శివ మంగళాష్టకం | शिव मङ्गलाष्टकम् | SHIVA MANGALAASHTAKAM

0
శివ మంగళాష్టకం | शिव मङ्गलाष्टकम् | SHIVA MANGALAASHTAKAM

శివ మంగళాష్టకం

భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే ।
కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ ॥ 1 ॥

వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ ।
పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ ॥ 2 ॥

భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయజ్ఞోపవీతినే ।
రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ ॥ 3 ॥

సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రాయ నమః కైలాసవాసినే ।
సచ్చిదానందరూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ ॥ 4 ॥

మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే ।
త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్ ॥ 5 ॥

గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరిహరాత్మనే ।
ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వామదేవాయ మంగళమ్ ॥ 6 ॥

సద్యోజాతాయ శర్వాయ భవ్య జ్ఞానప్రదాయినే ।
ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్రాయ మంగళమ్ ॥ 7 ॥

సదాశివ స్వరూపాయ నమస్తత్పురుషాయ చ ।
అఘోరాయ చ ఘోరాయ మహాదేవాయ మంగళమ్ ॥ 8 ॥

మహాదేవస్య దేవస్య యః పఠేన్మంగళాష్టకమ్ ।
సర్వార్థ సిద్ధి మాప్నోతి స సాయుజ్యం తతః పరమ్ ॥ 9 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked ( Devanagari ).
 

शिव मङ्गलाष्टकम्

भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने ।
कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥

वृषारूढाय भीमाय व्याघ्रचर्माम्बराय च ।
पशूनाम्पतये तुभ्यं गौरीकान्ताय मङ्गलम् ॥ 2 ॥

भस्मोद्धूलितदेहाय नागयज्ञोपवीतिने ।
रुद्राक्षमालाभूषाय व्योमकेशाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने ।
सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥

मृत्युञ्जयाय साम्बाय सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे ।
त्रयम्बकाय शान्ताय त्रिलोकेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥

गङ्गाधराय सोमाय नमो हरिहरात्मने ।
उग्राय त्रिपुरघ्नाय वामदेवाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥

सद्योजाताय शर्वाय भव्य ज्ञानप्रदायिने ।
ईशानाय नमस्तुभ्यं पञ्चवक्राय मङ्गलम् ॥ 7 ॥

सदाशिव स्वरूपाय नमस्तत्पुरुषाय च ।
अघोराय च घोराय महादेवाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥

महादेवस्य देवस्य यः पठेन्मङ्गलाष्टकम् ।
सर्वार्थ सिद्धि माप्नोति स सायुज्यं ततः परम् ॥ 9 ॥

SHIVA MANGALAASHTAKAM

bhavāya chandrachūḍāya nirguṇāya guṇātmanē ।
kālakālāya rudrāya nīlagrīvāya maṅgaḻam ॥ 1 ॥

vṛṣārūḍhāya bhīmāya vyāghracharmāmbarāya cha ।
paśūnāmpatayē tubhyaṃ gaurīkāntāya maṅgaḻam ॥ 2 ॥

bhasmōddhūḻitadēhāya nāgayajñōpavītinē ।
rudrākṣamālābhūṣāya vyōmakēśāya maṅgaḻam ॥ 3 ॥

sūryachandrāgninētrāya namaḥ kailāsavāsinē ।
sachchidānandarūpāya pramathēśāya maṅgaḻam ॥ 4 ॥

mṛtyuñjayāya sāmbāya sṛṣṭisthityantakāriṇē ।
trayambakāya śāntāya trilōkēśāya maṅgaḻam ॥ 5 ॥

gaṅgādharāya sōmāya namō hariharātmanē ।
ugrāya tripuraghnāya vāmadēvāya maṅgaḻam ॥ 6 ॥

sadyōjātāya śarvāya bhavya jñānapradāyinē ।
īśānāya namastubhyaṃ pañchavakrāya maṅgaḻam ॥ 7 ॥

sadāśiva svarūpāya namastatpuruṣāya cha ।
aghōrāya cha ghōrāya mahādēvāya maṅgaḻam ॥ 8 ॥

mahādēvasya dēvasya yaḥ paṭhēnmaṅgaḻāṣṭakam ।
sarvārtha siddhi māpnōti sa sāyujyaṃ tataḥ param ॥ 9 ॥

ஶிவ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்

ப4வாய சன்த்3ரசூடா3ய நிர்கு3ணாய கு3ணாத்மனே ।
காலகாலாய ருத்3ராய நீலக்3ரீவாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

வ்ருஷாரூடா4ய பீ4மாய வ்யாக்4ரசர்மாம்ப3ராய ச ।
பஶூனாம்பதயே துப்4யம் கௌ3ரீகான்தாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

ப4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3ததே3ஹாய நாக3யஜ்ஞோபவீதினே ।
ருத்3ராக்ஷமாலாபூ4ஷாய வ்யோமகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸூர்யசன்த்3ராக்3னினேத்ராய நம: கைலாஸவாஸினே ।
ஸச்சிதா3னந்த3ரூபாய ப்ரமதே2ஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

ம்ருத்யுஞ்ஜயாய ஸாம்பா3ய ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2த்யன்தகாரிணே ।
த்ரயம்ப3காய ஶான்தாய த்ரிலோகேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

க3ங்கா3த4ராய ஸோமாய நமோ ஹரிஹராத்மனே ।
உக்3ராய த்ரிபுரக்4னாய வாமதே3வாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

ஸத்3யோஜாதாய ஶர்வாய ப4வ்ய ஜ்ஞானப்ரதா3யினே ।
ஈஶானாய நமஸ்துப்4யஂ பஞ்சவக்ராய மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

ஸதா3ஶிவ ஸ்வரூபாய நமஸ்தத்புருஷாய ச ।
அகோ4ராய ச கோ4ராய மஹாதே3வாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

மஹாதே3வஸ்ய தே3வஸ்ய ய: படே2ன்மங்க3ல்தா3ஷ்டகம் ।
ஸர்வார்த2 ஸித்3தி4 மாப்னோதி ஸ ஸாயுஜ்யஂ தத: பரம் ॥ 9 ॥

ಶಿವ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ

ಭವಾಯ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 1 ॥

ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಚ ।
ಪಶೂನಾಂಪತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ಗೌರೀಕಾಂತಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 2 ॥

ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತದೇಹಾಯ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭೂಷಾಯ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 3 ॥

ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ಪ್ರಮಥೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 4 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಂತಕಾರಿಣೇ ।
ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ಶಾಂತಾಯ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 5 ॥

ಗಂಗಾಧರಾಯ ಸೋಮಾಯ ನಮೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮನೇ ।
ಉಗ್ರಾಯ ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 6 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಭವ್ಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಈಶಾನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಂಚವಕ್ರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 7 ॥

ಸದಾಶಿವ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತತ್ಪುರುಷಾಯ ಚ ।
ಅಘೋರಾಯ ಚ ಘೋರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥ 8 ॥

ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 9 ॥

ശിവ മംഗലാഷ്ടകമ്

ഭവായ ചംദ്രചൂഡായ നിര്ഗുണായ ഗുണാത്മനേ ।
കാലകാലായ രുദ്രായ നീലഗ്രീവായ മംഗലമ് ॥ 1 ॥

വൃഷാരൂഢായ ഭീമായ വ്യാഘ്രചര്മാംബരായ ച ।
പശൂനാംപതയേ തുഭ്യം ഗൌരീകാംതായ മംഗലമ് ॥ 2 ॥

ഭസ്മോദ്ധൂലിതദേഹായ നാഗയജ്ഞോപവീതിനേ ।
രുദ്രാക്ഷമാലാഭൂഷായ വ്യോമകേശായ മംഗലമ് ॥ 3 ॥

സൂര്യചംദ്രാഗ്നിനേത്രായ നമഃ കൈലാസവാസിനേ ।
സച്ചിദാനംദരൂപായ പ്രമഥേശായ മംഗലമ് ॥ 4 ॥

മൃത്യുംജയായ സാംബായ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യംതകാരിണേ ।
ത്രയംബകായ ശാംതായ ത്രിലോകേശായ മംഗലമ് ॥ 5 ॥

ഗംഗാധരായ സോമായ നമോ ഹരിഹരാത്മനേ ।
ഉഗ്രായ ത്രിപുരഘ്നായ വാമദേവായ മംഗലമ് ॥ 6 ॥

സദ്യോജാതായ ശര്വായ ഭവ്യ ജ്ഞാനപ്രദായിനേ ।
ഈശാനായ നമസ്തുഭ്യം പംചവക്രായ മംഗലമ് ॥ 7 ॥

സദാശിവ സ്വരൂപായ നമസ്തത്പുരുഷായ ച ।
അഘോരായ ച ഘോരായ മഹാദേവായ മംഗലമ് ॥ 8 ॥

മഹാദേവസ്യ ദേവസ്യ യഃ പഠേന്മംഗലാഷ്ടകമ് ।
സര്വാര്ഥ സിദ്ധി മാപ്നോതി സ സായുജ്യം തതഃ പരമ് ॥ 9 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top