నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) | NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

0
నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि) | NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి)

తైత్తిరీయ బ్రాహ్మణ - అష్టకం 3, ప్రశ్నః 1,
తైత్తిరీయ సంహితా - కాండ 3, ప్రపాఠకః 5, అనువాకం 1

నక్షత్రం - కృత్తికా, దేవతా - అగ్నిః
ఓం అ॒గ్నిర్నః॑ పాతు॒ కృత్తి॑కాః । నక్ష॑త్రం దే॒వమిం॑ద్రి॒యమ్ ।
ఇ॒దమా॑సాం-విఀచక్ష॒ణమ్ । హ॒విరా॒సం జు॑హోతన ।
యస్య॒ భాంతి॑ ర॒శ్మయో॒ యస్య॑ కే॒తవః॑ । యస్యే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సర్వా᳚ ।
స కృత్తి॑కాభి-ర॒భిసం॒​వఀసా॑నః । అ॒గ్నిర్నో॑ దే॒వస్సు॑వి॒తే ద॑ధాతు ॥ 1

నక్షత్రం - రోహిణీ, దేవతా - ప్రజాపతిః
ప్ర॒జాప॑తే రోహి॒ణీవే॑తు॒ పత్నీ᳚ । వి॒శ్వరూ॑పా బృహ॒తీ చి॒త్రభా॑నుః ।
సా నో॑ య॒జ్ఞస్య॑ సువి॒తే ద॑ధాతు । యథా॒ జీవే॑మ శ॒రద॒స్సవీ॑రాః ।
రో॒హి॒ణీ దే॒వ్యుద॑గాత్పు॒రస్తా᳚త్ । విశ్వా॑ రూ॒పాణి॑ ప్రతి॒మోద॑మానా ।
ప్ర॒జాప॑తిగ్ం హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీ । ప్రి॒యా దే॒వానా॒-ముప॑యాతు య॒జ్ఞమ్ ॥ 2

నక్షత్రం - మృగశీర్​షః, దేవతా - సోమః
సోమో॒ రాజా॑ మృగశీ॒ర్॒​షేణ॒ ఆగన్న్॑ । శి॒వం నక్ష॑త్రం ప్రి॒యమ॑స్య॒ ధామ॑ ।
ఆ॒ప్యాయ॑మానో బహు॒ధా జనే॑షు । రేతః॑ ప్ర॒జాం-యఀజ॑మానే దధాతు ।
యత్తే॒ నక్ష॑త్రం మృగశీ॒ర్॒​షమస్తి॑ । ప్రి॒యగ్ం రా॑జన్ ప్రి॒యత॑మం ప్రి॒యాణా᳚మ్ ।
తస్మై॑ తే సోమ హ॒విషా॑ విధేమ । శన్న॑ ఏధి ద్వి॒పదే॒ శంచతు॑ష్పదే ॥ 3

నక్షత్రం - ఆర్ద్రా, దేవతా - రుద్రః
ఆ॒ర్ద్రయా॑ రు॒ద్రః ప్రథ॑మా న ఏతి । శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం॒ పతి॑రఘ్ని॒యానా᳚మ్ ।
నక్ష॑త్రమస్య హ॒విషా॑ విధేమ । మా నః॑ ప్ర॒జాగ్ం రీ॑రిష॒న్మోత వీ॒రాన్ ।
హే॒తీ రు॒ద్రస్య॒ పరి॑ణో వృణక్తు । ఆ॒ర్ద్రా నక్ష॑త్రం జుషతాగ్ం హ॒విర్నః॑ ।
ప్ర॒ముం॒చమా॑నౌ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ । అపా॒ఘశగ్ం॑ సన్ను-దతా॒మరా॑తిమ్ ॥ 4

నక్షత్రం - పునర్వసు, దేవతా - అదితిః
పున॑ర్నో దే॒వ్యది॑తి-స్పృణోతు । పున॑ర్వసూ నః॒ పున॒రేతాం᳚-యఀ॒జ్ఞమ్ ।
పున॑ర్నో దే॒వా అ॒భియం॑తు॒ సర్వే᳚ । పునః॑ పునర్వో హ॒విషా॑ యజామః ।
ఏ॒వా న దే॒వ్య-ది॑తిరన॒ర్వా । విశ్వ॑స్య భ॒ర్త్రీ జగ॑తః ప్రతి॒ష్ఠా ।
పున॑ర్వసూ హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీ । ప్రి॒యం దే॒వానా॒-మప్యే॑తు॒ పాథః॑ ॥ 5

నక్షత్రం - పుష్యః, దేవతా - బృహస్పతిః
బృహ॒స్పతిః॑ ప్రథ॒మంజాయ॑మానః । తి॒ష్యం॑ నక్ష॑త్రమ॒భి సంబ॑భూవ ।
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం॒ పృత॑నాసు జి॒ష్ణుః । ది॒శోఽను॒ సర్వా॒ అభ॑యన్నో అస్తు ।
తి॒ష్యః॑ పు॒రస్తా॑దు॒త మ॑ధ్య॒తో నః॑ । బృహ॒స్పతి॑ర్నః॒ పరి॑పాతు ప॒శ్చాత్ ।
బాధే॑ తా॒ంద్వేషో॒ అభ॑యం కృణుతామ్ । సు॒వీర్య॑స్య॒ పత॑యస్యామ ॥ 6

నక్షత్రం -ఆశ్రేషం, దేవతా - సర్పాః
ఇ॒దగ్ం స॒ర్పేభ్యో॑ హ॒విర॑స్తు॒ జుష్ట᳚మ్ । ఆ॒శ్రే॒షా యేషా॑మను॒యంతి॒ చేతః॑ ।
యే అం॒తరి॑క్షం పృథి॒వీం-క్షి॒యంతి॑ । తేన॑ స్స॒ర్పాసో॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః ।
యే రో॑చ॒నే సూర్య॒స్యాపి॑ స॒ర్పాః । యే దివం॑ దే॒వీ-మను॑సం॒చరం॑తి ।
యేషా॑మాశ్రే॒షా అ॑ను॒యంతి॒ కామ᳚మ్ । తేభ్య॑-స్స॒ర్పేభ్యో॒ మధు॑-మజ్జుహోమి ॥ 7

నక్షత్రం - మఘా, దేవతా - పితరః
ఉప॑హూతాః పి॒తరో॒ యే మ॒ఘాసు॑ । మనో॑జవస-స్సు॒కృత॑-స్సుకృ॒త్యాః ।
తే నో॒ నక్ష॑త్రే॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః । స్వ॒ధాభి॑ర్య॒జ్ఞం ప్రయ॑తం జుషంతామ్ ।
యే అ॑గ్నిద॒గ్ధా యేఽన॑గ్ని-దగ్ధాః । యే॑ఽముల్లో॒కం పి॒తరః॑, క్షి॒యంతి॑ ।
యాగ్గ్​శ్చ॑ వి॒ద్మయాగ్ం ఉ॑ చ॒ న ప్ర॑వి॒ద్మ । మ॒ఘాసు॑ య॒జ్ఞగ్ం సుకృ॑తం జుషంతామ్ ॥ 8

నక్షత్రం - పూర్వఫల్గునీ, దేవతా - అర్యమా
గవాం॒ పతిః॒ ఫల్గు॑నీ-నామసి॒ త్వమ్ । తద॑ర్యమన్వరుణ మిత్ర॒ చారు॑ ।
తం త్వా॑ వ॒యగ్ం స॑ని॒తారగ్ం॑ సనీ॒నామ్ । జీ॒వా జీవం॑త॒ముప॒ సం​విఀ॑శేమ ।
యేనే॒మా విశ్వా॒ భువ॑నాని॒ సంజి॑తా । యస్య॑ దే॒వా అ॑నుసం॒​యఀంతి॒ చేతః॑ ।
అ॒ర్య॒మా రాజా॒ఽజర॒స్తు వి॑ష్మాన్ । ఫల్గు॑నీనా-మృష॒భో రో॑రవీతి ॥ 9

నక్షత్రం - ఉత్తర ఫల్గునీ, దేవతా - భగః
శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానాం᳚ భగవో భగాసి । తత్త్వా॑ విదుః॒ ఫల్గు॑నీ॒-స్తస్య॑ విత్తాత్ ।
అ॒స్మభ్యం॑-క్ష॒త్రమ॒జరగ్ం॑ సు॒వీర్య᳚మ్ । గోమ॒దశ్వ॑-వ॒దుప॒సన్ను॑-దే॒హ ।
భగో॑హ దా॒తా భగ॒ ఇత్ప్ర॑దా॒తా । భగో॑ దే॒వీః ఫల్గు॑నీ॒-రావి॑వేశ ।
భగ॒స్యేత్తం ప్ర॑స॒వం గ॑మేమ । యత్ర॑ దే॒వై-స్స॑ధ॒మాదం॑ మదేమ ॥ 10

నక్షత్రం - హస్తః, దేవతా - సవితా
ఆయా॑తు దే॒వ-స్స॑వి॒తో ప॑యాతు । హి॒ర॒ణ్యయే॑న సు॒వృతా॒ రథే॑న ।
వహ॒న॒, హస్తగ్ం॑ సు॒భగం॑-విఀద్మ॒నాప॑సమ్ । ప్ర॒యచ్ఛం॑తం॒ పపు॑రిం॒ పుణ్య॒మచ్ఛ॑ ।
హస్తః॒ ప్రయ॑చ్ఛ త్వ॒మృతం॒-వఀసీ॑యః । దక్షి॑ణేన॒ ప్రతి॑గృభ్ణీమ ఏనత్ ।
దా॒తార॑-మ॒ద్య స॑వి॒తా వి॑దేయ । యో నో॒ హస్తా॑య ప్రసు॒వాతి॑ య॒జ్ఞమ్ ॥ 11

నక్షత్రం - చిత్రా, దేవతా - త్వష్టా
త్వష్టా॒ నక్ష॑త్ర-మ॒భ్యే॑తి చి॒త్రామ్ । సు॒భగ్ం స॑సం​యుఀవ॒తిగ్ం రోచ॑మానామ్ ।
ని॒వే॒శయ॑-న్న॒మృతా॒-న్మర్త్యాగ్గ్॑శ్చ । రూ॒పాణి॑ పి॒గ్ం॒శన్ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ ।
తన్న॒స్త్వష్టా॒ తదు॑ చి॒త్రా విచ॑ష్టామ్ । తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్య᳚మ్ ।
తన్నః॑ ప్ర॒జాం-వీఀ॒రవ॑తీగ్ం సనోతు । గోభి॑ర్నో॒ అశ్వై॒-స్సమ॑నక్తు య॒జ్ఞమ్ ॥ 12

నక్షత్రం - స్వాతీ, దేవతా - వాయుః
వా॒యు-ర్నక్ష॑త్ర-మ॒భ్యే॑తి॒ నిష్ట్యా᳚మ్ । తి॒గ్మశృం॑గో వృష॒భో రోరు॑వాణః ।
స॒మీ॒రయ॒న్ భువ॑నా మాత॒రిశ్వా᳚ । అప॒ ద్వేషాగ్ం॑సి నుదతా॒మరా॑తీః ।
తన్నో॑ వా॒యస్తదు॒ నిష్ట్యా॑ శృణోతు । తన్నక్ష॑త్రం భూరి॒దా అ॑స్తు॒ మహ్య᳚మ్ ।
తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑ జానంతు॒ కామ᳚మ్ । యథా॒ తరే॑మ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ ॥ 13

నక్షత్రం - విశాఖా, దేవతా - ఇంద్రాగ్నీ
దూ॒రమ॒స్మచ్ఛత్ర॑వో యంతు భీ॒తాః । తదిం॑ద్రా॒గ్నీ కృ॑ణుతాం॒ తద్విశా॑ఖే ।
తన్నో॑ దే॒వా అను॑మదంతు య॒జ్ఞమ్ । ప॒శ్చాత్ పు॒రస్తా॒-దభ॑యన్నో అస్తు ।
నక్ష॑త్రాణా॒-మధి॑పత్నీ॒ విశా॑ఖే । శ్రేష్ఠా॑-వింద్రా॒గ్నీ భువ॑నస్య గో॒పౌ ।
విషూ॑చ॒-శ్శత్రూ॑నప॒బాధ॑మానౌ । అప॒క్షుధ॑-న్నుదతా॒మరా॑తిమ్ ॥ 14

పౌర్ణమాసి
పూ॒ర్ణా ప॒శ్చాదు॒త పూ॒ర్ణా పు॒రస్తా᳚త్ । ఉన్మ॑ధ్య॒తః పౌ᳚ర్ణమా॒సీ జి॑గాయ ।
తస్యాం᳚ దే॒వా అధి॑ సం॒-వఀసం॑తః । ఉ॒త్త॒మే నాక॑ ఇ॒హ మా॑దయంతామ్ ।
పృ॒థ్వీ సు॒వర్చా॑ యువ॒తి-స్స॒జోషాః᳚ । పౌ॒ర్ణ॒మా॒స్యుద॑గా॒-చ్ఛోభ॑మానా ।
ఆ॒ప్యా॒యయం॑తీ దురి॒తాని॒ విశ్వా᳚ । ఉ॒రుం దుహాం॒-యఀజ॑మానాయ య॒జ్ఞమ్ ॥ 15

నక్షత్రం - అనూరాధా, దేవతా - మిత్రః
ఋ॒ద్ధ్యాస్మ॑ హ॒వ్యై-ర్నమ॑సోప॒-సద్య॑ । మి॒త్రం దే॒వం మి॑త్ర॒ధేయ॑న్నో అస్తు ।
అ॒నూ॒రా॒ధాన్, హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తః । శ॒తం జీ॑వేమ శ॒రద॒-స్సవీ॑రాః ।
చి॒త్రం-నక్ష॑త్ర॒-ముద॑గా-త్పు॒రస్తా᳚త్ । అ॒నూ॒రా॒ధా స॒ ఇతి॒ యద్వదం॑తి ।
తన్మి॒త్ర ఏ॑తి ప॒థిభి॑-ర్దేవ॒యానైః᳚ । హి॒ర॒ణ్యయై॒-ర్విత॑తై-రం॒తరి॑క్షే ॥ 16

నక్షత్రం - జ్యేష్ఠా, దేవతా - ఇంద్రః
ఇంద్రో᳚ జ్యే॒ష్ఠా మను॒ నక్ష॑త్రమేతి । యస్మి॑న్ వృ॒త్రం-వృఀ॑త్ర॒ తూర్యే॑ త॒తార॑ ।
తస్మి॑న్వ॒య-మ॒మృతం॒ దుహా॑నాః । క్షుధం॑తరేమ॒ దురి॑తిం॒ దురి॑ష్టిమ్ ।
పు॒రం॒ద॒రాయ॑ వృష॒భాయ॑ ధృ॒ష్ణవే᳚ । అషా॑ఢాయ॒ సహ॑మానాయ మీ॒ఢుషే᳚ ।
ఇంద్రా॑య జ్యే॒ష్ఠా మధు॑మ॒ద్దుహా॑నా । ఉ॒రుం కృ॑ణోతు॒ యజ॑మానాయ లో॒కమ్ ॥ 17

నక్షత్రం - మూలం, దేవతా - ప్రజాపతిః
మూలం॑ ప్ర॒జాం-వీఀ॒రవ॑తీం-విఀదేయ । పరా᳚చ్యేతు॒ నిర్​ఋ॑తిః పరా॒చా ।
గోభి॒-ర్నక్ష॑త్రం ప॒శుభి॒-స్సమ॑క్తమ్ । అహ॑-ర్భూయా॒-ద్యజ॑మానాయ॒ మహ్య᳚మ్ ।
అహ॑ర్నో అ॒ద్య సు॑వి॒తే ద॑ధాతు । మూలం॒ నక్ష॑త్ర॒మితి॒ యద్వదం॑తి ।
పరా॑చీం-వాఀ॒చా నిర్​ఋ॑తిం నుదామి । శి॒వం ప్ర॒జాయై॑ శి॒వమ॑స్తు॒ మహ్య᳚మ్ ॥ 18

నక్షత్రం - పూర్వాషాఢా, దేవతా - ఆపః
యా ది॒వ్యా ఆపః॒ పయ॑సా సంబభూ॒వుః । యా అం॒తరి॑క్ష ఉ॒త పార్థి॑వీ॒ర్యాః ।
యాసా॑మషా॒ఢా అ॑ను॒యంతి॒ కామ᳚మ్ । తా న॒ ఆపః॒ శగ్గ్​ స్యో॒నా భ॑వంతు ।
యాశ్చ॒ కూప్యా॒ యాశ్చ॑ నా॒ద్యా᳚-స్సము॒ద్రియాః᳚ । యాశ్చ॑ వైశం॒తీరు॒త ప్రా॑స॒చీర్యాః ।
యాసా॑మషా॒ఢా మధు॑ భ॒క్షయం॑తి । తా న॒ ఆపః॒ శగ్గ్​ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥ 19

నక్షత్రం - ఉత్తరాషాఢా, దేవతా - విశ్వేదేవః
తన్నో॒ విశ్వే॒ ఉప॑ శృణ్వంతు దే॒వాః । తద॑షా॒ఢా అ॒భిసం​యఀం॑తు య॒జ్ఞమ్ ।
తన్నక్ష॑త్రం ప్రథతాం ప॒శుభ్యః॑ । కృ॒షి-ర్వృ॒ష్టి-ర్యజ॑మానాయ కల్పతామ్ ।
శు॒భ్రాః క॒న్యా॑ యువ॒తయ॑-స్సు॒పేశ॑సః । క॒ర్మ॒కృత॑-స్సు॒కృతో॑ వీ॒ర్యా॑వతీః ।
విశ్వా᳚న్ దే॒వాన్, హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తీః ।
అ॒షా॒ఢాః కామ॒ ముప॑యాంతు య॒జ్ఞమ్ ॥ 20

నక్షత్రం - అభిజిత్, దేవతా - బ్రహ్మా
యస్మి॒న్ బ్రహ్మా॒భ్యజ॑య॒థ్ సర్వ॑మే॒తత్ । అ॒ముంచ॑ లో॒క మి॒దమూ॑చ॒ సర్వ᳚మ్ ।
తన్నో॒ నక్ష॑త్ర-మభి॒జి-ద్వి॒జిత్య॑ । శ్రియం॑ దధా॒త్వ-హృ॑ణీయమానమ్ ।
ఉ॒భౌ లో॒కౌ బ్రహ్మ॑ణా॒ సంజి॑తే॒మౌ । తన్నో॒ నక్ష॑త్ర-మభి॒జి-ద్విచ॑ష్టామ్ ।
తస్మి॑న్ వ॒యం పృత॑నా॒ స్సంజ॑యేమ । తన్నో॑ దే॒వాసో॒ అను॑జానంతు॒ కామ᳚మ్ ॥ 21

నక్షత్రం - శ్రవణం, దేవతా - విష్ణుః
శృ॒ణ్వంతి॑ శ్రో॒ణా-మ॒మృత॑స్య గో॒పామ్ । పుణ్యా॑మస్యా॒ ఉప॑శృణోమి॒ వాచ᳚మ్ ।
మ॒హీం దే॒వీం-విఀష్ణు॑పత్నీ మజూ॒ర్యామ్ । ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః ।
త్రే॒ధా విష్ణు॑-రురుగా॒యో విచ॑క్రమే । మ॒హీం దివం॑ పృథి॒వీ-మం॒తరి॑క్షమ్ ।
తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒ శ్రవ॑-ఇ॒చ్ఛమా॑నా । పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోకం॒-యఀజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ ॥ 22

నక్షత్రం - శ్రవిష్టా, దేవతా - వసవః
అ॒ష్టౌ దే॒వా వస॑వస్సో॒మ్యాసః॑ । చత॑స్రో దే॒వీ ర॒జరాః॒ శ్రవి॑ష్ఠాః ।
తే య॒జ్ఞం పాం᳚తు॒ రజ॑సః ప॒రస్తా᳚త్ । సం॒​వఀ॒థ్స॒రీణ॑-మ॒మృతగ్గ్॑ స్వ॒స్తి ।
య॒జ్ఞం నః॑ పాంతు॒ వస॑వః పు॒రస్తా᳚త్ । ద॒క్షి॒ణ॒తో॑-ఽభియం॑తు॒ శ్రవి॑ష్ఠాః ।
పుణ్య॒న్నక్ష॑త్రమ॒భి సం​విఀ॑శామ । మా నో॒ అరా॑తి-ర॒ఘశ॒గ్ం॒ సాగన్న్॑ ॥ 23

నక్షత్రం - శతభిషక్, దేవతా - వరుణః
క్ష॒త్రస్య॒ రాజా॒ వరు॑ణోఽధిరా॒జః । నక్ష॑త్రాణాగ్ం శ॒తభి॑ష॒గ్ వసి॑ష్ఠః ।
తౌ దే॒వేభ్యః॑ కృణుతో దీ॒ర్ఘమాయః॑ । శ॒తగ్ం స॒హస్రా॑ భేష॒జాని॑ ధత్తః ।
య॒జ్ఞన్నో॒ రాజా॒ వరు॑ణ॒ ఉప॑యాతు । తన్నో॒ విశ్వే॑ అ॒భిసం​యఀం॑తు దే॒వాః ।
తన్నో॒ నక్ష॑త్రగ్ం శ॒తభి॑షగ్ జుషా॒ణమ్ । దీ॒ర్ఘమాయుః॒ ప్రతి॑ర-ద్భేష॒జాని॑ ॥ 24

నక్షత్రం - పూర్వప్రోష్ఠపదా, దేవతా - అజయేకపాదః
అ॒జ ఏక॑పా॒- దుద॑గాత్ పు॒రస్తా᳚త్ । విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ ప్రతి॒ మోద॑మానః ।
తస్య॑ దే॒వాః ప్ర॑స॒వం-యఀం॑తి॒ సర్వే᳚ । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒మృత॑స్య గో॒పాః ।
వి॒భ్రాజ॑మాన-స్సమిధా॒న ఉ॒గ్రః । ఆఽంతరి॑క్ష-మరుహ॒ద-ద్గం॒ద్యామ్ ।
తగ్ం సూర్యం॑ దే॒వ-మ॒జమేక॑పాదమ్ । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॒ అను॑యంతి॒ సర్వే᳚ ॥ 25

నక్షత్రం - ఉత్తరప్రోష్ఠపదా, దేవతా - అహిర్బుద్ధ్నియః
అహి॑-ర్బు॒ద్ధ్నియః॒ ప్రథ॑మాన ఏతి । శ్రేష్ఠో॑ దే॒వానా॑ము॒త మాను॑షాణామ్ ।
తం బ్రా᳚హ్మ॒ణా-స్సో॑మ॒పా-స్సో॒మ్యాసః॑ । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాసో॑ అ॒భిర॑క్షంతి॒ సర్వే᳚ ।
చ॒త్వార॒ ఏక॑మ॒భి కర్మ॑ దే॒వాః । ప్రో॒ష్ఠ॒ప॒దాస॒ ఇతి॒ యాన్, వదం॑తి ।
తే బు॒ద్ధనియం॑ పరి॒షద్యగ్గ్॑ స్తు॒వంతః॑ । అహిగ్ం॑ రక్షంతి॒ నమ॑సోప॒ సద్య॑ ॥ 26

నక్షత్రం - రేవతీ, దేవతా - పూషా
పూ॒షా రే॒వత్యన్వే॑తి॒ పంథా᳚మ్ । పు॒ష్టి॒పతీ॑ పశు॒పా వాజ॑బస్త్యౌ ।
ఇ॒మాని॑ హ॒వ్యా ప్రయ॑తా జుషా॒ణా । సు॒గైర్నో॒ యానై॒రుప॑యాతాం-యఀ॒జ్ఞమ్ ।
క్షు॒ద్రాన్ ప॒శూన్ ర॑క్షతు రే॒వతీ॑ నః । గావో॑ నో॒ అశ్వా॒గ్ం॒ అన్వే॑తు పూ॒షా ।
అన్న॒గ్ం॒ రక్షం॑తౌ బహు॒ధా విరూ॑పమ్ । వాజగ్ం॑ సనుతాం॒-యఀజ॑మానాయ య॒జ్ఞమ్ ॥ 27

నక్షత్రం - అశ్వినీ, దేవతా - అశ్వినీ దేవ
తద॒శ్వినా॑-వశ్వ॒యుజో-ప॑యాతామ్ । శుభం॒గమి॑ష్ఠౌ సు॒యమే॑భి॒రశ్వైః᳚ ।
స్వన్నక్ష॑త్రగ్ం హ॒విషా॒ యజం॑తౌ । మద్ధ్వా॒-సంపృ॑క్తౌ॒ యజు॑షా॒ సమ॑క్తౌ ।
యౌ దే॒వానాం᳚ భి॒షజౌ॑ హవ్యవా॒హౌ । విశ్వ॑స్య దూ॒తా-వ॒మృత॑స్య గో॒పౌ ।
తౌ నక్ష॑త్రం-జుజుషా॒ణో-ప॑యాతామ్ । నమో॒ఽశ్విభ్యాం᳚ కృణుమో-ఽశ్వ॒గ్యుభ్యా᳚మ్ ॥ 28

నక్షత్రం - అపభరణీ, దేవతా - యమః
అప॑ పా॒ప్మానం॒ భర॑ణీ-ర్భరంతు । తద్య॒మో రాజా॒ భగ॑వా॒న్॒, విచ॑ష్టామ్ ।
లో॒కస్య॒ రాజా॑ మహ॒తో మ॒హాన్, హి । సు॒గన్నః॒ పంథా॒మభ॑యం కృణోతు ।
యస్మి॒-న్నక్ష॑త్రే య॒మ ఏతి॒ రాజా᳚ । యస్మి॑న్నేన-మ॒భ్యషిం॑చంత దే॒వాః ।
తద॑స్య చి॒త్రగ్ం హ॒విషా॑ యజామ । అప॑ పా॒ప్మానం॒ భర॑ణీ-ర్భరంతు ॥ 29

అమావాసి
ని॒వేశ॑నీ సం॒గమ॑నీ॒ వసూ॑నాం॒-విఀశ్వా॑ రూ॒పాణి॒ వసూ᳚న్యా-వే॒శయం॑తీ ।
స॒హ॒స్ర॒-పో॒షగ్ం సు॒భగా॒ రరా॑ణా॒ సా న॒ ఆగ॒న్ వర్చ॑సా సం​విఀదా॒నా ।
యత్తే॑ దే॒వా అద॑ధు-ర్భాగ॒ధేయ॒-మమా॑వాస్యే సం॒​వఀసం॑తో మహి॒త్వా ।
సా నో॑ య॒జ్ఞం పి॑పృహి విశ్వవారే ర॒యిన్నో॑ ధేహి సుభగే సు॒వీర᳚మ్ ॥ 30

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

చంద్రమా
నవో॑ నవో భవతి॒ జాయ॑మా॒నోఽహ్నాం᳚ కే॒తు-రు॒షసా॑ మే॒త్యగ్రే᳚ ।
భా॒గం దే॒వేభ్యో॒ విద॑ధాత్యా॒యన్ ప్రచం॒ద్రమా᳚స్తిరితి దీ॒ర్ఘమాయుః॑ ॥
యమా॑ది॒త్యా అ॒గ్ం॒శుమా᳚ప్యా॒యయం॑తి॒ యమక్షి॑త॒-మక్షి॑తయః॒ పిబం॑తి ।
తేన॑ నో॒ రాజా॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతి॒ రాప్యా॑యయంతు॒ భువ॑నస్య గో॒పాః ॥ 31

అహో రాత్ర
యే విరూ॑పే॒ సమ॑నసా సం​వ్యఀయం॑తీ । స॒మా॒నం తంతుం॑ పరితా-త॒నాతే᳚ ।
వి॒భూ ప్ర॒భూ అ॑ను॒భూ వి॒శ్వతో॑ హువే । తే నో॒ నక్ష॑త్రే॒ హవ॒మాగ॑-మేతమ్ ।
వ॒యం దే॒వీ బ్రహ్మ॑ణా సం​విఀదా॒నాః । సు॒రత్నా॑సో దే॒వవీ॑తిం॒ దధా॑నాః ।
అ॒హో॒రా॒త్రే హ॒విషా॑ వ॒ర్ధయం॑తః । అతి॑ పా॒ప్మాన॒-మతి॑ముక్త్యా గమేమ ॥ 32

ఉషా
ప్రత్యు॑వ దృశ్యాయ॒తీ । వ్యు॒చ్ఛంతీ॑ దుహి॒తా ది॒వః ।
అ॒పో మ॒హీ వృ॑ణుతే॒ చక్షు॑షా । తమో॒ జ్యోతి॑ష్​కృణోతి సూ॒నరీ᳚ ।
ఉదు॒ స్త్రియా᳚స్సచతే॒ సూర్యః॑ । స చా॑ ఉ॒ద్యన్నక్ష॑త్ర మర్చి॒మత్ ।
త వేదు॑షో॒ వ్యుషి॒ సూర్య॑స్య చ । సంభ॒క్తేన॑ గమేమహి ॥ 33

నక్షత్రః
తన్నో॒ నక్ష॑త్ర మర్చి॒మత్ । భా॒ను॒మత్తేజ॑ ఉ॒చ్ఛర॑త్ ।
ఉప॑య॒జ్ఞ-మి॒హాగ॑మత్ । ప్రనక్ష॑త్రాయ దే॒వాయ॑ । ఇంద్రా॒యేందుగ్ం॑ హవామహే ।
స న॑ స్సవి॒తా సు॑వథ్స॒నిమ్ । పు॒ష్టి॒దాం-వీఀ॒రవ॑త్తమమ్ ॥ 34

సూర్యః
ఉదు॒త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం-వఀ॑హంతి కే॒తవః॑ । దృ॒శే విశ్వా॑య॒ సూర్య᳚మ్ ।
చి॒త్రం దే॒వానా॒ ముద॑గా॒దనీ॑కం॒ చక్షు॑-ర్మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణస్యా॒గ్నేః ।
ఆఽప్రా॒ ద్యావా॑పృథి॒వీ అం॒తరి॑క్ష॒గ్ం॒ సూర్య॑ ఆ॒త్మా జగ॑తస్త॒స్థుష॑శ్చ ॥ 35

అదితిః
అది॑తిర్న ఉరుష్య॒-త్వది॑తిః॒ శర్మ॑ యచ్ఛతు । అది॑తిః పా॒త్వగ్ం హ॑సః।
మ॒హీమూ॒షు మా॒తరగ్ం॑ సువ్ర॒తానా॑-మృ॒తస్య॒ పత్నీ॒ మవ॑సే హువేమ ।
తు॒వి॒క్ష॒త్రా-మ॒జరం॑తీ మురూ॒చీగ్ం సు॒శర్మా॑ణ॒-మది॑తిగ్ం సు॒ప్రణీ॑తిమ్ ॥ 36

విష్ణుః
ఇ॒దం-విఀష్ణు॒-ర్విచ॑క్రమే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దమ్ । సమూ॑ఢమస్య పాగ్ం సు॒రే ।
ప్రతద్విష్ణు॑ స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః ।
యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు । అధి॑క్షి॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ ॥ 37

అగ్నిః
అ॒గ్ని-ర్మూ॒ద్​ర్ధా ది॒వః క॒కుత్పతిః॑ పృథి॒వ్యా అ॒యమ్ ।
అ॒పాగ్ం రేతాగ్ం॑సి జిన్వతి ।
భువో॑ య॒జ్ఞస్య॒ రజ॑సశ్చ నే॒తా యత్రా॑ ని॒యుద్భిః॒ సచ॑సే శి॒వాభిః॑ ।
ది॒వి మూ॒ద్​ర్ధానం॑ దధిషే సువ॒ర్॒​షాం జి॒హ్వామ॑గ్నే చకృషే హవ్య॒వాహం᳚ ॥ 38

అనుమతీ
అను॑నో॒ఽద్యాను॑మతి-ర్య॒జ్ఞం దే॒వేషు॑ మన్యతామ్ ।
అ॒గ్నిశ్చ॑ హవ్య॒వాహ॑నో॒ భవ॑తాం దా॒శుషే॒ మయః॑ ।
అన్విద॑నుమతే॒ త్వం మన్యా॑సై॒ శంచ॑ నః కృధి ।
క్రత్వే॒ దక్షా॑య నో హిను॒ ప్రణ॒ ఆయూగ్ం॑షి తారిషః ॥ 39

హవ్యవాహః (అగ్నిః)
హ॒వ్య॒వాహ॑మభి-మాతి॒షాహ᳚మ్ । ర॒క్షో॒హణం॒ పృత॑నాసు జి॒ష్ణుమ్ ।
జ్యోతి॑ష్మంతం॒ దీద్య॑తం॒ పురం॑ధిమ్ । అ॒గ్నిగ్గ్​ స్వి॑ష్ట॒ కృత॒మాహు॑వేమ ।
స్వి॑ష్ట మగ్నే అ॒భితత్ పృ॑ణాహి । విశ్వా॑ దేవ॒ పృత॑నా అ॒భిష్య ।
ఉ॒రున్నః॒ పంథాం᳚ ప్రది॒శన్ విభా॑హి । జ్యోతి॑ష్మద్ధేహ్య॒ జర॑న్న॒ ఆయుః॑ ॥ 40

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked (Devanagari)

नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि)

तैत्तिरीय ब्राह्मण - अष्टकं 3, प्रश्नः 1,
तैत्तिरीय संहिता - काण्ड 3, प्रपाठकः 5, अनुवाकं 1

नक्षत्रं - कृत्तिका, देवता - अग्निः
ॐ अ॒ग्निर्नः॑ पातु॒ कृत्ति॑काः । नक्ष॑त्रं दे॒वमि॑न्द्रि॒यम् ।
इ॒दमा॑सां-विँचक्ष॒णम् । ह॒विरा॒सं जु॑होतन ।
यस्य॒ भान्ति॑ र॒श्मयो॒ यस्य॑ के॒तवः॑ । यस्ये॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ सर्वा᳚ ।
स कृत्ति॑काभि-र॒भिसं॒​वँसा॑नः । अ॒ग्निर्नो॑ दे॒वस्सु॑वि॒ते द॑धातु ॥ 1

नक्षत्रं - रोहिणी, देवता - प्रजापतिः
प्र॒जाप॑ते रोहि॒णीवे॑तु॒ पत्नी᳚ । वि॒श्वरू॑पा बृह॒ती चि॒त्रभा॑नुः ।
सा नो॑ य॒ज्ञस्य॑ सुवि॒ते द॑धातु । यथा॒ जीवे॑म श॒रद॒स्सवी॑राः ।
रो॒हि॒णी दे॒व्युद॑गात्पु॒रस्ता᳚त् । विश्वा॑ रू॒पाणि॑ प्रति॒मोद॑माना ।
प्र॒जाप॑तिग्ं ह॒विषा॑ व॒र्धय॑न्ती । प्रि॒या दे॒वाना॒-मुप॑यातु य॒ज्ञम् ॥ 2

नक्षत्रं - मृगशीर्​षः, देवता - सोमः
सोमो॒ राजा॑ मृगशी॒र्॒​षेण॒ आगन्न्॑ । शि॒वं नक्ष॑त्रं प्रि॒यम॑स्य॒ धाम॑ ।
आ॒प्याय॑मानो बहु॒धा जने॑षु । रेतः॑ प्र॒जां-यँज॑माने दधातु ।
यत्ते॒ नक्ष॑त्रं मृगशी॒र्॒​षमस्ति॑ । प्रि॒यग्ं रा॑जन् प्रि॒यत॑मं प्रि॒याणा᳚म् ।
तस्मै॑ ते सोम ह॒विषा॑ विधेम । शन्न॑ एधि द्वि॒पदे॒ शञ्चतु॑ष्पदे ॥ 3

नक्षत्रं - आर्द्रा, देवता - रुद्रः
आ॒र्द्रया॑ रु॒द्रः प्रथ॑मा न एति । श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ पति॑रघ्नि॒याना᳚म् ।
नक्ष॑त्रमस्य ह॒विषा॑ विधेम । मा नः॑ प्र॒जाग्ं री॑रिष॒न्मोत वी॒रान् ।
हे॒ती रु॒द्रस्य॒ परि॑णो वृणक्तु । आ॒र्द्रा नक्ष॑त्रं जुषताग्ं ह॒विर्नः॑ ।
प्र॒मु॒ञ्चमा॑नौ दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ । अपा॒घशग्ं॑ सन्नु-दता॒मरा॑तिम् ॥ 4

नक्षत्रं - पुनर्वसु, देवता - अदितिः
पुन॑र्नो दे॒व्यदि॑ति-स्पृणोतु । पुन॑र्वसू नः॒ पुन॒रेतां᳚-यँ॒ज्ञम् ।
पुन॑र्नो दे॒वा अ॒भिय॑न्तु॒ सर्वे᳚ । पुनः॑ पुनर्वो ह॒विषा॑ यजामः ।
ए॒वा न दे॒व्य-दि॑तिरन॒र्वा । विश्व॑स्य भ॒र्त्री जग॑तः प्रति॒ष्ठा ।
पुन॑र्वसू ह॒विषा॑ व॒र्धय॑न्ती । प्रि॒यं दे॒वाना॒-मप्ये॑तु॒ पाथः॑ ॥ 5

नक्षत्रं - पुष्यः, देवता - बृहस्पतिः
बृह॒स्पतिः॑ प्रथ॒मञ्जाय॑मानः । ति॒ष्यं॑ नक्ष॑त्रम॒भि सम्ब॑भूव ।
श्रेष्ठो॑ दे॒वानां॒ पृत॑नासु जि॒ष्णुः । दि॒शोऽनु॒ सर्वा॒ अभ॑यन्नो अस्तु ।
ति॒ष्यः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॑ । बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑पातु प॒श्चात् ।
बाधे॑ ता॒न्द्वेषो॒ अभ॑यं कृणुताम् । सु॒वीर्य॑स्य॒ पत॑यस्याम ॥ 6

नक्षत्रं -आश्रेषं, देवता - सर्पाः
इ॒दग्ं स॒र्पेभ्यो॑ ह॒विर॑स्तु॒ जुष्ट᳚म् । आ॒श्रे॒षा येषा॑मनु॒यन्ति॒ चेतः॑ ।
ये अ॒न्तरि॑क्षं पृथि॒वीं-क्षि॒यन्ति॑ । तेन॑ स्स॒र्पासो॒ हव॒माग॑मिष्ठाः ।
ये रो॑च॒ने सूर्य॒स्यापि॑ स॒र्पाः । ये दिवं॑ दे॒वी-मनु॑स॒ञ्चर॑न्ति ।
येषा॑माश्रे॒षा अ॑नु॒यन्ति॒ काम᳚म् । तेभ्य॑-स्स॒र्पेभ्यो॒ मधु॑-मज्जुहोमि ॥ 7

नक्षत्रं - मघा, देवता - पितरः
उप॑हूताः पि॒तरो॒ ये म॒घासु॑ । मनो॑जवस-स्सु॒कृत॑-स्सुकृ॒त्याः ।
ते नो॒ नक्ष॑त्रे॒ हव॒माग॑मिष्ठाः । स्व॒धाभि॑र्य॒ज्ञं प्रय॑तं जुषन्ताम् ।
ये अ॑ग्निद॒ग्धा येऽन॑ग्नि-दग्धाः । ये॑ऽमुल्लो॒कं पि॒तरः॑, क्षि॒यन्ति॑ ।
याग्ग्​श्च॑ वि॒द्मयाग्ं उ॑ च॒ न प्र॑वि॒द्म । म॒घासु॑ य॒ज्ञग्ं सुकृ॑तं जुषन्ताम् ॥ 8

नक्षत्रं - पूर्वफल्गुनी, देवता - अर्यमा
गवां॒ पतिः॒ फल्गु॑नी-नामसि॒ त्वम् । तद॑र्यमन्वरुण मित्र॒ चारु॑ ।
तं त्वा॑ व॒यग्ं स॑नि॒तारग्ं॑ सनी॒नाम् । जी॒वा जीव॑न्त॒मुप॒ सं​विँ॑शेम ।
येने॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ सञ्जि॑ता । यस्य॑ दे॒वा अ॑नुसं॒​यँन्ति॒ चेतः॑ ।
अ॒र्य॒मा राजा॒ऽजर॒स्तु वि॑ष्मान् । फल्गु॑नीना-मृष॒भो रो॑रवीति ॥ 9

नक्षत्रं - उत्तर फल्गुनी, देवता - भगः
श्रेष्ठो॑ दे॒वानां᳚ भगवो भगासि । तत्त्वा॑ विदुः॒ फल्गु॑नी॒-स्तस्य॑ वित्तात् ।
अ॒स्मभ्यं॑-क्ष॒त्रम॒जरग्ं॑ सु॒वीर्य᳚म् । गोम॒दश्व॑-व॒दुप॒सन्नु॑-दे॒ह ।
भगो॑ह दा॒ता भग॒ इत्प्र॑दा॒ता । भगो॑ दे॒वीः फल्गु॑नी॒-रावि॑वेश ।
भग॒स्येत्तं प्र॑स॒वं ग॑मेम । यत्र॑ दे॒वै-स्स॑ध॒मादं॑ मदेम ॥ 10

नक्षत्रं - हस्तः, देवता - सविता
आया॑तु दे॒व-स्स॑वि॒तो प॑यातु । हि॒र॒ण्यये॑न सु॒वृता॒ रथे॑न ।
वह॒न॒, हस्तग्ं॑ सु॒भगं॑-विँद्म॒नाप॑सम् । प्र॒यच्छ॑न्तं॒ पपु॑रिं॒ पुण्य॒मच्छ॑ ।
हस्तः॒ प्रय॑च्छ त्व॒मृतं॒-वँसी॑यः । दक्षि॑णेन॒ प्रति॑गृभ्णीम एनत् ।
दा॒तार॑-म॒द्य स॑वि॒ता वि॑देय । यो नो॒ हस्ता॑य प्रसु॒वाति॑ य॒ज्ञम् ॥ 11

नक्षत्रं - चित्रा, देवता - त्वष्टा
त्वष्टा॒ नक्ष॑त्र-म॒भ्ये॑ति चि॒त्राम् । सु॒भग्ं स॑सं​युँव॒तिग्ं रोच॑मानाम् ।
नि॒वे॒शय॑-न्न॒मृता॒-न्मर्त्याग्ग्॑श्च । रू॒पाणि॑ पि॒ग्ं॒शन् भुव॑नानि॒ विश्वा᳚ ।
तन्न॒स्त्वष्टा॒ तदु॑ चि॒त्रा विच॑ष्टाम् । तन्नक्ष॑त्रं भूरि॒दा अ॑स्तु॒ मह्य᳚म् ।
तन्नः॑ प्र॒जां-वीँ॒रव॑तीग्ं सनोतु । गोभि॑र्नो॒ अश्वै॒-स्सम॑नक्तु य॒ज्ञम् ॥ 12

नक्षत्रं - स्वाती, देवता - वायुः
वा॒यु-र्नक्ष॑त्र-म॒भ्ये॑ति॒ निष्ट्या᳚म् । ति॒ग्मशृ॑ङ्गो वृष॒भो रोरु॑वाणः ।
स॒मी॒रय॒न् भुव॑ना मात॒रिश्वा᳚ । अप॒ द्वेषाग्ं॑सि नुदता॒मरा॑तीः ।
तन्नो॑ वा॒यस्तदु॒ निष्ट्या॑ शृणोतु । तन्नक्ष॑त्रं भूरि॒दा अ॑स्तु॒ मह्य᳚म् ।
तन्नो॑ दे॒वासो॒ अनु॑ जानन्तु॒ काम᳚म् । यथा॒ तरे॑म दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ ॥ 13

नक्षत्रं - विशाखा, देवता - इन्द्राग्नी
दू॒रम॒स्मच्छत्र॑वो यन्तु भी॒ताः । तदि॑न्द्रा॒ग्नी कृ॑णुतां॒ तद्विशा॑खे ।
तन्नो॑ दे॒वा अनु॑मदन्तु य॒ज्ञम् । प॒श्चात् पु॒रस्ता॒-दभ॑यन्नो अस्तु ।
नक्ष॑त्राणा॒-मधि॑पत्नी॒ विशा॑खे । श्रेष्ठा॑-विन्द्रा॒ग्नी भुव॑नस्य गो॒पौ ।
विषू॑च॒-श्शत्रू॑नप॒बाध॑मानौ । अप॒क्षुध॑-न्नुदता॒मरा॑तिम् ॥ 14

पौर्णमासि
पू॒र्णा प॒श्चादु॒त पू॒र्णा पु॒रस्ता᳚त् । उन्म॑ध्य॒तः पौ᳚र्णमा॒सी जि॑गाय ।
तस्यां᳚ दे॒वा अधि॑ सं॒-वँस॑न्तः । उ॒त्त॒मे नाक॑ इ॒ह मा॑दयन्ताम् ।
पृ॒थ्वी सु॒वर्चा॑ युव॒ति-स्स॒जोषाः᳚ । पौ॒र्ण॒मा॒स्युद॑गा॒-च्छोभ॑माना ।
आ॒प्या॒यय॑न्ती दुरि॒तानि॒ विश्वा᳚ । उ॒रुं दुहां॒-यँज॑मानाय य॒ज्ञम् ॥ 15

नक्षत्रं - अनूराधा, देवता - मित्रः
ऋ॒द्ध्यास्म॑ ह॒व्यै-र्नम॑सोप॒-सद्य॑ । मि॒त्रं दे॒वं मि॑त्र॒धेय॑न्नो अस्तु ।
अ॒नू॒रा॒धान्, ह॒विषा॑ व॒र्धय॑न्तः । श॒तं जी॑वेम श॒रद॒-स्सवी॑राः ।
चि॒त्रं-नक्ष॑त्र॒-मुद॑गा-त्पु॒रस्ता᳚त् । अ॒नू॒रा॒धा स॒ इति॒ यद्वद॑न्ति ।
तन्मि॒त्र ए॑ति प॒थिभि॑-र्देव॒यानैः᳚ । हि॒र॒ण्ययै॒-र्वित॑तै-र॒न्तरि॑क्षे ॥ 16

नक्षत्रं - ज्येष्ठा, देवता - इन्द्रः
इन्द्रो᳚ ज्ये॒ष्ठा मनु॒ नक्ष॑त्रमेति । यस्मि॑न् वृ॒त्रं-वृँ॑त्र॒ तूर्ये॑ त॒तार॑ ।
तस्मि॑न्व॒य-म॒मृतं॒ दुहा॑नाः । क्षुध॑न्तरेम॒ दुरि॑तिं॒ दुरि॑ष्टिम् ।
पु॒र॒न्द॒राय॑ वृष॒भाय॑ धृ॒ष्णवे᳚ । अषा॑ढाय॒ सह॑मानाय मी॒ढुषे᳚ ।
इन्द्रा॑य ज्ये॒ष्ठा मधु॑म॒द्दुहा॑ना । उ॒रुं कृ॑णोतु॒ यज॑मानाय लो॒कम् ॥ 17

नक्षत्रं - मूलं, देवता - प्रजापतिः
मूलं॑ प्र॒जां-वीँ॒रव॑तीं-विँदेय । परा᳚च्येतु॒ निर्​ऋ॑तिः परा॒चा ।
गोभि॒-र्नक्ष॑त्रं प॒शुभि॒-स्सम॑क्तम् । अह॑-र्भूया॒-द्यज॑मानाय॒ मह्य᳚म् ।
अह॑र्नो अ॒द्य सु॑वि॒ते द॑धातु । मूलं॒ नक्ष॑त्र॒मिति॒ यद्वद॑न्ति ।
परा॑चीं-वाँ॒चा निर्​ऋ॑तिं नुदामि । शि॒वं प्र॒जायै॑ शि॒वम॑स्तु॒ मह्य᳚म् ॥ 18

नक्षत्रं - पूर्वाषाढा, देवता - आपः
या दि॒व्या आपः॒ पय॑सा सम्बभू॒वुः । या अ॒न्तरि॑क्ष उ॒त पार्थि॑वी॒र्याः ।
यासा॑मषा॒ढा अ॑नु॒यन्ति॒ काम᳚म् । ता न॒ आपः॒ शग्ग्​ स्यो॒ना भ॑वन्तु ।
याश्च॒ कूप्या॒ याश्च॑ ना॒द्या᳚-स्समु॒द्रियाः᳚ । याश्च॑ वैश॒न्तीरु॒त प्रा॑स॒चीर्याः ।
यासा॑मषा॒ढा मधु॑ भ॒क्षय॑न्ति । ता न॒ आपः॒ शग्ग्​ स्यो॒ना भ॑वन्तु ॥ 19

नक्षत्रं - उत्तराषाढा, देवता - विश्वेदेवः
तन्नो॒ विश्वे॒ उप॑ शृण्वन्तु दे॒वाः । तद॑षा॒ढा अ॒भिसं​यँ॑न्तु य॒ज्ञम् ।
तन्नक्ष॑त्रं प्रथतां प॒शुभ्यः॑ । कृ॒षि-र्वृ॒ष्टि-र्यज॑मानाय कल्पताम् ।
शु॒भ्राः क॒न्या॑ युव॒तय॑-स्सु॒पेश॑सः । क॒र्म॒कृत॑-स्सु॒कृतो॑ वी॒र्या॑वतीः ।
विश्वा᳚न् दे॒वान्, ह॒विषा॑ व॒र्धय॑न्तीः ।
अ॒षा॒ढाः काम॒ मुप॑यान्तु य॒ज्ञम् ॥ 20

नक्षत्रं - अभिजित्, देवता - ब्रह्मा
यस्मि॒न् ब्रह्मा॒भ्यज॑य॒थ् सर्व॑मे॒तत् । अ॒मुञ्च॑ लो॒क मि॒दमू॑च॒ सर्व᳚म् ।
तन्नो॒ नक्ष॑त्र-मभि॒जि-द्वि॒जित्य॑ । श्रियं॑ दधा॒त्व-हृ॑णीयमानम् ।
उ॒भौ लो॒कौ ब्रह्म॑णा॒ सञ्जि॑ते॒मौ । तन्नो॒ नक्ष॑त्र-मभि॒जि-द्विच॑ष्टाम् ।
तस्मि॑न् व॒यं पृत॑ना॒ स्सञ्ज॑येम । तन्नो॑ दे॒वासो॒ अनु॑जानन्तु॒ काम᳚म् ॥ 21

नक्षत्रं - श्रवणं, देवता - विष्णुः
शृ॒ण्वन्ति॑ श्रो॒णा-म॒मृत॑स्य गो॒पाम् । पुण्या॑मस्या॒ उप॑शृणोमि॒ वाच᳚म् ।
म॒हीं दे॒वीं-विँष्णु॑पत्नी मजू॒र्याम् । प्र॒तीची॑ मेनाग्ं ह॒विषा॑ यजामः ।
त्रे॒धा विष्णु॑-रुरुगा॒यो विच॑क्रमे । म॒हीं दिवं॑ पृथि॒वी-म॒न्तरि॑क्षम् ।
तच्छ्रो॒णैति॒ श्रव॑-इ॒च्छमा॑ना । पुण्य॒ग्ग्॒ श्लोकं॒-यँज॑मानाय कृण्व॒ती ॥ 22

नक्षत्रं - श्रविष्टा, देवता - वसवः
अ॒ष्टौ दे॒वा वस॑वस्सो॒म्यासः॑ । चत॑स्रो दे॒वी र॒जराः॒ श्रवि॑ष्ठाः ।
ते य॒ज्ञं पा᳚न्तु॒ रज॑सः प॒रस्ता᳚त् । सं॒​वँ॒थ्स॒रीण॑-म॒मृतग्ग्॑ स्व॒स्ति ।
य॒ज्ञं नः॑ पान्तु॒ वस॑वः पु॒रस्ता᳚त् । द॒क्षि॒ण॒तो॑-ऽभिय॑न्तु॒ श्रवि॑ष्ठाः ।
पुण्य॒न्नक्ष॑त्रम॒भि सं​विँ॑शाम । मा नो॒ अरा॑ति-र॒घश॒ग्ं॒ सागन्न्॑ ॥ 23

नक्षत्रं - शतभिषक्, देवता - वरुणः
क्ष॒त्रस्य॒ राजा॒ वरु॑णोऽधिरा॒जः । नक्ष॑त्राणाग्ं श॒तभि॑ष॒ग् वसि॑ष्ठः ।
तौ दे॒वेभ्यः॑ कृणुतो दी॒र्घमायः॑ । श॒तग्ं स॒हस्रा॑ भेष॒जानि॑ धत्तः ।
य॒ज्ञन्नो॒ राजा॒ वरु॑ण॒ उप॑यातु । तन्नो॒ विश्वे॑ अ॒भिसं​यँ॑न्तु दे॒वाः ।
तन्नो॒ नक्ष॑त्रग्ं श॒तभि॑षग् जुषा॒णम् । दी॒र्घमायुः॒ प्रति॑र-द्भेष॒जानि॑ ॥ 24

नक्षत्रं - पूर्वप्रोष्ठपदा, देवता - अजयेकपादः
अ॒ज एक॑पा॒- दुद॑गात् पु॒रस्ता᳚त् । विश्वा॑ भू॒तानि॑ प्रति॒ मोद॑मानः ।
तस्य॑ दे॒वाः प्र॑स॒वं-यँ॑न्ति॒ सर्वे᳚ । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॑ अ॒मृत॑स्य गो॒पाः ।
वि॒भ्राज॑मान-स्समिधा॒न उ॒ग्रः । आऽन्तरि॑क्ष-मरुह॒द-द्ग॒न्द्याम् ।
तग्ं सूर्यं॑ दे॒व-म॒जमेक॑पादम् । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॒ अनु॑यन्ति॒ सर्वे᳚ ॥ 25

नक्षत्रं - उत्तरप्रोष्ठपदा, देवता - अहिर्बुद्ध्नियः
अहि॑-र्बु॒द्ध्नियः॒ प्रथ॑मान एति । श्रेष्ठो॑ दे॒वाना॑मु॒त मानु॑षाणाम् ।
तं ब्रा᳚ह्म॒णा-स्सो॑म॒पा-स्सो॒म्यासः॑ । प्रो॒ष्ठ॒प॒दासो॑ अ॒भिर॑क्षन्ति॒ सर्वे᳚ ।
च॒त्वार॒ एक॑म॒भि कर्म॑ दे॒वाः । प्रो॒ष्ठ॒प॒दास॒ इति॒ यान्, वद॑न्ति ।
ते बु॒द्धनियं॑ परि॒षद्यग्ग्॑ स्तु॒वन्तः॑ । अहिग्ं॑ रक्षन्ति॒ नम॑सोप॒ सद्य॑ ॥ 26

नक्षत्रं - रेवती, देवता - पूषा
पू॒षा रे॒वत्यन्वे॑ति॒ पन्था᳚म् । पु॒ष्टि॒पती॑ पशु॒पा वाज॑बस्त्यौ ।
इ॒मानि॑ ह॒व्या प्रय॑ता जुषा॒णा । सु॒गैर्नो॒ यानै॒रुप॑यातां-यँ॒ज्ञम् ।
क्षु॒द्रान् प॒शून् र॑क्षतु रे॒वती॑ नः । गावो॑ नो॒ अश्वा॒ग्ं॒ अन्वे॑तु पू॒षा ।
अन्न॒ग्ं॒ रक्ष॑न्तौ बहु॒धा विरू॑पम् । वाजग्ं॑ सनुतां॒-यँज॑मानाय य॒ज्ञम् ॥ 27

नक्षत्रं - अश्विनी, देवता - अश्विनी देव
तद॒श्विना॑-वश्व॒युजो-प॑याताम् । शुभ॒ङ्गमि॑ष्ठौ सु॒यमे॑भि॒रश्वैः᳚ ।
स्वन्नक्ष॑त्रग्ं ह॒विषा॒ यज॑न्तौ । मद्ध्वा॒-सम्पृ॑क्तौ॒ यजु॑षा॒ सम॑क्तौ ।
यौ दे॒वानां᳚ भि॒षजौ॑ हव्यवा॒हौ । विश्व॑स्य दू॒ता-व॒मृत॑स्य गो॒पौ ।
तौ नक्ष॑त्रं-जुजुषा॒णो-प॑याताम् । नमो॒ऽश्विभ्यां᳚ कृणुमो-ऽश्व॒ग्युभ्या᳚म् ॥ 28

नक्षत्रं - अपभरणी, देवता - यमः
अप॑ पा॒प्मानं॒ भर॑णी-र्भरन्तु । तद्य॒मो राजा॒ भग॑वा॒न्॒, विच॑ष्टाम् ।
लो॒कस्य॒ राजा॑ मह॒तो म॒हान्, हि । सु॒गन्नः॒ पन्था॒मभ॑यं कृणोतु ।
यस्मि॒-न्नक्ष॑त्रे य॒म एति॒ राजा᳚ । यस्मि॑न्नेन-म॒भ्यषि॑ञ्चन्त दे॒वाः ।
तद॑स्य चि॒त्रग्ं ह॒विषा॑ यजाम । अप॑ पा॒प्मानं॒ भर॑णी-र्भरन्तु ॥ 29

अमावासि
नि॒वेश॑नी स॒ङ्गम॑नी॒ वसू॑नां॒-विँश्वा॑ रू॒पाणि॒ वसू᳚न्या-वे॒शय॑न्ती ।
स॒ह॒स्र॒-पो॒षग्ं सु॒भगा॒ ररा॑णा॒ सा न॒ आग॒न् वर्च॑सा सं​विँदा॒ना ।
यत्ते॑ दे॒वा अद॑धु-र्भाग॒धेय॒-ममा॑वास्ये सं॒​वँस॑न्तो महि॒त्वा ।
सा नो॑ य॒ज्ञं पि॑पृहि विश्ववारे र॒यिन्नो॑ धेहि सुभगे सु॒वीर᳚म् ॥ 30

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

चन्द्रमा
नवो॑ नवो भवति॒ जाय॑मा॒नोऽह्नां᳚ के॒तु-रु॒षसा॑ मे॒त्यग्रे᳚ ।
भा॒गं दे॒वेभ्यो॒ विद॑धात्या॒यन् प्रच॒न्द्रमा᳚स्तिरिति दी॒र्घमायुः॑ ॥
यमा॑दि॒त्या अ॒ग्ं॒शुमा᳚प्या॒यय॑न्ति॒ यमक्षि॑त॒-मक्षि॑तयः॒ पिब॑न्ति ।
तेन॑ नो॒ राजा॒ वरु॑णो॒ बृह॒स्पति॒ राप्या॑ययन्तु॒ भुव॑नस्य गो॒पाः ॥ 31

अहो रात्र
ये विरू॑पे॒ सम॑नसा सं​व्यँय॑न्ती । स॒मा॒नं तन्तुं॑ परिता-त॒नाते᳚ ।
वि॒भू प्र॒भू अ॑नु॒भू वि॒श्वतो॑ हुवे । ते नो॒ नक्ष॑त्रे॒ हव॒माग॑-मेतम् ।
व॒यं दे॒वी ब्रह्म॑णा सं​विँदा॒नाः । सु॒रत्ना॑सो दे॒ववी॑तिं॒ दधा॑नाः ।
अ॒हो॒रा॒त्रे ह॒विषा॑ व॒र्धय॑न्तः । अति॑ पा॒प्मान॒-मति॑मुक्त्या गमेम ॥ 32

उषा
प्रत्यु॑व दृश्याय॒ती । व्यु॒च्छन्ती॑ दुहि॒ता दि॒वः ।
अ॒पो म॒ही वृ॑णुते॒ चक्षु॑षा । तमो॒ ज्योति॑ष्​कृणोति सू॒नरी᳚ ।
उदु॒ स्त्रिया᳚स्सचते॒ सूर्यः॑ । स चा॑ उ॒द्यन्नक्ष॑त्र मर्चि॒मत् ।
त वेदु॑षो॒ व्युषि॒ सूर्य॑स्य च । सम्भ॒क्तेन॑ गमेमहि ॥ 33

नक्षत्रः
तन्नो॒ नक्ष॑त्र मर्चि॒मत् । भा॒नु॒मत्तेज॑ उ॒च्छर॑त् ।
उप॑य॒ज्ञ-मि॒हाग॑मत् । प्रनक्ष॑त्राय दे॒वाय॑ । इन्द्रा॒येन्दुग्ं॑ हवामहे ।
स न॑ स्सवि॒ता सु॑वथ्स॒निम् । पु॒ष्टि॒दां-वीँ॒रव॑त्तमम् ॥ 34

सूर्यः
उदु॒त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं-वँ॑हन्ति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑य॒ सूर्य᳚म् ।
चि॒त्रं दे॒वाना॒ मुद॑गा॒दनी॑कं॒ चक्षु॑-र्मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्या॒ग्नेः ।
आऽप्रा॒ द्यावा॑पृथि॒वी अ॒न्तरि॑क्ष॒ग्ं॒ सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑तस्त॒स्थुष॑श्च ॥ 35

अदितिः
अदि॑तिर्न उरुष्य॒-त्वदि॑तिः॒ शर्म॑ यच्छतु । अदि॑तिः पा॒त्वग्ं ह॑सः।
म॒हीमू॒षु मा॒तरग्ं॑ सुव्र॒ताना॑-मृ॒तस्य॒ पत्नी॒ मव॑से हुवेम ।
तु॒वि॒क्ष॒त्रा-म॒जर॑न्ती मुरू॒चीग्ं सु॒शर्मा॑ण॒-मदि॑तिग्ं सु॒प्रणी॑तिम् ॥ 36

विष्णुः
इ॒दं-विँष्णु॒-र्विच॑क्रमे त्रे॒धा निद॑धे प॒दम् । समू॑ढमस्य पाग्ं सु॒रे ।
प्रतद्विष्णु॑ स्तवते वी॒र्या॑य । मृ॒गो न भी॒मः कु॑च॒रो गि॑रि॒ष्ठाः ।
यस्यो॒रुषु॑ त्रि॒षु वि॒क्रम॑णेषु । अधि॑क्षि॒यन्ति॒ भुव॑नानि॒ विश्वा᳚ ॥ 37

अग्निः
अ॒ग्नि-र्मू॒द्​र्धा दि॒वः क॒कुत्पतिः॑ पृथि॒व्या अ॒यम् ।
अ॒पाग्ं रेताग्ं॑सि जिन्वति ।
भुवो॑ य॒ज्ञस्य॒ रज॑सश्च ने॒ता यत्रा॑ नि॒युद्भिः॒ सच॑से शि॒वाभिः॑ ।
दि॒वि मू॒द्​र्धानं॑ दधिषे सुव॒र्॒​षां जि॒ह्वाम॑ग्ने चकृषे हव्य॒वाहं᳚ ॥ 38

अनुमती
अनु॑नो॒ऽद्यानु॑मति-र्य॒ज्ञं दे॒वेषु॑ मन्यताम् ।
अ॒ग्निश्च॑ हव्य॒वाह॑नो॒ भव॑तां दा॒शुषे॒ मयः॑ ।
अन्विद॑नुमते॒ त्वं मन्या॑सै॒ शञ्च॑ नः कृधि ।
क्रत्वे॒ दक्षा॑य नो हिनु॒ प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषः ॥ 39

हव्यवाहः (अग्निः)
ह॒व्य॒वाह॑मभि-माति॒षाह᳚म् । र॒क्षो॒हणं॒ पृत॑नासु जि॒ष्णुम् ।
ज्योति॑ष्मन्तं॒ दीद्य॑तं॒ पुर॑न्धिम् । अ॒ग्निग्ग्​ स्वि॑ष्ट॒ कृत॒माहु॑वेम ।
स्वि॑ष्ट मग्ने अ॒भितत् पृ॑णाहि । विश्वा॑ देव॒ पृत॑ना अ॒भिष्य ।
उ॒रुन्नः॒ पन्थां᳚ प्रदि॒शन् विभा॑हि । ज्योति॑ष्मद्धेह्य॒ जर॑न्न॒ आयुः॑ ॥ 40

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

NAKSHATRA SUKTAM (NAKSHATRESHTI)

taittirīya brāhmaṇa - aṣṭakaṃ 3, praśnaḥ 1,
taittirīya saṃhitā - kāṇḍa 3, prapāṭhakaḥ 5, anuvākaṃ 1

nakṣatraṃ - kṛttikā, dēvatā - agniḥ
ōṃ a̠gnirna̍ḥ pātu̠ kṛtti̍kāḥ । nakṣa̍traṃ dē̠vami̍ndri̠yam ।
i̠damā̍sāṃ vichakṣa̠ṇam । ha̠virā̠saṃ ju̍hōtana ।
yasya̠ bhānti̍ ra̠śmayō̠ yasya̍ kē̠tava̍ḥ । yasyē̠mā viśvā̠ bhuva̍nāni̠ sarvā̎ ।
sa kṛtti̍kābhi-ra̠bhisa̠ṃvasā̍naḥ । a̠gnirnō̍ dē̠vassu̍vi̠tē da̍dhātu ॥ 1

nakṣatraṃ - rōhiṇī, dēvatā - prajāpatiḥ
pra̠jāpa̍tē rōhi̠ṇīvē̍tu̠ patnī̎ । vi̠śvarū̍pā bṛha̠tī chi̠trabhā̍nuḥ ।
sā nō̍ ya̠jñasya̍ suvi̠tē da̍dhātu । yathā̠ jīvē̍ma śa̠rada̠ssavī̍rāḥ ।
rō̠hi̠ṇī dē̠vyuda̍gātpu̠rastā̎t । viśvā̍ rū̠pāṇi̍ prati̠mōda̍mānā ।
pra̠jāpa̍tigṃ ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntī । pri̠yā dē̠vānā̠-mupa̍yātu ya̠jñam ॥ 2

nakṣatraṃ - mṛgaśīr​ṣaḥ, dēvatā - sōmaḥ
sōmō̠ rājā̍ mṛgaśī̠r̠​ṣēṇa̠ āgann̍ । śi̠vaṃ nakṣa̍traṃ pri̠yama̍sya̠ dhāma̍ ।
ā̠pyāya̍mānō bahu̠dhā janē̍ṣu । rēta̍ḥ pra̠jāṃ yaja̍mānē dadhātu ।
yattē̠ nakṣa̍traṃ mṛgaśī̠r̠​ṣamasti̍ । pri̠yagṃ rā̍jan pri̠yata̍maṃ pri̠yāṇā̎m ।
tasmai̍ tē sōma ha̠viṣā̍ vidhēma । śanna̍ ēdhi dvi̠padē̠ śañchatu̍ṣpadē ॥ 3

nakṣatraṃ - ārdrā, dēvatā - rudraḥ
ā̠rdrayā̍ ru̠draḥ pratha̍mā na ēti । śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̠ṃ pati̍raghni̠yānā̎m ।
nakṣa̍tramasya ha̠viṣā̍ vidhēma । mā na̍ḥ pra̠jāgṃ rī̍riṣa̠nmōta vī̠rān ।
hē̠tī ru̠drasya̠ pari̍ṇō vṛṇaktu । ā̠rdrā nakṣa̍traṃ juṣatāgṃ ha̠virna̍ḥ ।
pra̠mu̠ñchamā̍nau duri̠tāni̠ viśvā̎ । apā̠ghaśagṃ̍ sannu-datā̠marā̍tim ॥ 4

nakṣatraṃ - punarvasu, dēvatā - aditiḥ
puna̍rnō dē̠vyadi̍ti-spṛṇōtu । puna̍rvasū na̠ḥ puna̠rētā̎ṃ ya̠jñam ।
puna̍rnō dē̠vā a̠bhiya̍ntu̠ sarvē̎ । puna̍ḥ punarvō ha̠viṣā̍ yajāmaḥ ।
ē̠vā na dē̠vya-di̍tirana̠rvā । viśva̍sya bha̠rtrī jaga̍taḥ prati̠ṣṭhā ।
puna̍rvasū ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntī । pri̠yaṃ dē̠vānā̠-mapyē̍tu̠ pātha̍ḥ ॥ 5

nakṣatraṃ - puṣyaḥ, dēvatā - bṛhaspatiḥ
bṛha̠spati̍ḥ pratha̠mañjāya̍mānaḥ । ti̠ṣya̍ṃ nakṣa̍trama̠bhi samba̍bhūva ।
śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̠ṃ pṛta̍nāsu ji̠ṣṇuḥ । di̠śō'nu̠ sarvā̠ abha̍yannō astu ।
ti̠ṣya̍ḥ pu̠rastā̍du̠ta ma̍dhya̠tō na̍ḥ । bṛha̠spati̍rna̠ḥ pari̍pātu pa̠śchāt ।
bādhē̍ tā̠ndvēṣō̠ abha̍yaṃ kṛṇutām । su̠vīrya̍sya̠ pata̍yasyāma ॥ 6

nakṣatraṃ -āśrēṣaṃ, dēvatā - sarpāḥ
i̠dagṃ sa̠rpēbhyō̍ ha̠vira̍stu̠ juṣṭa̎m । ā̠śrē̠ṣā yēṣā̍manu̠yanti̠ chēta̍ḥ ।
yē a̠ntari̍kṣaṃ pṛthi̠vīṃ-kṣi̠yanti̍ । tēna̍ ssa̠rpāsō̠ hava̠māga̍miṣṭhāḥ ।
yē rō̍cha̠nē sūrya̠syāpi̍ sa̠rpāḥ । yē diva̍ṃ dē̠vī-manu̍sa̠ñchara̍nti ।
yēṣā̍māśrē̠ṣā a̍nu̠yanti̠ kāma̎m । tēbhya̍-ssa̠rpēbhyō̠ madhu̍-majjuhōmi ॥ 7

nakṣatraṃ - maghā, dēvatā - pitaraḥ
upa̍hūtāḥ pi̠tarō̠ yē ma̠ghāsu̍ । manō̍javasa-ssu̠kṛta̍-ssukṛ̠tyāḥ ।
tē nō̠ nakṣa̍trē̠ hava̠māga̍miṣṭhāḥ । sva̠dhābhi̍rya̠jñaṃ praya̍taṃ juṣantām ।
yē a̍gnida̠gdhā yē'na̍gni-dagdhāḥ । yē̍'mullō̠kaṃ pi̠tara̍ḥ, kṣi̠yanti̍ ।
yāgg​ścha̍ vi̠dmayāgṃ u̍ cha̠ na pra̍vi̠dma । ma̠ghāsu̍ ya̠jñagṃ sukṛ̍taṃ juṣantām ॥ 8

nakṣatraṃ - pūrvaphalgunī, dēvatā - aryamā
gavā̠ṃ pati̠ḥ phalgu̍nī-nāmasi̠ tvam । tada̍ryamanvaruṇa mitra̠ chāru̍ ।
taṃ tvā̍ va̠yagṃ sa̍ni̠tāragṃ̍ sanī̠nām । jī̠vā jīva̍nta̠mupa̠ saṃvi̍śēma ।
yēnē̠mā viśvā̠ bhuva̍nāni̠ sañji̍tā । yasya̍ dē̠vā a̍nusa̠ṃyanti̠ chēta̍ḥ ।
a̠rya̠mā rājā̠'jara̠stu vi̍ṣmān । phalgu̍nīnā-mṛṣa̠bhō rō̍ravīti ॥ 9

nakṣatraṃ - uttara phalgunī, dēvatā - bhagaḥ
śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̎ṃ bhagavō bhagāsi । tattvā̍ vidu̠ḥ phalgu̍nī̠-stasya̍ vittāt ।
a̠smabhya̍ṃ-kṣa̠trama̠jaragṃ̍ su̠vīrya̎m । gōma̠daśva̍-va̠dupa̠sannu̍-dē̠ha ।
bhagō̍ha dā̠tā bhaga̠ itpra̍dā̠tā । bhagō̍ dē̠vīḥ phalgu̍nī̠-rāvi̍vēśa ।
bhaga̠syēttaṃ pra̍sa̠vaṃ ga̍mēma । yatra̍ dē̠vai-ssa̍dha̠māda̍ṃ madēma ॥ 10

nakṣatraṃ - hastaḥ, dēvatā - savitā
āyā̍tu dē̠va-ssa̍vi̠tō pa̍yātu । hi̠ra̠ṇyayē̍na su̠vṛtā̠ rathē̍na ।
vaha̠na̠, hastagṃ̍ su̠bhaga̍ṃ vidma̠nāpa̍sam । pra̠yachCha̍nta̠ṃ papu̍ri̠ṃ puṇya̠machCha̍ ।
hasta̠ḥ praya̍chCha tva̠mṛta̠ṃ vasī̍yaḥ । dakṣi̍ṇēna̠ prati̍gṛbhṇīma ēnat ।
dā̠tāra̍-ma̠dya sa̍vi̠tā vi̍dēya । yō nō̠ hastā̍ya prasu̠vāti̍ ya̠jñam ॥ 11

nakṣatraṃ - chitrā, dēvatā - tvaṣṭā
tvaṣṭā̠ nakṣa̍tra-ma̠bhyē̍ti chi̠trām । su̠bhagṃ sa̍saṃyuva̠tigṃ rōcha̍mānām ।
ni̠vē̠śaya̍-nna̠mṛtā̠-nmartyāgg̍ścha । rū̠pāṇi̍ pi̠gṃ̠śan bhuva̍nāni̠ viśvā̎ ।
tanna̠stvaṣṭā̠ tadu̍ chi̠trā vicha̍ṣṭām । tannakṣa̍traṃ bhūri̠dā a̍stu̠ mahya̎m ।
tanna̍ḥ pra̠jāṃ vī̠rava̍tīgṃ sanōtu । gōbhi̍rnō̠ aśvai̠-ssama̍naktu ya̠jñam ॥ 12

nakṣatraṃ - svātī, dēvatā - vāyuḥ
vā̠yu-rnakṣa̍tra-ma̠bhyē̍ti̠ niṣṭyā̎m । ti̠gmaśṛ̍ṅgō vṛṣa̠bhō rōru̍vāṇaḥ ।
sa̠mī̠raya̠n bhuva̍nā māta̠riśvā̎ । apa̠ dvēṣāgṃ̍si nudatā̠marā̍tīḥ ।
tannō̍ vā̠yastadu̠ niṣṭyā̍ śṛṇōtu । tannakṣa̍traṃ bhūri̠dā a̍stu̠ mahya̎m ।
tannō̍ dē̠vāsō̠ anu̍ jānantu̠ kāma̎m । yathā̠ tarē̍ma duri̠tāni̠ viśvā̎ ॥ 13

nakṣatraṃ - viśākhā, dēvatā - indrāgnī
dū̠rama̠smachChatra̍vō yantu bhī̠tāḥ । tadi̍ndrā̠gnī kṛ̍ṇutā̠ṃ tadviśā̍khē ।
tannō̍ dē̠vā anu̍madantu ya̠jñam । pa̠śchāt pu̠rastā̠-dabha̍yannō astu ।
nakṣa̍trāṇā̠-madhi̍patnī̠ viśā̍khē । śrēṣṭhā̍-vindrā̠gnī bhuva̍nasya gō̠pau ।
viṣū̍cha̠-śśatrū̍napa̠bādha̍mānau । apa̠kṣudha̍-nnudatā̠marā̍tim ॥ 14

paurṇamāsi
pū̠rṇā pa̠śchādu̠ta pū̠rṇā pu̠rastā̎t । unma̍dhya̠taḥ pau̎rṇamā̠sī ji̍gāya ।
tasyā̎ṃ dē̠vā adhi̍ sa̠ṃ vasa̍ntaḥ । u̠tta̠mē nāka̍ i̠ha mā̍dayantām ।
pṛ̠thvī su̠varchā̍ yuva̠ti-ssa̠jōṣā̎ḥ । pau̠rṇa̠mā̠syuda̍gā̠-chChōbha̍mānā ।
ā̠pyā̠yaya̍ntī duri̠tāni̠ viśvā̎ । u̠ruṃ duhā̠ṃ yaja̍mānāya ya̠jñam ॥ 15

nakṣatraṃ - anūrādhā, dēvatā - mitraḥ
ṛ̠ddhyāsma̍ ha̠vyai-rnama̍sōpa̠-sadya̍ । mi̠traṃ dē̠vaṃ mi̍tra̠dhēya̍nnō astu ।
a̠nū̠rā̠dhān, ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntaḥ । śa̠taṃ jī̍vēma śa̠rada̠-ssavī̍rāḥ ।
chi̠traṃ-nakṣa̍tra̠-muda̍gā-tpu̠rastā̎t । a̠nū̠rā̠dhā sa̠ iti̠ yadvada̍nti ।
tanmi̠tra ē̍ti pa̠thibhi̍-rdēva̠yānai̎ḥ । hi̠ra̠ṇyayai̠-rvita̍tai-ra̠ntari̍kṣē ॥ 16

nakṣatraṃ - jyēṣṭhā, dēvatā - indraḥ
indrō̎ jyē̠ṣṭhā manu̠ nakṣa̍tramēti । yasmi̍n vṛ̠traṃ vṛ̍tra̠ tūryē̍ ta̠tāra̍ ।
tasmi̍nva̠ya-ma̠mṛta̠ṃ duhā̍nāḥ । kṣudha̍ntarēma̠ duri̍ti̠ṃ duri̍ṣṭim ।
pu̠ra̠nda̠rāya̍ vṛṣa̠bhāya̍ dhṛ̠ṣṇavē̎ । aṣā̍ḍhāya̠ saha̍mānāya mī̠ḍhuṣē̎ ।
indrā̍ya jyē̠ṣṭhā madhu̍ma̠dduhā̍nā । u̠ruṃ kṛ̍ṇōtu̠ yaja̍mānāya lō̠kam ॥ 17

nakṣatraṃ - mūlaṃ, dēvatā - prajāpatiḥ
mūla̍ṃ pra̠jāṃ vī̠rava̍tīṃ vidēya । parā̎chyētu̠ nir​ṛ̍tiḥ parā̠chā ।
gōbhi̠-rnakṣa̍traṃ pa̠śubhi̠-ssama̍ktam । aha̍-rbhūyā̠-dyaja̍mānāya̠ mahya̎m ।
aha̍rnō a̠dya su̍vi̠tē da̍dhātu । mūla̠ṃ nakṣa̍tra̠miti̠ yadvada̍nti ।
parā̍chīṃ vā̠chā nir​ṛ̍tiṃ nudāmi । śi̠vaṃ pra̠jāyai̍ śi̠vama̍stu̠ mahya̎m ॥ 18

nakṣatraṃ - pūrvāṣāḍhā, dēvatā - āpaḥ
yā di̠vyā āpa̠ḥ paya̍sā sambabhū̠vuḥ । yā a̠ntari̍kṣa u̠ta pārthi̍vī̠ryāḥ ।
yāsā̍maṣā̠ḍhā a̍nu̠yanti̠ kāma̎m । tā na̠ āpa̠ḥ śagg​ syō̠nā bha̍vantu ।
yāścha̠ kūpyā̠ yāścha̍ nā̠dyā̎-ssamu̠driyā̎ḥ । yāścha̍ vaiśa̠ntīru̠ta prā̍sa̠chīryāḥ ।
yāsā̍maṣā̠ḍhā madhu̍ bha̠kṣaya̍nti । tā na̠ āpa̠ḥ śagg​ syō̠nā bha̍vantu ॥ 19

nakṣatraṃ - uttarāṣāḍhā, dēvatā - viśvēdēvaḥ
tannō̠ viśvē̠ upa̍ śṛṇvantu dē̠vāḥ । tada̍ṣā̠ḍhā a̠bhisaṃya̍ntu ya̠jñam ।
tannakṣa̍traṃ prathatāṃ pa̠śubhya̍ḥ । kṛ̠ṣi-rvṛ̠ṣṭi-ryaja̍mānāya kalpatām ।
śu̠bhrāḥ ka̠nyā̍ yuva̠taya̍-ssu̠pēśa̍saḥ । ka̠rma̠kṛta̍-ssu̠kṛtō̍ vī̠ryā̍vatīḥ ।
viśvā̎n dē̠vān, ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntīḥ ।
a̠ṣā̠ḍhāḥ kāma̠ mupa̍yāntu ya̠jñam ॥ 20

nakṣatraṃ - abhijit, dēvatā - brahmā
yasmi̠n brahmā̠bhyaja̍ya̠th sarva̍mē̠tat । a̠muñcha̍ lō̠ka mi̠damū̍cha̠ sarva̎m ।
tannō̠ nakṣa̍tra-mabhi̠ji-dvi̠jitya̍ । śriya̍ṃ dadhā̠tva-hṛ̍ṇīyamānam ।
u̠bhau lō̠kau brahma̍ṇā̠ sañji̍tē̠mau । tannō̠ nakṣa̍tra-mabhi̠ji-dvicha̍ṣṭām ।
tasmi̍n va̠yaṃ pṛta̍nā̠ ssañja̍yēma । tannō̍ dē̠vāsō̠ anu̍jānantu̠ kāma̎m ॥ 21

nakṣatraṃ - śravaṇaṃ, dēvatā - viṣṇuḥ
śṛ̠ṇvanti̍ śrō̠ṇā-ma̠mṛta̍sya gō̠pām । puṇyā̍masyā̠ upa̍śṛṇōmi̠ vācha̎m ।
ma̠hīṃ dē̠vīṃ viṣṇu̍patnī majū̠ryām । pra̠tīchī̍ mēnāgṃ ha̠viṣā̍ yajāmaḥ ।
trē̠dhā viṣṇu̍-rurugā̠yō vicha̍kramē । ma̠hīṃ diva̍ṃ pṛthi̠vī-ma̠ntari̍kṣam ।
tachChrō̠ṇaiti̠ śrava̍-i̠chChamā̍nā । puṇya̠gg̠ ślōka̠ṃ yaja̍mānāya kṛṇva̠tī ॥ 22

nakṣatraṃ - śraviṣṭā, dēvatā - vasavaḥ
a̠ṣṭau dē̠vā vasa̍vassō̠myāsa̍ḥ । chata̍srō dē̠vī ra̠jarā̠ḥ śravi̍ṣṭhāḥ ।
tē ya̠jñaṃ pā̎mtu̠ raja̍saḥ pa̠rastā̎t । sa̠ṃva̠thsa̠rīṇa̍-ma̠mṛtagg̍ sva̠sti ।
ya̠jñaṃ na̍ḥ pāntu̠ vasa̍vaḥ pu̠rastā̎t । da̠kṣi̠ṇa̠tō̍-'bhiya̍ntu̠ śravi̍ṣṭhāḥ ।
puṇya̠nnakṣa̍trama̠bhi saṃvi̍śāma । mā nō̠ arā̍ti-ra̠ghaśa̠gṃ̠ sāgann̍ ॥ 23

nakṣatraṃ - śatabhiṣak, dēvatā - varuṇaḥ
kṣa̠trasya̠ rājā̠ varu̍ṇō'dhirā̠jaḥ । nakṣa̍trāṇāgṃ śa̠tabhi̍ṣa̠g vasi̍ṣṭhaḥ ।
tau dē̠vēbhya̍ḥ kṛṇutō dī̠rghamāya̍ḥ । śa̠tagṃ sa̠hasrā̍ bhēṣa̠jāni̍ dhattaḥ ।
ya̠jñannō̠ rājā̠ varu̍ṇa̠ upa̍yātu । tannō̠ viśvē̍ a̠bhisaṃya̍ntu dē̠vāḥ ।
tannō̠ nakṣa̍tragṃ śa̠tabhi̍ṣag juṣā̠ṇam । dī̠rghamāyu̠ḥ prati̍ra-dbhēṣa̠jāni̍ ॥ 24

nakṣatraṃ - pūrvaprōṣṭhapadā, dēvatā - ajayēkapādaḥ
a̠ja ēka̍pā̠- duda̍gāt pu̠rastā̎t । viśvā̍ bhū̠tāni̍ prati̠ mōda̍mānaḥ ।
tasya̍ dē̠vāḥ pra̍sa̠vaṃ ya̍nti̠ sarvē̎ । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̍ a̠mṛta̍sya gō̠pāḥ ।
vi̠bhrāja̍māna-ssamidhā̠na u̠graḥ । ā'ntari̍kṣa-maruha̠da-dga̠ndyām ।
tagṃ sūrya̍ṃ dē̠va-ma̠jamēka̍pādam । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̠ anu̍yanti̠ sarvē̎ ॥ 25

nakṣatraṃ - uttaraprōṣṭhapadā, dēvatā - ahirbuddhniyaḥ
ahi̍-rbu̠ddhniya̠ḥ pratha̍māna ēti । śrēṣṭhō̍ dē̠vānā̍mu̠ta mānu̍ṣāṇām ।
taṃ brā̎hma̠ṇā-ssō̍ma̠pā-ssō̠myāsa̍ḥ । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsō̍ a̠bhira̍kṣanti̠ sarvē̎ ।
cha̠tvāra̠ ēka̍ma̠bhi karma̍ dē̠vāḥ । prō̠ṣṭha̠pa̠dāsa̠ iti̠ yān, vada̍nti ।
tē bu̠ddhaniya̍ṃ pari̠ṣadyagg̍ stu̠vanta̍ḥ । ahigṃ̍ rakṣanti̠ nama̍sōpa̠ sadya̍ ॥ 26

nakṣatraṃ - rēvatī, dēvatā - pūṣā
pū̠ṣā rē̠vatyanvē̍ti̠ panthā̎m । pu̠ṣṭi̠patī̍ paśu̠pā vāja̍bastyau ।
i̠māni̍ ha̠vyā praya̍tā juṣā̠ṇā । su̠gairnō̠ yānai̠rupa̍yātāṃ ya̠jñam ।
kṣu̠drān pa̠śūn ra̍kṣatu rē̠vatī̍ naḥ । gāvō̍ nō̠ aśvā̠gṃ̠ anvē̍tu pū̠ṣā ।
anna̠gṃ̠ rakṣa̍ntau bahu̠dhā virū̍pam । vājagṃ̍ sanutā̠ṃ yaja̍mānāya ya̠jñam ॥ 27

nakṣatraṃ - aśvinī, dēvatā - aśvinī dēva
tada̠śvinā̍-vaśva̠yujō-pa̍yātām । śubha̠ṅgami̍ṣṭhau su̠yamē̍bhi̠raśvai̎ḥ ।
svannakṣa̍tragṃ ha̠viṣā̠ yaja̍ntau । maddhvā̠-sampṛ̍ktau̠ yaju̍ṣā̠ sama̍ktau ।
yau dē̠vānā̎ṃ bhi̠ṣajau̍ havyavā̠hau । viśva̍sya dū̠tā-va̠mṛta̍sya gō̠pau ।
tau nakṣa̍traṃ-jujuṣā̠ṇō-pa̍yātām । namō̠'śvibhyā̎ṃ kṛṇumō-'śva̠gyubhyā̎m ॥ 28

nakṣatraṃ - apabharaṇī, dēvatā - yamaḥ
apa̍ pā̠pmāna̠ṃ bhara̍ṇī-rbharantu । tadya̠mō rājā̠ bhaga̍vā̠n̠, vicha̍ṣṭām ।
lō̠kasya̠ rājā̍ maha̠tō ma̠hān, hi । su̠ganna̠ḥ panthā̠mabha̍yaṃ kṛṇōtu ।
yasmi̠-nnakṣa̍trē ya̠ma ēti̠ rājā̎ । yasmi̍nnēna-ma̠bhyaṣi̍ñchanta dē̠vāḥ ।
tada̍sya chi̠tragṃ ha̠viṣā̍ yajāma । apa̍ pā̠pmāna̠ṃ bhara̍ṇī-rbharantu ॥ 29

amāvāsi
ni̠vēśa̍nī sa̠ṅgama̍nī̠ vasū̍nā̠ṃ viśvā̍ rū̠pāṇi̠ vasū̎nyā-vē̠śaya̍ntī ।
sa̠ha̠sra̠-pō̠ṣagṃ su̠bhagā̠ rarā̍ṇā̠ sā na̠ āga̠n varcha̍sā saṃvidā̠nā ।
yattē̍ dē̠vā ada̍dhu-rbhāga̠dhēya̠-mamā̍vāsyē sa̠ṃvasa̍ntō mahi̠tvā ।
sā nō̍ ya̠jñaṃ pi̍pṛhi viśvavārē ra̠yinnō̍ dhēhi subhagē su̠vīra̎m ॥ 30

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

chandramā
navō̍ navō bhavati̠ jāya̍mā̠nō'hnā̎ṃ kē̠tu-ru̠ṣasā̍ mē̠tyagrē̎ ।
bhā̠gaṃ dē̠vēbhyō̠ vida̍dhātyā̠yan pracha̠ndramā̎stiriti dī̠rghamāyu̍ḥ ॥
yamā̍di̠tyā a̠gṃ̠śumā̎pyā̠yaya̍nti̠ yamakṣi̍ta̠-makṣi̍taya̠ḥ piba̍nti ।
tēna̍ nō̠ rājā̠ varu̍ṇō̠ bṛha̠spati̠ rāpyā̍yayantu̠ bhuva̍nasya gō̠pāḥ ॥ 31

ahō rātra
yē virū̍pē̠ sama̍nasā saṃvyaya̍ntī । sa̠mā̠naṃ tantu̍ṃ paritā-ta̠nātē̎ ।
vi̠bhū pra̠bhū a̍nu̠bhū vi̠śvatō̍ huvē । tē nō̠ nakṣa̍trē̠ hava̠māga̍-mētam ।
va̠yaṃ dē̠vī brahma̍ṇā saṃvidā̠nāḥ । su̠ratnā̍sō dē̠vavī̍ti̠ṃ dadhā̍nāḥ ।
a̠hō̠rā̠trē ha̠viṣā̍ va̠rdhaya̍ntaḥ । ati̍ pā̠pmāna̠-mati̍muktyā gamēma ॥ 32

uṣā
pratyu̍va dṛśyāya̠tī । vyu̠chChantī̍ duhi̠tā di̠vaḥ ।
a̠pō ma̠hī vṛ̍ṇutē̠ chakṣu̍ṣā । tamō̠ jyōti̍ṣ​kṛṇōti sū̠narī̎ ।
udu̠ striyā̎ssachatē̠ sūrya̍ḥ । sa chā̍ u̠dyannakṣa̍tra marchi̠mat ।
ta vēdu̍ṣō̠ vyuṣi̠ sūrya̍sya cha । sambha̠ktēna̍ gamēmahi ॥ 33

nakṣatraḥ
tannō̠ nakṣa̍tra marchi̠mat । bhā̠nu̠mattēja̍ u̠chChara̍t ।
upa̍ya̠jña-mi̠hāga̍mat । pranakṣa̍trāya dē̠vāya̍ । indrā̠yēndugṃ̍ havāmahē ।
sa na̍ ssavi̠tā su̍vathsa̠nim । pu̠ṣṭi̠dāṃ vī̠rava̍ttamam ॥ 34

sūryaḥ
udu̠tyaṃ jā̠tavē̍dasaṃ dē̠vaṃ va̍hanti kē̠tava̍ḥ । dṛ̠śē viśvā̍ya̠ sūrya̎m ।
chi̠traṃ dē̠vānā̠ muda̍gā̠danī̍ka̠ṃ chakṣu̍-rmi̠trasya̠ varu̍ṇasyā̠gnēḥ ।
ā'prā̠ dyāvā̍pṛthi̠vī a̠ntari̍kṣa̠gṃ̠ sūrya̍ ā̠tmā jaga̍tasta̠sthuṣa̍ścha ॥ 35

aditiḥ
adi̍tirna uruṣya̠-tvadi̍ti̠ḥ śarma̍ yachChatu । adi̍tiḥ pā̠tvagṃ ha̍saḥ।
ma̠hīmū̠ṣu mā̠taragṃ̍ suvra̠tānā̍-mṛ̠tasya̠ patnī̠ mava̍sē huvēma ।
tu̠vi̠kṣa̠trā-ma̠jara̍ntī murū̠chīgṃ su̠śarmā̍ṇa̠-madi̍tigṃ su̠praṇī̍tim ॥ 36

viṣṇuḥ
i̠daṃ viṣṇu̠-rvicha̍kramē trē̠dhā nida̍dhē pa̠dam । samū̍ḍhamasya pāgṃ su̠rē ।
pratadviṣṇu̍ stavatē vī̠ryā̍ya । mṛ̠gō na bhī̠maḥ ku̍cha̠rō gi̍ri̠ṣṭhāḥ ।
yasyō̠ruṣu̍ tri̠ṣu vi̠krama̍ṇēṣu । adhi̍kṣi̠yanti̠ bhuva̍nāni̠ viśvā̎ ॥ 37

agniḥ
a̠gni-rmū̠d​rdhā di̠vaḥ ka̠kutpati̍ḥ pṛthi̠vyā a̠yam ।
a̠pāgṃ rētāgṃ̍si jinvati ।
bhuvō̍ ya̠jñasya̠ raja̍saścha nē̠tā yatrā̍ ni̠yudbhi̠ḥ sacha̍sē śi̠vābhi̍ḥ ।
di̠vi mū̠d​rdhāna̍ṃ dadhiṣē suva̠r̠​ṣāṃ ji̠hvāma̍gnē chakṛṣē havya̠vāha̎m ॥ 38

anumatī
anu̍nō̠'dyānu̍mati-rya̠jñaṃ dē̠vēṣu̍ manyatām ।
a̠gniścha̍ havya̠vāha̍nō̠ bhava̍tāṃ dā̠śuṣē̠ maya̍ḥ ।
anvida̍numatē̠ tvaṃ manyā̍sai̠ śañcha̍ naḥ kṛdhi ।
kratvē̠ dakṣā̍ya nō hinu̠ praṇa̠ āyūgṃ̍ṣi tāriṣaḥ ॥ 39

havyavāhaḥ (agniḥ)
ha̠vya̠vāha̍mabhi-māti̠ṣāha̎m । ra̠kṣō̠haṇa̠ṃ pṛta̍nāsu ji̠ṣṇum ।
jyōti̍ṣmanta̠ṃ dīdya̍ta̠ṃ pura̍ndhim । a̠gnigg​ svi̍ṣṭa̠ kṛta̠māhu̍vēma ।
svi̍ṣṭa magnē a̠bhitat pṛ̍ṇāhi । viśvā̍ dēva̠ pṛta̍nā a̠bhiṣya ।
u̠runna̠ḥ panthā̎ṃ pradi̠śan vibhā̍hi । jyōti̍ṣmaddhēhya̠ jara̍nna̠ āyu̍ḥ ॥ 40

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

நக்ஷத்ர ஸூக்தம் (னக்ஷத்ரேஷ்டி)

தைத்திரீய ப்3ராஹ்மண - அஷ்டகஂ 3, ப்ரஶ்ன: 1,
தைத்திரீய ஸம்ஹிதா - காண்ட3 3, ப்ரபாட2க: 5, அனுவாகஂ 1

நக்ஷத்ரம் - க்ருத்திகா, தே3வதா - அக்3னி:
ஓஂ அ॒க்3னிர்ன:॑ பாது॒ க்ருத்தி॑கா: । நக்ஷ॑த்ரம் தே॒3வமி॑ன்த்3ரி॒யம் ।
இ॒த3மா॑ஸாஂ-விഁசக்ஷ॒ணம் । ஹ॒விரா॒ஸஂ ஜு॑ஹோதன ।
யஸ்ய॒ பா4ன்தி॑ ர॒ஶ்மயோ॒ யஸ்ய॑ கே॒தவ:॑ । யஸ்யே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑னானி॒ ஸர்வா᳚ ।
ஸ க்ருத்தி॑காபி4-ர॒பி4ஸம்॒வஸா॑ன: । அ॒க்3னிர்னோ॑ தே॒3வஸ்ஸு॑வி॒தே த॑3தா4து ॥ 1

நக்ஷத்ரம் - ரோஹிணீ, தே3வதா - ப்ரஜாபதி:
ப்ர॒ஜாப॑தே ரோஹி॒ணீவே॑து॒ பத்னீ᳚ । வி॒ஶ்வரூ॑பா ப்3ருஹ॒தீ சி॒த்ரபா॑4னு: ।
ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞஸ்ய॑ ஸுவி॒தே த॑3தா4து । யதா॒2 ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॒3ஸ்ஸவீ॑ரா: ।
ரோ॒ஹி॒ணீ தே॒3வ்யுத॑3கா3த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॑ ப்ரதி॒மோத॑3மானா ।
ப்ர॒ஜாப॑திகஂ3 ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ । ப்ரி॒யா தே॒3வானா॒-முப॑யாது ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2

நக்ஷத்ரம் - ம்ருக3ஶீர்​ஷ:, தே3வதா - ஸோம:
ஸோமோ॒ ராஜா॑ ம்ருக3ஶீ॒ர்॒​ஷேண॒ ஆக3ன்ன்॑ । ஶி॒வஂ நக்ஷ॑த்ரஂ ப்ரி॒யம॑ஸ்ய॒ தா4ம॑ ।
ஆ॒ப்யாய॑மானோ ப3ஹு॒தா4 ஜனே॑ஷு । ரேத:॑ ப்ர॒ஜாஂ-யഁஜ॑மானே த3தா4து ।
யத்தே॒ நக்ஷ॑த்ரஂ ம்ருக3ஶீ॒ர்॒​ஷமஸ்தி॑ । ப்ரி॒யகஂ3 ரா॑ஜன் ப்ரி॒யத॑மஂ ப்ரி॒யாணாம்᳚ ।
தஸ்மை॑ தே ஸோம ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । ஶன்ன॑ ஏதி4 த்3வி॒பதே॒3 ஶஞ்சது॑ஷ்பதே3 ॥ 3

நக்ஷத்ரம் - ஆர்த்3ரா, தே3வதா - ருத்3ர:
ஆ॒ர்த்3ரயா॑ ரு॒த்3ர: ப்ரத॑2மா ந ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்॒ பதி॑ரக்4னி॒யானாம்᳚ ।
நக்ஷ॑த்ரமஸ்ய ஹ॒விஷா॑ விதே4ம । மா ந:॑ ப்ர॒ஜாகஂ3 ரீ॑ரிஷ॒ன்மோத வீ॒ரான் ।
ஹே॒தீ ரு॒த்3ரஸ்ய॒ பரி॑ணோ வ்ருணக்து । ஆ॒ர்த்3ரா நக்ஷ॑த்ரஂ ஜுஷதாகஂ3 ஹ॒விர்ன:॑ ।
ப்ர॒மு॒ஞ்சமா॑னௌ து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ । அபா॒க4ஶக்3ம்॑ ஸன்னு-த3தா॒மரா॑திம் ॥ 4

நக்ஷத்ரம் - புனர்வஸு, தே3வதா - அதி3தி:
புன॑ர்னோ தே॒3வ்யதி॑3தி-ஸ்ப்ருணோது । புன॑ர்வஸூ ந:॒ புன॒ரேதாம்᳚ ய॒ஜ்ஞம் ।
புன॑ர்னோ தே॒3வா அ॒பி4ய॑ன்து॒ ஸர்வே᳚ । புன:॑ புனர்வோ ஹ॒விஷா॑ யஜாம: ।
ஏ॒வா ந தே॒3வ்ய-தி॑3திரன॒ர்வா । விஶ்வ॑ஸ்ய ப॒4ர்த்ரீ ஜக॑3த: ப்ரதி॒ஷ்டா2 ।
புன॑ர்வஸூ ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ । ப்ரி॒யம் தே॒3வானா॒-மப்யே॑து॒ பாத:॑2 ॥ 5

நக்ஷத்ரம் - புஷ்ய:, தே3வதா - ப்3ருஹஸ்பதி:
ப்3ருஹ॒ஸ்பதி:॑ ப்ரத॒2மஞ்ஜாய॑மான: । தி॒ஷ்யம்॑ நக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்ப॑3பூ4வ ।
ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்॒ ப்ருத॑னாஸு ஜி॒ஷ்ணு: । தி॒3ஶோனு॒ ஸர்வா॒ அப॑4யன்னோ அஸ்து ।
தி॒ஷ்ய:॑ பு॒ரஸ்தா॑து॒3த ம॑த்4ய॒தோ ந:॑ । ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்ன:॒ பரி॑பாது ப॒ஶ்சாத் ।
பா3தே॑4 தா॒ன்த்3வேஷோ॒ அப॑4யஂ க்ருணுதாம் । ஸு॒வீர்ய॑ஸ்ய॒ பத॑யஸ்யாம ॥ 6

நக்ஷத்ரம் -ஆஶ்ரேஷம், தே3வதா - ஸர்பா:
இ॒த3கஂ3 ஸ॒ர்பேப்4யோ॑ ஹ॒விர॑ஸ்து॒ ஜுஷ்டம்᳚ । ஆ॒ஶ்ரே॒ஷா யேஷா॑மனு॒யன்தி॒ சேத:॑ ।
யே அ॒ன்தரி॑க்ஷஂ ப்ருதி॒2வீம்-க்ஷி॒யன்தி॑ । தேன॑ ஸ்ஸ॒ர்பாஸோ॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: ।
யே ரோ॑ச॒னே ஸூர்ய॒ஸ்யாபி॑ ஸ॒ர்பா: । யே தி3வம்॑ தே॒3வீ-மனு॑ஸ॒ஞ்சர॑ன்தி ।
யேஷா॑மாஶ்ரே॒ஷா அ॑னு॒யன்தி॒ காமம்᳚ । தேப்4ய॑-ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ மது॑4-மஜ்ஜுஹோமி ॥ 7

நக்ஷத்ரம் - மகா4, தே3வதா - பிதர:
உப॑ஹூதா: பி॒தரோ॒ யே ம॒கா4ஸு॑ । மனோ॑ஜவஸ-ஸ்ஸு॒க்ருத॑-ஸ்ஸுக்ரு॒த்யா: ।
தே நோ॒ நக்ஷ॑த்ரே॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: । ஸ்வ॒தா4பி॑4ர்ய॒ஜ்ஞஂ ப்ரய॑தஂ ஜுஷன்தாம் ।
யே அ॑க்3னித॒3க்3தா4 யேன॑க்3னி-த3க்3தா4: । யே॑முல்லோ॒கஂ பி॒தர:॑, க்ஷி॒யன்தி॑ ।
யாக்3க்3​ஶ்ச॑ வி॒த்3மயாகஂ3 உ॑ ச॒ ந ப்ர॑வி॒த்3ம । ம॒கா4ஸு॑ ய॒ஜ்ஞகஂ3 ஸுக்ரு॑தஂ ஜுஷன்தாம் ॥ 8

நக்ஷத்ரம் - பூர்வப2ல்கு3னீ, தே3வதா - அர்யமா
க3வாம்॒ பதி:॒ ப2ல்கு॑3னீ-னாமஸி॒ த்வம் । தத॑3ர்யமன்வருண மித்ர॒ சாரு॑ ।
தஂ த்வா॑ வ॒யகஂ3 ஸ॑னி॒தாரக்3ம்॑ ஸனீ॒னாம் । ஜீ॒வா ஜீவ॑ன்த॒முப॒ ஸம்வி॑ஶேம ।
யேனே॒மா விஶ்வா॒ பு4வ॑னானி॒ ஸஞ்ஜி॑தா । யஸ்ய॑ தே॒3வா அ॑னுஸம்॒யன்தி॒ சேத:॑ ।
அ॒ர்ய॒மா ராஜா॒ஜர॒ஸ்து வி॑ஷ்மான் । ப2ல்கு॑3னீனா-ம்ருஷ॒போ4 ரோ॑ரவீதி ॥ 9

நக்ஷத்ரம் - உத்தர ப2ல்கு3னீ, தே3வதா - ப4க:3
ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானாம்᳚ ப4க3வோ ப4கா3ஸி । தத்த்வா॑ விது॒3: ப2ல்கு॑3னீ॒-ஸ்தஸ்ய॑ வித்தாத் ।
அ॒ஸ்மப்4யம்॑-க்ஷ॒த்ரம॒ஜரக்3ம்॑ ஸு॒வீர்யம்᳚ । கோ3ம॒த3ஶ்வ॑-வ॒து3ப॒ஸன்னு॑-தே॒3ஹ ।
ப4கோ॑3ஹ தா॒3தா ப4க॒3 இத்ப்ர॑தா॒3தா । ப4கோ॑3 தே॒3வீ: ப2ல்கு॑3னீ॒-ராவி॑வேஶ ।
ப4க॒3ஸ்யேத்தஂ ப்ர॑ஸ॒வம் க॑3மேம । யத்ர॑ தே॒3வை-ஸ்ஸ॑த॒4மாத3ம்॑ மதே3ம ॥ 1௦

நக்ஷத்ரம் - ஹஸ்த:, தே3வதா - ஸவிதா
ஆயா॑து தே॒3வ-ஸ்ஸ॑வி॒தோ ப॑யாது । ஹி॒ர॒ண்யயே॑ன ஸு॒வ்ருதா॒ ரதே॑2ன ।
வஹ॒ன॒, ஹஸ்தக்3ம்॑ ஸு॒ப4க3ம்॑ வித்3ம॒னாப॑ஸம் । ப்ர॒யச்ச॑2ன்தம்॒ பபு॑ரிம்॒ புண்ய॒மச்ச॑2 ।
ஹஸ்த:॒ ப்ரய॑ச்ச2 த்வ॒ம்ருதம்॒ வஸீ॑ய: । த3க்ஷி॑ணேன॒ ப்ரதி॑க்3ருப்4ணீம ஏனத் ।
தா॒3தார॑-ம॒த்3ய ஸ॑வி॒தா வி॑தே3ய । யோ நோ॒ ஹஸ்தா॑ய ப்ரஸு॒வாதி॑ ய॒ஜ்ஞம் ॥ 11

நக்ஷத்ரம் - சித்ரா, தே3வதா - த்வஷ்டா
த்வஷ்டா॒ நக்ஷ॑த்ர-ம॒ப்4யே॑தி சி॒த்ராம் । ஸு॒ப4கஂ3 ஸ॑ஸம்யுவ॒திகஂ3 ரோச॑மானாம் ।
நி॒வே॒ஶய॑-ன்ன॒ம்ருதா॒-ன்மர்த்யாக்3க்॑3ஶ்ச । ரூ॒பாணி॑ பி॒க்3ம்॒ஶன் பு4வ॑னானி॒ விஶ்வா᳚ ।
தன்ன॒ஸ்த்வஷ்டா॒ தது॑3 சி॒த்ரா விச॑ஷ்டாம் । தன்னக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ ।
தன்ன:॑ ப்ர॒ஜாஂ-வீഁ॒ரவ॑தீகஂ3 ஸனோது । கோ3பி॑4ர்னோ॒ அஶ்வை॒-ஸ்ஸம॑னக்து ய॒ஜ்ஞம் ॥ 12

நக்ஷத்ரம் - ஸ்வாதீ, தே3வதா - வாயு:
வா॒யு-ர்னக்ஷ॑த்ர-ம॒ப்4யே॑தி॒ நிஷ்ட்யாம்᳚ । தி॒க்3மஶ்ரு॑ங்கோ3 வ்ருஷ॒போ4 ரோரு॑வாண: ।
ஸ॒மீ॒ரய॒ன் பு4வ॑னா மாத॒ரிஶ்வா᳚ । அப॒ த்3வேஷாக்3ம்॑ஸி நுத3தா॒மரா॑தீ: ।
தன்னோ॑ வா॒யஸ்தது॒3 நிஷ்ட்யா॑ ஶ்ருணோது । தன்னக்ஷ॑த்ரம் பூ4ரி॒தா3 அ॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ ।
தன்னோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அனு॑ ஜானந்து॒ காமம்᳚ । யதா॒2 தரே॑ம து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ ॥ 13

நக்ஷத்ரம் - விஶாகா2, தே3வதா - இன்த்3ராக்3னீ
தூ॒3ரம॒ஸ்மச்ச2த்ர॑வோ யன்து பீ॒4தா: । ததி॑3ன்த்3ரா॒க்3னீ க்ரு॑ணுதாம்॒ தத்3விஶா॑கே2 ।
தன்னோ॑ தே॒3வா அனு॑மத3ன்து ய॒ஜ்ஞம் । ப॒ஶ்சாத் பு॒ரஸ்தா॒-த3ப॑4யன்னோ அஸ்து ।
நக்ஷ॑த்ராணா॒-மதி॑4பத்னீ॒ விஶா॑கே2 । ஶ்ரேஷ்டா॑2-வின்த்3ரா॒க்3னீ பு4வ॑னஸ்ய கோ॒3பௌ ।
விஷூ॑ச॒-ஶ்ஶத்ரூ॑னப॒பா3த॑4மானௌ । அப॒க்ஷுத॑4-ன்னுத3தா॒மரா॑திம் ॥ 14

பௌர்ணமாஸி
பூ॒ர்ணா ப॒ஶ்சாது॒3த பூ॒ர்ணா பு॒ரஸ்தா᳚த் । உன்ம॑த்4ய॒த: பௌ᳚ர்ணமா॒ஸீ ஜி॑கா3ய ।
தஸ்யாம்᳚ தே॒3வா அதி॑4 ஸம்॒ வஸ॑ன்த: । உ॒த்த॒மே நாக॑ இ॒ஹ மா॑த3யன்தாம் ।
ப்ரு॒த்2வீ ஸு॒வர்சா॑ யுவ॒தி-ஸ்ஸ॒ஜோஷா:᳚ । பௌ॒ர்ண॒மா॒ஸ்யுத॑3கா॒3-ச்சோ2ப॑4மானா ।
ஆ॒ப்யா॒யய॑ன்தீ து3ரி॒தானி॒ விஶ்வா᳚ । உ॒ரும் து3ஹாம்॒ யஜ॑மானாய ய॒ஜ்ஞம் ॥ 15

நக்ஷத்ரம் - அனூராதா4, தே3வதா - மித்ர:
ரு॒த்3த்4யாஸ்ம॑ ஹ॒வ்யை-ர்னம॑ஸோப॒-ஸத்3ய॑ । மி॒த்ரம் தே॒3வஂ மி॑த்ர॒தே4ய॑ன்னோ அஸ்து ।
அ॒னூ॒ரா॒தா4ன், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்த: । ஶ॒தஂ ஜீ॑வேம ஶ॒ரத॒3-ஸ்ஸவீ॑ரா: ।
சி॒த்ரம்-னக்ஷ॑த்ர॒-முத॑3கா3-த்பு॒ரஸ்தா᳚த் । அ॒னூ॒ரா॒தா4 ஸ॒ இதி॒ யத்3வத॑3ன்தி ।
தன்மி॒த்ர ஏ॑தி ப॒தி2பி॑4-ர்தே3வ॒யானை:᳚ । ஹி॒ர॒ண்யயை॒-ர்வித॑தை-ர॒ன்தரி॑க்ஷே ॥ 16

நக்ஷத்ரம் - ஜ்யேஷ்டா2, தே3வதா - இன்த்3ர:
இன்த்3ரோ᳚ ஜ்யே॒ஷ்டா2 மனு॒ நக்ஷ॑த்ரமேதி । யஸ்மி॑ன் வ்ரு॒த்ரஂ-வ்ருഁ॑த்ர॒ தூர்யே॑ த॒தார॑ ।
தஸ்மி॑ன்வ॒ய-ம॒ம்ருதம்॒ து3ஹா॑னா: । க்ஷுத॑4ன்தரேம॒ து3ரி॑திம்॒ து3ரி॑ஷ்டிம் ।
பு॒ர॒ன்த॒3ராய॑ வ்ருஷ॒பா4ய॑ த்4ரு॒ஷ்ணவே᳚ । அஷா॑டா4ய॒ ஸஹ॑மானாய மீ॒டு4ஷே᳚ ।
இன்த்3ரா॑ய ஜ்யே॒ஷ்டா2 மது॑4ம॒த்3து3ஹா॑னா । உ॒ருஂ க்ரு॑ணோது॒ யஜ॑மானாய லோ॒கம் ॥ 17

நக்ஷத்ரம் - மூலம், தே3வதா - ப்ரஜாபதி:
மூலம்॑ ப்ர॒ஜாஂ-வீഁ॒ரவ॑தீஂ-விഁதே3ய । பரா᳚ச்யேது॒ நிர்ரு॑தி: பரா॒சா ।
கோ3பி॒4-ர்னக்ஷ॑த்ரஂ ப॒ஶுபி॒4-ஸ்ஸம॑க்தம் । அஹ॑-ர்பூ4யா॒-த்3யஜ॑மானாய॒ மஹ்யம்᳚ ।
அஹ॑ர்னோ அ॒த்3ய ஸு॑வி॒தே த॑3தா4து । மூலம்॒ நக்ஷ॑த்ர॒மிதி॒ யத்3வத॑3ன்தி ।
பரா॑சீஂ-வாഁ॒சா நிர்ரு॑திஂ நுதா3மி । ஶி॒வஂ ப்ர॒ஜாயை॑ ஶி॒வம॑ஸ்து॒ மஹ்யம்᳚ ॥ 18

நக்ஷத்ரம் - பூர்வாஷாடா4, தே3வதா - ஆப:
யா தி॒3வ்யா ஆப:॒ பய॑ஸா ஸம்ப3பூ॒4வு: । யா அ॒ன்தரி॑க்ஷ உ॒த பார்தி॑2வீ॒ர்யா: ।
யாஸா॑மஷா॒டா4 அ॑னு॒யன்தி॒ காமம்᳚ । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3​ ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ।
யாஶ்ச॒ கூப்யா॒ யாஶ்ச॑ நா॒த்3யா᳚-ஸ்ஸமு॒த்3ரியா:᳚ । யாஶ்ச॑ வைஶ॒ன்தீரு॒த ப்ரா॑ஸ॒சீர்யா: ।
யாஸா॑மஷா॒டா4 மது॑4 ப॒4க்ஷய॑ன்தி । தா ந॒ ஆப:॒ ஶக்3க்3​ ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ॥ 19

நக்ஷத்ரம் - உத்தராஷாடா4, தே3வதா - விஶ்வேதே3வ:
தன்னோ॒ விஶ்வே॒ உப॑ ஶ்ருண்வன்து தே॒3வா: । தத॑3ஷா॒டா4 அ॒பி4ஸம்ய॑ன்து ய॒ஜ்ஞம் ।
தன்னக்ஷ॑த்ரஂ ப்ரத2தாஂ ப॒ஶுப்4ய:॑ । க்ரு॒ஷி-ர்வ்ரு॒ஷ்டி-ர்யஜ॑மானாய கல்பதாம் ।
ஶு॒ப்4ரா: க॒ன்யா॑ யுவ॒தய॑-ஸ்ஸு॒பேஶ॑ஸ: । க॒ர்ம॒க்ருத॑-ஸ்ஸு॒க்ருதோ॑ வீ॒ர்யா॑வதீ: ।
விஶ்வா᳚ன் தே॒3வான், ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்தீ: ।
அ॒ஷா॒டா4: காம॒ முப॑யான்து ய॒ஜ்ஞம் ॥ 2௦

நக்ஷத்ரம் - அபி4ஜித், தே3வதா - ப்3ரஹ்மா
யஸ்மி॒ன் ப்3ரஹ்மா॒ப்4யஜ॑ய॒த்2 ஸர்வ॑மே॒தத் । அ॒முஞ்ச॑ லோ॒க மி॒த3மூ॑ச॒ ஸர்வம்᳚ ।
தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ர-மபி॒4ஜி-த்3வி॒ஜித்ய॑ । ஶ்ரியம்॑ த3தா॒4த்வ-ஹ்ரு॑ணீயமானம் ।
உ॒பௌ4 லோ॒கௌ ப்3ரஹ்ம॑ணா॒ ஸஞ்ஜி॑தே॒மௌ । தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ர-மபி॒4ஜி-த்3விச॑ஷ்டாம் ।
தஸ்மி॑ன் வ॒யஂ ப்ருத॑னா॒ ஸ்ஸஞ்ஜ॑யேம । தன்னோ॑ தே॒3வாஸோ॒ அனு॑ஜானந்து॒ காமம்᳚ ॥ 21

நக்ஷத்ரம் - ஶ்ரவணம், தே3வதா - விஷ்ணு:
ஶ்ரு॒ண்வன்தி॑ ஶ்ரோ॒ணா-ம॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பாம் । புண்யா॑மஸ்யா॒ உப॑ஶ்ருணோமி॒ வாசம்᳚ ।
ம॒ஹீம் தே॒3வீஂ-விഁஷ்ணு॑பத்னீ மஜூ॒ர்யாம் । ப்ர॒தீசீ॑ மேனாகஂ3 ஹ॒விஷா॑ யஜாம: ।
த்ரே॒தா4 விஷ்ணு॑-ருருகா॒3யோ விச॑க்ரமே । ம॒ஹீம் தி3வம்॑ ப்ருதி॒2வீ-ம॒ன்தரி॑க்ஷம் ।
தச்ச்2ரோ॒ணைதி॒ ஶ்ரவ॑-இ॒ச்ச2மா॑னா । புண்ய॒க்3க்॒3 ஶ்லோகம்॒ யஜ॑மானாய க்ருண்வ॒தீ ॥ 22

நக்ஷத்ரம் - ஶ்ரவிஷ்டா, தே3வதா - வஸவ:
அ॒ஷ்டௌ தே॒3வா வஸ॑வஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । சத॑ஸ்ரோ தே॒3வீ ர॒ஜரா:॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: ।
தே ய॒ஜ்ஞஂ பா᳚ன்து॒ ரஜ॑ஸ: ப॒ரஸ்தா᳚த் । ஸம்॒வ॒த்2ஸ॒ரீண॑-ம॒ம்ருதக்3க்॑3 ஸ்வ॒ஸ்தி ।
ய॒ஜ்ஞஂ ந:॑ பான்து॒ வஸ॑வ: பு॒ரஸ்தா᳚த் । த॒3க்ஷி॒ண॒தோ॑-பி4ய॑ன்து॒ ஶ்ரவி॑ஷ்டா2: ।
புண்ய॒ன்னக்ஷ॑த்ரம॒பி4 ஸம்வி॑ஶாம । மா நோ॒ அரா॑தி-ர॒க4ஶ॒க்3ம்॒ ஸாக3ன்ன்॑ ॥ 23

நக்ஷத்ரம் - ஶதபி4ஷக், தே3வதா - வருண:
க்ஷ॒த்ரஸ்ய॒ ராஜா॒ வரு॑ணோதி4ரா॒ஜ: । நக்ஷ॑த்ராணாகஂ3 ஶ॒தபி॑4ஷ॒க்3 வஸி॑ஷ்ட:2 ।
தௌ தே॒3வேப்4ய:॑ க்ருணுதோ தீ॒3ர்க4மாய:॑ । ஶ॒தகஂ3 ஸ॒ஹஸ்ரா॑ பே4ஷ॒ஜானி॑ த4த்த: ।
ய॒ஜ்ஞன்னோ॒ ராஜா॒ வரு॑ண॒ உப॑யாது । தன்னோ॒ விஶ்வே॑ அ॒பி4ஸம்ய॑ன்து தே॒3வா: ।
தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ரகஂ3 ஶ॒தபி॑4ஷக்3 ஜுஷா॒ணம் । தீ॒3ர்க4மாயு:॒ ப்ரதி॑ர-த்3பே4ஷ॒ஜானி॑ ॥ 24

நக்ஷத்ரம் - பூர்வப்ரோஷ்ட2பதா3, தே3வதா - அஜயேகபாத:3
அ॒ஜ ஏக॑பா॒- து3த॑3கா3த் பு॒ரஸ்தா᳚த் । விஶ்வா॑ பூ॒4தானி॑ ப்ரதி॒ மோத॑3மான: ।
தஸ்ய॑ தே॒3வா: ப்ர॑ஸ॒வஂ-யഁ॑ன்தி॒ ஸர்வே᳚ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பா: ।
வி॒ப்4ராஜ॑மான-ஸ்ஸமிதா॒4ன உ॒க்3ர: । ஆன்தரி॑க்ஷ-மருஹ॒த-3த்3க॒3ன்த்3யாம் ।
தகஂ3 ஸூர்யம்॑ தே॒3வ-ம॒ஜமேக॑பாத3ம் । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॒ அனு॑யன்தி॒ ஸர்வே᳚ ॥ 25

நக்ஷத்ரம் - உத்தரப்ரோஷ்ட2பதா3, தே3வதா - அஹிர்பு3த்3த்4னிய:
அஹி॑-ர்பு॒3த்3த்4னிய:॒ ப்ரத॑2மான ஏதி । ஶ்ரேஷ்டோ॑2 தே॒3வானா॑மு॒த மானு॑ஷாணாம் ।
தம் ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணா-ஸ்ஸோ॑ம॒பா-ஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸோ॑ அ॒பி4ர॑க்ஷன்தி॒ ஸர்வே᳚ ।
ச॒த்வார॒ ஏக॑ம॒பி4 கர்ம॑ தே॒3வா: । ப்ரோ॒ஷ்ட॒2ப॒தா3ஸ॒ இதி॒ யான், வத॑3ன்தி ।
தே பு॒3த்3த4னியம்॑ பரி॒ஷத்3யக்3க்॑3 ஸ்து॒வன்த:॑ । அஹிக்3ம்॑ ரக்ஷன்தி॒ நம॑ஸோப॒ ஸத்3ய॑ ॥ 26

நக்ஷத்ரம் - ரேவதீ, தே3வதா - பூஷா
பூ॒ஷா ரே॒வத்யன்வே॑தி॒ பன்தா2ம்᳚ । பு॒ஷ்டி॒பதீ॑ பஶு॒பா வாஜ॑ப3ஸ்த்யௌ ।
இ॒மானி॑ ஹ॒வ்யா ப்ரய॑தா ஜுஷா॒ணா । ஸு॒கை3ர்னோ॒ யானை॒ருப॑யாதாஂ-யഁ॒ஜ்ஞம் ।
க்ஷு॒த்3ரான் ப॒ஶூன் ர॑க்ஷது ரே॒வதீ॑ ந: । கா3வோ॑ நோ॒ அஶ்வா॒க்3ம்॒ அன்வே॑து பூ॒ஷா ।
அன்ன॒க்3ம்॒ ரக்ஷ॑ன்தௌ ப3ஹு॒தா4 விரூ॑பம் । வாஜக்3ம்॑ ஸனுதாம்॒ யஜ॑மானாய ய॒ஜ்ஞம் ॥ 27

நக்ஷத்ரம் - அஶ்வினீ, தே3வதா - அஶ்வினீ தே3வ
தத॒3ஶ்வினா॑-வஶ்வ॒யுஜோ-ப॑யாதாம் । ஶுப॒4ங்க3மி॑ஷ்டௌ2 ஸு॒யமே॑பி॒4ரஶ்வை:᳚ ।
ஸ்வன்னக்ஷ॑த்ரகஂ3 ஹ॒விஷா॒ யஜ॑ன்தௌ । மத்3த்4வா॒-ஸம்ப்ரு॑க்தௌ॒ யஜு॑ஷா॒ ஸம॑க்தௌ ।
யௌ தே॒3வானாம்᳚ பி॒4ஷஜௌ॑ ஹவ்யவா॒ஹௌ । விஶ்வ॑ஸ்ய தூ॒3தா-வ॒ம்ருத॑ஸ்ய கோ॒3பௌ ।
தௌ நக்ஷ॑த்ரம்-ஜுஜுஷா॒ணோ-ப॑யாதாம் । நமோ॒ஶ்விப்4யாம்᳚ க்ருணுமோ-ஶ்வ॒க்3யுப்4யாம்᳚ ॥ 28

நக்ஷத்ரம் - அபப4ரணீ, தே3வதா - யம:
அப॑ பா॒ப்மானம்॒ ப4ர॑ணீ-ர்ப4ரன்து । தத்3ய॒மோ ராஜா॒ ப4க॑3வா॒ன்॒, விச॑ஷ்டாம் ।
லோ॒கஸ்ய॒ ராஜா॑ மஹ॒தோ ம॒ஹான், ஹி । ஸு॒க3ன்ன:॒ பன்தா॒2மப॑4யஂ க்ருணோது ।
யஸ்மி॒-ன்னக்ஷ॑த்ரே ய॒ம ஏதி॒ ராஜா᳚ । யஸ்மி॑ன்னேன-ம॒ப்4யஷி॑ஞ்சன்த தே॒3வா: ।
தத॑3ஸ்ய சி॒த்ரகஂ3 ஹ॒விஷா॑ யஜாம । அப॑ பா॒ப்மானம்॒ ப4ர॑ணீ-ர்ப4ரன்து ॥ 29

அமாவாஸி
நி॒வேஶ॑னீ ஸ॒ங்க3ம॑னீ॒ வஸூ॑னாம்॒ விஶ்வா॑ ரூ॒பாணி॒ வஸூ᳚ன்யா-வே॒ஶய॑ன்தீ ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒-போ॒ஷகஂ3 ஸு॒ப4கா॒3 ரரா॑ணா॒ ஸா ந॒ ஆக॒3ன் வர்ச॑ஸா ஸம்விதா॒3னா ।
யத்தே॑ தே॒3வா அத॑3து4-ர்பா4க॒3தே4ய॒-மமா॑வாஸ்யே ஸம்॒வஸ॑ன்தோ மஹி॒த்வா ।
ஸா நோ॑ ய॒ஜ்ஞஂ பி॑ப்ருஹி விஶ்வவாரே ர॒யின்னோ॑ தே4ஹி ஸுப4கே3 ஸு॒வீரம்᳚ ॥ 3௦

ஓஂ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

சன்த்3ரமா
நவோ॑ நவோ ப4வதி॒ ஜாய॑மா॒னோஹ்னாம்᳚ கே॒து-ரு॒ஷஸா॑ மே॒த்யக்3ரே᳚ ।
பா॒4க3ம் தே॒3வேப்4யோ॒ வித॑3தா4த்யா॒யன் ப்ரச॒ன்த்3ரமா᳚ஸ்திரிதி தீ॒3ர்க4மாயு:॑ ॥
யமா॑தி॒3த்யா அ॒க்3ம்॒ஶுமா᳚ப்யா॒யய॑ன்தி॒ யமக்ஷி॑த॒-மக்ஷி॑தய:॒ பிப॑3ன்தி ।
தேன॑ நோ॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॒ ராப்யா॑யயன்து॒ பு4வ॑னஸ்ய கோ॒3பா: ॥ 31

அஹோ ராத்ர
யே விரூ॑பே॒ ஸம॑னஸா ஸம்வ்யய॑ன்தீ । ஸ॒மா॒னஂ தன்தும்॑ பரிதா-த॒னாதே᳚ ।
வி॒பூ4 ப்ர॒பூ4 அ॑னு॒பூ4 வி॒ஶ்வதோ॑ ஹுவே । தே நோ॒ நக்ஷ॑த்ரே॒ ஹவ॒மாக॑3-மேதம் ।
வ॒யம் தே॒3வீ ப்3ரஹ்ம॑ணா ஸம்விதா॒3னா: । ஸு॒ரத்னா॑ஸோ தே॒3வவீ॑திம்॒ த3தா॑4னா: ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே ஹ॒விஷா॑ வ॒ர்த4ய॑ன்த: । அதி॑ பா॒ப்மான॒-மதி॑முக்த்யா க3மேம ॥ 32

உஷா
ப்ரத்யு॑வ த்3ருஶ்யாய॒தீ । வ்யு॒ச்ச2ன்தீ॑ து3ஹி॒தா தி॒3வ: ।
அ॒போ ம॒ஹீ வ்ரு॑ணுதே॒ சக்ஷு॑ஷா । தமோ॒ ஜ்யோதி॑ஷ்​க்ருணோதி ஸூ॒னரீ᳚ ।
உது॒3 ஸ்த்ரியா᳚ஸ்ஸசதே॒ ஸூர்ய:॑ । ஸ சா॑ உ॒த்3யன்னக்ஷ॑த்ர மர்சி॒மத் ।
த வேது॑3ஷோ॒ வ்யுஷி॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய ச । ஸம்ப॒4க்தேன॑ க3மேமஹி ॥ 33

நக்ஷத்ர:
தன்னோ॒ நக்ஷ॑த்ர மர்சி॒மத் । பா॒4னு॒மத்தேஜ॑ உ॒ச்ச2ர॑த் ।
உப॑ய॒ஜ்ஞ-மி॒ஹாக॑3மத் । ப்ரனக்ஷ॑த்ராய தே॒3வாய॑ । இன்த்3ரா॒யேன்து3க்3ம்॑ ஹவாமஹே ।
ஸ ந॑ ஸ்ஸவி॒தா ஸு॑வத்2ஸ॒னிம் । பு॒ஷ்டி॒தா3ஂ-வீഁ॒ரவ॑த்தமம் ॥ 34

ஸூர்ய:
உது॒3த்யஂ ஜா॒தவே॑த3ஸம் தே॒3வஂ-வഁ॑ஹன்தி கே॒தவ:॑ । த்3ரு॒ஶே விஶ்வா॑ய॒ ஸூர்யம்᳚ ।
சி॒த்ரம் தே॒3வானா॒ முத॑3கா॒3த3னீ॑கம்॒ சக்ஷு॑-ர்மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ணஸ்யா॒க்3னே: ।
ஆப்ரா॒ த்3யாவா॑ப்ருதி॒2வீ அ॒ன்தரி॑க்ஷ॒க்3ம்॒ ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑3தஸ்த॒ஸ்து2ஷ॑ஶ்ச ॥ 35

அதி3தி:
அதி॑3திர்ன உருஷ்ய॒-த்வதி॑3தி:॒ ஶர்ம॑ யச்ச2து । அதி॑3தி: பா॒த்வகஂ3 ஹ॑ஸ:।
ம॒ஹீமூ॒ஷு மா॒தரக்3ம்॑ ஸுவ்ர॒தானா॑-ம்ரு॒தஸ்ய॒ பத்னீ॒ மவ॑ஸே ஹுவேம ।
து॒வி॒க்ஷ॒த்ரா-ம॒ஜர॑ன்தீ முரூ॒சீகஂ3 ஸு॒ஶர்மா॑ண॒-மதி॑3திகஂ3 ஸு॒ப்ரணீ॑திம் ॥ 36

விஷ்ணு:
இ॒தஂ3-விഁஷ்ணு॒-ர்விச॑க்ரமே த்ரே॒தா4 நித॑3தே4 ப॒த3ம் । ஸமூ॑ட4மஸ்ய பாகஂ3 ஸு॒ரே ।
ப்ரதத்3விஷ்ணு॑ ஸ்தவதே வீ॒ர்யா॑ய । ம்ரு॒கோ3 ந பீ॒4ம: கு॑ச॒ரோ கி॑3ரி॒ஷ்டா2: ।
யஸ்யோ॒ருஷு॑ த்ரி॒ஷு வி॒க்ரம॑ணேஷு । அதி॑4க்ஷி॒யன்தி॒ பு4வ॑னானி॒ விஶ்வா᳚ ॥ 37

அக்3னி:
அ॒க்3னி-ர்மூ॒த்3​ர்தா4 தி॒3வ: க॒குத்பதி:॑ ப்ருதி॒2வ்யா அ॒யம் ।
அ॒பாகஂ3 ரேதாக்3ம்॑ஸி ஜின்வதி ।
பு4வோ॑ ய॒ஜ்ஞஸ்ய॒ ரஜ॑ஸஶ்ச நே॒தா யத்ரா॑ நி॒யுத்3பி॒4: ஸச॑ஸே ஶி॒வாபி॑4: ।
தி॒3வி மூ॒த்3​ர்தா4னம்॑ த3தி4ஷே ஸுவ॒ர்॒​ஷாஂ ஜி॒ஹ்வாம॑க்3னே சக்ருஷே ஹவ்ய॒வாஹம்᳚ ॥ 38

அனுமதீ
அனு॑னோ॒த்3யானு॑மதி-ர்ய॒ஜ்ஞம் தே॒3வேஷு॑ மன்யதாம் ।
அ॒க்3னிஶ்ச॑ ஹவ்ய॒வாஹ॑னோ॒ ப4வ॑தாம் தா॒3ஶுஷே॒ மய:॑ ।
அன்வித॑3னுமதே॒ த்வஂ மன்யா॑ஸை॒ ஶஞ்ச॑ ந: க்ருதி4 ।
க்ரத்வே॒ த3க்ஷா॑ய நோ ஹினு॒ ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷி தாரிஷ: ॥ 39

ஹவ்யவாஹ: (அக்3னி:)
ஹ॒வ்ய॒வாஹ॑மபி4-மாதி॒ஷாஹம்᳚ । ர॒க்ஷோ॒ஹணம்॒ ப்ருத॑னாஸு ஜி॒ஷ்ணும் ।
ஜ்யோதி॑ஷ்மன்தம்॒ தீ3த்3ய॑தம்॒ புர॑ன்தி4ம் । அ॒க்3னிக்3க்3​ ஸ்வி॑ஷ்ட॒ க்ருத॒மாஹு॑வேம ।
ஸ்வி॑ஷ்ட மக்3னே அ॒பி4தத் ப்ரு॑ணாஹி । விஶ்வா॑ தே3வ॒ ப்ருத॑னா அ॒பி4ஷ்ய ।
உ॒ருன்ன:॒ பன்தா2ம்᳚ ப்ரதி॒3ஶன் விபா॑4ஹி । ஜ்யோதி॑ஷ்மத்3தே4ஹ்ய॒ ஜர॑ன்ன॒ ஆயு:॑ ॥ 4௦

ஓஂ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಂ (ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟಿ)

ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ - ಅಷ್ಟಕಂ 3, ಪ್ರಶ್ನಃ 1,
ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ - ಕಾಂಡ 3, ಪ್ರಪಾಠಕಃ 5, ಅನುವಾಕಂ 1

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಕೃತ್ತಿಕಾ, ದೇವತಾ - ಅಗ್ನಿಃ
ಓಂ ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನಃ॑ ಪಾತು॒ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ದೇ॒ವಮಿಂ॑ದ್ರಿ॒ಯಮ್ ।
ಇ॒ದಮಾ॑ಸಾಂ-ವಿಁಚಕ್ಷ॒ಣಮ್ । ಹ॒ವಿರಾ॒ಸಂ ಜು॑ಹೋತನ ।
ಯಸ್ಯ॒ ಭಾಂತಿ॑ ರ॒ಶ್ಮಯೋ॒ ಯಸ್ಯ॑ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ಯಸ್ಯೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸರ್ವಾ᳚ ।
ಸ ಕೃತ್ತಿ॑ಕಾಭಿ-ರ॒ಭಿಸಂ॒​ವಁಸಾ॑ನಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು ॥ 1

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ರೋಹಿಣೀ, ದೇವತಾ - ಪ್ರಜಾಪತಿಃ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ ರೋಹಿ॒ಣೀವೇ॑ತು॒ ಪತ್ನೀ᳚ । ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾ ಬೃಹ॒ತೀ ಚಿ॒ತ್ರಭಾ॑ನುಃ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॑ ಸುವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು । ಯಥಾ॒ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॒ಸ್ಸವೀ॑ರಾಃ ।
ರೋ॒ಹಿ॒ಣೀ ದೇ॒ವ್ಯುದ॑ಗಾತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ಮೋದ॑ಮಾನಾ ।
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒-ಮುಪ॑ಯಾತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 2

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಮೃಗಶೀರ್​ಷಃ, ದೇವತಾ - ಸೋಮಃ
ಸೋಮೋ॒ ರಾಜಾ॑ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒​ಷೇಣ॒ ಆಗನ್ನ್॑ । ಶಿ॒ವಂ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಿ॒ಯಮ॑ಸ್ಯ॒ ಧಾಮ॑ ।
ಆ॒ಪ್ಯಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ಜನೇ॑ಷು । ರೇತಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ-ಯಁಜ॑ಮಾನೇ ದಧಾತು ।
ಯತ್ತೇ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಮೃಗಶೀ॒ರ್॒​ಷಮಸ್ತಿ॑ । ಪ್ರಿ॒ಯಗ್ಂ ರಾ॑ಜನ್ ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮಂ ಪ್ರಿ॒ಯಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ತಸ್ಮೈ॑ ತೇ ಸೋಮ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಶನ್ನ॑ ಏಧಿ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಶಂಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥ 3

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಆರ್ದ್ರಾ, ದೇವತಾ - ರುದ್ರಃ
ಆ॒ರ್ದ್ರಯಾ॑ ರು॒ದ್ರಃ ಪ್ರಥ॑ಮಾ ನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪತಿ॑ರಘ್ನಿ॒ಯಾನಾ᳚ಮ್ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮಸ್ಯ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವಿಧೇಮ । ಮಾ ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಗ್ಂ ರೀ॑ರಿಷ॒ನ್ಮೋತ ವೀ॒ರಾನ್ ।
ಹೇ॒ತೀ ರು॒ದ್ರಸ್ಯ॒ ಪರಿ॑ಣೋ ವೃಣಕ್ತು । ಆ॒ರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಜುಷತಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿರ್ನಃ॑ ।
ಪ್ರ॒ಮುಂ॒ಚಮಾ॑ನೌ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪಾ॒ಘಶಗ್ಂ॑ ಸನ್ನು-ದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಮ್ ॥ 4

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಪುನರ್ವಸು, ದೇವತಾ - ಅದಿತಿಃ
ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವ್ಯದಿ॑ತಿ-ಸ್ಪೃಣೋತು । ಪುನ॑ರ್ವಸೂ ನಃ॒ ಪುನ॒ರೇತಾಂ᳚-ಯಁ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಪುನ॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಾ ಅ॒ಭಿಯಂ॑ತು॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪುನಃ॑ ಪುನರ್ವೋ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ ।
ಏ॒ವಾ ನ ದೇ॒ವ್ಯ-ದಿ॑ತಿರನ॒ರ್ವಾ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಭ॒ರ್ತ್ರೀ ಜಗ॑ತಃ ಪ್ರತಿ॒ಷ್ಠಾ ।
ಪುನ॑ರ್ವಸೂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀ । ಪ್ರಿ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒-ಮಪ್ಯೇ॑ತು॒ ಪಾಥಃ॑ ॥ 5

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಪುಷ್ಯಃ, ದೇವತಾ - ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ
ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ ಪ್ರಥ॒ಮಂಜಾಯ॑ಮಾನಃ । ತಿ॒ಷ್ಯಂ॑ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂಬ॑ಭೂವ ।
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಜಿ॒ಷ್ಣುಃ । ದಿ॒ಶೋಽನು॒ ಸರ್ವಾ॒ ಅಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ತಿ॒ಷ್ಯಃ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ॑ದು॒ತ ಮ॑ಧ್ಯ॒ತೋ ನಃ॑ । ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ನಃ॒ ಪರಿ॑ಪಾತು ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ।
ಬಾಧೇ॑ ತಾ॒ಂದ್ವೇಷೋ॒ ಅಭ॑ಯಂ ಕೃಣುತಾಮ್ । ಸು॒ವೀರ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಪತ॑ಯಸ್ಯಾಮ ॥ 6

ನಕ್ಷತ್ರಂ -ಆಶ್ರೇಷಂ, ದೇವತಾ - ಸರ್ಪಾಃ
ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟ᳚ಮ್ । ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ ।
ಯೇ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ-ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ । ತೇನ॑ ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ।
ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ । ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀ-ಮನು॑ಸಂ॒ಚರಂ॑ತಿ ।
ಯೇಷಾ॑ಮಾಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮ᳚ಮ್ । ತೇಭ್ಯ॑-ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑-ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 7

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಮಘಾ, ದೇವತಾ - ಪಿತರಃ
ಉಪ॑ಹೂತಾಃ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಯೇ ಮ॒ಘಾಸು॑ । ಮನೋ॑ಜವಸ-ಸ್ಸು॒ಕೃತ॑-ಸ್ಸುಕೃ॒ತ್ಯಾಃ ।
ತೇ ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ । ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪ್ರಯ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ ।
ಯೇ ಅ॑ಗ್ನಿದ॒ಗ್ಧಾ ಯೇಽನ॑ಗ್ನಿ-ದಗ್ಧಾಃ । ಯೇ॑ಽಮುಲ್ಲೋ॒ಕಂ ಪಿ॒ತರಃ॑, ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ ।
ಯಾಗ್ಗ್​ಶ್ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಯಾಗ್ಂ ಉ॑ ಚ॒ ನ ಪ್ರ॑ವಿ॒ದ್ಮ । ಮ॒ಘಾಸು॑ ಯ॒ಜ್ಞಗ್ಂ ಸುಕೃ॑ತಂ ಜುಷಂತಾಮ್ ॥ 8

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಪೂರ್ವಫಲ್ಗುನೀ, ದೇವತಾ - ಅರ್ಯಮಾ
ಗವಾಂ॒ ಪತಿಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀ-ನಾಮಸಿ॒ ತ್ವಮ್ । ತದ॑ರ್ಯಮನ್ವರುಣ ಮಿತ್ರ॒ ಚಾರು॑ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ವ॒ಯಗ್ಂ ಸ॑ನಿ॒ತಾರಗ್ಂ॑ ಸನೀ॒ನಾಮ್ । ಜೀ॒ವಾ ಜೀವಂ॑ತ॒ಮುಪ॒ ಸಂ​ವಿಁ॑ಶೇಮ ।
ಯೇನೇ॒ಮಾ ವಿಶ್ವಾ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ಸಂಜಿ॑ತಾ । ಯಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ನುಸಂ॒​ಯಁಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ ।
ಅ॒ರ್ಯ॒ಮಾ ರಾಜಾ॒ಽಜರ॒ಸ್ತು ವಿ॑ಷ್ಮಾನ್ । ಫಲ್ಗು॑ನೀನಾ-ಮೃಷ॒ಭೋ ರೋ॑ರವೀತಿ ॥ 9

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುನೀ, ದೇವತಾ - ಭಗಃ
ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಗವೋ ಭಗಾಸಿ । ತತ್ತ್ವಾ॑ ವಿದುಃ॒ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒-ಸ್ತಸ್ಯ॑ ವಿತ್ತಾತ್ ।
ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑-ಕ್ಷ॒ತ್ರಮ॒ಜರಗ್ಂ॑ ಸು॒ವೀರ್ಯ᳚ಮ್ । ಗೋಮ॒ದಶ್ವ॑-ವ॒ದುಪ॒ಸನ್ನು॑-ದೇ॒ಹ ।
ಭಗೋ॑ಹ ದಾ॒ತಾ ಭಗ॒ ಇತ್ಪ್ರ॑ದಾ॒ತಾ । ಭಗೋ॑ ದೇ॒ವೀಃ ಫಲ್ಗು॑ನೀ॒-ರಾವಿ॑ವೇಶ ।
ಭಗ॒ಸ್ಯೇತ್ತಂ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ ಗ॑ಮೇಮ । ಯತ್ರ॑ ದೇ॒ವೈ-ಸ್ಸ॑ಧ॒ಮಾದಂ॑ ಮದೇಮ ॥ 10

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಹಸ್ತಃ, ದೇವತಾ - ಸವಿತಾ
ಆಯಾ॑ತು ದೇ॒ವ-ಸ್ಸ॑ವಿ॒ತೋ ಪ॑ಯಾತು । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸು॒ವೃತಾ॒ ರಥೇ॑ನ ।
ವಹ॒ನ॒, ಹಸ್ತಗ್ಂ॑ ಸು॒ಭಗಂ॑-ವಿಁದ್ಮ॒ನಾಪ॑ಸಮ್ । ಪ್ರ॒ಯಚ್ಛಂ॑ತಂ॒ ಪಪು॑ರಿಂ॒ ಪುಣ್ಯ॒ಮಚ್ಛ॑ ।
ಹಸ್ತಃ॒ ಪ್ರಯ॑ಚ್ಛ ತ್ವ॒ಮೃತಂ॒-ವಁಸೀ॑ಯಃ । ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನ॒ ಪ್ರತಿ॑ಗೃಭ್ಣೀಮ ಏನತ್ ।
ದಾ॒ತಾರ॑-ಮ॒ದ್ಯ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ವಿ॑ದೇಯ । ಯೋ ನೋ॒ ಹಸ್ತಾ॑ಯ ಪ್ರಸು॒ವಾತಿ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 11

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಚಿತ್ರಾ, ದೇವತಾ - ತ್ವಷ್ಟಾ
ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ-ಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ ಚಿ॒ತ್ರಾಮ್ । ಸು॒ಭಗ್ಂ ಸ॑ಸಂ​ಯುಁವ॒ತಿಗ್ಂ ರೋಚ॑ಮಾನಾಮ್ ।
ನಿ॒ವೇ॒ಶಯ॑-ನ್ನ॒ಮೃತಾ॒-ನ್ಮರ್ತ್ಯಾಗ್ಗ್॑ಶ್ಚ । ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ಪಿ॒ಗ್ಂ॒ಶನ್ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ತನ್ನ॒ಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ॒ ತದು॑ ಚಿ॒ತ್ರಾ ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯ᳚ಮ್ ।
ತನ್ನಃ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ-ವೀಁ॒ರವ॑ತೀಗ್ಂ ಸನೋತು । ಗೋಭಿ॑ರ್ನೋ॒ ಅಶ್ವೈ॒-ಸ್ಸಮ॑ನಕ್ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 12

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಸ್ವಾತೀ, ದೇವತಾ - ವಾಯುಃ
ವಾ॒ಯು-ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರ-ಮ॒ಭ್ಯೇ॑ತಿ॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ᳚ಮ್ । ತಿ॒ಗ್ಮಶೃಂ॑ಗೋ ವೃಷ॒ಭೋ ರೋರು॑ವಾಣಃ ।
ಸ॒ಮೀ॒ರಯ॒ನ್ ಭುವ॑ನಾ ಮಾತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ । ಅಪ॒ ದ್ವೇಷಾಗ್ಂ॑ಸಿ ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತೀಃ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಾ॒ಯಸ್ತದು॒ ನಿಷ್ಟ್ಯಾ॑ ಶೃಣೋತು । ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಭೂರಿ॒ದಾ ಅ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯ᳚ಮ್ ।
ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮ᳚ಮ್ । ಯಥಾ॒ ತರೇ॑ಮ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 13

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ವಿಶಾಖಾ, ದೇವತಾ - ಇಂದ್ರಾಗ್ನೀ
ದೂ॒ರಮ॒ಸ್ಮಚ್ಛತ್ರ॑ವೋ ಯಂತು ಭೀ॒ತಾಃ । ತದಿಂ॑ದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಕೃ॑ಣುತಾಂ॒ ತದ್ವಿಶಾ॑ಖೇ ।
ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾ ಅನು॑ಮದಂತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ । ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒-ದಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾ॒-ಮಧಿ॑ಪತ್ನೀ॒ ವಿಶಾ॑ಖೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾ॑-ವಿಂದ್ರಾ॒ಗ್ನೀ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ ।
ವಿಷೂ॑ಚ॒-ಶ್ಶತ್ರೂ॑ನಪ॒ಬಾಧ॑ಮಾನೌ । ಅಪ॒ಕ್ಷುಧ॑-ನ್ನುದತಾ॒ಮರಾ॑ತಿಮ್ ॥ 14

ಪೌರ್ಣಮಾಸಿ
ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪ॒ಶ್ಚಾದು॒ತ ಪೂ॒ರ್ಣಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಉನ್ಮ॑ಧ್ಯ॒ತಃ ಪೌ᳚ರ್ಣಮಾ॒ಸೀ ಜಿ॑ಗಾಯ ।
ತಸ್ಯಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ಅಧಿ॑ ಸಂ॒-ವಁಸಂ॑ತಃ । ಉ॒ತ್ತ॒ಮೇ ನಾಕ॑ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯಂತಾಮ್ ।
ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಸು॒ವರ್ಚಾ॑ ಯುವ॒ತಿ-ಸ್ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ । ಪೌ॒ರ್ಣ॒ಮಾ॒ಸ್ಯುದ॑ಗಾ॒-ಚ್ಛೋಭ॑ಮಾನಾ ।
ಆ॒ಪ್ಯಾ॒ಯಯಂ॑ತೀ ದುರಿ॒ತಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ । ಉ॒ರುಂ ದುಹಾಂ॒-ಯಁಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 15

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಅನೂರಾಧಾ, ದೇವತಾ - ಮಿತ್ರಃ
ಋ॒ದ್ಧ್ಯಾಸ್ಮ॑ ಹ॒ವ್ಯೈ-ರ್ನಮ॑ಸೋಪ॒-ಸದ್ಯ॑ । ಮಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಂ ಮಿ॑ತ್ರ॒ಧೇಯ॑ನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತಃ । ಶ॒ತಂ ಜೀ॑ವೇಮ ಶ॒ರದ॒-ಸ್ಸವೀ॑ರಾಃ ।
ಚಿ॒ತ್ರಂ-ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒-ಮುದ॑ಗಾ-ತ್ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅ॒ನೂ॒ರಾ॒ಧಾ ಸ॒ ಇತಿ॒ ಯದ್ವದಂ॑ತಿ ।
ತನ್ಮಿ॒ತ್ರ ಏ॑ತಿ ಪ॒ಥಿಭಿ॑-ರ್ದೇವ॒ಯಾನೈಃ᳚ । ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಯಯೈ॒-ರ್ವಿತ॑ತೈ-ರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ॥ 16

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ, ದೇವತಾ - ಇಂದ್ರಃ
ಇಂದ್ರೋ᳚ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ ಮನು॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮೇತಿ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ ವೃ॒ತ್ರಂ-ವೃಁ॑ತ್ರ॒ ತೂರ್ಯೇ॑ ತ॒ತಾರ॑ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ವ॒ಯ-ಮ॒ಮೃತಂ॒ ದುಹಾ॑ನಾಃ । ಕ್ಷುಧಂ॑ತರೇಮ॒ ದುರಿ॑ತಿಂ॒ ದುರಿ॑ಷ್ಟಿಮ್ ।
ಪು॒ರಂ॒ದ॒ರಾಯ॑ ವೃಷ॒ಭಾಯ॑ ಧೃ॒ಷ್ಣವೇ᳚ । ಅಷಾ॑ಢಾಯ॒ ಸಹ॑ಮಾನಾಯ ಮೀ॒ಢುಷೇ᳚ ।
ಇಂದ್ರಾ॑ಯ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾ ಮಧು॑ಮ॒ದ್ದುಹಾ॑ನಾ । ಉ॒ರುಂ ಕೃ॑ಣೋತು॒ ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಲೋ॒ಕಮ್ ॥ 17

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಮೂಲಂ, ದೇವತಾ - ಪ್ರಜಾಪತಿಃ
ಮೂಲಂ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಂ-ವೀಁ॒ರವ॑ತೀಂ-ವಿಁದೇಯ । ಪರಾ᳚ಚ್ಯೇತು॒ ನಿರ್​ಋ॑ತಿಃ ಪರಾ॒ಚಾ ।
ಗೋಭಿ॒-ರ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ॒ಶುಭಿ॒-ಸ್ಸಮ॑ಕ್ತಮ್ । ಅಹ॑-ರ್ಭೂಯಾ॒-ದ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ॒ ಮಹ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಅಹ॑ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॑ವಿ॒ತೇ ದ॑ಧಾತು । ಮೂಲಂ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ॒ಮಿತಿ॒ ಯದ್ವದಂ॑ತಿ ।
ಪರಾ॑ಚೀಂ-ವಾಁ॒ಚಾ ನಿರ್​ಋ॑ತಿಂ ನುದಾಮಿ । ಶಿ॒ವಂ ಪ್ರ॒ಜಾಯೈ॑ ಶಿ॒ವಮ॑ಸ್ತು॒ ಮಹ್ಯ᳚ಮ್ ॥ 18

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ, ದೇವತಾ - ಆಪಃ
ಯಾ ದಿ॒ವ್ಯಾ ಆಪಃ॒ ಪಯ॑ಸಾ ಸಂಬಭೂ॒ವುಃ । ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ ಉ॒ತ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೀ॒ರ್ಯಾಃ ।
ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮ᳚ಮ್ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್​ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ।
ಯಾಶ್ಚ॒ ಕೂಪ್ಯಾ॒ ಯಾಶ್ಚ॑ ನಾ॒ದ್ಯಾ᳚-ಸ್ಸಮು॒ದ್ರಿಯಾಃ᳚ । ಯಾಶ್ಚ॑ ವೈಶಂ॒ತೀರು॒ತ ಪ್ರಾ॑ಸ॒ಚೀರ್ಯಾಃ ।
ಯಾಸಾ॑ಮಷಾ॒ಢಾ ಮಧು॑ ಭ॒ಕ್ಷಯಂ॑ತಿ । ತಾ ನ॒ ಆಪಃ॒ ಶಗ್ಗ್​ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥ 19

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ, ದೇವತಾ - ವಿಶ್ವೇದೇವಃ
ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॒ ಉಪ॑ ಶೃಣ್ವಂತು ದೇ॒ವಾಃ । ತದ॑ಷಾ॒ಢಾ ಅ॒ಭಿಸಂ​ಯಁಂ॑ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ತನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ ಪ್ರಥತಾಂ ಪ॒ಶುಭ್ಯಃ॑ । ಕೃ॒ಷಿ-ರ್ವೃ॒ಷ್ಟಿ-ರ್ಯಜ॑ಮಾನಾಯ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ।
ಶು॒ಭ್ರಾಃ ಕ॒ನ್ಯಾ॑ ಯುವ॒ತಯ॑-ಸ್ಸು॒ಪೇಶ॑ಸಃ । ಕ॒ರ್ಮ॒ಕೃತ॑-ಸ್ಸು॒ಕೃತೋ॑ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ವತೀಃ ।
ವಿಶ್ವಾ᳚ನ್ ದೇ॒ವಾನ್, ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತೀಃ ।
ಅ॒ಷಾ॒ಢಾಃ ಕಾಮ॒ ಮುಪ॑ಯಾಂತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 20

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಅಭಿಜಿತ್, ದೇವತಾ - ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಭ್ಯಜ॑ಯ॒ಥ್ ಸರ್ವ॑ಮೇ॒ತತ್ । ಅ॒ಮುಂಚ॑ ಲೋ॒ಕ ಮಿ॒ದಮೂ॑ಚ॒ ಸರ್ವ᳚ಮ್ ।
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ-ಮಭಿ॒ಜಿ-ದ್ವಿ॒ಜಿತ್ಯ॑ । ಶ್ರಿಯಂ॑ ದಧಾ॒ತ್ವ-ಹೃ॑ಣೀಯಮಾನಮ್ ।
ಉ॒ಭೌ ಲೋ॒ಕೌ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ಸಂಜಿ॑ತೇ॒ಮೌ । ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ-ಮಭಿ॒ಜಿ-ದ್ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ ।
ತಸ್ಮಿ॑ನ್ ವ॒ಯಂ ಪೃತ॑ನಾ॒ ಸ್ಸಂಜ॑ಯೇಮ । ತನ್ನೋ॑ ದೇ॒ವಾಸೋ॒ ಅನು॑ಜಾನಂತು॒ ಕಾಮ᳚ಮ್ ॥ 21

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಶ್ರವಣಂ, ದೇವತಾ - ವಿಷ್ಣುಃ
ಶೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಶ್ರೋ॒ಣಾ-ಮ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಮ್ । ಪುಣ್ಯಾ॑ಮಸ್ಯಾ॒ ಉಪ॑ಶೃಣೋಮಿ॒ ವಾಚ᳚ಮ್ ।
ಮ॒ಹೀಂ ದೇ॒ವೀಂ-ವಿಁಷ್ಣು॑ಪತ್ನೀ ಮಜೂ॒ರ್ಯಾಮ್ । ಪ್ರ॒ತೀಚೀ॑ ಮೇನಾಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮಃ ।
ತ್ರೇ॒ಧಾ ವಿಷ್ಣು॑-ರುರುಗಾ॒ಯೋ ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ । ಮ॒ಹೀಂ ದಿವಂ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ-ಮಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ತಚ್ಛ್ರೋ॒ಣೈತಿ॒ ಶ್ರವ॑-ಇ॒ಚ್ಛಮಾ॑ನಾ । ಪುಣ್ಯ॒ಗ್ಗ್॒ ಶ್ಲೋಕಂ॒-ಯಁಜ॑ಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವ॒ತೀ ॥ 22

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಶ್ರವಿಷ್ಟಾ, ದೇವತಾ - ವಸವಃ
ಅ॒ಷ್ಟೌ ದೇ॒ವಾ ವಸ॑ವಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಚತ॑ಸ್ರೋ ದೇ॒ವೀ ರ॒ಜರಾಃ॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ತೇ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಾಂ᳚ತು॒ ರಜ॑ಸಃ ಪ॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಸಂ॒​ವಁ॒ಥ್ಸ॒ರೀಣ॑-ಮ॒ಮೃತಗ್ಗ್॑ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ ನಃ॑ ಪಾಂತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ದ॒ಕ್ಷಿ॒ಣ॒ತೋ॑-ಽಭಿಯಂ॑ತು॒ ಶ್ರವಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ಪುಣ್ಯ॒ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಮ॒ಭಿ ಸಂ​ವಿಁ॑ಶಾಮ । ಮಾ ನೋ॒ ಅರಾ॑ತಿ-ರ॒ಘಶ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾಗನ್ನ್॑ ॥ 23

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಶತಭಿಷಕ್, ದೇವತಾ - ವರುಣಃ
ಕ್ಷ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋಽಧಿರಾ॒ಜಃ । ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಾಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷ॒ಗ್ ವಸಿ॑ಷ್ಠಃ ।
ತೌ ದೇ॒ವೇಭ್ಯಃ॑ ಕೃಣುತೋ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯಃ॑ । ಶ॒ತಗ್ಂ ಸ॒ಹಸ್ರಾ॑ ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ಧತ್ತಃ ।
ಯ॒ಜ್ಞನ್ನೋ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣ॒ ಉಪ॑ಯಾತು । ತನ್ನೋ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಅ॒ಭಿಸಂ​ಯಁಂ॑ತು ದೇ॒ವಾಃ ।
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಶ॒ತಭಿ॑ಷಗ್ ಜುಷಾ॒ಣಮ್ । ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॒ ಪ್ರತಿ॑ರ-ದ್ಭೇಷ॒ಜಾನಿ॑ ॥ 24

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಪೂರ್ವಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ, ದೇವತಾ - ಅಜಯೇಕಪಾದಃ
ಅ॒ಜ ಏಕ॑ಪಾ॒- ದುದ॑ಗಾತ್ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ ಪ್ರತಿ॒ ಮೋದ॑ಮಾನಃ ।
ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ್ರ॑ಸ॒ವಂ-ಯಁಂ॑ತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ।
ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನ-ಸ್ಸಮಿಧಾ॒ನ ಉ॒ಗ್ರಃ । ಆಽಂತರಿ॑ಕ್ಷ-ಮರುಹ॒ದ-ದ್ಗಂ॒ದ್ಯಾಮ್ ।
ತಗ್ಂ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೇ॒ವ-ಮ॒ಜಮೇಕ॑ಪಾದಮ್ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॒ ಅನು॑ಯಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ॥ 25

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಉತ್ತರಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ, ದೇವತಾ - ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ನಿಯಃ
ಅಹಿ॑-ರ್ಬು॒ದ್ಧ್ನಿಯಃ॒ ಪ್ರಥ॑ಮಾನ ಏತಿ । ಶ್ರೇಷ್ಠೋ॑ ದೇ॒ವಾನಾ॑ಮು॒ತ ಮಾನು॑ಷಾಣಾಮ್ ।
ತಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಾ-ಸ್ಸೋ॑ಮ॒ಪಾ-ಸ್ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸೋ॑ ಅ॒ಭಿರ॑ಕ್ಷಂತಿ॒ ಸರ್ವೇ᳚ ।
ಚ॒ತ್ವಾರ॒ ಏಕ॑ಮ॒ಭಿ ಕರ್ಮ॑ ದೇ॒ವಾಃ । ಪ್ರೋ॒ಷ್ಠ॒ಪ॒ದಾಸ॒ ಇತಿ॒ ಯಾನ್, ವದಂ॑ತಿ ।
ತೇ ಬು॒ದ್ಧನಿಯಂ॑ ಪರಿ॒ಷದ್ಯಗ್ಗ್॑ ಸ್ತು॒ವಂತಃ॑ । ಅಹಿಗ್ಂ॑ ರಕ್ಷಂತಿ॒ ನಮ॑ಸೋಪ॒ ಸದ್ಯ॑ ॥ 26

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ರೇವತೀ, ದೇವತಾ - ಪೂಷಾ
ಪೂ॒ಷಾ ರೇ॒ವತ್ಯನ್ವೇ॑ತಿ॒ ಪಂಥಾ᳚ಮ್ । ಪು॒ಷ್ಟಿ॒ಪತೀ॑ ಪಶು॒ಪಾ ವಾಜ॑ಬಸ್ತ್ಯೌ ।
ಇ॒ಮಾನಿ॑ ಹ॒ವ್ಯಾ ಪ್ರಯ॑ತಾ ಜುಷಾ॒ಣಾ । ಸು॒ಗೈರ್ನೋ॒ ಯಾನೈ॒ರುಪ॑ಯಾತಾಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಕ್ಷು॒ದ್ರಾನ್ ಪ॒ಶೂನ್ ರ॑ಕ್ಷತು ರೇ॒ವತೀ॑ ನಃ । ಗಾವೋ॑ ನೋ॒ ಅಶ್ವಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನ್ವೇ॑ತು ಪೂ॒ಷಾ ।
ಅನ್ನ॒ಗ್ಂ॒ ರಕ್ಷಂ॑ತೌ ಬಹು॒ಧಾ ವಿರೂ॑ಪಮ್ । ವಾಜಗ್ಂ॑ ಸನುತಾಂ॒-ಯಁಜ॑ಮಾನಾಯ ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ॥ 27

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಅಶ್ವಿನೀ, ದೇವತಾ - ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವ
ತದ॒ಶ್ವಿನಾ॑-ವಶ್ವ॒ಯುಜೋ-ಪ॑ಯಾತಾಮ್ । ಶುಭಂ॒ಗಮಿ॑ಷ್ಠೌ ಸು॒ಯಮೇ॑ಭಿ॒ರಶ್ವೈಃ᳚ ।
ಸ್ವನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॒ ಯಜಂ॑ತೌ । ಮದ್ಧ್ವಾ॒-ಸಂಪೃ॑ಕ್ತೌ॒ ಯಜು॑ಷಾ॒ ಸಮ॑ಕ್ತೌ ।
ಯೌ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಭಿ॒ಷಜೌ॑ ಹವ್ಯವಾ॒ಹೌ । ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ದೂ॒ತಾ-ವ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ಗೋ॒ಪೌ ।
ತೌ ನಕ್ಷ॑ತ್ರಂ-ಜುಜುಷಾ॒ಣೋ-ಪ॑ಯಾತಾಮ್ । ನಮೋ॒ಽಶ್ವಿಭ್ಯಾಂ᳚ ಕೃಣುಮೋ-ಽಶ್ವ॒ಗ್ಯುಭ್ಯಾ᳚ಮ್ ॥ 28

ನಕ್ಷತ್ರಂ - ಅಪಭರಣೀ, ದೇವತಾ - ಯಮಃ
ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀ-ರ್ಭರಂತು । ತದ್ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ॒ ಭಗ॑ವಾ॒ನ್॒, ವಿಚ॑ಷ್ಟಾಮ್ ।
ಲೋ॒ಕಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ॑ ಮಹ॒ತೋ ಮ॒ಹಾನ್, ಹಿ । ಸು॒ಗನ್ನಃ॒ ಪಂಥಾ॒ಮಭ॑ಯಂ ಕೃಣೋತು ।
ಯಸ್ಮಿ॒-ನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ ಯ॒ಮ ಏತಿ॒ ರಾಜಾ᳚ । ಯಸ್ಮಿ॑ನ್ನೇನ-ಮ॒ಭ್ಯಷಿಂ॑ಚಂತ ದೇ॒ವಾಃ ।
ತದ॑ಸ್ಯ ಚಿ॒ತ್ರಗ್ಂ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ಯಜಾಮ । ಅಪ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನಂ॒ ಭರ॑ಣೀ-ರ್ಭರಂತು ॥ 29

ಅಮಾವಾಸಿ
ನಿ॒ವೇಶ॑ನೀ ಸಂ॒ಗಮ॑ನೀ॒ ವಸೂ॑ನಾಂ॒-ವಿಁಶ್ವಾ॑ ರೂ॒ಪಾಣಿ॒ ವಸೂ᳚ನ್ಯಾ-ವೇ॒ಶಯಂ॑ತೀ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒-ಪೋ॒ಷಗ್ಂ ಸು॒ಭಗಾ॒ ರರಾ॑ಣಾ॒ ಸಾ ನ॒ ಆಗ॒ನ್ ವರ್ಚ॑ಸಾ ಸಂ​ವಿಁದಾ॒ನಾ ।
ಯತ್ತೇ॑ ದೇ॒ವಾ ಅದ॑ಧು-ರ್ಭಾಗ॒ಧೇಯ॒-ಮಮಾ॑ವಾಸ್ಯೇ ಸಂ॒​ವಁಸಂ॑ತೋ ಮಹಿ॒ತ್ವಾ ।
ಸಾ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಪಿ॑ಪೃಹಿ ವಿಶ್ವವಾರೇ ರ॒ಯಿನ್ನೋ॑ ಧೇಹಿ ಸುಭಗೇ ಸು॒ವೀರ᳚ಮ್ ॥ 30

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

ಚಂದ್ರಮಾ
ನವೋ॑ ನವೋ ಭವತಿ॒ ಜಾಯ॑ಮಾ॒ನೋಽಹ್ನಾಂ᳚ ಕೇ॒ತು-ರು॒ಷಸಾ॑ ಮೇ॒ತ್ಯಗ್ರೇ᳚ ।
ಭಾ॒ಗಂ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ವಿದ॑ಧಾತ್ಯಾ॒ಯನ್ ಪ್ರಚಂ॒ದ್ರಮಾ᳚ಸ್ತಿರಿತಿ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॑ ॥
ಯಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಾ ಅ॒ಗ್ಂ॒ಶುಮಾ᳚ಪ್ಯಾ॒ಯಯಂ॑ತಿ॒ ಯಮಕ್ಷಿ॑ತ॒-ಮಕ್ಷಿ॑ತಯಃ॒ ಪಿಬಂ॑ತಿ ।
ತೇನ॑ ನೋ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॒ ರಾಪ್ಯಾ॑ಯಯಂತು॒ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪಾಃ ॥ 31

ಅಹೋ ರಾತ್ರ
ಯೇ ವಿರೂ॑ಪೇ॒ ಸಮ॑ನಸಾ ಸಂ​ವ್ಯಁಯಂ॑ತೀ । ಸ॒ಮಾ॒ನಂ ತಂತುಂ॑ ಪರಿತಾ-ತ॒ನಾತೇ᳚ ।
ವಿ॒ಭೂ ಪ್ರ॒ಭೂ ಅ॑ನು॒ಭೂ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ಹುವೇ । ತೇ ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರೇ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑-ಮೇತಮ್ ।
ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಸಂ​ವಿಁದಾ॒ನಾಃ । ಸು॒ರತ್ನಾ॑ಸೋ ದೇ॒ವವೀ॑ತಿಂ॒ ದಧಾ॑ನಾಃ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತಃ । ಅತಿ॑ ಪಾ॒ಪ್ಮಾನ॒-ಮತಿ॑ಮುಕ್ತ್ಯಾ ಗಮೇಮ ॥ 32

ಉಷಾ
ಪ್ರತ್ಯು॑ವ ದೃಶ್ಯಾಯ॒ತೀ । ವ್ಯು॒ಚ್ಛಂತೀ॑ ದುಹಿ॒ತಾ ದಿ॒ವಃ ।
ಅ॒ಪೋ ಮ॒ಹೀ ವೃ॑ಣುತೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ । ತಮೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್​ಕೃಣೋತಿ ಸೂ॒ನರೀ᳚ ।
ಉದು॒ ಸ್ತ್ರಿಯಾ᳚ಸ್ಸಚತೇ॒ ಸೂರ್ಯಃ॑ । ಸ ಚಾ॑ ಉ॒ದ್ಯನ್ನಕ್ಷ॑ತ್ರ ಮರ್ಚಿ॒ಮತ್ ।
ತ ವೇದು॑ಷೋ॒ ವ್ಯುಷಿ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ಚ । ಸಂಭ॒ಕ್ತೇನ॑ ಗಮೇಮಹಿ ॥ 33

ನಕ್ಷತ್ರಃ
ತನ್ನೋ॒ ನಕ್ಷ॑ತ್ರ ಮರ್ಚಿ॒ಮತ್ । ಭಾ॒ನು॒ಮತ್ತೇಜ॑ ಉ॒ಚ್ಛರ॑ತ್ ।
ಉಪ॑ಯ॒ಜ್ಞ-ಮಿ॒ಹಾಗ॑ಮತ್ । ಪ್ರನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಯ ದೇ॒ವಾಯ॑ । ಇಂದ್ರಾ॒ಯೇಂದುಗ್ಂ॑ ಹವಾಮಹೇ ।
ಸ ನ॑ ಸ್ಸವಿ॒ತಾ ಸು॑ವಥ್ಸ॒ನಿಮ್ । ಪು॒ಷ್ಟಿ॒ದಾಂ-ವೀಁ॒ರವ॑ತ್ತಮಮ್ ॥ 34

ಸೂರ್ಯಃ
ಉದು॒ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ-ವಁ॑ಹಂತಿ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ॒ ಸೂರ್ಯ᳚ಮ್ ।
ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ ಮುದ॑ಗಾ॒ದನೀ॑ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು॑-ರ್ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ ।
ಆಽಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ॒ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ॥ 35

ಅದಿತಿಃ
ಅದಿ॑ತಿರ್ನ ಉರುಷ್ಯ॒-ತ್ವದಿ॑ತಿಃ॒ ಶರ್ಮ॑ ಯಚ್ಛತು । ಅದಿ॑ತಿಃ ಪಾ॒ತ್ವಗ್ಂ ಹ॑ಸಃ।
ಮ॒ಹೀಮೂ॒ಷು ಮಾ॒ತರಗ್ಂ॑ ಸುವ್ರ॒ತಾನಾ॑-ಮೃ॒ತಸ್ಯ॒ ಪತ್ನೀ॒ ಮವ॑ಸೇ ಹುವೇಮ ।
ತು॒ವಿ॒ಕ್ಷ॒ತ್ರಾ-ಮ॒ಜರಂ॑ತೀ ಮುರೂ॒ಚೀಗ್ಂ ಸು॒ಶರ್ಮಾ॑ಣ॒-ಮದಿ॑ತಿಗ್ಂ ಸು॒ಪ್ರಣೀ॑ತಿಮ್ ॥ 36

ವಿಷ್ಣುಃ
ಇ॒ದಂ-ವಿಁಷ್ಣು॒-ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇ ಪ॒ದಮ್ । ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ।
ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು॑ ಸ್ತವತೇ ವೀ॒ರ್ಯಾ॑ಯ । ಮೃ॒ಗೋ ನ ಭೀ॒ಮಃ ಕು॑ಚ॒ರೋ ಗಿ॑ರಿ॒ಷ್ಠಾಃ ।
ಯಸ್ಯೋ॒ರುಷು॑ ತ್ರಿ॒ಷು ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣೇಷು । ಅಧಿ॑ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॒ ಭುವ॑ನಾನಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ॥ 37

ಅಗ್ನಿಃ
ಅ॒ಗ್ನಿ-ರ್ಮೂ॒ದ್​ರ್ಧಾ ದಿ॒ವಃ ಕ॒ಕುತ್ಪತಿಃ॑ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯಾ ಅ॒ಯಮ್ ।
ಅ॒ಪಾಗ್ಂ ರೇತಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಿನ್ವತಿ ।
ಭುವೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಸ್ಯ॒ ರಜ॑ಸಶ್ಚ ನೇ॒ತಾ ಯತ್ರಾ॑ ನಿ॒ಯುದ್ಭಿಃ॒ ಸಚ॑ಸೇ ಶಿ॒ವಾಭಿಃ॑ ।
ದಿ॒ವಿ ಮೂ॒ದ್​ರ್ಧಾನಂ॑ ದಧಿಷೇ ಸುವ॒ರ್॒​ಷಾಂ ಜಿ॒ಹ್ವಾಮ॑ಗ್ನೇ ಚಕೃಷೇ ಹವ್ಯ॒ವಾಹಂ᳚ ॥ 38

ಅನುಮತೀ
ಅನು॑ನೋ॒ಽದ್ಯಾನು॑ಮತಿ-ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ದೇ॒ವೇಷು॑ ಮನ್ಯತಾಮ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಹವ್ಯ॒ವಾಹ॑ನೋ॒ ಭವ॑ತಾಂ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ಮಯಃ॑ ।
ಅನ್ವಿದ॑ನುಮತೇ॒ ತ್ವಂ ಮನ್ಯಾ॑ಸೈ॒ ಶಂಚ॑ ನಃ ಕೃಧಿ ।
ಕ್ರತ್ವೇ॒ ದಕ್ಷಾ॑ಯ ನೋ ಹಿನು॒ ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷಃ ॥ 39

ಹವ್ಯವಾಹಃ (ಅಗ್ನಿಃ)
ಹ॒ವ್ಯ॒ವಾಹ॑ಮಭಿ-ಮಾತಿ॒ಷಾಹ᳚ಮ್ । ರ॒ಕ್ಷೋ॒ಹಣಂ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಜಿ॒ಷ್ಣುಮ್ ।
ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮಂತಂ॒ ದೀದ್ಯ॑ತಂ॒ ಪುರಂ॑ಧಿಮ್ । ಅ॒ಗ್ನಿಗ್ಗ್​ ಸ್ವಿ॑ಷ್ಟ॒ ಕೃತ॒ಮಾಹು॑ವೇಮ ।
ಸ್ವಿ॑ಷ್ಟ ಮಗ್ನೇ ಅ॒ಭಿತತ್ ಪೃ॑ಣಾಹಿ । ವಿಶ್ವಾ॑ ದೇವ॒ ಪೃತ॑ನಾ ಅ॒ಭಿಷ್ಯ ।
ಉ॒ರುನ್ನಃ॒ ಪಂಥಾಂ᳚ ಪ್ರದಿ॒ಶನ್ ವಿಭಾ॑ಹಿ । ಜ್ಯೋತಿ॑ಷ್ಮದ್ಧೇಹ್ಯ॒ ಜರ॑ನ್ನ॒ ಆಯುಃ॑ ॥ 40

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

നക്ഷത്ര സൂക്തമ് (നക്ഷത്രേഷ്ടി)

തൈത്തിരീയ ബ്രാഹ്മണ - അഷ്ടകം 3, പ്രശ്നഃ 1,
തൈത്തിരീയ സംഹിതാ - കാംഡ 3, പ്രപാഠകഃ 5, അനുവാകം 1

നക്ഷത്രം - കൃത്തികാ, ദേവതാ - അഗ്നിഃ
ഓം അ॒ഗ്നിര്നഃ॑ പാതു॒ കൃത്തി॑കാഃ । നക്ഷ॑ത്രം ദേ॒വമിം॑ദ്രി॒യമ് ।
ഇ॒ദമാ॑സാം-വിഁചക്ഷ॒ണമ് । ഹ॒വിരാ॒സം ജു॑ഹോതന ।
യസ്യ॒ ഭാംതി॑ ര॒ശ്മയോ॒ യസ്യ॑ കേ॒തവഃ॑ । യസ്യേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സര്വാ᳚ ।
സ കൃത്തി॑കാഭി-ര॒ഭിസം॒​വഁസാ॑നഃ । അ॒ഗ്നിര്നോ॑ ദേ॒വസ്സു॑വി॒തേ ദ॑ധാതു ॥ 1

നക്ഷത്രം - രോഹിണീ, ദേവതാ - പ്രജാപതിഃ
പ്ര॒ജാപ॑തേ രോഹി॒ണീവേ॑തു॒ പത്നീ᳚ । വി॒ശ്വരൂ॑പാ ബൃഹ॒തീ ചി॒ത്രഭാ॑നുഃ ।
സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞസ്യ॑ സുവി॒തേ ദ॑ധാതു । യഥാ॒ ജീവേ॑മ ശ॒രദ॒സ്സവീ॑രാഃ ।
രോ॒ഹി॒ണീ ദേ॒വ്യുദ॑ഗാത്പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॑ പ്രതി॒മോദ॑മാനാ ।
പ്ര॒ജാപ॑തിഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യാ ദേ॒വാനാ॒-മുപ॑യാതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 2

നക്ഷത്രം - മൃഗശീര്​ഷഃ, ദേവതാ - സോമഃ
സോമോ॒ രാജാ॑ മൃഗശീ॒ര്॒​ഷേണ॒ ആഗന്ന്॑ । ശി॒വം നക്ഷ॑ത്രം പ്രി॒യമ॑സ്യ॒ ധാമ॑ ।
ആ॒പ്യായ॑മാനോ ബഹു॒ധാ ജനേ॑ഷു । രേതഃ॑ പ്ര॒ജാം-യഁജ॑മാനേ ദധാതു ।
യത്തേ॒ നക്ഷ॑ത്രം മൃഗശീ॒ര്॒​ഷമസ്തി॑ । പ്രി॒യഗ്മ് രാ॑ജന് പ്രി॒യത॑മം പ്രി॒യാണാ᳚മ് ।
തസ്മൈ॑ തേ സോമ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । ശന്ന॑ ഏധി ദ്വി॒പദേ॒ ശംചതു॑ഷ്പദേ ॥ 3

നക്ഷത്രം - ആര്ദ്രാ, ദേവതാ - രുദ്രഃ
ആ॒ര്ദ്രയാ॑ രു॒ദ്രഃ പ്രഥ॑മാ ന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പതി॑രഘ്നി॒യാനാ᳚മ് ।
നക്ഷ॑ത്രമസ്യ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ । മാ നഃ॑ പ്ര॒ജാഗ്മ് രീ॑രിഷ॒ന്മോത വീ॒രാന് ।
ഹേ॒തീ രു॒ദ്രസ്യ॒ പരി॑ണോ വൃണക്തു । ആ॒ര്ദ്രാ നക്ഷ॑ത്രം ജുഷതാഗ്മ് ഹ॒വിര്നഃ॑ ।
പ്ര॒മും॒ചമാ॑നൌ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । അപാ॒ഘശഗ്മ്॑ സന്നു-ദതാ॒മരാ॑തിമ് ॥ 4

നക്ഷത്രം - പുനര്വസു, ദേവതാ - അദിതിഃ
പുന॑ര്നോ ദേ॒വ്യദി॑തി-സ്പൃണോതു । പുന॑ര്വസൂ നഃ॒ പുന॒രേതാം᳚-യഁ॒ജ്ഞമ് ।
പുന॑ര്നോ ദേ॒വാ അ॒ഭിയം॑തു॒ സര്വേ᳚ । പുനഃ॑ പുനര്വോ ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ ।
ഏ॒വാ ന ദേ॒വ്യ-ദി॑തിരന॒ര്വാ । വിശ്വ॑സ്യ ഭ॒ര്ത്രീ ജഗ॑തഃ പ്രതി॒ഷ്ഠാ ।
പുന॑ര്വസൂ ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീ । പ്രി॒യം ദേ॒വാനാ॒-മപ്യേ॑തു॒ പാഥഃ॑ ॥ 5

നക്ഷത്രം - പുഷ്യഃ, ദേവതാ - ബൃഹസ്പതിഃ
ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ പ്രഥ॒മംജായ॑മാനഃ । തി॒ഷ്യം॑ നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സംബ॑ഭൂവ ।
ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം॒ പൃത॑നാസു ജി॒ഷ്ണുഃ । ദി॒ശോഽനു॒ സര്വാ॒ അഭ॑യന്നോ അസ്തു ।
തി॒ഷ്യഃ॑ പു॒രസ്താ॑ദു॒ത മ॑ധ്യ॒തോ നഃ॑ । ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്നഃ॒ പരി॑പാതു പ॒ശ്ചാത് ।
ബാധേ॑ താ॒ംദ്വേഷോ॒ അഭ॑യം കൃണുതാമ് । സു॒വീര്യ॑സ്യ॒ പത॑യസ്യാമ ॥ 6

നക്ഷത്രം -ആശ്രേഷം, ദേവതാ - സര്പാഃ
ഇ॒ദഗ്മ് സ॒ര്പേഭ്യോ॑ ഹ॒വിര॑സ്തു॒ ജുഷ്ട᳚മ് । ആ॒ശ്രേ॒ഷാ യേഷാ॑മനു॒യംതി॒ ചേതഃ॑ ।
യേ അം॒തരി॑ക്ഷം പൃഥി॒വീം-ക്ഷി॒യംതി॑ । തേന॑ സ്സ॒ര്പാസോ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ ।
യേ രോ॑ച॒നേ സൂര്യ॒സ്യാപി॑ സ॒ര്പാഃ । യേ ദിവം॑ ദേ॒വീ-മനു॑സം॒ചരം॑തി ।
യേഷാ॑മാശ്രേ॒ഷാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമ᳚മ് । തേഭ്യ॑-സ്സ॒ര്പേഭ്യോ॒ മധു॑-മജ്ജുഹോമി ॥ 7

നക്ഷത്രം - മഘാ, ദേവതാ - പിതരഃ
ഉപ॑ഹൂതാഃ പി॒തരോ॒ യേ മ॒ഘാസു॑ । മനോ॑ജവസ-സ്സു॒കൃത॑-സ്സുകൃ॒ത്യാഃ ।
തേ നോ॒ നക്ഷ॑ത്രേ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ । സ്വ॒ധാഭി॑ര്യ॒ജ്ഞം പ്രയ॑തം ജുഷംതാമ് ।
യേ അ॑ഗ്നിദ॒ഗ്ധാ യേഽന॑ഗ്നി-ദഗ്ധാഃ । യേ॑ഽമുല്ലോ॒കം പി॒തരഃ॑, ക്ഷി॒യംതി॑ ।
യാഗ്ഗ്​ശ്ച॑ വി॒ദ്മയാഗ്മ് ഉ॑ ച॒ ന പ്ര॑വി॒ദ്മ । മ॒ഘാസു॑ യ॒ജ്ഞഗ്മ് സുകൃ॑തം ജുഷംതാമ് ॥ 8

നക്ഷത്രം - പൂര്വഫല്ഗുനീ, ദേവതാ - അര്യമാ
ഗവാം॒ പതിഃ॒ ഫല്ഗു॑നീ-നാമസി॒ ത്വമ് । തദ॑ര്യമന്വരുണ മിത്ര॒ ചാരു॑ ।
തം ത്വാ॑ വ॒യഗ്മ് സ॑നി॒താരഗ്മ്॑ സനീ॒നാമ് । ജീ॒വാ ജീവം॑ത॒മുപ॒ സം​വിഁ॑ശേമ ।
യേനേ॒മാ വിശ്വാ॒ ഭുവ॑നാനി॒ സംജി॑താ । യസ്യ॑ ദേ॒വാ അ॑നുസം॒​യഁംതി॒ ചേതഃ॑ ।
അ॒ര്യ॒മാ രാജാ॒ഽജര॒സ്തു വി॑ഷ്മാന് । ഫല്ഗു॑നീനാ-മൃഷ॒ഭോ രോ॑രവീതി ॥ 9

നക്ഷത്രം - ഉത്തര ഫല്ഗുനീ, ദേവതാ - ഭഗഃ
ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാം᳚ ഭഗവോ ഭഗാസി । തത്ത്വാ॑ വിദുഃ॒ ഫല്ഗു॑നീ॒-സ്തസ്യ॑ വിത്താത് ।
അ॒സ്മഭ്യം॑-ക്ഷ॒ത്രമ॒ജരഗ്മ്॑ സു॒വീര്യ᳚മ് । ഗോമ॒ദശ്വ॑-വ॒ദുപ॒സന്നു॑-ദേ॒ഹ ।
ഭഗോ॑ഹ ദാ॒താ ഭഗ॒ ഇത്പ്ര॑ദാ॒താ । ഭഗോ॑ ദേ॒വീഃ ഫല്ഗു॑നീ॒-രാവി॑വേശ ।
ഭഗ॒സ്യേത്തം പ്ര॑സ॒വം ഗ॑മേമ । യത്ര॑ ദേ॒വൈ-സ്സ॑ധ॒മാദം॑ മദേമ ॥ 10

നക്ഷത്രം - ഹസ്തഃ, ദേവതാ - സവിതാ
ആയാ॑തു ദേ॒വ-സ്സ॑വി॒തോ പ॑യാതു । ഹി॒ര॒ണ്യയേ॑ന സു॒വൃതാ॒ രഥേ॑ന ।
വഹ॒ന॒, ഹസ്തഗ്മ്॑ സു॒ഭഗം॑-വിഁദ്മ॒നാപ॑സമ് । പ്ര॒യച്ഛം॑തം॒ പപു॑രിം॒ പുണ്യ॒മച്ഛ॑ ।
ഹസ്തഃ॒ പ്രയ॑ച്ഛ ത്വ॒മൃതം॒-വഁസീ॑യഃ । ദക്ഷി॑ണേന॒ പ്രതി॑ഗൃഭ്ണീമ ഏനത് ।
ദാ॒താര॑-മ॒ദ്യ സ॑വി॒താ വി॑ദേയ । യോ നോ॒ ഹസ്താ॑യ പ്രസു॒വാതി॑ യ॒ജ്ഞമ് ॥ 11

നക്ഷത്രം - ചിത്രാ, ദേവതാ - ത്വഷ്ടാ
ത്വഷ്ടാ॒ നക്ഷ॑ത്ര-മ॒ഭ്യേ॑തി ചി॒ത്രാമ് । സു॒ഭഗ്മ് സ॑സം​യുഁവ॒തിഗ്മ് രോച॑മാനാമ് ।
നി॒വേ॒ശയ॑-ന്ന॒മൃതാ॒-ന്മര്ത്യാഗ്ഗ്॑ശ്ച । രൂ॒പാണി॑ പി॒ഗ്മ്॒ശന് ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ ।
തന്ന॒സ്ത്വഷ്ടാ॒ തദു॑ ചി॒ത്രാ വിച॑ഷ്ടാമ് । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യ᳚മ് ।
തന്നഃ॑ പ്ര॒ജാം-വീഁ॒രവ॑തീഗ്മ് സനോതു । ഗോഭി॑ര്നോ॒ അശ്വൈ॒-സ്സമ॑നക്തു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 12

നക്ഷത്രം - സ്വാതീ, ദേവതാ - വായുഃ
വാ॒യു-ര്നക്ഷ॑ത്ര-മ॒ഭ്യേ॑തി॒ നിഷ്ട്യാ᳚മ് । തി॒ഗ്മശൃം॑ഗോ വൃഷ॒ഭോ രോരു॑വാണഃ ।
സ॒മീ॒രയ॒ന് ഭുവ॑നാ മാത॒രിശ്വാ᳚ । അപ॒ ദ്വേഷാഗ്മ്॑സി നുദതാ॒മരാ॑തീഃ ।
തന്നോ॑ വാ॒യസ്തദു॒ നിഷ്ട്യാ॑ ശൃണോതു । തന്നക്ഷ॑ത്രം ഭൂരി॒ദാ അ॑സ്തു॒ മഹ്യ᳚മ് ।
തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ ജാനംതു॒ കാമ᳚മ് । യഥാ॒ തരേ॑മ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ ॥ 13

നക്ഷത്രം - വിശാഖാ, ദേവതാ - ഇംദ്രാഗ്നീ
ദൂ॒രമ॒സ്മച്ഛത്ര॑വോ യംതു ഭീ॒താഃ । തദിം॑ദ്രാ॒ഗ്നീ കൃ॑ണുതാം॒ തദ്വിശാ॑ഖേ ।
തന്നോ॑ ദേ॒വാ അനു॑മദംതു യ॒ജ്ഞമ് । പ॒ശ്ചാത് പു॒രസ്താ॒-ദഭ॑യന്നോ അസ്തു ।
നക്ഷ॑ത്രാണാ॒-മധി॑പത്നീ॒ വിശാ॑ഖേ । ശ്രേഷ്ഠാ॑-വിംദ്രാ॒ഗ്നീ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പൌ ।
വിഷൂ॑ച॒-ശ്ശത്രൂ॑നപ॒ബാധ॑മാനൌ । അപ॒ക്ഷുധ॑-ന്നുദതാ॒മരാ॑തിമ് ॥ 14

പൌര്ണമാസി
പൂ॒ര്ണാ പ॒ശ്ചാദു॒ത പൂ॒ര്ണാ പു॒രസ്താ᳚ത് । ഉന്മ॑ധ്യ॒തഃ പൌ᳚ര്ണമാ॒സീ ജി॑ഗായ ।
തസ്യാം᳚ ദേ॒വാ അധി॑ സം॒-വഁസം॑തഃ । ഉ॒ത്ത॒മേ നാക॑ ഇ॒ഹ മാ॑ദയംതാമ് ।
പൃ॒ഥ്വീ സു॒വര്ചാ॑ യുവ॒തി-സ്സ॒ജോഷാഃ᳚ । പൌ॒ര്ണ॒മാ॒സ്യുദ॑ഗാ॒-ച്ഛോഭ॑മാനാ ।
ആ॒പ്യാ॒യയം॑തീ ദുരി॒താനി॒ വിശ്വാ᳚ । ഉ॒രും ദുഹാം॒-യഁജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ॥ 15

നക്ഷത്രം - അനൂരാധാ, ദേവതാ - മിത്രഃ
ഋ॒ദ്ധ്യാസ്മ॑ ഹ॒വ്യൈ-ര്നമ॑സോപ॒-സദ്യ॑ । മി॒ത്രം ദേ॒വം മി॑ത്ര॒ധേയ॑ന്നോ അസ്തു ।
അ॒നൂ॒രാ॒ധാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തഃ । ശ॒തം ജീ॑വേമ ശ॒രദ॒-സ്സവീ॑രാഃ ।
ചി॒ത്രം-നക്ഷ॑ത്ര॒-മുദ॑ഗാ-ത്പു॒രസ്താ᳚ത് । അ॒നൂ॒രാ॒ധാ സ॒ ഇതി॒ യദ്വദം॑തി ।
തന്മി॒ത്ര ഏ॑തി പ॒ഥിഭി॑-ര്ദേവ॒യാനൈഃ᳚ । ഹി॒ര॒ണ്യയൈ॒-ര്വിത॑തൈ-രം॒തരി॑ക്ഷേ ॥ 16

നക്ഷത്രം - ജ്യേഷ്ഠാ, ദേവതാ - ഇംദ്രഃ
ഇംദ്രോ᳚ ജ്യേ॒ഷ്ഠാ മനു॒ നക്ഷ॑ത്രമേതി । യസ്മി॑ന് വൃ॒ത്രം-വൃഁ॑ത്ര॒ തൂര്യേ॑ ത॒താര॑ ।
തസ്മി॑ന്വ॒യ-മ॒മൃതം॒ ദുഹാ॑നാഃ । ക്ഷുധം॑തരേമ॒ ദുരി॑തിം॒ ദുരി॑ഷ്ടിമ് ।
പു॒രം॒ദ॒രായ॑ വൃഷ॒ഭായ॑ ധൃ॒ഷ്ണവേ᳚ । അഷാ॑ഢായ॒ സഹ॑മാനായ മീ॒ഢുഷേ᳚ ।
ഇംദ്രാ॑യ ജ്യേ॒ഷ്ഠാ മധു॑മ॒ദ്ദുഹാ॑നാ । ഉ॒രും കൃ॑ണോതു॒ യജ॑മാനായ ലോ॒കമ് ॥ 17

നക്ഷത്രം - മൂലം, ദേവതാ - പ്രജാപതിഃ
മൂലം॑ പ്ര॒ജാം-വീഁ॒രവ॑തീം-വിഁദേയ । പരാ᳚ച്യേതു॒ നിര്​ഋ॑തിഃ പരാ॒ചാ ।
ഗോഭി॒-ര്നക്ഷ॑ത്രം പ॒ശുഭി॒-സ്സമ॑ക്തമ് । അഹ॑-ര്ഭൂയാ॒-ദ്യജ॑മാനായ॒ മഹ്യ᳚മ് ।
അഹ॑ര്നോ അ॒ദ്യ സു॑വി॒തേ ദ॑ധാതു । മൂലം॒ നക്ഷ॑ത്ര॒മിതി॒ യദ്വദം॑തി ।
പരാ॑ചീം-വാഁ॒ചാ നിര്​ഋ॑തിം നുദാമി । ശി॒വം പ്ര॒ജായൈ॑ ശി॒വമ॑സ്തു॒ മഹ്യ᳚മ് ॥ 18

നക്ഷത്രം - പൂര്വാഷാഢാ, ദേവതാ - ആപഃ
യാ ദി॒വ്യാ ആപഃ॒ പയ॑സാ സംബഭൂ॒വുഃ । യാ അം॒തരി॑ക്ഷ ഉ॒ത പാര്ഥി॑വീ॒ര്യാഃ ।
യാസാ॑മഷാ॒ഢാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമ᳚മ് । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ്​ സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ।
യാശ്ച॒ കൂപ്യാ॒ യാശ്ച॑ നാ॒ദ്യാ᳚-സ്സമു॒ദ്രിയാഃ᳚ । യാശ്ച॑ വൈശം॒തീരു॒ത പ്രാ॑സ॒ചീര്യാഃ ।
യാസാ॑മഷാ॒ഢാ മധു॑ ഭ॒ക്ഷയം॑തി । താ ന॒ ആപഃ॒ ശഗ്ഗ്​ സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥ 19

നക്ഷത്രം - ഉത്തരാഷാഢാ, ദേവതാ - വിശ്വേദേവഃ
തന്നോ॒ വിശ്വേ॒ ഉപ॑ ശൃണ്വംതു ദേ॒വാഃ । തദ॑ഷാ॒ഢാ അ॒ഭിസം​യഁം॑തു യ॒ജ്ഞമ് ।
തന്നക്ഷ॑ത്രം പ്രഥതാം പ॒ശുഭ്യഃ॑ । കൃ॒ഷി-ര്വൃ॒ഷ്ടി-ര്യജ॑മാനായ കല്പതാമ് ।
ശു॒ഭ്രാഃ ക॒ന്യാ॑ യുവ॒തയ॑-സ്സു॒പേശ॑സഃ । ക॒ര്മ॒കൃത॑-സ്സു॒കൃതോ॑ വീ॒ര്യാ॑വതീഃ ।
വിശ്വാ᳚ന് ദേ॒വാന്, ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തീഃ ।
അ॒ഷാ॒ഢാഃ കാമ॒ മുപ॑യാംതു യ॒ജ്ഞമ് ॥ 20

നക്ഷത്രം - അഭിജിത്, ദേവതാ - ബ്രഹ്മാ
യസ്മി॒ന് ബ്രഹ്മാ॒ഭ്യജ॑യ॒ഥ് സര്വ॑മേ॒തത് । അ॒മുംച॑ ലോ॒ക മി॒ദമൂ॑ച॒ സര്വ᳚മ് ।
തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്ര-മഭി॒ജി-ദ്വി॒ജിത്യ॑ । ശ്രിയം॑ ദധാ॒ത്വ-ഹൃ॑ണീയമാനമ് ।
ഉ॒ഭൌ ലോ॒കൌ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ സംജി॑തേ॒മൌ । തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്ര-മഭി॒ജി-ദ്വിച॑ഷ്ടാമ് ।
തസ്മി॑ന് വ॒യം പൃത॑നാ॒ സ്സംജ॑യേമ । തന്നോ॑ ദേ॒വാസോ॒ അനു॑ജാനംതു॒ കാമ᳚മ് ॥ 21

നക്ഷത്രം - ശ്രവണം, ദേവതാ - വിഷ്ണുഃ
ശൃ॒ണ്വംതി॑ ശ്രോ॒ണാ-മ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാമ് । പുണ്യാ॑മസ്യാ॒ ഉപ॑ശൃണോമി॒ വാച᳚മ് ।
മ॒ഹീം ദേ॒വീം-വിഁഷ്ണു॑പത്നീ മജൂ॒ര്യാമ് । പ്ര॒തീചീ॑ മേനാഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമഃ ।
ത്രേ॒ധാ വിഷ്ണു॑-രുരുഗാ॒യോ വിച॑ക്രമേ । മ॒ഹീം ദിവം॑ പൃഥി॒വീ-മം॒തരി॑ക്ഷമ് ।
തച്ഛ്രോ॒ണൈതി॒ ശ്രവ॑-ഇ॒ച്ഛമാ॑നാ । പുണ്യ॒ഗ്ഗ്॒ ശ്ലോകം॒-യഁജ॑മാനായ കൃണ്വ॒തീ ॥ 22

നക്ഷത്രം - ശ്രവിഷ്ടാ, ദേവതാ - വസവഃ
അ॒ഷ്ടൌ ദേ॒വാ വസ॑വസ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । ചത॑സ്രോ ദേ॒വീ ര॒ജരാഃ॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ ।
തേ യ॒ജ്ഞം പാം᳚തു॒ രജ॑സഃ പ॒രസ്താ᳚ത് । സം॒​വഁ॒ഥ്സ॒രീണ॑-മ॒മൃതഗ്ഗ്॑ സ്വ॒സ്തി ।
യ॒ജ്ഞം നഃ॑ പാംതു॒ വസ॑വഃ പു॒രസ്താ᳚ത് । ദ॒ക്ഷി॒ണ॒തോ॑-ഽഭിയം॑തു॒ ശ്രവി॑ഷ്ഠാഃ ।
പുണ്യ॒ന്നക്ഷ॑ത്രമ॒ഭി സം​വിഁ॑ശാമ । മാ നോ॒ അരാ॑തി-ര॒ഘശ॒ഗ്മ്॒ സാഗന്ന്॑ ॥ 23

നക്ഷത്രം - ശതഭിഷക്, ദേവതാ - വരുണഃ
ക്ഷ॒ത്രസ്യ॒ രാജാ॒ വരു॑ണോഽധിരാ॒ജഃ । നക്ഷ॑ത്രാണാഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷ॒ഗ് വസി॑ഷ്ഠഃ ।
തൌ ദേ॒വേഭ്യഃ॑ കൃണുതോ ദീ॒ര്ഘമായഃ॑ । ശ॒തഗ്മ് സ॒ഹസ്രാ॑ ഭേഷ॒ജാനി॑ ധത്തഃ ।
യ॒ജ്ഞന്നോ॒ രാജാ॒ വരു॑ണ॒ ഉപ॑യാതു । തന്നോ॒ വിശ്വേ॑ അ॒ഭിസം​യഁം॑തു ദേ॒വാഃ ।
തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ശ॒തഭി॑ഷഗ് ജുഷാ॒ണമ് । ദീ॒ര്ഘമായുഃ॒ പ്രതി॑ര-ദ്ഭേഷ॒ജാനി॑ ॥ 24

നക്ഷത്രം - പൂര്വപ്രോഷ്ഠപദാ, ദേവതാ - അജയേകപാദഃ
അ॒ജ ഏക॑പാ॒- ദുദ॑ഗാത് പു॒രസ്താ᳚ത് । വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ പ്രതി॒ മോദ॑മാനഃ ।
തസ്യ॑ ദേ॒വാഃ പ്ര॑സ॒വം-യഁം॑തി॒ സര്വേ᳚ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പാഃ ।
വി॒ഭ്രാജ॑മാന-സ്സമിധാ॒ന ഉ॒ഗ്രഃ । ആഽംതരി॑ക്ഷ-മരുഹ॒ദ-ദ്ഗം॒ദ്യാമ് ।
തഗ്മ് സൂര്യം॑ ദേ॒വ-മ॒ജമേക॑പാദമ് । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॒ അനു॑യംതി॒ സര്വേ᳚ ॥ 25

നക്ഷത്രം - ഉത്തരപ്രോഷ്ഠപദാ, ദേവതാ - അഹിര്ബുദ്ധ്നിയഃ
അഹി॑-ര്ബു॒ദ്ധ്നിയഃ॒ പ്രഥ॑മാന ഏതി । ശ്രേഷ്ഠോ॑ ദേ॒വാനാ॑മു॒ത മാനു॑ഷാണാമ് ।
തം ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണാ-സ്സോ॑മ॒പാ-സ്സോ॒മ്യാസഃ॑ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസോ॑ അ॒ഭിര॑ക്ഷംതി॒ സര്വേ᳚ ।
ച॒ത്വാര॒ ഏക॑മ॒ഭി കര്മ॑ ദേ॒വാഃ । പ്രോ॒ഷ്ഠ॒പ॒ദാസ॒ ഇതി॒ യാന്, വദം॑തി ।
തേ ബു॒ദ്ധനിയം॑ പരി॒ഷദ്യഗ്ഗ്॑ സ്തു॒വംതഃ॑ । അഹിഗ്മ്॑ രക്ഷംതി॒ നമ॑സോപ॒ സദ്യ॑ ॥ 26

നക്ഷത്രം - രേവതീ, ദേവതാ - പൂഷാ
പൂ॒ഷാ രേ॒വത്യന്വേ॑തി॒ പംഥാ᳚മ് । പു॒ഷ്ടി॒പതീ॑ പശു॒പാ വാജ॑ബസ്ത്യൌ ।
ഇ॒മാനി॑ ഹ॒വ്യാ പ്രയ॑താ ജുഷാ॒ണാ । സു॒ഗൈര്നോ॒ യാനൈ॒രുപ॑യാതാം-യഁ॒ജ്ഞമ് ।
ക്ഷു॒ദ്രാന് പ॒ശൂന് ര॑ക്ഷതു രേ॒വതീ॑ നഃ । ഗാവോ॑ നോ॒ അശ്വാ॒ഗ്മ്॒ അന്വേ॑തു പൂ॒ഷാ ।
അന്ന॒ഗ്മ്॒ രക്ഷം॑തൌ ബഹു॒ധാ വിരൂ॑പമ് । വാജഗ്മ്॑ സനുതാം॒-യഁജ॑മാനായ യ॒ജ്ഞമ് ॥ 27

നക്ഷത്രം - അശ്വിനീ, ദേവതാ - അശ്വിനീ ദേവ
തദ॒ശ്വിനാ॑-വശ്വ॒യുജോ-പ॑യാതാമ് । ശുഭം॒ഗമി॑ഷ്ഠൌ സു॒യമേ॑ഭി॒രശ്വൈഃ᳚ ।
സ്വന്നക്ഷ॑ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॒ യജം॑തൌ । മദ്ധ്വാ॒-സംപൃ॑ക്തൌ॒ യജു॑ഷാ॒ സമ॑ക്തൌ ।
യൌ ദേ॒വാനാം᳚ ഭി॒ഷജൌ॑ ഹവ്യവാ॒ഹൌ । വിശ്വ॑സ്യ ദൂ॒താ-വ॒മൃത॑സ്യ ഗോ॒പൌ ।
തൌ നക്ഷ॑ത്രം-ജുജുഷാ॒ണോ-പ॑യാതാമ് । നമോ॒ഽശ്വിഭ്യാം᳚ കൃണുമോ-ഽശ്വ॒ഗ്യുഭ്യാ᳚മ് ॥ 28

നക്ഷത്രം - അപഭരണീ, ദേവതാ - യമഃ
അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീ-ര്ഭരംതു । തദ്യ॒മോ രാജാ॒ ഭഗ॑വാ॒ന്॒, വിച॑ഷ്ടാമ് ।
ലോ॒കസ്യ॒ രാജാ॑ മഹ॒തോ മ॒ഹാന്, ഹി । സു॒ഗന്നഃ॒ പംഥാ॒മഭ॑യം കൃണോതു ।
യസ്മി॒-ന്നക്ഷ॑ത്രേ യ॒മ ഏതി॒ രാജാ᳚ । യസ്മി॑ന്നേന-മ॒ഭ്യഷിം॑ചംത ദേ॒വാഃ ।
തദ॑സ്യ ചി॒ത്രഗ്മ് ഹ॒വിഷാ॑ യജാമ । അപ॑ പാ॒പ്മാനം॒ ഭര॑ണീ-ര്ഭരംതു ॥ 29

അമാവാസി
നി॒വേശ॑നീ സം॒ഗമ॑നീ॒ വസൂ॑നാം॒-വിഁശ്വാ॑ രൂ॒പാണി॒ വസൂ᳚ന്യാ-വേ॒ശയം॑തീ ।
സ॒ഹ॒സ്ര॒-പോ॒ഷഗ്മ് സു॒ഭഗാ॒ രരാ॑ണാ॒ സാ ന॒ ആഗ॒ന് വര്ച॑സാ സം​വിഁദാ॒നാ ।
യത്തേ॑ ദേ॒വാ അദ॑ധു-ര്ഭാഗ॒ധേയ॒-മമാ॑വാസ്യേ സം॒​വഁസം॑തോ മഹി॒ത്വാ ।
സാ നോ॑ യ॒ജ്ഞം പി॑പൃഹി വിശ്വവാരേ ര॒യിന്നോ॑ ധേഹി സുഭഗേ സു॒വീര᳚മ് ॥ 30

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

31-40: Optional for Additional Chanting

ചംദ്രമാ
നവോ॑ നവോ ഭവതി॒ ജായ॑മാ॒നോഽഹ്നാം᳚ കേ॒തു-രു॒ഷസാ॑ മേ॒ത്യഗ്രേ᳚ ।
ഭാ॒ഗം ദേ॒വേഭ്യോ॒ വിദ॑ധാത്യാ॒യന് പ്രചം॒ദ്രമാ᳚സ്തിരിതി ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ ॥
യമാ॑ദി॒ത്യാ അ॒ഗ്മ്॒ശുമാ᳚പ്യാ॒യയം॑തി॒ യമക്ഷി॑ത॒-മക്ഷി॑തയഃ॒ പിബം॑തി ।
തേന॑ നോ॒ രാജാ॒ വരു॑ണോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॒ രാപ്യാ॑യയംതു॒ ഭുവ॑നസ്യ ഗോ॒പാഃ ॥ 31

അഹോ രാത്ര
യേ വിരൂ॑പേ॒ സമ॑നസാ സം​വ്യഁയം॑തീ । സ॒മാ॒നം തംതും॑ പരിതാ-ത॒നാതേ᳚ ।
വി॒ഭൂ പ്ര॒ഭൂ അ॑നു॒ഭൂ വി॒ശ്വതോ॑ ഹുവേ । തേ നോ॒ നക്ഷ॑ത്രേ॒ ഹവ॒മാഗ॑-മേതമ് ।
വ॒യം ദേ॒വീ ബ്രഹ്മ॑ണാ സം​വിഁദാ॒നാഃ । സു॒രത്നാ॑സോ ദേ॒വവീ॑തിം॒ ദധാ॑നാഃ ।
അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രേ ഹ॒വിഷാ॑ വ॒ര്ധയം॑തഃ । അതി॑ പാ॒പ്മാന॒-മതി॑മുക്ത്യാ ഗമേമ ॥ 32

ഉഷാ
പ്രത്യു॑വ ദൃശ്യായ॒തീ । വ്യു॒ച്ഛംതീ॑ ദുഹി॒താ ദി॒വഃ ।
അ॒പോ മ॒ഹീ വൃ॑ണുതേ॒ ചക്ഷു॑ഷാ । തമോ॒ ജ്യോതി॑ഷ്​കൃണോതി സൂ॒നരീ᳚ ।
ഉദു॒ സ്ത്രിയാ᳚സ്സചതേ॒ സൂര്യഃ॑ । സ ചാ॑ ഉ॒ദ്യന്നക്ഷ॑ത്ര മര്ചി॒മത് ।
ത വേദു॑ഷോ॒ വ്യുഷി॒ സൂര്യ॑സ്യ ച । സംഭ॒ക്തേന॑ ഗമേമഹി ॥ 33

നക്ഷത്രഃ
തന്നോ॒ നക്ഷ॑ത്ര മര്ചി॒മത് । ഭാ॒നു॒മത്തേജ॑ ഉ॒ച്ഛര॑ത് ।
ഉപ॑യ॒ജ്ഞ-മി॒ഹാഗ॑മത് । പ്രനക്ഷ॑ത്രായ ദേ॒വായ॑ । ഇംദ്രാ॒യേംദുഗ്മ്॑ ഹവാമഹേ ।
സ ന॑ സ്സവി॒താ സു॑വഥ്സ॒നിമ് । പു॒ഷ്ടി॒ദാം-വീഁ॒രവ॑ത്തമമ് ॥ 34

സൂര്യഃ
ഉദു॒ത്യം ജാ॒തവേ॑ദസം ദേ॒വം-വഁ॑ഹംതി കേ॒തവഃ॑ । ദൃ॒ശേ വിശ്വാ॑യ॒ സൂര്യ᳚മ് ।
ചി॒ത്രം ദേ॒വാനാ॒ മുദ॑ഗാ॒ദനീ॑കം॒ ചക്ഷു॑-ര്മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണസ്യാ॒ഗ്നേഃ ।
ആഽപ്രാ॒ ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വീ അം॒തരി॑ക്ഷ॒ഗ്മ്॒ സൂര്യ॑ ആ॒ത്മാ ജഗ॑തസ്ത॒സ്ഥുഷ॑ശ്ച ॥ 35

അദിതിഃ
അദി॑തിര്ന ഉരുഷ്യ॒-ത്വദി॑തിഃ॒ ശര്മ॑ യച്ഛതു । അദി॑തിഃ പാ॒ത്വഗ്മ് ഹ॑സഃ।
മ॒ഹീമൂ॒ഷു മാ॒തരഗ്മ്॑ സുവ്ര॒താനാ॑-മൃ॒തസ്യ॒ പത്നീ॒ മവ॑സേ ഹുവേമ ।
തു॒വി॒ക്ഷ॒ത്രാ-മ॒ജരം॑തീ മുരൂ॒ചീഗ്മ് സു॒ശര്മാ॑ണ॒-മദി॑തിഗ്മ് സു॒പ്രണീ॑തിമ് ॥ 36

വിഷ്ണുഃ
ഇ॒ദം-വിഁഷ്ണു॒-ര്വിച॑ക്രമേ ത്രേ॒ധാ നിദ॑ധേ പ॒ദമ് । സമൂ॑ഢമസ്യ പാഗ്മ് സു॒രേ ।
പ്രതദ്വിഷ്ണു॑ സ്തവതേ വീ॒ര്യാ॑യ । മൃ॒ഗോ ന ഭീ॒മഃ കു॑ച॒രോ ഗി॑രി॒ഷ്ഠാഃ ।
യസ്യോ॒രുഷു॑ ത്രി॒ഷു വി॒ക്രമ॑ണേഷു । അധി॑ക്ഷി॒യംതി॒ ഭുവ॑നാനി॒ വിശ്വാ᳚ ॥ 37

അഗ്നിഃ
അ॒ഗ്നി-ര്മൂ॒ദ്​ര്ധാ ദി॒വഃ ക॒കുത്പതിഃ॑ പൃഥി॒വ്യാ അ॒യമ് ।
അ॒പാഗ്മ് രേതാഗ്മ്॑സി ജിന്വതി ।
ഭുവോ॑ യ॒ജ്ഞസ്യ॒ രജ॑സശ്ച നേ॒താ യത്രാ॑ നി॒യുദ്ഭിഃ॒ സച॑സേ ശി॒വാഭിഃ॑ ।
ദി॒വി മൂ॒ദ്​ര്ധാനം॑ ദധിഷേ സുവ॒ര്॒​ഷാം ജി॒ഹ്വാമ॑ഗ്നേ ചകൃഷേ ഹവ്യ॒വാഹം᳚ ॥ 38

അനുമതീ
അനു॑നോ॒ഽദ്യാനു॑മതി-ര്യ॒ജ്ഞം ദേ॒വേഷു॑ മന്യതാമ് ।
അ॒ഗ്നിശ്ച॑ ഹവ്യ॒വാഹ॑നോ॒ ഭവ॑താം ദാ॒ശുഷേ॒ മയഃ॑ ।
അന്വിദ॑നുമതേ॒ ത്വം മന്യാ॑സൈ॒ ശംച॑ നഃ കൃധി ।
ക്രത്വേ॒ ദക്ഷാ॑യ നോ ഹിനു॒ പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷി താരിഷഃ ॥ 39

ഹവ്യവാഹഃ (അഗ്നിഃ)
ഹ॒വ്യ॒വാഹ॑മഭി-മാതി॒ഷാഹ᳚മ് । ര॒ക്ഷോ॒ഹണം॒ പൃത॑നാസു ജി॒ഷ്ണുമ് ।
ജ്യോതി॑ഷ്മംതം॒ ദീദ്യ॑തം॒ പുരം॑ധിമ് । അ॒ഗ്നിഗ്ഗ്​ സ്വി॑ഷ്ട॒ കൃത॒മാഹു॑വേമ ।
സ്വി॑ഷ്ട മഗ്നേ അ॒ഭിതത് പൃ॑ണാഹി । വിശ്വാ॑ ദേവ॒ പൃത॑നാ അ॒ഭിഷ്യ ।
ഉ॒രുന്നഃ॒ പംഥാം᳚ പ്രദി॒ശന് വിഭാ॑ഹി । ജ്യോതി॑ഷ്മദ്ധേഹ്യ॒ ജര॑ന്ന॒ ആയുഃ॑ ॥ 40

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top