శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् | SHIVA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

0
శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् | SHIVA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం

శివో మహేశ్వర-శ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ॥ 1 ॥

శంకర-శ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః
శిపివిష్టోఽంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః ॥ 2 ॥

భవ-శ్శర్వ-స్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివాప్రియః
ఉగ్రః కపాలీ కామారి రంధకాసురసూదనః ॥ 3 ॥

గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణి-ర్జటాధరః ॥ 4 ॥

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోర-స్త్రిపురాంతకః
వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ॥ 5 ॥

సామప్రియ-స్స్వరమయ-స్త్రయీమూర్తి-రనీశ్వరః
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ 6 ॥

హవి-ర్యజ్ఞమయ-స్సోమః పంచవక్త్ర-స్సదాశివః
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః ॥ 7 ॥

హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షో గిరీశో గిరిశోఽనఘః
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వా గిరిప్రియః ॥ 8 ॥

కృత్తివాసాః పురారాతి-ర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః
మృత్యుంజయ-స్సూక్ష్మతను-ర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః ॥ 9 ॥

వ్యోమకేశో మహాసేనజనక-శ్చారువిక్రమః
రుద్రో భూతపతిః స్థాణు-రహిర్భుధ్న్యో దిగంబరః ॥ 10 ॥

అష్టమూర్తి-రనేకాత్మా సాత్త్విక-శ్శుద్ధవిగ్రహః
శాశ్వతః ఖండపరశు-రజః పాశవిమోచకః ॥ 11 ॥

మృడః పశుపతి-ర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః
పూషదంతభి-దవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః ॥ 12 ॥

భగనేత్రభి-దవ్యక్తో సహస్రాక్ష-స్సహస్రపాత్
అపవర్గప్రదోఽనంత-స్తారకః పరమేశ్వరః ॥ 13 ॥

ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥

ఇతి శ్రీ శివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ ।

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) Sanskrit.

शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्

शिवो महेश्वर-श्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ॥ 1 ॥

शङ्कर-श्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ॥ 2 ॥

भव-श्शर्व-स्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः
उग्रः कपाली कामारि रन्धकासुरसूदनः ॥ 3 ॥

गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणि-र्जटाधरः ॥ 4 ॥

कैलासवासी कवची कठोर-स्त्रिपुरान्तकः
वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ॥ 5 ॥

सामप्रिय-स्स्वरमय-स्त्रयीमूर्ति-रनीश्वरः
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 6 ॥

हवि-र्यज्ञमय-स्सोमः पञ्चवक्त्र-स्सदाशिवः
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ॥ 7 ॥

हिरण्यरेता दुर्धर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघः
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ 8 ॥

कृत्तिवासाः पुराराति-र्भगवान् प्रमथाधिपः
मृत्युञ्जय-स्सूक्ष्मतनु-र्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ॥ 9 ॥

व्योमकेशो महासेनजनक-श्चारुविक्रमः
रुद्रो भूतपतिः स्थाणु-रहिर्भुध्न्यो दिगम्बरः ॥ 10 ॥

अष्टमूर्ति-रनेकात्मा सात्त्विक-श्शुद्धविग्रहः
शाश्वतः खण्डपरशु-रजः पाशविमोचकः ॥ 11 ॥

मृडः पशुपति-र्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः
पूषदन्तभि-दव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ 12 ॥

भगनेत्रभि-दव्यक्तो सहस्राक्ष-स्सहस्रपात्
अपवर्गप्रदोऽनन्त-स्तारकः परमेश्वरः ॥ 13 ॥

एवं श्री शम्भुदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥

इति श्री शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्ररत्नं समाप्तम् ।

SHIVA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

śivō mahēśvara-śśambhuḥ pinākī śaśiśēkharaḥ
vāmadēvō virūpākṣaḥ kapardī nīlalōhitaḥ ॥ 1 ॥

śaṅkara-śśūlapāṇiścha khaṭvāṅgī viṣṇuvallabhaḥ
śipiviṣṭō'mbikānāthaḥ śrīkaṇṭhō bhaktavatsalaḥ ॥ 2 ॥

bhava-śśarva-strilōkēśaḥ śitikaṇṭhaḥ śivāpriyaḥ
ugraḥ kapālī kāmāri randhakāsurasūdanaḥ ॥ 3 ॥

gaṅgādharō lalāṭākṣaḥ kālakālaḥ kṛpānidhiḥ
bhīmaḥ paraśuhastaścha mṛgapāṇi-rjaṭādharaḥ ॥ 4 ॥

kailāsavāsī kavachī kaṭhōra-stripurāntakaḥ
vṛṣāṅkō vṛṣabhārūḍhō bhasmōddhūḻitavigrahaḥ ॥ 5 ॥

sāmapriya-ssvaramaya-strayīmūrti-ranīśvaraḥ
sarvajñaḥ paramātmā cha sōmasūryāgnilōchanaḥ ॥ 6 ॥

havi-ryajñamaya-ssōmaḥ pañchavaktra-ssadāśivaḥ
viśvēśvarō vīrabhadrō gaṇanāthaḥ prajāpatiḥ ॥ 7 ॥

hiraṇyarētā durdharṣō girīśō giriśō'naghaḥ
bhujaṅgabhūṣaṇō bhargō giridhanvā giripriyaḥ ॥ 8 ॥

kṛttivāsāḥ purārāti-rbhagavān pramathādhipaḥ
mṛtyuñjaya-ssūkṣmatanu-rjagadvyāpī jagadguruḥ ॥ 9 ॥

vyōmakēśō mahāsēnajanaka-śchāruvikramaḥ
rudrō bhūtapatiḥ sthāṇu-rahirbhudhnyō digambaraḥ ॥ 10 ॥

aṣṭamūrti-ranēkātmā sāttvika-śśuddhavigrahaḥ
śāśvataḥ khaṇḍaparaśu-rajaḥ pāśavimōchakaḥ ॥ 11 ॥

mṛḍaḥ paśupati-rdēvō mahādēvō'vyayō hariḥ
pūṣadantabhi-davyagrō dakṣādhvaraharō haraḥ ॥ 12 ॥

bhaganētrabhi-davyaktō sahasrākṣa-ssahasrapāt
apavargapradō'nanta-stārakaḥ paramēśvaraḥ ॥ 13 ॥

ēvaṃ śrī śambhudēvasya nāmnāmaṣṭōttaraṃ śatam ॥

iti śrī śivāṣṭōttaraśatanāmastōtraratnaṃ samāptam ।

ஶிவ அஷ்டோத்தர ஶத நாம ஸ்தோத்ரம்

ஶிவோ மஹேஶ்வர-ஶ்ஶம்பு4: பினாகீ ஶஶிஶேக2ர:
வாமதே3வோ விரூபாக்ஷ: கபர்தீ3 நீலலோஹித: ॥ 1 ॥

ஶங்கர-ஶ்ஶூலபாணிஶ்ச க2ட்வாங்கீ3 விஷ்ணுவல்லப:4
ஶிபிவிஷ்டோம்பி3கானாத:2 ஶ்ரீகண்டோ2 ப4க்தவத்ஸல: ॥ 2 ॥

ப4வ-ஶ்ஶர்வ-ஸ்த்ரிலோகேஶ: ஶிதிகண்ட:2 ஶிவாப்ரிய:
உக்3ர: கபாலீ காமாரி ரன்த4காஸுரஸூத3ன: ॥ 3 ॥

க3ங்கா3த4ரோ லலாடாக்ஷ: காலகால: க்ருபானிதி4:
பீ4ம: பரஶுஹஸ்தஶ்ச ம்ருக3பாணி-ர்ஜடாத4ர: ॥ 4 ॥

கைலாஸவாஸீ கவசீ கடோ2ர-ஸ்த்ரிபுரான்தக:
வ்ருஷாங்கோ வ்ருஷபா4ரூடோ4 ப4ஸ்மோத்3தூ4ல்தி3தவிக்3ரஹ: ॥ 5 ॥

ஸாமப்ரிய-ஸ்ஸ்வரமய-ஸ்த்ரயீமூர்தி-ரனீஶ்வர:
ஸர்வஜ்ஞ: பரமாத்மா ச ஸோமஸூர்யாக்3னிலோசன: ॥ 6 ॥

ஹவி-ர்யஜ்ஞமய-ஸ்ஸோம: பஞ்சவக்த்ர-ஸ்ஸதா3ஶிவ:
விஶ்வேஶ்வரோ வீரப4த்3ரோ க3ணனாத:2 ப்ரஜாபதி: ॥ 7 ॥

ஹிரண்யரேதா து3ர்த4ர்ஷோ கி3ரீஶோ கி3ரிஶோனக:4
பு4ஜங்க3பூ4ஷணோ ப4ர்கோ3 கி3ரித4ன்வா கி3ரிப்ரிய: ॥ 8 ॥

க்ருத்திவாஸா: புராராதி-ர்ப4க3வான் ப்ரமதா2தி4ப:
ம்ருத்யுஞ்ஜய-ஸ்ஸூக்ஷ்மதனு-ர்ஜக3த்3வ்யாபீ ஜக3த்3கு3ரு: ॥ 9 ॥

வ்யோமகேஶோ மஹாஸேனஜனக-ஶ்சாருவிக்ரம:
ருத்3ரோ பூ4தபதி: ஸ்தா2ணு-ரஹிர்பு4த்4ன்யோ தி3க3ம்ப3ர: ॥ 1௦ ॥

அஷ்டமூர்தி-ரனேகாத்மா ஸாத்த்விக-ஶ்ஶுத்3த4விக்3ரஹ:
ஶாஶ்வத: க2ண்ட3பரஶு-ரஜ: பாஶவிமோசக: ॥ 11 ॥

ம்ருட:3 பஶுபதி-ர்தே3வோ மஹாதே3வோவ்யயோ ஹரி:
பூஷத3ன்தபி4-த3வ்யக்3ரோ த3க்ஷாத்4வரஹரோ ஹர: ॥ 12 ॥

ப4க3னேத்ரபி4-த3வ்யக்தோ ஸஹஸ்ராக்ஷ-ஸ்ஸஹஸ்ரபாத்
அபவர்க3ப்ரதோ3னந்த-ஸ்தாரக: பரமேஶ்வர: ॥ 13 ॥

ஏவஂ ஶ்ரீ ஶம்பு4தே3வஸ்ய நாம்னாமஷ்டோத்தரஂ ஶதம் ॥

இதி ஶ்ரீ ஶிவாஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரரத்னஂ ஸமாப்தம் ।

ಶಿವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶಿವೋ ಮಹೇಶ್ವರ-ಶ್ಶಂಭುಃ ಪಿನಾಕೀ ಶಶಿಶೇಖರಃ
ವಾಮದೇವೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕಪರ್ದೀ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ॥ 1 ॥

ಶಂಕರ-ಶ್ಶೂಲಪಾಣಿಶ್ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಃ
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟೋಽಂಬಿಕಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 2 ॥

ಭವ-ಶ್ಶರ್ವ-ಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಶಿತಿಕಂಠಃ ಶಿವಾಪ್ರಿಯಃ
ಉಗ್ರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಾರಿ ರಂಧಕಾಸುರಸೂದನಃ ॥ 3 ॥

ಗಂಗಾಧರೋ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ
ಭೀಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಶ್ಚ ಮೃಗಪಾಣಿ-ರ್ಜಟಾಧರಃ ॥ 4 ॥

ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕವಚೀ ಕಠೋರ-ಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಃ
ವೃಷಾಂಕೋ ವೃಷಭಾರೂಢೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 5 ॥

ಸಾಮಪ್ರಿಯ-ಸ್ಸ್ವರಮಯ-ಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ-ರನೀಶ್ವರಃ
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಚ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 6 ॥

ಹವಿ-ರ್ಯಜ್ಞಮಯ-ಸ್ಸೋಮಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರ-ಸ್ಸದಾಶಿವಃ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಗಣನಾಥಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 7 ॥

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದುರ್ಧರ್ಷೋ ಗಿರೀಶೋ ಗಿರಿಶೋಽನಘಃ
ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗೋ ಗಿರಿಧನ್ವಾ ಗಿರಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 8 ॥

ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪುರಾರಾತಿ-ರ್ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯ-ಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತನು-ರ್ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 9 ॥

ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ಮಹಾಸೇನಜನಕ-ಶ್ಚಾರುವಿಕ್ರಮಃ
ರುದ್ರೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸ್ಥಾಣು-ರಹಿರ್ಭುಧ್ನ್ಯೋ ದಿಗಂಬರಃ ॥ 10 ॥

ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ-ರನೇಕಾತ್ಮಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ-ಶ್ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಃ
ಶಾಶ್ವತಃ ಖಂಡಪರಶು-ರಜಃ ಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ॥ 11 ॥

ಮೃಡಃ ಪಶುಪತಿ-ರ್ದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋಽವ್ಯಯೋ ಹರಿಃ
ಪೂಷದಂತಭಿ-ದವ್ಯಗ್ರೋ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ಹರಃ ॥ 12 ॥

ಭಗನೇತ್ರಭಿ-ದವ್ಯಕ್ತೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ-ಸ್ಸಹಸ್ರಪಾತ್
ಅಪವರ್ಗಪ್ರದೋಽನಂತ-ಸ್ತಾರಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥ 13 ॥

ಏವಂ ಶ್ರೀ ಶಂಭುದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

ശിവ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്

ശിവോ മഹേശ്വര-ശ്ശംഭുഃ പിനാകീ ശശിശേഖരഃ
വാമദേവോ വിരൂപാക്ഷഃ കപര്ദീ നീലലോഹിതഃ ॥ 1 ॥

ശംകര-ശ്ശൂലപാണിശ്ച ഖട്വാംഗീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ
ശിപിവിഷ്ടോഽംബികാനാഥഃ ശ്രീകംഠോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 2 ॥

ഭവ-ശ്ശര്വ-സ്ത്രിലോകേശഃ ശിതികംഠഃ ശിവാപ്രിയഃ
ഉഗ്രഃ കപാലീ കാമാരി രംധകാസുരസൂദനഃ ॥ 3 ॥

ഗംഗാധരോ ലലാടാക്ഷഃ കാലകാലഃ കൃപാനിധിഃ
ഭീമഃ പരശുഹസ്തശ്ച മൃഗപാണി-ര്ജടാധരഃ ॥ 4 ॥

കൈലാസവാസീ കവചീ കഠോര-സ്ത്രിപുരാംതകഃ
വൃഷാംകോ വൃഷഭാരൂഢോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ ॥ 5 ॥

സാമപ്രിയ-സ്സ്വരമയ-സ്ത്രയീമൂര്തി-രനീശ്വരഃ
സര്വജ്ഞഃ പരമാത്മാ ച സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ॥ 6 ॥

ഹവി-ര്യജ്ഞമയ-സ്സോമഃ പംചവക്ത്ര-സ്സദാശിവഃ
വിശ്വേശ്വരോ വീരഭദ്രോ ഗണനാഥഃ പ്രജാപതിഃ ॥ 7 ॥

ഹിരണ്യരേതാ ദുര്ധര്ഷോ ഗിരീശോ ഗിരിശോഽനഘഃ
ഭുജംഗഭൂഷണോ ഭര്ഗോ ഗിരിധന്വാ ഗിരിപ്രിയഃ ॥ 8 ॥

കൃത്തിവാസാഃ പുരാരാതി-ര്ഭഗവാന് പ്രമഥാധിപഃ
മൃത്യുംജയ-സ്സൂക്ഷ്മതനു-ര്ജഗദ്വ്യാപീ ജഗദ്ഗുരുഃ ॥ 9 ॥

വ്യോമകേശോ മഹാസേനജനക-ശ്ചാരുവിക്രമഃ
രുദ്രോ ഭൂതപതിഃ സ്ഥാണു-രഹിര്ഭുധ്ന്യോ ദിഗംബരഃ ॥ 10 ॥

അഷ്ടമൂര്തി-രനേകാത്മാ സാത്ത്വിക-ശ്ശുദ്ധവിഗ്രഹഃ
ശാശ്വതഃ ഖംഡപരശു-രജഃ പാശവിമോചകഃ ॥ 11 ॥

മൃഡഃ പശുപതി-ര്ദേവോ മഹാദേവോഽവ്യയോ ഹരിഃ
പൂഷദംതഭി-ദവ്യഗ്രോ ദക്ഷാധ്വരഹരോ ഹരഃ ॥ 12 ॥

ഭഗനേത്രഭി-ദവ്യക്തോ സഹസ്രാക്ഷ-സ്സഹസ്രപാത്
അപവര്ഗപ്രദോഽനംത-സ്താരകഃ പരമേശ്വരഃ ॥ 13 ॥

ഏവം ശ്രീ ശംഭുദേവസ്യ നാമ്നാമഷ്ടോത്തരം ശതമ് ॥

ഇതി ശ്രീ ശിവാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രരത്നം സമാപ്തമ് ।


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top