ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | उमा महेश्वर स्तोत्रम् | UMA MAHESWARA STOTRAM

0
ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | उमा महेश्वर स्तोत्रम् | UMA MAHESWARA STOTRAM

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం
పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ ।
నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 1 ॥

నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ ।
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 2 ॥

నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం
విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ ।
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 3 ॥

నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ ।
జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 4 ॥

నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం
పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ ।
ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 5 ॥

నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం
అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ ।
అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 6 ॥

నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం
కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ ।
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 7 ॥

నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం
అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ ।
అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 8 ॥

నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం
రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ ।
రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 9 ॥

నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ ।
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 10 ॥

నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ ।
శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 11 ॥

నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం
జగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యామ్ ।
సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ॥ 12 ॥

స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః ।
స సర్వసౌభాగ్యఫలాని
భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి ॥ 13 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) Sanskrit.

उमा महेश्वर स्तोत्रम्

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम् ।
नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 1 ॥

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् ।
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 2 ॥

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम् ।
विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 3 ॥

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम् ।
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 4 ॥

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां
पञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्याम् ।
प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 5 ॥

नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् ।
अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 6 ॥

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां
कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्याम् ।
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 7 ॥

नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्यां
अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् ।
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 8 ॥

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां
रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम् ।
राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 9 ॥

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां
जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम् ।
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 10 ॥

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां
बिल्वच्छदामल्लिकदामभृद्भ्याम् ।
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 11 ॥

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां
जगत्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्याम् ।
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् ॥ 12 ॥

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः ।
स सर्वसौभाग्यफलानि
भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति ॥ 13 ॥

UMA MAHESWARA STOTRAM

namaḥ śivābhyāṃ navayauvanābhyāṃ
parasparāśliṣṭavapurdharābhyām ।
nagēndrakanyāvṛṣakētanābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 1 ॥

namaḥ śivābhyāṃ sarasōtsavābhyāṃ
namaskṛtābhīṣṭavarapradābhyām ।
nārāyaṇēnārchitapādukābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 2 ॥

namaḥ śivābhyāṃ vṛṣavāhanābhyāṃ
viriñchiviṣṇvindrasupūjitābhyām ।
vibhūtipāṭīravilēpanābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 3 ॥

namaḥ śivābhyāṃ jagadīśvarābhyāṃ
jagatpatibhyāṃ jayavigrahābhyām ।
jambhārimukhyairabhivanditābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 4 ॥

namaḥ śivābhyāṃ paramauṣadhābhyāṃ
pañchākṣarīpañjararañjitābhyām ।
prapañchasṛṣṭisthitisaṃhṛtābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 5 ॥

namaḥ śivābhyāmatisundarābhyāṃ
atyantamāsaktahṛdambujābhyām ।
aśēṣalōkaikahitaṅkarābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 6 ॥

namaḥ śivābhyāṃ kalināśanābhyāṃ
kaṅkāḻakalyāṇavapurdharābhyām ।
kailāsaśailasthitadēvatābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 7 ॥

namaḥ śivābhyāmaśubhāpahābhyāṃ
aśēṣalōkaikaviśēṣitābhyām ।
akuṇṭhitābhyāṃ smṛtisambhṛtābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 8 ॥

namaḥ śivābhyāṃ rathavāhanābhyāṃ
ravīnduvaiśvānaralōchanābhyām ।
rākāśaśāṅkābhamukhāmbujābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 9 ॥

namaḥ śivābhyāṃ jaṭilandharābhyāṃ
jarāmṛtibhyāṃ cha vivarjitābhyām ।
janārdanābjōdbhavapūjitābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 10 ॥

namaḥ śivābhyāṃ viṣamēkṣaṇābhyāṃ
bilvachChadāmallikadāmabhṛdbhyām ।
śōbhāvatīśāntavatīśvarābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 11 ॥

namaḥ śivābhyāṃ paśupālakābhyāṃ
jagatrayīrakṣaṇabaddhahṛdbhyām ।
samastadēvāsurapūjitābhyāṃ
namō namaḥ śaṅkarapārvatībhyām ॥ 12 ॥

stōtraṃ trisandhyaṃ śivapārvatībhyāṃ
bhaktyā paṭhēddvādaśakaṃ narō yaḥ ।
sa sarvasaubhāgyaphalāni
bhuṅktē śatāyurāntē śivalōkamēti ॥ 13 ॥

உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்

நம: ஶிவாப்4யாஂ நவயௌவனாப்4யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த4ராப்4யாம் ।
நகே3ன்த்3ரகன்யாவ்ருஷகேதனாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 1 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ ஸரஸோத்ஸவாப்4யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ4ஷ்டவரப்ரதா3ப்4யாம் ।
நாராயணேனார்சிதபாது3காப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 2 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ வ்ருஷவாஹனாப்4யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்வின்த்3ரஸுபூஜிதாப்4யாம் ।
விபூ4திபாடீரவிலேபனாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 3 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ ஜக3தீ3ஶ்வராப்4யாம்
ஜக3த்பதிப்4யாஂ ஜயவிக்3ரஹாப்4யாம் ।
ஜம்பா4ரிமுக்2யைரபி4வன்தி3தாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 4 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ பரமௌஷதா4ப்4யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்4யாம் ।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திஸம்ஹ்ருதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 5 ॥

நம: ஶிவாப்4யாமதிஸுன்த3ராப்4யாம்
அத்யன்தமாஸக்தஹ்ருத3ம்பு3ஜாப்4யாம் ।
அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 6 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ கலினாஶனாப்4யாம்
கங்கால்த3கல்யாணவபுர்த4ராப்4யாம் ।
கைலாஸஶைலஸ்தி2ததே3வதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 7 ॥

நம: ஶிவாப்4யாமஶுபா4பஹாப்4யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்4யாம் ।
அகுண்டி2தாப்4யாஂ ஸ்ம்ருதிஸம்ப்4ருதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 8 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ ரத2வாஹனாப்4யாம்
ரவீன்து3வைஶ்வானரலோசனாப்4யாம் ।
ராகாஶஶாங்காப4முகா2ம்பு3ஜாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 9 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ ஜடிலன்த4ராப்4யாம்
ஜராம்ருதிப்4யாஂ ச விவர்ஜிதாப்4யாம் ।
ஜனார்த3னாப்3ஜோத்3ப4வபூஜிதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 1௦ ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ விஷமேக்ஷணாப்4யாம்
பி3ல்வச்ச2தா3மல்லிகதா3மப்4ருத்3ப்4யாம் ।
ஶோபா4வதீஶான்தவதீஶ்வராப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 11 ॥

நம: ஶிவாப்4யாஂ பஶுபாலகாப்4யாம்
ஜக3த்ரயீரக்ஷணப3த்3த4ஹ்ருத்3ப்4யாம் ।
ஸமஸ்ததே3வாஸுரபூஜிதாப்4யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்4யாம் ॥ 12 ॥

ஸ்தோத்ரஂ த்ரிஸன்த்4யஂ ஶிவபார்வதீப்4யாம்
ப4க்த்யா படே2த்3த்3வாத3ஶகஂ நரோ ய: ।
ஸ ஸர்வஸௌபா4க்3யப2லானி
பு4ங்க்தே ஶதாயுரான்தே ஶிவலோகமேதி ॥ 13 ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ.

ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ
ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಾವೃಷಕೇತನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 1 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಸರಸೋತ್ಸವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮಸ್ಕೃತಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ನಾರಾಯಣೇನಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 2 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವೃಷವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣ್ವಿಂದ್ರಸುಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ವಿಭೂತಿಪಾಟೀರವಿಲೇಪನಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 3 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ
ಜಗತ್ಪತಿಭ್ಯಾಂ ಜಯವಿಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಜಂಭಾರಿಮುಖ್ಯೈರಭಿವಂದಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 4 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪರಮೌಷಧಾಭ್ಯಾಂ
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಪಂಜರರಂಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 5 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮತಿಸುಂದರಾಭ್ಯಾಂ
ಅತ್ಯಂತಮಾಸಕ್ತಹೃದಂಬುಜಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಲೋಕೈಕಹಿತಂಕರಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 6 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕಲಿನಾಶನಾಭ್ಯಾಂ
ಕಂಕಾಳಕಲ್ಯಾಣವಪುರ್ಧರಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ಥಿತದೇವತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 7 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಮಶುಭಾಪಹಾಭ್ಯಾಂ
ಅಶೇಷಲೋಕೈಕವಿಶೇಷಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಅಕುಂಠಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಮೃತಿಸಂಭೃತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 8 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ರಥವಾಹನಾಭ್ಯಾಂ
ರವೀಂದುವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ರಾಕಾಶಶಾಂಕಾಭಮುಖಾಂಬುಜಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 9 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಜಟಿಲಂಧರಾಭ್ಯಾಂ
ಜರಾಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಚ ವಿವರ್ಜಿತಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಜನಾರ್ದನಾಬ್ಜೋದ್ಭವಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 10 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಂ
ಬಿಲ್ವಚ್ಛದಾಮಲ್ಲಿಕದಾಮಭೃದ್ಭ್ಯಾಮ್ ।
ಶೋಭಾವತೀಶಾಂತವತೀಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 11 ॥

ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಪಶುಪಾಲಕಾಭ್ಯಾಂ
ಜಗತ್ರಯೀರಕ್ಷಣಬದ್ಧಹೃದ್ಭ್ಯಾಮ್ ।
ಸಮಸ್ತದೇವಾಸುರಪೂಜಿತಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಮ್ ॥ 12 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಶಿವಪಾರ್ವತೀಭ್ಯಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ದ್ವಾದಶಕಂ ನರೋ ಯಃ ।
ಸ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಫಲಾನಿ
ಭುಂಕ್ತೇ ಶತಾಯುರಾಂತೇ ಶಿವಲೋಕಮೇತಿ ॥ 13 ॥

ഉമാ മഹേശ്വര സ്തോത്രമ്

നമഃ ശിവാഭ്യാം നവയൌവനാഭ്യാം
പരസ്പരാശ്ലിഷ്ടവപുര്ധരാഭ്യാമ് ।
നഗേംദ്രകന്യാവൃഷകേതനാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 1 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം സരസോത്സവാഭ്യാം
നമസ്കൃതാഭീഷ്ടവരപ്രദാഭ്യാമ് ।
നാരായണേനാര്ചിതപാദുകാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 2 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം വൃഷവാഹനാഭ്യാം
വിരിംചിവിഷ്ണ്വിംദ്രസുപൂജിതാഭ്യാമ് ।
വിഭൂതിപാടീരവിലേപനാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 3 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം ജഗദീശ്വരാഭ്യാം
ജഗത്പതിഭ്യാം ജയവിഗ്രഹാഭ്യാമ് ।
ജംഭാരിമുഖ്യൈരഭിവംദിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 4 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം പരമൌഷധാഭ്യാം
പംചാക്ഷരീപംജരരംജിതാഭ്യാമ് ।
പ്രപംചസൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹൃതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 5 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാമതിസുംദരാഭ്യാം
അത്യംതമാസക്തഹൃദംബുജാഭ്യാമ് ।
അശേഷലോകൈകഹിതംകരാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 6 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം കലിനാശനാഭ്യാം
കംകാലകല്യാണവപുര്ധരാഭ്യാമ് ।
കൈലാസശൈലസ്ഥിതദേവതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 7 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാമശുഭാപഹാഭ്യാം
അശേഷലോകൈകവിശേഷിതാഭ്യാമ് ।
അകുംഠിതാഭ്യാം സ്മൃതിസംഭൃതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 8 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം രഥവാഹനാഭ്യാം
രവീംദുവൈശ്വാനരലോചനാഭ്യാമ് ।
രാകാശശാംകാഭമുഖാംബുജാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 9 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം ജടിലംധരാഭ്യാം
ജരാമൃതിഭ്യാം ച വിവര്ജിതാഭ്യാമ് ।
ജനാര്ദനാബ്ജോദ്ഭവപൂജിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 10 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം വിഷമേക്ഷണാഭ്യാം
ബില്വച്ഛദാമല്ലികദാമഭൃദ്ഭ്യാമ് ।
ശോഭാവതീശാംതവതീശ്വരാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 11 ॥

നമഃ ശിവാഭ്യാം പശുപാലകാഭ്യാം
ജഗത്രയീരക്ഷണബദ്ധഹൃദ്ഭ്യാമ് ।
സമസ്തദേവാസുരപൂജിതാഭ്യാം
നമോ നമഃ ശംകരപാര്വതീഭ്യാമ് ॥ 12 ॥

സ്തോത്രം ത്രിസംധ്യം ശിവപാര്വതീഭ്യാം
ഭക്ത്യാ പഠേദ്ദ്വാദശകം നരോ യഃ ।
സ സര്വസൌഭാഗ്യഫലാനി
ഭുംക്തേ ശതായുരാംതേ ശിവലോകമേതി ॥ 13 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top