దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम् | DARIDRYA DAHANA SHIVA STOTRAM

0
దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम् | DARIDRYA DAHANA SHIVA STOTRAM

దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ
కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ ।
కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 1 ॥

గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయ
కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ ।
గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 2 ॥

భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ
ఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ ।
జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 3 ॥

చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయ
ఫాలేక్షణాయ మణికుండల మండితాయ ।
మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 4 ॥

పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయ
హేమాంకుశాయ భువనత్రయ మండితాయ
ఆనంద భూమి వరదాయ తమోపయాయ ।
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 5 ॥

భానుప్రియాయ భవసాగర తారణాయ
కాలాంతకాయ కమలాసన పూజితాయ ।
నేత్రత్రయాయ శుభలక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 6 ॥

రామప్రియాయ రఘునాథ వరప్రదాయ
నాగప్రియాయ నరకార్ణవ తారణాయ ।
పుణ్యాయ పుణ్యభరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 7 ॥

ముక్తేశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతాప్రియాయ వృషభేశ్వర వాహనాయ ।
మాతంగచర్మ వసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 8 ॥

వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగ నివారణమ్ ।
సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాది వర్ధనమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గ మవాప్నుయాత్ ॥ 9 ॥

॥ ఇతి శ్రీ వసిష్ఠ విరచితం దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम्

विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय
कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय ।
कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 1 ॥

गौरीप्रियाय रजनीश कलाधराय
कालान्तकाय भुजगाधिप कङ्कणाय ।
गङ्गाधराय गजराज विमर्धनाय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 2 ॥

भक्तप्रियाय भवरोग भयापहाय
उग्राय दुःख भवसागर तारणाय ।
ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 3 ॥

चर्माम्बराय शवभस्म विलेपनाय
फालेक्षणाय मणिकुण्डल मण्डिताय ।
मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 4 ॥

पञ्चाननाय फणिराज विभूषणाय
हेमाङ्कुशाय भुवनत्रय मण्डिताय
आनन्द भूमि वरदाय तमोपयाय ।
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 5 ॥

भानुप्रियाय भवसागर तारणाय
कालान्तकाय कमलासन पूजिताय ।
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 6 ॥

रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय
नागप्रियाय नरकार्णव तारणाय ।
पुण्याय पुण्यभरिताय सुरार्चिताय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 7 ॥

मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय
गीताप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय ।
मातङ्गचर्म वसनाय महेश्वराय
दारिद्र्यदुःख दहनाय नमश्शिवाय ॥ 8 ॥

वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणम् ।
सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादि वर्धनम् ।
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्ग मवाप्नुयात् ॥ 9 ॥

॥ इति श्री वसिष्ठ विरचितं दारिद्र्यदहन शिवस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

DARIDRYA DAHANA SHIVA STOTRAM

viśvēśvarāya narakārṇava tāraṇāya
karṇāmṛtāya śaśiśēkhara dhāraṇāya ।
karpūrakānti dhavaḻāya jaṭādharāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 1 ॥

gaurīpriyāya rajanīśa kaḻādharāya
kālāntakāya bhujagādhipa kaṅkaṇāya ।
gaṅgādharāya gajarāja vimardhanāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 2 ॥

bhaktapriyāya bhavarōga bhayāpahāya
ugrāya duḥkha bhavasāgara tāraṇāya ।
jyōtirmayāya guṇanāma sunṛtyakāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 3 ॥

charmāmbarāya śavabhasma vilēpanāya
phālēkṣaṇāya maṇikuṇḍala maṇḍitāya ।
mañjīrapādayugaḻāya jaṭādharāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 4 ॥

pañchānanāya phaṇirāja vibhūṣaṇāya
hēmāṅkuśāya bhuvanatraya maṇḍitāya
ānanda bhūmi varadāya tamōpayāya ।
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 5 ॥

bhānupriyāya bhavasāgara tāraṇāya
kālāntakāya kamalāsana pūjitāya ।
nētratrayāya śubhalakṣaṇa lakṣitāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 6 ॥

rāmapriyāya raghunātha varapradāya
nāgapriyāya narakārṇava tāraṇāya ।
puṇyāya puṇyabharitāya surārchitāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 7 ॥

muktēśvarāya phaladāya gaṇēśvarāya
gītāpriyāya vṛṣabhēśvara vāhanāya ।
mātaṅgacharma vasanāya mahēśvarāya
dāridryaduḥkha dahanāya namaśśivāya ॥ 8 ॥

vasiṣṭhēna kṛtaṃ stōtraṃ sarvarōga nivāraṇam ।
sarvasampatkaraṃ śīghraṃ putrapautrādi vardhanam ।
trisandhyaṃ yaḥ paṭhēnnityaṃ sa hi svarga mavāpnuyāt ॥ 9 ॥

॥ iti śrī vasiṣṭha virachitaṃ dāridryadahana śivastōtraṃ sampūrṇam ॥


தா3ரித்3ர்ய த3ஹன ஶிவ ஸ்தோத்ரம்

விஶ்வேஶ்வராய நரகார்ணவ தாரணாய
கர்ணாம்ருதாய ஶஶிஶேக2ர தா4ரணாய ।
கர்பூரகான்தி த4வல்தா3ய ஜடாத4ராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 1 ॥

கௌ3ரீப்ரியாய ரஜனீஶ கல்தா3த4ராய
காலான்தகாய பு4ஜகா3தி4ப கங்கணாய ।
க3ங்கா3த4ராய கஜ3ராஜ விமர்த4னாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 2 ॥

ப4க்தப்ரியாய ப4வரோக3 ப4யாபஹாய
உக்3ராய து3:க2 ப4வஸாக3ர தாரணாய ।
ஜ்யோதிர்மயாய கு3ணனாம ஸுன்ருத்யகாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 3 ॥

சர்மாம்ப3ராய ஶவப4ஸ்ம விலேபனாய
பா2லேக்ஷணாய மணிகுண்ட3ல மண்டி3தாய ।
மஞ்ஜீரபாத3யுக3ல்தா3ய ஜடாத4ராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 4 ॥

பஞ்சானநாய ப2ணிராஜ விபூ4ஷணாய
ஹேமாங்குஶாய பு4வனத்ரய மண்டி3தாய
ஆனந்த3 பூ4மி வரதா3ய தமோபயாய ।
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 5 ॥

பா4னுப்ரியாய ப4வஸாக3ர தாரணாய
காலான்தகாய கமலாஸன பூஜிதாய ।
நேத்ரத்ரயாய ஶுப4லக்ஷண லக்ஷிதாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 6 ॥

ராமப்ரியாய ரகு4னாத2 வரப்ரதா3ய
நாக3ப்ரியாய நரகார்ணவ தாரணாய ।
புண்யாய புண்யப4ரிதாய ஸுரார்சிதாய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 7 ॥

முக்தேஶ்வராய ப2லதா3ய க3ணேஶ்வராய
கீ3தாப்ரியாய வ்ருஷபே4ஶ்வர வாஹனாய ।
மாதங்க3சர்ம வஸனாய மஹேஶ்வராய
தா3ரித்3ர்யது3:க2 த3ஹனாய நமஶ்ஶிவாய ॥ 8 ॥

வஸிஷ்டே2ன க்ருதஂ ஸ்தோத்ரஂ ஸர்வரோக3 நிவாரணம் ।
ஸர்வஸம்பத்கரஂ ஶீக்4ரஂ புத்ரபௌத்ராதி3 வர்த4னம் ।
த்ரிஸன்த்4யஂ ய: படே2ன்னித்யஂ ஸ ஹி ஸ்வர்க3 மவாப்னுயாத் ॥ 9 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ வஸிஷ்ட2 விரசிதம் தா3ரித்3ர்யத3ஹன ஶிவஸ்தோத்ரஂ ஸம்பூர்ணம் ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ
ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 1 ॥

ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಳಾಧರಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಂಕಣಾಯ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 2 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ
ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 3 ॥

ಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಶವಭಸ್ಮ ವಿಲೇಪನಾಯ
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಯ ।
ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 4 ॥

ಪಂಚಾನನಾಯ ಫಣಿರಾಜ ವಿಭೂಷಣಾಯ
ಹೇಮಾಂಕುಶಾಯ ಭುವನತ್ರಯ ಮಂಡಿತಾಯ
ಆನಂದ ಭೂಮಿ ವರದಾಯ ತಮೋಪಯಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 5 ॥

ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ
ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಮಲಾಸನ ಪೂಜಿತಾಯ ।
ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಶುಭಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 6 ॥

ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ರಘುನಾಥ ವರಪ್ರದಾಯ
ನಾಗಪ್ರಿಯಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುಣ್ಯಭರಿತಾಯ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 7 ॥

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ ಫಲದಾಯ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೀತಾಪ್ರಿಯಾಯ ವೃಷಭೇಶ್ವರ ವಾಹನಾಯ ।
ಮಾತಂಗಚರ್ಮ ವಸನಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ ॥ 8 ॥

ವಸಿಷ್ಠೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವರೋಗ ನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಹಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 9 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ವಿರಚಿತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രമ്

വിശ്വേശ്വരായ നരകാര്ണവ താരണായ
കര്ണാമൃതായ ശശിശേഖര ധാരണായ ।
കര്പൂരകാംതി ധവലായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 1 ॥

ഗൌരീപ്രിയായ രജനീശ കലാധരായ
കാലാംതകായ ഭുജഗാധിപ കംകണായ ।
ഗംഗാധരായ ഗജരാജ വിമര്ധനായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 2 ॥

ഭക്തപ്രിയായ ഭവരോഗ ഭയാപഹായ
ഉഗ്രായ ദുഃഖ ഭവസാഗര താരണായ ।
ജ്യോതിര്മയായ ഗുണനാമ സുനൃത്യകായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 3 ॥

ചര്മാംബരായ ശവഭസ്മ വിലേപനായ
ഫാലേക്ഷണായ മണികുംഡല മംഡിതായ ।
മംജീരപാദയുഗലായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 4 ॥

പംചാനനായ ഫണിരാജ വിഭൂഷണായ
ഹേമാംകുശായ ഭുവനത്രയ മംഡിതായ
ആനംദ ഭൂമി വരദായ തമോപയായ ।
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 5 ॥

ഭാനുപ്രിയായ ഭവസാഗര താരണായ
കാലാംതകായ കമലാസന പൂജിതായ ।
നേത്രത്രയായ ശുഭലക്ഷണ ലക്ഷിതായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 6 ॥

രാമപ്രിയായ രഘുനാഥ വരപ്രദായ
നാഗപ്രിയായ നരകാര്ണവ താരണായ ।
പുണ്യായ പുണ്യഭരിതായ സുരാര്ചിതായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 7 ॥

മുക്തേശ്വരായ ഫലദായ ഗണേശ്വരായ
ഗീതാപ്രിയായ വൃഷഭേശ്വര വാഹനായ ।
മാതംഗചര്മ വസനായ മഹേശ്വരായ
ദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 8 ॥

വസിഷ്ഠേന കൃതം സ്തോത്രം സര്വരോഗ നിവാരണമ് ।
സര്വസംപത്കരം ശീഘ്രം പുത്രപൌത്രാദി വര്ധനമ് ।
ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേന്നിത്യം സ ഹി സ്വര്ഗ മവാപ്നുയാത് ॥ 9 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ വസിഷ്ഠ വിരചിതം ദാരിദ്ര്യദഹന ശിവസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top