మన్యు సూక్తం | मन्यु सूक्तम् | MANYU SUKTAM

0
మన్యు సూక్తం |  मन्यु सूक्तम् | MANYU SUKTAM

మన్యు సూక్తం
ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే᳚ మ॒న్యోఽవి॑ధద్ వజ్ర సాయక॒ సహ॒ ఓజః॑ పుష్యతి॒ విశ్వ॑మాను॒షక్ ।
సా॒హ్యామ॒ దాస॒మార్యం॒ త్వయా᳚ యు॒జా సహ॑స్కృతేన॒ సహ॑సా॒ సహ॑స్వతా ॥ 1 ॥

మ॒న్యురింద్రో᳚ మ॒న్యురే॒వాస॑ దే॒వో మ॒న్యుర్ హోతా॒ వరు॑ణో జా॒తవే᳚దాః ।
మ॒న్యుం-విఀశ॑ ఈళతే॒ మాను॑షీ॒ర్యాః పా॒హి నో᳚ మన్యో॒ తప॑సా స॒జోషాః᳚ ॥ 2 ॥

అ॒భీ᳚హి మన్యో త॒వస॒స్తవీ᳚యా॒న్ తప॑సా యు॒జా వి జ॑హి శత్రూ᳚న్ ।
అ॒మి॒త్ర॒హా వృ॑త్ర॒హా ద॑స్యు॒హా చ॒ విశ్వా॒ వసూ॒న్యా భ॑రా॒ త్వం నః॑ ॥ 3 ॥

త్వం హి మ᳚న్యో అ॒భిభూ᳚త్యోజాః స్వయం॒భూర్భామో᳚ అభిమాతిషా॒హః ।
వి॒శ్వచ॑ర్-షణిః॒ సహు॑రిః॒ సహా᳚వాన॒స్మాస్వోజః॒ పృత॑నాసు ధేహి ॥ 4 ॥

అ॒భా॒గః సన్నప॒ పరే᳚తో అస్మి॒ తవ॒ క్రత్వా᳚ తవి॒షస్య॑ ప్రచేతః ।
తం త్వా᳚ మన్యో అక్ర॒తుర్జి॑హీళా॒హం స్వాత॒నూర్బ॑ల॒దేయా᳚య॒ మేహి॑ ॥ 5 ॥

అ॒యం తే᳚ అ॒స్మ్యుప॒ మేహ్య॒ర్వాఙ్ ప్ర॑తీచీ॒నః స॑హురే విశ్వధాయః ।
మన్యో᳚ వజ్రిన్న॒భి మామా వ॑వృత్స్వహనా᳚వ॒ దస్యూ᳚న్ ఋ॒త బో᳚ధ్యా॒పేః ॥ 6 ॥

అ॒భి ప్రేహి॑ దక్షిణ॒తో భ॑వా॒ మేఽధా᳚ వృ॒త్రాణి॑ జంఘనావ॒ భూరి॑ ।
జు॒హోమి॑ తే ధ॒రుణం॒ మధ్వో॒ అగ్ర॑ముభా ఉ॑పాం॒శు ప్ర॑థ॒మా పి॑బావ ॥ 7 ॥

త్వయా᳚ మన్యో స॒రథ॑మారు॒జంతో॒ హర్​ష॑మాణాసో ధృషి॒తా మ॑రుత్వః ।
తి॒గ్మేష॑వ॒ ఆయు॑ధా సం॒శిశా᳚నా అ॒భి ప్రయం᳚తు॒ నరో᳚ అ॒గ్నిరూ᳚పాః ॥ 8 ॥

అ॒గ్నిరి॑వ మన్యో త్విషి॒తః స॑హస్వ సేనా॒నీర్నః॑ సహురే హూ॒త ఏ᳚ధి ।
హ॒త్వాయ॒ శత్రూ॒న్ వి భ॑జస్వ॒ వేద॒ ఓజో॒ మిమా᳚నో॒ విమృధో᳚ నుదస్వ ॥ 9 ॥

సహ॑స్వ మన్యో అ॒భిమా᳚తిమ॒స్మే రు॒జన్ మృ॒ణన్ ప్ర॑మృ॒ణన్ ప్రేహి॒ శత్రూ᳚న్ ।
ఉ॒గ్రం తే॒ పాజో᳚ న॒న్వా రు॑రుధ్రే వ॒శీ వశం᳚ నయస ఏకజ॒ త్వమ్ ॥ 10 ॥

ఏకో᳚ బహూ॒నామ॑సి మన్యవీళి॒తో విశం᳚​విఀశం-యుఀ॒ధయే॒ సం శి॑శాధి ।
అకృ॑త్తరు॒క్ త్వయా᳚ యు॒జా వ॒యం ద్యు॒మంతం॒ ఘోషం᳚-విఀజ॒యాయ॑ కృణ్మహే ॥ 11 ॥

వి॒జే॒ష॒కృదింద్ర॑ ఇవానవబ్ర॒వో॒(ఓ)3॑ఽస్మాకం᳚ మన్యో అధి॒పా భ॑వే॒హ ।
ప్రి॒యం తే॒ నామ॑ సహురే గృణీమసి వి॒ద్మాతముత్సం॒-యఀత॑ ఆబ॒భూథ॑ ॥ 12 ॥

ఆభూ᳚త్యా సహ॒జా వ॑జ్ర సాయక॒ సహో᳚ బిభర్​ష్యభిభూత॒ ఉత్త॑రమ్ ।
క్రత్వా᳚ నో మన్యో స॒హమే॒ద్యే᳚ధి మహాధ॒నస్య॑ పురుహూత సం॒సృజి॑ ॥ 13 ॥

సంసృ॑ష్టం॒ ధన॑ము॒భయం᳚ స॒మాకృ॑తమ॒స్మభ్యం᳚ దత్తాం॒-వఀరు॑ణశ్చ మ॒న్యుః ।
భియం॒ దధా᳚నా॒ హృద॑యేషు॒ శత్ర॑వః॒ పరా᳚జితాసో॒ అప॒ నిల॑యంతామ్ ॥ 14 ॥

ధన్వ॑నా॒గాధన్వ॑ నా॒జింజ॑యేమ॒ ధన్వ॑నా తీ॒వ్రాః స॒మదో᳚ జయేమ ।
ధనుః శత్రో᳚రపకా॒మం కృ॑ణోతి॒ ధన్వ॑ నా॒సర్వాః᳚ ప్ర॒దిశో᳚ జయేమ ॥

భ॒ద్రం నో॒ అపి॑ వాతయ॒ మనః॑ ॥

ఓం శాంతా॑ పృథివీ శి॑వమం॒తరిక్షం॒ ద్యౌర్నో᳚ దే॒వ్యఽభ॑యన్నో అస్తు ।
శి॒వా॒ దిశః॑ ప్ర॒దిశ॑ ఉ॒ద్దిశో᳚ న॒ఽఆపో᳚ వి॒శ్వతః॒ పరి॑పాంతు స॒ర్వతః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked (Devanagari) 

 मन्यु सूक्तम्

ऋग्वेद संहिता; मण्डलं 10; सूक्तं 83,84

यस्ते᳚ म॒न्योऽवि॑धद् वज्र सायक॒ सह॒ ओजः॑ पुष्यति॒ विश्व॑मानु॒षक् ।
सा॒ह्याम॒ दास॒मार्यं॒ त्वया᳚ यु॒जा सह॑स्कृतेन॒ सह॑सा॒ सह॑स्वता ॥ 1 ॥

म॒न्युरिन्द्रो᳚ म॒न्युरे॒वास॑ दे॒वो म॒न्युर् होता॒ वरु॑णो जा॒तवे᳚दाः ।
म॒न्युं-विँश॑ ईलते॒ मानु॑षी॒र्याः पा॒हि नो᳚ मन्यो॒ तप॑सा स॒जोषाः᳚ ॥ 2 ॥

अ॒भी᳚हि मन्यो त॒वस॒स्तवी᳚या॒न् तप॑सा यु॒जा वि ज॑हि शत्रू᳚न् ।
अ॒मि॒त्र॒हा वृ॑त्र॒हा द॑स्यु॒हा च॒ विश्वा॒ वसू॒न्या भ॑रा॒ त्वं नः॑ ॥ 3 ॥

त्वं हि म᳚न्यो अ॒भिभू᳚त्योजाः स्वय॒म्भूर्भामो᳚ अभिमातिषा॒हः ।
वि॒श्वच॑र्-षणिः॒ सहु॑रिः॒ सहा᳚वान॒स्मास्वोजः॒ पृत॑नासु धेहि ॥ 4 ॥

अ॒भा॒गः सन्नप॒ परे᳚तो अस्मि॒ तव॒ क्रत्वा᳚ तवि॒षस्य॑ प्रचेतः ।
तं त्वा᳚ मन्यो अक्र॒तुर्जि॑हीला॒हं स्वात॒नूर्ब॑ल॒देया᳚य॒ मेहि॑ ॥ 5 ॥

अ॒यं ते᳚ अ॒स्म्युप॒ मेह्य॒र्वाङ् प्र॑तीची॒नः स॑हुरे विश्वधायः ।
मन्यो᳚ वज्रिन्न॒भि मामा व॑वृत्स्वहना᳚व॒ दस्यू᳚न् ऋ॒त बो᳚ध्या॒पेः ॥ 6 ॥

अ॒भि प्रेहि॑ दक्षिण॒तो भ॑वा॒ मेऽधा᳚ वृ॒त्राणि॑ जङ्घनाव॒ भूरि॑ ।
जु॒होमि॑ ते ध॒रुणं॒ मध्वो॒ अग्र॑मुभा उ॑पां॒शु प्र॑थ॒मा पि॑बाव ॥ 7 ॥

त्वया᳚ मन्यो स॒रथ॑मारु॒जन्तो॒ हर्​ष॑माणासो धृषि॒ता म॑रुत्वः ।
ति॒ग्मेष॑व॒ आयु॑धा सं॒शिशा᳚ना अ॒भि प्रय᳚न्तु॒ नरो᳚ अ॒ग्निरू᳚पाः ॥ 8 ॥

अ॒ग्निरि॑व मन्यो त्विषि॒तः स॑हस्व सेना॒नीर्नः॑ सहुरे हू॒त ए᳚धि ।
ह॒त्वाय॒ शत्रू॒न् वि भ॑जस्व॒ वेद॒ ओजो॒ मिमा᳚नो॒ विमृधो᳚ नुदस्व ॥ 9 ॥

सह॑स्व मन्यो अ॒भिमा᳚तिम॒स्मे रु॒जन् मृ॒णन् प्र॑मृ॒णन् प्रेहि॒ शत्रू᳚न् ।
उ॒ग्रं ते॒ पाजो᳚ न॒न्वा रु॑रुध्रे व॒शी वशं᳚ नयस एकज॒ त्वम् ॥ 10 ॥

एको᳚ बहू॒नाम॑सि मन्यवीलि॒तो विशं᳚​विँशं-युँ॒धये॒ सं शि॑शाधि ।
अकृ॑त्तरु॒क् त्वया᳚ यु॒जा व॒यं द्यु॒मन्तं॒ घोषं᳚-विँज॒याय॑ कृण्महे ॥ 11 ॥

वि॒जे॒ष॒कृदिन्द्र॑ इवानवब्र॒वो॒(ओ)3॑ऽस्माकं᳚ मन्यो अधि॒पा भ॑वे॒ह ।
प्रि॒यं ते॒ नाम॑ सहुरे गृणीमसि वि॒द्मातमुत्सं॒-यँत॑ आब॒भूथ॑ ॥ 12 ॥

आभू᳚त्या सह॒जा व॑ज्र सायक॒ सहो᳚ बिभर्​ष्यभिभूत॒ उत्त॑रम् ।
क्रत्वा᳚ नो मन्यो स॒हमे॒द्ये᳚धि महाध॒नस्य॑ पुरुहूत सं॒सृजि॑ ॥ 13 ॥

संसृ॑ष्टं॒ धन॑मु॒भयं᳚ स॒माकृ॑तम॒स्मभ्यं᳚ दत्तां॒-वँरु॑णश्च म॒न्युः ।
भियं॒ दधा᳚ना॒ हृद॑येषु॒ शत्र॑वः॒ परा᳚जितासो॒ अप॒ निल॑यन्ताम् ॥ 14 ॥

धन्व॑ना॒गाधन्व॑ ना॒जिञ्ज॑येम॒ धन्व॑ना ती॒व्राः स॒मदो᳚ जयेम ।
धनुः शत्रो᳚रपका॒मं कृ॑णोति॒ धन्व॑ ना॒सर्वाः᳚ प्र॒दिशो᳚ जयेम ॥

भ॒द्रं नो॒ अपि॑ वातय॒ मनः॑ ॥

ॐ शान्ता॑ पृथिवी शि॑वम॒न्तरिक्षं॒ द्यौर्नो᳚ दे॒व्यऽभ॑यन्नो अस्तु ।
शि॒वा॒ दिशः॑ प्र॒दिश॑ उ॒द्दिशो᳚ न॒ऽआपो᳚ वि॒श्वतः॒ परि॑पान्तु स॒र्वतः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

MANYU SUKTAM

ṛgvēda saṃhitā; maṇḍalaṃ 10; sūktaṃ 83,84

yastē̎ ma̠nyō'vi̍dhad vajra sāyaka̠ saha̠ ōja̍ḥ puṣyati̠ viśva̍mānu̠ṣak ।
sā̠hyāma̠ dāsa̠mārya̠ṃ tvayā̎ yu̠jā saha̍skṛtēna̠ saha̍sā̠ saha̍svatā ॥ 1 ॥

ma̠nyurindrō̎ ma̠nyurē̠vāsa̍ dē̠vō ma̠nyur hōtā̠ varu̍ṇō jā̠tavē̎dāḥ ।
ma̠nyuṃ viśa̍ īḻatē̠ mānu̍ṣī̠ryāḥ pā̠hi nō̎ manyō̠ tapa̍sā sa̠jōṣā̎ḥ ॥ 2 ॥

a̠bhī̎hi manyō ta̠vasa̠stavī̎yā̠n tapa̍sā yu̠jā vi ja̍hi śatrū̎n ।
a̠mi̠tra̠hā vṛ̍tra̠hā da̍syu̠hā cha̠ viśvā̠ vasū̠nyā bha̍rā̠ tvaṃ na̍ḥ ॥ 3 ॥

tvaṃ hi ma̎nyō a̠bhibhū̎tyōjāḥ svaya̠mbhūrbhāmō̎ abhimātiṣā̠haḥ ।
vi̠śvacha̍r-ṣaṇi̠ḥ sahu̍ri̠ḥ sahā̎vāna̠smāsvōja̠ḥ pṛta̍nāsu dhēhi ॥ 4 ॥

a̠bhā̠gaḥ sannapa̠ parē̎tō asmi̠ tava̠ kratvā̎ tavi̠ṣasya̍ prachētaḥ ।
taṃ tvā̎ manyō akra̠turji̍hīḻā̠haṃ svāta̠nūrba̍la̠dēyā̎ya̠ mēhi̍ ॥ 5 ॥

a̠yaṃ tē̎ a̠smyupa̠ mēhya̠rvāṅ pra̍tīchī̠naḥ sa̍hurē viśvadhāyaḥ ।
manyō̎ vajrinna̠bhi māmā va̍vṛtsvahanā̎va̠ dasyū̎n ṛ̠ta bō̎dhyā̠pēḥ ॥ 6 ॥

a̠bhi prēhi̍ dakṣiṇa̠tō bha̍vā̠ mē'dhā̎ vṛ̠trāṇi̍ jaṅghanāva̠ bhūri̍ ।
ju̠hōmi̍ tē dha̠ruṇa̠ṃ madhvō̠ agra̍mubhā u̍pā̠ṃśu pra̍tha̠mā pi̍bāva ॥ 7 ॥

tvayā̎ manyō sa̠ratha̍māru̠jantō̠ har​ṣa̍māṇāsō dhṛṣi̠tā ma̍rutvaḥ ।
ti̠gmēṣa̍va̠ āyu̍dhā sa̠ṃśiśā̎nā a̠bhi praya̎mtu̠ narō̎ a̠gnirū̎pāḥ ॥ 8 ॥

a̠gniri̍va manyō tviṣi̠taḥ sa̍hasva sēnā̠nīrna̍ḥ sahurē hū̠ta ē̎dhi ।
ha̠tvāya̠ śatrū̠n vi bha̍jasva̠ vēda̠ ōjō̠ mimā̎nō̠ vimṛdhō̎ nudasva ॥ 9 ॥

saha̍sva manyō a̠bhimā̎tima̠smē ru̠jan mṛ̠ṇan pra̍mṛ̠ṇan prēhi̠ śatrū̎n ।
u̠graṃ tē̠ pājō̎ na̠nvā ru̍rudhrē va̠śī vaśa̎ṃ nayasa ēkaja̠ tvam ॥ 10 ॥

ēkō̎ bahū̠nāma̍si manyavīḻi̠tō viśa̎mviśaṃ yu̠dhayē̠ saṃ śi̍śādhi ।
akṛ̍ttaru̠k tvayā̎ yu̠jā va̠yaṃ dyu̠manta̠ṃ ghōṣa̎ṃ vija̠yāya̍ kṛṇmahē ॥ 11 ॥

vi̠jē̠ṣa̠kṛdindra̍ ivānavabra̠vō̠(ō)3̍'smāka̎ṃ manyō adhi̠pā bha̍vē̠ha ।
pri̠yaṃ tē̠ nāma̍ sahurē gṛṇīmasi vi̠dmātamutsa̠ṃ yata̍ āba̠bhūtha̍ ॥ 12 ॥

ābhū̎tyā saha̠jā va̍jra sāyaka̠ sahō̎ bibhar​ṣyabhibhūta̠ utta̍ram ।
kratvā̎ nō manyō sa̠hamē̠dyē̎dhi mahādha̠nasya̍ puruhūta sa̠ṃsṛji̍ ॥ 13 ॥

saṃsṛ̍ṣṭa̠ṃ dhana̍mu̠bhaya̎ṃ sa̠mākṛ̍tama̠smabhya̎ṃ dattā̠ṃ varu̍ṇaścha ma̠nyuḥ ।
bhiya̠ṃ dadhā̎nā̠ hṛda̍yēṣu̠ śatra̍va̠ḥ parā̎jitāsō̠ apa̠ nila̍yantām ॥ 14 ॥

dhanva̍nā̠gādhanva̍ nā̠jiñja̍yēma̠ dhanva̍nā tī̠vrāḥ sa̠madō̎ jayēma ।
dhanuḥ śatrō̎rapakā̠maṃ kṛ̍ṇōti̠ dhanva̍ nā̠sarvā̎ḥ pra̠diśō̎ jayēma ॥

bha̠draṃ nō̠ api̍ vātaya̠ mana̍ḥ ॥

ōṃ śāntā̍ pṛthivī śi̍vama̠ntarikṣa̠ṃ dyaurnō̎ dē̠vya'bha̍yannō astu ।
śi̠vā̠ diśa̍ḥ pra̠diśa̍ u̠ddiśō̎ na̠'āpō̎ vi̠śvata̠ḥ pari̍pāntu sa̠rvata̠ḥ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

மன்யு ஸூக்தம்

ருக்3வேத3 ஸம்ஹிதா; மண்ட3லஂ 1௦; ஸூக்தஂ 83,84

யஸ்தே᳚ ம॒ன்யோவி॑த4த்3 வஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹ॒ ஓஜ:॑ புஷ்யதி॒ விஶ்வ॑மானு॒ஷக் ।
ஸா॒ஹ்யாம॒ தா3ஸ॒மார்யம்॒ த்வயா᳚ யு॒ஜா ஸஹ॑ஸ்க்ருதேன॒ ஸஹ॑ஸா॒ ஸஹ॑ஸ்வதா ॥ 1 ॥

ம॒ன்யுரின்த்3ரோ᳚ ம॒ன்யுரே॒வாஸ॑ தே॒3வோ ம॒ன்யுர் ஹோதா॒ வரு॑ணோ ஜா॒தவே᳚தா3: ।
ம॒ன்யுஂ-விഁஶ॑ ஈல்த3தே॒ மானு॑ஷீ॒ர்யா: பா॒ஹி நோ᳚ மன்யோ॒ தப॑ஸா ஸ॒ஜோஷா:᳚ ॥ 2 ॥

அ॒பீ᳚4ஹி மன்யோ த॒வஸ॒ஸ்தவீ᳚யா॒ன் தப॑ஸா யு॒ஜா வி ஜ॑ஹி ஶத்ரூ᳚ன் ।
அ॒மி॒த்ர॒ஹா வ்ரு॑த்ர॒ஹா த॑3ஸ்யு॒ஹா ச॒ விஶ்வா॒ வஸூ॒ன்யா ப॑4ரா॒ த்வஂ ந:॑ ॥ 3 ॥

த்வஂ ஹி ம᳚ன்யோ அ॒பி4பூ᳚4த்யோஜா: ஸ்வய॒ம்பூ4ர்பா4மோ᳚ அபி4மாதிஷா॒ஹ: ।
வி॒ஶ்வச॑ர்-ஷணி:॒ ஸஹு॑ரி:॒ ஸஹா᳚வான॒ஸ்மாஸ்வோஜ:॒ ப்ருத॑னாஸு தே4ஹி ॥ 4 ॥

அ॒பா॒4க:3 ஸன்னப॒ பரே᳚தோ அஸ்மி॒ தவ॒ க்ரத்வா᳚ தவி॒ஷஸ்ய॑ ப்ரசேத: ।
தஂ த்வா᳚ மன்யோ அக்ர॒துர்ஜி॑ஹீல்தா॒3ஹஂ ஸ்வாத॒னூர்ப॑3ல॒தே3யா᳚ய॒ மேஹி॑ ॥ 5 ॥

அ॒யஂ தே᳚ அ॒ஸ்ம்யுப॒ மேஹ்ய॒ர்வாங் ப்ர॑தீசீ॒ன: ஸ॑ஹுரே விஶ்வதா4ய: ।
மன்யோ᳚ வஜ்ரின்ன॒பி4 மாமா வ॑வ்ருத்ஸ்வஹனா᳚வ॒ த3ஸ்யூ᳚ன் ரு॒த போ᳚3த்4யா॒பே: ॥ 6 ॥

அ॒பி4 ப்ரேஹி॑ த3க்ஷிண॒தோ ப॑4வா॒ மேதா᳚4 வ்ரு॒த்ராணி॑ ஜங்க4னாவ॒ பூ4ரி॑ ।
ஜு॒ஹோமி॑ தே த॒4ருணம்॒ மத்4வோ॒ அக்3ர॑முபா4 உ॑பாம்॒ஶு ப்ர॑த॒2மா பி॑பா3வ ॥ 7 ॥

த்வயா᳚ மன்யோ ஸ॒ரத॑2மாரு॒ஜன்தோ॒ ஹர்​ஷ॑மாணாஸோ த்4ருஷி॒தா ம॑ருத்வ: ।
தி॒க்3மேஷ॑வ॒ ஆயு॑தா4 ஸம்॒ஶிஶா᳚னா அ॒பி4 ப்ரய᳚ன்து॒ நரோ᳚ அ॒க்3னிரூ᳚பா: ॥ 8 ॥

அ॒க்3னிரி॑வ மன்யோ த்விஷி॒த: ஸ॑ஹஸ்வ ஸேனா॒னீர்ன:॑ ஸஹுரே ஹூ॒த ஏ᳚தி4 ।
ஹ॒த்வாய॒ ஶத்ரூ॒ன் வி ப॑4ஜஸ்வ॒ வேத॒3 ஓஜோ॒ மிமா᳚னோ॒ விம்ருதோ᳚4 நுத3ஸ்வ ॥ 9 ॥

ஸஹ॑ஸ்வ மன்யோ அ॒பி4மா᳚திம॒ஸ்மே ரு॒ஜன் ம்ரு॒ணன் ப்ர॑ம்ரு॒ணன் ப்ரேஹி॒ ஶத்ரூ᳚ன் ।
உ॒க்3ரஂ தே॒ பாஜோ᳚ ந॒ன்வா ரு॑ருத்4ரே வ॒ஶீ வஶம்᳚ நயஸ ஏகஜ॒ த்வம் ॥ 1௦ ॥

ஏகோ᳚ ப3ஹூ॒னாம॑ஸி மன்யவீல்தி॒3தோ விஶம்᳚விஶஂ-யுഁ॒த4யே॒ ஸஂ ஶி॑ஶாதி4 ।
அக்ரு॑த்தரு॒க் த்வயா᳚ யு॒ஜா வ॒யம் த்3யு॒மன்தம்॒ கோ4ஷம்᳚ விஜ॒யாய॑ க்ருண்மஹே ॥ 11 ॥

வி॒ஜே॒ஷ॒க்ருதி3ன்த்3ர॑ இவானவப்3ர॒வோ॒(ஓ)3॑ஸ்மாகம்᳚ மன்யோ அதி॒4பா ப॑4வே॒ஹ ।
ப்ரி॒யஂ தே॒ நாம॑ ஸஹுரே க்3ருணீமஸி வி॒த்3மாதமுத்ஸம்॒ யத॑ ஆப॒3பூ4த॑2 ॥ 12 ॥

ஆபூ᳚4த்யா ஸஹ॒ஜா வ॑ஜ்ர ஸாயக॒ ஸஹோ᳚ பி3ப4ர்​ஷ்யபி4பூ4த॒ உத்த॑ரம் ।
க்ரத்வா᳚ நோ மன்யோ ஸ॒ஹமே॒த்3யே᳚தி4 மஹாத॒4னஸ்ய॑ புருஹூத ஸம்॒ஸ்ருஜி॑ ॥ 13 ॥

ஸம்ஸ்ரு॑ஷ்டம்॒ த4ன॑மு॒ப4யம்᳚ ஸ॒மாக்ரு॑தம॒ஸ்மப்4யம்᳚ த3த்தாம்॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ன்யு: ।
பி4யம்॒ த3தா᳚4னா॒ ஹ்ருத॑3யேஷு॒ ஶத்ர॑வ:॒ பரா᳚ஜிதாஸோ॒ அப॒ நில॑யன்தாம் ॥ 14 ॥

த4ன்வ॑னா॒கா3த4ன்வ॑ நா॒ஜிஞ்ஜ॑யேம॒ த4ன்வ॑னா தீ॒வ்ரா: ஸ॒மதோ᳚3 ஜயேம ।
த4னு: ஶத்ரோ᳚ரபகா॒மஂ க்ரு॑ணோதி॒ த4ன்வ॑ நா॒ஸர்வா:᳚ ப்ர॒தி3ஶோ᳚ ஜயேம ॥

ப॒4த்3ரஂ நோ॒ அபி॑ வாதய॒ மன:॑ ॥

ஓஂ ஶான்தா॑ ப்ருதி2வீ ஶி॑வம॒ன்தரிக்ஷம்॒ த்3யௌர்னோ᳚ தே॒3வ்யப॑4யன்னோ அஸ்து ।
ஶி॒வா॒ தி3ஶ:॑ ப்ர॒தி3ஶ॑ உ॒த்3தி3ஶோ᳚ ந॒ஆபோ᳚ வி॒ஶ்வத:॒ பரி॑பான்து ஸ॒ர்வத:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥


ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತಂ

ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84

ಯಸ್ತೇ᳚ ಮ॒ನ್ಯೋಽವಿ॑ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹ॒ ಓಜಃ॑ ಪುಷ್ಯತಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಾನು॒ಷಕ್ ।
ಸಾ॒ಹ್ಯಾಮ॒ ದಾಸ॒ಮಾರ್ಯಂ॒ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ಸಹ॑ಸ್ಕೃತೇನ॒ ಸಹ॑ಸಾ॒ ಸಹ॑ಸ್ವತಾ ॥ 1 ॥

ಮ॒ನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ᳚ ಮ॒ನ್ಯುರೇ॒ವಾಸ॑ ದೇ॒ವೋ ಮ॒ನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ॒ ವರು॑ಣೋ ಜಾ॒ತವೇ᳚ದಾಃ ।
ಮ॒ನ್ಯುಂ-ವಿಁಶ॑ ಈಳತೇ॒ ಮಾನು॑ಷೀ॒ರ್ಯಾಃ ಪಾ॒ಹಿ ನೋ᳚ ಮನ್ಯೋ॒ ತಪ॑ಸಾ ಸ॒ಜೋಷಾಃ᳚ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಭೀ᳚ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತ॒ವಸ॒ಸ್ತವೀ᳚ಯಾ॒ನ್ ತಪ॑ಸಾ ಯು॒ಜಾ ವಿ ಜ॑ಹಿ ಶತ್ರೂ᳚ನ್ ।
ಅ॒ಮಿ॒ತ್ರ॒ಹಾ ವೃ॑ತ್ರ॒ಹಾ ದ॑ಸ್ಯು॒ಹಾ ಚ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಸೂ॒ನ್ಯಾ ಭ॑ರಾ॒ ತ್ವಂ ನಃ॑ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ಹಿ ಮ᳚ನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಭೂ᳚ತ್ಯೋಜಾಃ ಸ್ವಯಂ॒ಭೂರ್ಭಾಮೋ᳚ ಅಭಿಮಾತಿಷಾ॒ಹಃ ।
ವಿ॒ಶ್ವಚ॑ರ್-ಷಣಿಃ॒ ಸಹು॑ರಿಃ॒ ಸಹಾ᳚ವಾನ॒ಸ್ಮಾಸ್ವೋಜಃ॒ ಪೃತ॑ನಾಸು ಧೇಹಿ ॥ 4 ॥

ಅ॒ಭಾ॒ಗಃ ಸನ್ನಪ॒ ಪರೇ᳚ತೋ ಅಸ್ಮಿ॒ ತವ॒ ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ತವಿ॒ಷಸ್ಯ॑ ಪ್ರಚೇತಃ ।
ತಂ ತ್ವಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಕ್ರ॒ತುರ್ಜಿ॑ಹೀಳಾ॒ಹಂ ಸ್ವಾತ॒ನೂರ್ಬ॑ಲ॒ದೇಯಾ᳚ಯ॒ ಮೇಹಿ॑ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಯಂ ತೇ᳚ ಅ॒ಸ್ಮ್ಯುಪ॒ ಮೇಹ್ಯ॒ರ್ವಾಙ್ ಪ್ರ॑ತೀಚೀ॒ನಃ ಸ॑ಹುರೇ ವಿಶ್ವಧಾಯಃ ।
ಮನ್ಯೋ᳚ ವಜ್ರಿನ್ನ॒ಭಿ ಮಾಮಾ ವ॑ವೃತ್ಸ್ವಹನಾ᳚ವ॒ ದಸ್ಯೂ᳚ನ್ ಋ॒ತ ಬೋ᳚ಧ್ಯಾ॒ಪೇಃ ॥ 6 ॥

ಅ॒ಭಿ ಪ್ರೇಹಿ॑ ದಕ್ಷಿಣ॒ತೋ ಭ॑ವಾ॒ ಮೇಽಧಾ᳚ ವೃ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ಜಂಘನಾವ॒ ಭೂರಿ॑ ।
ಜು॒ಹೋಮಿ॑ ತೇ ಧ॒ರುಣಂ॒ ಮಧ್ವೋ॒ ಅಗ್ರ॑ಮುಭಾ ಉ॑ಪಾಂ॒ಶು ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಾ ಪಿ॑ಬಾವ ॥ 7 ॥

ತ್ವಯಾ᳚ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ರಥ॑ಮಾರು॒ಜಂತೋ॒ ಹರ್​ಷ॑ಮಾಣಾಸೋ ಧೃಷಿ॒ತಾ ಮ॑ರುತ್ವಃ ।
ತಿ॒ಗ್ಮೇಷ॑ವ॒ ಆಯು॑ಧಾ ಸಂ॒ಶಿಶಾ᳚ನಾ ಅ॒ಭಿ ಪ್ರಯಂ᳚ತು॒ ನರೋ᳚ ಅ॒ಗ್ನಿರೂ᳚ಪಾಃ ॥ 8 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿರಿ॑ವ ಮನ್ಯೋ ತ್ವಿಷಿ॒ತಃ ಸ॑ಹಸ್ವ ಸೇನಾ॒ನೀರ್ನಃ॑ ಸಹುರೇ ಹೂ॒ತ ಏ᳚ಧಿ ।
ಹ॒ತ್ವಾಯ॒ ಶತ್ರೂ॒ನ್ ವಿ ಭ॑ಜಸ್ವ॒ ವೇದ॒ ಓಜೋ॒ ಮಿಮಾ᳚ನೋ॒ ವಿಮೃಧೋ᳚ ನುದಸ್ವ ॥ 9 ॥

ಸಹ॑ಸ್ವ ಮನ್ಯೋ ಅ॒ಭಿಮಾ᳚ತಿಮ॒ಸ್ಮೇ ರು॒ಜನ್ ಮೃ॒ಣನ್ ಪ್ರ॑ಮೃ॒ಣನ್ ಪ್ರೇಹಿ॒ ಶತ್ರೂ᳚ನ್ ।
ಉ॒ಗ್ರಂ ತೇ॒ ಪಾಜೋ᳚ ನ॒ನ್ವಾ ರು॑ರುಧ್ರೇ ವ॒ಶೀ ವಶಂ᳚ ನಯಸ ಏಕಜ॒ ತ್ವಮ್ ॥ 10 ॥

ಏಕೋ᳚ ಬಹೂ॒ನಾಮ॑ಸಿ ಮನ್ಯವೀಳಿ॒ತೋ ವಿಶಂ᳚​ವಿಁಶಂ-ಯುಁ॒ಧಯೇ॒ ಸಂ ಶಿ॑ಶಾಧಿ ।
ಅಕೃ॑ತ್ತರು॒ಕ್ ತ್ವಯಾ᳚ ಯು॒ಜಾ ವ॒ಯಂ ದ್ಯು॒ಮಂತಂ॒ ಘೋಷಂ᳚-ವಿಁಜ॒ಯಾಯ॑ ಕೃಣ್ಮಹೇ ॥ 11 ॥

ವಿ॒ಜೇ॒ಷ॒ಕೃದಿಂದ್ರ॑ ಇವಾನವಬ್ರ॒ವೋ॒(ಓ)3॑ಽಸ್ಮಾಕಂ᳚ ಮನ್ಯೋ ಅಧಿ॒ಪಾ ಭ॑ವೇ॒ಹ ।
ಪ್ರಿ॒ಯಂ ತೇ॒ ನಾಮ॑ ಸಹುರೇ ಗೃಣೀಮಸಿ ವಿ॒ದ್ಮಾತಮುತ್ಸಂ॒-ಯಁತ॑ ಆಬ॒ಭೂಥ॑ ॥ 12 ॥

ಆಭೂ᳚ತ್ಯಾ ಸಹ॒ಜಾ ವ॑ಜ್ರ ಸಾಯಕ॒ ಸಹೋ᳚ ಬಿಭರ್​ಷ್ಯಭಿಭೂತ॒ ಉತ್ತ॑ರಮ್ ।
ಕ್ರತ್ವಾ᳚ ನೋ ಮನ್ಯೋ ಸ॒ಹಮೇ॒ದ್ಯೇ᳚ಧಿ ಮಹಾಧ॒ನಸ್ಯ॑ ಪುರುಹೂತ ಸಂ॒ಸೃಜಿ॑ ॥ 13 ॥

ಸಂಸೃ॑ಷ್ಟಂ॒ ಧನ॑ಮು॒ಭಯಂ᳚ ಸ॒ಮಾಕೃ॑ತಮ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ᳚ ದತ್ತಾಂ॒-ವಁರು॑ಣಶ್ಚ ಮ॒ನ್ಯುಃ ।
ಭಿಯಂ॒ ದಧಾ᳚ನಾ॒ ಹೃದ॑ಯೇಷು॒ ಶತ್ರ॑ವಃ॒ ಪರಾ᳚ಜಿತಾಸೋ॒ ಅಪ॒ ನಿಲ॑ಯಂತಾಮ್ ॥ 14 ॥

ಧನ್ವ॑ನಾ॒ಗಾಧನ್ವ॑ ನಾ॒ಜಿಂಜ॑ಯೇಮ॒ ಧನ್ವ॑ನಾ ತೀ॒ವ್ರಾಃ ಸ॒ಮದೋ᳚ ಜಯೇಮ ।
ಧನುಃ ಶತ್ರೋ᳚ರಪಕಾ॒ಮಂ ಕೃ॑ಣೋತಿ॒ ಧನ್ವ॑ ನಾ॒ಸರ್ವಾಃ᳚ ಪ್ರ॒ದಿಶೋ᳚ ಜಯೇಮ ॥

ಭ॒ದ್ರಂ ನೋ॒ ಅಪಿ॑ ವಾತಯ॒ ಮನಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಾ॑ ಪೃಥಿವೀ ಶಿ॑ವಮಂ॒ತರಿಕ್ಷಂ॒ ದ್ಯೌರ್ನೋ᳚ ದೇ॒ವ್ಯಽಭ॑ಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ।
ಶಿ॒ವಾ॒ ದಿಶಃ॑ ಪ್ರ॒ದಿಶ॑ ಉ॒ದ್ದಿಶೋ᳚ ನ॒ಽಆಪೋ᳚ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॒ ಪರಿ॑ಪಾಂತು ಸ॒ರ್ವತಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

മന്യു സൂക്തമ്

ഋഗ്വേദ സംഹിതാ; മംഡലം 10; സൂക്തം 83,84

യസ്തേ᳚ മ॒ന്യോഽവി॑ധദ് വജ്ര സായക॒ സഹ॒ ഓജഃ॑ പുഷ്യതി॒ വിശ്വ॑മാനു॒ഷക് ।
സാ॒ഹ്യാമ॒ ദാസ॒മാര്യം॒ ത്വയാ᳚ യു॒ജാ സഹ॑സ്കൃതേന॒ സഹ॑സാ॒ സഹ॑സ്വതാ ॥ 1 ॥

മ॒ന്യുരിംദ്രോ᳚ മ॒ന്യുരേ॒വാസ॑ ദേ॒വോ മ॒ന്യുര് ഹോതാ॒ വരു॑ണോ ജാ॒തവേ᳚ദാഃ ।
മ॒ന്യും-വിഁശ॑ ഈലതേ॒ മാനു॑ഷീ॒ര്യാഃ പാ॒ഹി നോ᳚ മന്യോ॒ തപ॑സാ സ॒ജോഷാഃ᳚ ॥ 2 ॥

അ॒ഭീ᳚ഹി മന്യോ ത॒വസ॒സ്തവീ᳚യാ॒ന് തപ॑സാ യു॒ജാ വി ജ॑ഹി ശത്രൂ᳚ന് ।
അ॒മി॒ത്ര॒ഹാ വൃ॑ത്ര॒ഹാ ദ॑സ്യു॒ഹാ ച॒ വിശ്വാ॒ വസൂ॒ന്യാ ഭ॑രാ॒ ത്വം നഃ॑ ॥ 3 ॥

ത്വം ഹി മ᳚ന്യോ അ॒ഭിഭൂ᳚ത്യോജാഃ സ്വയം॒ഭൂര്ഭാമോ᳚ അഭിമാതിഷാ॒ഹഃ ।
വി॒ശ്വച॑ര്-ഷണിഃ॒ സഹു॑രിഃ॒ സഹാ᳚വാന॒സ്മാസ്വോജഃ॒ പൃത॑നാസു ധേഹി ॥ 4 ॥

അ॒ഭാ॒ഗഃ സന്നപ॒ പരേ᳚തോ അസ്മി॒ തവ॒ ക്രത്വാ᳚ തവി॒ഷസ്യ॑ പ്രചേതഃ ।
തം ത്വാ᳚ മന്യോ അക്ര॒തുര്ജി॑ഹീലാ॒ഹം സ്വാത॒നൂര്ബ॑ല॒ദേയാ᳚യ॒ മേഹി॑ ॥ 5 ॥

അ॒യം തേ᳚ അ॒സ്മ്യുപ॒ മേഹ്യ॒ര്വാങ് പ്ര॑തീചീ॒നഃ സ॑ഹുരേ വിശ്വധായഃ ।
മന്യോ᳚ വജ്രിന്ന॒ഭി മാമാ വ॑വൃത്സ്വഹനാ᳚വ॒ ദസ്യൂ᳚ന് ഋ॒ത ബോ᳚ധ്യാ॒പേഃ ॥ 6 ॥

അ॒ഭി പ്രേഹി॑ ദക്ഷിണ॒തോ ഭ॑വാ॒ മേഽധാ᳚ വൃ॒ത്രാണി॑ ജംഘനാവ॒ ഭൂരി॑ ।
ജു॒ഹോമി॑ തേ ധ॒രുണം॒ മധ്വോ॒ അഗ്ര॑മുഭാ ഉ॑പാം॒ശു പ്ര॑ഥ॒മാ പി॑ബാവ ॥ 7 ॥

ത്വയാ᳚ മന്യോ സ॒രഥ॑മാരു॒ജംതോ॒ ഹര്​ഷ॑മാണാസോ ധൃഷി॒താ മ॑രുത്വഃ ।
തി॒ഗ്മേഷ॑വ॒ ആയു॑ധാ സം॒ശിശാ᳚നാ അ॒ഭി പ്രയം᳚തു॒ നരോ᳚ അ॒ഗ്നിരൂ᳚പാഃ ॥ 8 ॥

അ॒ഗ്നിരി॑വ മന്യോ ത്വിഷി॒തഃ സ॑ഹസ്വ സേനാ॒നീര്നഃ॑ സഹുരേ ഹൂ॒ത ഏ᳚ധി ।
ഹ॒ത്വായ॒ ശത്രൂ॒ന് വി ഭ॑ജസ്വ॒ വേദ॒ ഓജോ॒ മിമാ᳚നോ॒ വിമൃധോ᳚ നുദസ്വ ॥ 9 ॥

സഹ॑സ്വ മന്യോ അ॒ഭിമാ᳚തിമ॒സ്മേ രു॒ജന് മൃ॒ണന് പ്ര॑മൃ॒ണന് പ്രേഹി॒ ശത്രൂ᳚ന് ।
ഉ॒ഗ്രം തേ॒ പാജോ᳚ ന॒ന്വാ രു॑രുധ്രേ വ॒ശീ വശം᳚ നയസ ഏകജ॒ ത്വമ് ॥ 10 ॥

ഏകോ᳚ ബഹൂ॒നാമ॑സി മന്യവീലി॒തോ വിശം᳚​വിഁശം-യുഁ॒ധയേ॒ സം ശി॑ശാധി ।
അകൃ॑ത്തരു॒ക് ത്വയാ᳚ യു॒ജാ വ॒യം ദ്യു॒മംതം॒ ഘോഷം᳚-വിഁജ॒യായ॑ കൃണ്മഹേ ॥ 11 ॥

വി॒ജേ॒ഷ॒കൃദിംദ്ര॑ ഇവാനവബ്ര॒വോ॒(ഓ)3॑ഽസ്മാകം᳚ മന്യോ അധി॒പാ ഭ॑വേ॒ഹ ।
പ്രി॒യം തേ॒ നാമ॑ സഹുരേ ഗൃണീമസി വി॒ദ്മാതമുത്സം॒-യഁത॑ ആബ॒ഭൂഥ॑ ॥ 12 ॥

ആഭൂ᳚ത്യാ സഹ॒ജാ വ॑ജ്ര സായക॒ സഹോ᳚ ബിഭര്​ഷ്യഭിഭൂത॒ ഉത്ത॑രമ് ।
ക്രത്വാ᳚ നോ മന്യോ സ॒ഹമേ॒ദ്യേ᳚ധി മഹാധ॒നസ്യ॑ പുരുഹൂത സം॒സൃജി॑ ॥ 13 ॥

സംസൃ॑ഷ്ടം॒ ധന॑മു॒ഭയം᳚ സ॒മാകൃ॑തമ॒സ്മഭ്യം᳚ ദത്താം॒-വഁരു॑ണശ്ച മ॒ന്യുഃ ।
ഭിയം॒ ദധാ᳚നാ॒ ഹൃദ॑യേഷു॒ ശത്ര॑വഃ॒ പരാ᳚ജിതാസോ॒ അപ॒ നില॑യംതാമ് ॥ 14 ॥

ധന്വ॑നാ॒ഗാധന്വ॑ നാ॒ജിംജ॑യേമ॒ ധന്വ॑നാ തീ॒വ്രാഃ സ॒മദോ᳚ ജയേമ ।
ധനുഃ ശത്രോ᳚രപകാ॒മം കൃ॑ണോതി॒ ധന്വ॑ നാ॒സര്വാഃ᳚ പ്ര॒ദിശോ᳚ ജയേമ ॥

ഭ॒ദ്രം നോ॒ അപി॑ വാതയ॒ മനഃ॑ ॥

ഓം ശാംതാ॑ പൃഥിവീ ശി॑വമം॒തരിക്ഷം॒ ദ്യൌര്നോ᳚ ദേ॒വ്യഽഭ॑യന്നോ അസ്തു ।
ശി॒വാ॒ ദിശഃ॑ പ്ര॒ദിശ॑ ഉ॒ദ്ദിശോ᳚ ന॒ഽആപോ᳚ വി॒ശ്വതഃ॒ പരി॑പാംതു സ॒ര്വതഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top