಂಘ್ರಿತೀರ್ಧಮು ಭವನ್ನಿಷ್ಠ್ಯೂತ ತಾಂಬೂಲಮುನ್
ನೀ ಪಳ್ಲೆಂಬು ಪ್ರಸಾದಮುಂ ಗೊನಿಕದಾ ನೇ ಬಿಡ್ಡನೈನಾಂಡ ನ
ನ್ನೀಪಾಟಿಂ ಗರುಣಿಂಪು ಮೋಂಪ ನಿಂಕ ನೀನೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಬಿಡ್ಡಗಾಂ
ಜೇಪಟ್ಟಂ ದಗುಂ ಬಟ್ಟಿ ಮಾನಂ ದಗದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 26 ॥

ಅಮ್ಮಾ ಯಯ್ಯ ಯಟಂಚು ನೆವ್ವರಿನಿ ನೇನನ್ನನ್ಶಿವಾ! ನಿನ್ನುನೇ
ಸುಮ್ಮೀ! ನೀ ಮದಿಂ ದಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲನಟಂಚು ನ್ಜೂಡಂಗಾಂಬೋಕು ನಾ
ಕಿಮ್ಮೈಂ ದಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಗುರುಂಡು ನೀವೇ ಕಾಕ ಸಂಸಾರಪುಂ
ಜಿಮ್ಮಂಜೀಕಂಟಿ ಗಪ್ಪಿನ ನ್ಗಡವು ನನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 27 ॥

ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟ ರಟಂಚು ನೇಡ್ತು ರವಿವೇಕುಲ್ ಜೀವನಭ್ರಾಂತುಲೈ
ಕೊಡುಕುಲ್ ಪುಟ್ಟರೆ ಕೌರವೇಂದ್ರುನ ಕನೇಕುಲ್ ವಾರಿಚೇ ನೇಗತುಲ್
ವಡಸೆಂ ಬುತ್ರುಲು ಲೇನಿ ಯಾ ಶುಕುನಕುನ್ ಬಾಟಿಲ್ಲೆನೇ ದುರ್ಗತುಲ್!
ಚೆಡುನೇ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ಮಪುತ್ರಕುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 28 ॥

ಗ್ರಹದೋಷಂಬುಲು ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಮುಲು ನೀಕಳ್ಯಾಣನಾಮಂಬು ಪ್ರ
ತ್ಯಹಮುಂ ಬೇರ್ಕೊನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ಬಾಧಂಬೆಟ್ಟಗಾನೋಪುನೇ?
ದಹನುಂ ಗಪ್ಪಂಗಂಜಾಲುನೇ ಶಲಭಸಂತಾನಂಬು ನೀ ಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ಹತಕ್ಲೇಸುಲು ಗಾರುಗಾಕ ಮನುಜುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 29 ॥

ಅಡುಗಂಮೋನಿಕ ನನ್ಯಮಾರ್ಗರತುಲಂಬ್ರಾಣಾವನೋತ್ಸಾಹಿನೈ
ಯಡುಗಂಬೋಯಿನ ಮೋದು ನೀದು ಪದಪದ್ಮಾರಾಧಕಶ್ರೇಣಿಯು
ನ್ನೆಡಕು ನ್ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪಂಗಾಂಗನಿಯು ನಾಕೇಲಾ ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕೋ
ರೆಡಿ ದಿಂಕೇಮಿ ಭವತ್ಪ್ರಸಾದಮೆ ತಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 30 ॥

ಮದಮಾತಂಗಮು ಲಂದಲಂಬುಲ ಹರುಲ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಮು ಲ್ಪಲ್ಲಕುಲ್
ಮುದಿತಲ್ ಚಿತ್ರದುಕೂಲಮು ಲ್ಪರಿಮಳಂಬು ಲ್ಮೋಕ್ಷಮೀಂಜಾಲುನೇ?
ಮದಿಲೋ ವೀನಿ ನಪೇಕ್ಷಸೇಸಿ ನೃಪಧಾಮದ್ವಾರದೇಶಂಬುಂ ಗಾ
ಚಿ ದಿನಂಬುಲ್ ವೃಧಪುತ್ತುರಜ್ಞುಲಕಟಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 31 ॥

ರೋಸೀ ರೋಯದು ಕಾಮಿನೀಜನುಲ ತಾರುಣ್ಯೋರುಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಪಾಸೀ ಪಾಯರು ಪುತ್ರಮಿತ್ರಜನ ಸಂಪದ್ಭ್ರಾಂತಿ ವಾಂಛಾಲತಲ್
ಕೋಸೀ ಕೋಯದು ನಾಮನಂ ಬಕಟ ನೀಕುಂ ಬ್ರೀತಿಗಾ ಸತ್ ಕ್ರಿಯಲ್
ಚೇಸೀ ಚೇಯದು ದೀನಿ ತ್ರುಳ್ಳಣಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 32 ॥

ಎನ್ನೇಳ್ಳುಂದು ನೇಮಿ ಗಂದು ನಿಂಕನೇನೆವ್ವಾರಿ ರಕ್ಷಿಂಚೆದನ್
ನಿನ್ನೇ ನಿಷ್ಠ ಭಜಿಂಚೆದ ನ್ನಿರುಪಮೋನ್ನಿದ್ರಪ್ರಮೋದಂಬು ನಾ
ಕೆನ್ನಂಡಬ್ಬೆಡು ನಂತಕಾಲಮಿಂಕ ನೇನಿಟ್ಲುನ್ನ ನೇಮಯ್ಯೆಡಿಂ?
ಜಿನ್ನಂಬುಚ್ಚಕ ನನ್ನು ನೇಲುಕೊಲವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 33 ॥

ಚಾವಂ ಗಾಲಮು ಚೇರುವೌ ಟೆಱಿಂಗಿಯುಂ ಜಾಲಿಂಪಂಗಾ ಲೇಕ ನ
ನ್ನೆವೈದ್ಯುಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸಂ ಬ್ರೋವಂಗಲಂಡೋ ಯೇಮಂದು ರಕ್ಷಿಂಚುನೋ
ಏ ವೇಲ್ಪುಲ್ ಕೃಪಂಜೂತುರೋ ಯನುಚು ನಿನ್ನಿಂತೈನಂ ಜಿಂತಿಂಪಂಡಾ
ಜೀವಚ್ಛ್ರಾಧ್ಧಮುಂ ಜೇಸಿಕೊನ್ನ ಯತಿಯುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 34 ॥

ದಿನಮುಂ ಜಿತ್ತಮುಲೋ ಸುವರ್ಣಮುಖರೀ ತೀರಪ್ರದೇಶಾಮ್ರಕಾ
ನನಮಧ್ಯೋಪಲ ವೇದಿಕಾಗ್ರಮುನ ನಾನಂದಂಬುನಂ ಬಂಕಜಾ
ನನನಿಷ್ಥ ನ್ನುನುಂ ಜೂಡಂ ಗನ್ನನದಿವೋ ಸೌಖ್ಯಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾ
ಸಿನಿಮಾಯಾನಟನಲ್ ಸುಖಂಬು ಲಗುನೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 35 ॥

ಆಲಂಚು ನ್ಮೆಡಂ ಗಟ್ಟಿ ದಾನಿಕಿ ನವತ್ಯಶ್ರೇಣಿಂ ಗಲ್ಪಿಂಚಿ ತ
ದ್ಭಾಲವ್ರಾತಮು ನಿಚ್ಚಿಪುಚ್ಚುಟನು ಸಂಬಂಧಂಬು ಗಾವಿಂಚಿ ಯಾ
ಮಾಲರ್ಮಂಬುನ ಬಾಂಧವಂ ಬನೆಡಿ ಪ್ರೇಮಂ ಗೊಂದಱಂ ದ್ರಿಪ್ಪಂಗಾಂ
ಸೀಲನ್ಸೀಲ ಯಮರ್ಚಿನ ಟ್ಲೊಸಂಗಿತೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 36 ॥

ತನುವೇ ನಿತ್ಯಮುಗಾ ನೊನರ್ಚು ಮದಿಲೇದಾ ಚಚ್ಚಿ ಜನ್ಮಿಂಪಕುಂ
ಡ ನುಪಾಯಂಬು ಘಟಿಂಪು ಮಾಗತುಲ ರೆಂಟ ನ್ನೇರ್ಪು ಲೇಕುನ್ನ ಲೇ
ದನಿ ನಾಕಿಪ್ಪುಡ ಚೆಪ್ಪು ಚೇಯಂಗಲ ಕಾರ್ಯಂಬುನ್ನ ಸಂಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿ ನಿನುಂ ಗಾಂಚೆದಂಗಾಕ ಕಾಲಮುನನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 37 ॥

ಪದುನಾಲ್ಗೇಲೆ ಮಹಾಯುಗಂಬು ಲೊಕ ಭೂಪಾಲುಂಡು; ಚೆಲ್ಲಿಂಚೆ ನ
ಯ್ಯುದಯಾಸ್ತಾಚಲಸಂಧಿ ನಾಜ್ಞ ನೊಕಂ ಡಾಯುಷ್ಮಂತುಂಡೈ ವೀರಿಯ
ಭ್ಯುದಯಂ ಬೆವ್ವರು ಚೆಪ್ಪಂಗಾ ವಿನರೊ ಯಲ್ಪುಲ್ಮತ್ತುಲೈ ಯೇಲ ಚ
ಚ್ಚೆದರೋ ರಾಜುಲ ಮಂಚು ನಕ್ಕಟಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 38 ॥

ರಾಜನ್ನಂತನೆ ಪೋವುನಾ ಕೃಪಯು ಧರ್ಮಂಬಾಭಿಜಾತ್ಯಂಬು ವಿ
ದ್ಯಾಜಾತಕ್ಷಮ ಸತ್ಯಭಾಷಣಮು ವಿದ್ವನ್ಮಿತ್ರಸಂರಕ್ಷಯುನ್
ಸೌಗನ್ಯಂಬು ಕೃತಂಬೆಱುಂಗಟಯು ವಿಶ್ವಾಸಂಬು ಗಾಕುನ್ನ ದು
ರ್ಬೀಜಶ್ರೇಷ್ಥುಲು ಗಾಂ ಗತಂಬು ಗಲದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 39 ॥

ಮುನು ನೀಚೇ ನಪವರ್ಗರಾಜ್ಯಪದವೀ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷೇಕಂಬು ಗಾಂ
ಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಲು ನೇನು ನೊಕ್ಕಸರಿವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿ ಚೂಡಂಗ ನೆ
ಟ್ಲನಿನಂ ಗೀಟಫಣೀಂದ್ರಪೋತಮದವೇ ದಂಡೋಗ್ರಹಿಂಸಾವಿಚಾ
ರಿನಿ ಗಾಂಗಾಂ ನಿನು ಗಾನಂಗಾಕ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 40 ॥

ಪವಮಾನಾಶನಭೂಷಣಪ್ರಕರಮುನ್ ಭದ್ರೇಭಚರ್ಮಂಬು ನಾ-
ಟವಿಕತ್ವಂಬುಂ ಪ್ರಿಯಂಬುಲೈ ಭುಗಹಶುಂಡಾಲಾತವೀಚಾರುಲನ್
ಭವದುಃಖಂಬುಲಂ ಬಾಪು ಟೊಪ್ಪುಂ ಜೆಲಂದಿಂಬಾಟಿಂಚಿ ಕೈವಲ್ಯಮಿ-
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಚುಟ ಕೇಮಿ ಕಾರಣಮಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 41 ॥

ಅಮರಸ್ತ್ರೀಲ ರಮಿಂಚಿನಂ ಜೆಡದು ಮೋಹಂ ಬಿಂತಯುನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪ-
ಟ್ಟಮು ಸಿಧ್ಧಿಂಚಿನ ನಾಸ ದೀಱದು ನಿರೂಢಕ್ರೋಧಮುನ್ ಸರ್ವಲೋ-
ಕಮುಲ ನ್ಮ್ರಿಂಗಿನ ಮಾನ ದಿಂದುಂ ಗಲ ಸೌ-ಖ್ಯಂ ಬೊಲ್ಲ ನೀಸೇವಂ ಜೇ-
ಸಿ ಮಹಾಪಾತಕವಾರಿರಾಶಿಂ ಗಡತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 42 ॥

ಚನುವಾರಿಂ ಗನಿ ಯೇದ್ಚುವಾರು ಜಮುಂಡಾ ಸತ್ಯಂಬುಗಾ ವತ್ತು ಮೇ
ಮನುಮಾನಂಬಿಂಕ ಲೇದು ನಮ್ಮಮನಿ ತಾರಾವೇಳ ನಾರೇವುನನ್
ಮುನುಂಗಂಬೋವುಚು ಬಾಸ ಸೇಯುಟ ಸುಮೀ ಮುಮ್ಮಾಟಿಕಿಂ ಜೂಡಗಾಂ
ಜೆನಟು ಲ್ಗಾನರು ದೀನಿಭಾವಮಿದಿವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 43 ॥

ಭವದುಃಖಂಬುಲು ರಾಜಕೀಟಮುಲ ನೇಬ್ರಾರ್ಧಿಂಚಿನಂ ಬಾಯುನೇ
ಭವದಂಘ್ರಿಸ್ತುತಿಚೇತಂಗಾಕ ವಿಲಸದ್ಬಾಲಕ್ಷುಧಾಕ್ಲೇಶದು
ಷ್ಟವಿಧುಲ್ಮಾನುನೆ ಚೂಡ ಮೇಂಕಮೆಡಚಂಟಂದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯದ್ಬ
ಷ್ಥಿವಿಶೇಷಂಬುನ ನಿಚ್ಚಿ ಚಂಟಂಬಲೆ ನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 44 ॥

ಪವಿ ಪುಷ್ಪಂಬಗು ನಗ್ನಿ ಮಂಚಗು ನಕೂಪಾರಂಬು ಭೂಮೀಸ್ಥಲಂ
ಬವು ಶತ್ರುಂ ಡತಿಮಿತ್ರುಂಡೌ ವಿಷಮು ದಿವ್ಯಾಹಾರಮೌ ನೆನ್ನಂಗಾ
ನವನೀಮಂಡಲಿಲೋಪಲನ್ ಶಿವ ಶಿವೇ ತ್ಯಾಭಾಷಣೋಲ್ಲಾಸಿಕಿನ್
ಶಿವ ನೀ ನಾಮಮು ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಮೌ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 45 ॥

ಲೇವೋ ಕಾನಲಂ ಗಂಧಮೂಲಫಲಮುಲ್ ಲೇವೋ ಗುಹಲ್ ತೋಯಮುಲ್
ಲೇವೋ ಯೇಱುಲಂ ಬಲ್ಲವಾಸ್ತರಣಮುಲ್ ಲೇವೋ ಸದಾ ಯಾತ್ಮಲೋ
ಲೇವೋ ನೀವು ವಿರಕ್ತುಲ ನ್ಮನುಪ ಜಾಲಿಂ ಬೊಂದಿ ಭೂಪಾಲುರನ್
ಸೇವಲ್ ಸೇಯಂಗಂ ಬೋದು ರೇಲೊಕೊ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 46 ॥

ಮುನು ನೇಂ ಬುಟ್ಟಿನ ಪುಟ್ಟು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಮೋಹಂಬುಚೇ ನಂದುಂಜೇ
ಸಿನ ಕರ್ಮಂಬುಲ ಪ್ರೋವು ಲೆನ್ನಿ ಗಲವೋ ಚಿಂತಿಂಚಿನನ್ ಗಾನ ನೀ
ಜನನಂಬೇ ಯನಿ ಯುನ್ನ ವಾಡ ನಿದಿಯೇ ಚಾಲಿಂಪವೇ ನಿನ್ನುಂ ಗೊ
ಲ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಂಬುನಕುಂ ಗೃಪಾರತುಂಡವೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 47 ॥

ತನು ವೆಂದಾಕ ಧರಿತ್ರಿ ನುಂಡು ನನು ನಂದಾಕನ್ ಮಹಾರೋಗದೀ
ಪನದುಃಖಾದುಲಂ ಬೊಂದಕುಂಡ ನನುಕಂಪಾದೃಷ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಂಚಿ ಯಾ
ವೆನುಕನ್ ನೀಪದಪದ್ಮಮುಲ್ ದಲಂಚುಚುನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚಂಬುಂ ಬಾ
ಸಿನ ಚಿತ್ತಂಬುನ ನುಂಡಂಜೇಯಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 48 ॥

ಮಲಭೂಯಿಷ್ಟ ಮನೋಜಧಾಮಮು ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರಮೋ ಯಾರು ಕುಂ
ಡಲಿಯೋ ಪಾದಕರಾಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಂಬುಲು ಷಟ್ಕಂಜಂಬುಲೋ ಮೋಮು ದಾ
ಜಲಜಂಬೋ ನಿಟಲಂಬು ಚಂದ್ರಕಳಯೋ ಸಂಗಂಬು ಯೋಗಂಬೊ ಗಾ
ಸಿಲಿ ಸೇವಿಂತುರು ಕಾಂತಲನ್ ಭುವಿ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 49 ॥

ಜಲಕಂಬುಲ್ ರಸಮುಲ್ ಪ್ರಸೂನಮುಲು ವಾಚಾಬಂಧಮುಲ್ ವಾದ್ಯಮು
ಲ್ಕಲಶಬ್ಧಧ್ವನು ಲಂಚಿತಾಂಬರ ಮಲಂಕಾರಂಬು ದೀಪ್ತು ಲ್ಮೆಱುಂ
ಗುಲು ನೈವೇದ್ಯಮು ಮಾಧುರೀ ಮಹಿಮಗಾಂ ಗೊಲ್ತುನ್ನಿನುನ್ ಭಕ್ತಿರಂ
ಜಿಲ ದಿವ್ಯಾರ್ಚನ ಗೂರ್ಚಿ ನೇರ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 50 ॥

ಏಲೀಲ ನ್ನುತಿಯಿಂಪವಚ್ಚು ನುಪಮೋತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಧ್ವನಿವ್ಯಂಗ್ಯಶ
ಬ್ಧಾಲಂಕಾರವಿಶೇಷಭಾಷಲ ಕಲಭ್ಯಂಬೈನ ನೀರೂಪಮುಂ
ಜಾಲುಂಜಾಲುಂ ಗವಿತ್ವಮುಲ್ನಿಲುಚುನೇ ಸತ್ಯಂಬು ವರ್ಣಿಂಚುಚೋ
ಚೀ! ಲಜ್ಜಿಂಪರುಗಾಕ ಮಾದೃಶಕವುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 51 ॥

ಪಾಲುಂ ಬುವ್ವಯುಂ ಬೆಟ್ಟೆದಂ ಗುಡುವರಾ ಪಾಪನ್ನ ರಾ ಯನ್ನ ಲೇ
ಲೇಲೆಮ್ಮನ್ನ ನರಂಟಿಪಂಡ್ಲುಂ ಗೊನಿ ತೇಲೇಕುನ್ನ ನೇನೊಲ್ಲನಂ
ಟೇ ಲಾಲಿಂಪರೇ ತಲ್ಲಿದಂಡ್ರುಲಪು ಡಟ್ಲೇ ತೆಚ್ಚಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲ
ಕ್ಷ್ಮೀಲೀಲಾವಚನಂಬುಲಂ ಗುಡುಪರಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 52 ॥

ಕಲಲಂಚುನ್ ಶಕುನಂಬುಲಂಚು ಗ್ರಹಯೋಗಂ ಬಂಚು ಸಾಮುದ್ರಿಕಂ
ಬು ಲಟಂಚುಂ ದೆವುಲಂಚು ದಿಷ್ಟ್ಮನುಚುನ್ ಭೂತಂಬುಲಂಚು ನ್ವಿಷಾ
ದುಲಟಂಚು ನ್ನಿಮಿಷಾರ್ಧ ಜೀವನಮುಲಂಚುಂ ಬ್ರೀತಿಂ ಬುಟ್ಟಿಂಚಿ ಯೀ
ಸಿಲುಗುಲ್ ಪ್ರಾಣುಲಕೆನ್ನಿ ಚೇಸಿತಿವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 53 ॥

ತಲಮೀಂದಂ ಗುಸುಮಪ್ರಸಾದ ಮಲಿಕಸ್ಥಾನಂಬುಪೈ ಭೂತಿಯುನ್
ಗಳಸೀಮಂಬುನ ದಂಡ ನಾಸಿಕತುದನ್ ಗಂಧಪ್ರಸಾರಂಬು ಲೋ
ಪಲ ನೈವೇದ್ಯಮುಂ ಜೇರ್ಚು ನೇ ಮನುಜಂ ಡಾಭಕ್ತುಂಡು ನೀಕೆಪ್ಪುಡುಂ
ಜೆಲಿಕಾಡೈ ವಿಹರಿಂಚು ರೌಪ್ಯಗಿರಿಪೈ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 54 ॥

ಆಲುಂ ಬಿಡ್ಡಲು ಮಿತ್ರುಲುನ್ ಹಿತುಲು ನಿಷ್ಟರ್ಧಂಬು ಲೀನೇರ್ತುರೇ
ವೇಳ ನ್ವಾರಿ ಭಜಿಂಪಂ ಜಾಲಿಪಡ ಕಾವಿರ್ಭೂತ ಮೋದಂಬುನಂ
ಗಾಲಂಬೆಲ್ಲ ಸುಖಂಬು ನೀಕು ನಿಂಕ ಭಕ್ತಶ್ರೇಣಿ ರಕ್ಷಿಂಪಕೇ
ಶ್ರೀಲೆವ್ವಾರಿಕಿಂ ಗೂಡಂಬೆಟ್ಟೆದವಯಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 55 ॥

ಸುಲಭುಲ್ಮೂರ್ಖು ಲನುತ್ತಮೋತ್ತಮುಲ ರಾಜುಲ್ಗಲ್ಗಿಯೇವೇಳ ನ
ನ್ನಲಂತಲಬೆಟ್ಟಿನ ನೀ ಪದಾಬ್ಧಮುಲಂ ಬಾಯಂಜಾಲ ನೇಮಿಚ್ಚಿನಂ
ಗಲಧೌತಾಚಲ ಮೇಲು ಟಂಬುನಿಧಿಲೋಂ ಗಾಪುಂಡು ಟಬ್ಜಂಬು ಪೈಂ
ಜೆಲುವೊಪ್ಪುನ್ ಸುಖಿಯಿಂಪಂ ಗಾಂಚುಟ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 56 ॥

ಕಲಧೌತಾದ್ರಿಯು ನಸ್ಥಿಮಾಲಿಕಯು ಗೋಗಂಧರ್ವಮುನ್ ಬುನ್ಕಯುಂ
ಬುಲಿತೋಲು ನ್ಭಸಿತಂಬುಂ ಬಾಂಪತೊದವುಲ್ ಪೋಕುಂಡಂ ದೋಂಬುಟ್ಲಕೈ
ತೊಲಿ ನೇವಾರಲತೋಡಂ ಬುಟ್ಟಕ ಕಳಾದುಲ್ಗಲ್ಗೆ ಮೇಲಯ್ಯೆನಾ
ಸಿಲುವುಳೂರಮುಚೇಸಿಕೊಂ ಟೆಱಿಂಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 57 ॥

ಶ್ರುತುಲಭ್ಯಾಸಮುಚೇಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗರಿಮಲ್ ಶೋಧಿಂಚಿ ತತ್ತ್ವಂಬುಲನ್
ಮತಿ ನೂಹಿಂಚಿ ಶರೀರ ಮಸ್ಥಿರಮು ಬ್ರಹ್ಮಂಬೆನ್ನ ಸತ್ಯಂಬು ಗಾಂ
ಚಿತಿ ಮಂಚುನ್ ಸಭಲನ್ ವೃಧಾವಚನಮು ಲ್ಚೆಪ್ಪಂಗನೇ ಕಾನಿ ನಿ
ರ್ಜಿತಚಿತ್ತಸ್ಥಿರ ಸೌಖ್ಯಮುಲ್ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 58 ॥

ಗತಿ ನೀವಂಚು ಭಜಿಂಚುವಾರ ಲಪವರ್ಗಂ ಬೊಂದಗಾನೇಲ ಸಂ
ತತಮುಂ ಗೂಟಿಕಿನೈ ಚರಿಂಪ ವಿನಲೇದಾ 'ಯಾಯು ರನ್ನಂ ಪ್ರಯ
ಚ್ಛತಿ' ಯಂಚುನ್ಮೊಱವೆಟ್ಟಗಾ ಶ್ರುತುಲು ಸಂಸಾರಾಂಧಕಾರಾಭಿ ದೂ
ಷಿತದುರ್ಮಾರ್ಗುಲ್ ಗಾನಂ ಗಾನಂಬಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 59 ॥

ರತಿರಾ ಜುದ್ಧತಿ ಮೀಱ ನೊಕ್ಕಪರಿ ಗೋರಾಜಾಶ್ವುನಿ ನ್ನೊತ್ತಂ ಬೋ
ನತಂ ಡಾದರ್ಪಕು ವೇಗ ನೊತ್ತ ಗವಯಂ ಬಾಂಬೋತುನುಂ ದಾಂಕಿ ಯು
ಗ್ರತಂ ಬೋರಾಡಂಗನುನ್ನ ಯುನ್ನಡಿಮಿ ಲೇಂಗಲ್ವೋಲೆ ಶೋಕಾನಲ
ಸ್ಥಿತಿಪಾಲೈ ಮೊಱಪೆಟ್ಟುನನ್ ಮನುಪವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 60 ॥

ಅಂತಾ ಸಂಶಯಮೇ ಶರೀರಘಟನಂಬಂತಾ ವಿಚಾರಂಬೆ ಲೋ
ನಂತಾ ದುಃಖಪರಂಪರಾನಿವಿತಮೆ ಮೇನಂತಾ ಭಯಭ್ರಾಂತಮೇ
ಯಂತಾನಂತಶರೀರಶೋಷಣಮೆ ದುರ್ವ್ಯಾಪಾರಮೇ ದೇಹಿಕಿನ್
ಜಿಂತನ್ ನಿನ್ನುಂ ದಲಂಚಿ ಪೊಂದರು ನರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 61 ॥

ಸಂತೋಷಿಂಚಿತಿನಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ರತಿರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿನ್ ಬೊಂದಿತಿಂ ಜಾಲುಂಜಾಲು ಬಹುರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬುಲನ್
ಶಾಂತಿಂ ಬೊಂದೆದಂ ಜೂಪು ಬ್ರಹ್ಮಪದರಾಜದ್ವಾರಸೌಖ್ಯಂಬು ನಿ
ಶ್ಚಿಂತನ್ ಶಾಂತುಂಡ ನೌದು ನೀ ಕರುಣಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 62 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬನ್ಯುಲಂ ಜೇಯನೊಲ್ಲನಿ ವ್ರತಸ್ಥುಲ್ವೋಲೆ ವೇಸಂಬುತೋಂ
ಬುತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಕಲತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಕಳಾಬುಧ್ಧಿನ್ ನೃಪಾಲಾ(ಅ)ಧಮನ್
ಬಾತ್ರಂ ಬಂಚು ಭಜಿಂಪಂಬೋದು ರಿತಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ಯಿವ್ವಾರಿಚಾ
ರಿತ್ರಂ ಬೆನ್ನಂಡು ಮೆಚ್ಚ ನೆಂಚ ಮದಿಲೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 63 ॥

ಅಕಲಂಕಸ್ಥಿತಿ ನಿಲ್ಪಿ ನಾಡ ಮನು ಘಂಟಾ(ಆ)ರಾವಮುನ್ ಬಿಂದುದೀ
ಪಕಳಾಶ್ರೇಣಿ ವಿವೇಕಸಾಧನಮುಲೊಪ್ಪನ್ ಬೂನಿ ಯಾನಂದತಾ
ರಕದುರ್ಗಾಟವಿಲೋ ಮನೋಮೃಗಮುಗರ್ವಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಾರಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿಂಗಾ ವೀಡು ಭವೋಗ್ರಬಂಧಲತಿಕಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 64 ॥

ಒಕಯರ್ಧಂಬು ನಿನ್ನು ನೇ ನಡುಗಂಗಾ ನೂಹಿಂಚಿ ನೆಟ್ಲೈನಂ ಬೊ
ಮ್ಮು ಕವಿತ್ವಂಬುಲು ನಾಕುಂ ಜೆಂದನಿವಿ ಯೇಮೋ ಯಂಟಿವಾ ನಾದುಜಿ
ಹ್ವಕು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃತ್ಯ ಮಿಂತಿಯ ಸುಮೀ ಪ್ರಾರ್ಧಿಂಚುಟೇ ಕಾದು ಕೋ
ರಿಕಲ ನ್ನಿನ್ನುನುಗಾನ ನಾಕು ವಶಮಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 65 ॥

ಶುಕಮುಲ್ ಕಿಂಶುಕಪುಷ್ಪಮುಲ್ ಗನಿ ಫಲಸ್ತೋಮಂ ಬಟಂಚುನ್ಸಮು
ತ್ಸುಕತಂ ದೇರಂಗಂ ಬೋವು ನಚ್ಚಟ ಮಹಾ ದುಃಖಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚುಂ; ಗ
ರ್ಮಕಳಾಭಾಷಲಕೆಲ್ಲಂ ಬ್ರಾಪುಲಗು ಶಾಸ್ತ್ರಂಬು ಲ್ವಿಲೋಕಿಂಚುವಾ
ರಿಕಿ ನಿತ್ಯತ್ವಮನೀಷ ದೂರಮಗುಂಜೂ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 66 ॥

ಒಕರಿಂ ಜಂಪಿ ಪದಸ್ಥುಲೈ ಬ್ರತುಕಂ ದಾಮೊಕ್ಕೊಕ್ಕ ರೂಹಿಂತುರೇ
ಲೊಕೊ ತಾಮೆನ್ನಂಡುಂ ಜಾವರೋ ತಮಕುಂ ಬೋವೋ ಸಂಪದಲ್ ಪುತ್ರಮಿ
ತ್ರಕಳತ್ರಾದುಲತೋಡ ನಿತ್ಯ ಸುಖಮಂದಂ ಗಂದುರೋ ಯುನ್ನವಾ
ರಿಕಿ ಲೇದೋ ಮೃತಿ ಯೆನ್ನಂಡುಂ ಗಟಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 67 ॥

ನೀ ಕಾರುಣ್ಯಮುಂ ಗಲ್ಗಿನಟ್ಟಿ ನರುಂ ಡೇನೀಚಾಲಯಂಬುಲ ಜೊರಂ
ಡೇಕಾರ್ಪಣ್ಯಪು ಮಾಟಲಾಡ ನರುಗಂ ಡೆವ್ವಾರಿತೋ ವೇಷಮುಲ್
ಗೈಕೋಡೇ ಮತಮುಲ್ ಭಜಿಂಪಂ ಡಿಲನೇಕಷ್ಟಪ್ರಕಾರಂಬುಲನ್
ಜೀಕಾಕೈ ಚೆಡಿಪೋಂದು ಜೀವನದಶನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 68 ॥

ಜ್ಞಾತುಲ್ ದ್ರೋಹಂಬು ವಾಂಡ್ರು ಸೇಯುಕಪಟೇರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾದೋಷಮುಲ್
ಮಾತಂಡ್ರಾನ ಸಹಿಂಪರಾದು ಪ್ರತಿಕರ್ಮಂಬಿಂಚುಕೇ ಜೇಯಗಾಂ
ಬೋತೇ ದೋಸಮು ಗಾನ ಮಾನಿ ಯತಿನೈ ಪೋಂಗೋರಿನನ್ ಸರ್ವದಾ
ಚೇತಃಕ್ರೋಧಮು ಮಾನ ದೆಟ್ಲು ನಡುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 69 ॥

ಚದುವುಲ್ ನೇರ್ಚಿನ ಪಂಡಿತಾಧಮುಲು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಾಷಣಕ್ರೀಡಲನ್
ವದರನ್ ಸಂಶಯಭೀಕರಾಟವುಲಂ ದ್ರೋವಳಪ್ಪಿ ವರ್ತಿಂಪಂಗಾ
ಮದನಕ್ರೋಧಕಿರಾತುಲಂದುಂ ಗನಿ ಭೀಮಪ್ರೌಢಿಚೇಂ ದಾಂಕಿನಂ
ಜೆದರುಂ ಜಿತ್ತಮು ಚಿತ್ತಗಿಂಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 70 ॥

ರೋಸಿಂ ದೇಂಟಿದಿ ರೋಂತ ದೇಂಟಿದಿ ಮನೊ ರೋಗಸ್ಥುಂಡೈ ದೇಹಿ ತಾಂ
ಬೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಪೂಂತ ಲೇಂಟಿವಿ ಮದಾ(ಅ)ಪೂತಂಬು ಲೀ ದೇಹಮುಲ್
ಮೂಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಮೂಂತಲೇಂಟಿವಿ ಸದಾಮೂಢತ್ವಮೇ ಕಾನಿ ತಾಂ
ಜೇಸಿಂದೇಂಟಿದಿ ಚೇಂತಲೇಂಟಿವಿ ವೃಧಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 71 ॥

ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶು ಭಜಿಂತುನೋ ಯಭವುಂಗಾಂಚೀ ನಾಧು ಸೇವಿಂತುನೋ
ಕಾಶೀವಲ್ಲಭುಂ ಗೊಲ್ವಂಬೋದುನೊ ಮಹಾ ಕಾಳೇಶುಂ ಬೂಜಿಂತುನೋ
ನಾಶೀಲಂ ಬಣುವೈನ ಮೇರು ವನುಚುನ್ ರಕ್ಷಿಂಪವೇ ನೀ ಕೃಪಾ
ಶ್ರೀ ಶೃಂಗಾರವಿಲಾಸಹಾಸಮುಲಚೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 72 ॥

ಅಯವಾರೈ ಚರಿಯಿಂಪವಚ್ಚುಂ ದನ ಪಾದಾಂ(ಅ)ಭೋಜತೀರ್ಧಂಬುಲನ್
ದಯತೋಂ ಗೊಮ್ಮನವಚ್ಚು ಸೇವಕುನಿ ಯರ್ಧಪ್ರಾಣದೇಹಾದುಲ
ನ್ನಿಯು ನಾ ಸೊಮ್ಮನವಚ್ಚುಂಗಾನಿ ಸಿರುಲನ್ನಿಂದಿಂಚಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತಂ ಗಾನಂಗರಾದು ಪಂಡಿತುಲಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 73 ॥

ಮಾಯಾ(ಅ) ಜಾಂಡಕರಂಡಕೋಟಿಂ ಬೊಡಿಗಾಮರ್ಧಿಂಚಿರೋ ವಿಕ್ರಮಾ(ಅ)
ಜೇಯುಂ ಗಾಯಜುಂ ಜಂಪಿರೋ ಕಪಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಹಮುಂ ಬಾಸಿರೋ
ಯಾಯುರ್ದಯಭುಜಂಗಮೃತ್ಯುವು ನನಾಯಾಸಂಬುನನ್ ಗೆಲ್ಚಿರೋ
ಶ್ರೇಯೋದಾಯಕ್ ಲೌದು ರೆಟ್ಟು ಲಿತರುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 74 ॥

ಚವಿಗಾಂ ಜೂಡ ವಿನಂಗ ಮೂರ್ಕೊನಂ ದನೂಸಂಘರ್ಷಣಾಸ್ವಾದಮೊಂ
ದ ವಿನಿರ್ಮಿಂಚೆದ ವೇಲ ಜಂತುವುಲ ನೇತತ್ಕ್ರೀಡಲೇ ಪಾತಕ
ವ್ಯವಹಾರಂಬಲು ಸೇಯುನೇಮಿಟಿಕಿ ಮಾಯಾವಿದ್ಯಚೇ ಬ್ರೊದ್ದುಪು
ಚ್ಚಿ ವಿನೋದಿಂಪಂಗ ದೀನ ನೇಮಿ ಫಲಮೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 75 ॥

ವೆನುಕಂ ಜೇಸಿನ ಘೋರದುರ್ದಶಲು ಭಾವಿಂಪಂಗ ರೋಂತಯ್ಯೆಡುನ್
ವೆನುಕನ್ ಮುಂದಟ ವಚ್ಚು ದುರ್ಮರಣಮುಲ್ ವೀಕ್ಷಿಂಪ ಭೀತಯ್ಯೆಡುನ್
ನನು ನೇಂಜೂಡಗ ನಾವಿಧುಳಲಂಚಿಯುನ್ ನಾಕೇ ಭಯಂ ಬಯ್ಯೆಡುಂ
ಜೆನಕುಂಜೀಂಕಟಿಯಾಯೆಂ ಗಾಲಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 76 ॥

ಪರಿಶೀಲಿಂಚಿತಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಮುಲು ಚೆಪ್ಪ ನ್ವಿಂಟಿ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಯೋ
ಗ ರಹಸ್ಯಂಬುಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಮುಲು ವಕ್ಕಾಣಿಂಚಿತಿನ್ ಶಂಕವೋ
ದರಯಂ ಗುಮ್ಮಡಿಕಾಯಲೋನಿ ಯವಗಿಂಜಂತೈನ ನಮ್ಮಿಚಂಚಿ ಸು
ಸ್ಥಿರವಿಜ್ಞಾನಮು ತ್ರೋವಂ ಜೆಪ್ಪಂಗದವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 77 ॥

ಮೊದಲಂ ಜೇಸಿನವಾರಿ ಧರ್ಮಮುಲು ನಿರ್ಮೂಲಂಬುಗಾಂ ಜೇಸಿ ದು
ರ್ಮದುಲೈ ಯಿಪ್ಪುಡು ವಾರೆ ಧರ್ಮಮು ಲೊನರ್ಪಂ ದಮ್ಮು ದೈವಂಬು ನ
ವ್ವಡೆ ರಾನುನ್ನ ದುರಾತ್ಮುಲೆಲ್ಲ ದಮತ್ರೋವಂ ಬೋವರೇ ಏಲ ಚೇ
ಸೆದರೋ ಮೀಂದು ದಲಂಚಿಚೂಡ ಕಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 78 ॥

ಕಾಸಂತೈನ ಸುಖಂ ಬೊನರ್ಚುನೊ ಮನಃಕಾಮಂಬು ಲೀಡೇರ್ಚುನೋ
ವೀಸಂಬೈನನು ವೆಂಟವಚ್ಚುನೊ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಂ ಗಾವಿಂಚುನೋ
ದೋಸಂಬು ಲ್ಬೆಡಂ ಬೊಪುನೋ ವಲಸಿನಂದೋಡ್ತೋ ಮಿಮುಂ ಜೂಪುನೋ
ಛೀ! ಸಂಸಾರದುರಾಶ ಯೇಲುದುಪವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 79 ॥

ಒಕಪೂಂಟಿಂಚುಕ ಕೂಡ ತಕ್ಕುವಗುನೇ ನೋರ್ವಂಗಲೇಂ ಡೆಂಡಕೋ
ಪಕ ನೀಡನ್ವೆದಕುಂ ಜಲಿಂ ಜಡಿಚಿ ಕುಂಪಟ್ಲೆತ್ತುಕೋಂಜೂಚು ವಾ
ನಕು ನಿಂಡಿಂಡ್ಲುನು ದೂಱು ನೀತನುವು ದೀನನ್ವಚ್ಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ರೋ
ಸಿ ಕಡಾಸಿಂಪರುಗಾಕ ಮರ್ತ್ವುಲಕಟ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 80 ॥

ಕೇದಾರಾದಿಸಮಸ್ತತೀರ್ಧಮುಲು ಕೋರ್ಮಿಂಜೂಡಂ ಬೋನೇಂಟಿಕಿನ್
ಗಾಡಾ ಮುಂಗಿಲಿ ವಾರಣಾಸಿ! ಕಡುಪೇ ಕೈಲಾಸಶೈಲಂಬು ಮೀ
ಪಾದಧ್ಯಾನಮು ಸಂಭವಿಂಚುನಪುಡೇ ಭಾವಿಂಪ ನಜ್ಞಾನಲ
ಕ್ಷ್ಮೀದಾರಿದ್ರ್ಯುಲು ಗಾರೆ ಲೋಕು ಲಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 81 ॥

ತಮಕೊಂ ಬೊಪ್ಪಂ ಬರಾಂಗನಾಜನಪರ ದ್ರವ್ಯಂಬುಲನ್ ಮ್ರುಚ್ಚಿಲಂ
ಗ ಮಹೋದ್ಯೋಗಮು ಸೇಯನೆಮ್ಮನಮುದೊಂಗಂ ಬಟ್ಟಿ ವೈರಾಗ್ಯಪಾ
ಶಮುಲಂ ಜುಟ್ಟಿ ಬಿಗಿಮಂಚಿ ನೀದುಚರಣ ಸ್ತಂಭಂಜುನಂ ಗಟ್ಟಿವೈ
ಚಿ ಮುದಂ ಬೆಪ್ಪುಡುಂ ಗಲ್ಗಂಜೇಯ ಗಡವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 82 ॥

ವೇಧಂ ದಿಟ್ಟಗರಾದುಗಾನಿ ಭುವಿಲೋ ವಿದ್ವಾಂಸುಲಂಜೇಯ ನೇ
ಲಾ ಧೀಚಾತುರಿಂ ಜೇಸೆಂ ಜೇಸಿನ ಗುಲಾಮಾಪಾಟನೇ ಪೋಕ ಕ್ಷು
ದ್ಬಾಧಾದುಲ್ ಗಲಿಗಿಂಪನೇಲ ಯದಿ ಕೃತ್ಯಂಬೈನ ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಜೀ! ಧಾತ್ರೀಶುಲಂ ಜೇಯನೇಂಟಿ ಕಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 83 ॥

ಪುಡಮಿ ನ್ನಿನ್ನೊಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಮುನನೇಂ ಬೂಜಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯಂಬುನುಂ
ಬಡಯನ್ನೇರಕ ಪೆಕ್ಕುದೈವಮುಲಕುಂ ಬಪ್ಪುಲ್ ಪ್ರಸಾದಂಬುಲಂ
ಗುಡುಮುಲ್ ದೋಸೆಲು ಸಾರೆಸತ್ತುಲಡುಕುಲ್ ಗುಗ್ಗಿಳ್ಳುನುಂ ಬೇಟ್ಟುಚುಂ
ಜೆಡಿ ಯೆಂದುಂ ಗೊಱಗಾಕಪೋದು ರಕಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 84 ॥

ವಿತ್ತಜ್ಞಾನಮು ಪಾದು ಚಿತ್ತಮು ಭವಾವೇಶಂಬು ರಕ್ಷಾಂಬುವುಲ್
ಮತ್ತತ್ವಂಬು ತದಂಕುರಂ ಐನೃತಮುಲ್ ಮಾಱಾಕು ಲತ್ಯಂತದು
ದ್ವೃತ್ತುಲ್ ಪುವ್ವುಲುಂ ಬಂಡ್ಲು ಮನ್ಮಧಮುಖಾ ವಿರ್ಭೂತದೋಷಂಬುಲುಂ
ಜಿತ್ತಾಧ್ಯುನ್ನತನಿಂಬಭೂಜಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 85 ॥

ನೀಪೈಂ ಗಾಪ್ಯಮು ಚೆಪ್ಪುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ನೀಪದ್ಯಮುಲ್ ವ್ರಾಸಿಯಿ
ಮ್ಮಾ ಪಾಠಂಮೊನರಿಂತುನನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಮಂಜುಪ್ರಬಂಧಂಬು ನಿ
ಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿಂ ಬಠಿಯಿಂಚುಚುನ್ನ ಯತಂಡುನ್ ಸದ್ಬಾಂಧವುಲ್ ಗಾಕ ಚೀ
ಚೀ! ಪೃಷ್ಠಾಗತಬಾಂಧವಂಬು ನಿಜಮಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 86 ॥

ಸಂಪದ್ಗರ್ವಮುಂ ಬಾಱಂದ್ರೋಲಿ ರಿಪುಲನ್ ಜಂಕಿಂಚಿ ಯಾಕಾಂಕ್ಷಲನ್
ದಂಪುಲ್ವೆಟ್ಟಿ ಕಳಂಕಮು ಲ್ನಱಕಿ ಬಂಧಕ್ಲೇಶದೋಷಂಬುಲಂ
ಜಿಂಪುಲ್ಸೇಸಿ ವಯೋವಿಲಾಸಮುಲು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಂಚಿ ಭೂತಂಬುಲಂ
ಜೆಂಪಲ್ವೇಯಕ ನಿನ್ನುಂ ಗಾನನಗುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 87 ॥

ರಾಜಶ್ರೇಣಿಕಿ ದಾಸುಲೈ ಸಿರುಲಂ ಗೋರಂ ಜೇರಂಗಾ ಸೌಖ್ಯಮೋ
ಯೀ ಜನ್ಮಂಬು ತರಿಂಪಂಜೇಯಗಲ ಮಿಮ್ಮೇ ಪ್ರೊದ್ದು ಸೇವಿಂಚು ನಿ
ರ್ವ್ಯಾಜಾಚಾರಮು ಸೌಖ್ಯಮೋ ತೆಲಿಯಲೇರೌ ಮಾನವು ಲ್ಪಾಪರಾ
ಜೀಜಾತಾತಿಮದಾಂಧಬುದ್ಧು ಲಗುಚುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 88 ॥

ನಿನ್ನಂ ಜೂಡರೊ ಮೊನ್ನಂ ಜೂಡರೋ ಜನುಲ್ ನಿತ್ಯಂಬು ಜಾವಂಗ ನಾ
ಪನ್ನು ಲ್ಗನ್ನನಿಧಾನ ಮಯ್ಯೆಡಿ ಧನಭ್ರಾಂತಿನ್ ವಿಸರ್ಜಿಂಪಲೇ
ಕುನ್ನಾ ರೆನ್ನಂಡು ನಿನ್ನು ಗಂಡು ರಿಕ ಮರ್ತ್ವುಲ್ ಗೊಲ್ವರೇಮೋ ನಿನುನ್
ವಿನ್ನಂ ಬೋವಕ ಯನ್ಯದೈವರತುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 89 ॥

ನನ್ನೇ ಯೆನುಂಗುತೋಲುದುಪ್ಪಟಮು ಬುವ್ವಾಕಾಲಕೂತಂಬು ಚೇ
ಗಿನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಮುಗ್ರಮಗು ಭೋಗೇ ಕಂಠಹಾರಂಬು ಮೇಲ್
ನಿನ್ನೀಲಾಗುನ ನುಂಟಯುಂ ದೆಲಿಸಿಯುನ್ ನೀಪಾದಪದ್ಮಂಬು ಚೇ
ರ್ಚೆನ್ ನಾರಯಣುಂ ಡೆಟ್ಲು ಮಾನಸಮುಂ ದಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 90 ॥

ದ್ವಾರದ್ವಾರಮುಲಂದುಂ ಜಂಚುಕಿಜನವ್ರಾತಂಬು ದಂಡಂಮುಲನ್
ದೋರಂತ್ಸ್ಥಲಿ ಬಗ್ಗನಂ ಬೊಡುಚುಚುನ್ ದುರ್ಭಾಷಲಾಡ ನ್ಮಱಿನ್
ವಾರಿಂ ಬ್ರಾರ್ಧನಚೇಸಿ ರಾಜುಲಕು ಸೇವಲ್ಸೇಯಂಗಾಂಬೋರುಲ
ಕ್ಷ್ಮೀರಾಜ್ಯಂಬುನು ಗೋರಿ ನೀಮರಿಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 91 ॥

ಊರೂರಂ ಜನುಲೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಷ ಮಿದರೋಯುಂದಂ ಗುಹಲ್ಗಲ್ಗವೋ
ಚೀರಾನೀಕಮು ವೀಧುಲಂ ದೊರುಕರೋ ಶೀತಾಮೃತಸ್ವಚ್ಛವಾಃ
ಪೂರಂ ಬೇರುಲಂ ಬಾಱದೋ ತಪಸುಲಂಬ್ರೋವಂಗ ನೀವೋಪವೋ
ಚೇರಂ ಬೋವುದುರೇಲ ರಾಗುಲ ಜನುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 92 ॥

ದಯ ಜೂಡುಂಡನಿ ಗೊಂದಱಾಡುದುರು ನಿತ್ಯಂಬುನ್ ನಿನುಂ ಗೊಲ್ಚುಚುನ್
ನಿಯಮಂ ಬೆಂತೋ ಫಲಂಬು ನಂತಿಯೆಕದಾ ನೀವೀಯ ಪಿಂಡೆಂತೋ ಅಂ
ತಿಯಕಾ ನಿಪ್ಪಟಿಯುಂ ದಲಂಪನನು ಬುದ್ಧಿಂ ಜೂಡ; ನೇಲಬ್ಬುನಿ
ಷ್ಕ್ರಿಯತನ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಪ ಕಿಷ್ಟಸುಖಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 93 ॥

ಆರಾವಂ ಬುದಯಿಂಚೆಂ ದಾರಕಮುಗ ನಾತ್ಮಾಭ್ರವೀಧಿನ್ಮಹಾ(ಅ)
ಕಾರೋಕಾರಮಕಾರಯುಕ್ತಮಗು ನೋಂಕಾರಾಭಿಧಾನಂಬು ಚೆ
ನ್ನಾರುನ್ ವಿಶ್ವ ಮನಂಗಂ ದನ್ಮಹಿಮಚೇ ನಾನಾದಬಿಂದುಲ್ ಸುಖ
ಶ್ರೀ ರಂಜಿಲ್ಲಂ ಗಡಂಗು ನೀವದೆ ಸುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 94 ॥

ನೀಭಕ್ತು ಲ್ಮದಿವೇಲ ಭಂಗುಲ ನಿನುನ್ಸೇವಿಂಬುಚುನ್ ವೇಡಂಗಾ
ಲೋಭಂಬೇಟಿಕಿ ವಾರಿ ಕೋರ್ಕುಲು ಕೃಪಳುತ್ವಂಬುನಂ ದೀರ್ಮರಾ
ದಾ ಭವ್ಯಂಬುಂ ದಲಂಚಿ ಚೂಡು ಪರಮಾರ್ಧಂ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೊಮ್ಮನ್ನ ನೀ
ಶ್ರೀ ಭಾಂಡರಮುಲೋಂ ಗೊಱಂತಪಡುನಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 95 ॥

ಮೊದಲನ್ಭಕ್ತುಲಕಿಚ್ಚಿನಾಂಡವುಗದಾ ಮೋಕ್ಷಂಬು ನೇಂ ಡೇಮಯಾ
'ಮುದಿಯಂಗಾ ಮುದಿಯಂಗಂ ಬುಟ್ಟು ಘನಮೌ ಮೋಹಂಬು ಲೋಭಂಬು' ನ
ನ್ನದಿ ಸತ್ಯಂಬು ಕೃಪಂ ದಲಂಪ ನೊಕವುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಗೊ
ಲ್ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮೊಱವೆಟ್ಟಂಗಾಂ ಗಟಗಟಾ! ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 96 ॥

ಕಾಲದ್ವಾರಕವಾಟಬಂಧನಮು ದುಷ್ಕಾಲ್ಪ್ರಮಾಣಕ್ರಿಯಾ
ಲೋಲಾಜಾಲಕಚಿತ್ರಗುಪ್ತಮುಖವ ಲ್ಮೀಕೋಗ್ರಜಿಹ್ವಾದ್ಭುತ
ವ್ಯಳವ್ಯಾಳವಿರೋಧಿ ಮೃತ್ಯುಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾ(ಅ)ಹಾರ್ಯ ವಜ್ರಂಬು ದಿ
ಕ್ಚೇಲಾಲಂಕೃತ! ನೀದುನಾಮ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 97 ॥

ಪದಿವೇಲಲೈನನು ಲೋಕಕಂಟಕುಲಚೇಂ ಬ್ರಾಪ್ರಿಂಚು ಸೌಖ್ಯಂಬು ನಾ
ಮದಿಕಿಂ ಬಥ್ಯಮು ಗಾದು ಸರ್ವಮುನಕುನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥುಂಡೈ ಸತ್ಯದಾ
ನದಯಾದುಲ್ ಗಲ ರಾಜು ನಾಕೊಸಂಗು ಮೇನವ್ವಾನಿ ನೀ ಯಟ್ಲಚೂ
ಚಿ ದಿನಂಬುನ್ ಮುದಮೊಂದುದುನ್ ಗಡಪಟನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 98 ॥

ತಾತಲ್ ತಲ್ಲಿಯುಂ ದಂಡ್ರಿಯುನ್ ಮಱಿಯುಂ ಬೆದ್ದಲ್ ಚಾವಗಾಂ ಜೂಡರೋ
ಭೀತಿಂ ಬೊಂದಂಗನೇಲ ಚಾವುನಕುಂಗಾಂ ಬೆಂಡ್ಲಾಮುಬಿಡ್ಡಲ್ ಹಿತ
ವ್ರಾತಂಬುನ್ ಬಲವಿಂಪ ಜಂತುವುಲಕುನ್ ವಾಲಾಯಮೈಯುಂಡಂಗಾಂ
ಜೇತೋವೀಧಿ ನರುಂಡು ನಿನ್ಗೊಲುವಂಡೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 99 ॥

ಜಾತುಲ್ ಸೆಪ್ಪುಟ ಸೇವಸೇಯುಟ ಮೃಷಲ್ ಸಂಧಿಂಚು ಟನ್ಯಾಯವಿ
ಖ್ಯಾತಿಂ ಬೊಂದುಟ ಕೊಂಡೆಕಾಂಡವುಟ ಹಿಂಸಾರಂಭಕುಂಡೌಟ ಮಿ
ಧ್ಯಾತಾತ್ಪರ್ಯಮುಲಾಡುಟನ್ನಿಯುಂ ಬರದ್ರವ್ಯಂಬುನಾಶಿಂಚಿ ಯೀ
ಶ್ರೀ ತಾ ನೆನ್ನಿಯುಗಂಬು ಲುಂಡಂಗಲದೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 100 ॥

ಚೆಡುಗುಲ್ ಕೊಂದಱು ಕೂಡಿ ಚೇಯಂಗಂಬನುಲ್ ಚೀಕಟ್ಲು ದೂಱಂಗಂ ಮಾ
ಲ್ಪಡಿತಿಂ ಗಾನ ಗ್ರಹಿಂಪರಾನಿ ನಿನು ನೊಲ್ಲಂಜಾಲಂ ಬೊಮ್ಮಂಚು ನಿಲ್
ವೆಲಂದ್ರೋಚಿನಂ ಜೂರುಪಟ್ಟುಕೊನಿ ನೇ ವ್ರೇಲಾಡುದುಂ ಗೋರ್ಕಿಂ ಗೋ
ರೆಡಿ ಯರ್ಧಂಬುಲು ನಾಕು ನೇಲ ಯಿಡವೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 101 ॥

ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳನಧೂಸರಾಂಗುಲು ಜಟಾಭಾರೋತ್ತಮಾಂಗುಲ್ ತಪೋ
ವ್ಯಸನಮುಲ್ ಸಾಧಿತಪಂಚವರ್ಣರಸಮುಲ್ ವೈರಾಗ್ಯವಂತುಲ್ ನಿತಾಂ
ತಸುಖಸ್ವಾಂತುಲು ಸತ್ಯಭಾಷಣಲು ನುದ್ಯದ್ರತ್ನರುದ್ರಾಕ್ಷರಾ
ಜಿಸಮೇತುಲ್ ತುದನೆವ್ವರೈನ ಗೊಲುತುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 102 ॥

ಜಲಜಶ್ರೀ ಗಲ ಮಂಚಿನೀಳ್ಳು ಗಲವಾಚತ್ರಾತಿಲೋ ಬಾಪುರೇ!
ವೆಲಿವಾಡ ನ್ಮಱಿ ಬಾಂಪನಿಲ್ಲುಗಲದಾವೇಸಾಲುಗಾ ನಕ್ಕಟಾ!
ನಲಿ ನಾ ರೆಂಡು ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚಿ ಮದಿಲೋ ನನ್ನೇಮಿ ರೋಯಂಗ ನೀ
ಚೆಲುವಂಬೈನ ಗುಣಂಬು ಲೆಂಚುಕೊನವೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 103 ॥

ಗಡಿಯಲ್ ರೆಂಟಿಕೊ ಮೂಂಟಿಕೋ ಗಡಿಯಕೋ ಕಾದೇನಿ ನೇಂಡೆಲ್ಲಿಯೋ
ಕಡ ನೇಂಡಾದಿಕೊ ಯೆನ್ನಂಡೋ ಯೆಱುಂ ಗ ಮೀಕಾಯಂಬು ಲೀಭೂಮಿಪೈಂ
ಬಡಗಾ ನುನ್ನವಿ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಮೊಕಟಿಂ ಬಾಟಿಂಪ ರೀ ಮಾನವುಲ್
ಚೆಡುಗುಲ್ ನೀಪದಭಕ್ತಿಯುಂ ದೆಲಿಯರೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 104 ॥

ಕ್ಷಿತಿಲೋ ದೊಡ್ಡತುರಂಗಸಾಮಜಮು ಲೇಚಿತ್ರಮ್ಮು ಲಾಂದೋಳಿಕಾ
ತತು ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ವಿಲಾಸಿನೀಜನಸುವಸ್ರವ್ರಾತ ಭೂಷಾಕಲಾ
ಪತನೂಜಾದಿಕ ಮೇಮಿದುರ್ಲಭಮು ನೀ ಪಾದಮ್ಮು ಲರ್ಚಿಂಚುಚೋ
ಜಿತಪಂಕೇರುಹಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 105 ॥

ಸಲಿಲಮ್ಮುಲ್ ಜುಖುಕಪ್ರಮಾಣ ಮೊಕ ಪುಷ್ಮಮ್ಮುನ್ ಭವನ್ಮೌಳಿ ನಿ
ಶ್ಚಲಬಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಚೇ ನರುಂಡು ಪೂಜಲ್ ಸೇಯಂಗಾ ಧನ್ಯುಂಡೌ
ನಿಲ ಗಂಗಾಜಲಚಂದ್ರಖಂಡಮುಲ ದಾನಿಂದುಂ ದುದಿಂ ಗಾಂಚು ನೀ
ಚೆಲುವಂ ಬಂತಯು ನೀ ಮಹತ್ತ್ವ ಮಿದಿಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 106 ॥

ತಮನೇತ್ರದ್ಯುತಿಂ ದಾಮೆ ಚೂಡ ಸುಖಮೈತಾದಾತ್ಮ್ಯಮುನ್ ಗೂರ್ಪಂಗಾ
ವಿಮಲಮ್ಮುಲ್ ಕಮಲಾಭಮುಲ್ ಜಿತಲಸದ್ವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಲಾಸ್ಯಮುಲ್
ಸುಮನೋಬಾಣಜಯಪ್ರದಮ್ಮುಲನುಚುನ್ ಜೂಚುನ್ ಜನಂಬೂನಿಹಾ
ರಿಮೃಗಾಕ್ಷೀನಿವಹಮ್ಮುಕನ್ನುಗವಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 107 ॥

ಪಟವದ್ರಜ್ಜುಭುಜಂಗವದ್ರಜತವಿ ಭ್ರಾಂತಿಸ್ಫುರಚ್ಛುಕ್ತಿವ
ದ್ಘಟವಚ್ಚಂದ್ರಶಿಲಾಜಪಾಕುಸುಮರು ಕ್ಸಾಂಗತ್ಯವತ್ತಂಚುವಾ
ಕ್ಪಟಿಮಲ್ ನೇರ್ತುರು ಚಿತ್ಸುಖಂ ಬನುಭವಿಂಪನ್ ಲೇಕ ದುರ್ಮೇಧನುಲ್
ಚಿಟುಕನ್ನಂ ದಲಪೋಯಂಜೂತು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 108 ॥

ನಿನು ನಿಂದಿಂಚಿನ ದಕ್ಷುಪೈಂ ದೆಗವೊ ವಾಣೀನಾಧು ಶಾಸಿಂಪವೋ
ಚನುನಾ ನೀ ಪಾದಪದ್ಮಸೇವಕುಲಂ ದುಚ್ಛಂ ಬಾಡು ದುರ್ಮಾರ್ಗುಲಂ
ಬೆನುಪನ್ ನೀಕುನು ನೀದುಭಕ್ತತತಿಕಿನ್ ಭೇದಂಬು ಗಾನಂಗ ವ
ಚ್ಚೆನೊ ಲೇಕುಂಡಿನ ನೂಱಕುಂಡಗಲವಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 109 ॥

ಕರಿದೈತ್ಯುನ್ ಬೊರಿಗೊನ್ನ ಶೂಲಮು ಕ(ರಾ)ರಗ್ರ(ಸ್ಥ)ಸ್ತಂಬು ಗಾದೋ ರತೀ
ಶ್ವರುನಿನ್ ಗಾಲ್ಚಿನ ಫಾಲಲೋಚನಶಿಖಾ ವರ್ಗಂಬು ಚಲ್ಲಾಱೆನೋ
ಪರನಿಂದಾಪರುಲನ್ ವಧಿಂಪ ವಿದಿಯುನ್ ಭಾಷ್ಯಂಬೆ ವಾರೇಮಿ ಚೇ
ಸಿರಿ ನೀಕುನ್ ಬರಮೋಪಕಾರ ಮರಯನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 110 ॥

ದುರಮುನ್ ದುರ್ಗಮು ರಾಯಬಾರಮು ಮಱಿನ್ ದೊಂಗರ್ಮಮುನ್ ವೈದ್ಯಮುನ್
ನರನಾಧಾಶ್ರಯ ಮೋಡಬೇರಮುನು ಬೆನ್ಮಂತ್ರಂಬು ಸಿದ್ಧಿಂಚಿನನ್
ಅರಯನ್ ದೊಡ್ಡಫಲಂಬು ಗಲ್ಗುನದಿಗಾ ಕಾಕಾರ್ಯಮೇ ತಪ್ಪಿನನ್
ಸಿರಿಯುಂ ಬೋವುನು ಬ್ರಾಣಹಾನಿಯು ನಗುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 111 ॥

ತನಯುಂ ಗಾಂಚಿ ಧನಂಬು ನಿಂಚಿ ದಿವಿಜಸ್ಥಾನಂಬು ಗಟ್ಟಿಂಚಿ ವಿ
ಪ್ರುನ ಕುದ್ವಾಹಮು ಜೇಸಿ ಸತ್ಕೃತಿಕಿಂ ಬಾತ್ರುಂಡೈ ತಟಾಕಂಬು ನೇ
ರ್ಪುನಂ ದ್ರವ್ವಿಂಚಿ ವನಂಬು ವೆಟ್ಟಿ ಮನನೀ ಪೋಲೇಡು ನೀಸೇವಂ ಜೇ
ಸಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮುಂಡು ಪೋವು ಲೋಕಮುನಕುನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 112 ॥

ಕ್ಷಿತಿನಾಧೋತ್ತಮ! ಸತ್ಕವೀಶ್ವರುಂಡ್ ವಚ್ಚೆನ್ ಮಿಮ್ಮುಲಂ ಜೂಡಂಗಾ
ನತಂಡೇ ಮೇಟಿ ಕವಿತ್ವವೈಖರಿನಿ ಸದ್ಯಃಕಾವ್ಯನಿರ್ಮಾತ ತತ್
ಪ್ರತಿಭ ಲ್ಮಂಚಿನಿ ತಿಟ್ಟುಪದ್ಯಮುಲು ಚೆಪ್ಪುಂ ದಾತಂಡೈನನ್ ಮಮುಂ
ಗ್ರಿತಮೇ ಚೂಚೆನು ಬೊಮ್ಮಟಂಚು ರಧಮುಲ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 113 ॥

ನೀಕುಂ ಗಾನಿ ಕವಿತ್ವ ಮೆವ್ವರಿಕಿ ನೇನೀನಂಚು ಮೀದೆತ್ತಿತಿನ್
ಜೇಕೊಂಟಿನ್ ಬಿರುದಂಬು ಕಂಕಣಮು ಮುಂಜೇಂ ಗಟ್ಟಿತಿಂ ಬಟ್ಟಿತಿನ್
ಲೋಕುಲ್ ಮೆಚ್ಚ ವ್ರತಂಬು ನಾತನುವು ಕೀಲುಲ್ ನೇರ್ಪುಲುಂ ಗಾವು ಛೀ
ಛೀ ಕಾಲಂಬುಲರೀತಿ ದಪ್ಪೆಡು ಜುಮೀ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 114 ॥

ನಿಚ್ಚಲ್ ನಿನ್ನು ಭಜಿಂಚಿ ಚಿನ್ಮಯಮಹಾ ನಿರ್ವಾಣಪೀಠಂಬು ಪೈ
ರಚ್ಚಲ್ಸೇಯಕ ಯಾರ್ಜವಂಬು ಕುಜನ ವ್ರಾತಂಬುಚೇಂ ಗ್ರಾಂಗಿ ಭೂ
ಭೃಚ್ಚಂಡಾಲುರಂ ಗೊಲ್ಚಿ ವಾರು ದನುಂ ಗೋಪಿಂಮನ್ ಬುಧುಂ ಡಾರ್ತುಂಡೈ
ಚಿಚ್ಚಾರಂ ಜಮು ರೆಲ್ಲಂ ಜಲ್ಲುಕೊನುನೋ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 115 ॥

ದಂತಂಬು ಲ್ಪಡನಪ್ಪುಡೇ ತನುವುನಂದಾರೂಢಿ ಯುನ್ನಪ್ಪುಡೇ
ಕಾಂತಾಸಂಘಮು ರೋಯನಪ್ಪುಡೇ ಜರಕ್ರಾಂತಂಬು ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ವಿತಲ್ಮೇನ ಜರಿಂಚನಪ್ಪುಡೆ ಕುರುಲ್ವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾನಪ್ಪುಡೇ
ಚಿಂತಿಂಪನ್ವಲೆ ನೀಪದಾಂಬುಜಮುಲನ್ ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರಾ! ॥ 116 ॥

ശ്രീ കാല ഹസ്തീശ്വര ശതകമ്

ശ്രീവിദ്യുത്കലിതാഽജവംജവമഹാ-ജീമൂതപാപാംബുധാ-
രാവേഗംബുന മന്മനോബ്ജസമുദീ-ര്ണത്വംബും ഗോല്പോയിതിന് ।
ദേവാ! മീ കരുണാശരത്സമയമിം-തേം ജാലും ജിദ്ഭാവനാ-
സേവം ദാമരതംപരൈ മനിയെദന്- ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 1 ॥

വാണീവല്ലഭദുര്ലഭംബഗു ഭവദ്ദ്വാരംബുന ന്നില്ചി നി
ര്വാണശ്രീം ജെറപട്ടം ജൂചിന വിചാരദ്രോഹമോ നിത്യ ക
ല്യാണക്രീഡലം ബാസി ദുര്ദശലപാ ലൈ രാജലോകാധമ
ശ്രേണീദ്വാരമു ദൂറംജേസി തിപുഡോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 2 ॥

അംതാ മിധ്യ തലംചി ചൂചിന നരും ഡട്ലൌ ടെറിംഗിന് സദാ
കാംത ല്പുത്രുലു നര്ധമുന് തനുവു നി ക്കംബംചു മോഹാര്ണവ
ചിഭ്രാംതിം ജെംദി ജരിംചു ഗാനി പരമാര്ധംബൈന നീയംദും ദാം
ജിംതാകംതയു ജിംത നില്പംഡുഗദാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 3 ॥

നീ നാ സംദൊഡംബാടുമാട വിനുമാ നീചേത ജീതംബു നേം
ഗാനിം ബട്ടക സംതതംബു മദി വേഡ്കം ഗൊല്തു നംതസ്സപ
ത്നാനീകംബുന കൊപ്പഗിംപകുമു നന്നാപാടീയേ ചാലും ദേ
ജീനൊല്ലം ഗരി നൊല്ല നൊല്ല സിരുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 4 ॥

ഭവകേലീമദിരാമദംബുന മഹാ പാപാത്മുംഡൈ വീഡു ന
ന്നു വിവേകിംപം ഡടംചു നേനു നരകാര്ണോരാശിപാലൈനം ബ
ട്ടവു; ബാലുംഡൊകചോട നാടതമിതോഡ ന്നൂതം ഗൂലംഗം ദം
ഡ്രി വിചാരിംപക യുംഡുനാ കടകടാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 5 ॥

സ്വാമിദ്രോഹമും ജേസി യേനൊകനി ഗൊല്വംബോതിനോ കാക നേ
നീമാട ന്വിനനൊല്ലകുംഡിതിനൊ നിന്നേ ദിക്കുഗാം ജൂഡനോ
യേമീ ഇട്ടിവൃധാപരാധിനഗു നന്നീ ദുഃഖവാരാശിവീ
ചീ മധ്യംബുന മുംചി യുംപദഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 6 ॥

ദിവിജക്ഷ്മാ രുഹ ധേനു രത്ന ഘനഭൂതി പ്രസ്ഫുരദ്രത്നസാ
നുവു നീ വില്ലു നിധീശ്വരുംഡു സഖും ഡര്ണോരാശികന്യാവിഭും
ഡുവിശേഷാര്ചകും ഡിംക നീകെന ഘനുംഡും ഗല്ഗുനേ നീവു ചൂ
ചി വിചാരിംപവു ലേമി നെവ്വംഡുഡുപുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 7 ॥

നീതോ യുധ്ധമു ചേയ നോംപം ഗവിതാ നിര്മാണശക്തി ന്നിനും
ബ്രീതുംജേയഗലേനു നീകൊറകു ദംഡ്രിംജംപഗാംജാല നാ
ചേതന് രോകട നിന്നുമൊത്തവെറതുംജീകാകു നാഭക്തി യേ
രീതിന്നാകിംക നിന്നു ജൂഡഗലുഗന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 8 ॥

ആലുംബിഡ്ഡലു ദല്ലിദംഡ്രുലു ധനംബംചു ന്മഹാബംധനം
ബേലാ നാമെഡ ഗട്ടിനാഡവിക നിന്നേവേലം ജിംതിംതു നി
ര്മൂലംബൈന മനംബുലോ നെഗഡു ദുര്മോഹാബ്ധിലോം ഗ്രുംകി യീ
ശീലാമാലപു ജിംത നെട്ലുഡിപെദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 9 ॥

നിപ്പൈ പാതകതൂലശൈല മഡചുന് നീനാമമുന് മാനവുല്
തപ്പന് ദവ്വുല വിന്ന നംതക ഭുജാദര്പോദ്ധതക്ലേശമുല്
തപ്പുംദാരുനു മുക്തു ലൌദു രവി ശാസ്ത്രംബുല്മഹാപംഡിതുല്
ചെപ്പംഗാ ദമകിംക ശംക വലെനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 10 ॥

വീഡെംബബ്ബിന യപ്പുഡും ദമ നുതുല് വിന്നപ്പുഡുംബൊട്ടലോം
ഗൂഡുന്നപ്പുഡു ശ്രീവിലാസമുലു പൈകൊന്നപ്പുഡും ഗായകുല്
പാഡംഗ വിനുനപ്പുഡുന് ജെലംഗു ദംഭപ്രായവിശ്രാണന
ക്രീഡാസക്തുല നേമി ചെപ്പവലെനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 11 ॥

നിനു സേവിംപഗ നാപദല് വൊഡമനീ നിത്യോത്സവം ബബ്ബനീ
ജനമാത്രുംഡനനീ മഹാത്മു ഡനനീ സംസാരമോഹംബു പൈ
കൊനനീ ജ്ഞാനമു ഗല്ഗനീ ഗ്രഹഗനുല് ഗുംദിംപനീ മേലുവ
ച്ചിന രാനീ യവി നാകു ഭൂഷണമുലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 12 ॥

ഏ വേദംബു ബഠിംചെ ലൂത ഭുജംഗം ബേശാസ്ത്രമുല്സൂചെ ദാ
നേ വിദ്യാഭ്യസനംബൊനര്ചെം ഗരി ചെംചേമംത്ര മൂഹിംചെ ബോ
ധാവിര്ഭാവനിദാനമുല് ചദുവുലയ്യാ! കാവു! മീപാദസം
സേവാസക്തിയെ കാക ജംതുതതികിന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 13 ॥

കായല് ഗാചെ വധൂനഖാഗ്രമുലചേ ഗായംബു വക്ഷോജമുല്
രായന് രാപഡെ റൊമ്മു മന്മധ വിഹാരക്ലേശവിഭ്രാംതിചേ
ബ്രായം ബായെനു ബട്ടഗട്ടെ ദലചെപ്പന് രോത സംസാരമേം
ജേയംജാല വിരക്തും ജേയംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 14 ॥

നിന്നേരൂപമുഗാ ഭജിംതു മദിലോ നീരൂപു മോകാലൊ സ്ത്രീ
ചന്നോ കുംചമു മേകപെംടികയൊ യീ സംദേഹമുല്മാന്പി നാ
കന്നാര ന്ഭവദീയമൂര്തി സഗുണാ കാരംബുഗാ ജൂപവേ
ചിന്നീരേജവിഹാരമത്തമധുപാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 15 ॥

നിനു നാവാംകിലി ഗാവുമംടിനൊ മരുന്നീലാകാഭ്രാംതിം ഗും
ടെന പൊമ്മംടിനൊ യെംഗിലിച്ചി തിനു തിംടേംഗാനി കാദംടിനോ
നിനു നെമ്മിംദഗ വിശ്വസിംചുസുജനാനീകംബു രക്ഷിംപംജേ
സിന നാവിന്നപമേല ഗൈകൊനവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 16 ॥

റാലന് റുവ്വഗം ജേതുലാഡവു കുമാരാ! രമ്മു രമ്മംചുനേം
ജാലന് ജംപംഗ നേത്രമു ംദിവിയംഗാശക്തുംഡനേം ഗാനു നാ
ശീലം ബേമനി ചെപ്പനുന്നദിംക നീ ചിത്തംബു നാ ഭാഗ്യമോ
ശ്രീലക്ഷ്മീപതിസേവിതാംഘ്രിയുഗലാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 17 ॥

രാജുല് മത്തുലു വാരിസേവ നരകപ്രായംബു വാരിച്ചുനം
ഭോജാക്ഷീചതുരംതയാനതുരഗീ ഭൂഷാദു ലാത്മവ്യധാ
ബീജംബുല് തദപേക്ഷ ചാലു മരിതൃപ്തിം ബൊംദിതിന് ജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീജാഗ്രത്പരിണാമ മിമ്മു ദയതോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 18 ॥

നീരൂപംബു ദലംപംഗാം ദുദമൊദല് നേഗാന നീവൈനചോ
രാരാ രമ്മനി യംചും ജെപ്പവു പൃധാരംഭംബു ലിംകേടികിന്!
നീര ന്മുംപുമു പാല മുംപു മിംക നിന്നേ നമ്മിനാംഡം ജുമീ
ശ്രീരാമാര്ചിത പാദപദ്മയുഗലാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 19 ॥

നീകു ന്മാംസമു വാംഛയേനി കറവാ നീചേത ലേഡുംഡംഗാം
ജോകൈനട്ടി കുഠാരമുംഡ നനല ജ്യോതുംഡ നീരുംഡംഗാ
ബാകം ബൊപ്പ ഘടിംചി ചേതിപുനുകന് ഭക്ഷിംപകാബോയചേം
ജേകൊം ടെംഗിലിമാംസമിട്ലു ദഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 20 ॥

രാജൈ ദുഷ്കൃതിം ജെംദെം ജംദുരുംഡു രാരാജൈ കുബേരുംഡു ദൃ
ഗ്രാജീവംബുനം ഗാംചെ ദുഃഖമു കുരുക്ഷ്മാപാലും ഡാമാടനേ
യാജിം ഗൂലെ സമസ്തബംധുവുലതോ നാ രാജശബ്ധംബു ചീ
ഛീ ജന്മാംതരമംദു നൊല്ലനുജുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 21 ॥

രാജര്ധാതുംഡൈനചോ നെചട ധര്മംബുംഡു നേരീതി നാ
നാജാതിക്രിയ ലേര്പഡുന് സുഖമു മാന്യശ്രേണി കെട്ലബ്ബു രൂ
പാജീവാലികി നേദി ദിക്കു ധൃതിനീ ഭക്തുല് ഭവത്പാദനീ
രേജംബുല് ഭജിയിംതു രേതെറംഗുനന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 22 ॥

തരംഗല് പിപ്പലപത്രമുല് മെറംഗു ടദ്ദംബുല് മരുദ്ദീപമുല്
കരികര്ണാംതമു ലെംഡമാവുല തതുല് ഖദ്യോത്കീടപ്രഭല്
സുരവീധീലിഖിതാക്ഷരംബു ലസുവുല് ജ്യോത്സ്നാപഃപിംഡമുല്
സിരുലംദേല മദാംധുലൌദുരു ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 23 ॥

നിന്നുന്നമ്മിന രീതി നമ്മ നൊരുലന് നീകന്ന നാകെന്നലേ
രന്നലമ്മുലു തല്ലിദംഡ്രുലു ഗുരുംദാപത്സഹായുംദു നാ
യന്നാ! യെന്നഡു നന്നു സംസ്കൃതിവിഷാദാംഭോധി ദാടിംചി യ
ഛ്ചിന്നാനംദസുഖാബ്ധിം ദേല്ചെദൊ കദേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 24 ॥

നീ പംചം ബഡിയുംഡഗാം ഗലിഗിനന് ഭിക്ഷാന്നമേ ചാലു ന്
ക്ഷേപം ബബ്ബിന രാജകീടമുല നേസേവിംപംഗാനോപ നാ
ശാപാശംബുലം ജുട്ടി ത്രിപ്പകുമു സംസാരാര്ധമൈ ബംടുഗാം
ജേപട്ടം ദയ ഗല്ഗേനേനി മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 25 ॥

നീ പേരുന് ഭവദംഘ്രിതീര്ധമു ഭവന്നിഷ്ഠ്യൂത താംബൂലമുന്
നീ പല്ലെംബു പ്രസാദമും ഗൊനികദാ നേ ബിഡ്ഡനൈനാംഡ ന
ന്നീപാടിം ഗരുണിംപു മോംപ നിംക നീനെവ്വാരികിം ബിഡ്ഡഗാം
ജേപട്ടം ദഗും ബട്ടി മാനം ദഗദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 26 ॥

അമ്മാ യയ്യ യടംചു നെവ്വരിനി നേനന്നന്ശിവാ! നിന്നുനേ
സുമ്മീ! നീ മദിം ദല്ലിദംഡ്രുലനടംചു ന്ജൂഡംഗാംബോകു നാ
കിമ്മൈം ദല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് ഗുരുംഡു നീവേ കാക സംസാരപും
ജിമ്മംജീകംടി ഗപ്പിന ന്ഗഡവു നന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 27 ॥

കൊഡുകുല് പുട്ട രടംചു നേഡ്തു രവിവേകുല് ജീവനഭ്രാംതുലൈ
കൊഡുകുല് പുട്ടരെ കൌരവേംദ്രുന കനേകുല് വാരിചേ നേഗതുല്
വഡസെം ബുത്രുലു ലേനി യാ ശുകുനകുന് ബാടില്ലെനേ ദുര്ഗതുല്!
ചെഡുനേ മോക്ഷപദം മപുത്രകുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 28 ॥

ഗ്രഹദോഷംബുലു ദുര്നിമിത്തമുലു നീകല്യാണനാമംബു പ്ര
ത്യഹമും ബേര്കൊനുത്തമോത്തമുല ബാധംബെട്ടഗാനോപുനേ?
ദഹനും ഗപ്പംഗംജാലുനേ ശലഭസംതാനംബു നീ സേവം ജേ
സി ഹതക്ലേസുലു ഗാരുഗാക മനുജുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 29 ॥

അഡുഗംമോനിക നന്യമാര്ഗരതുലംബ്രാണാവനോത്സാഹിനൈ
യഡുഗംബോയിന മോദു നീദു പദപദ്മാരാധകശ്രേണിയു
ന്നെഡകു ന്നിന്നു ഭജിംപംഗാംഗനിയു നാകേലാ പരാപേക്ഷ കോ
രെഡി ദിംകേമി ഭവത്പ്രസാദമെ തഗുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 30 ॥

മദമാതംഗമു ലംദലംബുല ഹരുല് മാണിക്യമു ല്പല്ലകുല്
മുദിതല് ചിത്രദുകൂലമു ല്പരിമലംബു ല്മോക്ഷമീംജാലുനേ?
മദിലോ വീനി നപേക്ഷസേസി നൃപധാമദ്വാരദേശംബും ഗാ
ചി ദിനംബുല് വൃധപുത്തുരജ്ഞുലകടാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 31 ॥

രോസീ രോയദു കാമിനീജനുല താരുണ്യോരുസൌഖ്യംബുലന്
പാസീ പായരു പുത്രമിത്രജന സംപദ്ഭ്രാംതി വാംഛാലതല്
കോസീ കോയദു നാമനം ബകട നീകും ബ്രീതിഗാ സത് ക്രിയല്
ചേസീ ചേയദു ദീനി ത്രുല്ലണപവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 32 ॥

എന്നേല്ലുംദു നേമി ഗംദു നിംകനേനെവ്വാരി രക്ഷിംചെദന്
നിന്നേ നിഷ്ഠ ഭജിംചെദ ന്നിരുപമോന്നിദ്രപ്രമോദംബു നാ
കെന്നംഡബ്ബെഡു നംതകാലമിംക നേനിട്ലുന്ന നേമയ്യെഡിം?
ജിന്നംബുച്ചക നന്നു നേലുകൊലവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 33 ॥

ചാവം ഗാലമു ചേരുവൌ ടെറിംഗിയും ജാലിംപംഗാ ലേക ന
ന്നെവൈദ്യുംഡു ചികിത്സം ബ്രോവംഗലംഡോ യേമംദു രക്ഷിംചുനോ
ഏ വേല്പുല് കൃപംജൂതുരോ യനുചു നിന്നിംതൈനം ജിംതിംപംഡാ
ജീവച്ഛ്രാധ്ധമും ജേസികൊന്ന യതിയുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 34 ॥

ദിനമും ജിത്തമുലോ സുവര്ണമുഖരീ തീരപ്രദേശാമ്രകാ
നനമധ്യോപല വേദികാഗ്രമുന നാനംദംബുനം ബംകജാ
നനനിഷ്ഥ ന്നുനും ജൂഡം ഗന്നനദിവോ സൌഖ്യംബു ലക്ഷ്മീവിലാ
സിനിമായാനടനല് സുഖംബു ലഗുനേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 35 ॥

ആലംചു ന്മെഡം ഗട്ടി ദാനികി നവത്യശ്രേണിം ഗല്പിംചി ത
ദ്ഭാലവ്രാതമു നിച്ചിപുച്ചുടനു സംബംധംബു ഗാവിംചി യാ
മാലര്മംബുന ബാംധവം ബനെഡി പ്രേമം ഗൊംദറം ദ്രിപ്പംഗാം
സീലന്സീല യമര്ചിന ട്ലൊസംഗിതോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 36 ॥

തനുവേ നിത്യമുഗാ നൊനര്ചു മദിലേദാ ചച്ചി ജന്മിംപകും
ഡ നുപായംബു ഘടിംപു മാഗതുല രെംട ന്നേര്പു ലേകുന്ന ലേ
ദനി നാകിപ്പുഡ ചെപ്പു ചേയംഗല കാര്യംബുന്ന സംസേവം ജേ
സി നിനും ഗാംചെദംഗാക കാലമുനനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 37 ॥

പദുനാല്ഗേലെ മഹായുഗംബു ലൊക ഭൂപാലുംഡു; ചെല്ലിംചെ ന
യ്യുദയാസ്താചലസംധി നാജ്ഞ നൊകം ഡായുഷ്മംതുംഡൈ വീരിയ
ഭ്യുദയം ബെവ്വരു ചെപ്പംഗാ വിനരൊ യല്പുല്മത്തുലൈ യേല ച
ച്ചെദരോ രാജുല മംചു നക്കടകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 38 ॥

രാജന്നംതനെ പോവുനാ കൃപയു ധര്മംബാഭിജാത്യംബു വി
ദ്യാജാതക്ഷമ സത്യഭാഷണമു വിദ്വന്മിത്രസംരക്ഷയുന്
സൌഗന്യംബു കൃതംബെറുംഗടയു വിശ്വാസംബു ഗാകുന്ന ദു
ര്ബീജശ്രേഷ്ഥുലു ഗാം ഗതംബു ഗലദേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 39 ॥

മുനു നീചേ നപവര്ഗരാജ്യപദവീ മൂര്ധാഭിഷേകംബു ഗാം
ചിന പുണ്യാത്മുലു നേനു നൊക്കസരിവോ ചിംതിംചി ചൂഡംഗ നെ
ട്ലനിനം ഗീടഫണീംദ്രപോതമദവേ ദംഡോഗ്രഹിംസാവിചാ
രിനി ഗാംഗാം നിനു ഗാനംഗാക മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 40 ॥

പവമാനാശനഭൂഷണപ്രകരമുന് ഭദ്രേഭചര്മംബു നാ-
ടവികത്വംബും പ്രിയംബുലൈ ഭുഗഹശുംഡാലാതവീചാരുലന്
ഭവദുഃഖംബുലം ബാപു ടൊപ്പും ജെലംദിംബാടിംചി കൈവല്യമി-
ച്ചി വിനോദിംചുട കേമി കാരണമയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 41 ॥

അമരസ്ത്രീല രമിംചിനം ജെഡദു മോഹം ബിംതയുന് ബ്രഹ്മപ-
ട്ടമു സിധ്ധിംചിന നാസ ദീറദു നിരൂഢക്രോധമുന് സര്വലോ-
കമുല ന്മ്രിംഗിന മാന ദിംദും ഗല സൌ-ഖ്യം ബൊല്ല നീസേവം ജേ-
സി മഹാപാതകവാരിരാശിം ഗഡതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 42 ॥

ചനുവാരിം ഗനി യേദ്ചുവാരു ജമുംഡാ സത്യംബുഗാ വത്തു മേ
മനുമാനംബിംക ലേദു നമ്മമനി താരാവേല നാരേവുനന്
മുനുംഗംബോവുചു ബാസ സേയുട സുമീ മുമ്മാടികിം ജൂഡഗാം
ജെനടു ല്ഗാനരു ദീനിഭാവമിദിവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 43 ॥

ഭവദുഃഖംബുലു രാജകീടമുല നേബ്രാര്ധിംചിനം ബായുനേ
ഭവദംഘ്രിസ്തുതിചേതംഗാക വിലസദ്ബാലക്ഷുധാക്ലേശദു
ഷ്ടവിധുല്മാനുനെ ചൂഡ മേംകമെഡചംടംദല്ലി കാരുണ്യദ്ബ
ഷ്ഥിവിശേഷംബുന നിച്ചി ചംടംബലെ നോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 44 ॥

പവി പുഷ്പംബഗു നഗ്നി മംചഗു നകൂപാരംബു ഭൂമീസ്ഥലം
ബവു ശത്രും ഡതിമിത്രുംഡൌ വിഷമു ദിവ്യാഹാരമൌ നെന്നംഗാ
നവനീമംഡലിലോപലന് ശിവ ശിവേ ത്യാഭാഷണോല്ലാസികിന്
ശിവ നീ നാമമു സര്വവശ്യകരമൌ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 45 ॥

ലേവോ കാനലം ഗംധമൂലഫലമുല് ലേവോ ഗുഹല് തോയമുല്
ലേവോ യേറുലം ബല്ലവാസ്തരണമുല് ലേവോ സദാ യാത്മലോ
ലേവോ നീവു വിരക്തുല ന്മനുപ ജാലിം ബൊംദി ഭൂപാലുരന്
സേവല് സേയംഗം ബോദു രേലൊകൊ ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 46 ॥

മുനു നേം ബുട്ടിന പുട്ടു ലെന്നി ഗലവോ മോഹംബുചേ നംദുംജേ
സിന കര്മംബുല പ്രോവു ലെന്നി ഗലവോ ചിംതിംചിനന് ഗാന നീ
ജനനംബേ യനി യുന്ന വാഡ നിദിയേ ചാലിംപവേ നിന്നും ഗൊ
ല്ചിന പുണ്യംബുനകും ഗൃപാരതുംഡവൈ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 47 ॥

തനു വെംദാക ധരിത്രി നുംഡു നനു നംദാകന് മഹാരോഗദീ
പനദുഃഖാദുലം ബൊംദകുംഡ നനുകംപാദൃഷ്ടി വീക്ഷിംചി യാ
വെനുകന് നീപദപദ്മമുല് ദലംചുചുന് വിശ്വപ്രപംചംബും ബാ
സിന ചിത്തംബുന നുംഡംജേയംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 48 ॥

മലഭൂയിഷ്ട മനോജധാമമു സുഷുമ്നാദ്വാരമോ യാരു കും
ഡലിയോ പാദകരാക്ഷിയുഗ്മംബുലു ഷട്കംജംബുലോ മോമു ദാ
ജലജംബോ നിടലംബു ചംദ്രകലയോ സംഗംബു യോഗംബൊ ഗാ
സിലി സേവിംതുരു കാംതലന് ഭുവി ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 49 ॥

ജലകംബുല് രസമുല് പ്രസൂനമുലു വാചാബംധമുല് വാദ്യമു
ല്കലശബ്ധധ്വനു ലംചിതാംബര മലംകാരംബു ദീപ്തു ല്മെറും
ഗുലു നൈവേദ്യമു മാധുരീ മഹിമഗാം ഗൊല്തുന്നിനുന് ഭക്തിരം
ജില ദിവ്യാര്ചന ഗൂര്ചി നേര്ചിന ക്രിയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 50 ॥

ഏലീല ന്നുതിയിംപവച്ചു നുപമോത്പ്രേക്ഷാധ്വനിവ്യംഗ്യശ
ബ്ധാലംകാരവിശേഷഭാഷല കലഭ്യംബൈന നീരൂപമും
ജാലുംജാലും ഗവിത്വമുല്നിലുചുനേ സത്യംബു വര്ണിംചുചോ
ചീ! ലജ്ജിംപരുഗാക മാദൃശകവുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 51 ॥

പാലും ബുവ്വയും ബെട്ടെദം ഗുഡുവരാ പാപന്ന രാ യന്ന ലേ
ലേലെമ്മന്ന നരംടിപംഡ്ലും ഗൊനി തേലേകുന്ന നേനൊല്ലനം
ടേ ലാലിംപരേ തല്ലിദംഡ്രുലപു ഡട്ലേ തെച്ചി വാത്സല്യ ല
ക്ഷ്മീലീലാവചനംബുലം ഗുഡുപരാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 52 ॥

കലലംചുന് ശകുനംബുലംചു ഗ്രഹയോഗം ബംചു സാമുദ്രികം
ബു ലടംചും ദെവുലംചു ദിഷ്ട്മനുചുന് ഭൂതംബുലംചു ന്വിഷാ
ദുലടംചു ന്നിമിഷാര്ധ ജീവനമുലംചും ബ്രീതിം ബുട്ടിംചി യീ
സിലുഗുല് പ്രാണുലകെന്നി ചേസിതിവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 53 ॥

തലമീംദം ഗുസുമപ്രസാദ മലികസ്ഥാനംബുപൈ ഭൂതിയുന്
ഗലസീമംബുന ദംഡ നാസികതുദന് ഗംധപ്രസാരംബു ലോ
പല നൈവേദ്യമും ജേര്ചു നേ മനുജം ഡാഭക്തുംഡു നീകെപ്പുഡും
ജെലികാഡൈ വിഹരിംചു രൌപ്യഗിരിപൈ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 54 ॥

ആലും ബിഡ്ഡലു മിത്രുലുന് ഹിതുലു നിഷ്ടര്ധംബു ലീനേര്തുരേ
വേല ന്വാരി ഭജിംപം ജാലിപഡ കാവിര്ഭൂത മോദംബുനം
ഗാലംബെല്ല സുഖംബു നീകു നിംക ഭക്തശ്രേണി രക്ഷിംപകേ
ശ്രീലെവ്വാരികിം ഗൂഡംബെട്ടെദവയാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 55 ॥

സുലഭുല്മൂര്ഖു ലനുത്തമോത്തമുല രാജുല്ഗല്ഗിയേവേല ന
ന്നലംതലബെട്ടിന നീ പദാബ്ധമുലം ബായംജാല നേമിച്ചിനം
ഗലധൌതാചല മേലു ടംബുനിധിലോം ഗാപുംഡു ടബ്ജംബു പൈം
ജെലുവൊപ്പുന് സുഖിയിംപം ഗാംചുട സുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 56 ॥

കലധൌതാദ്രിയു നസ്ഥിമാലികയു ഗോഗംധര്വമുന് ബുന്കയും
ബുലിതോലു ന്ഭസിതംബും ബാംപതൊദവുല് പോകുംഡം ദോംബുട്ലകൈ
തൊലി നേവാരലതോഡം ബുട്ടക കലാദുല്ഗല്ഗെ മേലയ്യെനാ
സിലുവുലൂരമുചേസികൊം ടെറിംഗിയേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 57 ॥

ശ്രുതുലഭ്യാസമുചേസി ശാസ്ത്രഗരിമല് ശോധിംചി തത്ത്വംബുലന്
മതി നൂഹിംചി ശരീര മസ്ഥിരമു ബ്രഹ്മംബെന്ന സത്യംബു ഗാം
ചിതി മംചുന് സഭലന് വൃധാവചനമു ല്ചെപ്പംഗനേ കാനി നി
ര്ജിതചിത്തസ്ഥിര സൌഖ്യമുല് ദെലിയരോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 58 ॥

ഗതി നീവംചു ഭജിംചുവാര ലപവര്ഗം ബൊംദഗാനേല സം
തതമും ഗൂടികിനൈ ചരിംപ വിനലേദാ 'യായു രന്നം പ്രയ
ച്ഛതി' യംചുന്മൊറവെട്ടഗാ ശ്രുതുലു സംസാരാംധകാരാഭി ദൂ
ഷിതദുര്മാര്ഗുല് ഗാനം ഗാനംബഡവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 59 ॥

രതിരാ ജുദ്ധതി മീറ നൊക്കപരി ഗോരാജാശ്വുനി ന്നൊത്തം ബോ
നതം ഡാദര്പകു വേഗ നൊത്ത ഗവയം ബാംബോതുനും ദാംകി യു
ഗ്രതം ബോരാഡംഗനുന്ന യുന്നഡിമി ലേംഗല്വോലെ ശോകാനല
സ്ഥിതിപാലൈ മൊറപെട്ടുനന് മനുപവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 60 ॥

അംതാ സംശയമേ ശരീരഘടനംബംതാ വിചാരംബെ ലോ
നംതാ ദുഃഖപരംപരാനിവിതമെ മേനംതാ ഭയഭ്രാംതമേ
യംതാനംതശരീരശോഷണമെ ദുര്വ്യാപാരമേ ദേഹികിന്
ജിംതന് നിന്നും ദലംചി പൊംദരു നരുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 61 ॥

സംതോഷിംചിതിനിം ജാലുംജാലു രതിരാജദ്വാരസൌഖ്യംബുലന്
ശാംതിന് ബൊംദിതിം ജാലുംജാലു ബഹുരാജദ്വാരസൌഖ്യംബുലന്
ശാംതിം ബൊംദെദം ജൂപു ബ്രഹ്മപദരാജദ്വാരസൌഖ്യംബു നി
ശ്ചിംതന് ശാംതുംഡ നൌദു നീ കരുണചേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 62 ॥

സ്തോത്രം ബന്യുലം ജേയനൊല്ലനി വ്രതസ്ഥുല്വോലെ വേസംബുതോം
ബുത്രീ പുത്ര കലത്ര രക്ഷണ കലാബുധ്ധിന് നൃപാലാ(അ)ധമന്
ബാത്രം ബംചു ഭജിംപംബോദു രിതിയുന് ഭാഷ്യംബെ യിവ്വാരിചാ
രിത്രം ബെന്നംഡു മെച്ച നെംച മദിലോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 63 ॥

അകലംകസ്ഥിതി നില്പി നാഡ മനു ഘംടാ(ആ)രാവമുന് ബിംദുദീ
പകലാശ്രേണി വിവേകസാധനമുലൊപ്പന് ബൂനി യാനംദതാ
രകദുര്ഗാടവിലോ മനോമൃഗമുഗര്വസ്ഫൂര്തി വാരിംചുവാ
രികിംഗാ വീഡു ഭവോഗ്രബംധലതികല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 64 ॥

ഒകയര്ധംബു നിന്നു നേ നഡുഗംഗാ നൂഹിംചി നെട്ലൈനം ബൊ
മ്മു കവിത്വംബുലു നാകും ജെംദനിവി യേമോ യംടിവാ നാദുജി
ഹ്വകു നൈസര്ഗിക കൃത്യ മിംതിയ സുമീ പ്രാര്ധിംചുടേ കാദു കോ
രികല ന്നിന്നുനുഗാന നാകു വശമാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 65 ॥

ശുകമുല് കിംശുകപുഷ്പമുല് ഗനി ഫലസ്തോമം ബടംചുന്സമു
ത്സുകതം ദേരംഗം ബോവു നച്ചട മഹാ ദുഃഖംബു സിദ്ധിംചും; ഗ
ര്മകലാഭാഷലകെല്ലം ബ്രാപുലഗു ശാസ്ത്രംബു ല്വിലോകിംചുവാ
രികി നിത്യത്വമനീഷ ദൂരമഗുംജൂ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 66 ॥

ഒകരിം ജംപി പദസ്ഥുലൈ ബ്രതുകം ദാമൊക്കൊക്ക രൂഹിംതുരേ
ലൊകൊ താമെന്നംഡും ജാവരോ തമകും ബോവോ സംപദല് പുത്രമി
ത്രകലത്രാദുലതോഡ നിത്യ സുഖമംദം ഗംദുരോ യുന്നവാ
രികി ലേദോ മൃതി യെന്നംഡും ഗടകട ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 67 ॥

നീ കാരുണ്യമും ഗല്ഗിനട്ടി നരും ഡേനീചാലയംബുല ജൊരം
ഡേകാര്പണ്യപു മാടലാഡ നരുഗം ഡെവ്വാരിതോ വേഷമുല്
ഗൈകോഡേ മതമുല് ഭജിംപം ഡിലനേകഷ്ടപ്രകാരംബുലന്
ജീകാകൈ ചെഡിപോംദു ജീവനദശന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 68 ॥

ജ്ഞാതുല് ദ്രോഹംബു വാംഡ്രു സേയുകപടേര്യാദി ക്രിയാദോഷമുല്
മാതംഡ്രാന സഹിംപരാദു പ്രതികര്മംബിംചുകേ ജേയഗാം
ബോതേ ദോസമു ഗാന മാനി യതിനൈ പോംഗോരിനന് സര്വദാ
ചേതഃക്രോധമു മാന ദെട്ലു നഡുതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 69 ॥

ചദുവുല് നേര്ചിന പംഡിതാധമുലു സ്വേച്ഛാഭാഷണക്രീഡലന്
വദരന് സംശയഭീകരാടവുലം ദ്രോവലപ്പി വര്തിംപംഗാ
മദനക്രോധകിരാതുലംദും ഗനി ഭീമപ്രൌഢിചേം ദാംകിനം
ജെദരും ജിത്തമു ചിത്തഗിംപംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 70 ॥

രോസിം ദേംടിദി രോംത ദേംടിദി മനൊ രോഗസ്ഥുംഡൈ ദേഹി താം
ബൂസിംദേംടിദി പൂംത ലേംടിവി മദാ(അ)പൂതംബു ലീ ദേഹമുല്
മൂസിംദേംടിദി മൂംതലേംടിവി സദാമൂഢത്വമേ കാനി താം
ജേസിംദേംടിദി ചേംതലേംടിവി വൃധാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 71 ॥

ശ്രീ ശൈലേശു ഭജിംതുനോ യഭവുംഗാംചീ നാധു സേവിംതുനോ
കാശീവല്ലഭും ഗൊല്വംബോദുനൊ മഹാ കാലേശും ബൂജിംതുനോ
നാശീലം ബണുവൈന മേരു വനുചുന് രക്ഷിംപവേ നീ കൃപാ
ശ്രീ ശൃംഗാരവിലാസഹാസമുലചേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 72 ॥

അയവാരൈ ചരിയിംപവച്ചും ദന പാദാം(അ)ഭോജതീര്ധംബുലന്
ദയതോം ഗൊമ്മനവച്ചു സേവകുനി യര്ധപ്രാണദേഹാദുല
ന്നിയു നാ സൊമ്മനവച്ചുംഗാനി സിരുലന്നിംദിംചി നിന്നാത്മനി
ഷ്ക്രിയതം ഗാനംഗരാദു പംഡിതുലകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 73 ॥

മായാ(അ) ജാംഡകരംഡകോടിം ബൊഡിഗാമര്ധിംചിരോ വിക്രമാ(അ)
ജേയും ഗായജും ജംപിരോ കപടലക്ഷ്മീ മോഹമും ബാസിരോ
യായുര്ദയഭുജംഗമൃത്യുവു നനായാസംബുനന് ഗെല്ചിരോ
ശ്രേയോദായക് ലൌദു രെട്ടു ലിതരുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 74 ॥

ചവിഗാം ജൂഡ വിനംഗ മൂര്കൊനം ദനൂസംഘര്ഷണാസ്വാദമൊം
ദ വിനിര്മിംചെദ വേല ജംതുവുല നേതത്ക്രീഡലേ പാതക
വ്യവഹാരംബലു സേയുനേമിടികി മായാവിദ്യചേ ബ്രൊദ്ദുപു
ച്ചി വിനോദിംപംഗ ദീന നേമി ഫലമോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 75 ॥

വെനുകം ജേസിന ഘോരദുര്ദശലു ഭാവിംപംഗ രോംതയ്യെഡുന്
വെനുകന് മുംദട വച്ചു ദുര്മരണമുല് വീക്ഷിംപ ഭീതയ്യെഡുന്
നനു നേംജൂഡഗ നാവിധുലലംചിയുന് നാകേ ഭയം ബയ്യെഡും
ജെനകുംജീംകടിയായെം ഗാലമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 76 ॥

പരിശീലിംചിതി മംത്രതംത്രമുലു ചെപ്പ ന്വിംടി സാംഖ്യാദിയോ
ഗ രഹസ്യംബുലു വേദ ശാസ്ത്രമുലു വക്കാണിംചിതിന് ശംകവോ
ദരയം ഗുമ്മഡികായലോനി യവഗിംജംതൈന നമ്മിചംചി സു
സ്ഥിരവിജ്ഞാനമു ത്രോവം ജെപ്പംഗദവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 77 ॥

മൊദലം ജേസിനവാരി ധര്മമുലു നിര്മൂലംബുഗാം ജേസി ദു
ര്മദുലൈ യിപ്പുഡു വാരെ ധര്മമു ലൊനര്പം ദമ്മു ദൈവംബു ന
വ്വഡെ രാനുന്ന ദുരാത്മുലെല്ല ദമത്രോവം ബോവരേ ഏല ചേ
സെദരോ മീംദു ദലംചിചൂഡ കധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 78 ॥

കാസംതൈന സുഖം ബൊനര്ചുനൊ മനഃകാമംബു ലീഡേര്ചുനോ
വീസംബൈനനു വെംടവച്ചുനൊ ജഗദ്വിഖ്യാതിം ഗാവിംചുനോ
ദോസംബു ല്ബെഡം ബൊപുനോ വലസിനംദോഡ്തോ മിമും ജൂപുനോ
ഛീ! സംസാരദുരാശ യേലുദുപവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 79 ॥

ഒകപൂംടിംചുക കൂഡ തക്കുവഗുനേ നോര്വംഗലേം ഡെംഡകോ
പക നീഡന്വെദകും ജലിം ജഡിചി കുംപട്ലെത്തുകോംജൂചു വാ
നകു നിംഡിംഡ്ലുനു ദൂറു നീതനുവു ദീനന്വച്ചു സൌഖ്യംബു രോ
സി കഡാസിംപരുഗാക മര്ത്വുലകട ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 80 ॥

കേദാരാദിസമസ്തതീര്ധമുലു കോര്മിംജൂഡം ബോനേംടികിന്
ഗാഡാ മുംഗിലി വാരണാസി! കഡുപേ കൈലാസശൈലംബു മീ
പാദധ്യാനമു സംഭവിംചുനപുഡേ ഭാവിംപ നജ്ഞാനല
ക്ഷ്മീദാരിദ്ര്യുലു ഗാരെ ലോകു ലകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 81 ॥

തമകൊം ബൊപ്പം ബരാംഗനാജനപര ദ്രവ്യംബുലന് മ്രുച്ചിലം
ഗ മഹോദ്യോഗമു സേയനെമ്മനമുദൊംഗം ബട്ടി വൈരാഗ്യപാ
ശമുലം ജുട്ടി ബിഗിമംചി നീദുചരണ സ്തംഭംജുനം ഗട്ടിവൈ
ചി മുദം ബെപ്പുഡും ഗല്ഗംജേയ ഗഡവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 82 ॥

വേധം ദിട്ടഗരാദുഗാനി ഭുവിലോ വിദ്വാംസുലംജേയ നേ
ലാ ധീചാതുരിം ജേസെം ജേസിന ഗുലാമാപാടനേ പോക ക്ഷു
ദ്ബാധാദുല് ഗലിഗിംപനേല യദി കൃത്യംബൈന ദുര്മാര്ഗുലം
ജീ! ധാത്രീശുലം ജേയനേംടി കകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 83 ॥

പുഡമി ന്നിന്നൊക ബില്വപത്രമുനനേം ബൂജിംചി പുണ്യംബുനും
ബഡയന്നേരക പെക്കുദൈവമുലകും ബപ്പുല് പ്രസാദംബുലം
ഗുഡുമുല് ദോസെലു സാരെസത്തുലഡുകുല് ഗുഗ്ഗില്ലുനും ബേട്ടുചും
ജെഡി യെംദും ഗൊറഗാകപോദു രകടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 84 ॥

വിത്തജ്ഞാനമു പാദു ചിത്തമു ഭവാവേശംബു രക്ഷാംബുവുല്
മത്തത്വംബു തദംകുരം ഐനൃതമുല് മാറാകു ലത്യംതദു
ദ്വൃത്തുല് പുവ്വുലും ബംഡ്ലു മന്മധമുഖാ വിര്ഭൂതദോഷംബുലും
ജിത്താധ്യുന്നതനിംബഭൂജമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 85 ॥

നീപൈം ഗാപ്യമു ചെപ്പുചുന്ന യതംഡുന്നീപദ്യമുല് വ്രാസിയി
മ്മാ പാഠംമൊനരിംതുനന്ന യതംഡുന് മംജുപ്രബംധംബു നി
ഷ്ടാപൂര്തിം ബഠിയിംചുചുന്ന യതംഡുന് സദ്ബാംധവുല് ഗാക ചീ
ചീ! പൃഷ്ഠാഗതബാംധവംബു നിജമാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 86 ॥

സംപദ്ഗര്വമും ബാറംദ്രോലി രിപുലന് ജംകിംചി യാകാംക്ഷലന്
ദംപുല്വെട്ടി കലംകമു ല്നറകി ബംധക്ലേശദോഷംബുലം
ജിംപുല്സേസി വയോവിലാസമുലു സംക്ഷേപിംചി ഭൂതംബുലം
ജെംപല്വേയക നിന്നും ഗാനനഗുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 87 ॥

രാജശ്രേണികി ദാസുലൈ സിരുലം ഗോരം ജേരംഗാ സൌഖ്യമോ
യീ ജന്മംബു തരിംപംജേയഗല മിമ്മേ പ്രൊദ്ദു സേവിംചു നി
ര്വ്യാജാചാരമു സൌഖ്യമോ തെലിയലേരൌ മാനവു ല്പാപരാ
ജീജാതാതിമദാംധബുദ്ധു ലഗുചുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 88 ॥

നിന്നം ജൂഡരൊ മൊന്നം ജൂഡരോ ജനുല് നിത്യംബു ജാവംഗ നാ
പന്നു ല്ഗന്നനിധാന മയ്യെഡി ധനഭ്രാംതിന് വിസര്ജിംപലേ
കുന്നാ രെന്നംഡു നിന്നു ഗംഡു രിക മര്ത്വുല് ഗൊല്വരേമോ നിനുന്
വിന്നം ബോവക യന്യദൈവരതുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 89 ॥

നന്നേ യെനുംഗുതോലുദുപ്പടമു ബുവ്വാകാലകൂതംബു ചേ
ഗിന്നേ ബ്രഹ്മകപാല മുഗ്രമഗു ഭോഗേ കംഠഹാരംബു മേല്
നിന്നീലാഗുന നുംടയും ദെലിസിയുന് നീപാദപദ്മംബു ചേ
ര്ചെന് നാരയണും ഡെട്ലു മാനസമും ദാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 90 ॥

ദ്വാരദ്വാരമുലംദും ജംചുകിജനവ്രാതംബു ദംഡംമുലന്
ദോരംത്സ്ഥലി ബഗ്ഗനം ബൊഡുചുചുന് ദുര്ഭാഷലാഡ ന്മറിന്
വാരിം ബ്രാര്ധനചേസി രാജുലകു സേവല്സേയംഗാംബോരുല
ക്ഷ്മീരാജ്യംബുനു ഗോരി നീമരിജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 91 ॥

ഊരൂരം ജനുലെല്ല ബിക്ഷ മിദരോയുംദം ഗുഹല്ഗല്ഗവോ
ചീരാനീകമു വീധുലം ദൊരുകരോ ശീതാമൃതസ്വച്ഛവാഃ
പൂരം ബേരുലം ബാറദോ തപസുലംബ്രോവംഗ നീവോപവോ
ചേരം ബോവുദുരേല രാഗുല ജനുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 92 ॥

ദയ ജൂഡുംഡനി ഗൊംദറാഡുദുരു നിത്യംബുന് നിനും ഗൊല്ചുചുന്
നിയമം ബെംതോ ഫലംബു നംതിയെകദാ നീവീയ പിംഡെംതോ അം
തിയകാ നിപ്പടിയും ദലംപനനു ബുദ്ധിം ജൂഡ; നേലബ്ബുനി
ഷ്ക്രിയതന് നിന്നു ഭജിംപ കിഷ്ടസുഖമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 93 ॥

ആരാവം ബുദയിംചെം ദാരകമുഗ നാത്മാഭ്രവീധിന്മഹാ(അ)
കാരോകാരമകാരയുക്തമഗു നോംകാരാഭിധാനംബു ചെ
ന്നാരുന് വിശ്വ മനംഗം ദന്മഹിമചേ നാനാദബിംദുല് സുഖ
ശ്രീ രംജില്ലം ഗഡംഗു നീവദെ സുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 94 ॥

നീഭക്തു ല്മദിവേല ഭംഗുല നിനുന്സേവിംബുചുന് വേഡംഗാ
ലോഭംബേടികി വാരി കോര്കുലു കൃപലുത്വംബുനം ദീര്മരാ
ദാ ഭവ്യംബും ദലംചി ചൂഡു പരമാര്ധം ബിച്ചി പൊമ്മന്ന നീ
ശ്രീ ഭാംഡരമുലോം ഗൊറംതപഡുനാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 95 ॥

മൊദലന്ഭക്തുലകിച്ചിനാംഡവുഗദാ മോക്ഷംബു നേം ഡേമയാ
'മുദിയംഗാ മുദിയംഗം ബുട്ടു ഘനമൌ മോഹംബു ലോഭംബു' ന
ന്നദി സത്യംബു കൃപം ദലംപ നൊകവുണ്യാത്മുംഡു നിന്നാത്മ ഗൊ
ല്ചി ദിനംബുന് മൊറവെട്ടംഗാം ഗടഗടാ! ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 96 ॥

കാലദ്വാരകവാടബംധനമു ദുഷ്കാല്പ്രമാണക്രിയാ
ലോലാജാലകചിത്രഗുപ്തമുഖവ ല്മീകോഗ്രജിഹ്വാദ്ഭുത
വ്യലവ്യാലവിരോധി മൃത്യുമുഖദംഷ്ട്രാ(അ)ഹാര്യ വജ്രംബു ദി
ക്ചേലാലംകൃത! നീദുനാമ മരയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 97 ॥

പദിവേലലൈനനു ലോകകംടകുലചേം ബ്രാപ്രിംചു സൌഖ്യംബു നാ
മദികിം ബഥ്യമു ഗാദു സര്വമുനകുന് മധ്യസ്ഥുംഡൈ സത്യദാ
നദയാദുല് ഗല രാജു നാകൊസംഗു മേനവ്വാനി നീ യട്ലചൂ
ചി ദിനംബുന് മുദമൊംദുദുന് ഗഡപടന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 98 ॥

താതല് തല്ലിയും ദംഡ്രിയുന് മറിയും ബെദ്ദല് ചാവഗാം ജൂഡരോ
ഭീതിം ബൊംദംഗനേല ചാവുനകുംഗാം ബെംഡ്ലാമുബിഡ്ഡല് ഹിത
വ്രാതംബുന് ബലവിംപ ജംതുവുലകുന് വാലായമൈയുംഡംഗാം
ജേതോവീധി നരുംഡു നിന്ഗൊലുവംഡോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 99 ॥

ജാതുല് സെപ്പുട സേവസേയുട മൃഷല് സംധിംചു ടന്യായവി
ഖ്യാതിം ബൊംദുട കൊംഡെകാംഡവുട ഹിംസാരംഭകുംഡൌട മി
ധ്യാതാത്പര്യമുലാഡുടന്നിയും ബരദ്രവ്യംബുനാശിംചി യീ
ശ്രീ താ നെന്നിയുഗംബു ലുംഡംഗലദോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 100 ॥

ചെഡുഗുല് കൊംദറു കൂഡി ചേയംഗംബനുല് ചീകട്ലു ദൂറംഗം മാ
ല്പഡിതിം ഗാന ഗ്രഹിംപരാനി നിനു നൊല്ലംജാലം ബൊമ്മംചു നില്
വെലംദ്രോചിനം ജൂരുപട്ടുകൊനി നേ വ്രേലാഡുദും ഗോര്കിം ഗോ
രെഡി യര്ധംബുലു നാകു നേല യിഡവോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 101 ॥

ഭസിതോദ്ധൂലനധൂസരാംഗുലു ജടാഭാരോത്തമാംഗുല് തപോ
വ്യസനമുല് സാധിതപംചവര്ണരസമുല് വൈരാഗ്യവംതുല് നിതാം
തസുഖസ്വാംതുലു സത്യഭാഷണലു നുദ്യദ്രത്നരുദ്രാക്ഷരാ
ജിസമേതുല് തുദനെവ്വരൈന ഗൊലുതുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 102 ॥

ജലജശ്രീ ഗല മംചിനീല്ലു ഗലവാചത്രാതിലോ ബാപുരേ!
വെലിവാഡ ന്മറി ബാംപനില്ലുഗലദാവേസാലുഗാ നക്കടാ!
നലി നാ രെംഡു ഗുണംബു ലെംചി മദിലോ നന്നേമി രോയംഗ നീ
ചെലുവംബൈന ഗുണംബു ലെംചുകൊനവേ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 103 ॥

ഗഡിയല് രെംടികൊ മൂംടികോ ഗഡിയകോ കാദേനി നേംഡെല്ലിയോ
കഡ നേംഡാദികൊ യെന്നംഡോ യെറും ഗ മീകായംബു ലീഭൂമിപൈം
ബഡഗാ നുന്നവി ധര്മമാര്ഗമൊകടിം ബാടിംപ രീ മാനവുല്
ചെഡുഗുല് നീപദഭക്തിയും ദെലിയരോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 104 ॥

ക്ഷിതിലോ ദൊഡ്ഡതുരംഗസാമജമു ലേചിത്രമ്മു ലാംദോലികാ
തതു ലേ ലെക്ക വിലാസിനീജനസുവസ്രവ്രാത ഭൂഷാകലാ
പതനൂജാദിക മേമിദുര്ലഭമു നീ പാദമ്മു ലര്ചിംചുചോ
ജിതപംകേരുഹപാദപദ്മയുഗലാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 105 ॥

സലിലമ്മുല് ജുഖുകപ്രമാണ മൊക പുഷ്മമ്മുന് ഭവന്മൌലി നി
ശ്ചലബക്തിപ്രപത്തിചേ നരുംഡു പൂജല് സേയംഗാ ധന്യുംഡൌ
നില ഗംഗാജലചംദ്രഖംഡമുല ദാനിംദും ദുദിം ഗാംചു നീ
ചെലുവം ബംതയു നീ മഹത്ത്വ മിദിഗാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 106 ॥

തമനേത്രദ്യുതിം ദാമെ ചൂഡ സുഖമൈതാദാത്മ്യമുന് ഗൂര്പംഗാ
വിമലമ്മുല് കമലാഭമുല് ജിതലസദ്വിദ്യുല്ലതാലാസ്യമുല്
സുമനോബാണജയപ്രദമ്മുലനുചുന് ജൂചുന് ജനംബൂനിഹാ
രിമൃഗാക്ഷീനിവഹമ്മുകന്നുഗവലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 107 ॥

പടവദ്രജ്ജുഭുജംഗവദ്രജതവി ഭ്രാംതിസ്ഫുരച്ഛുക്തിവ
ദ്ഘടവച്ചംദ്രശിലാജപാകുസുമരു ക്സാംഗത്യവത്തംചുവാ
ക്പടിമല് നേര്തുരു ചിത്സുഖം ബനുഭവിംപന് ലേക ദുര്മേധനുല്
ചിടുകന്നം ദലപോയംജൂതു രധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 108 ॥

നിനു നിംദിംചിന ദക്ഷുപൈം ദെഗവൊ വാണീനാധു ശാസിംപവോ
ചനുനാ നീ പാദപദ്മസേവകുലം ദുച്ഛം ബാഡു ദുര്മാര്ഗുലം
ബെനുപന് നീകുനു നീദുഭക്തതതികിന് ഭേദംബു ഗാനംഗ വ
ച്ചെനൊ ലേകുംഡിന നൂറകുംഡഗലവാ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 109 ॥

കരിദൈത്യുന് ബൊരിഗൊന്ന ശൂലമു ക(രാ)രഗ്ര(സ്ഥ)സ്തംബു ഗാദോ രതീ
ശ്വരുനിന് ഗാല്ചിന ഫാലലോചനശിഖാ വര്ഗംബു ചല്ലാറെനോ
പരനിംദാപരുലന് വധിംപ വിദിയുന് ഭാഷ്യംബെ വാരേമി ചേ
സിരി നീകുന് ബരമോപകാര മരയന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 110 ॥

ദുരമുന് ദുര്ഗമു രായബാരമു മറിന് ദൊംഗര്മമുന് വൈദ്യമുന്
നരനാധാശ്രയ മോഡബേരമുനു ബെന്മംത്രംബു സിദ്ധിംചിനന്
അരയന് ദൊഡ്ഡഫലംബു ഗല്ഗുനദിഗാ കാകാര്യമേ തപ്പിനന്
സിരിയും ബോവുനു ബ്രാണഹാനിയു നഗുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 111 ॥

തനയും ഗാംചി ധനംബു നിംചി ദിവിജസ്ഥാനംബു ഗട്ടിംചി വി
പ്രുന കുദ്വാഹമു ജേസി സത്കൃതികിം ബാത്രുംഡൈ തടാകംബു നേ
ര്പുനം ദ്രവ്വിംചി വനംബു വെട്ടി മനനീ പോലേഡു നീസേവം ജേ
സിന പുണ്യാത്മുംഡു പോവു ലോകമുനകുന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 112 ॥

ക്ഷിതിനാധോത്തമ! സത്കവീശ്വരുംഡ് വച്ചെന് മിമ്മുലം ജൂഡംഗാ
നതംഡേ മേടി കവിത്വവൈഖരിനി സദ്യഃകാവ്യനിര്മാത തത്
പ്രതിഭ ല്മംചിനി തിട്ടുപദ്യമുലു ചെപ്പും ദാതംഡൈനന് മമും
ഗ്രിതമേ ചൂചെനു ബൊമ്മടംചു രധമുല് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 113 ॥

നീകും ഗാനി കവിത്വ മെവ്വരികി നേനീനംചു മീദെത്തിതിന്
ജേകൊംടിന് ബിരുദംബു കംകണമു മുംജേം ഗട്ടിതിം ബട്ടിതിന്
ലോകുല് മെച്ച വ്രതംബു നാതനുവു കീലുല് നേര്പുലും ഗാവു ഛീ
ഛീ കാലംബുലരീതി ദപ്പെഡു ജുമീ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 114 ॥

നിച്ചല് നിന്നു ഭജിംചി ചിന്മയമഹാ നിര്വാണപീഠംബു പൈ
രച്ചല്സേയക യാര്ജവംബു കുജന വ്രാതംബുചേം ഗ്രാംഗി ഭൂ
ഭൃച്ചംഡാലുരം ഗൊല്ചി വാരു ദനും ഗോപിംമന് ബുധും ഡാര്തുംഡൈ
ചിച്ചാരം ജമു രെല്ലം ജല്ലുകൊനുനോ ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 115 ॥

ദംതംബു ല്പഡനപ്പുഡേ തനുവുനംദാരൂഢി യുന്നപ്പുഡേ
കാംതാസംഘമു രോയനപ്പുഡേ ജരക്രാംതംബു ഗാനപ്പുഡേ
വിതല്മേന ജരിംചനപ്പുഡെ കുരുല്വെല്ലെല്ല ഗാനപ്പുഡേ
ചിംതിംപന്വലെ നീപദാംബുജമുലന് ശ്രീ കാലഹസ്തീശ്വരാ! ॥ 116 ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top