శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम् | SREE MALLIKARJUNA MANGALASASANAM

0
శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम् | SREE MALLIKARJUNA MANGALASASANAM

శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం

ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే
శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళమ్ ॥

సర్వమంగళ రూపాయ శ్రీ నగేంద్ర నివాసినే
గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ॥

సత్యానంద స్వరూపాయ నిత్యానంద విధాయనే
స్తుత్యాయ శ్రుతిగమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ॥

ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణే
సుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళమ్ ॥

శ్రీశైలే శిఖరేశ్వరం గణపతిం శ్రీ హటకేశం
పునస్సారంగేశ్వర బిందుతీర్థమమలం ఘంటార్క సిద్ధేశ్వరమ్ ।
గంగాం శ్రీ భ్రమరాంబికాం గిరిసుతామారామవీరేశ్వరం
శంఖంచక్ర వరాహతీర్థమనిశం శ్రీశైలనాథం భజే ॥

హస్తేకురంగం గిరిమధ్యరంగం శృంగారితాంగం గిరిజానుషంగం
మూర్దేందుగంగం మదనాంగ భంగం శ్రీశైలలింగం శిరసా నమామి ॥

श्री मल्लिकार्जुन मङ्गलाशासनम्

उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ प्रदायिने
श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् ॥

सर्वमङ्गल रूपाय श्री नगेन्द्र निवासिने
गङ्गाधराय नाथाय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥

सत्यानन्द स्वरूपाय नित्यानन्द विधायने
स्तुत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥

मुक्तिप्रदाय मुख्याय भक्तानुग्रहकारिणे
सुन्दरेशाय सौम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥

श्रीशैले शिखरेश्वरं गणपतिं श्री हटकेशं
पुनस्सारङ्गेश्वर बिन्दुतीर्थममलं घण्टार्क सिद्धेश्वरम् ।
गङ्गां श्री भ्रमराम्बिकां गिरिसुतामारामवीरेश्वरं
शङ्खञ्चक्र वराहतीर्थमनिशं श्रीशैलनाथं भजे ॥

हस्तेकुरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुषङ्गम्
मूर्देन्दुगङ्गं मदनाङ्ग भङ्गं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि ॥

SREE MALLIKARJUNA MANGALASASANAM

umākāntāya kāntāya kāmitārtha pradāyinē
śrīgirīśāya dēvāya mallināthāya maṅgaḻam ॥

sarvamaṅgaḻa rūpāya śrī nagēndra nivāsinē
gaṅgādharāya nāthāya śrīgirīśāya maṅgaḻam ॥

satyānanda svarūpāya nityānanda vidhāyanē
stutyāya śrutigamyāya śrīgirīśāya maṅgaḻam ॥

muktipradāya mukhyāya bhaktānugrahakāriṇē
sundarēśāya saumyāya śrīgirīśāya maṅgaḻam ॥

śrīśailē śikharēśvaraṃ gaṇapatiṃ śrī haṭakēśaṃ
punassāraṅgēśvara bindutīrthamamalaṃ ghaṇṭārka siddhēśvaram ।
gaṅgāṃ śrī bhramarāmbikāṃ girisutāmārāmavīrēśvaraṃ
śaṅkhañchakra varāhatīrthamaniśaṃ śrīśailanāthaṃ bhajē ॥

hastēkuraṅgaṃ girimadhyaraṅgaṃ śṛṅgāritāṅgaṃ girijānuṣaṅgam
mūrdēndugaṅgaṃ madanāṅga bhaṅgaṃ śrīśailaliṅgaṃ śirasā namāmi ॥

ஶ்ரீ மல்லிகார்ஜுன மங்க3ல்தா3ஶாஸனம்

உமாகான்தாய கான்தாய காமிதார்த2 ப்ரதா3யினே
ஶ்ரீகி3ரீஶாய தே3வாய மல்லினாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ॥

ஸர்வமங்க3ல்த3 ரூபாய ஶ்ரீ நகே3ன்த்3ர நிவாஸினே
க3ங்கா3த4ராய நாதா2ய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥

ஸத்யானந்த3 ஸ்வரூபாய நித்யானந்த3 விதா4யனே
ஸ்துத்யாய ஶ்ருதிக3ம்யாய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥

முக்திப்ரதா3ய முக்2யாய ப4க்தானுக்3ரஹகாரிணே
ஸுன்த3ரேஶாய ஸௌம்யாய ஶ்ரீகி3ரீஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥

ஶ்ரீஶைலே ஶிக2ரேஶ்வரம் க3ணபதிஂ ஶ்ரீ ஹடகேஶம்
புனஸ்ஸாரங்கே3ஶ்வர பி3ன்து3தீர்த2மமலம் க4ண்டார்க ஸித்3தே4ஶ்வரம் ।
க3ங்கா3ஂ ஶ்ரீ ப்4ரமராம்பி3காம் கி3ரிஸுதாமாராமவீரேஶ்வரம்
ஶங்க3ஞ்சக்ர வராஹதீர்த2மனிஶஂ ஶ்ரீஶைலனாத2ம் பஜ4ே ॥

ஹஸ்தேகுரங்க3ம் கி3ரிமத்4யரங்கஂ3 ஶ்ருங்கா3ரிதாங்க3ம் கி3ரிஜானுஷங்க3ம்
மூர்தே3ன்து3க3ங்கஂ3 மத3னாங்க3 ப4ங்கஂ3 ஶ்ரீஶைலலிங்கஂ3 ஶிரஸா நமாமி ॥

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ

ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ
ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ದೇವಾಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳ ರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ನಗೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ
ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥

ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿಧಾಯನೇ
ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥

ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ಮುಖ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ
ಸುಂದರೇಶಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ ॥

ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಶಿಖರೇಶ್ವರಂ ಗಣಪತಿಂ ಶ್ರೀ ಹಟಕೇಶಂ
ಪುನಸ್ಸಾರಂಗೇಶ್ವರ ಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಘಂಟಾರ್ಕ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮ್ ।
ಗಂಗಾಂ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಮಾರಾಮವೀರೇಶ್ವರಂ
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ವರಾಹತೀರ್ಥಮನಿಶಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂ ಭಜೇ ॥

ಹಸ್ತೇಕುರಂಗಂ ಗಿರಿಮಧ್ಯರಂಗಂ ಶೃಂಗಾರಿತಾಂಗಂ ಗಿರಿಜಾನುಷಂಗಂ
ಮೂರ್ದೇಂದುಗಂಗಂ ಮದನಾಂಗ ಭಂಗಂ ಶ್ರೀಶೈಲಲಿಂಗಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ॥

ശ്രീ മല്ലികാര്ജുന മംഗലാശാസനമ്

ഉമാകാംതായ കാംതായ കാമിതാര്ഥ പ്രദായിനേ
ശ്രീഗിരീശായ ദേവായ മല്ലിനാഥായ മംഗലമ് ॥

സര്വമംഗല രൂപായ ശ്രീ നഗേംദ്ര നിവാസിനേ
ഗംഗാധരായ നാഥായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗലമ് ॥

സത്യാനംദ സ്വരൂപായ നിത്യാനംദ വിധായനേ
സ്തുത്യായ ശ്രുതിഗമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗലമ് ॥

മുക്തിപ്രദായ മുഖ്യായ ഭക്താനുഗ്രഹകാരിണേ
സുംദരേശായ സൌമ്യായ ശ്രീഗിരീശായ മംഗലമ് ॥

ശ്രീശൈലേ ശിഖരേശ്വരം ഗണപതിം ശ്രീ ഹടകേശം
പുനസ്സാരംഗേശ്വര ബിംദുതീര്ഥമമലം ഘംടാര്ക സിദ്ധേശ്വരമ് ।
ഗംഗാം ശ്രീ ഭ്രമരാംബികാം ഗിരിസുതാമാരാമവീരേശ്വരം
ശംഖംചക്ര വരാഹതീര്ഥമനിശം ശ്രീശൈലനാഥം ഭജേ ॥

ഹസ്തേകുരംഗം ഗിരിമധ്യരംഗം ശൃംഗാരിതാംഗം ഗിരിജാനുഷംഗമ്
മൂര്ദേംദുഗംഗം മദനാംഗ ഭംഗം ശ്രീശൈലലിംഗം ശിരസാ നമാമി ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top