శివ మానస పూజ | शिव मानस पूज | SHIVA MANASA PUJA

0
శివ మానస పూజ | शिव मानस पूज | SHIVA MANASA PUJA

శివ మానస పూజ

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ ।
జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ ॥ 1 ॥

సౌవర్ణే నవరత్నఖండ రచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ ।
శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూర ఖండోజ్జ్చలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు ॥ 2 ॥

ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణా భేరి మృదంగ కాహలకలా గీతం చ నృత్యం తథా ।
సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతి-ర్బహువిధా-హ్యేతత్-సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో ॥ 3 ॥

ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం
పూజా తే విషయోపభోగ-రచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః ।
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్ ॥ 4 ॥

కర చరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ ।
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్-క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥ 5 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) Sanskrit.

शिव मानस पूज

रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं
नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् ।
जाती चम्पक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् ॥ 1 ॥

सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् ।
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्चलं
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ 2 ॥

छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं
वीणा भेरि मृदङ्ग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा ।
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुति-र्बहुविधा-ह्येतत्-समस्तं मया
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ 3 ॥

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोग-रचना निद्रा समाधिस्थितिः ।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् ॥ 4 ॥

कर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् ।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्-क्षमस्व
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ॥ 5 ॥

SHIVA MANASA PUJA

ratnaiḥ kalpitamāsanaṃ himajalaiḥ snānaṃ cha divyāmbaraṃ
nānāratna vibhūṣitaṃ mṛgamadā mōdāṅkitaṃ chandanam ।
jātī champaka bilvapatra rachitaṃ puṣpaṃ cha dhūpaṃ tathā
dīpaṃ dēva dayānidhē paśupatē hṛtkalpitaṃ gṛhyatām ॥ 1 ॥

sauvarṇē navaratnakhaṇḍa rachitē pātrē ghṛtaṃ pāyasaṃ
bhakṣyaṃ pañchavidhaṃ payōdadhiyutaṃ rambhāphalaṃ pānakam ।
śākānāmayutaṃ jalaṃ ruchikaraṃ karpūra khaṇḍōjjchalaṃ
tāmbūlaṃ manasā mayā virachitaṃ bhaktyā prabhō svīkuru ॥ 2 ॥

Chatraṃ chāmarayōryugaṃ vyajanakaṃ chādarśakaṃ nirmalaṃ
vīṇā bhēri mṛdaṅga kāhalakalā gītaṃ cha nṛtyaṃ tathā ।
sāṣṭāṅgaṃ praṇatiḥ stuti-rbahuvidhā-hyētat-samastaṃ mayā
saṅkalpēna samarpitaṃ tava vibhō pūjāṃ gṛhāṇa prabhō ॥ 3 ॥

ātmā tvaṃ girijā matiḥ sahacharāḥ prāṇāḥ śarīraṃ gṛhaṃ
pūjā tē viṣayōpabhōga-rachanā nidrā samādhisthitiḥ ।
sañchāraḥ padayōḥ pradakṣiṇavidhiḥ stōtrāṇi sarvā girō
yadyatkarma karōmi tattadakhilaṃ śambhō tavārādhanam ॥ 4 ॥

kara charaṇa kṛtaṃ vākkāyajaṃ karmajaṃ vā
śravaṇa nayanajaṃ vā mānasaṃ vāparādham ।
vihitamavihitaṃ vā sarvamētat-kṣamasva
jaya jaya karuṇābdhē śrī mahādēva śambhō ॥ 5 ॥

ஶிவ மானஸ பூஜ

ரத்னை: கல்பிதமாஸனஂ ஹிமஜலை: ஸ்னானஂ ச தி3வ்யாம்ப3ரம்
நானாரத்ன விபூ4ஷிதஂ ம்ருக3மதா3 மோதா3ங்கிதஂ சன்த3னம் ।
ஜாதீ சம்பக பி3ல்வபத்ர ரசிதஂ புஷ்பஂ ச தூ4பஂ ததா2
தீ3பம் தே3வ த3யானிதே4 பஶுபதே ஹ்ருத்கல்பிதம் க்3ருஹ்யதாம் ॥ 1 ॥

ஸௌவர்ணே நவரத்னக2ண்ட3 ரசிதே பாத்ரே க்4ருதஂ பாயஸம்
ப4க்ஷ்யஂ பஞ்சவிதஂ4 பயோத3தி4யுதஂ ரம்பா4ப2லஂ பானகம் ।
ஶாகானாமயுதஂ ஜலஂ ருசிகரஂ கர்பூர க2ண்டோ3ஜ்ஜ்சலம்
தாம்பூ3லஂ மனஸா மயா விரசிதம் ப4க்த்யா ப்ரபோ4 ஸ்வீகுரு ॥ 2 ॥

ச2த்ரஂ சாமரயோர்யுகஂ3 வ்யஜனகஂ சாத3ர்ஶகஂ நிர்மலம்
வீணா பே4ரி ம்ருத3ங்க3 காஹலகலா கீ3தஂ ச ந்ருத்யஂ ததா2 ।
ஸாஷ்டாங்கஂ3 ப்ரணதி: ஸ்துதி-ர்ப3ஹுவிதா4-ஹ்யேதத்-ஸமஸ்தஂ மயா
ஸங்கல்பேன ஸமர்பிதஂ தவ விபோ4 பூஜாம் க்3ருஹாண ப்ரபோ4 ॥ 3 ॥

ஆத்மா த்வம் கி3ரிஜா மதி: ஸஹசரா: ப்ராணா: ஶரீரம் க்3ருஹம்
பூஜா தே விஷயோபபோ4க-3ரசனா நித்3ரா ஸமாதி4ஸ்தி2தி: ।
ஸஞ்சார: பத3யோ: ப்ரத3க்ஷிணவிதி4: ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா கி3ரோ
யத்3யத்கர்ம கரோமி தத்தத3கி2லஂ ஶம்போ4 தவாராத4னம் ॥ 4 ॥

கர சரண க்ருதஂ வாக்காயஜஂ கர்மஜஂ வா
ஶ்ரவண நயனஜஂ வா மானஸஂ வாபராத4ம் ।
விஹிதமவிஹிதஂ வா ஸர்வமேதத்-க்ஷமஸ்வ
ஜய ஜய கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ॥ 5 ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ .

ಶಿವ ಮಾನಸ ಪೂಜ

ರತ್ನೈಃ ಕಲ್ಪಿತಮಾಸನಂ ಹಿಮಜಲೈಃ ಸ್ನಾನಂ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ
ನಾನಾರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತಂ ಮೃಗಮದಾ ಮೋದಾಂಕಿತಂ ಚಂದನಮ್ ।
ಜಾತೀ ಚಂಪಕ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ರಚಿತಂ ಪುಷ್ಪಂ ಚ ಧೂಪಂ ತಥಾ
ದೀಪಂ ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ ಪಶುಪತೇ ಹೃತ್ಕಲ್ಪಿತಂ ಗೃಹ್ಯತಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಸೌವರ್ಣೇ ನವರತ್ನಖಂಡ ರಚಿತೇ ಪಾತ್ರೇ ಘೃತಂ ಪಾಯಸಂ
ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಪಯೋದಧಿಯುತಂ ರಂಭಾಫಲಂ ಪಾನಕಮ್ ।
ಶಾಕಾನಾಮಯುತಂ ಜಲಂ ರುಚಿಕರಂ ಕರ್ಪೂರ ಖಂಡೋಜ್ಜ್ಚಲಂ
ತಾಂಬೂಲಂ ಮನಸಾ ಮಯಾ ವಿರಚಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಭೋ ಸ್ವೀಕುರು ॥ 2 ॥

ಛತ್ರಂ ಚಾಮರಯೋರ್ಯುಗಂ ವ್ಯಜನಕಂ ಚಾದರ್ಶಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ
ವೀಣಾ ಭೇರಿ ಮೃದಂಗ ಕಾಹಲಕಲಾ ಗೀತಂ ಚ ನೃತ್ಯಂ ತಥಾ ।
ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣತಿಃ ಸ್ತುತಿ-ರ್ಬಹುವಿಧಾ-ಹ್ಯೇತತ್-ಸಮಸ್ತಂ ಮಯಾ
ಸಂಕಲ್ಪೇನ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತವ ವಿಭೋ ಪೂಜಾಂ ಗೃಹಾಣ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಆತ್ಮಾ ತ್ವಂ ಗಿರಿಜಾ ಮತಿಃ ಸಹಚರಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶರೀರಂ ಗೃಹಂ
ಪೂಜಾ ತೇ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ-ರಚನಾ ನಿದ್ರಾ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಸಂಚಾರಃ ಪದಯೋಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಿಧಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಾಣಿ ಸರ್ವಾ ಗಿರೋ
ಯದ್ಯತ್ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನಮ್ ॥ 4 ॥

ಕರ ಚರಣ ಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಮ್ ।
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್-ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥ 5 ॥

ശിവ മാനസ പൂജ

രത്നൈഃ കല്പിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്നാനം ച ദിവ്യാംബരം
നാനാരത്ന വിഭൂഷിതം മൃഗമദാ മോദാംകിതം ചംദനമ് ।
ജാതീ ചംപക ബില്വപത്ര രചിതം പുഷ്പം ച ധൂപം തഥാ
ദീപം ദേവ ദയാനിധേ പശുപതേ ഹൃത്കല്പിതം ഗൃഹ്യതാമ് ॥ 1 ॥

സൌവര്ണേ നവരത്നഖംഡ രചിതേ പാത്രേ ഘൃതം പായസം
ഭക്ഷ്യം പംചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം പാനകമ് ।
ശാകാനാമയുതം ജലം രുചികരം കര്പൂര ഖംഡോജ്ജ്ചലം
താംബൂലം മനസാ മയാ വിരചിതം ഭക്ത്യാ പ്രഭോ സ്വീകുരു ॥ 2 ॥

ഛത്രം ചാമരയോര്യുഗം വ്യജനകം ചാദര്ശകം നിര്മലം
വീണാ ഭേരി മൃദംഗ കാഹലകലാ ഗീതം ച നൃത്യം തഥാ ।
സാഷ്ടാംഗം പ്രണതിഃ സ്തുതി-ര്ബഹുവിധാ-ഹ്യേതത്-സമസ്തം മയാ
സംകല്പേന സമര്പിതം തവ വിഭോ പൂജാം ഗൃഹാണ പ്രഭോ ॥ 3 ॥

ആത്മാ ത്വം ഗിരിജാ മതിഃ സഹചരാഃ പ്രാണാഃ ശരീരം ഗൃഹം
പൂജാ തേ വിഷയോപഭോഗ-രചനാ നിദ്രാ സമാധിസ്ഥിതിഃ ।
സംചാരഃ പദയോഃ പ്രദക്ഷിണവിധിഃ സ്തോത്രാണി സര്വാ ഗിരോ
യദ്യത്കര്മ കരോമി തത്തദഖിലം ശംഭോ തവാരാധനമ് ॥ 4 ॥

കര ചരണ കൃതം വാക്കായജം കര്മജം വാ
ശ്രവണ നയനജം വാ മാനസം വാപരാധമ് ।
വിഹിതമവിഹിതം വാ സര്വമേതത്-ക്ഷമസ്വ
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥ 5 ॥కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top