నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) | नटराज स्तोत्रं (पतञ्जलि कृतम्) | NATARAJA STOTRAM (PATANJALI KRUTAM)

0
నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) | नटराज स्तोत्रं (पतञ्जलि कृतम्) | NATARAJA STOTRAM (PATANJALI KRUTAM)

నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం)

అథ చరణశృంగరహిత శ్రీ నటరాజ స్తోత్రం

సదంచిత-ముదంచిత నికుంచిత పదం ఝలఝలం-చలిత మంజు కటకమ్ ।
పతంజలి దృగంజన-మనంజన-మచంచలపదం జనన భంజన కరమ్ ।
కదంబరుచిమంబరవసం పరమమంబుద కదంబ కవిడంబక గలం
చిదంబుధి మణిం బుధ హృదంబుజ రవిం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 1 ॥

హరం త్రిపుర భంజన-మనంతకృతకంకణ-మఖండదయ-మంతరహితం
విరించిసురసంహతిపురంధర విచింతితపదం తరుణచంద్రమకుటమ్ ।
పరం పద విఖండితయమం భసిత మండితతనుం మదనవంచన పరం
చిరంతనమముం ప్రణవసంచితనిధిం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 2 ॥

అవంతమఖిలం జగదభంగ గుణతుంగమమతం ధృతవిధుం సురసరిత్-
తరంగ నికురుంబ ధృతి లంపట జటం శమనదంభసుహరం భవహరమ్ ।
శివం దశదిగంతర విజృంభితకరం కరలసన్మృగశిశుం పశుపతిం
హరం శశిధనంజయపతంగనయనం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 3 ॥

అనంతనవరత్నవిలసత్కటకకింకిణిఝలం ఝలఝలం ఝలరవం
ముకుందవిధి హస్తగతమద్దల లయధ్వనిధిమిద్ధిమిత నర్తన పదమ్ ।
శకుంతరథ బర్హిరథ నందిముఖ భృంగిరిటిసంఘనికటం భయహరం
సనంద సనక ప్రముఖ వందిత పదం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 4 ॥

అనంతమహసం త్రిదశవంద్య చరణం ముని హృదంతర వసంతమమలం
కబంధ వియదింద్వవని గంధవహ వహ్నిమఖ బంధురవిమంజు వపుషమ్ ।
అనంతవిభవం త్రిజగదంతర మణిం త్రినయనం త్రిపుర ఖండన పరం
సనంద ముని వందిత పదం సకరుణం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 5 ॥

అచింత్యమలివృంద రుచి బంధురగలం కురిత కుంద నికురుంబ ధవలం
ముకుంద సుర వృంద బల హంతృ కృత వందన లసంతమహికుండల ధరమ్ ।
అకంపమనుకంపిత రతిం సుజన మంగలనిధిం గజహరం పశుపతిం
ధనంజయ నుతం ప్రణత రంజనపరం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 6 ॥

పరం సురవరం పురహరం పశుపతిం జనిత దంతిముఖ షణ్ముఖమముం
మృడం కనక పింగల జటం సనక పంకజ రవిం సుమనసం హిమరుచిమ్ ।
అసంఘమనసం జలధి జన్మగరలం కవలయంత మతులం గుణనిధిం
సనంద వరదం శమితమిందు వదనం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 7 ॥

అజం క్షితిరథం భుజగపుంగవగుణం కనక శృంగి ధనుషం కరలసత్
కురంగ పృథు టంక పరశుం రుచిర కుంకుమ రుచిం డమరుకం చ దధతమ్ ।
ముకుంద విశిఖం నమదవంధ్య ఫలదం నిగమ వృంద తురగం నిరుపమం
స చండికమముం ఝటితి సంహృతపురం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 8 ॥

అనంగపరిపంథినమజం క్షితి ధురంధరమలం కరుణయంతమఖిలం
జ్వలంతమనలం దధతమంతకరిపుం సతతమింద్ర సురవందితపదమ్ ।
ఉదంచదరవిందకుల బంధుశత బింబరుచి సంహతి సుగంధి వపుషం
పతంజలి నుతం ప్రణవ పంజర శుకం పర చిదంబర నటం హృది భజ ॥ 9 ॥

ఇతి స్తవమముం భుజగపుంగవ కృతం ప్రతిదినం పఠతి యః కృతముఖః
సదః ప్రభుపద ద్వితయదర్శనపదం సులలితం చరణ శృంగ రహితమ్ ।
సరః ప్రభవ సంభవ హరిత్పతి హరిప్రముఖ దివ్యనుత శంకరపదం
స గచ్ఛతి పరం న తు జనుర్జలనిధిం పరమదుఃఖజనకం దురితదమ్ ॥ 10 ॥

ఇతి శ్రీ పతంజలిముని ప్రణీతం చరణశృంగరహిత నటరాజ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked ( Devanagari ). 

नटराज स्तोत्रं (पतञ्जलि कृतम्)

अथ चरणशृङ्गरहित श्री नटराज स्तोत्रं

सदञ्चित-मुदञ्चित निकुञ्चित पदं झलझलं-चलित मञ्जु कटकम् ।
पतञ्जलि दृगञ्जन-मनञ्जन-मचञ्चलपदं जनन भञ्जन करम् ।
कदम्बरुचिमम्बरवसं परममम्बुद कदम्ब कविडम्बक गलम्
चिदम्बुधि मणिं बुध हृदम्बुज रविं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 1 ॥

हरं त्रिपुर भञ्जन-मनन्तकृतकङ्कण-मखण्डदय-मन्तरहितं
विरिञ्चिसुरसंहतिपुरन्धर विचिन्तितपदं तरुणचन्द्रमकुटम् ।
परं पद विखण्डितयमं भसित मण्डिततनुं मदनवञ्चन परं
चिरन्तनममुं प्रणवसञ्चितनिधिं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 2 ॥

अवन्तमखिलं जगदभङ्ग गुणतुङ्गममतं धृतविधुं सुरसरित्-
तरङ्ग निकुरुम्ब धृति लम्पट जटं शमनदम्भसुहरं भवहरम् ।
शिवं दशदिगन्तर विजृम्भितकरं करलसन्मृगशिशुं पशुपतिं
हरं शशिधनञ्जयपतङ्गनयनं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 3 ॥

अनन्तनवरत्नविलसत्कटककिङ्किणिझलं झलझलं झलरवं
मुकुन्दविधि हस्तगतमद्दल लयध्वनिधिमिद्धिमित नर्तन पदम् ।
शकुन्तरथ बर्हिरथ नन्दिमुख भृङ्गिरिटिसङ्घनिकटं भयहरम्
सनन्द सनक प्रमुख वन्दित पदं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 4 ॥

अनन्तमहसं त्रिदशवन्द्य चरणं मुनि हृदन्तर वसन्तममलम्
कबन्ध वियदिन्द्ववनि गन्धवह वह्निमख बन्धुरविमञ्जु वपुषम् ।
अनन्तविभवं त्रिजगदन्तर मणिं त्रिनयनं त्रिपुर खण्डन परम्
सनन्द मुनि वन्दित पदं सकरुणं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 5 ॥

अचिन्त्यमलिवृन्द रुचि बन्धुरगलं कुरित कुन्द निकुरुम्ब धवलम्
मुकुन्द सुर वृन्द बल हन्तृ कृत वन्दन लसन्तमहिकुण्डल धरम् ।
अकम्पमनुकम्पित रतिं सुजन मङ्गलनिधिं गजहरं पशुपतिम्
धनञ्जय नुतं प्रणत रञ्जनपरं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 6 ॥

परं सुरवरं पुरहरं पशुपतिं जनित दन्तिमुख षण्मुखममुं
मृडं कनक पिङ्गल जटं सनक पङ्कज रविं सुमनसं हिमरुचिम् ।
असङ्घमनसं जलधि जन्मगरलं कवलयन्त मतुलं गुणनिधिम्
सनन्द वरदं शमितमिन्दु वदनं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 7 ॥

अजं क्षितिरथं भुजगपुङ्गवगुणं कनक शृङ्गि धनुषं करलसत्
कुरङ्ग पृथु टङ्क परशुं रुचिर कुङ्कुम रुचिं डमरुकं च दधतम् ।
मुकुन्द विशिखं नमदवन्ध्य फलदं निगम वृन्द तुरगं निरुपमं
स चण्डिकममुं झटिति संहृतपुरं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 8 ॥

अनङ्गपरिपन्थिनमजं क्षिति धुरन्धरमलं करुणयन्तमखिलं
ज्वलन्तमनलं दधतमन्तकरिपुं सततमिन्द्र सुरवन्दितपदम् ।
उदञ्चदरविन्दकुल बन्धुशत बिम्बरुचि संहति सुगन्धि वपुषं
पतञ्जलि नुतं प्रणव पञ्जर शुकं पर चिदम्बर नटं हृदि भज ॥ 9 ॥

इति स्तवममुं भुजगपुङ्गव कृतं प्रतिदिनं पठति यः कृतमुखः
सदः प्रभुपद द्वितयदर्शनपदं सुललितं चरण शृङ्ग रहितम् ।
सरः प्रभव सम्भव हरित्पति हरिप्रमुख दिव्यनुत शङ्करपदं
स गच्छति परं न तु जनुर्जलनिधिं परमदुःखजनकं दुरितदम् ॥ 10 ॥

इति श्री पतञ्जलिमुनि प्रणीतं चरणशृङ्गरहित नटराज स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

NATARAJA STOTRAM (PATANJALI KRUTAM)

atha charaṇaśṛṅgarahita śrī naṭarāja stōtraṃ

sadañchita-mudañchita nikuñchita padaṃ jhalajhalaṃ-chalita mañju kaṭakam ।
patañjali dṛgañjana-manañjana-machañchalapadaṃ janana bhañjana karam ।
kadambaruchimambaravasaṃ paramamambuda kadamba kaviḍambaka galam
chidambudhi maṇiṃ budha hṛdambuja raviṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 1 ॥

haraṃ tripura bhañjana-manantakṛtakaṅkaṇa-makhaṇḍadaya-mantarahitaṃ
viriñchisurasaṃhatipurandhara vichintitapadaṃ taruṇachandramakuṭam ।
paraṃ pada vikhaṇḍitayamaṃ bhasita maṇḍitatanuṃ madanavañchana paraṃ
chirantanamamuṃ praṇavasañchitanidhiṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 2 ॥

avantamakhilaṃ jagadabhaṅga guṇatuṅgamamataṃ dhṛtavidhuṃ surasarit-
taraṅga nikurumba dhṛti lampaṭa jaṭaṃ śamanadambhasuharaṃ bhavaharam ।
śivaṃ daśadigantara vijṛmbhitakaraṃ karalasanmṛgaśiśuṃ paśupatiṃ
haraṃ śaśidhanañjayapataṅganayanaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 3 ॥

anantanavaratnavilasatkaṭakakiṅkiṇijhalaṃ jhalajhalaṃ jhalaravaṃ
mukundavidhi hastagatamaddala layadhvanidhimiddhimita nartana padam ।
śakuntaratha barhiratha nandimukha bhṛṅgiriṭisaṅghanikaṭaṃ bhayaharam
sananda sanaka pramukha vandita padaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 4 ॥

anantamahasaṃ tridaśavandya charaṇaṃ muni hṛdantara vasantamamalam
kabandha viyadindvavani gandhavaha vahnimakha bandhuravimañju vapuṣam ।
anantavibhavaṃ trijagadantara maṇiṃ trinayanaṃ tripura khaṇḍana param
sananda muni vandita padaṃ sakaruṇaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 5 ॥

achintyamalivṛnda ruchi bandhuragalaṃ kurita kunda nikurumba dhavalam
mukunda sura vṛnda bala hantṛ kṛta vandana lasantamahikuṇḍala dharam ।
akampamanukampita ratiṃ sujana maṅgalanidhiṃ gajaharaṃ paśupatim
dhanañjaya nutaṃ praṇata rañjanaparaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 6 ॥

paraṃ suravaraṃ puraharaṃ paśupatiṃ janita dantimukha ṣaṇmukhamamuṃ
mṛḍaṃ kanaka piṅgala jaṭaṃ sanaka paṅkaja raviṃ sumanasaṃ himaruchim ।
asaṅghamanasaṃ jaladhi janmagaralaṃ kavalayanta matulaṃ guṇanidhim
sananda varadaṃ śamitamindu vadanaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 7 ॥

ajaṃ kṣitirathaṃ bhujagapuṅgavaguṇaṃ kanaka śṛṅgi dhanuṣaṃ karalasat
kuraṅga pṛthu ṭaṅka paraśuṃ ruchira kuṅkuma ruchiṃ ḍamarukaṃ cha dadhatam ।
mukunda viśikhaṃ namadavandhya phaladaṃ nigama vṛnda turagaṃ nirupamaṃ
sa chaṇḍikamamuṃ jhaṭiti saṃhṛtapuraṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 8 ॥

anaṅgaparipanthinamajaṃ kṣiti dhurandharamalaṃ karuṇayantamakhilaṃ
jvalantamanalaṃ dadhatamantakaripuṃ satatamindra suravanditapadam ।
udañchadaravindakula bandhuśata bimbaruchi saṃhati sugandhi vapuṣaṃ
patañjali nutaṃ praṇava pañjara śukaṃ para chidambara naṭaṃ hṛdi bhaja ॥ 9 ॥

iti stavamamuṃ bhujagapuṅgava kṛtaṃ pratidinaṃ paṭhati yaḥ kṛtamukhaḥ
sadaḥ prabhupada dvitayadarśanapadaṃ sulalitaṃ charaṇa śṛṅga rahitam ।
saraḥ prabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta śaṅkarapadaṃ
sa gachChati paraṃ na tu janurjalanidhiṃ paramaduḥkhajanakaṃ duritadam ॥ 10 ॥

iti śrī patañjalimuni praṇītaṃ charaṇaśṛṅgarahita naṭarāja stōtraṃ sampūrṇam ॥

நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலி க்ருதம்)

அத2 சரணஶ்ருங்க3ரஹித ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம்

ஸத3ஞ்சித-முத3ஞ்சித நிகுஞ்சித பத3ம் ஜ2லஜ2லம்-சலித மஞ்ஜு கடகம் ।
பதஞ்ஜலி த்3ருக3ஞ்ஜன-மனஞ்ஜன-மசஞ்சலபதஂ3 ஜனந ப4ஞ்ஜன கரம் ।
கத3ம்ப3ருசிமம்ப3ரவஸஂ பரமமம்பு3த3 கத3ம்ப3 கவிட3ம்ப3க க3லம்
சித3ம்பு3தி4 மணிம் பு3த4 ஹ்ருத3ம்பு3ஜ ரவிஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 1 ॥

ஹரஂ த்ரிபுர ப4ஞ்ஜன-மனந்தக்ருதகங்கண-மக2ண்ட3த3ய-மன்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரன்த4ர விசின்திதபதஂ3 தருணசன்த்3ரமகுடம் ।
பரஂ பத3 விக2ண்டி3தயமம் ப4ஸித மண்டி3ததனுஂ மத3னவஞ்சன பரம்
சிரன்தனமமுஂ ப்ரணவஸஞ்சிதனிதி4ஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 2 ॥

அவன்தமகி2லஂ ஜக3த3ப4ங்க3 கு3ணதுங்க3மமதம் த்4ருதவிது4ஂ ஸுரஸரித்-
தரங்க3 நிகுரும்ப3 த்4ருதி லம்பட ஜடஂ ஶமனத3ம்ப4ஸுஹரம் ப4வஹரம் ।
ஶிவம் த3ஶதி3க3ன்தர விஜ்ரும்பி4தகரஂ கரலஸன்ம்ருக3ஶிஶுஂ பஶுபதிம்
ஹரஂ ஶஶித4னஞ்ஜயபதங்க3னயனஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 3 ॥

அனந்தனவரத்னவிலஸத்கடககிங்கிணிஜ2லம் ஜ2லஜ2லம் ஜ2லரவம்
முகுன்த3விதி4 ஹஸ்தக3தமத்3த3ல லயத்4வனிதி4மித்3தி4மித நர்தன பத3ம் ।
ஶகுன்தரத2 ப3ர்ஹிரத2 நன்தி3முக2 ப்4ருங்கி3ரிடிஸங்க4னிகடம் ப4யஹரம்
ஸனந்த3 ஸனக ப்ரமுக2 வன்தி3த பதஂ3 பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 4 ॥

அனந்தமஹஸஂ த்ரித3ஶவன்த்3ய சரணஂ முனி ஹ்ருத3ன்தர வஸன்தமமலம்
கப3ன்த4 வியதி3ன்த்3வவனி க3ன்த4வஹ வஹ்னிமக2 ப3ன்து4ரவிமஞ்ஜு வபுஷம் ।
அனந்தவிப4வஂ த்ரிஜக3த3ன்தர மணிஂ த்ரினயனஂ த்ரிபுர க2ண்ட3ன பரம்
ஸனந்த3 முனி வன்தி3த பதஂ3 ஸகருணஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 5 ॥

அசின்த்யமலிவ்ருன்த3 ருசி ப3ன்து4ரக3லஂ குரித குன்த3 நிகுரும்ப3 த4வலம்
முகுன்த3 ஸுர வ்ருன்த3 ப3ல ஹன்த்ரு க்ருத வன்த3ன லஸன்தமஹிகுண்ட3ல த4ரம் ।
அகம்பமனுகம்பித ரதிஂ ஸுஜன மங்க3லனிதி4ம் கஜ3ஹரஂ பஶுபதிம்
த4னஞ்ஜய நுதஂ ப்ரணத ரஞ்ஜனபரஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 6 ॥

பரஂ ஸுரவரஂ புரஹரஂ பஶுபதிஂ ஜனித த3ன்திமுக2 ஷண்முக2மமும்
ம்ருடஂ3 கனக பிங்க3ல ஜடஂ ஸனக பங்கஜ ரவிஂ ஸுமனஸஂ ஹிமருசிம் ।
அஸங்க4மனஸஂ ஜலதி4 ஜன்மக3ரலஂ கவலயன்த மதுலம் கு3ணனிதி4ம்
ஸனந்த3 வரதஂ3 ஶமிதமின்து3 வத3னஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 7 ॥

அஜஂ க்ஷிதிரத2ம் பு4ஜக3புங்க3வகு3ணஂ கனக ஶ்ருங்கி3 த4னுஷஂ கரலஸத்
குரங்க3 ப்ருது2 டங்க பரஶுஂ ருசிர குங்கும ருசிம் ட3மருகஂ ச த3த4தம் ।
முகுன்த3 விஶிகஂ2 நமத3வன்த்4ய ப2லதஂ3 நிக3ம வ்ருன்த3 துரகஂ3 நிருபமம்
ஸ சண்டி3கமமும் ஜ2டிதி ஸம்ஹ்ருதபுரஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 8 ॥

அனங்க3பரிபன்தி2னமஜஂ க்ஷிதி து4ரன்த4ரமலஂ கருணயன்தமகி2லம்
ஜ்வலன்தமனலம் த3த4தமன்தகரிபுஂ ஸததமின்த்3ர ஸுரவன்தி3தபத3ம் ।
உத3ஞ்சத3ரவின்த3குல ப3ன்து4ஶத பி3ம்ப3ருசி ஸம்ஹதி ஸுக3ன்தி4 வபுஷம்
பதஞ்ஜலி நுதஂ ப்ரணவ பஞ்ஜர ஶுகஂ பர சித3ம்ப3ர நடஂ ஹ்ருதி3 பஜ4 ॥ 9 ॥

இதி ஸ்தவமமும் பு4ஜக3புங்க3வ க்ருதஂ ப்ரதிதி3னஂ பட2தி ய: க்ருதமுக:2
ஸத:3 ப்ரபு4பத3 த்3விதயத3ர்ஶனபதஂ3 ஸுலலிதஂ சரண ஶ்ருங்க3 ரஹிதம் ।
ஸர: ப்ரப4வ ஸம்ப4வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக2 தி3வ்யனுத ஶங்கரபத3ம்
ஸ க3ச்ச2தி பரஂ ந து ஜனுர்ஜலனிதி4ஂ பரமது3:கஜ2னகம் து3ரிதத3ம் ॥ 1௦ ॥

இதி ஶ்ரீ பதஞ்ஜலிமுனி ப்ரணீதஂ சரணஶ்ருங்க3ரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரஂ ஸம்பூர்ணம் ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪತಂಜಲಿ ಕೃತಂ)

ಅಥ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸದಂಚಿತ-ಮುದಂಚಿತ ನಿಕುಂಚಿತ ಪದಂ ಝಲಝಲಂ-ಚಲಿತ ಮಂಜು ಕಟಕಮ್ ।
ಪತಂಜಲಿ ದೃಗಂಜನ-ಮನಂಜನ-ಮಚಂಚಲಪದಂ ಜನನ ಭಂಜನ ಕರಮ್ ।
ಕದಂಬರುಚಿಮಂಬರವಸಂ ಪರಮಮಂಬುದ ಕದಂಬ ಕವಿಡಂಬಕ ಗಲಂ
ಚಿದಂಬುಧಿ ಮಣಿಂ ಬುಧ ಹೃದಂಬುಜ ರವಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 1 ॥

ಹರಂ ತ್ರಿಪುರ ಭಂಜನ-ಮನಂತಕೃತಕಂಕಣ-ಮಖಂಡದಯ-ಮಂತರಹಿತಂ
ವಿರಿಂಚಿಸುರಸಂಹತಿಪುರಂಧರ ವಿಚಿಂತಿತಪದಂ ತರುಣಚಂದ್ರಮಕುಟಮ್ ।
ಪರಂ ಪದ ವಿಖಂಡಿತಯಮಂ ಭಸಿತ ಮಂಡಿತತನುಂ ಮದನವಂಚನ ಪರಂ
ಚಿರಂತನಮಮುಂ ಪ್ರಣವಸಂಚಿತನಿಧಿಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 2 ॥

ಅವಂತಮಖಿಲಂ ಜಗದಭಂಗ ಗುಣತುಂಗಮಮತಂ ಧೃತವಿಧುಂ ಸುರಸರಿತ್-
ತರಂಗ ನಿಕುರುಂಬ ಧೃತಿ ಲಂಪಟ ಜಟಂ ಶಮನದಂಭಸುಹರಂ ಭವಹರಮ್ ।
ಶಿವಂ ದಶದಿಗಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತಕರಂ ಕರಲಸನ್ಮೃಗಶಿಶುಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಹರಂ ಶಶಿಧನಂಜಯಪತಂಗನಯನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 3 ॥

ಅನಂತನವರತ್ನವಿಲಸತ್ಕಟಕಕಿಂಕಿಣಿಝಲಂ ಝಲಝಲಂ ಝಲರವಂ
ಮುಕುಂದವಿಧಿ ಹಸ್ತಗತಮದ್ದಲ ಲಯಧ್ವನಿಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿತ ನರ್ತನ ಪದಮ್ ।
ಶಕುಂತರಥ ಬರ್ಹಿರಥ ನಂದಿಮುಖ ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸಂಘನಿಕಟಂ ಭಯಹರಂ
ಸನಂದ ಸನಕ ಪ್ರಮುಖ ವಂದಿತ ಪದಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 4 ॥

ಅನಂತಮಹಸಂ ತ್ರಿದಶವಂದ್ಯ ಚರಣಂ ಮುನಿ ಹೃದಂತರ ವಸಂತಮಮಲಂ
ಕಬಂಧ ವಿಯದಿಂದ್ವವನಿ ಗಂಧವಹ ವಹ್ನಿಮಖ ಬಂಧುರವಿಮಂಜು ವಪುಷಮ್ ।
ಅನಂತವಿಭವಂ ತ್ರಿಜಗದಂತರ ಮಣಿಂ ತ್ರಿನಯನಂ ತ್ರಿಪುರ ಖಂಡನ ಪರಂ
ಸನಂದ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಂ ಸಕರುಣಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 5 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಮಲಿವೃಂದ ರುಚಿ ಬಂಧುರಗಲಂ ಕುರಿತ ಕುಂದ ನಿಕುರುಂಬ ಧವಲಂ
ಮುಕುಂದ ಸುರ ವೃಂದ ಬಲ ಹಂತೃ ಕೃತ ವಂದನ ಲಸಂತಮಹಿಕುಂಡಲ ಧರಮ್ ।
ಅಕಂಪಮನುಕಂಪಿತ ರತಿಂ ಸುಜನ ಮಂಗಲನಿಧಿಂ ಗಜಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ
ಧನಂಜಯ ನುತಂ ಪ್ರಣತ ರಂಜನಪರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 6 ॥

ಪರಂ ಸುರವರಂ ಪುರಹರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಜನಿತ ದಂತಿಮುಖ ಷಣ್ಮುಖಮಮುಂ
ಮೃಡಂ ಕನಕ ಪಿಂಗಲ ಜಟಂ ಸನಕ ಪಂಕಜ ರವಿಂ ಸುಮನಸಂ ಹಿಮರುಚಿಮ್ ।
ಅಸಂಘಮನಸಂ ಜಲಧಿ ಜನ್ಮಗರಲಂ ಕವಲಯಂತ ಮತುಲಂ ಗುಣನಿಧಿಂ
ಸನಂದ ವರದಂ ಶಮಿತಮಿಂದು ವದನಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 7 ॥

ಅಜಂ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ ಭುಜಗಪುಂಗವಗುಣಂ ಕನಕ ಶೃಂಗಿ ಧನುಷಂ ಕರಲಸತ್
ಕುರಂಗ ಪೃಥು ಟಂಕ ಪರಶುಂ ರುಚಿರ ಕುಂಕುಮ ರುಚಿಂ ಡಮರುಕಂ ಚ ದಧತಮ್ ।
ಮುಕುಂದ ವಿಶಿಖಂ ನಮದವಂಧ್ಯ ಫಲದಂ ನಿಗಮ ವೃಂದ ತುರಗಂ ನಿರುಪಮಂ
ಸ ಚಂಡಿಕಮಮುಂ ಝಟಿತಿ ಸಂಹೃತಪುರಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 8 ॥

ಅನಂಗಪರಿಪಂಥಿನಮಜಂ ಕ್ಷಿತಿ ಧುರಂಧರಮಲಂ ಕರುಣಯಂತಮಖಿಲಂ
ಜ್ವಲಂತಮನಲಂ ದಧತಮಂತಕರಿಪುಂ ಸತತಮಿಂದ್ರ ಸುರವಂದಿತಪದಮ್ ।
ಉದಂಚದರವಿಂದಕುಲ ಬಂಧುಶತ ಬಿಂಬರುಚಿ ಸಂಹತಿ ಸುಗಂಧಿ ವಪುಷಂ
ಪತಂಜಲಿ ನುತಂ ಪ್ರಣವ ಪಂಜರ ಶುಕಂ ಪರ ಚಿದಂಬರ ನಟಂ ಹೃದಿ ಭಜ ॥ 9 ॥

ಇತಿ ಸ್ತವಮಮುಂ ಭುಜಗಪುಂಗವ ಕೃತಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಕೃತಮುಖಃ
ಸದಃ ಪ್ರಭುಪದ ದ್ವಿತಯದರ್ಶನಪದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಚರಣ ಶೃಂಗ ರಹಿತಮ್ ।
ಸರಃ ಪ್ರಭವ ಸಂಭವ ಹರಿತ್ಪತಿ ಹರಿಪ್ರಮುಖ ದಿವ್ಯನುತ ಶಂಕರಪದಂ
ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಪರಂ ನ ತು ಜನುರ್ಜಲನಿಧಿಂ ಪರಮದುಃಖಜನಕಂ ದುರಿತದಮ್ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿಮುನಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಚರಣಶೃಂಗರಹಿತ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

നടരാജ സ്തോത്രം (പതംജലി കൃതമ്)

അഥ ചരണശൃംഗരഹിത ശ്രീ നടരാജ സ്തോത്രം

സദംചിത-മുദംചിത നികുംചിത പദം ഝലഝലം-ചലിത മംജു കടകമ് ।
പതംജലി ദൃഗംജന-മനംജന-മചംചലപദം ജനന ഭംജന കരമ് ।
കദംബരുചിമംബരവസം പരമമംബുദ കദംബ കവിഡംബക ഗലമ്
ചിദംബുധി മണിം ബുധ ഹൃദംബുജ രവിം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 1 ॥

ഹരം ത്രിപുര ഭംജന-മനംതകൃതകംകണ-മഖംഡദയ-മംതരഹിതം
വിരിംചിസുരസംഹതിപുരംധര വിചിംതിതപദം തരുണചംദ്രമകുടമ് ।
പരം പദ വിഖംഡിതയമം ഭസിത മംഡിതതനും മദനവംചന പരം
ചിരംതനമമും പ്രണവസംചിതനിധിം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 2 ॥

അവംതമഖിലം ജഗദഭംഗ ഗുണതുംഗമമതം ധൃതവിധും സുരസരിത്-
തരംഗ നികുരുംബ ധൃതി ലംപട ജടം ശമനദംഭസുഹരം ഭവഹരമ് ।
ശിവം ദശദിഗംതര വിജൃംഭിതകരം കരലസന്മൃഗശിശും പശുപതിം
ഹരം ശശിധനംജയപതംഗനയനം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 3 ॥

അനംതനവരത്നവിലസത്കടകകിംകിണിഝലം ഝലഝലം ഝലരവം
മുകുംദവിധി ഹസ്തഗതമദ്ദല ലയധ്വനിധിമിദ്ധിമിത നര്തന പദമ് ।
ശകുംതരഥ ബര്ഹിരഥ നംദിമുഖ ഭൃംഗിരിടിസംഘനികടം ഭയഹരമ്
സനംദ സനക പ്രമുഖ വംദിത പദം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 4 ॥

അനംതമഹസം ത്രിദശവംദ്യ ചരണം മുനി ഹൃദംതര വസംതമമലമ്
കബംധ വിയദിംദ്വവനി ഗംധവഹ വഹ്നിമഖ ബംധുരവിമംജു വപുഷമ് ।
അനംതവിഭവം ത്രിജഗദംതര മണിം ത്രിനയനം ത്രിപുര ഖംഡന പരമ്
സനംദ മുനി വംദിത പദം സകരുണം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 5 ॥

അചിംത്യമലിവൃംദ രുചി ബംധുരഗലം കുരിത കുംദ നികുരുംബ ധവലമ്
മുകുംദ സുര വൃംദ ബല ഹംതൃ കൃത വംദന ലസംതമഹികുംഡല ധരമ് ।
അകംപമനുകംപിത രതിം സുജന മംഗലനിധിം ഗജഹരം പശുപതിമ്
ധനംജയ നുതം പ്രണത രംജനപരം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 6 ॥

പരം സുരവരം പുരഹരം പശുപതിം ജനിത ദംതിമുഖ ഷണ്മുഖമമും
മൃഡം കനക പിംഗല ജടം സനക പംകജ രവിം സുമനസം ഹിമരുചിമ് ।
അസംഘമനസം ജലധി ജന്മഗരലം കവലയംത മതുലം ഗുണനിധിമ്
സനംദ വരദം ശമിതമിംദു വദനം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 7 ॥

അജം ക്ഷിതിരഥം ഭുജഗപുംഗവഗുണം കനക ശൃംഗി ധനുഷം കരലസത്
കുരംഗ പൃഥു ടംക പരശും രുചിര കുംകുമ രുചിം ഡമരുകം ച ദധതമ് ।
മുകുംദ വിശിഖം നമദവംധ്യ ഫലദം നിഗമ വൃംദ തുരഗം നിരുപമം
സ ചംഡികമമും ഝടിതി സംഹൃതപുരം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 8 ॥

അനംഗപരിപംഥിനമജം ക്ഷിതി ധുരംധരമലം കരുണയംതമഖിലം
ജ്വലംതമനലം ദധതമംതകരിപും സതതമിംദ്ര സുരവംദിതപദമ് ।
ഉദംചദരവിംദകുല ബംധുശത ബിംബരുചി സംഹതി സുഗംധി വപുഷം
പതംജലി നുതം പ്രണവ പംജര ശുകം പര ചിദംബര നടം ഹൃദി ഭജ ॥ 9 ॥

ഇതി സ്തവമമും ഭുജഗപുംഗവ കൃതം പ്രതിദിനം പഠതി യഃ കൃതമുഖഃ
സദഃ പ്രഭുപദ ദ്വിതയദര്ശനപദം സുലലിതം ചരണ ശൃംഗ രഹിതമ് ।
സരഃ പ്രഭവ സംഭവ ഹരിത്പതി ഹരിപ്രമുഖ ദിവ്യനുത ശംകരപദം
സ ഗച്ഛതി പരം ന തു ജനുര്ജലനിധിം പരമദുഃഖജനകം ദുരിതദമ് ॥ 10 ॥

ഇതി ശ്രീ പതംജലിമുനി പ്രണീതം ചരണശൃംഗരഹിത നടരാജ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top