శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम् | SHIVA APARADHA KSHAMAPANA STOTRAM

0
శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम् | SHIVA APARADHA KSHAMAPANA STOTRAM

శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం
విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః ।
యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥1॥

బాల్యే దుఃఖాతిరేకో మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా
నో శక్తశ్చేంద్రియేభ్యో భవగుణజనితాః జంతవో మాం తుదంతి ।
నానారోగాదిదుఃఖాద్రుదనపరవశః శంకరం న స్మరామి
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥2॥

ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పంచభిర్మర్మసంధౌ
దష్టో నష్టోఽవివేకః సుతధనయువతిస్వాదుసౌఖ్యే నిషణ్ణః ।
శైవీచింతావిహీనం మమ హృదయమహో మానగర్వాధిరూఢం
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥3॥

వార్ధక్యే చేంద్రియాణాం విగతగతిమతిశ్చాధిదైవాదితాపైః
పాపై రోగైర్వియోగైస్త్వనవసితవపుః ప్రౌఢహీనం చ దీనమ్ ।
మిథ్యామోహాభిలాషైర్భ్రమతి మమ మనో ధూర్జటేర్ధ్యానశూన్యం
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥4॥

నో శక్యం స్మార్తకర్మ ప్రతిపదగహనప్రత్యవాయాకులాఖ్యం
శ్రౌతే వార్తా కథం మే ద్విజకులవిహితే బ్రహ్మమార్గేఽసుసారే ।
జ్ఞాతో ధర్మో విచారైః శ్రవణమననయోః కిం నిదిధ్యాసితవ్యం
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥5॥

స్నాత్వా ప్రత్యూషకాలే స్నపనవిధివిధౌ నాహృతం గాంగతోయం
పూజార్థం వా కదాచిద్బహుతరగహనాత్ఖండబిల్వీదలాని ।
నానీతా పద్మమాలా సరసి వికసితా గంధధూపైః త్వదర్థం
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥6॥

దుగ్ధైర్మధ్వాజ్యుతైర్దధిసితసహితైః స్నాపితం నైవ లింగం
నో లిప్తం చందనాద్యైః కనకవిరచితైః పూజితం న ప్రసూనైః ।
ధూపైః కర్పూరదీపైర్వివిధరసయుతైర్నైవ భక్ష్యోపహారైః
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥7॥

ధ్యాత్వా చిత్తే శివాఖ్యం ప్రచురతరధనం నైవ దత్తం ద్విజేభ్యో
హవ్యం తే లక్షసంఖ్యైర్హుతవహవదనే నార్పితం బీజమంత్రైః ।
నో తప్తం గాంగాతీరే వ్రతజననియమైః రుద్రజాప్యైర్న వేదైః
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥8॥

స్థిత్వా స్థానే సరోజే ప్రణవమయమరుత్కుంభకే (కుండలే)సూక్ష్మమార్గే
శాంతే స్వాంతే ప్రలీనే ప్రకటితవిభవే జ్యోతిరూపేఽపరాఖ్యే ।
లింగజ్ఞే బ్రహ్మవాక్యే సకలతనుగతం శంకరం న స్మరామి
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥9॥

నగ్నో నిఃసంగశుద్ధస్త్రిగుణవిరహితో ధ్వస్తమోహాంధకారో
నాసాగ్రే న్యస్తదృష్టిర్విదితభవగుణో నైవ దృష్టః కదాచిత్ ।
ఉన్మన్యాఽవస్థయా త్వాం విగతకలిమలం శంకరం న స్మరామి
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భో శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥10॥

చంద్రోద్భాసితశేఖరే స్మరహరే గంగాధరే శంకరే
సర్పైర్భూషితకంఠకర్ణయుగలే (వివరే)నేత్రోత్థవైశ్వానరే ।
దంతిత్వక్కృతసుందరాంబరధరే త్రైలోక్యసారే హరే
మోక్షార్థం కురు చిత్తవృత్తిమచలామన్యైస్తు కిం కర్మభిః ॥11॥

కిం వాఽనేన ధనేన వాజికరిభిః ప్రాప్తేన రాజ్యేన కిం
కిం వా పుత్రకలత్రమిత్రపశుభిర్దేహేన గేహేన కిమ్ ।
జ్ఞాత్వైతత్క్షణభంగురం సపది రే త్యాజ్యం మనో దూరతః
స్వాత్మార్థం గురువాక్యతో భజ మన శ్రీపార్వతీవల్లభమ్ ॥12॥

ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతాం ప్రతిదినం యాతి క్షయం యౌవనం
ప్రత్యాయాంతి గతాః పునర్న దివసాః కాలో జగద్భక్షకః ।
లక్ష్మీస్తోయతరంగభంగచపలా విద్యుచ్చలం జీవితం
తస్మాత్త్వాం (మాం)శరణాగతం శరణద త్వం రక్ష రక్షాధునా ॥13॥

వందే దేవముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్ ।
వందే సూర్యశశాంకవహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్ ॥14॥

గాత్రం భస్మసితం చ హసితం హస్తే కపాలం సితం
ఖట్వాంగం చ సితం సితశ్చ వృషభః కర్ణే సితే కుండలే ।
గంగాఫేనసితా జటా పశుపతేశ్చంద్రః సితో మూర్ధని
సోఽయం సర్వసితో దదాతు విభవం పాపక్షయం సర్వదా ॥15॥

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ ।
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్ష్మస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥16॥

॥ఇతి శ్రీమద్ శంకరాచార్యకృత శివాపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

शिवापराध क्षमापण स्तोत्रम्

आदौ कर्मप्रसङ्गात्कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां
विण्मूत्रामेध्यमध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः ।
यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥1॥

बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा
नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिताः जन्तवो मां तुदन्ति ।
नानारोगादिदुःखाद्रुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥2॥

प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ
दष्टो नष्टोऽविवेकः सुतधनयुवतिस्वादुसौख्ये निषण्णः ।
शैवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥3॥

वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाधिदैवादितापैः
पापै रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपुः प्रौढहीनं च दीनम् ।
मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥4॥

नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं
श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गेऽसुसारे ।
ज्ञातो धर्मो विचारैः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥5॥

स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गाङ्गतोयं
पूजार्थं वा कदाचिद्बहुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि ।
नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धधूपैः त्वदर्थं
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥6॥

दुग्धैर्मध्वाज्युतैर्दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं
नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः ।
धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥7॥

ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो
हव्यं ते लक्षसङ्ख्यैर्हुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः ।
नो तप्तं गाङ्गातीरे व्रतजननियमैः रुद्रजाप्यैर्न वेदैः
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥8॥

स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुम्भके (कुण्डले)सूक्ष्ममार्गे
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपेऽपराख्ये ।
लिङ्गज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥9॥

नग्नो निःसङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो
नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् ।
उन्मन्याऽवस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥10॥

चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे
सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णयुगले (विवरे)नेत्रोत्थवैश्वानरे ।
दन्तित्वक्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे
मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥11॥

किं वाऽनेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं
किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् ।
ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः
स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज मन श्रीपार्वतीवल्लभम् ॥12॥

आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं
प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः ।
लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं
तस्मात्त्वां (मां)शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥13॥

वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् ।
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॥14॥

गात्रं भस्मसितं च हसितं हस्ते कपालं सितं
खट्वाङ्गं च सितं सितश्च वृषभः कर्णे सिते कुण्डले ।
गङ्गाफेनसिता जटा पशुपतेश्चन्द्रः सितो मूर्धनि
सोऽयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा ॥15॥

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम् ।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्ष्मस्व
शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥16॥

॥इति श्रीमद् शङ्कराचार्यकृत शिवापराधक्षमापण स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

SHIVA APARADHA KSHAMAPANA STOTRAM

ādau karmaprasaṅgātkalayati kaluṣaṃ mātṛkukṣau sthitaṃ māṃ
viṇmūtrāmēdhyamadhyē kathayati nitarāṃ jāṭharō jātavēdāḥ ।
yadyadvai tatra duḥkhaṃ vyathayati nitarāṃ śakyatē kēna vaktuṃ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥1॥

bālyē duḥkhātirēkō malalulitavapuḥ stanyapānē pipāsā
nō śaktaśchēndriyēbhyō bhavaguṇajanitāḥ jantavō māṃ tudanti ।
nānārōgādiduḥkhādrudanaparavaśaḥ śaṅkaraṃ na smarāmi
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥2॥

prauḍhō'haṃ yauvanasthō viṣayaviṣadharaiḥ pañchabhirmarmasandhau
daṣṭō naṣṭō'vivēkaḥ sutadhanayuvatisvādusaukhyē niṣaṇṇaḥ ।
śaivīchintāvihīnaṃ mama hṛdayamahō mānagarvādhirūḍhaṃ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥3॥

vārdhakyē chēndriyāṇāṃ vigatagatimatiśchādhidaivāditāpaiḥ
pāpai rōgairviyōgaistvanavasitavapuḥ prauḍhahīnaṃ cha dīnam ।
mithyāmōhābhilāṣairbhramati mama manō dhūrjaṭērdhyānaśūnyaṃ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥4॥

nō śakyaṃ smārtakarma pratipadagahanapratyavāyākulākhyaṃ
śrautē vārtā kathaṃ mē dvijakulavihitē brahmamārgē'susārē ।
jñātō dharmō vichāraiḥ śravaṇamananayōḥ kiṃ nididhyāsitavyaṃ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥5॥

snātvā pratyūṣakālē snapanavidhividhau nāhṛtaṃ gāṅgatōyaṃ
pūjārthaṃ vā kadāchidbahutaragahanātkhaṇḍabilvīdalāni ।
nānītā padmamālā sarasi vikasitā gandhadhūpaiḥ tvadarthaṃ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥6॥

dugdhairmadhvājyutairdadhisitasahitaiḥ snāpitaṃ naiva liṅgaṃ
nō liptaṃ chandanādyaiḥ kanakavirachitaiḥ pūjitaṃ na prasūnaiḥ ।
dhūpaiḥ karpūradīpairvividharasayutairnaiva bhakṣyōpahāraiḥ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥7॥

dhyātvā chittē śivākhyaṃ prachurataradhanaṃ naiva dattaṃ dvijēbhyō
havyaṃ tē lakṣasaṅkhyairhutavahavadanē nārpitaṃ bījamantraiḥ ।
nō taptaṃ gāṅgātīrē vratajananiyamaiḥ rudrajāpyairna vēdaiḥ
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥8॥

sthitvā sthānē sarōjē praṇavamayamarutkumbhakē (kuṇḍalē)sūkṣmamārgē
śāntē svāntē pralīnē prakaṭitavibhavē jyōtirūpē'parākhyē ।
liṅgajñē brahmavākyē sakalatanugataṃ śaṅkaraṃ na smarāmi
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥9॥

nagnō niḥsaṅgaśuddhastriguṇavirahitō dhvastamōhāndhakārō
nāsāgrē nyastadṛṣṭirviditabhavaguṇō naiva dṛṣṭaḥ kadāchit ।
unmanyā'vasthayā tvāṃ vigatakalimalaṃ śaṅkaraṃ na smarāmi
kṣantavyō mē'parādhaḥ śiva śiva śiva bhō śrī mahādēva śambhō ॥10॥

chandrōdbhāsitaśēkharē smaraharē gaṅgādharē śaṅkarē
sarpairbhūṣitakaṇṭhakarṇayugalē (vivarē)nētrōtthavaiśvānarē ।
dantitvakkṛtasundarāmbaradharē trailōkyasārē harē
mōkṣārthaṃ kuru chittavṛttimachalāmanyaistu kiṃ karmabhiḥ ॥11॥

kiṃ vā'nēna dhanēna vājikaribhiḥ prāptēna rājyēna kiṃ
kiṃ vā putrakalatramitrapaśubhirdēhēna gēhēna kim ।
jñātvaitatkṣaṇabhaṅguraṃ sapadi rē tyājyaṃ manō dūrataḥ
svātmārthaṃ guruvākyatō bhaja mana śrīpārvatīvallabham ॥12॥

āyurnaśyati paśyatāṃ pratidinaṃ yāti kṣayaṃ yauvanaṃ
pratyāyānti gatāḥ punarna divasāḥ kālō jagadbhakṣakaḥ ।
lakṣmīstōyataraṅgabhaṅgachapalā vidyuchchalaṃ jīvitaṃ
tasmāttvāṃ (māṃ)śaraṇāgataṃ śaraṇada tvaṃ rakṣa rakṣādhunā ॥13॥

vandē dēvamumāpatiṃ suraguruṃ vandē jagatkāraṇaṃ
vandē pannagabhūṣaṇaṃ mṛgadharaṃ vandē paśūnāṃ patim ।
vandē sūryaśaśāṅkavahninayanaṃ vandē mukundapriyaṃ
vandē bhaktajanāśrayaṃ cha varadaṃ vandē śivaṃ śaṅkaram ॥14॥

gātraṃ bhasmasitaṃ cha hasitaṃ hastē kapālaṃ sitaṃ
khaṭvāṅgaṃ cha sitaṃ sitaścha vṛṣabhaḥ karṇē sitē kuṇḍalē ।
gaṅgāphēnasitā jaṭā paśupatēśchandraḥ sitō mūrdhani
sō'yaṃ sarvasitō dadātu vibhavaṃ pāpakṣayaṃ sarvadā ॥15॥

karacharaṇakṛtaṃ vākkāyajaṃ karmajaṃ vā
śravaṇanayanajaṃ vā mānasaṃ vā'parādham ।
vihitamavihitaṃ vā sarvamētatkṣmasva
śiva śiva karuṇābdhē śrī mahādēva śambhō ॥16॥

॥iti śrīmad śaṅkarāchāryakṛta śivāparādhakṣamāpaṇa stōtraṃ sampūrṇam ॥

ஶிவாபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

ஆதௌ3 கர்மப்ரஸங்கா3த்கலயதி கலுஷஂ மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்தி2தஂ மாம்
விண்மூத்ராமேத்4யமத்4யே கத2யதி நிதராஂ ஜாட2ரோ ஜாதவேதா3: ।
யத்3யத்3வை தத்ர து3:கஂ2 வ்யத2யதி நிதராஂ ஶக்யதே கேன வக்தும்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥1॥

பா3ல்யே து3:கா2திரேகோ மலலுலிதவபு: ஸ்தன்யபானே பிபாஸா
நோ ஶக்தஶ்சேன்த்3ரியேப்4யோ ப4வகு3ணஜனிதா: ஜன்தவோ மாஂ துத3ன்தி ।
நானாரோகா3தி3து3:கா2த்3ருத3னபரவஶ: ஶங்கரஂ ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥2॥

ப்ரௌடோ4ஹஂ யௌவனஸ்தோ2 விஷயவிஷத4ரை: பஞ்சபி4ர்மர்மஸன்தௌ4
த3ஷ்டோ நஷ்டோவிவேக: ஸுதத4னயுவதிஸ்வாது3ஸௌக்2யே நிஷண்ண: ।
ஶைவீசின்தாவிஹீனஂ மம ஹ்ருத3யமஹோ மானக3ர்வாதி4ரூட4ம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥3॥

வார்த4க்யே சேன்த்3ரியாணாஂ விக3தக3திமதிஶ்சாதி4தை3வாதி3தாபை:
பாபை ரோகை3ர்வியோகை3ஸ்த்வனவஸிதவபு: ப்ரௌட4ஹீனஂ ச தீ3னம் ।
மித்2யாமோஹாபி4லாஷைர்ப்4ரமதி மம மனோ தூ4ர்ஜடேர்த்4யானஶூன்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥4॥

நோ ஶக்யஂ ஸ்மார்தகர்ம ப்ரதிபத3க3ஹனப்ரத்யவாயாகுலாக்2யம்
ஶ்ரௌதே வார்தா கதஂ2 மே த்3விஜகுலவிஹிதே ப்3ரஹ்மமார்கே3ஸுஸாரே ।
ஜ்ஞாதோ த4ர்மோ விசாரை: ஶ்ரவணமனநயோ: கிஂ நிதி3த்4யாஸிதவ்யம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥5॥

ஸ்னாத்வா ப்ரத்யூஷகாலே ஸ்னபனவிதி4விதௌ4 நாஹ்ருதம் கா3ங்க3தோயம்
பூஜார்தஂ2 வா கதா3சித்3ப3ஹுதரக3ஹனாத்க2ண்ட3பி3ல்வீத3லானி ।
நானீதா பத்3மமாலா ஸரஸி விகஸிதா க3ன்த4தூ4பை: த்வத3ர்த2ம்
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥6॥

து3க்3தை4ர்மத்4வாஜ்யுதைர்த3தி4ஸிதஸஹிதை: ஸ்னாபிதஂ நைவ லிங்க3ம்
நோ லிப்தஂ சன்த3னாத்3யை: கனகவிரசிதை: பூஜிதஂ ந ப்ரஸூனை: ।
தூ4பை: கர்பூரதீ3பைர்விவித4ரஸயுதைர்னைவ ப4க்ஷ்யோபஹாரை:
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥7॥

த்4யாத்வா சித்தே ஶிவாக்2யஂ ப்ரசுரதரத4னஂ நைவ த3த்தம் த்3விஜேப்4யோ
ஹவ்யஂ தே லக்ஷஸங்க்2யைர்ஹுதவஹவத3னே நார்பிதம் பீ3ஜமன்த்ரை: ।
நோ தப்தம் கா3ங்கா3தீரே வ்ரதஜனநியமை: ருத்3ரஜாப்யைர்ன வேதை3:
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥8॥

ஸ்தி2த்வா ஸ்தா2னே ஸரோஜே ப்ரணவமயமருத்கும்ப4கே (குண்ட3லே)ஸூக்ஷ்மமார்கே3
ஶான்தே ஸ்வான்தே ப்ரலீனே ப்ரகடிதவிப4வே ஜ்யோதிரூபேபராக்2யே ।
லிங்கஜ3்ஞே ப்3ரஹ்மவாக்யே ஸகலதனுக3தஂ ஶங்கரஂ ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥9॥

நக்3னோ நி:ஸங்க3ஶுத்3த4ஸ்த்ரிகு3ணவிரஹிதோ த்4வஸ்தமோஹான்த4காரோ
நாஸாக்3ரே ந்யஸ்தத்3ருஷ்டிர்விதி3தப4வகு3ணோ நைவ த்3ருஷ்ட: கதா3சித் ।
உன்மன்யாவஸ்த2யா த்வாஂ விக3தகலிமலஂ ஶங்கரஂ ந ஸ்மராமி
க்ஷன்தவ்யோ மேபராத:4 ஶிவ ஶிவ ஶிவ போ4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥1௦॥

சன்த்3ரோத்3பா4ஸிதஶேக2ரே ஸ்மரஹரே க3ங்கா3த4ரே ஶங்கரே
ஸர்பைர்பூ4ஷிதகண்ட2கர்ணயுக3லே (விவரே)னேத்ரோத்த2வைஶ்வானரே ।
த3ன்தித்வக்க்ருதஸுன்த3ராம்ப3ரத4ரே த்ரைலோக்யஸாரே ஹரே
மோக்ஷார்தஂ2 குரு சித்தவ்ருத்திமசலாமன்யைஸ்து கிஂ கர்மபி4: ॥11॥

கிஂ வானேன த4னேன வாஜிகரிபி4: ப்ராப்தேன ராஜ்யேன கிம்
கிஂ வா புத்ரகலத்ரமித்ரபஶுபி4ர்தே3ஹேன கே3ஹேன கிம் ।
ஜ்ஞாத்வைதத்க்ஷணப4ங்கு3ரஂ ஸபதி3 ரே த்யாஜ்யஂ மனோ தூ3ரத:
ஸ்வாத்மார்த2ம் கு3ருவாக்யதோ பஜ4 மன ஶ்ரீபார்வதீவல்லப4ம் ॥12॥

ஆயுர்னஶ்யதி பஶ்யதாஂ ப்ரதிதி3னஂ யாதி க்ஷயஂ யௌவனம்
ப்ரத்யாயான்தி க3தா: புனர்ன தி3வஸா: காலோ ஜக3த்3ப4க்ஷக: ।
லக்ஷ்மீஸ்தோயதரங்க3ப4ங்க3சபலா வித்3யுச்சலஂ ஜீவிதம்
தஸ்மாத்த்வாம் (மாம்)ஶரணாக3தஂ ஶரணத3 த்வஂ ரக்ஷ ரக்ஷாது4னா ॥13॥

வன்தே3 தே3வமுமாபதிஂ ஸுரகு3ருஂ வன்தே3 ஜக3த்காரணம்
வன்தே3 பன்னக3பூ4ஷணஂ ம்ருக3த4ரஂ வன்தே3 பஶூனாஂ பதிம் ।
வன்தே3 ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்னினயனஂ வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியம்
வன்தே3 ப4க்தஜனாஶ்ரயஂ ச வரதஂ3 வன்தே3 ஶிவஂ ஶங்கரம் ॥14॥

கா3த்ரம் ப4ஸ்மஸிதஂ ச ஹஸிதஂ ஹஸ்தே கபாலஂ ஸிதம்
க2ட்வாங்கஂ3 ச ஸிதஂ ஸிதஶ்ச வ்ருஷப:4 கர்ணே ஸிதே குண்ட3லே ।
க3ங்கா3பே2னஸிதா ஜடா பஶுபதேஶ்சன்த்3ர: ஸிதோ மூர்த4னி
ஸோயஂ ஸர்வஸிதோ த3தா3து விப4வஂ பாபக்ஷயஂ ஸர்வதா3 ॥15॥

கரசரணக்ருதஂ வாக்காயஜஂ கர்மஜஂ வா
ஶ்ரவணனயனஜஂ வா மானஸஂ வாபராத4ம் ।
விஹிதமவிஹிதஂ வா ஸர்வமேதத்க்ஷ்மஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥16॥

॥இதி ஶ்ரீமத்3 ஶங்கராசார்யக்ருத ஶிவாபராத4க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரஂ ஸம்பூர்ணம் ॥

ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ
ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ಕಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ ।
ಯದ್ಯದ್ವೈ ತತ್ರ ದುಃಖಂ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ವಕ್ತುಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥1॥

ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕೋ ಮಲಲುಲಿತವಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಾ
ನೋ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾಃ ಜಂತವೋ ಮಾಂ ತುದಂತಿ ।
ನಾನಾರೋಗಾದಿದುಃಖಾದ್ರುದನಪರವಶಃ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥2॥

ಪ್ರೌಢೋಽಹಂ ಯೌವನಸ್ಥೋ ವಿಷಯವಿಷಧರೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ಮರ್ಮಸಂಧೌ
ದಷ್ಟೋ ನಷ್ಟೋಽವಿವೇಕಃ ಸುತಧನಯುವತಿಸ್ವಾದುಸೌಖ್ಯೇ ನಿಷಣ್ಣಃ ।
ಶೈವೀಚಿಂತಾವಿಹೀನಂ ಮಮ ಹೃದಯಮಹೋ ಮಾನಗರ್ವಾಧಿರೂಢಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥3॥

ವಾರ್ಧಕ್ಯೇ ಚೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಗತಗತಿಮತಿಶ್ಚಾಧಿದೈವಾದಿತಾಪೈಃ
ಪಾಪೈ ರೋಗೈರ್ವಿಯೋಗೈಸ್ತ್ವನವಸಿತವಪುಃ ಪ್ರೌಢಹೀನಂ ಚ ದೀನಮ್ ।
ಮಿಥ್ಯಾಮೋಹಾಭಿಲಾಷೈರ್ಭ್ರಮತಿ ಮಮ ಮನೋ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ಧ್ಯಾನಶೂನ್ಯಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥4॥

ನೋ ಶಕ್ಯಂ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪದಗಹನಪ್ರತ್ಯವಾಯಾಕುಲಾಖ್ಯಂ
ಶ್ರೌತೇ ವಾರ್ತಾ ಕಥಂ ಮೇ ದ್ವಿಜಕುಲವಿಹಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮಮಾರ್ಗೇಽಸುಸಾರೇ ।
ಜ್ಞಾತೋ ಧರ್ಮೋ ವಿಚಾರೈಃ ಶ್ರವಣಮನನಯೋಃ ಕಿಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥5॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಕಾಲೇ ಸ್ನಪನವಿಧಿವಿಧೌ ನಾಹೃತಂ ಗಾಂಗತೋಯಂ
ಪೂಜಾರ್ಥಂ ವಾ ಕದಾಚಿದ್ಬಹುತರಗಹನಾತ್ಖಂಡಬಿಲ್ವೀದಲಾನಿ ।
ನಾನೀತಾ ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಸರಸಿ ವಿಕಸಿತಾ ಗಂಧಧೂಪೈಃ ತ್ವದರ್ಥಂ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥6॥

ದುಗ್ಧೈರ್ಮಧ್ವಾಜ್ಯುತೈರ್ದಧಿಸಿತಸಹಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಂ ನೈವ ಲಿಂಗಂ
ನೋ ಲಿಪ್ತಂ ಚಂದನಾದ್ಯೈಃ ಕನಕವಿರಚಿತೈಃ ಪೂಜಿತಂ ನ ಪ್ರಸೂನೈಃ ।
ಧೂಪೈಃ ಕರ್ಪೂರದೀಪೈರ್ವಿವಿಧರಸಯುತೈರ್ನೈವ ಭಕ್ಷ್ಯೋಪಹಾರೈಃ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥7॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಚಿತ್ತೇ ಶಿವಾಖ್ಯಂ ಪ್ರಚುರತರಧನಂ ನೈವ ದತ್ತಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯೋ
ಹವ್ಯಂ ತೇ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯೈರ್ಹುತವಹವದನೇ ನಾರ್ಪಿತಂ ಬೀಜಮಂತ್ರೈಃ ।
ನೋ ತಪ್ತಂ ಗಾಂಗಾತೀರೇ ವ್ರತಜನನಿಯಮೈಃ ರುದ್ರಜಾಪ್ಯೈರ್ನ ವೇದೈಃ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥8॥

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾನೇ ಸರೋಜೇ ಪ್ರಣವಮಯಮರುತ್ಕುಂಭಕೇ (ಕುಂಡಲೇ)ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾರ್ಗೇ
ಶಾಂತೇ ಸ್ವಾಂತೇ ಪ್ರಲೀನೇ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವೇ ಜ್ಯೋತಿರೂಪೇಽಪರಾಖ್ಯೇ ।
ಲಿಂಗಜ್ಞೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಕ್ಯೇ ಸಕಲತನುಗತಂ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥9॥

ನಗ್ನೋ ನಿಃಸಂಗಶುದ್ಧಸ್ತ್ರಿಗುಣವಿರಹಿತೋ ಧ್ವಸ್ತಮೋಹಾಂಧಕಾರೋ
ನಾಸಾಗ್ರೇ ನ್ಯಸ್ತದೃಷ್ಟಿರ್ವಿದಿತಭವಗುಣೋ ನೈವ ದೃಷ್ಟಃ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಉನ್ಮನ್ಯಾಽವಸ್ಥಯಾ ತ್ವಾಂ ವಿಗತಕಲಿಮಲಂ ಶಂಕರಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇಽಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥10॥

ಚಂದ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಶೇಖರೇ ಸ್ಮರಹರೇ ಗಂಗಾಧರೇ ಶಂಕರೇ
ಸರ್ಪೈರ್ಭೂಷಿತಕಂಠಕರ್ಣಯುಗಲೇ (ವಿವರೇ)ನೇತ್ರೋತ್ಥವೈಶ್ವಾನರೇ ।
ದಂತಿತ್ವಕ್ಕೃತಸುಂದರಾಂಬರಧರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಹರೇ
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕುರು ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಮಚಲಾಮನ್ಯೈಸ್ತು ಕಿಂ ಕರ್ಮಭಿಃ ॥11॥

ಕಿಂ ವಾಽನೇನ ಧನೇನ ವಾಜಿಕರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತೇನ ರಾಜ್ಯೇನ ಕಿಂ
ಕಿಂ ವಾ ಪುತ್ರಕಲತ್ರಮಿತ್ರಪಶುಭಿರ್ದೇಹೇನ ಗೇಹೇನ ಕಿಮ್ ।
ಜ್ಞಾತ್ವೈತತ್ಕ್ಷಣಭಂಗುರಂ ಸಪದಿ ರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಮನೋ ದೂರತಃ
ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಂ ಗುರುವಾಕ್ಯತೋ ಭಜ ಮನ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭಮ್ ॥12॥

ಆಯುರ್ನಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಯಂ ಯೌವನಂ
ಪ್ರತ್ಯಾಯಾಂತಿ ಗತಾಃ ಪುನರ್ನ ದಿವಸಾಃ ಕಾಲೋ ಜಗದ್ಭಕ್ಷಕಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೋಯತರಂಗಭಂಗಚಪಲಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಲಂ ಜೀವಿತಂ
ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಾಂ (ಮಾಂ)ಶರಣಾಗತಂ ಶರಣದ ತ್ವಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಧುನಾ ॥13॥

ವಂದೇ ದೇವಮುಮಾಪತಿಂ ಸುರಗುರುಂ ವಂದೇ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ
ವಂದೇ ಪನ್ನಗಭೂಷಣಂ ಮೃಗಧರಂ ವಂದೇ ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಮ್ ।
ವಂದೇ ಸೂರ್ಯಶಶಾಂಕವಹ್ನಿನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಂ
ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಮ್ ॥14॥

ಗಾತ್ರಂ ಭಸ್ಮಸಿತಂ ಚ ಹಸಿತಂ ಹಸ್ತೇ ಕಪಾಲಂ ಸಿತಂ
ಖಟ್ವಾಂಗಂ ಚ ಸಿತಂ ಸಿತಶ್ಚ ವೃಷಭಃ ಕರ್ಣೇ ಸಿತೇ ಕುಂಡಲೇ ।
ಗಂಗಾಫೇನಸಿತಾ ಜಟಾ ಪಶುಪತೇಶ್ಚಂದ್ರಃ ಸಿತೋ ಮೂರ್ಧನಿ
ಸೋಽಯಂ ಸರ್ವಸಿತೋ ದದಾತು ವಿಭವಂ ಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಸರ್ವದಾ ॥15॥

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಽಪರಾಧಮ್ ।
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷ್ಮಸ್ವ
ಶಿವ ಶಿವ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥16॥

॥ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತ ಶಿವಾಪರಾಧಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ശിവാപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രമ്

ആദൌ കര്മപ്രസംഗാത്കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൌ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ കഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ ।
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥1॥

ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകോ മലലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേംദ്രിയേഭ്യോ ഭവഗുണജനിതാഃ ജംതവോ മാം തുദംതി ।
നാനാരോഗാദിദുഃഖാദ്രുദനപരവശഃ ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥2॥

പ്രൌഢോഽഹം യൌവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പംചഭിര്മര്മസംധൌ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോഽവിവേകഃ സുതധനയുവതിസ്വാദുസൌഖ്യേ നിഷണ്ണഃ ।
ശൈവീചിംതാവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗര്വാധിരൂഢം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥3॥

വാര്ധക്യേ ചേംദ്രിയാണാം വിഗതഗതിമതിശ്ചാധിദൈവാദിതാപൈഃ
പാപൈ രോഗൈര്വിയോഗൈസ്ത്വനവസിതവപുഃ പ്രൌഢഹീനം ച ദീനമ് ।
മിഥ്യാമോഹാഭിലാഷൈര്ഭ്രമതി മമ മനോ ധൂര്ജടേര്ധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥4॥

നോ ശക്യം സ്മാര്തകര്മ പ്രതിപദഗഹനപ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൌതേ വാര്താ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാര്ഗേഽസുസാരേ ।
ജ്ഞാതോ ധര്മോ വിചാരൈഃ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥5॥

സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൌ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം
പൂജാര്ഥം വാ കദാചിദ്ബഹുതരഗഹനാത്ഖംഡബില്വീദലാനി ।
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗംധധൂപൈഃ ത്വദര്ഥം
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥6॥

ദുഗ്ധൈര്മധ്വാജ്യുതൈര്ദധിസിതസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം
നോ ലിപ്തം ചംദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ ।
ധൂപൈഃ കര്പൂരദീപൈര്വിവിധരസയുതൈര്നൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥7॥

ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈര്ഹുതവഹവദനേ നാര്പിതം ബീജമംത്രൈഃ ।
നോ തപ്തം ഗാംഗാതീരേ വ്രതജനനിയമൈഃ രുദ്രജാപ്യൈര്ന വേദൈഃ
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥8॥

സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയമരുത്കുംഭകേ (കുംഡലേ)സൂക്ഷ്മമാര്ഗേ
ശാംതേ സ്വാംതേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ജ്യോതിരൂപേഽപരാഖ്യേ ।
ലിംഗജ്ഞേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥9॥

നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രിഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാംധകാരോ
നാസാഗ്രേ ന്യസ്തദൃഷ്ടിര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത് ।
ഉന്മന്യാഽവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതകലിമലം ശംകരം ന സ്മരാമി
ക്ഷംതവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥10॥

ചംദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശംകരേ
സര്പൈര്ഭൂഷിതകംഠകര്ണയുഗലേ (വിവരേ)നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ ।
ദംതിത്വക്കൃതസുംദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാര്ഥം കുരു ചിത്തവൃത്തിമചലാമന്യൈസ്തു കിം കര്മഭിഃ ॥11॥

കിം വാഽനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകലത്രമിത്രപശുഭിര്ദേഹേന ഗേഹേന കിമ് ।
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭംഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാര്ഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ മന ശ്രീപാര്വതീവല്ലഭമ് ॥12॥

ആയുര്നശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൌവനം
പ്രത്യായാംതി ഗതാഃ പുനര്ന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ ।
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാത്ത്വാം (മാം)ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ ॥13॥

വംദേ ദേവമുമാപതിം സുരഗുരും വംദേ ജഗത്കാരണം
വംദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വംദേ പശൂനാം പതിമ് ।
വംദേ സൂര്യശശാംകവഹ്നിനയനം വംദേ മുകുംദപ്രിയം
വംദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വംദേ ശിവം ശംകരമ് ॥14॥

ഗാത്രം ഭസ്മസിതം ച ഹസിതം ഹസ്തേ കപാലം സിതം
ഖട്വാംഗം ച സിതം സിതശ്ച വൃഷഭഃ കര്ണേ സിതേ കുംഡലേ ।
ഗംഗാഫേനസിതാ ജടാ പശുപതേശ്ചംദ്രഃ സിതോ മൂര്ധനി
സോഽയം സര്വസിതോ ദദാതു വിഭവം പാപക്ഷയം സര്വദാ ॥15॥

കരചരണകൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധമ് ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്ക്ഷ്മസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥16॥

॥ഇതി ശ്രീമദ് ശംകരാചാര്യകൃത ശിവാപരാധക്ഷമാപണ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top