శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | शिव षडक्षरी स्तोत्रम् | SHIVA SHADAKSHARI STOTRAM

0
శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | शिव षडक्षरी स्तोत्रम् | SHIVA SHADAKSHARI STOTRAM

శివ షడక్షరీ స్తోత్రం

॥ఓం ఓం॥
ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః ।
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ॥ 1 ॥

॥ఓం నం॥
నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః ।
నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ॥ 2 ॥

॥ఓం మం॥
మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరమ్ ।
మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ॥ 3 ॥

॥ఓం శిం॥
శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణమ్ ।
మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ॥ 4 ॥

॥ఓం వాం॥
వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ ।
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమోనమః ॥ 5 ॥

॥ఓం యం॥
యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభమ్ ।
యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమోనమః ॥ 6 ॥

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ ।
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః ॥

శివశివేతి శివేతి శివేతి వా
భవభవేతి భవేతి భవేతి వా ।
హరహరేతి హరేతి హరేతి వా
భుజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదపూజ్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.
 
शिव षडक्षरी स्तोत्रम्

॥ॐ ॐ॥
ओङ्कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं तस्मादोङ्काराय नमोनमः ॥ 1 ॥

॥ॐ नं॥
नमन्ति मुनयः सर्वे नमन्त्यप्सरसां गणाः ।
नराणामादिदेवाय नकाराय नमोनमः ॥ 2 ॥

॥ॐ मं॥
महातत्वं महादेव प्रियं ज्ञानप्रदं परम् ।
महापापहरं तस्मान्मकाराय नमोनमः ॥ 3 ॥

॥ॐ शिं॥
शिवं शान्तं शिवाकारं शिवानुग्रहकारणम् ।
महापापहरं तस्माच्छिकाराय नमोनमः ॥ 4 ॥

॥ॐ वां॥
वाहनं वृषभोयस्य वासुकिः कण्ठभूषणम् ।
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमोनमः ॥ 5 ॥

॥ॐ यं॥
यकारे संस्थितो देवो यकारं परमं शुभम् ।
यं नित्यं परमानन्दं यकाराय नमोनमः ॥ 6 ॥

षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिव सन्निधौ ।
तस्य मृत्युभयं नास्ति ह्यपमृत्युभयं कुतः ॥

शिवशिवेति शिवेति शिवेति वा
भवभवेति भवेति भवेति वा ।
हरहरेति हरेति हरेति वा
भुजमनश्शिवमेव निरन्तरम् ॥

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादपूज्यकृत शिवषडक्षरीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

SHIVA SHADAKSHARI STOTRAM

॥ōṃ ōṃ॥
ōṅkārabindu saṃyuktaṃ nityaṃ dhyāyanti yōginaḥ ।
kāmadaṃ mōkṣadaṃ tasmādōṅkārāya namōnamaḥ ॥ 1 ॥

॥ōṃ naṃ॥
namanti munayaḥ sarvē namantyapsarasāṃ gaṇāḥ ।
narāṇāmādidēvāya nakārāya namōnamaḥ ॥ 2 ॥

॥ōṃ maṃ॥
mahātatvaṃ mahādēva priyaṃ jñānapradaṃ param ।
mahāpāpaharaṃ tasmānmakārāya namōnamaḥ ॥ 3 ॥

॥ōṃ śiṃ॥
śivaṃ śāntaṃ śivākāraṃ śivānugrahakāraṇam ।
mahāpāpaharaṃ tasmāchChikārāya namōnamaḥ ॥ 4 ॥

॥ōṃ vāṃ॥
vāhanaṃ vṛṣabhōyasya vāsukiḥ kaṇṭhabhūṣaṇam ।
vāmē śaktidharaṃ dēvaṃ vakārāya namōnamaḥ ॥ 5 ॥

॥ōṃ yaṃ॥
yakārē saṃsthitō dēvō yakāraṃ paramaṃ śubham ।
yaṃ nityaṃ paramānandaṃ yakārāya namōnamaḥ ॥ 6 ॥

ṣaḍakṣaramidaṃ stōtraṃ yaḥ paṭhēchChiva sannidhau ।
tasya mṛtyubhayaṃ nāsti hyapamṛtyubhayaṃ kutaḥ ॥

śivaśivēti śivēti śivēti vā
bhavabhavēti bhavēti bhavēti vā ।
haraharēti harēti harēti vā
bhujamanaśśivamēva nirantaram ॥

iti śrīmatparamahaṃsa parivrājakāchārya
śrīmachChaṅkarabhagavatpādapūjyakṛta śivaṣaḍakṣarīstōtraṃ sampūrṇam ।

ஶிவ ஷட3க்ஷரீ ஸ்தோத்ரம்

॥ஓஂ ஓம்॥
ஓங்காரபி3ன்து3 ஸம்யுக்தஂ நித்யம் த்4யாயன்தி யோகி3ன: ।
காமதஂ3 மோக்ஷதஂ3 தஸ்மாதோ3ங்காராய நமோனம: ॥ 1 ॥

॥ஓஂ நம்॥
நமன்தி முனய: ஸர்வே நமன்த்யப்ஸரஸாம் க3ணா: ।
நராணாமாதி3தே3வாய நகாராய நமோனம: ॥ 2 ॥

॥ஓஂ மம்॥
மஹாதத்வஂ மஹாதே3வ ப்ரியஂ ஜ்ஞானப்ரதஂ3 பரம் ।
மஹாபாபஹரஂ தஸ்மான்மகாராய நமோனம: ॥ 3 ॥

॥ஓஂ ஶிம்॥
ஶிவஂ ஶான்தஂ ஶிவாகாரஂ ஶிவானுக்3ரஹகாரணம் ।
மஹாபாபஹரஂ தஸ்மாச்சி2காராய நமோனம: ॥ 4 ॥

॥ஓஂ வாம்॥
வாஹனஂ வ்ருஷபோ4யஸ்ய வாஸுகி: கண்ட2பூ4ஷணம் ।
வாமே ஶக்தித4ரம் தே3வஂ வகாராய நமோனம: ॥ 5 ॥

॥ஓஂ யம்॥
யகாரே ஸம்ஸ்தி2தோ தே3வோ யகாரஂ பரமஂ ஶுப4ம் ।
யஂ நித்யஂ பரமானந்தஂ3 யகாராய நமோனம: ॥ 6 ॥

ஷட3க்ஷரமிதஂ3 ஸ்தோத்ரஂ ய: படே2ச்சி2வ ஸன்னிதௌ4 ।
தஸ்ய ம்ருத்யுப4யஂ நாஸ்தி ஹ்யபம்ருத்யுப4யஂ குத: ॥

ஶிவஶிவேதி ஶிவேதி ஶிவேதி வா
ப4வப4வேதி ப4வேதி ப4வேதி வா ।
ஹரஹரேதி ஹரேதி ஹரேதி வா
பு4ஜமனஶ்ஶிவமேவ நிரன்தரம் ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய
ஶ்ரீமச்ச2ங்கரப4க3வத்பாத3பூஜ்யக்ருத ஶிவஷட3க்ஷரீஸ்தோத்ரஂ ஸம்பூர்ணம் ।

ಶಿವ ಷಡಕ್ಷರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

॥ಓಂ ಓಂ॥
ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ।
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 1 ॥

॥ಓಂ ನಂ॥
ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ ।
ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 2 ॥

॥ಓಂ ಮಂ॥
ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 3 ॥

॥ಓಂ ಶಿಂ॥
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ ।
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 4 ॥

॥ಓಂ ವಾಂ॥
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ ।
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 5 ॥

॥ಓಂ ಯಂ॥
ಯಕಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಯಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ ।
ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ॥ 6 ॥

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಕುತಃ ॥

ಶಿವಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಾ
ಭವಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ ।
ಹರಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ವಾ
ಭುಜಮನಶ್ಶಿವಮೇವ ನಿರಂತರಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಕೃತ ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ।

ശിവ ഷഡക്ഷരീ സ്തോത്രമ്

॥ഓം ഓം॥
ഓംകാരബിംദു സംയുക്തം നിത്യം ധ്യായംതി യോഗിനഃ ।
കാമദം മോക്ഷദം തസ്മാദോംകാരായ നമോനമഃ ॥ 1 ॥

॥ഓം നം॥
നമംതി മുനയഃ സര്വേ നമംത്യപ്സരസാം ഗണാഃ ।
നരാണാമാദിദേവായ നകാരായ നമോനമഃ ॥ 2 ॥

॥ഓം മം॥
മഹാതത്വം മഹാദേവ പ്രിയം ജ്ഞാനപ്രദം പരമ് ।
മഹാപാപഹരം തസ്മാന്മകാരായ നമോനമഃ ॥ 3 ॥

॥ഓം ശിം॥
ശിവം ശാംതം ശിവാകാരം ശിവാനുഗ്രഹകാരണമ് ।
മഹാപാപഹരം തസ്മാച്ഛികാരായ നമോനമഃ ॥ 4 ॥

॥ഓം വാം॥
വാഹനം വൃഷഭോയസ്യ വാസുകിഃ കംഠഭൂഷണമ് ।
വാമേ ശക്തിധരം ദേവം വകാരായ നമോനമഃ ॥ 5 ॥

॥ഓം യം॥
യകാരേ സംസ്ഥിതോ ദേവോ യകാരം പരമം ശുഭമ് ।
യം നിത്യം പരമാനംദം യകാരായ നമോനമഃ ॥ 6 ॥

ഷഡക്ഷരമിദം സ്തോത്രം യഃ പഠേച്ഛിവ സന്നിധൌ ।
തസ്യ മൃത്യുഭയം നാസ്തി ഹ്യപമൃത്യുഭയം കുതഃ ॥

ശിവശിവേതി ശിവേതി ശിവേതി വാ
ഭവഭവേതി ഭവേതി ഭവേതി വാ ।
ഹരഹരേതി ഹരേതി ഹരേതി വാ
ഭുജമനശ്ശിവമേവ നിരംതരമ് ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസ പരിവ്രാജകാചാര്യ
ശ്രീമച്ഛംകരഭഗവത്പാദപൂജ്യകൃത ശിവഷഡക്ഷരീസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ।


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top