శివానంద లహరి | शिवानन्द लहरि | SHIVANANDA LAHARI

0
శివానంద లహరి | शिवानन्द लहरि | SHIVANANDA LAHARI

శివానంద లహరి

కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-
ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే ।
శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-
భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ ॥ 1 ॥

గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో
దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతాం
దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం
వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2

త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనం
జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరం
మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతిం
చిద్-ఆలంబం సాంబం శివం-అతి-విడంబం హృది భజే 3

సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదా
న మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలం
హరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి నికట-భాజాం-అసులభం
చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ-భజనం 4

స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున-కవితా-గాన-ఫణితౌ
పురాణే మంత్రే వా స్తుతి-నటన-హాస్యేశు-అచతురః
కథం రాజ్నాం ప్రీతిర్-భవతి మయి కో(అ)హం పశు-పతే
పశుం మాం సర్వజ్న ప్రథిత-కృపయా పాలయ విభో 5

ఘటో వా మృత్-పిండో-అపి-అణుర్-అపి చ ధూమో-అగ్నిర్-అచలః
పటో వా తంతుర్-వా పరిహరతి కిం ఘోర-శమనం
వృథా కంఠ-క్శోభం వహసి తరసా తర్క-వచసా
పదాంభోజం శంభోర్-భజ పరమ-సౌఖ్యం వ్రజ సుధీః 6

మనస్-తే పాదాబ్జే నివసతు వచః స్తోత్ర-ఫణితౌ
కరౌ చ-అభ్యర్చాయాం శ్రుతిర్-అపి కథాకర్ణన-విధౌ
తవ ధ్యానే బుద్ధిర్-నయన-యుగలం మూర్తి-విభవే
పర-గ్రంథాన్ కైర్-వా పరమ-శివ జానే పరం-అతః 7

యథా బుద్ధిః-శుక్తౌ రజతం ఇతి కాచాశ్మని మణిర్-
జలే పైశ్టే క్శీరం భవతి మృగ-తృశ్ణాసు సలిలం
తథా దేవ-భ్రాంత్యా భజతి భవద్-అన్యం జడ జనో
మహా-దేవేశం త్వాం మనసి చ న మత్వా పశు-పతే 8

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర-విపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడ-మతిః
సమర్ప్యైకం చేతః-సరసిజం ఉమా నాథ భవతే
సుఖేన-అవస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిం-అహో 9

నరత్వం దేవత్వం నగ-వన-మృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది-జననం
సదా త్వత్-పాదాబ్జ-స్మరణ-పరమానంద-లహరీ
విహారాసక్తం చేద్-హృదయం-ఇహ కిం తేన వపుశా 10

వటుర్వా గేహీ వా యతిర్-అపి జటీ వా తదితరో
నరో వా యః కశ్చిద్-భవతు భవ కిం తేన భవతి
యదీయం హృత్-పద్మం యది భవద్-అధీనం పశు-పతే
తదీయస్-త్వం శంభో భవసి భవ భారం చ వహసి 11

గుహాయాం గేహే వా బహిర్-అపి వనే వా(అ)ద్రి-శిఖరే
జలే వా వహ్నౌ వా వసతు వసతేః కిం వద ఫలం
సదా యస్యైవాంతఃకరణం-అపి శంబో తవ పదే
స్థితం చెద్-యోగో(అ)సౌ స చ పరమ-యోగీ స చ సుఖీ 12

అసారే సంసారే నిజ-భజన-దూరే జడధియా
భరమంతం మాం-అంధం పరమ-కృపయా పాతుం ఉచితం
మద్-అన్యః కో దీనస్-తవ కృపణ-రక్శాతి-నిపుణస్-
త్వద్-అన్యః కో వా మే త్రి-జగతి శరణ్యః పశు-పతే 13

ప్రభుస్-త్వం దీనానాం ఖలు పరమ-బంధుః పశు-పతే
ప్రముఖ్యో(అ)హం తేశాం-అపి కిం-ఉత బంధుత్వం-అనయోః
త్వయైవ క్శంతవ్యాః శివ మద్-అపరాధాS-చ సకలాః
ప్రయత్నాత్-కర్తవ్యం మద్-అవనం-ఇయం బంధు-సరణిః 14

ఉపేక్శా నో చేత్ కిం న హరసి భవద్-ధ్యాన-విముఖాం
దురాశా-భూయిశ్ఠాం విధి-లిపిం-అశక్తో యది భవాన్
శిరస్-తద్-వదిధాత్రం న నఖలు సువృత్తం పశు-పతే
కథం వా నిర్-యత్నం కర-నఖ-ముఖేనైవ లులితం 15

విరిన్చిర్-దీర్ఘాయుర్-భవతు భవతా తత్-పర-శిరS-
చతుశ్కం సంరక్శ్యం స ఖలు భువి దైన్యం లిఖితవాన్
విచారః కో వా మాం విశద-కృపయా పాతి శివ తే
కటాక్శ-వ్యాపారః స్వయం-అపి చ దీనావన-పరః 16

ఫలాద్-వా పుణ్యానాం మయి కరుణయా వా త్వయి విభో
ప్రసన్నే(అ)పి స్వామిన్ భవద్-అమల-పాదాబ్జ-యుగలం
కథం పశ్యేయం మాం స్థగయతి నమః-సంభ్రమ-జుశాం
నిలింపానాం శ్రేణిర్-నిజ-కనక-మాణిక్య-మకుటైః 17

త్వం-ఏకో లోకానాం పరమ-ఫలదో దివ్య-పదవీం
వహంతస్-త్వన్మూలాం పునర్-అపి భజంతే హరి-ముఖాః
కియద్-వా దాక్శిణ్యం తవ శివ మదాశా చ కియతీ
కదా వా మద్-రక్శాం వహసి కరుణా-పూరిత-దృశా 18

దురాశా-భూయిశ్ఠే దురధిప-గృహ-ద్వార-ఘటకే
దురంతే సంసారే దురిత-నిలయే దుఃఖ జనకే
మదాయాసం కిం న వ్యపనయసి కస్యోపకృతయే
వదేయం ప్రీతిS-చేత్ తవ శివ కృతార్థాః ఖలు వయం 19

సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచ-గిరౌ
నటత్య్-ఆశా-శాఖాస్-వటతి ఝటితి స్వైరం-అభితః
కపాలిన్ భిక్శో మే హృదయ-కపిం-అత్యంత-చపలం
దృఢం భక్త్యా బద్ధ్వా శివ భవద్-అధీనం కురు విభో 20

ధృతి-స్తంభాధారం దృఢ-గుణ నిబద్ధాం సగమనాం
విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతి-దివస-సన్మార్గ-ఘటితాం
స్మరారే మచ్చేతః-స్ఫుట-పట-కుటీం ప్రాప్య విశదాం
జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివ గణైః-సేవిత విభో 21

ప్రలోభాద్యైర్-అర్థాహరణ-పర-తంత్రో ధని-గృహే
ప్రవేశోద్యుక్తః-సన్ భ్రమతి బహుధా తస్కర-పతే
ఇమం చేతS-చోరం కథం-ఇహ సహే శన్కర విభో
తవాధీనం కృత్వా మయి నిరపరాధే కురు కృపాం 22

కరోమి త్వత్-పూజాం సపది సుఖదో మే భవ విభో
విధిత్వం విశ్ణుత్వం దిశసి ఖలు తస్యాః ఫలం-ఇతి
పునశ్చ త్వాం ద్రశ్టుం దివి భువి వహన్ పక్శి-మృగతాం-
అదృశ్ట్వా తత్-ఖేదం కథం-ఇహ సహే శన్కర విభో 23

కదా వా కైలాసే కనక-మణి-సౌధే సహ-గణైర్-
వసన్ శంభోర్-అగ్రే స్ఫుట-ఘటిత-మూర్ధాన్జలి-పుటః
విభో సాంబ స్వామిన్ పరమ-శివ పాహీతి నిగదన్
విధాతృఋణాం కల్పాన్ క్శణం-ఇవ వినేశ్యామి సుఖతః 24

స్తవైర్-బ్రహ్మాదీనాం జయ-జయ-వచోభిర్-నియమానాం
గణానాం కేలీభిర్-మదకల-మహోక్శస్య కకుది
స్థితం నీల-గ్రీవం త్రి-నయనం-ఉమాశ్లిశ్ట-వపుశం
కదా త్వాం పశ్యేయం కర-ధృత-మృగం ఖండ-పరశుం 25

కదా వా త్వాం దృశ్ట్వా గిరిశ తవ భవ్యాన్ఘ్రి-యుగలం
గృహీత్వా హస్తాభ్యాం శిరసి నయనే వక్శసి వహన్
సమాశ్లిశ్యాఘ్రాయ స్ఫుట-జలజ-గంధాన్ పరిమలాన్-
అలభ్యాం బ్రహ్మాద్యైర్-ముదం-అనుభవిశ్యామి హృదయే 26

కరస్థే హేమాద్రౌ గిరిశ నికటస్థే ధన-పతౌ
గృహస్థే స్వర్భూజా(అ)మర-సురభి-చింతామణి-గణే
శిరస్థే శీతాంశౌ చరణ-యుగలస్థే(అ)ఖిల శుభే
కం-అర్థం దాస్యే(అ)హం భవతు భవద్-అర్థం మమ మనః 27

సారూప్యం తవ పూజనే శివ మహా-దేవేతి సంకీర్తనే
సామీప్యం శివ భక్తి-ధుర్య-జనతా-సాంగత్య-సంభాశణే
సాలోక్యం చ చరాచరాత్మక-తను-ధ్యానే భవానీ-పతే
సాయుజ్యం మమ సిద్ధిం-అత్ర భవతి స్వామిన్ కృతార్థోస్మ్యహం 28

త్వత్-పాదాంబుజం-అర్చయామి పరమం త్వాం చింతయామి-అన్వహం
త్వాం-ఈశం శరణం వ్రజామి వచసా త్వాం-ఏవ యాచే విభో
వీక్శాం మే దిశ చాక్శుశీం స-కరుణాం దివ్యైS-చిరం ప్రార్థితాం
శంభో లోక-గురో మదీయ-మనసః సౌఖ్యోపదేశం కురు 29

వస్త్రోద్-ధూత విధౌ సహస్ర-కరతా పుశ్పార్చనే విశ్ణుతా
గంధే గంధ-వహాత్మతా(అ)న్న-పచనే బహిర్-ముఖాధ్యక్శతా
పాత్రే కాన్చన-గర్భతాస్తి మయి చేద్ బాలేందు చూడా-మణే
శుశ్రూశాం కరవాణి తే పశు-పతే స్వామిన్ త్రి-లోకీ-గురో 30

నాలం వా పరమోపకారకం-ఇదం త్వేకం పశూనాం పతే
పశ్యన్ కుక్శి-గతాన్ చరాచర-గణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్శితుం
సర్వామర్త్య-పలాయనౌశధం-అతి-జ్వాలా-కరం భీ-కరం
నిక్శిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణం-ఏవ-త్వయా 31

జ్వాలోగ్రః సకలామరాతి-భయదః క్శ్వేలః కథం వా త్వయా
దృశ్టః కిం చ కరే ధృతః కర-తలే కిం పక్వ-జంబూ-ఫలం
జిహ్వాయాం నిహితశ్చ సిద్ధ-ఘుటికా వా కంఠ-దేశే భృతః
కిం తే నీల-మణిర్-విభూశణం-అయం శంభో మహాత్మన్ వద 32

నాలం వా సకృద్-ఏవ దేవ భవతః సేవా నతిర్-వా నుతిః
పూజా వా స్మరణం కథా-శ్రవణం-అపి-ఆలోకనం మాదృశాం
స్వామిన్న్-అస్థిర-దేవతానుసరణాయాసేన కిం లభ్యతే
కా వా ముక్తిర్-ఇతః కుతో భవతి చేత్ కిం ప్రార్థనీయం తదా 33

కిం బ్రూమస్-తవ సాహసం పశు-పతే కస్యాస్తి శంభో భవద్-
ధైర్యం చేదృశం-ఆత్మనః-స్థితిర్-ఇయం చాన్యైః కథం లభ్యతే
భ్రశ్యద్-దేవ-గణం త్రసన్-ముని-గణం నశ్యత్-ప్రపన్చం లయం
పశ్యన్-నిర్భయ ఏక ఏవ విహరతి-ఆనంద-సాంద్రో భవాన్ 34

యోగ-క్శేమ-ధురం-ధరస్య సకలః-శ్రేయః ప్రదోద్యోగినో
దృశ్టాదృశ్ట-మతోపదేశ-కృతినో బాహ్యాంతర-వ్యాపినః
సర్వజ్నస్య దయా-కరస్య భవతః కిం వేదితవ్యం మయా
శంభో త్వం పరమాంతరంగ ఇతి మే చిత్తే స్మరామి-అన్వహం 35

భక్తో భక్తి-గుణావృతే ముద్-అమృతా-పూర్ణే ప్రసన్నే మనః
కుంభే సాంబ తవాన్ఘ్రి-పల్లవ యుగం సంస్థాప్య సంవిత్-ఫలం
సత్త్వం మంత్రం-ఉదీరయన్-నిజ శరీరాగార శుద్ధిం వహన్
పుణ్యాహం ప్రకటీ కరోమి రుచిరం కల్యాణం-ఆపాదయన్ 36

ఆమ్నాయాంబుధిం-ఆదరేణ సుమనః-సన్ఘాః-సముద్యన్-మనో
మంథానం దృఢ భక్తి-రజ్జు-సహితం కృత్వా మథిత్వా తతః
సోమం కల్ప-తరుం సు-పర్వ-సురభిం చింతా-మణిం ధీమతాం
నిత్యానంద-సుధాం నిరంతర-రమా-సౌభాగ్యం-ఆతన్వతే 37

ప్రాక్-పుణ్యాచల-మార్గ-దర్శిత-సుధా-మూర్తిః ప్రసన్నః-శివః
సోమః-సద్-గుణ-సేవితో మృగ-ధరః పూర్ణాస్-తమో-మోచకః
చేతః పుశ్కర-లక్శితో భవతి చేద్-ఆనంద-పాథో-నిధిః
ప్రాగల్భ్యేన విజృంభతే సుమనసాం వృత్తిస్-తదా జాయతే 38

ధర్మో మే చతుర్-అన్ఘ్రికః సుచరితః పాపం వినాశం గతం
కామ-క్రోధ-మదాదయో విగలితాః కాలాః సుఖావిశ్కృతాః
జ్నానానంద-మహౌశధిః సుఫలితా కైవల్య నాథే సదా
మాన్యే మానస-పుండరీక-నగరే రాజావతంసే స్థితే 39

ధీ-యంత్రేణ వచో-ఘటేన కవితా-కుల్యోపకుల్యాక్రమైర్-
ఆనీతైశ్చ సదాశివస్య చరితాంభో-రాశి-దివ్యామృతైః
హృత్-కేదార-యుతాS-చ భక్తి-కలమాః సాఫల్యం-ఆతన్వతే
దుర్భిక్శాన్-మమ సేవకస్య భగవన్ విశ్వేశ భీతిః కుతః 40

పాపోత్పాత-విమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుం-జయ
స్తోత్ర-ధ్యాన-నతి-ప్రదిక్శిణ-సపర్యాలోకనాకర్ణనే
జిహ్వా-చిత్త-శిరోన్ఘ్రి-హస్త-నయన-శ్రోత్రైర్-అహం ప్రార్థితో
మాం-ఆజ్నాపయ తన్-నిరూపయ ముహుర్-మామేవ మా మే(అ)వచః 41

గాంభీర్యం పరిఖా-పదం ఘన-ధృతిః ప్రాకార-ఉద్యద్-గుణ
స్తోమS-చాప్త-బలం ఘనేంద్రియ-చయో ద్వారాణి దేహే స్థితః
విద్యా-వస్తు-సమృద్ధిర్-ఇతి-అఖిల-సామగ్రీ-సమేతే సదా
దుర్గాతి-ప్రియ-దేవ మామక-మనో-దుర్గే నివాసం కురు 42

మా గచ్చ త్వం-ఇతస్-తతో గిరిశ భో మయ్యేవ వాసం కురు
స్వామిన్న్-ఆది కిరాత మామక-మనః కాంతార-సీమాంతరే
వర్తంతే బహుశో మృగా మద-జుశో మాత్సర్య-మోహాదయస్-
తాన్ హత్వా మృగయా-వినోద రుచితా-లాభం చ సంప్రాప్స్యసి 43

కర-లగ్న మృగః కరీంద్ర-భన్గో
ఘన శార్దూల-విఖండనో(అ)స్త-జంతుః
గిరిశో విశద్-ఆకృతిS-చ చేతః
కుహరే పన్చ ముఖోస్తి మే కుతో భీః 44

చందః-శాఖి-శిఖాన్వితైర్-ద్విజ-వరైః సంసేవితే శాశ్వతే
సౌఖ్యాపాదిని ఖేద-భేదిని సుధా-సారైః ఫలైర్-దీపితే
చేతః పక్శి-శిఖా-మణే త్యజ వృథా-సన్చారం-అన్యైర్-అలం
నిత్యం శన్కర-పాద-పద్మ-యుగలీ-నీడే విహారం కురు 45

ఆకీర్ణే నఖ-రాజి-కాంతి-విభవైర్-ఉద్యత్-సుధా-వైభవైర్-
ఆధౌతేపి చ పద్మ-రాగ-లలితే హంస-వ్రజైర్-ఆశ్రితే
నిత్యం భక్తి-వధూ గణైS-చ రహసి స్వేచ్చా-విహారం కురు
స్థిత్వా మానస-రాజ-హంస గిరిజా నాథాన్ఘ్రి-సౌధాంతరే 46

శంభు-ధ్యాన-వసంత-సన్గిని హృదారామే(అ)ఘ-జీర్ణచ్చదాః
స్రస్తా భక్తి లతాచ్చటా విలసితాః పుణ్య-ప్రవాల-శ్రితాః
దీప్యంతే గుణ-కోరకా జప-వచః పుశ్పాణి సద్-వాసనా
జ్నానానంద-సుధా-మరంద-లహరీ సంవిత్-ఫలాభ్యున్నతిః 47

నిత్యానంద-రసాలయం సుర-ముని-స్వాంతాంబుజాతాశ్రయం
స్వచ్చం సద్-ద్విజ-సేవితం కలుశ-హృత్-సద్-వాసనావిశ్కృతం
శంభు-ధ్యాన-సరోవరం వ్రజ మనో-హంసావతంస స్థిరం
కిం క్శుద్రాశ్రయ-పల్వల-భ్రమణ-సంజాత-శ్రమం ప్రాప్స్యసి 48

ఆనందామృత-పూరితా హర-పదాంభోజాలవాలోద్యతా
స్థైర్యోపఘ్నం-ఉపేత్య భక్తి లతికా శాఖోపశాఖాన్వితా
ఉచ్చైర్-మానస-కాయమాన-పటలీం-ఆక్రమ్య నిశ్-కల్మశా
నిత్యాభీశ్ట-ఫల-ప్రదా భవతు మే సత్-కర్మ-సంవర్ధితా 49

సంధ్యారంభ-విజృంభితం శ్రుతి-శిర-స్థానాంతర్-ఆధిశ్ఠితం
స-ప్రేమ భ్రమరాభిరామం-అసకృత్ సద్-వాసనా-శోభితం
భోగీంద్రాభరణం సమస్త-సుమనః-పూజ్యం గుణావిశ్కృతం
సేవే శ్రీ-గిరి-మల్లికార్జున-మహా-లిన్గం శివాలిన్గితం 50

భృన్గీచ్చా-నటనోత్కటః కరి-మద-గ్రాహీ స్ఫురన్-మాధవ-
ఆహ్లాదో నాద-యుతో మహాసిత-వపుః పన్చేశుణా చాదృతః
సత్-పక్శః సుమనో-వనేశు స పునః సాక్శాన్-మదీయే మనో
రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీ శైల-వాసీ విభుః 51

కారుణ్యామృత-వర్శిణం ఘన-విపద్-గ్రీశ్మచ్చిదా-కర్మఠం
విద్యా-సస్య-ఫలోదయాయ సుమనః-సంసేవ్యం-ఇచ్చాకృతిం
నృత్యద్-భక్త-మయూరం-అద్రి-నిలయం చన్చజ్-జటా-మండలం
శంభో వాన్చతి నీల-కంధర-సదా త్వాం మే మనS-చాతకః 52

ఆకాశేన శిఖీ సమస్త ఫణినాం నేత్రా కలాపీ నతా-
(అ)నుగ్రాహి-ప్రణవోపదేశ-నినదైః కేకీతి యో గీయతే
శ్యామాం శైల-సముద్భవాం ఘన-రుచిం దృశ్ట్వా నటంతం ముదా
వేదాంతోపవనే విహార-రసికం తం నీల-కంఠం భజే 53

సంధ్యా ఘర్మ-దినాత్యయో హరి-కరాఘాత-ప్రభూతానక-
ధ్వానో వారిద గర్జితం దివిశదాం దృశ్టిచ్చటా చన్చలా
భక్తానాం పరితోశ బాశ్ప వితతిర్-వృశ్టిర్-మయూరీ శివా
యస్మిన్న్-ఉజ్జ్వల-తాండవం విజయతే తం నీల-కంఠం భజే 54

ఆద్యాయామిత-తేజసే-శ్రుతి-పదైర్-వేద్యాయ సాధ్యాయ తే
విద్యానంద-మయాత్మనే త్రి-జగతః-సంరక్శణోద్యోగినే
ధ్యేయాయాఖిల-యోగిభిః-సుర-గణైర్-గేయాయ మాయావినే
సమ్యక్ తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 55

నిత్యాయ త్రి-గుణాత్మనే పుర-జితే కాత్యాయనీ-శ్రేయసే
సత్యాయాది కుటుంబినే ముని-మనః ప్రత్యక్శ-చిన్-మూర్తయే
మాయా-సృశ్ట-జగత్-త్రయాయ సకల-ఆమ్నాయాంత-సన్చారిణే
సాయం తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 56

నిత్యం స్వోదర-పోశణాయ సకలాన్-ఉద్దిశ్య విత్తాశయా
వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః-సేవాం న జానే విభో
మజ్-జన్మాంతర-పుణ్య-పాక-బలతస్-త్వం శర్వ సర్వాంతరస్-
తిశ్ఠస్యేవ హి తేన వా పశు-పతే తే రక్శణీయో(అ)స్మ్యహం 57

ఏకో వారిజ-బాంధవః క్శితి-నభో వ్యాప్తం తమో-మండలం
భిత్వా లోచన-గోచరోపి భవతి త్వం కోటి-సూర్య-ప్రభః
వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘన-తరం కీదృన్గ్భవేన్-మత్తమస్-
తత్-సర్వం వ్యపనీయ మే పశు-పతే సాక్శాత్ ప్రసన్నో భవ 58

హంసః పద్మ-వనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః
కోకః కోక-నద-ప్రియం ప్రతి-దినం చంద్రం చకోరస్-తథా
చేతో వాన్చతి మామకం పశు-పతే చిన్-మార్గ మృగ్యం విభో
గౌరీ నాథ భవత్-పదాబ్జ-యుగలం కైవల్య-సౌఖ్య-ప్రదం 59

రోధస్-తోయహృతః శ్రమేణ-పథికS-చాయాం తరోర్-వృశ్టితః
భీతః స్వస్థ గృహం గృహస్థం-అతిథిర్-దీనః ప్రభం ధార్మికం
దీపం సంతమసాకులS-చ శిఖినం శీతావృతస్-త్వం తథా
చేతః-సర్వ-భయాపహం-వ్రజ సుఖం శంభోః పదాంభోరుహం 60

అన్కోలం నిజ బీజ సంతతిర్-అయస్కాంతోపలం సూచికా
సాధ్వీ నైజ విభుం లతా క్శితి-రుహం సింధుహ్-సరిద్-వల్లభం
ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశు-పతేః పాదారవింద-ద్వయం
చేతోవృత్తిర్-ఉపేత్య తిశ్ఠతి సదా సా భక్తిర్-ఇతి-ఉచ్యతే 61

ఆనందాశ్రుభిర్-ఆతనోతి పులకం నైర్మల్యతS-చాదనం
వాచా శన్ఖ ముఖే స్థితైS-చ జఠరా-పూర్తిం చరిత్రామృతైః
రుద్రాక్శైర్-భసితేన దేవ వపుశో రక్శాం భవద్-భావనా-
పర్యన్కే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్తార్భకం రక్శతి 62

మార్గా-వర్తిత పాదుకా పశు-పతేర్-అంగస్య కూర్చాయతే
గండూశాంబు-నిశేచనం పుర-రిపోర్-దివ్యాభిశేకాయతే
కిన్చిద్-భక్శిత-మాంస-శేశ-కబలం నవ్యోపహారాయతే
భక్తిః కిం న కరోతి-అహో వన-చరో భక్తావతమ్సాయతే 63

వక్శస్తాడనం-అంతకస్య కఠినాపస్మార సమ్మర్దనం
భూ-భృత్-పర్యటనం నమత్-సుర-శిరః-కోటీర సన్ఘర్శణం
కర్మేదం మృదులస్య తావక-పద-ద్వంద్వస్య గౌరీ-పతే
మచ్చేతో-మణి-పాదుకా-విహరణం శంభో సదాన్గీ-కురు 64

వక్శస్-తాడన శన్కయా విచలితో వైవస్వతో నిర్జరాః
కోటీరోజ్జ్వల-రత్న-దీప-కలికా-నీరాజనం కుర్వతే
దృశ్ట్వా ముక్తి-వధూస్-తనోతి నిభృతాశ్లేశం భవానీ-పతే
యచ్-చేతస్-తవ పాద-పద్మ-భజనం తస్యేహ కిం దుర్-లభం 65

క్రీడార్థం సృజసి ప్రపన్చం-అఖిలం క్రీడా-మృగాస్-తే జనాః
యత్-కర్మాచరితం మయా చ భవతః ప్రీత్యై భవత్యేవ తత్
శంభో స్వస్య కుతూహలస్య కరణం మచ్చేశ్టితం నిశ్చితం
తస్మాన్-మామక రక్శణం పశు-పతే కర్తవ్యం-ఏవ త్వయా 66

బహు-విధ-పరితోశ-బాశ్ప-పూర-
స్ఫుట-పులకాన్కిత-చారు-భోగ-భూమిం
చిర-పద-ఫల-కాన్క్శి-సేవ్యమానాం
పరమ సదాశివ-భావనాం ప్రపద్యే 67

అమిత-ముదమృతం ముహుర్-దుహంతీం
విమల-భవత్-పద-గోశ్ఠం-ఆవసంతీం
సదయ పశు-పతే సుపుణ్య-పాకాం
మమ పరిపాలయ భక్తి ధేనుం-ఏకాం 68

జడతా పశుతా కలన్కితా
కుటిల-చరత్వం చ నాస్తి మయి దేవ
అస్తి యది రాజ-మౌలే
భవద్-ఆభరణస్య నాస్మి కిం పాత్రం 69

అరహసి రహసి స్వతంత్ర-బుద్ధ్యా
వరి-వసితుం సులభః ప్రసన్న-మూర్తిః
అగణిత ఫల-దాయకః ప్రభుర్-మే
జగద్-అధికో హృది రాజ-శేఖరోస్తి 70

ఆరూఢ-భక్తి-గుణ-కున్చిత-భావ-చాప-
యుక్తైః-శివ-స్మరణ-బాణ-గణైర్-అమోఘైః
నిర్జిత్య కిల్బిశ-రిపూన్ విజయీ సుధీంద్రః-
సానందం-ఆవహతి సుస్థిర-రాజ-లక్శ్మీం 71

ధ్యానాన్జనేన సమవేక్శ్య తమః-ప్రదేశం
భిత్వా మహా-బలిభిర్-ఈశ్వర నామ-మంత్రైః
దివ్యాశ్రితం భుజగ-భూశణం-ఉద్వహంతి
యే పాద-పద్మం-ఇహ తే శివ తే కృతార్థాః 72

భూ-దారతాం-ఉదవహద్-యద్-అపేక్శయా శ్రీ-
భూ-దార ఏవ కిమతః సుమతే లభస్వ
కేదారం-ఆకలిత ముక్తి మహౌశధీనాం
పాదారవింద భజనం పరమేశ్వరస్య 73

ఆశా-పాశ-క్లేశ-దుర్-వాసనాది-
భేదోద్యుక్తైర్-దివ్య-గంధైర్-అమందైః
ఆశా-శాటీకస్య పాదారవిందం
చేతః-పేటీం వాసితాం మే తనోతు 74

కల్యాణినం సరస-చిత్ర-గతిం సవేగం
సర్వేన్గితజ్నం-అనఘం ధ్రువ-లక్శణాఢ్యం
చేతస్-తురన్గం-అధిరుహ్య చర స్మరారే
నేతః-సమస్త జగతాం వృశభాధిరూఢ 75

భక్తిర్-మహేశ-పద-పుశ్కరం-ఆవసంతీ
కాదంబినీవ కురుతే పరితోశ-వర్శం
సంపూరితో భవతి యస్య మనస్-తటాకస్-
తజ్-జన్మ-సస్యం-అఖిలం సఫలం చ నాన్యత్ 76

బుద్ధిః-స్థిరా భవితుం-ఈశ్వర-పాద-పద్మ
సక్తా వధూర్-విరహిణీవ సదా స్మరంతీ
సద్-భావనా-స్మరణ-దర్శన-కీర్తనాది
సమ్మోహితేవ శివ-మంత్ర-జపేన వింతే 77

సద్-ఉపచార-విధిశు-అను-బోధితాం
సవినయాం సుహృదం సదుపాశ్రితాం
మమ సముద్ధర బుద్ధిం-ఇమాం ప్రభో
వర-గుణేన నవోఢ-వధూం-ఇవ 78

నిత్యం యోగి-మనహ్-సరోజ-దల-సన్చార-క్శమస్-త్వత్-క్రమః-
శంభో తేన కథం కఠోర-యమ-రాడ్-వక్శః-కవాట-క్శతిః
అత్యంతం మృదులం త్వద్-అన్ఘ్రి-యుగలం హా మే మనS-చింతయతి-
ఏతల్-లోచన-గోచరం కురు విభో హస్తేన సంవాహయే 79

ఏశ్యత్యేశ జనిం మనో(అ)స్య కఠినం తస్మిన్-నటానీతి మద్-
రక్శాయై గిరి సీమ్ని కోమల-పద-న్యాసః పురాభ్యాసితః
నో-చేద్-దివ్య-గృహాంతరేశు సుమనస్-తల్పేశు వేద్యాదిశు
ప్రాయః-సత్సు శిలా-తలేశు నటనం శంభో కిమర్థం తవ 80

కన్చిత్-కాలం-ఉమా-మహేశ భవతః పాదారవిందార్చనైః
కన్చిద్-ధ్యాన-సమాధిభిS-చ నతిభిః కన్చిత్ కథాకర్ణనైః
కన్చిత్ కన్చిద్-అవేక్శణైS-చ నుతిభిః కన్చిద్-దశాం-ఈదృశీం
యః ప్రాప్నోతి ముదా త్వద్-అర్పిత మనా జీవన్ స ముక్తః ఖలు 81

బాణత్వం వృశభత్వం-అర్ధ-వపుశా భార్యాత్వం-ఆర్యా-పతే
ఘోణిత్వం సఖితా మృదన్గ వహతా చేత్యాది రూపం దధౌ
త్వత్-పాదే నయనార్పణం చ కృతవాన్ త్వద్-దేహ భాగో హరిః
పూజ్యాత్-పూజ్య-తరః-స ఏవ హి న చేత్ కో వా తదన్యో(అ)ధికః 82

జనన-మృతి-యుతానాం సేవయా దేవతానాం
న భవతి సుఖ-లేశః సంశయో నాస్తి తత్ర
అజనిం-అమృత రూపం సాంబం-ఈశం భజంతే
య ఇహ పరమ సౌఖ్యం తే హి ధన్యా లభంతే 83

శివ తవ పరిచర్యా సన్నిధానాయ గౌర్యా
భవ మమ గుణ-ధుర్యాం బుద్ధి-కన్యాం ప్రదాస్యే
సకల-భువన-బంధో సచ్చిద్-ఆనంద-సింధో
సదయ హృదయ-గేహే సర్వదా సంవస త్వం 84

జలధి మథన దక్శో నైవ పాతాల భేదీ
న చ వన మృగయాయాం నైవ లుబ్ధః ప్రవీణః
అశన-కుసుమ-భూశా-వస్త్ర-ముఖ్యాం సపర్యాం
కథయ కథం-అహం తే కల్పయానీందు-మౌలే 85

పూజా-ద్రవ్య-సమృద్ధయో విరచితాః పూజాం కథం కుర్మహే
పక్శిత్వం న చ వా కీటిత్వం-అపి న ప్రాప్తం మయా దుర్-లభం
జానే మస్తకం-అన్ఘ్రి-పల్లవం-ఉమా-జానే న తే(అ)హం విభో
న జ్నాతం హి పితామహేన హరిణా తత్త్వేన తద్-రూపిణా 86

అశనం గరలం ఫణీ కలాపో
వసనం చర్మ చ వాహనం మహోక్శః
మమ దాస్యసి కిం కిం-అస్తి శంభో
తవ పాదాంబుజ-భక్తిం-ఏవ దేహి 87

యదా కృతాంభో-నిధి-సేతు-బంధనః
కరస్థ-లాధః-కృత-పర్వతాధిపః
భవాని తే లన్ఘిత-పద్మ-సంభవస్-
తదా శివార్చా-స్తవ భావన-క్శమః 88

నతిభిర్-నుతిభిస్-త్వం-ఈశ పూజా
విధిభిర్-ధ్యాన-సమాధిభిర్-న తుశ్టః
ధనుశా ముసలేన చాశ్మభిర్-వా
వద తే ప్రీతి-కరం తథా కరోమి 89

వచసా చరితం వదామి శంభోర్-
అహం-ఉద్యోగ విధాసు తే(అ)ప్రసక్తః
మనసాకృతిం-ఈశ్వరస్య సేవే
శిరసా చైవ సదాశివం నమామి 90

ఆద్యా(అ)విద్యా హృద్-గతా నిర్గతాసీత్-
విద్యా హృద్యా హృద్-గతా త్వత్-ప్రసాదాత్
సేవే నిత్యం శ్రీ-కరం త్వత్-పదాబ్జం
భావే ముక్తేర్-భాజనం రాజ-మౌలే 91

దూరీకృతాని దురితాని దురక్శరాణి
దౌర్-భాగ్య-దుఃఖ-దురహంకృతి-దుర్-వచాంసి
సారం త్వదీయ చరితం నితరాం పిబంతం
గౌరీశ మాం-ఇహ సముద్ధర సత్-కటాక్శైః 92

సోమ కలా-ధర-మౌలౌ
కోమల ఘన-కంధరే మహా-మహసి
స్వామిని గిరిజా నాథే
మామక హృదయం నిరంతరం రమతాం 93

సా రసనా తే నయనే
తావేవ కరౌ స ఏవ కృత-కృత్యః
యా యే యౌ యో భర్గం
వదతీక్శేతే సదార్చతః స్మరతి 94

అతి మృదులౌ మమ చరణౌ-
అతి కఠినం తే మనో భవానీశ
ఇతి విచికిత్సాం సంత్యజ
శివ కథం-ఆసీద్-గిరౌ తథా ప్రవేశః 95

ధైయాన్కుశేన నిభృతం
రభసాద్-ఆకృశ్య భక్తి-శృన్ఖలయా
పుర-హర చరణాలానే
హృదయ-మదేభం బధాన చిద్-యంత్రైః 96

ప్రచరత్యభితః ప్రగల్భ-వృత్త్యా
మదవాన్-ఏశ మనః-కరీ గరీయాన్
పరిగృహ్య నయేన భక్తి-రజ్జ్వా
పరమ స్థాణు-పదం దృఢం నయాముం 97

సర్వాలన్కార-యుక్తాం సరల-పద-యుతాం సాధు-వృత్తాం సువర్ణాం
సద్భిః-సమ్స్తూయ-మానాం సరస గుణ-యుతాం లక్శితాం లక్శణాఢ్యాం
ఉద్యద్-భూశా-విశేశాం-ఉపగత-వినయాం ద్యోత-మానార్థ-రేఖాం
కల్యాణీం దేవ గౌరీ-ప్రియ మమ కవితా-కన్యకాం త్వం గృహాణ 98

ఇదం తే యుక్తం వా పరమ-శివ కారుణ్య జలధే
గతౌ తిర్యగ్-రూపం తవ పద-శిరో-దర్శన-ధియా
హరి-బ్రహ్మాణౌ తౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమ-యుతౌ
కథం శంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః 99

స్తోత్రేణాలం-అహం ప్రవచ్మి న మృశా దేవా విరిన్చాదయః
స్తుత్యానాం గణనా-ప్రసన్గ-సమయే త్వాం-అగ్రగణ్యం విదుః
మాహాత్మ్యాగ్ర-విచారణ-ప్రకరణే ధానా-తుశస్తోమవద్-
ధూతాస్-త్వాం విదుర్-ఉత్తమోత్తమ ఫలం శంభో భవత్-సేవకాః 100

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) Sanskrit.

शिवानन्द लहरि

कलाभ्यां चूडालङ्कृत-शशि कलाभ्यां निज तपः-
फलाभ्यां भक्तेशु प्रकटित-फलाभ्यां भवतु मे ।
शिवाभ्यां-अस्तोक-त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्-
भवाभ्यां आनन्द स्फुर-दनुभवाभ्यां नतिरियम् ॥ 1 ॥

गलन्ती शम्भो त्वच्-चरित-सरितः किल्बिश-रजो
दलन्ती धीकुल्या-सरणिशु पतन्ती विजयताम्
दिशन्ती संसार-भ्रमण-परिताप-उपशमनं
वसन्ती मच्-चेतो-हृदभुवि शिवानन्द-लहरी 2

त्रयी-वेद्यं हृद्यं त्रि-पुर-हरं आद्यं त्रि-नयनं
जटा-भारोदारं चलद्-उरग-हारं मृग धरम्
महा-देवं देवं मयि सदय-भावं पशु-पतिं
चिद्-आलम्बं साम्बं शिवम्-अति-विडम्बं हृदि भजे 3

सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्शुद्र-फलदा
न मन्ये स्वप्ने वा तद्-अनुसरणं तत्-कृत-फलम्
हरि-ब्रह्मादीनां-अपि निकट-भाजां-असुलभं
चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोज-भजनं 4

स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन-कविता-गान-फणितौ
पुराणे मन्त्रे वा स्तुति-नटन-हास्येशु-अचतुरः
कथं राज्नां प्रीतिर्-भवति मयि को(अ)हं पशु-पते
पशुं मां सर्वज्न प्रथित-कृपया पालय विभो 5

घटो वा मृत्-पिण्डो-अपि-अणुर्-अपि च धूमो-अग्निर्-अचलः
पटो वा तन्तुर्-वा परिहरति किं घोर-शमनम्
वृथा कण्ठ-क्शोभं वहसि तरसा तर्क-वचसा
पदाम्भोजं शम्भोर्-भज परम-सौख्यं व्रज सुधीः 6

मनस्-ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्र-फणितौ
करौ च-अभ्यर्चायां श्रुतिर्-अपि कथाकर्णन-विधौ
तव ध्याने बुद्धिर्-नयन-युगलं मूर्ति-विभवे
पर-ग्रन्थान् कैर्-वा परम-शिव जाने परम्-अतः 7

यथा बुद्धिः-शुक्तौ रजतं इति काचाश्मनि मणिर्-
जले पैश्टे क्शीरं भवति मृग-तृश्णासु सलिलम्
तथा देव-भ्रान्त्या भजति भवद्-अन्यं जड जनो
महा-देवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशु-पते 8

गभीरे कासारे विशति विजने घोर-विपिने
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जड-मतिः
समर्प्यैकं चेतः-सरसिजं उमा नाथ भवते
सुखेन-अवस्थातुं जन इह न जानाति किम्-अहो 9

नरत्वं देवत्वं नग-वन-मृगत्वं मशकता
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि-जननम्
सदा त्वत्-पादाब्ज-स्मरण-परमानन्द-लहरी
विहारासक्तं चेद्-हृदयं-इह किं तेन वपुशा 10

वटुर्वा गेही वा यतिर्-अपि जटी वा तदितरो
नरो वा यः कश्चिद्-भवतु भव किं तेन भवति
यदीयं हृत्-पद्मं यदि भवद्-अधीनं पशु-पते
तदीयस्-त्वं शम्भो भवसि भव भारं च वहसि 11

गुहायां गेहे वा बहिर्-अपि वने वा(अ)द्रि-शिखरे
जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम्
सदा यस्यैवान्तःकरणम्-अपि शम्बो तव पदे
स्थितं चॆद्-योगो(अ)सौ स च परम-योगी स च सुखी 12

असारे संसारे निज-भजन-दूरे जडधिया
भरमन्तं माम्-अन्धं परम-कृपया पातुं उचितम्
मद्-अन्यः को दीनस्-तव कृपण-रक्शाति-निपुणस्-
त्वद्-अन्यः को वा मे त्रि-जगति शरण्यः पशु-पते 13

प्रभुस्-त्वं दीनानां खलु परम-बन्धुः पशु-पते
प्रमुख्यो(अ)हं तेशाम्-अपि किम्-उत बन्धुत्वम्-अनयोः
त्वयैव क्शन्तव्याः शिव मद्-अपराधाS-च सकलाः
प्रयत्नात्-कर्तव्यं मद्-अवनम्-इयं बन्धु-सरणिः 14

उपेक्शा नो चेत् किं न हरसि भवद्-ध्यान-विमुखां
दुराशा-भूयिश्ठां विधि-लिपिम्-अशक्तो यदि भवान्
शिरस्-तद्-वदिधात्रं न नखलु सुवृत्तं पशु-पते
कथं वा निर्-यत्नं कर-नख-मुखेनैव लुलितं 15

विरिन्चिर्-दीर्घायुर्-भवतु भवता तत्-पर-शिरS-
चतुश्कं संरक्श्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान्
विचारः को वा मां विशद-कृपया पाति शिव ते
कटाक्श-व्यापारः स्वयम्-अपि च दीनावन-परः 16

फलाद्-वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो
प्रसन्ने(अ)पि स्वामिन् भवद्-अमल-पादाब्ज-युगलम्
कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः-सम्भ्रम-जुशां
निलिम्पानां श्रेणिर्-निज-कनक-माणिक्य-मकुटैः 17

त्वम्-एको लोकानां परम-फलदो दिव्य-पदवीं
वहन्तस्-त्वन्मूलां पुनर्-अपि भजन्ते हरि-मुखाः
कियद्-वा दाक्शिण्यं तव शिव मदाशा च कियती
कदा वा मद्-रक्शां वहसि करुणा-पूरित-दृशा 18

दुराशा-भूयिश्ठे दुरधिप-गृह-द्वार-घटके
दुरन्ते संसारे दुरित-निलये दुःख जनके
मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये
वदेयं प्रीतिS-चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयं 19

सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुच-गिरौ
नटत्य्-आशा-शाखास्-वटति झटिति स्वैरम्-अभितः
कपालिन् भिक्शो मे हृदय-कपिम्-अत्यन्त-चपलं
दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवद्-अधीनं कुरु विभो 20

धृति-स्तम्भाधारं दृढ-गुण निबद्धां सगमनां
विचित्रां पद्माढ्यां प्रति-दिवस-सन्मार्ग-घटिताम्
स्मरारे मच्चेतः-स्फुट-पट-कुटीं प्राप्य विशदां
जय स्वामिन् शक्त्या सह शिव गणैः-सेवित विभो 21

प्रलोभाद्यैर्-अर्थाहरण-पर-तन्त्रो धनि-गृहे
प्रवेशोद्युक्तः-सन् भ्रमति बहुधा तस्कर-पते
इमं चेतS-चोरं कथम्-इह सहे शन्कर विभो
तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपां 22

करोमि त्वत्-पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो
विधित्वं विश्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलम्-इति
पुनश्च त्वां द्रश्टुं दिवि भुवि वहन् पक्शि-मृगताम्-
अदृश्ट्वा तत्-खेदं कथम्-इह सहे शन्कर विभो 23

कदा वा कैलासे कनक-मणि-सौधे सह-गणैर्-
वसन् शम्भोर्-अग्रे स्फुट-घटित-मूर्धान्जलि-पुटः
विभो साम्ब स्वामिन् परम-शिव पाहीति निगदन्
विधातृऋणां कल्पान् क्शणम्-इव विनेश्यामि सुखतः 24

स्तवैर्-ब्रह्मादीनां जय-जय-वचोभिर्-नियमानां
गणानां केलीभिर्-मदकल-महोक्शस्य ककुदि
स्थितं नील-ग्रीवं त्रि-नयनं-उमाश्लिश्ट-वपुशं
कदा त्वां पश्येयं कर-धृत-मृगं खण्ड-परशुं 25

कदा वा त्वां दृश्ट्वा गिरिश तव भव्यान्घ्रि-युगलं
गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्शसि वहन्
समाश्लिश्याघ्राय स्फुट-जलज-गन्धान् परिमलान्-
अलभ्यां ब्रह्माद्यैर्-मुदम्-अनुभविश्यामि हृदये 26

करस्थे हेमाद्रौ गिरिश निकटस्थे धन-पतौ
गृहस्थे स्वर्भूजा(अ)मर-सुरभि-चिन्तामणि-गणे
शिरस्थे शीतांशौ चरण-युगलस्थे(अ)खिल शुभे
कम्-अर्थं दास्ये(अ)हं भवतु भवद्-अर्थं मम मनः 27

सारूप्यं तव पूजने शिव महा-देवेति सङ्कीर्तने
सामीप्यं शिव भक्ति-धुर्य-जनता-साङ्गत्य-सम्भाशणे
सालोक्यं च चराचरात्मक-तनु-ध्याने भवानी-पते
सायुज्यं मम सिद्धिम्-अत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोस्म्यहं 28

त्वत्-पादाम्बुजम्-अर्चयामि परमं त्वां चिन्तयामि-अन्वहं
त्वाम्-ईशं शरणं व्रजामि वचसा त्वाम्-एव याचे विभो
वीक्शां मे दिश चाक्शुशीं स-करुणां दिव्यैS-चिरं प्रार्थितां
शम्भो लोक-गुरो मदीय-मनसः सौख्योपदेशं कुरु 29

वस्त्रोद्-धूत विधौ सहस्र-करता पुश्पार्चने विश्णुता
गन्धे गन्ध-वहात्मता(अ)न्न-पचने बहिर्-मुखाध्यक्शता
पात्रे कान्चन-गर्भतास्ति मयि चेद् बालेन्दु चूडा-मणे
शुश्रूशां करवाणि ते पशु-पते स्वामिन् त्रि-लोकी-गुरो 30

नालं वा परमोपकारकम्-इदं त्वेकं पशूनां पते
पश्यन् कुक्शि-गतान् चराचर-गणान् बाह्यस्थितान् रक्शितुम्
सर्वामर्त्य-पलायनौशधम्-अति-ज्वाला-करं भी-करं
निक्शिप्तं गरलं गले न गलितं नोद्गीर्णम्-एव-त्वया 31

ज्वालोग्रः सकलामराति-भयदः क्श्वेलः कथं वा त्वया
दृश्टः किं च करे धृतः कर-तले किं पक्व-जम्बू-फलम्
जिह्वायां निहितश्च सिद्ध-घुटिका वा कण्ठ-देशे भृतः
किं ते नील-मणिर्-विभूशणम्-अयं शम्भो महात्मन् वद 32

नालं वा सकृद्-एव देव भवतः सेवा नतिर्-वा नुतिः
पूजा वा स्मरणं कथा-श्रवणम्-अपि-आलोकनं मादृशाम्
स्वामिन्न्-अस्थिर-देवतानुसरणायासेन किं लभ्यते
का वा मुक्तिर्-इतः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा 33

किं ब्रूमस्-तव साहसं पशु-पते कस्यास्ति शम्भो भवद्-
धैर्यं चेदृशम्-आत्मनः-स्थितिर्-इयं चान्यैः कथं लभ्यते
भ्रश्यद्-देव-गणं त्रसन्-मुनि-गणं नश्यत्-प्रपन्चं लयं
पश्यन्-निर्भय एक एव विहरति-आनन्द-सान्द्रो भवान् 34

योग-क्शेम-धुरं-धरस्य सकलः-श्रेयः प्रदोद्योगिनो
दृश्टादृश्ट-मतोपदेश-कृतिनो बाह्यान्तर-व्यापिनः
सर्वज्नस्य दया-करस्य भवतः किं वेदितव्यं मया
शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मरामि-अन्वहं 35

भक्तो भक्ति-गुणावृते मुद्-अमृता-पूर्णे प्रसन्ने मनः
कुम्भे साम्ब तवान्घ्रि-पल्लव युगं संस्थाप्य संवित्-फलम्
सत्त्वं मन्त्रम्-उदीरयन्-निज शरीरागार शुद्धिं वहन्
पुण्याहं प्रकटी करोमि रुचिरं कल्याणम्-आपादयन् 36

आम्नायाम्बुधिम्-आदरेण सुमनः-सन्घाः-समुद्यन्-मनो
मन्थानं दृढ भक्ति-रज्जु-सहितं कृत्वा मथित्वा ततः
सोमं कल्प-तरुं सु-पर्व-सुरभिं चिन्ता-मणिं धीमतां
नित्यानन्द-सुधां निरन्तर-रमा-सौभाग्यम्-आतन्वते 37

प्राक्-पुण्याचल-मार्ग-दर्शित-सुधा-मूर्तिः प्रसन्नः-शिवः
सोमः-सद्-गुण-सेवितो मृग-धरः पूर्णास्-तमो-मोचकः
चेतः पुश्कर-लक्शितो भवति चेद्-आनन्द-पाथो-निधिः
प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्-तदा जायते 38

धर्मो मे चतुर्-अन्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं
काम-क्रोध-मदादयो विगलिताः कालाः सुखाविश्कृताः
ज्नानानन्द-महौशधिः सुफलिता कैवल्य नाथे सदा
मान्ये मानस-पुण्डरीक-नगरे राजावतंसे स्थिते 39

धी-यन्त्रेण वचो-घटेन कविता-कुल्योपकुल्याक्रमैर्-
आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भो-राशि-दिव्यामृतैः
हृत्-केदार-युताS-च भक्ति-कलमाः साफल्यम्-आतन्वते
दुर्भिक्शान्-मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः 40

पापोत्पात-विमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युं-जय
स्तोत्र-ध्यान-नति-प्रदिक्शिण-सपर्यालोकनाकर्णने
जिह्वा-चित्त-शिरोन्घ्रि-हस्त-नयन-श्रोत्रैर्-अहं प्रार्थितो
माम्-आज्नापय तन्-निरूपय मुहुर्-मामेव मा मे(अ)वचः 41

गाम्भीर्यं परिखा-पदं घन-धृतिः प्राकार-उद्यद्-गुण
स्तोमS-चाप्त-बलं घनेन्द्रिय-चयो द्वाराणि देहे स्थितः
विद्या-वस्तु-समृद्धिर्-इति-अखिल-सामग्री-समेते सदा
दुर्गाति-प्रिय-देव मामक-मनो-दुर्गे निवासं कुरु 42

मा गच्च त्वम्-इतस्-ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु
स्वामिन्न्-आदि किरात मामक-मनः कान्तार-सीमान्तरे
वर्तन्ते बहुशो मृगा मद-जुशो मात्सर्य-मोहादयस्-
तान् हत्वा मृगया-विनोद रुचिता-लाभं च सम्प्राप्स्यसि 43

कर-लग्न मृगः करीन्द्र-भन्गो
घन शार्दूल-विखण्डनो(अ)स्त-जन्तुः
गिरिशो विशद्-आकृतिS-च चेतः
कुहरे पन्च मुखोस्ति मे कुतो भीः 44

चन्दः-शाखि-शिखान्वितैर्-द्विज-वरैः संसेविते शाश्वते
सौख्यापादिनि खेद-भेदिनि सुधा-सारैः फलैर्-दीपिते
चेतः पक्शि-शिखा-मणे त्यज वृथा-सन्चारम्-अन्यैर्-अलं
नित्यं शन्कर-पाद-पद्म-युगली-नीडे विहारं कुरु 45

आकीर्णे नख-राजि-कान्ति-विभवैर्-उद्यत्-सुधा-वैभवैर्-
आधौतेपि च पद्म-राग-ललिते हंस-व्रजैर्-आश्रिते
नित्यं भक्ति-वधू गणैS-च रहसि स्वेच्चा-विहारं कुरु
स्थित्वा मानस-राज-हंस गिरिजा नाथान्घ्रि-सौधान्तरे 46

शम्भु-ध्यान-वसन्त-सन्गिनि हृदारामे(अ)घ-जीर्णच्चदाः
स्रस्ता भक्ति लताच्चटा विलसिताः पुण्य-प्रवाल-श्रिताः
दीप्यन्ते गुण-कोरका जप-वचः पुश्पाणि सद्-वासना
ज्नानानन्द-सुधा-मरन्द-लहरी संवित्-फलाभ्युन्नतिः 47

नित्यानन्द-रसालयं सुर-मुनि-स्वान्ताम्बुजाताश्रयं
स्वच्चं सद्-द्विज-सेवितं कलुश-हृत्-सद्-वासनाविश्कृतम्
शम्भु-ध्यान-सरोवरं व्रज मनो-हंसावतंस स्थिरं
किं क्शुद्राश्रय-पल्वल-भ्रमण-सञ्जात-श्रमं प्राप्स्यसि 48

आनन्दामृत-पूरिता हर-पदाम्भोजालवालोद्यता
स्थैर्योपघ्नम्-उपेत्य भक्ति लतिका शाखोपशाखान्विता
उच्चैर्-मानस-कायमान-पटलीम्-आक्रम्य निश्-कल्मशा
नित्याभीश्ट-फल-प्रदा भवतु मे सत्-कर्म-संवर्धिता 49

सन्ध्यारम्भ-विजृम्भितं श्रुति-शिर-स्थानान्तर्-आधिश्ठितं
स-प्रेम भ्रमराभिरामम्-असकृत् सद्-वासना-शोभितम्
भोगीन्द्राभरणं समस्त-सुमनः-पूज्यं गुणाविश्कृतं
सेवे श्री-गिरि-मल्लिकार्जुन-महा-लिन्गं शिवालिन्गितं 50

भृन्गीच्चा-नटनोत्कटः करि-मद-ग्राही स्फुरन्-माधव-
आह्लादो नाद-युतो महासित-वपुः पन्चेशुणा चादृतः
सत्-पक्शः सुमनो-वनेशु स पुनः साक्शान्-मदीये मनो
राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्री शैल-वासी विभुः 51

कारुण्यामृत-वर्शिणं घन-विपद्-ग्रीश्मच्चिदा-कर्मठं
विद्या-सस्य-फलोदयाय सुमनः-संसेव्यम्-इच्चाकृतिम्
नृत्यद्-भक्त-मयूरम्-अद्रि-निलयं चन्चज्-जटा-मण्डलं
शम्भो वान्चति नील-कन्धर-सदा त्वां मे मनS-चातकः 52

आकाशेन शिखी समस्त फणिनां नेत्रा कलापी नता-
(अ)नुग्राहि-प्रणवोपदेश-निनदैः केकीति यो गीयते
श्यामां शैल-समुद्भवां घन-रुचिं दृश्ट्वा नटन्तं मुदा
वेदान्तोपवने विहार-रसिकं तं नील-कण्ठं भजे 53

सन्ध्या घर्म-दिनात्ययो हरि-कराघात-प्रभूतानक-
ध्वानो वारिद गर्जितं दिविशदां दृश्टिच्चटा चन्चला
भक्तानां परितोश बाश्प विततिर्-वृश्टिर्-मयूरी शिवा
यस्मिन्न्-उज्ज्वल-ताण्डवं विजयते तं नील-कण्ठं भजे 54

आद्यायामित-तेजसे-श्रुति-पदैर्-वेद्याय साध्याय ते
विद्यानन्द-मयात्मने त्रि-जगतः-संरक्शणोद्योगिने
ध्येयायाखिल-योगिभिः-सुर-गणैर्-गेयाय मायाविने
सम्यक् ताण्डव-सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः-शम्भवे 55

नित्याय त्रि-गुणात्मने पुर-जिते कात्यायनी-श्रेयसे
सत्यायादि कुटुम्बिने मुनि-मनः प्रत्यक्श-चिन्-मूर्तये
माया-सृश्ट-जगत्-त्रयाय सकल-आम्नायान्त-सन्चारिणे
सायं ताण्डव-सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः-शम्भवे 56

नित्यं स्वोदर-पोशणाय सकलान्-उद्दिश्य वित्ताशया
व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः-सेवां न जाने विभो
मज्-जन्मान्तर-पुण्य-पाक-बलतस्-त्वं शर्व सर्वान्तरस्-
तिश्ठस्येव हि तेन वा पशु-पते ते रक्शणीयो(अ)स्म्यहं 57

एको वारिज-बान्धवः क्शिति-नभो व्याप्तं तमो-मण्डलं
भित्वा लोचन-गोचरोपि भवति त्वं कोटि-सूर्य-प्रभः
वेद्यः किं न भवस्यहो घन-तरं कीदृन्ग्भवेन्-मत्तमस्-
तत्-सर्वं व्यपनीय मे पशु-पते साक्शात् प्रसन्नो भव 58

हंसः पद्म-वनं समिच्चति यथा नीलाम्बुदं चातकः
कोकः कोक-नद-प्रियं प्रति-दिनं चन्द्रं चकोरस्-तथा
चेतो वान्चति मामकं पशु-पते चिन्-मार्ग मृग्यं विभो
गौरी नाथ भवत्-पदाब्ज-युगलं कैवल्य-सौख्य-प्रदं 59

रोधस्-तोयहृतः श्रमेण-पथिकS-चायां तरोर्-वृश्टितः
भीतः स्वस्थ गृहं गृहस्थम्-अतिथिर्-दीनः प्रभं धार्मिकम्
दीपं सन्तमसाकुलS-च शिखिनं शीतावृतस्-त्वं तथा
चेतः-सर्व-भयापहं-व्रज सुखं शम्भोः पदाम्भोरुहं 60

अन्कोलं निज बीज सन्ततिर्-अयस्कान्तोपलं सूचिका
साध्वी नैज विभुं लता क्शिति-रुहं सिन्धुह्-सरिद्-वल्लभम्
प्राप्नोतीह यथा तथा पशु-पतेः पादारविन्द-द्वयं
चेतोवृत्तिर्-उपेत्य तिश्ठति सदा सा भक्तिर्-इति-उच्यते 61

आनन्दाश्रुभिर्-आतनोति पुलकं नैर्मल्यतS-चादनं
वाचा शन्ख मुखे स्थितैS-च जठरा-पूर्तिं चरित्रामृतैः
रुद्राक्शैर्-भसितेन देव वपुशो रक्शां भवद्-भावना-
पर्यन्के विनिवेश्य भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्शति 62

मार्गा-वर्तित पादुका पशु-पतेर्-अङ्गस्य कूर्चायते
गण्डूशाम्बु-निशेचनं पुर-रिपोर्-दिव्याभिशेकायते
किन्चिद्-भक्शित-मांस-शेश-कबलं नव्योपहारायते
भक्तिः किं न करोति-अहो वन-चरो भक्तावतम्सायते 63

वक्शस्ताडनम्-अन्तकस्य कठिनापस्मार सम्मर्दनं
भू-भृत्-पर्यटनं नमत्-सुर-शिरः-कोटीर सन्घर्शणम्
कर्मेदं मृदुलस्य तावक-पद-द्वन्द्वस्य गौरी-पते
मच्चेतो-मणि-पादुका-विहरणं शम्भो सदान्गी-कुरु 64

वक्शस्-ताडन शन्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः
कोटीरोज्ज्वल-रत्न-दीप-कलिका-नीराजनं कुर्वते
दृश्ट्वा मुक्ति-वधूस्-तनोति निभृताश्लेशं भवानी-पते
यच्-चेतस्-तव पाद-पद्म-भजनं तस्येह किं दुर्-लभं 65

क्रीडार्थं सृजसि प्रपन्चम्-अखिलं क्रीडा-मृगास्-ते जनाः
यत्-कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत्
शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेश्टितं निश्चितं
तस्मान्-मामक रक्शणं पशु-पते कर्तव्यम्-एव त्वया 66

बहु-विध-परितोश-बाश्प-पूर-
स्फुट-पुलकान्कित-चारु-भोग-भूमिम्
चिर-पद-फल-कान्क्शि-सेव्यमानां
परम सदाशिव-भावनां प्रपद्ये 67

अमित-मुदमृतं मुहुर्-दुहन्तीं
विमल-भवत्-पद-गोश्ठम्-आवसन्तीम्
सदय पशु-पते सुपुण्य-पाकां
मम परिपालय भक्ति धेनुम्-एकां 68

जडता पशुता कलन्किता
कुटिल-चरत्वं च नास्ति मयि देव
अस्ति यदि राज-मौले
भवद्-आभरणस्य नास्मि किं पात्रं 69

अरहसि रहसि स्वतन्त्र-बुद्ध्या
वरि-वसितुं सुलभः प्रसन्न-मूर्तिः
अगणित फल-दायकः प्रभुर्-मे
जगद्-अधिको हृदि राज-शेखरोस्ति 70

आरूढ-भक्ति-गुण-कुन्चित-भाव-चाप-
युक्तैः-शिव-स्मरण-बाण-गणैर्-अमोघैः
निर्जित्य किल्बिश-रिपून् विजयी सुधीन्द्रः-
सानन्दम्-आवहति सुस्थिर-राज-लक्श्मीं 71

ध्यानान्जनेन समवेक्श्य तमः-प्रदेशं
भित्वा महा-बलिभिर्-ईश्वर नाम-मन्त्रैः
दिव्याश्रितं भुजग-भूशणम्-उद्वहन्ति
ये पाद-पद्मम्-इह ते शिव ते कृतार्थाः 72

भू-दारताम्-उदवहद्-यद्-अपेक्शया श्री-
भू-दार एव किमतः सुमते लभस्व
केदारम्-आकलित मुक्ति महौशधीनां
पादारविन्द भजनं परमेश्वरस्य 73

आशा-पाश-क्लेश-दुर्-वासनादि-
भेदोद्युक्तैर्-दिव्य-गन्धैर्-अमन्दैः
आशा-शाटीकस्य पादारविन्दं
चेतः-पेटीं वासितां मे तनोतु 74

कल्याणिनं सरस-चित्र-गतिं सवेगं
सर्वेन्गितज्नम्-अनघं ध्रुव-लक्शणाढ्यम्
चेतस्-तुरन्गम्-अधिरुह्य चर स्मरारे
नेतः-समस्त जगतां वृशभाधिरूढ 75

भक्तिर्-महेश-पद-पुश्करम्-आवसन्ती
कादम्बिनीव कुरुते परितोश-वर्शम्
सम्पूरितो भवति यस्य मनस्-तटाकस्-
तज्-जन्म-सस्यम्-अखिलं सफलं च नान्यत् 76

बुद्धिः-स्थिरा भवितुम्-ईश्वर-पाद-पद्म
सक्ता वधूर्-विरहिणीव सदा स्मरन्ती
सद्-भावना-स्मरण-दर्शन-कीर्तनादि
सम्मोहितेव शिव-मन्त्र-जपेन विन्ते 77

सद्-उपचार-विधिशु-अनु-बोधितां
सविनयां सुहृदं सदुपाश्रिताम्
मम समुद्धर बुद्धिम्-इमां प्रभो
वर-गुणेन नवोढ-वधूम्-इव 78

नित्यं योगि-मनह्-सरोज-दल-सन्चार-क्शमस्-त्वत्-क्रमः-
शम्भो तेन कथं कठोर-यम-राड्-वक्शः-कवाट-क्शतिः
अत्यन्तं मृदुलं त्वद्-अन्घ्रि-युगलं हा मे मनS-चिन्तयति-
एतल्-लोचन-गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये 79

एश्यत्येश जनिं मनो(अ)स्य कठिनं तस्मिन्-नटानीति मद्-
रक्शायै गिरि सीम्नि कोमल-पद-न्यासः पुराभ्यासितः
नो-चेद्-दिव्य-गृहान्तरेशु सुमनस्-तल्पेशु वेद्यादिशु
प्रायः-सत्सु शिला-तलेशु नटनं शम्भो किमर्थं तव 80

कन्चित्-कालम्-उमा-महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः
कन्चिद्-ध्यान-समाधिभिS-च नतिभिः कन्चित् कथाकर्णनैः
कन्चित् कन्चिद्-अवेक्शणैS-च नुतिभिः कन्चिद्-दशाम्-ईदृशीं
यः प्राप्नोति मुदा त्वद्-अर्पित मना जीवन् स मुक्तः खलु 81

बाणत्वं वृशभत्वम्-अर्ध-वपुशा भार्यात्वम्-आर्या-पते
घोणित्वं सखिता मृदन्ग वहता चेत्यादि रूपं दधौ
त्वत्-पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्-देह भागो हरिः
पूज्यात्-पूज्य-तरः-स एव हि न चेत् को वा तदन्यो(अ)धिकः 82

जनन-मृति-युतानां सेवया देवतानां
न भवति सुख-लेशः संशयो नास्ति तत्र
अजनिम्-अमृत रूपं साम्बम्-ईशं भजन्ते
य इह परम सौख्यं ते हि धन्या लभन्ते 83

शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या
भव मम गुण-धुर्यां बुद्धि-कन्यां प्रदास्ये
सकल-भुवन-बन्धो सच्चिद्-आनन्द-सिन्धो
सदय हृदय-गेहे सर्वदा संवस त्वं 84

जलधि मथन दक्शो नैव पाताल भेदी
न च वन मृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः
अशन-कुसुम-भूशा-वस्त्र-मुख्यां सपर्यां
कथय कथम्-अहं ते कल्पयानीन्दु-मौले 85

पूजा-द्रव्य-समृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे
पक्शित्वं न च वा कीटित्वम्-अपि न प्राप्तं मया दुर्-लभम्
जाने मस्तकम्-अन्घ्रि-पल्लवम्-उमा-जाने न ते(अ)हं विभो
न ज्नातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्-रूपिणा 86

अशनं गरलं फणी कलापो
वसनं चर्म च वाहनं महोक्शः
मम दास्यसि किं किम्-अस्ति शम्भो
तव पादाम्बुज-भक्तिम्-एव देहि 87

यदा कृताम्भो-निधि-सेतु-बन्धनः
करस्थ-लाधः-कृत-पर्वताधिपः
भवानि ते लन्घित-पद्म-सम्भवस्-
तदा शिवार्चा-स्तव भावन-क्शमः 88

नतिभिर्-नुतिभिस्-त्वम्-ईश पूजा
विधिभिर्-ध्यान-समाधिभिर्-न तुश्टः
धनुशा मुसलेन चाश्मभिर्-वा
वद ते प्रीति-करं तथा करोमि 89

वचसा चरितं वदामि शम्भोर्-
अहम्-उद्योग विधासु ते(अ)प्रसक्तः
मनसाकृतिम्-ईश्वरस्य सेवे
शिरसा चैव सदाशिवं नमामि 90

आद्या(अ)विद्या हृद्-गता निर्गतासीत्-
विद्या हृद्या हृद्-गता त्वत्-प्रसादात्
सेवे नित्यं श्री-करं त्वत्-पदाब्जं
भावे मुक्तेर्-भाजनं राज-मौले 91

दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्शराणि
दौर्-भाग्य-दुःख-दुरहङ्कृति-दुर्-वचांसि
सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तं
गौरीश माम्-इह समुद्धर सत्-कटाक्शैः 92

सोम कला-धर-मौलौ
कोमल घन-कन्धरे महा-महसि
स्वामिनि गिरिजा नाथे
मामक हृदयं निरन्तरं रमतां 93

सा रसना ते नयने
तावेव करौ स एव कृत-कृत्यः
या ये यौ यो भर्गं
वदतीक्शेते सदार्चतः स्मरति 94

अति मृदुलौ मम चरणौ-
अति कठिनं ते मनो भवानीश
इति विचिकित्सां सन्त्यज
शिव कथम्-आसीद्-गिरौ तथा प्रवेशः 95

धैयान्कुशेन निभृतं
रभसाद्-आकृश्य भक्ति-शृन्खलया
पुर-हर चरणालाने
हृदय-मदेभं बधान चिद्-यन्त्रैः 96

प्रचरत्यभितः प्रगल्भ-वृत्त्या
मदवान्-एश मनः-करी गरीयान्
परिगृह्य नयेन भक्ति-रज्ज्वा
परम स्थाणु-पदं दृढं नयामुं 97

सर्वालन्कार-युक्तां सरल-पद-युतां साधु-वृत्तां सुवर्णां
सद्भिः-सम्स्तूय-मानां सरस गुण-युतां लक्शितां लक्शणाढ्याम्
उद्यद्-भूशा-विशेशाम्-उपगत-विनयां द्योत-मानार्थ-रेखां
कल्याणीं देव गौरी-प्रिय मम कविता-कन्यकां त्वं गृहाण 98

इदं ते युक्तं वा परम-शिव कारुण्य जलधे
गतौ तिर्यग्-रूपं तव पद-शिरो-दर्शन-धिया
हरि-ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रम-युतौ
कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योसि पुरतः 99

स्तोत्रेणालम्-अहं प्रवच्मि न मृशा देवा विरिन्चादयः
स्तुत्यानां गणना-प्रसन्ग-समये त्वाम्-अग्रगण्यं विदुः
माहात्म्याग्र-विचारण-प्रकरणे धाना-तुशस्तोमवद्-
धूतास्-त्वां विदुर्-उत्तमोत्तम फलं शम्भो भवत्-सेवकाः 100

SHIVANANDA LAHARI

kalābhyāṃ chūḍālaṅkṛta-śaśi kalābhyāṃ nija tapaḥ-
phalābhyāṃ bhaktēśu prakaṭita-phalābhyāṃ bhavatu mē ।
śivābhyāṃ-astōka-tribhuvana śivābhyāṃ hṛdi punar-
bhavābhyāṃ ānanda sphura-danubhavābhyāṃ natiriyam ॥ 1 ॥

galantī śambhō tvach-charita-saritaḥ kilbiśa-rajō
dalantī dhīkulyā-saraṇiśu patantī vijayatām
diśantī saṃsāra-bhramaṇa-paritāpa-upaśamanaṃ
vasantī mach-chētō-hṛdabhuvi śivānanda-laharī 2

trayī-vēdyaṃ hṛdyaṃ tri-pura-haraṃ ādyaṃ tri-nayanaṃ
jaṭā-bhārōdāraṃ chalad-uraga-hāraṃ mṛga dharam
mahā-dēvaṃ dēvaṃ mayi sadaya-bhāvaṃ paśu-patiṃ
chid-ālambaṃ sāmbaṃ śivam-ati-viḍambaṃ hṛdi bhajē 3

sahasraṃ vartantē jagati vibudhāḥ kśudra-phaladā
na manyē svapnē vā tad-anusaraṇaṃ tat-kṛta-phalam
hari-brahmādīnāṃ-api nikaṭa-bhājāṃ-asulabhaṃ
chiraṃ yāchē śambhō śiva tava padāmbhōja-bhajanaṃ 4

smṛtau śāstrē vaidyē śakuna-kavitā-gāna-phaṇitau
purāṇē mantrē vā stuti-naṭana-hāsyēśu-achaturaḥ
kathaṃ rājnāṃ prītir-bhavati mayi kō(a)haṃ paśu-patē
paśuṃ māṃ sarvajna prathita-kṛpayā pālaya vibhō 5

ghaṭō vā mṛt-piṇḍō-api-aṇur-api cha dhūmō-agnir-achalaḥ
paṭō vā tantur-vā pariharati kiṃ ghōra-śamanam
vṛthā kaṇṭha-kśōbhaṃ vahasi tarasā tarka-vachasā
padāmbhōjaṃ śambhōr-bhaja parama-saukhyaṃ vraja sudhīḥ 6

manas-tē pādābjē nivasatu vachaḥ stōtra-phaṇitau
karau cha-abhyarchāyāṃ śrutir-api kathākarṇana-vidhau
tava dhyānē buddhir-nayana-yugalaṃ mūrti-vibhavē
para-granthān kair-vā parama-śiva jānē param-ataḥ 7

yathā buddhiḥ-śuktau rajataṃ iti kāchāśmani maṇir-
jalē paiśṭē kśīraṃ bhavati mṛga-tṛśṇāsu salilam
tathā dēva-bhrāntyā bhajati bhavad-anyaṃ jaḍa janō
mahā-dēvēśaṃ tvāṃ manasi cha na matvā paśu-patē 8

gabhīrē kāsārē viśati vijanē ghōra-vipinē
viśālē śailē cha bhramati kusumārthaṃ jaḍa-matiḥ
samarpyaikaṃ chētaḥ-sarasijaṃ umā nātha bhavatē
sukhēna-avasthātuṃ jana iha na jānāti kim-ahō 9

naratvaṃ dēvatvaṃ naga-vana-mṛgatvaṃ maśakatā
paśutvaṃ kīṭatvaṃ bhavatu vihagatvādi-jananam
sadā tvat-pādābja-smaraṇa-paramānanda-laharī
vihārāsaktaṃ chēd-hṛdayaṃ-iha kiṃ tēna vapuśā 10

vaṭurvā gēhī vā yatir-api jaṭī vā taditarō
narō vā yaḥ kaśchid-bhavatu bhava kiṃ tēna bhavati
yadīyaṃ hṛt-padmaṃ yadi bhavad-adhīnaṃ paśu-patē
tadīyas-tvaṃ śambhō bhavasi bhava bhāraṃ cha vahasi 11

guhāyāṃ gēhē vā bahir-api vanē vā(a)dri-śikharē
jalē vā vahnau vā vasatu vasatēḥ kiṃ vada phalam
sadā yasyaivāntaḥkaraṇam-api śambō tava padē
sthitaṃ ched-yōgō(a)sau sa cha parama-yōgī sa cha sukhī 12

asārē saṃsārē nija-bhajana-dūrē jaḍadhiyā
bharamantaṃ mām-andhaṃ parama-kṛpayā pātuṃ uchitam
mad-anyaḥ kō dīnas-tava kṛpaṇa-rakśāti-nipuṇas-
tvad-anyaḥ kō vā mē tri-jagati śaraṇyaḥ paśu-patē 13

prabhus-tvaṃ dīnānāṃ khalu parama-bandhuḥ paśu-patē
pramukhyō(a)haṃ tēśām-api kim-uta bandhutvam-anayōḥ
tvayaiva kśantavyāḥ śiva mad-aparādhāś-cha sakalāḥ
prayatnāt-kartavyaṃ mad-avanam-iyaṃ bandhu-saraṇiḥ 14

upēkśā nō chēt kiṃ na harasi bhavad-dhyāna-vimukhāṃ
durāśā-bhūyiśṭhāṃ vidhi-lipim-aśaktō yadi bhavān
śiras-tad-vadidhātraṃ na nakhalu suvṛttaṃ paśu-patē
kathaṃ vā nir-yatnaṃ kara-nakha-mukhēnaiva lulitaṃ 15

virinchir-dīrghāyur-bhavatu bhavatā tat-para-śiraś-
chatuśkaṃ saṃrakśyaṃ sa khalu bhuvi dainyaṃ likhitavān
vichāraḥ kō vā māṃ viśada-kṛpayā pāti śiva tē
kaṭākśa-vyāpāraḥ svayam-api cha dīnāvana-paraḥ 16

phalād-vā puṇyānāṃ mayi karuṇayā vā tvayi vibhō
prasannē(a)pi svāmin bhavad-amala-pādābja-yugalam
kathaṃ paśyēyaṃ māṃ sthagayati namaḥ-sambhrama-juśāṃ
nilimpānāṃ śrēṇir-nija-kanaka-māṇikya-makuṭaiḥ 17

tvam-ēkō lōkānāṃ parama-phaladō divya-padavīṃ
vahantas-tvanmūlāṃ punar-api bhajantē hari-mukhāḥ
kiyad-vā dākśiṇyaṃ tava śiva madāśā cha kiyatī
kadā vā mad-rakśāṃ vahasi karuṇā-pūrita-dṛśā 18

durāśā-bhūyiśṭhē duradhipa-gṛha-dvāra-ghaṭakē
durantē saṃsārē durita-nilayē duḥkha janakē
madāyāsaṃ kiṃ na vyapanayasi kasyōpakṛtayē
vadēyaṃ prītiś-chēt tava śiva kṛtārthāḥ khalu vayaṃ 19

sadā mōhāṭavyāṃ charati yuvatīnāṃ kucha-girau
naṭaty-āśā-śākhās-vaṭati jhaṭiti svairam-abhitaḥ
kapālin bhikśō mē hṛdaya-kapim-atyanta-chapalaṃ
dṛḍhaṃ bhaktyā baddhvā śiva bhavad-adhīnaṃ kuru vibhō 20

dhṛti-stambhādhāraṃ dṛḍha-guṇa nibaddhāṃ sagamanāṃ
vichitrāṃ padmāḍhyāṃ prati-divasa-sanmārga-ghaṭitām
smarārē machchētaḥ-sphuṭa-paṭa-kuṭīṃ prāpya viśadāṃ
jaya svāmin śaktyā saha śiva gaṇaiḥ-sēvita vibhō 21

pralōbhādyair-arthāharaṇa-para-tantrō dhani-gṛhē
pravēśōdyuktaḥ-san bhramati bahudhā taskara-patē
imaṃ chētaś-chōraṃ katham-iha sahē śankara vibhō
tavādhīnaṃ kṛtvā mayi niraparādhē kuru kṛpāṃ 22

karōmi tvat-pūjāṃ sapadi sukhadō mē bhava vibhō
vidhitvaṃ viśṇutvaṃ diśasi khalu tasyāḥ phalam-iti
punaścha tvāṃ draśṭuṃ divi bhuvi vahan pakśi-mṛgatām-
adṛśṭvā tat-khēdaṃ katham-iha sahē śankara vibhō 23

kadā vā kailāsē kanaka-maṇi-saudhē saha-gaṇair-
vasan śambhōr-agrē sphuṭa-ghaṭita-mūrdhānjali-puṭaḥ
vibhō sāmba svāmin parama-śiva pāhīti nigadan
vidhātṛṛṇāṃ kalpān kśaṇam-iva vinēśyāmi sukhataḥ 24

stavair-brahmādīnāṃ jaya-jaya-vachōbhir-niyamānāṃ
gaṇānāṃ kēlībhir-madakala-mahōkśasya kakudi
sthitaṃ nīla-grīvaṃ tri-nayanaṃ-umāśliśṭa-vapuśaṃ
kadā tvāṃ paśyēyaṃ kara-dhṛta-mṛgaṃ khaṇḍa-paraśuṃ 25

kadā vā tvāṃ dṛśṭvā giriśa tava bhavyānghri-yugalaṃ
gṛhītvā hastābhyāṃ śirasi nayanē vakśasi vahan
samāśliśyāghrāya sphuṭa-jalaja-gandhān parimalān-
alabhyāṃ brahmādyair-mudam-anubhaviśyāmi hṛdayē 26

karasthē hēmādrau giriśa nikaṭasthē dhana-patau
gṛhasthē svarbhūjā(a)mara-surabhi-chintāmaṇi-gaṇē
śirasthē śītāṃśau charaṇa-yugalasthē(a)khila śubhē
kam-arthaṃ dāsyē(a)haṃ bhavatu bhavad-arthaṃ mama manaḥ 27

sārūpyaṃ tava pūjanē śiva mahā-dēvēti saṅkīrtanē
sāmīpyaṃ śiva bhakti-dhurya-janatā-sāṅgatya-sambhāśaṇē
sālōkyaṃ cha charācharātmaka-tanu-dhyānē bhavānī-patē
sāyujyaṃ mama siddhim-atra bhavati svāmin kṛtārthōsmyahaṃ 28

tvat-pādāmbujam-archayāmi paramaṃ tvāṃ chintayāmi-anvahaṃ
tvām-īśaṃ śaraṇaṃ vrajāmi vachasā tvām-ēva yāchē vibhō
vīkśāṃ mē diśa chākśuśīṃ sa-karuṇāṃ divyaiś-chiraṃ prārthitāṃ
śambhō lōka-gurō madīya-manasaḥ saukhyōpadēśaṃ kuru 29

vastrōd-dhūta vidhau sahasra-karatā puśpārchanē viśṇutā
gandhē gandha-vahātmatā(a)nna-pachanē bahir-mukhādhyakśatā
pātrē kānchana-garbhatāsti mayi chēd bālēndu chūḍā-maṇē
śuśrūśāṃ karavāṇi tē paśu-patē svāmin tri-lōkī-gurō 30

nālaṃ vā paramōpakārakam-idaṃ tvēkaṃ paśūnāṃ patē
paśyan kukśi-gatān charāchara-gaṇān bāhyasthitān rakśitum
sarvāmartya-palāyanauśadham-ati-jvālā-karaṃ bhī-karaṃ
nikśiptaṃ garalaṃ galē na galitaṃ nōdgīrṇam-ēva-tvayā 31

jvālōgraḥ sakalāmarāti-bhayadaḥ kśvēlaḥ kathaṃ vā tvayā
dṛśṭaḥ kiṃ cha karē dhṛtaḥ kara-talē kiṃ pakva-jambū-phalam
jihvāyāṃ nihitaścha siddha-ghuṭikā vā kaṇṭha-dēśē bhṛtaḥ
kiṃ tē nīla-maṇir-vibhūśaṇam-ayaṃ śambhō mahātman vada 32

nālaṃ vā sakṛd-ēva dēva bhavataḥ sēvā natir-vā nutiḥ
pūjā vā smaraṇaṃ kathā-śravaṇam-api-ālōkanaṃ mādṛśām
svāminn-asthira-dēvatānusaraṇāyāsēna kiṃ labhyatē
kā vā muktir-itaḥ kutō bhavati chēt kiṃ prārthanīyaṃ tadā 33

kiṃ brūmas-tava sāhasaṃ paśu-patē kasyāsti śambhō bhavad-
dhairyaṃ chēdṛśam-ātmanaḥ-sthitir-iyaṃ chānyaiḥ kathaṃ labhyatē
bhraśyad-dēva-gaṇaṃ trasan-muni-gaṇaṃ naśyat-prapanchaṃ layaṃ
paśyan-nirbhaya ēka ēva viharati-ānanda-sāndrō bhavān 34

yōga-kśēma-dhuraṃ-dharasya sakalaḥ-śrēyaḥ pradōdyōginō
dṛśṭādṛśṭa-matōpadēśa-kṛtinō bāhyāntara-vyāpinaḥ
sarvajnasya dayā-karasya bhavataḥ kiṃ vēditavyaṃ mayā
śambhō tvaṃ paramāntaraṅga iti mē chittē smarāmi-anvahaṃ 35

bhaktō bhakti-guṇāvṛtē mud-amṛtā-pūrṇē prasannē manaḥ
kumbhē sāmba tavānghri-pallava yugaṃ saṃsthāpya saṃvit-phalam
sattvaṃ mantram-udīrayan-nija śarīrāgāra śuddhiṃ vahan
puṇyāhaṃ prakaṭī karōmi ruchiraṃ kalyāṇam-āpādayan 36

āmnāyāmbudhim-ādarēṇa sumanaḥ-sanghāḥ-samudyan-manō
manthānaṃ dṛḍha bhakti-rajju-sahitaṃ kṛtvā mathitvā tataḥ
sōmaṃ kalpa-taruṃ su-parva-surabhiṃ chintā-maṇiṃ dhīmatāṃ
nityānanda-sudhāṃ nirantara-ramā-saubhāgyam-ātanvatē 37

prāk-puṇyāchala-mārga-darśita-sudhā-mūrtiḥ prasannaḥ-śivaḥ
sōmaḥ-sad-guṇa-sēvitō mṛga-dharaḥ pūrṇās-tamō-mōchakaḥ
chētaḥ puśkara-lakśitō bhavati chēd-ānanda-pāthō-nidhiḥ
prāgalbhyēna vijṛmbhatē sumanasāṃ vṛttis-tadā jāyatē 38

dharmō mē chatur-anghrikaḥ sucharitaḥ pāpaṃ vināśaṃ gataṃ
kāma-krōdha-madādayō vigalitāḥ kālāḥ sukhāviśkṛtāḥ
jnānānanda-mahauśadhiḥ suphalitā kaivalya nāthē sadā
mānyē mānasa-puṇḍarīka-nagarē rājāvataṃsē sthitē 39

dhī-yantrēṇa vachō-ghaṭēna kavitā-kulyōpakulyākramair-
ānītaiścha sadāśivasya charitāmbhō-rāśi-divyāmṛtaiḥ
hṛt-kēdāra-yutāś-cha bhakti-kalamāḥ sāphalyam-ātanvatē
durbhikśān-mama sēvakasya bhagavan viśvēśa bhītiḥ kutaḥ 40

pāpōtpāta-vimōchanāya ruchiraiśvaryāya mṛtyuṃ-jaya
stōtra-dhyāna-nati-pradikśiṇa-saparyālōkanākarṇanē
jihvā-chitta-śirōnghri-hasta-nayana-śrōtrair-ahaṃ prārthitō
mām-ājnāpaya tan-nirūpaya muhur-māmēva mā mē(a)vachaḥ 41

gāmbhīryaṃ parikhā-padaṃ ghana-dhṛtiḥ prākāra-udyad-guṇa
stōmaś-chāpta-balaṃ ghanēndriya-chayō dvārāṇi dēhē sthitaḥ
vidyā-vastu-samṛddhir-iti-akhila-sāmagrī-samētē sadā
durgāti-priya-dēva māmaka-manō-durgē nivāsaṃ kuru 42

mā gachcha tvam-itas-tatō giriśa bhō mayyēva vāsaṃ kuru
svāminn-ādi kirāta māmaka-manaḥ kāntāra-sīmāntarē
vartantē bahuśō mṛgā mada-juśō mātsarya-mōhādayas-
tān hatvā mṛgayā-vinōda ruchitā-lābhaṃ cha samprāpsyasi 43

kara-lagna mṛgaḥ karīndra-bhangō
ghana śārdūla-vikhaṇḍanō(a)sta-jantuḥ
giriśō viśad-ākṛtiś-cha chētaḥ
kuharē pancha mukhōsti mē kutō bhīḥ 44

chandaḥ-śākhi-śikhānvitair-dvija-varaiḥ saṃsēvitē śāśvatē
saukhyāpādini khēda-bhēdini sudhā-sāraiḥ phalair-dīpitē
chētaḥ pakśi-śikhā-maṇē tyaja vṛthā-sanchāram-anyair-alaṃ
nityaṃ śankara-pāda-padma-yugalī-nīḍē vihāraṃ kuru 45

ākīrṇē nakha-rāji-kānti-vibhavair-udyat-sudhā-vaibhavair-
ādhautēpi cha padma-rāga-lalitē haṃsa-vrajair-āśritē
nityaṃ bhakti-vadhū gaṇaiś-cha rahasi svēchchā-vihāraṃ kuru
sthitvā mānasa-rāja-haṃsa girijā nāthānghri-saudhāntarē 46

śambhu-dhyāna-vasanta-sangini hṛdārāmē(a)gha-jīrṇachchadāḥ
srastā bhakti latāchchaṭā vilasitāḥ puṇya-pravāla-śritāḥ
dīpyantē guṇa-kōrakā japa-vachaḥ puśpāṇi sad-vāsanā
jnānānanda-sudhā-maranda-laharī saṃvit-phalābhyunnatiḥ 47

nityānanda-rasālayaṃ sura-muni-svāntāmbujātāśrayaṃ
svachchaṃ sad-dvija-sēvitaṃ kaluśa-hṛt-sad-vāsanāviśkṛtam
śambhu-dhyāna-sarōvaraṃ vraja manō-haṃsāvataṃsa sthiraṃ
kiṃ kśudrāśraya-palvala-bhramaṇa-sañjāta-śramaṃ prāpsyasi 48

ānandāmṛta-pūritā hara-padāmbhōjālavālōdyatā
sthairyōpaghnam-upētya bhakti latikā śākhōpaśākhānvitā
uchchair-mānasa-kāyamāna-paṭalīm-ākramya niś-kalmaśā
nityābhīśṭa-phala-pradā bhavatu mē sat-karma-saṃvardhitā 49

sandhyārambha-vijṛmbhitaṃ śruti-śira-sthānāntar-ādhiśṭhitaṃ
sa-prēma bhramarābhirāmam-asakṛt sad-vāsanā-śōbhitam
bhōgīndrābharaṇaṃ samasta-sumanaḥ-pūjyaṃ guṇāviśkṛtaṃ
sēvē śrī-giri-mallikārjuna-mahā-lingaṃ śivālingitaṃ 50

bhṛngīchchā-naṭanōtkaṭaḥ kari-mada-grāhī sphuran-mādhava-
āhlādō nāda-yutō mahāsita-vapuḥ panchēśuṇā chādṛtaḥ
sat-pakśaḥ sumanō-vanēśu sa punaḥ sākśān-madīyē manō
rājīvē bhramarādhipō viharatāṃ śrī śaila-vāsī vibhuḥ 51

kāruṇyāmṛta-varśiṇaṃ ghana-vipad-grīśmachchidā-karmaṭhaṃ
vidyā-sasya-phalōdayāya sumanaḥ-saṃsēvyam-ichchākṛtim
nṛtyad-bhakta-mayūram-adri-nilayaṃ chanchaj-jaṭā-maṇḍalaṃ
śambhō vānchati nīla-kandhara-sadā tvāṃ mē manaś-chātakaḥ 52

ākāśēna śikhī samasta phaṇināṃ nētrā kalāpī natā-
(a)nugrāhi-praṇavōpadēśa-ninadaiḥ kēkīti yō gīyatē
śyāmāṃ śaila-samudbhavāṃ ghana-ruchiṃ dṛśṭvā naṭantaṃ mudā
vēdāntōpavanē vihāra-rasikaṃ taṃ nīla-kaṇṭhaṃ bhajē 53

sandhyā gharma-dinātyayō hari-karāghāta-prabhūtānaka-
dhvānō vārida garjitaṃ diviśadāṃ dṛśṭichchaṭā chanchalā
bhaktānāṃ paritōśa bāśpa vitatir-vṛśṭir-mayūrī śivā
yasminn-ujjvala-tāṇḍavaṃ vijayatē taṃ nīla-kaṇṭhaṃ bhajē 54

ādyāyāmita-tējasē-śruti-padair-vēdyāya sādhyāya tē
vidyānanda-mayātmanē tri-jagataḥ-saṃrakśaṇōdyōginē
dhyēyāyākhila-yōgibhiḥ-sura-gaṇair-gēyāya māyāvinē
samyak tāṇḍava-sambhramāya jaṭinē sēyaṃ natiḥ-śambhavē 55

nityāya tri-guṇātmanē pura-jitē kātyāyanī-śrēyasē
satyāyādi kuṭumbinē muni-manaḥ pratyakśa-chin-mūrtayē
māyā-sṛśṭa-jagat-trayāya sakala-āmnāyānta-sanchāriṇē
sāyaṃ tāṇḍava-sambhramāya jaṭinē sēyaṃ natiḥ-śambhavē 56

nityaṃ svōdara-pōśaṇāya sakalān-uddiśya vittāśayā
vyarthaṃ paryaṭanaṃ karōmi bhavataḥ-sēvāṃ na jānē vibhō
maj-janmāntara-puṇya-pāka-balatas-tvaṃ śarva sarvāntaras-
tiśṭhasyēva hi tēna vā paśu-patē tē rakśaṇīyō(a)smyahaṃ 57

ēkō vārija-bāndhavaḥ kśiti-nabhō vyāptaṃ tamō-maṇḍalaṃ
bhitvā lōchana-gōcharōpi bhavati tvaṃ kōṭi-sūrya-prabhaḥ
vēdyaḥ kiṃ na bhavasyahō ghana-taraṃ kīdṛngbhavēn-mattamas-
tat-sarvaṃ vyapanīya mē paśu-patē sākśāt prasannō bhava 58

haṃsaḥ padma-vanaṃ samichchati yathā nīlāmbudaṃ chātakaḥ
kōkaḥ kōka-nada-priyaṃ prati-dinaṃ chandraṃ chakōras-tathā
chētō vānchati māmakaṃ paśu-patē chin-mārga mṛgyaṃ vibhō
gaurī nātha bhavat-padābja-yugalaṃ kaivalya-saukhya-pradaṃ 59

rōdhas-tōyahṛtaḥ śramēṇa-pathikaś-chāyāṃ tarōr-vṛśṭitaḥ
bhītaḥ svastha gṛhaṃ gṛhastham-atithir-dīnaḥ prabhaṃ dhārmikam
dīpaṃ santamasākulaś-cha śikhinaṃ śītāvṛtas-tvaṃ tathā
chētaḥ-sarva-bhayāpahaṃ-vraja sukhaṃ śambhōḥ padāmbhōruhaṃ 60

ankōlaṃ nija bīja santatir-ayaskāntōpalaṃ sūchikā
sādhvī naija vibhuṃ latā kśiti-ruhaṃ sindhuh-sarid-vallabham
prāpnōtīha yathā tathā paśu-patēḥ pādāravinda-dvayaṃ
chētōvṛttir-upētya tiśṭhati sadā sā bhaktir-iti-uchyatē 61

ānandāśrubhir-ātanōti pulakaṃ nairmalyataś-chādanaṃ
vāchā śankha mukhē sthitaiś-cha jaṭharā-pūrtiṃ charitrāmṛtaiḥ
rudrākśair-bhasitēna dēva vapuśō rakśāṃ bhavad-bhāvanā-
paryankē vinivēśya bhakti jananī bhaktārbhakaṃ rakśati 62

mārgā-vartita pādukā paśu-patēr-aṅgasya kūrchāyatē
gaṇḍūśāmbu-niśēchanaṃ pura-ripōr-divyābhiśēkāyatē
kinchid-bhakśita-māṃsa-śēśa-kabalaṃ navyōpahārāyatē
bhaktiḥ kiṃ na karōti-ahō vana-charō bhaktāvatamsāyatē 63

vakśastāḍanam-antakasya kaṭhināpasmāra sammardanaṃ
bhū-bhṛt-paryaṭanaṃ namat-sura-śiraḥ-kōṭīra sangharśaṇam
karmēdaṃ mṛdulasya tāvaka-pada-dvandvasya gaurī-patē
machchētō-maṇi-pādukā-viharaṇaṃ śambhō sadāngī-kuru 64

vakśas-tāḍana śankayā vichalitō vaivasvatō nirjarāḥ
kōṭīrōjjvala-ratna-dīpa-kalikā-nīrājanaṃ kurvatē
dṛśṭvā mukti-vadhūs-tanōti nibhṛtāślēśaṃ bhavānī-patē
yach-chētas-tava pāda-padma-bhajanaṃ tasyēha kiṃ dur-labhaṃ 65

krīḍārthaṃ sṛjasi prapancham-akhilaṃ krīḍā-mṛgās-tē janāḥ
yat-karmācharitaṃ mayā cha bhavataḥ prītyai bhavatyēva tat
śambhō svasya kutūhalasya karaṇaṃ machchēśṭitaṃ niśchitaṃ
tasmān-māmaka rakśaṇaṃ paśu-patē kartavyam-ēva tvayā 66

bahu-vidha-paritōśa-bāśpa-pūra-
sphuṭa-pulakānkita-chāru-bhōga-bhūmim
chira-pada-phala-kānkśi-sēvyamānāṃ
parama sadāśiva-bhāvanāṃ prapadyē 67

amita-mudamṛtaṃ muhur-duhantīṃ
vimala-bhavat-pada-gōśṭham-āvasantīm
sadaya paśu-patē supuṇya-pākāṃ
mama paripālaya bhakti dhēnum-ēkāṃ 68

jaḍatā paśutā kalankitā
kuṭila-charatvaṃ cha nāsti mayi dēva
asti yadi rāja-maulē
bhavad-ābharaṇasya nāsmi kiṃ pātraṃ 69

arahasi rahasi svatantra-buddhyā
vari-vasituṃ sulabhaḥ prasanna-mūrtiḥ
agaṇita phala-dāyakaḥ prabhur-mē
jagad-adhikō hṛdi rāja-śēkharōsti 70

ārūḍha-bhakti-guṇa-kunchita-bhāva-chāpa-
yuktaiḥ-śiva-smaraṇa-bāṇa-gaṇair-amōghaiḥ
nirjitya kilbiśa-ripūn vijayī sudhīndraḥ-
sānandam-āvahati susthira-rāja-lakśmīṃ 71

dhyānānjanēna samavēkśya tamaḥ-pradēśaṃ
bhitvā mahā-balibhir-īśvara nāma-mantraiḥ
divyāśritaṃ bhujaga-bhūśaṇam-udvahanti
yē pāda-padmam-iha tē śiva tē kṛtārthāḥ 72

bhū-dāratām-udavahad-yad-apēkśayā śrī-
bhū-dāra ēva kimataḥ sumatē labhasva
kēdāram-ākalita mukti mahauśadhīnāṃ
pādāravinda bhajanaṃ paramēśvarasya 73

āśā-pāśa-klēśa-dur-vāsanādi-
bhēdōdyuktair-divya-gandhair-amandaiḥ
āśā-śāṭīkasya pādāravindaṃ
chētaḥ-pēṭīṃ vāsitāṃ mē tanōtu 74

kalyāṇinaṃ sarasa-chitra-gatiṃ savēgaṃ
sarvēngitajnam-anaghaṃ dhruva-lakśaṇāḍhyam
chētas-turangam-adhiruhya chara smarārē
nētaḥ-samasta jagatāṃ vṛśabhādhirūḍha 75

bhaktir-mahēśa-pada-puśkaram-āvasantī
kādambinīva kurutē paritōśa-varśam
sampūritō bhavati yasya manas-taṭākas-
taj-janma-sasyam-akhilaṃ saphalaṃ cha nānyat 76

buddhiḥ-sthirā bhavitum-īśvara-pāda-padma
saktā vadhūr-virahiṇīva sadā smarantī
sad-bhāvanā-smaraṇa-darśana-kīrtanādi
sammōhitēva śiva-mantra-japēna vintē 77

sad-upachāra-vidhiśu-anu-bōdhitāṃ
savinayāṃ suhṛdaṃ sadupāśritām
mama samuddhara buddhim-imāṃ prabhō
vara-guṇēna navōḍha-vadhūm-iva 78

nityaṃ yōgi-manah-sarōja-dala-sanchāra-kśamas-tvat-kramaḥ-
śambhō tēna kathaṃ kaṭhōra-yama-rāḍ-vakśaḥ-kavāṭa-kśatiḥ
atyantaṃ mṛdulaṃ tvad-anghri-yugalaṃ hā mē manaś-chintayati-
ētal-lōchana-gōcharaṃ kuru vibhō hastēna saṃvāhayē 79

ēśyatyēśa janiṃ manō(a)sya kaṭhinaṃ tasmin-naṭānīti mad-
rakśāyai giri sīmni kōmala-pada-nyāsaḥ purābhyāsitaḥ
nō-chēd-divya-gṛhāntarēśu sumanas-talpēśu vēdyādiśu
prāyaḥ-satsu śilā-talēśu naṭanaṃ śambhō kimarthaṃ tava 80

kanchit-kālam-umā-mahēśa bhavataḥ pādāravindārchanaiḥ
kanchid-dhyāna-samādhibhiś-cha natibhiḥ kanchit kathākarṇanaiḥ
kanchit kanchid-avēkśaṇaiś-cha nutibhiḥ kanchid-daśām-īdṛśīṃ
yaḥ prāpnōti mudā tvad-arpita manā jīvan sa muktaḥ khalu 81

bāṇatvaṃ vṛśabhatvam-ardha-vapuśā bhāryātvam-āryā-patē
ghōṇitvaṃ sakhitā mṛdanga vahatā chētyādi rūpaṃ dadhau
tvat-pādē nayanārpaṇaṃ cha kṛtavān tvad-dēha bhāgō hariḥ
pūjyāt-pūjya-taraḥ-sa ēva hi na chēt kō vā tadanyō(a)dhikaḥ 82

janana-mṛti-yutānāṃ sēvayā dēvatānāṃ
na bhavati sukha-lēśaḥ saṃśayō nāsti tatra
ajanim-amṛta rūpaṃ sāmbam-īśaṃ bhajantē
ya iha parama saukhyaṃ tē hi dhanyā labhantē 83

śiva tava paricharyā sannidhānāya gauryā
bhava mama guṇa-dhuryāṃ buddhi-kanyāṃ pradāsyē
sakala-bhuvana-bandhō sachchid-ānanda-sindhō
sadaya hṛdaya-gēhē sarvadā saṃvasa tvaṃ 84

jaladhi mathana dakśō naiva pātāla bhēdī
na cha vana mṛgayāyāṃ naiva lubdhaḥ pravīṇaḥ
aśana-kusuma-bhūśā-vastra-mukhyāṃ saparyāṃ
kathaya katham-ahaṃ tē kalpayānīndu-maulē 85

pūjā-dravya-samṛddhayō virachitāḥ pūjāṃ kathaṃ kurmahē
pakśitvaṃ na cha vā kīṭitvam-api na prāptaṃ mayā dur-labham
jānē mastakam-anghri-pallavam-umā-jānē na tē(a)haṃ vibhō
na jnātaṃ hi pitāmahēna hariṇā tattvēna tad-rūpiṇā 86

aśanaṃ garalaṃ phaṇī kalāpō
vasanaṃ charma cha vāhanaṃ mahōkśaḥ
mama dāsyasi kiṃ kim-asti śambhō
tava pādāmbuja-bhaktim-ēva dēhi 87

yadā kṛtāmbhō-nidhi-sētu-bandhanaḥ
karastha-lādhaḥ-kṛta-parvatādhipaḥ
bhavāni tē langhita-padma-sambhavas-
tadā śivārchā-stava bhāvana-kśamaḥ 88

natibhir-nutibhis-tvam-īśa pūjā
vidhibhir-dhyāna-samādhibhir-na tuśṭaḥ
dhanuśā musalēna chāśmabhir-vā
vada tē prīti-karaṃ tathā karōmi 89

vachasā charitaṃ vadāmi śambhōr-
aham-udyōga vidhāsu tē(a)prasaktaḥ
manasākṛtim-īśvarasya sēvē
śirasā chaiva sadāśivaṃ namāmi 90

ādyā(a)vidyā hṛd-gatā nirgatāsīt-
vidyā hṛdyā hṛd-gatā tvat-prasādāt
sēvē nityaṃ śrī-karaṃ tvat-padābjaṃ
bhāvē muktēr-bhājanaṃ rāja-maulē 91

dūrīkṛtāni duritāni durakśarāṇi
daur-bhāgya-duḥkha-durahaṅkṛti-dur-vachāṃsi
sāraṃ tvadīya charitaṃ nitarāṃ pibantaṃ
gaurīśa mām-iha samuddhara sat-kaṭākśaiḥ 92

sōma kalā-dhara-maulau
kōmala ghana-kandharē mahā-mahasi
svāmini girijā nāthē
māmaka hṛdayaṃ nirantaraṃ ramatāṃ 93

sā rasanā tē nayanē
tāvēva karau sa ēva kṛta-kṛtyaḥ
yā yē yau yō bhargaṃ
vadatīkśētē sadārchataḥ smarati 94

ati mṛdulau mama charaṇau-
ati kaṭhinaṃ tē manō bhavānīśa
iti vichikitsāṃ santyaja
śiva katham-āsīd-girau tathā pravēśaḥ 95

dhaiyānkuśēna nibhṛtaṃ
rabhasād-ākṛśya bhakti-śṛnkhalayā
pura-hara charaṇālānē
hṛdaya-madēbhaṃ badhāna chid-yantraiḥ 96

pracharatyabhitaḥ pragalbha-vṛttyā
madavān-ēśa manaḥ-karī garīyān
parigṛhya nayēna bhakti-rajjvā
parama sthāṇu-padaṃ dṛḍhaṃ nayāmuṃ 97

sarvālankāra-yuktāṃ sarala-pada-yutāṃ sādhu-vṛttāṃ suvarṇāṃ
sadbhiḥ-samstūya-mānāṃ sarasa guṇa-yutāṃ lakśitāṃ lakśaṇāḍhyām
udyad-bhūśā-viśēśām-upagata-vinayāṃ dyōta-mānārtha-rēkhāṃ
kalyāṇīṃ dēva gaurī-priya mama kavitā-kanyakāṃ tvaṃ gṛhāṇa 98

idaṃ tē yuktaṃ vā parama-śiva kāruṇya jaladhē
gatau tiryag-rūpaṃ tava pada-śirō-darśana-dhiyā
hari-brahmāṇau tau divi bhuvi charantau śrama-yutau
kathaṃ śambhō svāmin kathaya mama vēdyōsi purataḥ 99

stōtrēṇālam-ahaṃ pravachmi na mṛśā dēvā virinchādayaḥ
stutyānāṃ gaṇanā-prasanga-samayē tvām-agragaṇyaṃ viduḥ
māhātmyāgra-vichāraṇa-prakaraṇē dhānā-tuśastōmavad-
dhūtās-tvāṃ vidur-uttamōttama phalaṃ śambhō bhavat-sēvakāḥ 100

ஶிவானந்த3 லஹரி

கலாப்4யாஂ சூடா3லங்க்ருத-ஶஶி கலாப்4யாஂ நிஜ தப:-
ப2லாப்4யாம் ப4க்தேஶு ப்ரகடித-ப2லாப்4யாம் ப4வது மே ।
ஶிவாப்4யாம்-அஸ்தோக-த்ரிபு4வன ஶிவாப்4யாஂ ஹ்ருதி3 புனர்-
ப4வாப்4யாஂ ஆனந்த3 ஸ்பு2ர-த3னுப4வாப்4யாஂ நதிரியம் ॥ 1 ॥

க3லன்தீ ஶம்போ4 த்வச்-சரித-ஸரித: கில்பி3ஶ-ரஜோ
த3லன்தீ தீ4குல்யா-ஸரணிஶு பதன்தீ விஜயதாம்
தி3ஶன்தீ ஸம்ஸார-ப்4ரமண-பரிதாப-உபஶமனம்
வஸன்தீ மச்-சேதோ-ஹ்ருத3பு4வி ஶிவானந்த-3லஹரீ 2

த்ரயீ-வேத்3யஂ ஹ்ருத்3யஂ த்ரி-புர-ஹரஂ ஆத்3யஂ த்ரி-னயனம்
ஜடா-பா4ரோதா3ரஂ சலத்3-உரக-3ஹாரஂ ம்ருக3 த4ரம்
மஹா-தே3வம் தே3வஂ மயி ஸத3ய-பா4வஂ பஶு-பதிம்
சித்3-ஆலம்பஂ3 ஸாம்பஂ3 ஶிவம்-அதி-விட3ம்பஂ3 ஹ்ருதி3 பஜ4ே 3

ஸஹஸ்ரஂ வர்தன்தே ஜக3தி விபு3தா4: க்ஶுத்3ர-ப2லதா3
ந மன்யே ஸ்வப்னே வா தத்3-அனுஸரணஂ தத்-க்ருத-ப2லம்
ஹரி-ப்3ரஹ்மாதீ3னாம்-அபி நிகட-பா4ஜாம்-அஸுலப4ம்
சிரஂ யாசே ஶம்போ4 ஶிவ தவ பதா3ம்போ4ஜ-பஜ4னஂ 4

ஸ்ம்ருதௌ ஶாஸ்த்ரே வைத்3யே ஶகுன-கவிதா-கா3ன-ப2ணிதௌ
புராணே மன்த்ரே வா ஸ்துதி-னடன-ஹாஸ்யேஶு-அசதுர:
கதஂ2 ராஜ்னாஂ ப்ரீதிர்-ப4வதி மயி கோ(அ)ஹஂ பஶு-பதே
பஶுஂ மாஂ ஸர்வஜ்ன ப்ரதி2த-க்ருபயா பாலய விபோ4 5

க4டோ வா ம்ருத்-பிண்டோ3-அபி-அணுர்-அபி ச தூ4மோ-அக்3னிர்-அசல:
படோ வா தன்துர்-வா பரிஹரதி கிம் கோ4ர-ஶமனம்
வ்ருதா2 கண்ட-2க்ஶோபஂ4 வஹஸி தரஸா தர்க-வசஸா
பதா3ம்போ4ஜஂ ஶம்போ4ர்-பஜ4 பரம-ஸௌக்2யஂ வ்ரஜ ஸுதீ4: 6

மனஸ்-தே பாதா3ப்3ஜே நிவஸது வச: ஸ்தோத்ர-ப2ணிதௌ
கரௌ ச-அப்4யர்சாயாஂ ஶ்ருதிர்-அபி கதா2கர்ணன-விதௌ4
தவ த்4யானே பு3த்3தி4ர்-னயன-யுக3லஂ மூர்தி-விப4வே
பர-க்3ரன்தா2ன் கைர்-வா பரம-ஶிவ ஜானே பரம்-அத: 7

யதா2 பு3த்3தி4:-ஶுக்தௌ ரஜதஂ இதி காசாஶ்மனி மணிர்-
ஜலே பைஶ்டே க்ஶீரம் ப4வதி ம்ருக-3த்ருஶ்ணாஸு ஸலிலம்
ததா2 தே3வ-ப்4ரான்த்யா பஜ4தி ப4வத்3-அன்யஂ ஜட3 ஜனோ
மஹா-தே3வேஶஂ த்வாஂ மனஸி ச ந மத்வா பஶு-பதே 8

க3பீ4ரே காஸாரே விஶதி விஜனே கோ4ர-விபினே
விஶாலே ஶைலே ச ப்4ரமதி குஸுமார்தஂ2 ஜட-3மதி:
ஸமர்ப்யைகஂ சேத:-ஸரஸிஜஂ உமா நாத2 ப4வதே
ஸுகே2ன-அவஸ்தா2துஂ ஜன இஹ ந ஜானாதி கிம்-அஹோ 9

நரத்வம் தே3வத்வஂ நக-3வன-ம்ருக3த்வஂ மஶகதா
பஶுத்வஂ கீடத்வம் ப4வது விஹக3த்வாதி3-ஜனநம்
ஸதா3 த்வத்-பாதா3ப்3ஜ-ஸ்மரண-பரமானந்த-3லஹரீ
விஹாராஸக்தஂ சேத்3-ஹ்ருத3யம்-இஹ கிஂ தேன வபுஶா 1௦

வடுர்வா கே3ஹீ வா யதிர்-அபி ஜடீ வா ததி3தரோ
நரோ வா ய: கஶ்சித்3-ப4வது ப4வ கிஂ தேன ப4வதி
யதீ3யஂ ஹ்ருத்-பத்3மஂ யதி3 ப4வத்3-அதீ4னஂ பஶு-பதே
ததீ3யஸ்-த்வஂ ஶம்போ4 ப4வஸி ப4வ பா4ரஂ ச வஹஸி 11

கு3ஹாயாம் கே3ஹே வா ப3ஹிர்-அபி வனே வா(அ)த்3ரி-ஶிக2ரே
ஜலே வா வஹ்னௌ வா வஸது வஸதே: கிஂ வத3 ப2லம்
ஸதா3 யஸ்யைவான்த:கரணம்-அபி ஶம்போ3 தவ பதே3
ஸ்தி2தஂ செத்3-யோகோ3(அ)ஸௌ ஸ ச பரம-யோகீ3 ஸ ச ஸுகீ2 12

அஸாரே ஸம்ஸாரே நிஜ-பஜ4ன-தூ3ரே ஜட3தி4யா
ப4ரமன்தஂ மாம்-அன்தஂ4 பரம-க்ருபயா பாதுஂ உசிதம்
மத்3-அன்ய: கோ தீ3னஸ்-தவ க்ருபண-ரக்ஶாதி-னிபுணஸ்-
த்வத்3-அன்ய: கோ வா மே த்ரி-ஜக3தி ஶரண்ய: பஶு-பதே 13

ப்ரபு4ஸ்-த்வம் தீ3னானாம் க2லு பரம-ப3ன்து4: பஶு-பதே
ப்ரமுக்2யோ(அ)ஹஂ தேஶாம்-அபி கிம்-உத ப3ன்து4த்வம்-அனயோ:
த்வயைவ க்ஶன்தவ்யா: ஶிவ மத்3-அபராதா4S-ச ஸகலா:
ப்ரயத்னாத்-கர்தவ்யஂ மத்3-அவனம்-இயம் ப3ன்து4-ஸரணி: 14

உபேக்ஶா நோ சேத் கிஂ ந ஹரஸி ப4வத்3-த்4யான-விமுகா2ம்
து3ராஶா-பூ4யிஶ்டா2ஂ விதி4-லிபிம்-அஶக்தோ யதி3 ப4வான்
ஶிரஸ்-தத்3-வதி3தா4த்ரஂ ந நக2லு ஸுவ்ருத்தஂ பஶு-பதே
கதஂ2 வா நிர்-யத்னஂ கர-னக-2முகே2னைவ லுலிதஂ 15

விரின்சிர்-தீ3ர்கா4யுர்-ப4வது ப4வதா தத்-பர-ஶிரS-
சதுஶ்கஂ ஸம்ரக்ஶ்யஂ ஸ க2லு பு4வி தை3ன்யஂ லிகி2தவான்
விசார: கோ வா மாஂ விஶத-3க்ருபயா பாதி ஶிவ தே
கடாக்ஶ-வ்யாபார: ஸ்வயம்-அபி ச தீ3னாவன-பர: 16

ப2லாத்3-வா புண்யானாஂ மயி கருணயா வா த்வயி விபோ4
ப்ரஸன்னே(அ)பி ஸ்வாமின் ப4வத்3-அமல-பாதா3ப்3ஜ-யுக3லம்
கதஂ2 பஶ்யேயஂ மாஂ ஸ்த2க3யதி நம:-ஸம்ப்4ரம-ஜுஶாம்
நிலிம்பானாஂ ஶ்ரேணிர்-னிஜ-கனக-மாணிக்ய-மகுடை: 17

த்வம்-ஏகோ லோகானாஂ பரம-ப2லதோ3 தி3வ்ய-பத3வீம்
வஹன்தஸ்-த்வன்மூலாஂ புனர்-அபி பஜ4ன்தே ஹரி-முகா2:
கியத்3-வா தா3க்ஶிண்யஂ தவ ஶிவ மதா3ஶா ச கியதீ
கதா3 வா மத்3-ரக்ஶாஂ வஹஸி கருணா-பூரித-த்3ருஶா 18

து3ராஶா-பூ4யிஶ்டே2 து3ரதி4ப-க்3ருஹ-த்3வார-க4டகே
து3ரன்தே ஸம்ஸாரே து3ரித-னிலயே து3:க2 ஜனகே
மதா3யாஸஂ கிஂ ந வ்யபனயஸி கஸ்யோபக்ருதயே
வதே3யஂ ப்ரீதிS-சேத் தவ ஶிவ க்ருதார்தா2: க2லு வயஂ 19

ஸதா3 மோஹாடவ்யாஂ சரதி யுவதீனாஂ குச-கி3ரௌ
நடத்ய்-ஆஶா-ஶாகா2ஸ்-வடதி ஜ2டிதி ஸ்வைரம்-அபி4த:
கபாலின் பி4க்ஶோ மே ஹ்ருத3ய-கபிம்-அத்யன்த-சபலம்
த்3ருட4ம் ப4க்த்யா ப3த்3த்4வா ஶிவ ப4வத்3-அதீ4னஂ குரு விபோ4 2௦

த்4ருதி-ஸ்தம்பா4தா4ரம் த்3ருட-4கு3ண நிப3த்3தா4ஂ ஸக3மனாம்
விசித்ராஂ பத்3மாட்4யாஂ ப்ரதி-தி3வஸ-ஸன்மார்க-3க4டிதாம்
ஸ்மராரே மச்சேத:-ஸ்பு2ட-பட-குடீஂ ப்ராப்ய விஶதா3ம்
ஜய ஸ்வாமின் ஶக்த்யா ஸஹ ஶிவ க3ணை:-ஸேவித விபோ4 21

ப்ரலோபா4த்3யைர்-அர்தா2ஹரண-பர-தன்த்ரோ த4னி-க்3ருஹே
ப்ரவேஶோத்3யுக்த:-ஸன் ப்4ரமதி ப3ஹுதா4 தஸ்கர-பதே
இமஂ சேதS-சோரஂ கத2ம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ4
தவாதீ4னஂ க்ருத்வா மயி நிரபராதே4 குரு க்ருபாஂ 22

கரோமி த்வத்-பூஜாஂ ஸபதி3 ஸுக2தோ3 மே ப4வ விபோ4
விதி4த்வஂ விஶ்ணுத்வம் தி3ஶஸி க2லு தஸ்யா: ப2லம்-இதி
புனஶ்ச த்வாம் த்3ரஶ்டும் தி3வி பு4வி வஹன் பக்ஶி-ம்ருக3தாம்-
அத்3ருஶ்ட்வா தத்-கே2தஂ3 கத2ம்-இஹ ஸஹே ஶன்கர விபோ4 23

கதா3 வா கைலாஸே கனக-மணி-ஸௌதே4 ஸஹ-க3ணைர்-
வஸன் ஶம்போ4ர்-அக்3ரே ஸ்பு2ட-க4டித-மூர்தா4ன்ஜலி-புட:
விபோ4 ஸாம்ப3 ஸ்வாமின் பரம-ஶிவ பாஹீதி நிக3த3ன்
விதா4த்ருருணாஂ கல்பான் க்ஶணம்-இவ வினேஶ்யாமி ஸுக2த: 24

ஸ்தவைர்-ப்3ரஹ்மாதீ3னாஂ ஜய-ஜய-வசோபி4ர்-னியமானாம்
க3ணானாஂ கேலீபி4ர்-மத3கல-மஹோக்ஶஸ்ய ககுதி3
ஸ்தி2தஂ நீல-க்3ரீவஂ த்ரி-னயனம்-உமாஶ்லிஶ்ட-வபுஶம்
கதா3 த்வாஂ பஶ்யேயஂ கர-த்4ருத-ம்ருக3ம் க2ண்ட-3பரஶுஂ 25

கதா3 வா த்வாம் த்3ருஶ்ட்வா கி3ரிஶ தவ ப4வ்யான்க்4ரி-யுக3லம்
க்3ருஹீத்வா ஹஸ்தாப்4யாஂ ஶிரஸி நயனே வக்ஶஸி வஹன்
ஸமாஶ்லிஶ்யாக்4ராய ஸ்பு2ட-ஜலஜ-க3ன்தா4ன் பரிமலான்-
அலப்4யாம் ப்3ரஹ்மாத்3யைர்-முத3ம்-அனுப4விஶ்யாமி ஹ்ருத3யே 26

கரஸ்தே2 ஹேமாத்3ரௌ கி3ரிஶ நிகடஸ்தே2 த4ன-பதௌ
க்3ருஹஸ்தே2 ஸ்வர்பூ4ஜா(அ)மர-ஸுரபி4-சின்தாமணி-க3ணே
ஶிரஸ்தே2 ஶீதாம்ஶௌ சரண-யுக3லஸ்தே2(அ)கி2ல ஶுபே4
கம்-அர்த2ம் தா3ஸ்யே(அ)ஹம் ப4வது ப4வத்3-அர்தஂ2 மம மன: 27

ஸாரூப்யஂ தவ பூஜனே ஶிவ மஹா-தே3வேதி ஸங்கீர்தனே
ஸாமீப்யஂ ஶிவ ப4க்தி-து4ர்ய-ஜனதா-ஸாங்க3த்ய-ஸம்பா4ஶணே
ஸாலோக்யஂ ச சராசராத்மக-தனு-த்4யானே ப4வானீ-பதே
ஸாயுஜ்யஂ மம ஸித்3தி4ம்-அத்ர ப4வதி ஸ்வாமின் க்ருதார்தோ2ஸ்ம்யஹஂ 28

த்வத்-பாதா3ம்பு3ஜம்-அர்சயாமி பரமஂ த்வாஂ சின்தயாமி-அன்வஹம்
த்வாம்-ஈஶஂ ஶரணஂ வ்ரஜாமி வசஸா த்வாம்-ஏவ யாசே விபோ4
வீக்ஶாஂ மே தி3ஶ சாக்ஶுஶீஂ ஸ-கருணாம் தி3வ்யைS-சிரஂ ப்ரார்தி2தாம்
ஶம்போ4 லோக-கு3ரோ மதீ3ய-மனஸ: ஸௌக்2யோபதே3ஶஂ குரு 29

வஸ்த்ரோத்3-தூ4த விதௌ4 ஸஹஸ்ர-கரதா புஶ்பார்சனே விஶ்ணுதா
க3ன்தே4 க3ன்த-4வஹாத்மதா(அ)ன்ன-பசனே ப3ஹிர்-முகா2த்4யக்ஶதா
பாத்ரே கான்சன-க3ர்ப4தாஸ்தி மயி சேத்3 பா3லேன்து3 சூடா3-மணே
ஶுஶ்ரூஶாஂ கரவாணி தே பஶு-பதே ஸ்வாமின் த்ரி-லோகீ-கு3ரோ 3௦

நாலஂ வா பரமோபகாரகம்-இதஂ3 த்வேகஂ பஶூனாஂ பதே
பஶ்யன் குக்ஶி-க3தான் சராசர-க3ணான் பா3ஹ்யஸ்தி2தான் ரக்ஶிதும்
ஸர்வாமர்த்ய-பலாயனௌஶத4ம்-அதி-ஜ்வாலா-கரம் பீ4-கரம்
நிக்ஶிப்தம் க3ரலம் க3லே ந க3லிதஂ நோத்3கீ3ர்ணம்-ஏவ-த்வயா 31

ஜ்வாலோக்3ர: ஸகலாமராதி-ப4யத:3 க்ஶ்வேல: கதஂ2 வா த்வயா
த்3ருஶ்ட: கிஂ ச கரே த்4ருத: கர-தலே கிஂ பக்வ-ஜம்பூ3-ப2லம்
ஜிஹ்வாயாஂ நிஹிதஶ்ச ஸித்3த-4கு4டிகா வா கண்ட-2தே3ஶே ப்4ருத:
கிஂ தே நீல-மணிர்-விபூ4ஶணம்-அயஂ ஶம்போ4 மஹாத்மன் வத3 32

நாலஂ வா ஸக்ருத்3-ஏவ தே3வ ப4வத: ஸேவா நதிர்-வா நுதி:
பூஜா வா ஸ்மரணஂ கதா2-ஶ்ரவணம்-அபி-ஆலோகனஂ மாத்3ருஶாம்
ஸ்வாமின்ன்-அஸ்தி2ர-தே3வதானுஸரணாயாஸேன கிஂ லப்4யதே
கா வா முக்திர்-இத: குதோ ப4வதி சேத் கிஂ ப்ரார்த2னீயஂ ததா3 33

கிம் ப்3ரூமஸ்-தவ ஸாஹஸஂ பஶு-பதே கஸ்யாஸ்தி ஶம்போ4 ப4வத்3-
தை4ர்யஂ சேத்3ருஶம்-ஆத்மன:-ஸ்தி2திர்-இயஂ சான்யை: கதஂ2 லப்4யதே
ப்4ரஶ்யத்3-தே3வ-க3ணஂ த்ரஸன்-முனி-க3ணஂ நஶ்யத்-ப்ரபன்சஂ லயம்
பஶ்யன்-னிர்ப4ய ஏக ஏவ விஹரதி-ஆனந்த-3ஸான்த்3ரோ ப4வான் 34

யோக-3க்ஶேம-து4ரம்-த4ரஸ்ய ஸகல:-ஶ்ரேய: ப்ரதோ3த்3யோகி3னோ
த்3ருஶ்டாத்3ருஶ்ட-மதோபதே3ஶ-க்ருதினோ பா3ஹ்யான்தர-வ்யாபின:
ஸர்வஜ்னஸ்ய த3யா-கரஸ்ய ப4வத: கிஂ வேதி3தவ்யஂ மயா
ஶம்போ4 த்வஂ பரமான்தரங்க3 இதி மே சித்தே ஸ்மராமி-அன்வஹஂ 35

ப4க்தோ ப4க்தி-கு3ணாவ்ருதே முத்3-அம்ருதா-பூர்ணே ப்ரஸன்னே மன:
கும்பே4 ஸாம்ப3 தவான்க்4ரி-பல்லவ யுகஂ3 ஸம்ஸ்தா2ப்ய ஸம்வித்-ப2லம்
ஸத்த்வஂ மன்த்ரம்-உதீ3ரயன்-னிஜ ஶரீராகா3ர ஶுத்3தி4ஂ வஹன்
புண்யாஹஂ ப்ரகடீ கரோமி ருசிரஂ கல்யாணம்-ஆபாத3யன் 36

ஆம்னாயாம்பு3தி4ம்-ஆத3ரேண ஸுமன:-ஸன்கா4:-ஸமுத்3யன்-மனோ
மன்தா2னம் த்3ருட4 ப4க்தி-ரஜ்ஜு-ஸஹிதஂ க்ருத்வா மதி2த்வா தத:
ஸோமஂ கல்ப-தருஂ ஸு-பர்வ-ஸுரபி4ஂ சின்தா-மணிம் தீ4மதாம்
நித்யானந்த-3ஸுதா4ஂ நிரன்தர-ரமா-ஸௌபா4க்3யம்-ஆதன்வதே 37

ப்ராக்-புண்யாசல-மார்க-3த3ர்ஶித-ஸுதா4-மூர்தி: ப்ரஸன்ன:-ஶிவ:
ஸோம:-ஸத்3-கு3ண-ஸேவிதோ ம்ருக-3த4ர: பூர்ணாஸ்-தமோ-மோசக:
சேத: புஶ்கர-லக்ஶிதோ ப4வதி சேத்3-ஆனந்த-3பாதோ2-னிதி4:
ப்ராக3ல்ப்4யேன விஜ்ரும்ப4தே ஸுமனஸாஂ வ்ருத்திஸ்-ததா3 ஜாயதே 38

த4ர்மோ மே சதுர்-அன்க்4ரிக: ஸுசரித: பாபஂ வினாஶம் க3தம்
காம-க்ரோத-4மதா3த3யோ விக3லிதா: காலா: ஸுகா2விஶ்க்ருதா:
ஜ்னானானந்த-3மஹௌஶதி4: ஸுப2லிதா கைவல்ய நாதே2 ஸதா3
மான்யே மானஸ-புண்ட3ரீக-னக3ரே ராஜாவதம்ஸே ஸ்தி2தே 39

தீ4-யன்த்ரேண வசோ-க4டேன கவிதா-குல்யோபகுல்யாக்ரமைர்-
ஆனீதைஶ்ச ஸதா3ஶிவஸ்ய சரிதாம்போ4-ராஶி-தி3வ்யாம்ருதை:
ஹ்ருத்-கேதா3ர-யுதாS-ச ப4க்தி-கலமா: ஸாப2ல்யம்-ஆதன்வதே
து3ர்பி4க்ஶான்-மம ஸேவகஸ்ய ப4க3வன் விஶ்வேஶ பீ4தி: குத: 4௦

பாபோத்பாத-விமோசனாய ருசிரைஶ்வர்யாய ம்ருத்யும்-ஜய
ஸ்தோத்ர-த்4யான-னதி-ப்ரதி3க்ஶிண-ஸபர்யாலோகனாகர்ணனே
ஜிஹ்வா-சித்த-ஶிரோன்க்4ரி-ஹஸ்த-னயன-ஶ்ரோத்ரைர்-அஹஂ ப்ரார்தி2தோ
மாம்-ஆஜ்னாபய தன்-னிரூபய முஹுர்-மாமேவ மா மே(அ)வச: 41

கா3ம்பீ4ர்யஂ பரிகா2-பத3ம் க4ன-த்4ருதி: ப்ராகார-உத்3யத்3-கு3ண
ஸ்தோமS-சாப்த-ப3லம் க4னேன்த்3ரிய-சயோ த்3வாராணி தே3ஹே ஸ்தி2த:
வித்3யா-வஸ்து-ஸம்ருத்3தி4ர்-இதி-அகி2ல-ஸாமக்3ரீ-ஸமேதே ஸதா3
து3ர்கா3தி-ப்ரிய-தே3வ மாமக-மனோ-து3ர்கே3 நிவாஸஂ குரு 42

மா க3ச்ச த்வம்-இதஸ்-ததோ கி3ரிஶ போ4 மய்யேவ வாஸஂ குரு
ஸ்வாமின்ன்-ஆதி3 கிராத மாமக-மன: கான்தார-ஸீமான்தரே
வர்தன்தே ப3ஹுஶோ ம்ருகா3 மத-3ஜுஶோ மாத்ஸர்ய-மோஹாத3யஸ்-
தான் ஹத்வா ம்ருக3யா-வினோத3 ருசிதா-லாபஂ4 ச ஸம்ப்ராப்ஸ்யஸி 43

கர-லக்3ன ம்ருக:3 கரீன்த்3ர-ப4ன்கோ3
க4ன ஶார்தூ3ல-விக2ண்ட3னோ(அ)ஸ்த-ஜன்து:
கி3ரிஶோ விஶத்3-ஆக்ருதிS-ச சேத:
குஹரே பன்ச முகோ2ஸ்தி மே குதோ பீ4: 44

சன்த:3-ஶாகி2-ஶிகா2ன்விதைர்-த்3விஜ-வரை: ஸம்ஸேவிதே ஶாஶ்வதே
ஸௌக்2யாபாதி3னி கே2த-3பே4தி3னி ஸுதா4-ஸாரை: ப2லைர்-தீ3பிதே
சேத: பக்ஶி-ஶிகா2-மணே த்யஜ வ்ருதா2-ஸன்சாரம்-அன்யைர்-அலம்
நித்யஂ ஶன்கர-பாத-3பத்3ம-யுக3லீ-னீடே3 விஹாரஂ குரு 45

ஆகீர்ணே நக-2ராஜி-கான்தி-விப4வைர்-உத்3யத்-ஸுதா4-வைப4வைர்-
ஆதௌ4தேபி ச பத்3ம-ராக-3லலிதே ஹம்ஸ-வ்ரஜைர்-ஆஶ்ரிதே
நித்யம் ப4க்தி-வதூ4 க3ணைS-ச ரஹஸி ஸ்வேச்சா-விஹாரஂ குரு
ஸ்தி2த்வா மானஸ-ராஜ-ஹம்ஸ கி3ரிஜா நாதா2ன்க்4ரி-ஸௌதா4ன்தரே 46

ஶம்பு4-த்4யான-வஸன்த-ஸன்கி3னி ஹ்ருதா3ராமே(அ)க-4ஜீர்ணச்சதா3:
ஸ்ரஸ்தா ப4க்தி லதாச்சடா விலஸிதா: புண்ய-ப்ரவால-ஶ்ரிதா:
தீ3ப்யன்தே கு3ண-கோரகா ஜப-வச: புஶ்பாணி ஸத்3-வாஸனா
ஜ்னானானந்த-3ஸுதா4-மரன்த-3லஹரீ ஸம்வித்-ப2லாப்4யுன்னதி: 47

நித்யானந்த-3ரஸாலயஂ ஸுர-முனி-ஸ்வான்தாம்பு3ஜாதாஶ்ரயம்
ஸ்வச்சஂ ஸத்3-த்3விஜ-ஸேவிதஂ கலுஶ-ஹ்ருத்-ஸத்3-வாஸனாவிஶ்க்ருதம்
ஶம்பு4-த்4யான-ஸரோவரஂ வ்ரஜ மனோ-ஹம்ஸாவதம்ஸ ஸ்தி2ரம்
கிஂ க்ஶுத்3ராஶ்ரய-பல்வல-ப்4ரமண-ஸஞ்ஜாத-ஶ்ரமஂ ப்ராப்ஸ்யஸி 48

ஆனந்தா3ம்ருத-பூரிதா ஹர-பதா3ம்போ4ஜாலவாலோத்3யதா
ஸ்தை2ர்யோபக்4னம்-உபேத்ய ப4க்தி லதிகா ஶாகோ2பஶாகா2ன்விதா
உச்சைர்-மானஸ-காயமான-படலீம்-ஆக்ரம்ய நிஶ்-கல்மஶா
நித்யாபீ4ஶ்ட-ப2ல-ப்ரதா3 ப4வது மே ஸத்-கர்ம-ஸம்வர்தி4தா 49

ஸன்த்4யாரம்ப-4விஜ்ரும்பி4தஂ ஶ்ருதி-ஶிர-ஸ்தா2னான்தர்-ஆதி4ஶ்டி2தம்
ஸ-ப்ரேம ப்4ரமராபி4ராமம்-அஸக்ருத் ஸத்3-வாஸனா-ஶோபி4தம்
போ4கீ3ன்த்3ராப4ரணஂ ஸமஸ்த-ஸுமன:-பூஜ்யம் கு3ணாவிஶ்க்ருதம்
ஸேவே ஶ்ரீ-கி3ரி-மல்லிகார்ஜுன-மஹா-லின்கஂ3 ஶிவாலின்கி3தஂ 5௦

ப்4ருன்கீ3ச்சா-னடனோத்கட: கரி-மத-3க்3ராஹீ ஸ்பு2ரன்-மாத4வ-
ஆஹ்லாதோ3 நாத-3யுதோ மஹாஸித-வபு: பன்சேஶுணா சாத்3ருத:
ஸத்-பக்ஶ: ஸுமனோ-வனேஶு ஸ புன: ஸாக்ஶான்-மதீ3யே மனோ
ராஜீவே ப்4ரமராதி4போ விஹரதாஂ ஶ்ரீ ஶைல-வாஸீ விபு4: 51

காருண்யாம்ருத-வர்ஶிணம் க4ன-விபத்3-க்3ரீஶ்மச்சிதா3-கர்மட2ம்
வித்3யா-ஸஸ்ய-ப2லோத3யாய ஸுமன:-ஸம்ஸேவ்யம்-இச்சாக்ருதிம்
ந்ருத்யத்3-ப4க்த-மயூரம்-அத்3ரி-னிலயஂ சன்சஜ்-ஜடா-மண்ட3லம்
ஶம்போ4 வான்சதி நீல-கன்த4ர-ஸதா3 த்வாஂ மே மனS-சாதக: 52

ஆகாஶேன ஶிகீ2 ஸமஸ்த ப2ணினாஂ நேத்ரா கலாபீ நதா-
(அ)னுக்3ராஹி-ப்ரணவோபதே3ஶ-னினதை3: கேகீதி யோ கீ3யதே
ஶ்யாமாஂ ஶைல-ஸமுத்3ப4வாம் க4ன-ருசிம் த்3ருஶ்ட்வா நடன்தஂ முதா3
வேதா3ன்தோபவனே விஹார-ரஸிகஂ தஂ நீல-கண்ட2ம் பஜ4ே 53

ஸன்த்4யா க4ர்ம-தி3னாத்யயோ ஹரி-கராகா4த-ப்ரபூ4தானக-
த்4வானோ வாரித3 க3ர்ஜிதம் தி3விஶதா3ம் த்3ருஶ்டிச்சடா சன்சலா
ப4க்தானாஂ பரிதோஶ பா3ஶ்ப விததிர்-வ்ருஶ்டிர்-மயூரீ ஶிவா
யஸ்மின்ன்-உஜ்ஜ்வல-தாண்ட3வஂ விஜயதே தஂ நீல-கண்ட2ம் பஜ4ே 54

ஆத்3யாயாமித-தேஜஸே-ஶ்ருதி-பதை3ர்-வேத்3யாய ஸாத்4யாய தே
வித்3யானந்த-3மயாத்மனே த்ரி-ஜக3த:-ஸம்ரக்ஶணோத்3யோகி3னே
த்4யேயாயாகி2ல-யோகி3பி4:-ஸுர-க3ணைர்-கே3யாய மாயாவினே
ஸம்யக் தாண்ட3வ-ஸம்ப்4ரமாய ஜடினே ஸேயஂ நதி:-ஶம்ப4வே 55

நித்யாய த்ரி-கு3ணாத்மனே புர-ஜிதே காத்யாயனீ-ஶ்ரேயஸே
ஸத்யாயாதி3 குடும்பி3னே முனி-மன: ப்ரத்யக்ஶ-சின்-மூர்தயே
மாயா-ஸ்ருஶ்ட-ஜக3த்-த்ரயாய ஸகல-ஆம்னாயான்த-ஸன்சாரிணே
ஸாயஂ தாண்ட3வ-ஸம்ப்4ரமாய ஜடினே ஸேயஂ நதி:-ஶம்ப4வே 56

நித்யஂ ஸ்வோத3ர-போஶணாய ஸகலான்-உத்3தி3ஶ்ய வித்தாஶயா
வ்யர்தஂ2 பர்யடனஂ கரோமி ப4வத:-ஸேவாஂ ந ஜானே விபோ4
மஜ்-ஜன்மான்தர-புண்ய-பாக-ப3லதஸ்-த்வஂ ஶர்வ ஸர்வான்தரஸ்-
திஶ்ட2ஸ்யேவ ஹி தேன வா பஶு-பதே தே ரக்ஶணீயோ(அ)ஸ்ம்யஹஂ 57

ஏகோ வாரிஜ-பா3ன்த4வ: க்ஶிதி-னபோ4 வ்யாப்தஂ தமோ-மண்ட3லம்
பி4த்வா லோசன-கோ3சரோபி ப4வதி த்வஂ கோடி-ஸூர்ய-ப்ரப:4
வேத்3ய: கிஂ ந ப4வஸ்யஹோ க4ன-தரஂ கீத்3ருன்க்3ப4வேன்-மத்தமஸ்-
தத்-ஸர்வஂ வ்யபனீய மே பஶு-பதே ஸாக்ஶாத் ப்ரஸன்னோ ப4வ 58

ஹம்ஸ: பத்3ம-வனஂ ஸமிச்சதி யதா2 நீலாம்பு3தஂ3 சாதக:
கோக: கோக-னத-3ப்ரியஂ ப்ரதி-தி3னஂ சன்த்3ரஂ சகோரஸ்-ததா2
சேதோ வான்சதி மாமகஂ பஶு-பதே சின்-மார்க3 ம்ருக்3யஂ விபோ4
கௌ3ரீ நாத2 ப4வத்-பதா3ப்3ஜ-யுக3லஂ கைவல்ய-ஸௌக்2ய-ப்ரதஂ3 59

ரோத4ஸ்-தோயஹ்ருத: ஶ்ரமேண-பதி2கS-சாயாஂ தரோர்-வ்ருஶ்டித:
பீ4த: ஸ்வஸ்த2 க்3ருஹம் க்3ருஹஸ்த2ம்-அதிதி2ர்-தீ3ன: ப்ரப4ம் தா4ர்மிகம்
தீ3பஂ ஸன்தமஸாகுலS-ச ஶிகி2னஂ ஶீதாவ்ருதஸ்-த்வஂ ததா2
சேத:-ஸர்வ-ப4யாபஹம்-வ்ரஜ ஸுகஂ2 ஶம்போ4: பதா3ம்போ4ருஹஂ 6௦

அன்கோலஂ நிஜ பீ3ஜ ஸன்ததிர்-அயஸ்கான்தோபலஂ ஸூசிகா
ஸாத்4வீ நைஜ விபு4ஂ லதா க்ஶிதி-ருஹஂ ஸின்து4ஹ்-ஸரித்3-வல்லப4ம்
ப்ராப்னோதீஹ யதா2 ததா2 பஶு-பதே: பாதா3ரவின்த-3த்3வயம்
சேதோவ்ருத்திர்-உபேத்ய திஶ்ட2தி ஸதா3 ஸா ப4க்திர்-இதி-உச்யதே 61

ஆனந்தா3ஶ்ருபி4ர்-ஆதனோதி புலகஂ நைர்மல்யதS-சாத3னம்
வாசா ஶன்க2 முகே2 ஸ்தி2தைS-ச ஜட2ரா-பூர்திஂ சரித்ராம்ருதை:
ருத்3ராக்ஶைர்-ப4ஸிதேன தே3வ வபுஶோ ரக்ஶாம் ப4வத்3-பா4வனா-
பர்யன்கே வினிவேஶ்ய ப4க்தி ஜனநீ ப4க்தார்ப4கஂ ரக்ஶதி 62

மார்கா3-வர்தித பாது3கா பஶு-பதேர்-அங்க3ஸ்ய கூர்சாயதே
க3ண்டூ3ஶாம்பு3-னிஶேசனஂ புர-ரிபோர்-தி3வ்யாபி4ஶேகாயதே
கின்சித்3-ப4க்ஶித-மாம்ஸ-ஶேஶ-கப3லஂ நவ்யோபஹாராயதே
ப4க்தி: கிஂ ந கரோதி-அஹோ வன-சரோ ப4க்தாவதம்ஸாயதே 63

வக்ஶஸ்தாட3னம்-அன்தகஸ்ய கடி2னாபஸ்மார ஸம்மர்த3னம்
பூ4-ப்4ருத்-பர்யடனஂ நமத்-ஸுர-ஶிர:-கோடீர ஸன்க4ர்ஶணம்
கர்மேதஂ3 ம்ருது3லஸ்ய தாவக-பத-3த்3வன்த்3வஸ்ய கௌ3ரீ-பதே
மச்சேதோ-மணி-பாது3கா-விஹரணஂ ஶம்போ4 ஸதா3ன்கீ3-குரு 64

வக்ஶஸ்-தாட3ன ஶன்கயா விசலிதோ வைவஸ்வதோ நிர்ஜரா:
கோடீரோஜ்ஜ்வல-ரத்ன-தீ3ப-கலிகா-னீராஜனஂ குர்வதே
த்3ருஶ்ட்வா முக்தி-வதூ4ஸ்-தனோதி நிப்4ருதாஶ்லேஶம் ப4வானீ-பதே
யச்-சேதஸ்-தவ பாத-3பத்3ம-பஜ4னஂ தஸ்யேஹ கிம் து3ர்-லபஂ4 65

க்ரீடா3ர்தஂ2 ஸ்ருஜஸி ப்ரபன்சம்-அகி2லஂ க்ரீடா3-ம்ருகா3ஸ்-தே ஜனா:
யத்-கர்மாசரிதஂ மயா ச ப4வத: ப்ரீத்யை ப4வத்யேவ தத்
ஶம்போ4 ஸ்வஸ்ய குதூஹலஸ்ய கரணஂ மச்சேஶ்டிதஂ நிஶ்சிதம்
தஸ்மான்-மாமக ரக்ஶணஂ பஶு-பதே கர்தவ்யம்-ஏவ த்வயா 66

ப3ஹு-வித-4பரிதோஶ-பா3ஶ்ப-பூர-
ஸ்பு2ட-புலகான்கித-சாரு-போ4க-3பூ4மிம்
சிர-பத-3ப2ல-கான்க்ஶி-ஸேவ்யமானாம்
பரம ஸதா3ஶிவ-பா4வனாஂ ப்ரபத்3யே 67

அமித-முத3ம்ருதஂ முஹுர்-து3ஹன்தீம்
விமல-ப4வத்-பத-3கோ3ஶ்ட2ம்-ஆவஸன்தீம்
ஸத3ய பஶு-பதே ஸுபுண்ய-பாகாம்
மம பரிபாலய ப4க்தி தே4னும்-ஏகாஂ 68

ஜட3தா பஶுதா கலன்கிதா
குடில-சரத்வஂ ச நாஸ்தி மயி தே3வ
அஸ்தி யதி3 ராஜ-மௌலே
ப4வத்3-ஆப4ரணஸ்ய நாஸ்மி கிஂ பாத்ரஂ 69

அரஹஸி ரஹஸி ஸ்வதன்த்ர-பு3த்3த்4யா
வரி-வஸிதுஂ ஸுலப:4 ப்ரஸன்ன-மூர்தி:
அக3ணித ப2ல-தா3யக: ப்ரபு4ர்-மே
ஜக3த்3-அதி4கோ ஹ்ருதி3 ராஜ-ஶேக2ரோஸ்தி 7௦

ஆரூட-4ப4க்தி-கு3ண-குன்சித-பா4வ-சாப-
யுக்தை:-ஶிவ-ஸ்மரண-பா3ண-க3ணைர்-அமோகை4:
நிர்ஜித்ய கில்பி3ஶ-ரிபூன் விஜயீ ஸுதீ4ன்த்3ர:-
ஸானந்த3ம்-ஆவஹதி ஸுஸ்தி2ர-ராஜ-லக்ஶ்மீஂ 71

த்4யானான்ஜனேன ஸமவேக்ஶ்ய தம:-ப்ரதே3ஶம்
பி4த்வா மஹா-ப3லிபி4ர்-ஈஶ்வர நாம-மன்த்ரை:
தி3வ்யாஶ்ரிதம் பு4ஜக-3பூ4ஶணம்-உத்3வஹன்தி
யே பாத-3பத்3மம்-இஹ தே ஶிவ தே க்ருதார்தா2: 72

பூ4-தா3ரதாம்-உத3வஹத்3-யத்3-அபேக்ஶயா ஶ்ரீ-
பூ4-தா3ர ஏவ கிமத: ஸுமதே லப4ஸ்வ
கேதா3ரம்-ஆகலித முக்தி மஹௌஶதீ4னாம்
பாதா3ரவின்த3 பஜ4னஂ பரமேஶ்வரஸ்ய 73

ஆஶா-பாஶ-க்லேஶ-து3ர்-வாஸனாதி3-
பே4தோ3த்3யுக்தைர்-தி3வ்ய-க3ன்தை4ர்-அமன்தை3:
ஆஶா-ஶாடீகஸ்ய பாதா3ரவின்த3ம்
சேத:-பேடீஂ வாஸிதாஂ மே தனோது 74

கல்யாணினஂ ஸரஸ-சித்ர-க3திஂ ஸவேக3ம்
ஸர்வேன்கி3தஜ்னம்-அனக4ம் த்4ருவ-லக்ஶணாட்4யம்
சேதஸ்-துரன்க3ம்-அதி4ருஹ்ய சர ஸ்மராரே
நேத:-ஸமஸ்த ஜக3தாஂ வ்ருஶபா4தி4ரூட4 75

ப4க்திர்-மஹேஶ-பத-3புஶ்கரம்-ஆவஸன்தீ
காத3ம்பி3னீவ குருதே பரிதோஶ-வர்ஶம்
ஸம்பூரிதோ ப4வதி யஸ்ய மனஸ்-தடாகஸ்-
தஜ்-ஜன்ம-ஸஸ்யம்-அகி2லஂ ஸப2லஂ ச நான்யத் 76

பு3த்3தி4:-ஸ்தி2ரா ப4விதும்-ஈஶ்வர-பாத-3பத்3ம
ஸக்தா வதூ4ர்-விரஹிணீவ ஸதா3 ஸ்மரன்தீ
ஸத்3-பா4வனா-ஸ்மரண-த3ர்ஶன-கீர்தனாதி3
ஸம்மோஹிதேவ ஶிவ-மன்த்ர-ஜபேன வின்தே 77

ஸத்3-உபசார-விதி4ஶு-அனு-போ3தி4தாம்
ஸவினயாஂ ஸுஹ்ருதஂ3 ஸது3பாஶ்ரிதாம்
மம ஸமுத்3த4ர பு3த்3தி4ம்-இமாஂ ப்ரபோ4
வர-கு3ணேன நவோட-4வதூ4ம்-இவ 78

நித்யஂ யோகி3-மனஹ்-ஸரோஜ-த3ல-ஸன்சார-க்ஶமஸ்-த்வத்-க்ரம:-
ஶம்போ4 தேன கதஂ2 கடோ2ர-யம-ராட்3-வக்ஶ:-கவாட-க்ஶதி:
அத்யன்தஂ ம்ருது3லஂ த்வத்3-அன்க்4ரி-யுக3லஂ ஹா மே மனS-சின்தயதி-
ஏதல்-லோசன-கோ3சரஂ குரு விபோ4 ஹஸ்தேன ஸம்வாஹயே 79

ஏஶ்யத்யேஶ ஜனிஂ மனோ(அ)ஸ்ய கடி2னஂ தஸ்மின்-னடானீதி மத்3-
ரக்ஶாயை கி3ரி ஸீம்னி கோமல-பத-3ன்யாஸ: புராப்4யாஸித:
நோ-சேத்3-தி3வ்ய-க்3ருஹான்தரேஶு ஸுமனஸ்-தல்பேஶு வேத்3யாதி3ஶு
ப்ராய:-ஸத்ஸு ஶிலா-தலேஶு நடனஂ ஶம்போ4 கிமர்தஂ2 தவ 8௦

கன்சித்-காலம்-உமா-மஹேஶ ப4வத: பாதா3ரவின்தா3ர்சனை:
கன்சித்3-த்4யான-ஸமாதி4பி4S-ச நதிபி4: கன்சித் கதா2கர்ணனை:
கன்சித் கன்சித்3-அவேக்ஶணைS-ச நுதிபி4: கன்சித்3-த3ஶாம்-ஈத்3ருஶீம்
ய: ப்ராப்னோதி முதா3 த்வத்3-அர்பித மனா ஜீவன் ஸ முக்த: க2லு 81

பா3ணத்வஂ வ்ருஶப4த்வம்-அர்த-4வபுஶா பா4ர்யாத்வம்-ஆர்யா-பதே
கோ4ணித்வஂ ஸகி2தா ம்ருத3ன்க3 வஹதா சேத்யாதி3 ரூபம் த3தௌ4
த்வத்-பாதே3 நயனார்பணஂ ச க்ருதவான் த்வத்3-தே3ஹ பா4கோ3 ஹரி:
பூஜ்யாத்-பூஜ்ய-தர:-ஸ ஏவ ஹி ந சேத் கோ வா தத3ன்யோ(அ)தி4க: 82

ஜனந-ம்ருதி-யுதானாஂ ஸேவயா தே3வதானாம்
ந ப4வதி ஸுக-2லேஶ: ஸம்ஶயோ நாஸ்தி தத்ர
அஜனிம்-அம்ருத ரூபஂ ஸாம்ப3ம்-ஈஶம் பஜ4ன்தே
ய இஹ பரம ஸௌக்2யஂ தே ஹி த4ன்யா லப4ன்தே 83

ஶிவ தவ பரிசர்யா ஸன்னிதா4னாய கௌ3ர்யா
ப4வ மம கு3ண-து4ர்யாம் பு3த்3தி4-கன்யாஂ ப்ரதா3ஸ்யே
ஸகல-பு4வன-ப3ன்தோ4 ஸச்சித்3-ஆனந்த-3ஸின்தோ4
ஸத3ய ஹ்ருத3ய-கே3ஹே ஸர்வதா3 ஸம்வஸ த்வஂ 84

ஜலதி4 மத2ன த3க்ஶோ நைவ பாதால பே4தீ3
ந ச வன ம்ருக3யாயாஂ நைவ லுப்3த:4 ப்ரவீண:
அஶன-குஸும-பூ4ஶா-வஸ்த்ர-முக்2யாஂ ஸபர்யாம்
கத2ய கத2ம்-அஹஂ தே கல்பயானீன்து3-மௌலே 85

பூஜா-த்3ரவ்ய-ஸம்ருத்3த4யோ விரசிதா: பூஜாஂ கதஂ2 குர்மஹே
பக்ஶித்வஂ ந ச வா கீடித்வம்-அபி ந ப்ராப்தஂ மயா து3ர்-லப4ம்
ஜானே மஸ்தகம்-அன்க்4ரி-பல்லவம்-உமா-ஜானே ந தே(அ)ஹஂ விபோ4
ந ஜ்னாதஂ ஹி பிதாமஹேன ஹரிணா தத்த்வேன தத்3-ரூபிணா 86

அஶனம் க3ரலம் ப2ணீ கலாபோ
வஸனஂ சர்ம ச வாஹனஂ மஹோக்ஶ:
மம தா3ஸ்யஸி கிஂ கிம்-அஸ்தி ஶம்போ4
தவ பாதா3ம்பு3ஜ-ப4க்திம்-ஏவ தே3ஹி 87

யதா3 க்ருதாம்போ4-னிதி4-ஸேது-ப3ன்த4ன:
கரஸ்த-2லாத:4-க்ருத-பர்வதாதி4ப:
ப4வானி தே லன்கி4த-பத்3ம-ஸம்ப4வஸ்-
ததா3 ஶிவார்சா-ஸ்தவ பா4வன-க்ஶம: 88

நதிபி4ர்-னுதிபி4ஸ்-த்வம்-ஈஶ பூஜா
விதி4பி4ர்-த்4யான-ஸமாதி4பி4ர்-ன துஶ்ட:
த4னுஶா முஸலேன சாஶ்மபி4ர்-வா
வத3 தே ப்ரீதி-கரஂ ததா2 கரோமி 89

வசஸா சரிதஂ வதா3மி ஶம்போ4ர்-
அஹம்-உத்3யோக3 விதா4ஸு தே(அ)ப்ரஸக்த:
மனஸாக்ருதிம்-ஈஶ்வரஸ்ய ஸேவே
ஶிரஸா சைவ ஸதா3ஶிவஂ நமாமி 9௦

ஆத்3யா(அ)வித்3யா ஹ்ருத்3-க3தா நிர்க3தாஸீத்-
வித்3யா ஹ்ருத்3யா ஹ்ருத்3-க3தா த்வத்-ப்ரஸாதா3த்
ஸேவே நித்யஂ ஶ்ரீ-கரஂ த்வத்-பதா3ப்3ஜம்
பா4வே முக்தேர்-பா4ஜனஂ ராஜ-மௌலே 91

தூ3ரீக்ருதானி து3ரிதானி து3ரக்ஶராணி
தௌ3ர்-பா4க்3ய-து3:க-2து3ரஹங்க்ருதி-து3ர்-வசாம்ஸி
ஸாரஂ த்வதீ3ய சரிதஂ நிதராஂ பிப3ன்தம்
கௌ3ரீஶ மாம்-இஹ ஸமுத்3த4ர ஸத்-கடாக்ஶை: 92

ஸோம கலா-த4ர-மௌலௌ
கோமல க4ன-கன்த4ரே மஹா-மஹஸி
ஸ்வாமினி கி3ரிஜா நாதே2
மாமக ஹ்ருத3யஂ நிரன்தரஂ ரமதாஂ 93

ஸா ரஸனா தே நயனே
தாவேவ கரௌ ஸ ஏவ க்ருத-க்ருத்ய:
யா யே யௌ யோ ப4ர்க3ம்
வத3தீக்ஶேதே ஸதா3ர்சத: ஸ்மரதி 94

அதி ம்ருது3லௌ மம சரணௌ-
அதி கடி2னஂ தே மனோ ப4வானீஶ
இதி விசிகித்ஸாஂ ஸன்த்யஜ
ஶிவ கத2ம்-ஆஸீத்3-கி3ரௌ ததா2 ப்ரவேஶ: 95

தை4யான்குஶேன நிப்4ருதம்
ரப4ஸாத்3-ஆக்ருஶ்ய ப4க்தி-ஶ்ருன்க2லயா
புர-ஹர சரணாலானே
ஹ்ருத3ய-மதே3ப4ம் ப3தா4ன சித்3-யன்த்ரை: 96

ப்ரசரத்யபி4த: ப்ரக3ல்ப-4வ்ருத்த்யா
மத3வான்-ஏஶ மன:-கரீ க3ரீயான்
பரிக்3ருஹ்ய நயேன ப4க்தி-ரஜ்ஜ்வா
பரம ஸ்தா2ணு-பத3ம் த்3ருடஂ4 நயாமுஂ 97

ஸர்வாலன்கார-யுக்தாஂ ஸரல-பத-3யுதாஂ ஸாது4-வ்ருத்தாஂ ஸுவர்ணாம்
ஸத்3பி4:-ஸம்ஸ்தூய-மானாஂ ஸரஸ கு3ண-யுதாஂ லக்ஶிதாஂ லக்ஶணாட்4யாம்
உத்3யத்3-பூ4ஶா-விஶேஶாம்-உபக3த-வினயாம் த்3யோத-மானார்த-2ரேகா2ம்
கல்யாணீம் தே3வ கௌ3ரீ-ப்ரிய மம கவிதா-கன்யகாஂ த்வம் க்3ருஹாண 98

இதஂ3 தே யுக்தஂ வா பரம-ஶிவ காருண்ய ஜலதே4
க3தௌ திர்யக்3-ரூபஂ தவ பத-3ஶிரோ-த3ர்ஶன-தி4யா
ஹரி-ப்3ரஹ்மாணௌ தௌ தி3வி பு4வி சரன்தௌ ஶ்ரம-யுதௌ
கதஂ2 ஶம்போ4 ஸ்வாமின் கத2ய மம வேத்3யோஸி புரத: 99

ஸ்தோத்ரேணாலம்-அஹஂ ப்ரவச்மி ந ம்ருஶா தே3வா விரின்சாத3ய:
ஸ்துத்யானாம் க3ணனா-ப்ரஸன்க-3ஸமயே த்வாம்-அக்3ரக3ண்யஂ விது3:
மாஹாத்ம்யாக்3ர-விசாரண-ப்ரகரணே தா4னா-துஶஸ்தோமவத்3-
தூ4தாஸ்-த்வாஂ விது3ர்-உத்தமோத்தம ப2லஂ ஶம்போ4 ப4வத்-ஸேவகா: 1௦௦

ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ

ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ಚೂಡಾಲಂಕೃತ-ಶಶಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಂ ನಿಜ ತಪಃ-
ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭಕ್ತೇಶು ಪ್ರಕಟಿತ-ಫಲಾಭ್ಯಾಂ ಭವತು ಮೇ ।
ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ-ಅಸ್ತೋಕ-ತ್ರಿಭುವನ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಹೃದಿ ಪುನರ್-
ಭವಾಭ್ಯಾಂ ಆನಂದ ಸ್ಫುರ-ದನುಭವಾಭ್ಯಾಂ ನತಿರಿಯಮ್ ॥ 1 ॥

ಗಲಂತೀ ಶಂಭೋ ತ್ವಚ್-ಚರಿತ-ಸರಿತಃ ಕಿಲ್ಬಿಶ-ರಜೋ
ದಲಂತೀ ಧೀಕುಲ್ಯಾ-ಸರಣಿಶು ಪತಂತೀ ವಿಜಯತಾಂ
ದಿಶಂತೀ ಸಂಸಾರ-ಭ್ರಮಣ-ಪರಿತಾಪ-ಉಪಶಮನಂ
ವಸಂತೀ ಮಚ್-ಚೇತೋ-ಹೃದಭುವಿ ಶಿವಾನಂದ-ಲಹರೀ 2

ತ್ರಯೀ-ವೇದ್ಯಂ ಹೃದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ಪುರ-ಹರಂ ಆದ್ಯಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ
ಜಟಾ-ಭಾರೋದಾರಂ ಚಲದ್-ಉರಗ-ಹಾರಂ ಮೃಗ ಧರಂ
ಮಹಾ-ದೇವಂ ದೇವಂ ಮಯಿ ಸದಯ-ಭಾವಂ ಪಶು-ಪತಿಂ
ಚಿದ್-ಆಲಂಬಂ ಸಾಂಬಂ ಶಿವಂ-ಅತಿ-ವಿಡಂಬಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ 3

ಸಹಸ್ರಂ ವರ್ತಂತೇ ಜಗತಿ ವಿಬುಧಾಃ ಕ್ಶುದ್ರ-ಫಲದಾ
ನ ಮನ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ವಾ ತದ್-ಅನುಸರಣಂ ತತ್-ಕೃತ-ಫಲಂ
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ-ಅಪಿ ನಿಕಟ-ಭಾಜಾಂ-ಅಸುಲಭಂ
ಚಿರಂ ಯಾಚೇ ಶಂಭೋ ಶಿವ ತವ ಪದಾಂಭೋಜ-ಭಜನಂ 4

ಸ್ಮೃತೌ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವೈದ್ಯೇ ಶಕುನ-ಕವಿತಾ-ಗಾನ-ಫಣಿತೌ
ಪುರಾಣೇ ಮಂತ್ರೇ ವಾ ಸ್ತುತಿ-ನಟನ-ಹಾಸ್ಯೇಶು-ಅಚತುರಃ
ಕಥಂ ರಾಜ್ನಾಂ ಪ್ರೀತಿರ್-ಭವತಿ ಮಯಿ ಕೋ(ಅ)ಹಂ ಪಶು-ಪತೇ
ಪಶುಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಜ್ನ ಪ್ರಥಿತ-ಕೃಪಯಾ ಪಾಲಯ ವಿಭೋ 5

ಘಟೋ ವಾ ಮೃತ್-ಪಿಂಡೋ-ಅಪಿ-ಅಣುರ್-ಅಪಿ ಚ ಧೂಮೋ-ಅಗ್ನಿರ್-ಅಚಲಃ
ಪಟೋ ವಾ ತಂತುರ್-ವಾ ಪರಿಹರತಿ ಕಿಂ ಘೋರ-ಶಮನಂ
ವೃಥಾ ಕಂಠ-ಕ್ಶೋಭಂ ವಹಸಿ ತರಸಾ ತರ್ಕ-ವಚಸಾ
ಪದಾಂಭೋಜಂ ಶಂಭೋರ್-ಭಜ ಪರಮ-ಸೌಖ್ಯಂ ವ್ರಜ ಸುಧೀಃ 6

ಮನಸ್-ತೇ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ನಿವಸತು ವಚಃ ಸ್ತೋತ್ರ-ಫಣಿತೌ
ಕರೌ ಚ-ಅಭ್ಯರ್ಚಾಯಾಂ ಶ್ರುತಿರ್-ಅಪಿ ಕಥಾಕರ್ಣನ-ವಿಧೌ
ತವ ಧ್ಯಾನೇ ಬುದ್ಧಿರ್-ನಯನ-ಯುಗಲಂ ಮೂರ್ತಿ-ವಿಭವೇ
ಪರ-ಗ್ರಂಥಾನ್ ಕೈರ್-ವಾ ಪರಮ-ಶಿವ ಜಾನೇ ಪರಂ-ಅತಃ 7

ಯಥಾ ಬುದ್ಧಿಃ-ಶುಕ್ತೌ ರಜತಂ ಇತಿ ಕಾಚಾಶ್ಮನಿ ಮಣಿರ್-
ಜಲೇ ಪೈಶ್ಟೇ ಕ್ಶೀರಂ ಭವತಿ ಮೃಗ-ತೃಶ್ಣಾಸು ಸಲಿಲಂ
ತಥಾ ದೇವ-ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಭಜತಿ ಭವದ್-ಅನ್ಯಂ ಜಡ ಜನೋ
ಮಹಾ-ದೇವೇಶಂ ತ್ವಾಂ ಮನಸಿ ಚ ನ ಮತ್ವಾ ಪಶು-ಪತೇ 8

ಗಭೀರೇ ಕಾಸಾರೇ ವಿಶತಿ ವಿಜನೇ ಘೋರ-ವಿಪಿನೇ
ವಿಶಾಲೇ ಶೈಲೇ ಚ ಭ್ರಮತಿ ಕುಸುಮಾರ್ಥಂ ಜಡ-ಮತಿಃ
ಸಮರ್ಪ್ಯೈಕಂ ಚೇತಃ-ಸರಸಿಜಂ ಉಮಾ ನಾಥ ಭವತೇ
ಸುಖೇನ-ಅವಸ್ಥಾತುಂ ಜನ ಇಹ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಿಂ-ಅಹೋ 9

ನರತ್ವಂ ದೇವತ್ವಂ ನಗ-ವನ-ಮೃಗತ್ವಂ ಮಶಕತಾ
ಪಶುತ್ವಂ ಕೀಟತ್ವಂ ಭವತು ವಿಹಗತ್ವಾದಿ-ಜನನಂ
ಸದಾ ತ್ವತ್-ಪಾದಾಬ್ಜ-ಸ್ಮರಣ-ಪರಮಾನಂದ-ಲಹರೀ
ವಿಹಾರಾಸಕ್ತಂ ಚೇದ್-ಹೃದಯಂ-ಇಹ ಕಿಂ ತೇನ ವಪುಶಾ 10

ವಟುರ್ವಾ ಗೇಹೀ ವಾ ಯತಿರ್-ಅಪಿ ಜಟೀ ವಾ ತದಿತರೋ
ನರೋ ವಾ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್-ಭವತು ಭವ ಕಿಂ ತೇನ ಭವತಿ
ಯದೀಯಂ ಹೃತ್-ಪದ್ಮಂ ಯದಿ ಭವದ್-ಅಧೀನಂ ಪಶು-ಪತೇ
ತದೀಯಸ್-ತ್ವಂ ಶಂಭೋ ಭವಸಿ ಭವ ಭಾರಂ ಚ ವಹಸಿ 11

ಗುಹಾಯಾಂ ಗೇಹೇ ವಾ ಬಹಿರ್-ಅಪಿ ವನೇ ವಾ(ಅ)ದ್ರಿ-ಶಿಖರೇ
ಜಲೇ ವಾ ವಹ್ನೌ ವಾ ವಸತು ವಸತೇಃ ಕಿಂ ವದ ಫಲಂ
ಸದಾ ಯಸ್ಯೈವಾಂತಃಕರಣಂ-ಅಪಿ ಶಂಬೋ ತವ ಪದೇ
ಸ್ಥಿತಂ ಚೆದ್-ಯೋಗೋ(ಅ)ಸೌ ಸ ಚ ಪರಮ-ಯೋಗೀ ಸ ಚ ಸುಖೀ 12

ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ನಿಜ-ಭಜನ-ದೂರೇ ಜಡಧಿಯಾ
ಭರಮಂತಂ ಮಾಂ-ಅಂಧಂ ಪರಮ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತುಂ ಉಚಿತಂ
ಮದ್-ಅನ್ಯಃ ಕೋ ದೀನಸ್-ತವ ಕೃಪಣ-ರಕ್ಶಾತಿ-ನಿಪುಣಸ್-
ತ್ವದ್-ಅನ್ಯಃ ಕೋ ವಾ ಮೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಿ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶು-ಪತೇ 13

ಪ್ರಭುಸ್-ತ್ವಂ ದೀನಾನಾಂ ಖಲು ಪರಮ-ಬಂಧುಃ ಪಶು-ಪತೇ
ಪ್ರಮುಖ್ಯೋ(ಅ)ಹಂ ತೇಶಾಂ-ಅಪಿ ಕಿಂ-ಉತ ಬಂಧುತ್ವಂ-ಅನಯೋಃ
ತ್ವಯೈವ ಕ್ಶಂತವ್ಯಾಃ ಶಿವ ಮದ್-ಅಪರಾಧಾS-ಚ ಸಕಲಾಃ
ಪ್ರಯತ್ನಾತ್-ಕರ್ತವ್ಯಂ ಮದ್-ಅವನಂ-ಇಯಂ ಬಂಧು-ಸರಣಿಃ 14

ಉಪೇಕ್ಶಾ ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ನ ಹರಸಿ ಭವದ್-ಧ್ಯಾನ-ವಿಮುಖಾಂ
ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಶ್ಠಾಂ ವಿಧಿ-ಲಿಪಿಂ-ಅಶಕ್ತೋ ಯದಿ ಭವಾನ್
ಶಿರಸ್-ತದ್-ವದಿಧಾತ್ರಂ ನ ನಖಲು ಸುವೃತ್ತಂ ಪಶು-ಪತೇ
ಕಥಂ ವಾ ನಿರ್-ಯತ್ನಂ ಕರ-ನಖ-ಮುಖೇನೈವ ಲುಲಿತಂ 15

ವಿರಿನ್ಚಿರ್-ದೀರ್ಘಾಯುರ್-ಭವತು ಭವತಾ ತತ್-ಪರ-ಶಿರS-
ಚತುಶ್ಕಂ ಸಂರಕ್ಶ್ಯಂ ಸ ಖಲು ಭುವಿ ದೈನ್ಯಂ ಲಿಖಿತವಾನ್
ವಿಚಾರಃ ಕೋ ವಾ ಮಾಂ ವಿಶದ-ಕೃಪಯಾ ಪಾತಿ ಶಿವ ತೇ
ಕಟಾಕ್ಶ-ವ್ಯಾಪಾರಃ ಸ್ವಯಂ-ಅಪಿ ಚ ದೀನಾವನ-ಪರಃ 16

ಫಲಾದ್-ವಾ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಮಯಿ ಕರುಣಯಾ ವಾ ತ್ವಯಿ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸನ್ನೇ(ಅ)ಪಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭವದ್-ಅಮಲ-ಪಾದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಂ
ಕಥಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಮಾಂ ಸ್ಥಗಯತಿ ನಮಃ-ಸಂಭ್ರಮ-ಜುಶಾಂ
ನಿಲಿಂಪಾನಾಂ ಶ್ರೇಣಿರ್-ನಿಜ-ಕನಕ-ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಕುಟೈಃ 17

ತ್ವಂ-ಏಕೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪರಮ-ಫಲದೋ ದಿವ್ಯ-ಪದವೀಂ
ವಹಂತಸ್-ತ್ವನ್ಮೂಲಾಂ ಪುನರ್-ಅಪಿ ಭಜಂತೇ ಹರಿ-ಮುಖಾಃ
ಕಿಯದ್-ವಾ ದಾಕ್ಶಿಣ್ಯಂ ತವ ಶಿವ ಮದಾಶಾ ಚ ಕಿಯತೀ
ಕದಾ ವಾ ಮದ್-ರಕ್ಶಾಂ ವಹಸಿ ಕರುಣಾ-ಪೂರಿತ-ದೃಶಾ 18

ದುರಾಶಾ-ಭೂಯಿಶ್ಠೇ ದುರಧಿಪ-ಗೃಹ-ದ್ವಾರ-ಘಟಕೇ
ದುರಂತೇ ಸಂಸಾರೇ ದುರಿತ-ನಿಲಯೇ ದುಃಖ ಜನಕೇ
ಮದಾಯಾಸಂ ಕಿಂ ನ ವ್ಯಪನಯಸಿ ಕಸ್ಯೋಪಕೃತಯೇ
ವದೇಯಂ ಪ್ರೀತಿS-ಚೇತ್ ತವ ಶಿವ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಖಲು ವಯಂ 19

ಸದಾ ಮೋಹಾಟವ್ಯಾಂ ಚರತಿ ಯುವತೀನಾಂ ಕುಚ-ಗಿರೌ
ನಟತ್ಯ್-ಆಶಾ-ಶಾಖಾಸ್-ವಟತಿ ಝಟಿತಿ ಸ್ವೈರಂ-ಅಭಿತಃ
ಕಪಾಲಿನ್ ಭಿಕ್ಶೋ ಮೇ ಹೃದಯ-ಕಪಿಂ-ಅತ್ಯಂತ-ಚಪಲಂ
ದೃಢಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬದ್ಧ್ವಾ ಶಿವ ಭವದ್-ಅಧೀನಂ ಕುರು ವಿಭೋ 20

ಧೃತಿ-ಸ್ತಂಭಾಧಾರಂ ದೃಢ-ಗುಣ ನಿಬದ್ಧಾಂ ಸಗಮನಾಂ
ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಾಢ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ-ದಿವಸ-ಸನ್ಮಾರ್ಗ-ಘಟಿತಾಂ
ಸ್ಮರಾರೇ ಮಚ್ಚೇತಃ-ಸ್ಫುಟ-ಪಟ-ಕುಟೀಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿಶದಾಂ
ಜಯ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಹ ಶಿವ ಗಣೈಃ-ಸೇವಿತ ವಿಭೋ 21

ಪ್ರಲೋಭಾದ್ಯೈರ್-ಅರ್ಥಾಹರಣ-ಪರ-ತಂತ್ರೋ ಧನಿ-ಗೃಹೇ
ಪ್ರವೇಶೋದ್ಯುಕ್ತಃ-ಸನ್ ಭ್ರಮತಿ ಬಹುಧಾ ತಸ್ಕರ-ಪತೇ
ಇಮಂ ಚೇತS-ಚೋರಂ ಕಥಂ-ಇಹ ಸಹೇ ಶನ್ಕರ ವಿಭೋ
ತವಾಧೀನಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಯಿ ನಿರಪರಾಧೇ ಕುರು ಕೃಪಾಂ 22

ಕರೋಮಿ ತ್ವತ್-ಪೂಜಾಂ ಸಪದಿ ಸುಖದೋ ಮೇ ಭವ ವಿಭೋ
ವಿಧಿತ್ವಂ ವಿಶ್ಣುತ್ವಂ ದಿಶಸಿ ಖಲು ತಸ್ಯಾಃ ಫಲಂ-ಇತಿ
ಪುನಶ್ಚ ತ್ವಾಂ ದ್ರಶ್ಟುಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ವಹನ್ ಪಕ್ಶಿ-ಮೃಗತಾಂ-
ಅದೃಶ್ಟ್ವಾ ತತ್-ಖೇದಂ ಕಥಂ-ಇಹ ಸಹೇ ಶನ್ಕರ ವಿಭೋ 23

ಕದಾ ವಾ ಕೈಲಾಸೇ ಕನಕ-ಮಣಿ-ಸೌಧೇ ಸಹ-ಗಣೈರ್-
ವಸನ್ ಶಂಭೋರ್-ಅಗ್ರೇ ಸ್ಫುಟ-ಘಟಿತ-ಮೂರ್ಧಾನ್ಜಲಿ-ಪುಟಃ
ವಿಭೋ ಸಾಂಬ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪರಮ-ಶಿವ ಪಾಹೀತಿ ನಿಗದನ್
ವಿಧಾತೃಋಣಾಂ ಕಲ್ಪಾನ್ ಕ್ಶಣಂ-ಇವ ವಿನೇಶ್ಯಾಮಿ ಸುಖತಃ 24

ಸ್ತವೈರ್-ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಂ ಜಯ-ಜಯ-ವಚೋಭಿರ್-ನಿಯಮಾನಾಂ
ಗಣಾನಾಂ ಕೇಲೀಭಿರ್-ಮದಕಲ-ಮಹೋಕ್ಶಸ್ಯ ಕಕುದಿ
ಸ್ಥಿತಂ ನೀಲ-ಗ್ರೀವಂ ತ್ರಿ-ನಯನಂ-ಉಮಾಶ್ಲಿಶ್ಟ-ವಪುಶಂ
ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯೇಯಂ ಕರ-ಧೃತ-ಮೃಗಂ ಖಂಡ-ಪರಶುಂ 25

ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ದೃಶ್ಟ್ವಾ ಗಿರಿಶ ತವ ಭವ್ಯಾನ್ಘ್ರಿ-ಯುಗಲಂ
ಗೃಹೀತ್ವಾ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಶಿರಸಿ ನಯನೇ ವಕ್ಶಸಿ ವಹನ್
ಸಮಾಶ್ಲಿಶ್ಯಾಘ್ರಾಯ ಸ್ಫುಟ-ಜಲಜ-ಗಂಧಾನ್ ಪರಿಮಲಾನ್-
ಅಲಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್-ಮುದಂ-ಅನುಭವಿಶ್ಯಾಮಿ ಹೃದಯೇ 26

ಕರಸ್ಥೇ ಹೇಮಾದ್ರೌ ಗಿರಿಶ ನಿಕಟಸ್ಥೇ ಧನ-ಪತೌ
ಗೃಹಸ್ಥೇ ಸ್ವರ್ಭೂಜಾ(ಅ)ಮರ-ಸುರಭಿ-ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗಣೇ
ಶಿರಸ್ಥೇ ಶೀತಾಂಶೌ ಚರಣ-ಯುಗಲಸ್ಥೇ(ಅ)ಖಿಲ ಶುಭೇ
ಕಂ-ಅರ್ಥಂ ದಾಸ್ಯೇ(ಅ)ಹಂ ಭವತು ಭವದ್-ಅರ್ಥಂ ಮಮ ಮನಃ 27

ಸಾರೂಪ್ಯಂ ತವ ಪೂಜನೇ ಶಿವ ಮಹಾ-ದೇವೇತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೇ
ಸಾಮೀಪ್ಯಂ ಶಿವ ಭಕ್ತಿ-ಧುರ್ಯ-ಜನತಾ-ಸಾಂಗತ್ಯ-ಸಂಭಾಶಣೇ
ಸಾಲೋಕ್ಯಂ ಚ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ-ತನು-ಧ್ಯಾನೇ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಮಮ ಸಿದ್ಧಿಂ-ಅತ್ರ ಭವತಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋಸ್ಮ್ಯಹಂ 28

ತ್ವತ್-ಪಾದಾಂಬುಜಂ-ಅರ್ಚಯಾಮಿ ಪರಮಂ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ-ಅನ್ವಹಂ
ತ್ವಾಂ-ಈಶಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಿ ವಚಸಾ ತ್ವಾಂ-ಏವ ಯಾಚೇ ವಿಭೋ
ವೀಕ್ಶಾಂ ಮೇ ದಿಶ ಚಾಕ್ಶುಶೀಂ ಸ-ಕರುಣಾಂ ದಿವ್ಯೈS-ಚಿರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ
ಶಂಭೋ ಲೋಕ-ಗುರೋ ಮದೀಯ-ಮನಸಃ ಸೌಖ್ಯೋಪದೇಶಂ ಕುರು 29

ವಸ್ತ್ರೋದ್-ಧೂತ ವಿಧೌ ಸಹಸ್ರ-ಕರತಾ ಪುಶ್ಪಾರ್ಚನೇ ವಿಶ್ಣುತಾ
ಗಂಧೇ ಗಂಧ-ವಹಾತ್ಮತಾ(ಅ)ನ್ನ-ಪಚನೇ ಬಹಿರ್-ಮುಖಾಧ್ಯಕ್ಶತಾ
ಪಾತ್ರೇ ಕಾನ್ಚನ-ಗರ್ಭತಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ಚೇದ್ ಬಾಲೇಂದು ಚೂಡಾ-ಮಣೇ
ಶುಶ್ರೂಶಾಂ ಕರವಾಣಿ ತೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ರಿ-ಲೋಕೀ-ಗುರೋ 30

ನಾಲಂ ವಾ ಪರಮೋಪಕಾರಕಂ-ಇದಂ ತ್ವೇಕಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತೇ
ಪಶ್ಯನ್ ಕುಕ್ಶಿ-ಗತಾನ್ ಚರಾಚರ-ಗಣಾನ್ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿತಾನ್ ರಕ್ಶಿತುಂ
ಸರ್ವಾಮರ್ತ್ಯ-ಪಲಾಯನೌಶಧಂ-ಅತಿ-ಜ್ವಾಲಾ-ಕರಂ ಭೀ-ಕರಂ
ನಿಕ್ಶಿಪ್ತಂ ಗರಲಂ ಗಲೇ ನ ಗಲಿತಂ ನೋದ್ಗೀರ್ಣಂ-ಏವ-ತ್ವಯಾ 31

ಜ್ವಾಲೋಗ್ರಃ ಸಕಲಾಮರಾತಿ-ಭಯದಃ ಕ್ಶ್ವೇಲಃ ಕಥಂ ವಾ ತ್ವಯಾ
ದೃಶ್ಟಃ ಕಿಂ ಚ ಕರೇ ಧೃತಃ ಕರ-ತಲೇ ಕಿಂ ಪಕ್ವ-ಜಂಬೂ-ಫಲಂ
ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ನಿಹಿತಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ-ಘುಟಿಕಾ ವಾ ಕಂಠ-ದೇಶೇ ಭೃತಃ
ಕಿಂ ತೇ ನೀಲ-ಮಣಿರ್-ವಿಭೂಶಣಂ-ಅಯಂ ಶಂಭೋ ಮಹಾತ್ಮನ್ ವದ 32

ನಾಲಂ ವಾ ಸಕೃದ್-ಏವ ದೇವ ಭವತಃ ಸೇವಾ ನತಿರ್-ವಾ ನುತಿಃ
ಪೂಜಾ ವಾ ಸ್ಮರಣಂ ಕಥಾ-ಶ್ರವಣಂ-ಅಪಿ-ಆಲೋಕನಂ ಮಾದೃಶಾಂ
ಸ್ವಾಮಿನ್ನ್-ಅಸ್ಥಿರ-ದೇವತಾನುಸರಣಾಯಾಸೇನ ಕಿಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಕಾ ವಾ ಮುಕ್ತಿರ್-ಇತಃ ಕುತೋ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯಂ ತದಾ 33

ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಸ್-ತವ ಸಾಹಸಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಶಂಭೋ ಭವದ್-
ಧೈರ್ಯಂ ಚೇದೃಶಂ-ಆತ್ಮನಃ-ಸ್ಥಿತಿರ್-ಇಯಂ ಚಾನ್ಯೈಃ ಕಥಂ ಲಭ್ಯತೇ
ಭ್ರಶ್ಯದ್-ದೇವ-ಗಣಂ ತ್ರಸನ್-ಮುನಿ-ಗಣಂ ನಶ್ಯತ್-ಪ್ರಪನ್ಚಂ ಲಯಂ
ಪಶ್ಯನ್-ನಿರ್ಭಯ ಏಕ ಏವ ವಿಹರತಿ-ಆನಂದ-ಸಾಂದ್ರೋ ಭವಾನ್ 34

ಯೋಗ-ಕ್ಶೇಮ-ಧುರಂ-ಧರಸ್ಯ ಸಕಲಃ-ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದೋದ್ಯೋಗಿನೋ
ದೃಶ್ಟಾದೃಶ್ಟ-ಮತೋಪದೇಶ-ಕೃತಿನೋ ಬಾಹ್ಯಾಂತರ-ವ್ಯಾಪಿನಃ
ಸರ್ವಜ್ನಸ್ಯ ದಯಾ-ಕರಸ್ಯ ಭವತಃ ಕಿಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ಮಯಾ
ಶಂಭೋ ತ್ವಂ ಪರಮಾಂತರಂಗ ಇತಿ ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಸ್ಮರಾಮಿ-ಅನ್ವಹಂ 35

ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಿ-ಗುಣಾವೃತೇ ಮುದ್-ಅಮೃತಾ-ಪೂರ್ಣೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಮನಃ
ಕುಂಭೇ ಸಾಂಬ ತವಾನ್ಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವ ಯುಗಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಸಂವಿತ್-ಫಲಂ
ಸತ್ತ್ವಂ ಮಂತ್ರಂ-ಉದೀರಯನ್-ನಿಜ ಶರೀರಾಗಾರ ಶುದ್ಧಿಂ ವಹನ್
ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಕಟೀ ಕರೋಮಿ ರುಚಿರಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ-ಆಪಾದಯನ್ 36

ಆಮ್ನಾಯಾಂಬುಧಿಂ-ಆದರೇಣ ಸುಮನಃ-ಸನ್ಘಾಃ-ಸಮುದ್ಯನ್-ಮನೋ
ಮಂಥಾನಂ ದೃಢ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜು-ಸಹಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಥಿತ್ವಾ ತತಃ
ಸೋಮಂ ಕಲ್ಪ-ತರುಂ ಸು-ಪರ್ವ-ಸುರಭಿಂ ಚಿಂತಾ-ಮಣಿಂ ಧೀಮತಾಂ
ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಸುಧಾಂ ನಿರಂತರ-ರಮಾ-ಸೌಭಾಗ್ಯಂ-ಆತನ್ವತೇ 37

ಪ್ರಾಕ್-ಪುಣ್ಯಾಚಲ-ಮಾರ್ಗ-ದರ್ಶಿತ-ಸುಧಾ-ಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ-ಶಿವಃ
ಸೋಮಃ-ಸದ್-ಗುಣ-ಸೇವಿತೋ ಮೃಗ-ಧರಃ ಪೂರ್ಣಾಸ್-ತಮೋ-ಮೋಚಕಃ
ಚೇತಃ ಪುಶ್ಕರ-ಲಕ್ಶಿತೋ ಭವತಿ ಚೇದ್-ಆನಂದ-ಪಾಥೋ-ನಿಧಿಃ
ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯೇನ ವಿಜೃಂಭತೇ ಸುಮನಸಾಂ ವೃತ್ತಿಸ್-ತದಾ ಜಾಯತೇ 38

ಧರ್ಮೋ ಮೇ ಚತುರ್-ಅನ್ಘ್ರಿಕಃ ಸುಚರಿತಃ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಂ ಗತಂ
ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಮದಾದಯೋ ವಿಗಲಿತಾಃ ಕಾಲಾಃ ಸುಖಾವಿಶ್ಕೃತಾಃ
ಜ್ನಾನಾನಂದ-ಮಹೌಶಧಿಃ ಸುಫಲಿತಾ ಕೈವಲ್ಯ ನಾಥೇ ಸದಾ
ಮಾನ್ಯೇ ಮಾನಸ-ಪುಂಡರೀಕ-ನಗರೇ ರಾಜಾವತಂಸೇ ಸ್ಥಿತೇ 39

ಧೀ-ಯಂತ್ರೇಣ ವಚೋ-ಘಟೇನ ಕವಿತಾ-ಕುಲ್ಯೋಪಕುಲ್ಯಾಕ್ರಮೈರ್-
ಆನೀತೈಶ್ಚ ಸದಾಶಿವಸ್ಯ ಚರಿತಾಂಭೋ-ರಾಶಿ-ದಿವ್ಯಾಮೃತೈಃ
ಹೃತ್-ಕೇದಾರ-ಯುತಾS-ಚ ಭಕ್ತಿ-ಕಲಮಾಃ ಸಾಫಲ್ಯಂ-ಆತನ್ವತೇ
ದುರ್ಭಿಕ್ಶಾನ್-ಮಮ ಸೇವಕಸ್ಯ ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ ಭೀತಿಃ ಕುತಃ 40

ಪಾಪೋತ್ಪಾತ-ವಿಮೋಚನಾಯ ರುಚಿರೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ಮೃತ್ಯುಂ-ಜಯ
ಸ್ತೋತ್ರ-ಧ್ಯಾನ-ನತಿ-ಪ್ರದಿಕ್ಶಿಣ-ಸಪರ್ಯಾಲೋಕನಾಕರ್ಣನೇ
ಜಿಹ್ವಾ-ಚಿತ್ತ-ಶಿರೋನ್ಘ್ರಿ-ಹಸ್ತ-ನಯನ-ಶ್ರೋತ್ರೈರ್-ಅಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ
ಮಾಂ-ಆಜ್ನಾಪಯ ತನ್-ನಿರೂಪಯ ಮುಹುರ್-ಮಾಮೇವ ಮಾ ಮೇ(ಅ)ವಚಃ 41

ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪರಿಖಾ-ಪದಂ ಘನ-ಧೃತಿಃ ಪ್ರಾಕಾರ-ಉದ್ಯದ್-ಗುಣ
ಸ್ತೋಮS-ಚಾಪ್ತ-ಬಲಂ ಘನೇಂದ್ರಿಯ-ಚಯೋ ದ್ವಾರಾಣಿ ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತಃ
ವಿದ್ಯಾ-ವಸ್ತು-ಸಮೃದ್ಧಿರ್-ಇತಿ-ಅಖಿಲ-ಸಾಮಗ್ರೀ-ಸಮೇತೇ ಸದಾ
ದುರ್ಗಾತಿ-ಪ್ರಿಯ-ದೇವ ಮಾಮಕ-ಮನೋ-ದುರ್ಗೇ ನಿವಾಸಂ ಕುರು 42

ಮಾ ಗಚ್ಚ ತ್ವಂ-ಇತಸ್-ತತೋ ಗಿರಿಶ ಭೋ ಮಯ್ಯೇವ ವಾಸಂ ಕುರು
ಸ್ವಾಮಿನ್ನ್-ಆದಿ ಕಿರಾತ ಮಾಮಕ-ಮನಃ ಕಾಂತಾರ-ಸೀಮಾಂತರೇ
ವರ್ತಂತೇ ಬಹುಶೋ ಮೃಗಾ ಮದ-ಜುಶೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯ-ಮೋಹಾದಯಸ್-
ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ಮೃಗಯಾ-ವಿನೋದ ರುಚಿತಾ-ಲಾಭಂ ಚ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ 43

ಕರ-ಲಗ್ನ ಮೃಗಃ ಕರೀಂದ್ರ-ಭನ್ಗೋ
ಘನ ಶಾರ್ದೂಲ-ವಿಖಂಡನೋ(ಅ)ಸ್ತ-ಜಂತುಃ
ಗಿರಿಶೋ ವಿಶದ್-ಆಕೃತಿS-ಚ ಚೇತಃ
ಕುಹರೇ ಪನ್ಚ ಮುಖೋಸ್ತಿ ಮೇ ಕುತೋ ಭೀಃ 44

ಚಂದಃ-ಶಾಖಿ-ಶಿಖಾನ್ವಿತೈರ್-ದ್ವಿಜ-ವರೈಃ ಸಂಸೇವಿತೇ ಶಾಶ್ವತೇ
ಸೌಖ್ಯಾಪಾದಿನಿ ಖೇದ-ಭೇದಿನಿ ಸುಧಾ-ಸಾರೈಃ ಫಲೈರ್-ದೀಪಿತೇ
ಚೇತಃ ಪಕ್ಶಿ-ಶಿಖಾ-ಮಣೇ ತ್ಯಜ ವೃಥಾ-ಸನ್ಚಾರಂ-ಅನ್ಯೈರ್-ಅಲಂ
ನಿತ್ಯಂ ಶನ್ಕರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಯುಗಲೀ-ನೀಡೇ ವಿಹಾರಂ ಕುರು 45

ಆಕೀರ್ಣೇ ನಖ-ರಾಜಿ-ಕಾಂತಿ-ವಿಭವೈರ್-ಉದ್ಯತ್-ಸುಧಾ-ವೈಭವೈರ್-
ಆಧೌತೇಪಿ ಚ ಪದ್ಮ-ರಾಗ-ಲಲಿತೇ ಹಂಸ-ವ್ರಜೈರ್-ಆಶ್ರಿತೇ
ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತಿ-ವಧೂ ಗಣೈS-ಚ ರಹಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಚಾ-ವಿಹಾರಂ ಕುರು
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಾನಸ-ರಾಜ-ಹಂಸ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥಾನ್ಘ್ರಿ-ಸೌಧಾಂತರೇ 46

ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ವಸಂತ-ಸನ್ಗಿನಿ ಹೃದಾರಾಮೇ(ಅ)ಘ-ಜೀರ್ಣಚ್ಚದಾಃ
ಸ್ರಸ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಲತಾಚ್ಚಟಾ ವಿಲಸಿತಾಃ ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಲ-ಶ್ರಿತಾಃ
ದೀಪ್ಯಂತೇ ಗುಣ-ಕೋರಕಾ ಜಪ-ವಚಃ ಪುಶ್ಪಾಣಿ ಸದ್-ವಾಸನಾ
ಜ್ನಾನಾನಂದ-ಸುಧಾ-ಮರಂದ-ಲಹರೀ ಸಂವಿತ್-ಫಲಾಭ್ಯುನ್ನತಿಃ 47

ನಿತ್ಯಾನಂದ-ರಸಾಲಯಂ ಸುರ-ಮುನಿ-ಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತಾಶ್ರಯಂ
ಸ್ವಚ್ಚಂ ಸದ್-ದ್ವಿಜ-ಸೇವಿತಂ ಕಲುಶ-ಹೃತ್-ಸದ್-ವಾಸನಾವಿಶ್ಕೃತಂ
ಶಂಭು-ಧ್ಯಾನ-ಸರೋವರಂ ವ್ರಜ ಮನೋ-ಹಂಸಾವತಂಸ ಸ್ಥಿರಂ
ಕಿಂ ಕ್ಶುದ್ರಾಶ್ರಯ-ಪಲ್ವಲ-ಭ್ರಮಣ-ಸಂಜಾತ-ಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ 48

ಆನಂದಾಮೃತ-ಪೂರಿತಾ ಹರ-ಪದಾಂಭೋಜಾಲವಾಲೋದ್ಯತಾ
ಸ್ಥೈರ್ಯೋಪಘ್ನಂ-ಉಪೇತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಲತಿಕಾ ಶಾಖೋಪಶಾಖಾನ್ವಿತಾ
ಉಚ್ಚೈರ್-ಮಾನಸ-ಕಾಯಮಾನ-ಪಟಲೀಂ-ಆಕ್ರಮ್ಯ ನಿಶ್-ಕಲ್ಮಶಾ
ನಿತ್ಯಾಭೀಶ್ಟ-ಫಲ-ಪ್ರದಾ ಭವತು ಮೇ ಸತ್-ಕರ್ಮ-ಸಂವರ್ಧಿತಾ 49

ಸಂಧ್ಯಾರಂಭ-ವಿಜೃಂಭಿತಂ ಶ್ರುತಿ-ಶಿರ-ಸ್ಥಾನಾಂತರ್-ಆಧಿಶ್ಠಿತಂ
ಸ-ಪ್ರೇಮ ಭ್ರಮರಾಭಿರಾಮಂ-ಅಸಕೃತ್ ಸದ್-ವಾಸನಾ-ಶೋಭಿತಂ
ಭೋಗೀಂದ್ರಾಭರಣಂ ಸಮಸ್ತ-ಸುಮನಃ-ಪೂಜ್ಯಂ ಗುಣಾವಿಶ್ಕೃತಂ
ಸೇವೇ ಶ್ರೀ-ಗಿರಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ-ಮಹಾ-ಲಿನ್ಗಂ ಶಿವಾಲಿನ್ಗಿತಂ 50

ಭೃನ್ಗೀಚ್ಚಾ-ನಟನೋತ್ಕಟಃ ಕರಿ-ಮದ-ಗ್ರಾಹೀ ಸ್ಫುರನ್-ಮಾಧವ-
ಆಹ್ಲಾದೋ ನಾದ-ಯುತೋ ಮಹಾಸಿತ-ವಪುಃ ಪನ್ಚೇಶುಣಾ ಚಾದೃತಃ
ಸತ್-ಪಕ್ಶಃ ಸುಮನೋ-ವನೇಶು ಸ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಶಾನ್-ಮದೀಯೇ ಮನೋ
ರಾಜೀವೇ ಭ್ರಮರಾಧಿಪೋ ವಿಹರತಾಂ ಶ್ರೀ ಶೈಲ-ವಾಸೀ ವಿಭುಃ 51

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ-ವರ್ಶಿಣಂ ಘನ-ವಿಪದ್-ಗ್ರೀಶ್ಮಚ್ಚಿದಾ-ಕರ್ಮಠಂ
ವಿದ್ಯಾ-ಸಸ್ಯ-ಫಲೋದಯಾಯ ಸುಮನಃ-ಸಂಸೇವ್ಯಂ-ಇಚ್ಚಾಕೃತಿಂ
ನೃತ್ಯದ್-ಭಕ್ತ-ಮಯೂರಂ-ಅದ್ರಿ-ನಿಲಯಂ ಚನ್ಚಜ್-ಜಟಾ-ಮಂಡಲಂ
ಶಂಭೋ ವಾನ್ಚತಿ ನೀಲ-ಕಂಧರ-ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಮೇ ಮನS-ಚಾತಕಃ 52

ಆಕಾಶೇನ ಶಿಖೀ ಸಮಸ್ತ ಫಣಿನಾಂ ನೇತ್ರಾ ಕಲಾಪೀ ನತಾ-
(ಅ)ನುಗ್ರಾಹಿ-ಪ್ರಣವೋಪದೇಶ-ನಿನದೈಃ ಕೇಕೀತಿ ಯೋ ಗೀಯತೇ
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಶೈಲ-ಸಮುದ್ಭವಾಂ ಘನ-ರುಚಿಂ ದೃಶ್ಟ್ವಾ ನಟಂತಂ ಮುದಾ
ವೇದಾಂತೋಪವನೇ ವಿಹಾರ-ರಸಿಕಂ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ 53

ಸಂಧ್ಯಾ ಘರ್ಮ-ದಿನಾತ್ಯಯೋ ಹರಿ-ಕರಾಘಾತ-ಪ್ರಭೂತಾನಕ-
ಧ್ವಾನೋ ವಾರಿದ ಗರ್ಜಿತಂ ದಿವಿಶದಾಂ ದೃಶ್ಟಿಚ್ಚಟಾ ಚನ್ಚಲಾ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿತೋಶ ಬಾಶ್ಪ ವಿತತಿರ್-ವೃಶ್ಟಿರ್-ಮಯೂರೀ ಶಿವಾ
ಯಸ್ಮಿನ್ನ್-ಉಜ್ಜ್ವಲ-ತಾಂಡವಂ ವಿಜಯತೇ ತಂ ನೀಲ-ಕಂಠಂ ಭಜೇ 54

ಆದ್ಯಾಯಾಮಿತ-ತೇಜಸೇ-ಶ್ರುತಿ-ಪದೈರ್-ವೇದ್ಯಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ತೇ
ವಿದ್ಯಾನಂದ-ಮಯಾತ್ಮನೇ ತ್ರಿ-ಜಗತಃ-ಸಂರಕ್ಶಣೋದ್ಯೋಗಿನೇ
ಧ್ಯೇಯಾಯಾಖಿಲ-ಯೋಗಿಭಿಃ-ಸುರ-ಗಣೈರ್-ಗೇಯಾಯ ಮಾಯಾವಿನೇ
ಸಮ್ಯಕ್ ತಾಂಡವ-ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಃ-ಶಂಭವೇ 55

ನಿತ್ಯಾಯ ತ್ರಿ-ಗುಣಾತ್ಮನೇ ಪುರ-ಜಿತೇ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ-ಶ್ರೇಯಸೇ
ಸತ್ಯಾಯಾದಿ ಕುಟುಂಬಿನೇ ಮುನಿ-ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ-ಚಿನ್-ಮೂರ್ತಯೇ
ಮಾಯಾ-ಸೃಶ್ಟ-ಜಗತ್-ತ್ರಯಾಯ ಸಕಲ-ಆಮ್ನಾಯಾಂತ-ಸನ್ಚಾರಿಣೇ
ಸಾಯಂ ತಾಂಡವ-ಸಂಭ್ರಮಾಯ ಜಟಿನೇ ಸೇಯಂ ನತಿಃ-ಶಂಭವೇ 56

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವೋದರ-ಪೋಶಣಾಯ ಸಕಲಾನ್-ಉದ್ದಿಶ್ಯ ವಿತ್ತಾಶಯಾ
ವ್ಯರ್ಥಂ ಪರ್ಯಟನಂ ಕರೋಮಿ ಭವತಃ-ಸೇವಾಂ ನ ಜಾನೇ ವಿಭೋ
ಮಜ್-ಜನ್ಮಾಂತರ-ಪುಣ್ಯ-ಪಾಕ-ಬಲತಸ್-ತ್ವಂ ಶರ್ವ ಸರ್ವಾಂತರಸ್-
ತಿಶ್ಠಸ್ಯೇವ ಹಿ ತೇನ ವಾ ಪಶು-ಪತೇ ತೇ ರಕ್ಶಣೀಯೋ(ಅ)ಸ್ಮ್ಯಹಂ 57

ಏಕೋ ವಾರಿಜ-ಬಾಂಧವಃ ಕ್ಶಿತಿ-ನಭೋ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಮೋ-ಮಂಡಲಂ
ಭಿತ್ವಾ ಲೋಚನ-ಗೋಚರೋಪಿ ಭವತಿ ತ್ವಂ ಕೋಟಿ-ಸೂರ್ಯ-ಪ್ರಭಃ
ವೇದ್ಯಃ ಕಿಂ ನ ಭವಸ್ಯಹೋ ಘನ-ತರಂ ಕೀದೃನ್ಗ್ಭವೇನ್-ಮತ್ತಮಸ್-
ತತ್-ಸರ್ವಂ ವ್ಯಪನೀಯ ಮೇ ಪಶು-ಪತೇ ಸಾಕ್ಶಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ 58

ಹಂಸಃ ಪದ್ಮ-ವನಂ ಸಮಿಚ್ಚತಿ ಯಥಾ ನೀಲಾಂಬುದಂ ಚಾತಕಃ
ಕೋಕಃ ಕೋಕ-ನದ-ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಚಂದ್ರಂ ಚಕೋರಸ್-ತಥಾ
ಚೇತೋ ವಾನ್ಚತಿ ಮಾಮಕಂ ಪಶು-ಪತೇ ಚಿನ್-ಮಾರ್ಗ ಮೃಗ್ಯಂ ವಿಭೋ
ಗೌರೀ ನಾಥ ಭವತ್-ಪದಾಬ್ಜ-ಯುಗಲಂ ಕೈವಲ್ಯ-ಸೌಖ್ಯ-ಪ್ರದಂ 59

ರೋಧಸ್-ತೋಯಹೃತಃ ಶ್ರಮೇಣ-ಪಥಿಕS-ಚಾಯಾಂ ತರೋರ್-ವೃಶ್ಟಿತಃ
ಭೀತಃ ಸ್ವಸ್ಥ ಗೃಹಂ ಗೃಹಸ್ಥಂ-ಅತಿಥಿರ್-ದೀನಃ ಪ್ರಭಂ ಧಾರ್ಮಿಕಂ
ದೀಪಂ ಸಂತಮಸಾಕುಲS-ಚ ಶಿಖಿನಂ ಶೀತಾವೃತಸ್-ತ್ವಂ ತಥಾ
ಚೇತಃ-ಸರ್ವ-ಭಯಾಪಹಂ-ವ್ರಜ ಸುಖಂ ಶಂಭೋಃ ಪದಾಂಭೋರುಹಂ 60

ಅನ್ಕೋಲಂ ನಿಜ ಬೀಜ ಸಂತತಿರ್-ಅಯಸ್ಕಾಂತೋಪಲಂ ಸೂಚಿಕಾ
ಸಾಧ್ವೀ ನೈಜ ವಿಭುಂ ಲತಾ ಕ್ಶಿತಿ-ರುಹಂ ಸಿಂಧುಹ್-ಸರಿದ್-ವಲ್ಲಭಂ
ಪ್ರಾಪ್ನೋತೀಹ ಯಥಾ ತಥಾ ಪಶು-ಪತೇಃ ಪಾದಾರವಿಂದ-ದ್ವಯಂ
ಚೇತೋವೃತ್ತಿರ್-ಉಪೇತ್ಯ ತಿಶ್ಠತಿ ಸದಾ ಸಾ ಭಕ್ತಿರ್-ಇತಿ-ಉಚ್ಯತೇ 61

ಆನಂದಾಶ್ರುಭಿರ್-ಆತನೋತಿ ಪುಲಕಂ ನೈರ್ಮಲ್ಯತS-ಚಾದನಂ
ವಾಚಾ ಶನ್ಖ ಮುಖೇ ಸ್ಥಿತೈS-ಚ ಜಠರಾ-ಪೂರ್ತಿಂ ಚರಿತ್ರಾಮೃತೈಃ
ರುದ್ರಾಕ್ಶೈರ್-ಭಸಿತೇನ ದೇವ ವಪುಶೋ ರಕ್ಶಾಂ ಭವದ್-ಭಾವನಾ-
ಪರ್ಯನ್ಕೇ ವಿನಿವೇಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜನನೀ ಭಕ್ತಾರ್ಭಕಂ ರಕ್ಶತಿ 62

ಮಾರ್ಗಾ-ವರ್ತಿತ ಪಾದುಕಾ ಪಶು-ಪತೇರ್-ಅಂಗಸ್ಯ ಕೂರ್ಚಾಯತೇ
ಗಂಡೂಶಾಂಬು-ನಿಶೇಚನಂ ಪುರ-ರಿಪೋರ್-ದಿವ್ಯಾಭಿಶೇಕಾಯತೇ
ಕಿನ್ಚಿದ್-ಭಕ್ಶಿತ-ಮಾಂಸ-ಶೇಶ-ಕಬಲಂ ನವ್ಯೋಪಹಾರಾಯತೇ
ಭಕ್ತಿಃ ಕಿಂ ನ ಕರೋತಿ-ಅಹೋ ವನ-ಚರೋ ಭಕ್ತಾವತಮ್ಸಾಯತೇ 63

ವಕ್ಶಸ್ತಾಡನಂ-ಅಂತಕಸ್ಯ ಕಠಿನಾಪಸ್ಮಾರ ಸಮ್ಮರ್ದನಂ
ಭೂ-ಭೃತ್-ಪರ್ಯಟನಂ ನಮತ್-ಸುರ-ಶಿರಃ-ಕೋಟೀರ ಸನ್ಘರ್ಶಣಂ
ಕರ್ಮೇದಂ ಮೃದುಲಸ್ಯ ತಾವಕ-ಪದ-ದ್ವಂದ್ವಸ್ಯ ಗೌರೀ-ಪತೇ
ಮಚ್ಚೇತೋ-ಮಣಿ-ಪಾದುಕಾ-ವಿಹರಣಂ ಶಂಭೋ ಸದಾನ್ಗೀ-ಕುರು 64

ವಕ್ಶಸ್-ತಾಡನ ಶನ್ಕಯಾ ವಿಚಲಿತೋ ವೈವಸ್ವತೋ ನಿರ್ಜರಾಃ
ಕೋಟೀರೋಜ್ಜ್ವಲ-ರತ್ನ-ದೀಪ-ಕಲಿಕಾ-ನೀರಾಜನಂ ಕುರ್ವತೇ
ದೃಶ್ಟ್ವಾ ಮುಕ್ತಿ-ವಧೂಸ್-ತನೋತಿ ನಿಭೃತಾಶ್ಲೇಶಂ ಭವಾನೀ-ಪತೇ
ಯಚ್-ಚೇತಸ್-ತವ ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಭಜನಂ ತಸ್ಯೇಹ ಕಿಂ ದುರ್-ಲಭಂ 65

ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಸೃಜಸಿ ಪ್ರಪನ್ಚಂ-ಅಖಿಲಂ ಕ್ರೀಡಾ-ಮೃಗಾಸ್-ತೇ ಜನಾಃ
ಯತ್-ಕರ್ಮಾಚರಿತಂ ಮಯಾ ಚ ಭವತಃ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಭವತ್ಯೇವ ತತ್
ಶಂಭೋ ಸ್ವಸ್ಯ ಕುತೂಹಲಸ್ಯ ಕರಣಂ ಮಚ್ಚೇಶ್ಟಿತಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ
ತಸ್ಮಾನ್-ಮಾಮಕ ರಕ್ಶಣಂ ಪಶು-ಪತೇ ಕರ್ತವ್ಯಂ-ಏವ ತ್ವಯಾ 66

ಬಹು-ವಿಧ-ಪರಿತೋಶ-ಬಾಶ್ಪ-ಪೂರ-
ಸ್ಫುಟ-ಪುಲಕಾನ್ಕಿತ-ಚಾರು-ಭೋಗ-ಭೂಮಿಂ
ಚಿರ-ಪದ-ಫಲ-ಕಾನ್ಕ್ಶಿ-ಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ
ಪರಮ ಸದಾಶಿವ-ಭಾವನಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ 67

ಅಮಿತ-ಮುದಮೃತಂ ಮುಹುರ್-ದುಹಂತೀಂ
ವಿಮಲ-ಭವತ್-ಪದ-ಗೋಶ್ಠಂ-ಆವಸಂತೀಂ
ಸದಯ ಪಶು-ಪತೇ ಸುಪುಣ್ಯ-ಪಾಕಾಂ
ಮಮ ಪರಿಪಾಲಯ ಭಕ್ತಿ ಧೇನುಂ-ಏಕಾಂ 68

ಜಡತಾ ಪಶುತಾ ಕಲನ್ಕಿತಾ
ಕುಟಿಲ-ಚರತ್ವಂ ಚ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಿ ದೇವ
ಅಸ್ತಿ ಯದಿ ರಾಜ-ಮೌಲೇ
ಭವದ್-ಆಭರಣಸ್ಯ ನಾಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಪಾತ್ರಂ 69

ಅರಹಸಿ ರಹಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ-ಬುದ್ಧ್ಯಾ
ವರಿ-ವಸಿತುಂ ಸುಲಭಃ ಪ್ರಸನ್ನ-ಮೂರ್ತಿಃ
ಅಗಣಿತ ಫಲ-ದಾಯಕಃ ಪ್ರಭುರ್-ಮೇ
ಜಗದ್-ಅಧಿಕೋ ಹೃದಿ ರಾಜ-ಶೇಖರೋಸ್ತಿ 70

ಆರೂಢ-ಭಕ್ತಿ-ಗುಣ-ಕುನ್ಚಿತ-ಭಾವ-ಚಾಪ-
ಯುಕ್ತೈಃ-ಶಿವ-ಸ್ಮರಣ-ಬಾಣ-ಗಣೈರ್-ಅಮೋಘೈಃ
ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಕಿಲ್ಬಿಶ-ರಿಪೂನ್ ವಿಜಯೀ ಸುಧೀಂದ್ರಃ-
ಸಾನಂದಂ-ಆವಹತಿ ಸುಸ್ಥಿರ-ರಾಜ-ಲಕ್ಶ್ಮೀಂ 71

ಧ್ಯಾನಾನ್ಜನೇನ ಸಮವೇಕ್ಶ್ಯ ತಮಃ-ಪ್ರದೇಶಂ
ಭಿತ್ವಾ ಮಹಾ-ಬಲಿಭಿರ್-ಈಶ್ವರ ನಾಮ-ಮಂತ್ರೈಃ
ದಿವ್ಯಾಶ್ರಿತಂ ಭುಜಗ-ಭೂಶಣಂ-ಉದ್ವಹಂತಿ
ಯೇ ಪಾದ-ಪದ್ಮಂ-ಇಹ ತೇ ಶಿವ ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ 72

ಭೂ-ದಾರತಾಂ-ಉದವಹದ್-ಯದ್-ಅಪೇಕ್ಶಯಾ ಶ್ರೀ-
ಭೂ-ದಾರ ಏವ ಕಿಮತಃ ಸುಮತೇ ಲಭಸ್ವ
ಕೇದಾರಂ-ಆಕಲಿತ ಮುಕ್ತಿ ಮಹೌಶಧೀನಾಂ
ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಜನಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ 73

ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಕ್ಲೇಶ-ದುರ್-ವಾಸನಾದಿ-
ಭೇದೋದ್ಯುಕ್ತೈರ್-ದಿವ್ಯ-ಗಂಧೈರ್-ಅಮಂದೈಃ
ಆಶಾ-ಶಾಟೀಕಸ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಂ
ಚೇತಃ-ಪೇಟೀಂ ವಾಸಿತಾಂ ಮೇ ತನೋತು 74

ಕಲ್ಯಾಣಿನಂ ಸರಸ-ಚಿತ್ರ-ಗತಿಂ ಸವೇಗಂ
ಸರ್ವೇನ್ಗಿತಜ್ನಂ-ಅನಘಂ ಧ್ರುವ-ಲಕ್ಶಣಾಢ್ಯಂ
ಚೇತಸ್-ತುರನ್ಗಂ-ಅಧಿರುಹ್ಯ ಚರ ಸ್ಮರಾರೇ
ನೇತಃ-ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ವೃಶಭಾಧಿರೂಢ 75

ಭಕ್ತಿರ್-ಮಹೇಶ-ಪದ-ಪುಶ್ಕರಂ-ಆವಸಂತೀ
ಕಾದಂಬಿನೀವ ಕುರುತೇ ಪರಿತೋಶ-ವರ್ಶಂ
ಸಂಪೂರಿತೋ ಭವತಿ ಯಸ್ಯ ಮನಸ್-ತಟಾಕಸ್-
ತಜ್-ಜನ್ಮ-ಸಸ್ಯಂ-ಅಖಿಲಂ ಸಫಲಂ ಚ ನಾನ್ಯತ್ 76

ಬುದ್ಧಿಃ-ಸ್ಥಿರಾ ಭವಿತುಂ-ಈಶ್ವರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ
ಸಕ್ತಾ ವಧೂರ್-ವಿರಹಿಣೀವ ಸದಾ ಸ್ಮರಂತೀ
ಸದ್-ಭಾವನಾ-ಸ್ಮರಣ-ದರ್ಶನ-ಕೀರ್ತನಾದಿ
ಸಮ್ಮೋಹಿತೇವ ಶಿವ-ಮಂತ್ರ-ಜಪೇನ ವಿಂತೇ 77

ಸದ್-ಉಪಚಾರ-ವಿಧಿಶು-ಅನು-ಬೋಧಿತಾಂ
ಸವಿನಯಾಂ ಸುಹೃದಂ ಸದುಪಾಶ್ರಿತಾಂ
ಮಮ ಸಮುದ್ಧರ ಬುದ್ಧಿಂ-ಇಮಾಂ ಪ್ರಭೋ
ವರ-ಗುಣೇನ ನವೋಢ-ವಧೂಂ-ಇವ 78

ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಿ-ಮನಹ್-ಸರೋಜ-ದಲ-ಸನ್ಚಾರ-ಕ್ಶಮಸ್-ತ್ವತ್-ಕ್ರಮಃ-
ಶಂಭೋ ತೇನ ಕಥಂ ಕಠೋರ-ಯಮ-ರಾಡ್-ವಕ್ಶಃ-ಕವಾಟ-ಕ್ಶತಿಃ
ಅತ್ಯಂತಂ ಮೃದುಲಂ ತ್ವದ್-ಅನ್ಘ್ರಿ-ಯುಗಲಂ ಹಾ ಮೇ ಮನS-ಚಿಂತಯತಿ-
ಏತಲ್-ಲೋಚನ-ಗೋಚರಂ ಕುರು ವಿಭೋ ಹಸ್ತೇನ ಸಂವಾಹಯೇ 79

ಏಶ್ಯತ್ಯೇಶ ಜನಿಂ ಮನೋ(ಅ)ಸ್ಯ ಕಠಿನಂ ತಸ್ಮಿನ್-ನಟಾನೀತಿ ಮದ್-
ರಕ್ಶಾಯೈ ಗಿರಿ ಸೀಮ್ನಿ ಕೋಮಲ-ಪದ-ನ್ಯಾಸಃ ಪುರಾಭ್ಯಾಸಿತಃ
ನೋ-ಚೇದ್-ದಿವ್ಯ-ಗೃಹಾಂತರೇಶು ಸುಮನಸ್-ತಲ್ಪೇಶು ವೇದ್ಯಾದಿಶು
ಪ್ರಾಯಃ-ಸತ್ಸು ಶಿಲಾ-ತಲೇಶು ನಟನಂ ಶಂಭೋ ಕಿಮರ್ಥಂ ತವ 80

ಕನ್ಚಿತ್-ಕಾಲಂ-ಉಮಾ-ಮಹೇಶ ಭವತಃ ಪಾದಾರವಿಂದಾರ್ಚನೈಃ
ಕನ್ಚಿದ್-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಭಿS-ಚ ನತಿಭಿಃ ಕನ್ಚಿತ್ ಕಥಾಕರ್ಣನೈಃ
ಕನ್ಚಿತ್ ಕನ್ಚಿದ್-ಅವೇಕ್ಶಣೈS-ಚ ನುತಿಭಿಃ ಕನ್ಚಿದ್-ದಶಾಂ-ಈದೃಶೀಂ
ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮುದಾ ತ್ವದ್-ಅರ್ಪಿತ ಮನಾ ಜೀವನ್ ಸ ಮುಕ್ತಃ ಖಲು 81

ಬಾಣತ್ವಂ ವೃಶಭತ್ವಂ-ಅರ್ಧ-ವಪುಶಾ ಭಾರ್ಯಾತ್ವಂ-ಆರ್ಯಾ-ಪತೇ
ಘೋಣಿತ್ವಂ ಸಖಿತಾ ಮೃದನ್ಗ ವಹತಾ ಚೇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಂ ದಧೌ
ತ್ವತ್-ಪಾದೇ ನಯನಾರ್ಪಣಂ ಚ ಕೃತವಾನ್ ತ್ವದ್-ದೇಹ ಭಾಗೋ ಹರಿಃ
ಪೂಜ್ಯಾತ್-ಪೂಜ್ಯ-ತರಃ-ಸ ಏವ ಹಿ ನ ಚೇತ್ ಕೋ ವಾ ತದನ್ಯೋ(ಅ)ಧಿಕಃ 82

ಜನನ-ಮೃತಿ-ಯುತಾನಾಂ ಸೇವಯಾ ದೇವತಾನಾಂ
ನ ಭವತಿ ಸುಖ-ಲೇಶಃ ಸಂಶಯೋ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ
ಅಜನಿಂ-ಅಮೃತ ರೂಪಂ ಸಾಂಬಂ-ಈಶಂ ಭಜಂತೇ
ಯ ಇಹ ಪರಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತೇ ಹಿ ಧನ್ಯಾ ಲಭಂತೇ 83

ಶಿವ ತವ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಸನ್ನಿಧಾನಾಯ ಗೌರ್ಯಾ
ಭವ ಮಮ ಗುಣ-ಧುರ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿ-ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯೇ
ಸಕಲ-ಭುವನ-ಬಂಧೋ ಸಚ್ಚಿದ್-ಆನಂದ-ಸಿಂಧೋ
ಸದಯ ಹೃದಯ-ಗೇಹೇ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಸ ತ್ವಂ 84

ಜಲಧಿ ಮಥನ ದಕ್ಶೋ ನೈವ ಪಾತಾಲ ಭೇದೀ
ನ ಚ ವನ ಮೃಗಯಾಯಾಂ ನೈವ ಲುಬ್ಧಃ ಪ್ರವೀಣಃ
ಅಶನ-ಕುಸುಮ-ಭೂಶಾ-ವಸ್ತ್ರ-ಮುಖ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ
ಕಥಯ ಕಥಂ-ಅಹಂ ತೇ ಕಲ್ಪಯಾನೀಂದು-ಮೌಲೇ 85

ಪೂಜಾ-ದ್ರವ್ಯ-ಸಮೃದ್ಧಯೋ ವಿರಚಿತಾಃ ಪೂಜಾಂ ಕಥಂ ಕುರ್ಮಹೇ
ಪಕ್ಶಿತ್ವಂ ನ ಚ ವಾ ಕೀಟಿತ್ವಂ-ಅಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಯಾ ದುರ್-ಲಭಂ
ಜಾನೇ ಮಸ್ತಕಂ-ಅನ್ಘ್ರಿ-ಪಲ್ಲವಂ-ಉಮಾ-ಜಾನೇ ನ ತೇ(ಅ)ಹಂ ವಿಭೋ
ನ ಜ್ನಾತಂ ಹಿ ಪಿತಾಮಹೇನ ಹರಿಣಾ ತತ್ತ್ವೇನ ತದ್-ರೂಪಿಣಾ 86

ಅಶನಂ ಗರಲಂ ಫಣೀ ಕಲಾಪೋ
ವಸನಂ ಚರ್ಮ ಚ ವಾಹನಂ ಮಹೋಕ್ಶಃ
ಮಮ ದಾಸ್ಯಸಿ ಕಿಂ ಕಿಂ-ಅಸ್ತಿ ಶಂಭೋ
ತವ ಪಾದಾಂಬುಜ-ಭಕ್ತಿಂ-ಏವ ದೇಹಿ 87

ಯದಾ ಕೃತಾಂಭೋ-ನಿಧಿ-ಸೇತು-ಬಂಧನಃ
ಕರಸ್ಥ-ಲಾಧಃ-ಕೃತ-ಪರ್ವತಾಧಿಪಃ
ಭವಾನಿ ತೇ ಲನ್ಘಿತ-ಪದ್ಮ-ಸಂಭವಸ್-
ತದಾ ಶಿವಾರ್ಚಾ-ಸ್ತವ ಭಾವನ-ಕ್ಶಮಃ 88

ನತಿಭಿರ್-ನುತಿಭಿಸ್-ತ್ವಂ-ಈಶ ಪೂಜಾ
ವಿಧಿಭಿರ್-ಧ್ಯಾನ-ಸಮಾಧಿಭಿರ್-ನ ತುಶ್ಟಃ
ಧನುಶಾ ಮುಸಲೇನ ಚಾಶ್ಮಭಿರ್-ವಾ
ವದ ತೇ ಪ್ರೀತಿ-ಕರಂ ತಥಾ ಕರೋಮಿ 89

ವಚಸಾ ಚರಿತಂ ವದಾಮಿ ಶಂಭೋರ್-
ಅಹಂ-ಉದ್ಯೋಗ ವಿಧಾಸು ತೇ(ಅ)ಪ್ರಸಕ್ತಃ
ಮನಸಾಕೃತಿಂ-ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸೇವೇ
ಶಿರಸಾ ಚೈವ ಸದಾಶಿವಂ ನಮಾಮಿ 90

ಆದ್ಯಾ(ಅ)ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್-ಗತಾ ನಿರ್ಗತಾಸೀತ್-
ವಿದ್ಯಾ ಹೃದ್ಯಾ ಹೃದ್-ಗತಾ ತ್ವತ್-ಪ್ರಸಾದಾತ್
ಸೇವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀ-ಕರಂ ತ್ವತ್-ಪದಾಬ್ಜಂ
ಭಾವೇ ಮುಕ್ತೇರ್-ಭಾಜನಂ ರಾಜ-ಮೌಲೇ 91

ದೂರೀಕೃತಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ದುರಕ್ಶರಾಣಿ
ದೌರ್-ಭಾಗ್ಯ-ದುಃಖ-ದುರಹಂಕೃತಿ-ದುರ್-ವಚಾಂಸಿ
ಸಾರಂ ತ್ವದೀಯ ಚರಿತಂ ನಿತರಾಂ ಪಿಬಂತಂ
ಗೌರೀಶ ಮಾಂ-ಇಹ ಸಮುದ್ಧರ ಸತ್-ಕಟಾಕ್ಶೈಃ 92

ಸೋಮ ಕಲಾ-ಧರ-ಮೌಲೌ
ಕೋಮಲ ಘನ-ಕಂಧರೇ ಮಹಾ-ಮಹಸಿ
ಸ್ವಾಮಿನಿ ಗಿರಿಜಾ ನಾಥೇ
ಮಾಮಕ ಹೃದಯಂ ನಿರಂತರಂ ರಮತಾಂ 93

ಸಾ ರಸನಾ ತೇ ನಯನೇ
ತಾವೇವ ಕರೌ ಸ ಏವ ಕೃತ-ಕೃತ್ಯಃ
ಯಾ ಯೇ ಯೌ ಯೋ ಭರ್ಗಂ
ವದತೀಕ್ಶೇತೇ ಸದಾರ್ಚತಃ ಸ್ಮರತಿ 94

ಅತಿ ಮೃದುಲೌ ಮಮ ಚರಣೌ-
ಅತಿ ಕಠಿನಂ ತೇ ಮನೋ ಭವಾನೀಶ
ಇತಿ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ಸಂತ್ಯಜ
ಶಿವ ಕಥಂ-ಆಸೀದ್-ಗಿರೌ ತಥಾ ಪ್ರವೇಶಃ 95

ಧೈಯಾನ್ಕುಶೇನ ನಿಭೃತಂ
ರಭಸಾದ್-ಆಕೃಶ್ಯ ಭಕ್ತಿ-ಶೃನ್ಖಲಯಾ
ಪುರ-ಹರ ಚರಣಾಲಾನೇ
ಹೃದಯ-ಮದೇಭಂ ಬಧಾನ ಚಿದ್-ಯಂತ್ರೈಃ 96

ಪ್ರಚರತ್ಯಭಿತಃ ಪ್ರಗಲ್ಭ-ವೃತ್ತ್ಯಾ
ಮದವಾನ್-ಏಶ ಮನಃ-ಕರೀ ಗರೀಯಾನ್
ಪರಿಗೃಹ್ಯ ನಯೇನ ಭಕ್ತಿ-ರಜ್ಜ್ವಾ
ಪರಮ ಸ್ಥಾಣು-ಪದಂ ದೃಢಂ ನಯಾಮುಂ 97

ಸರ್ವಾಲನ್ಕಾರ-ಯುಕ್ತಾಂ ಸರಲ-ಪದ-ಯುತಾಂ ಸಾಧು-ವೃತ್ತಾಂ ಸುವರ್ಣಾಂ
ಸದ್ಭಿಃ-ಸಮ್ಸ್ತೂಯ-ಮಾನಾಂ ಸರಸ ಗುಣ-ಯುತಾಂ ಲಕ್ಶಿತಾಂ ಲಕ್ಶಣಾಢ್ಯಾಂ
ಉದ್ಯದ್-ಭೂಶಾ-ವಿಶೇಶಾಂ-ಉಪಗತ-ವಿನಯಾಂ ದ್ಯೋತ-ಮಾನಾರ್ಥ-ರೇಖಾಂ
ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ದೇವ ಗೌರೀ-ಪ್ರಿಯ ಮಮ ಕವಿತಾ-ಕನ್ಯಕಾಂ ತ್ವಂ ಗೃಹಾಣ 98

ಇದಂ ತೇ ಯುಕ್ತಂ ವಾ ಪರಮ-ಶಿವ ಕಾರುಣ್ಯ ಜಲಧೇ
ಗತೌ ತಿರ್ಯಗ್-ರೂಪಂ ತವ ಪದ-ಶಿರೋ-ದರ್ಶನ-ಧಿಯಾ
ಹರಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾಣೌ ತೌ ದಿವಿ ಭುವಿ ಚರಂತೌ ಶ್ರಮ-ಯುತೌ
ಕಥಂ ಶಂಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕಥಯ ಮಮ ವೇದ್ಯೋಸಿ ಪುರತಃ 99

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಲಂ-ಅಹಂ ಪ್ರವಚ್ಮಿ ನ ಮೃಶಾ ದೇವಾ ವಿರಿನ್ಚಾದಯಃ
ಸ್ತುತ್ಯಾನಾಂ ಗಣನಾ-ಪ್ರಸನ್ಗ-ಸಮಯೇ ತ್ವಾಂ-ಅಗ್ರಗಣ್ಯಂ ವಿದುಃ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಗ್ರ-ವಿಚಾರಣ-ಪ್ರಕರಣೇ ಧಾನಾ-ತುಶಸ್ತೋಮವದ್-
ಧೂತಾಸ್-ತ್ವಾಂ ವಿದುರ್-ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಫಲಂ ಶಂಭೋ ಭವತ್-ಸೇವಕಾಃ 100

ശിവാനംദ ലഹരി

കലാഭ്യാം ചൂഡാലംകൃത-ശശി കലാഭ്യാം നിജ തപഃ-
ഫലാഭ്യാം ഭക്തേശു പ്രകടിത-ഫലാഭ്യാം ഭവതു മേ ।
ശിവാഭ്യാം-അസ്തോക-ത്രിഭുവന ശിവാഭ്യാം ഹൃദി പുനര്-
ഭവാഭ്യാം ആനംദ സ്ഫുര-ദനുഭവാഭ്യാം നതിരിയമ് ॥ 1 ॥

ഗലംതീ ശംഭോ ത്വച്-ചരിത-സരിതഃ കില്ബിശ-രജോ
ദലംതീ ധീകുല്യാ-സരണിശു പതംതീ വിജയതാമ്
ദിശംതീ സംസാര-ഭ്രമണ-പരിതാപ-ഉപശമനം
വസംതീ മച്-ചേതോ-ഹൃദഭുവി ശിവാനംദ-ലഹരീ 2

ത്രയീ-വേദ്യം ഹൃദ്യം ത്രി-പുര-ഹരം ആദ്യം ത്രി-നയനം
ജടാ-ഭാരോദാരം ചലദ്-ഉരഗ-ഹാരം മൃഗ ധരമ്
മഹാ-ദേവം ദേവം മയി സദയ-ഭാവം പശു-പതിം
ചിദ്-ആലംബം സാംബം ശിവമ്-അതി-വിഡംബം ഹൃദി ഭജേ 3

സഹസ്രം വര്തംതേ ജഗതി വിബുധാഃ ക്ശുദ്ര-ഫലദാ
ന മന്യേ സ്വപ്നേ വാ തദ്-അനുസരണം തത്-കൃത-ഫലമ്
ഹരി-ബ്രഹ്മാദീനാം-അപി നികട-ഭാജാം-അസുലഭം
ചിരം യാചേ ശംഭോ ശിവ തവ പദാംഭോജ-ഭജനം 4

സ്മൃതൌ ശാസ്ത്രേ വൈദ്യേ ശകുന-കവിതാ-ഗാന-ഫണിതൌ
പുരാണേ മംത്രേ വാ സ്തുതി-നടന-ഹാസ്യേശു-അചതുരഃ
കഥം രാജ്നാം പ്രീതിര്-ഭവതി മയി കോ(അ)ഹം പശു-പതേ
പശും മാം സര്വജ്ന പ്രഥിത-കൃപയാ പാലയ വിഭോ 5

ഘടോ വാ മൃത്-പിംഡോ-അപി-അണുര്-അപി ച ധൂമോ-അഗ്നിര്-അചലഃ
പടോ വാ തംതുര്-വാ പരിഹരതി കിം ഘോര-ശമനമ്
വൃഥാ കംഠ-ക്ശോഭം വഹസി തരസാ തര്ക-വചസാ
പദാംഭോജം ശംഭോര്-ഭജ പരമ-സൌഖ്യം വ്രജ സുധീഃ 6

മനസ്-തേ പാദാബ്ജേ നിവസതു വചഃ സ്തോത്ര-ഫണിതൌ
കരൌ ച-അഭ്യര്ചായാം ശ്രുതിര്-അപി കഥാകര്ണന-വിധൌ
തവ ധ്യാനേ ബുദ്ധിര്-നയന-യുഗലം മൂര്തി-വിഭവേ
പര-ഗ്രംഥാന് കൈര്-വാ പരമ-ശിവ ജാനേ പരമ്-അതഃ 7

യഥാ ബുദ്ധിഃ-ശുക്തൌ രജതം ഇതി കാചാശ്മനി മണിര്-
ജലേ പൈശ്ടേ ക്ശീരം ഭവതി മൃഗ-തൃശ്ണാസു സലിലമ്
തഥാ ദേവ-ഭ്രാംത്യാ ഭജതി ഭവദ്-അന്യം ജഡ ജനോ
മഹാ-ദേവേശം ത്വാം മനസി ച ന മത്വാ പശു-പതേ 8

ഗഭീരേ കാസാരേ വിശതി വിജനേ ഘോര-വിപിനേ
വിശാലേ ശൈലേ ച ഭ്രമതി കുസുമാര്ഥം ജഡ-മതിഃ
സമര്പ്യൈകം ചേതഃ-സരസിജം ഉമാ നാഥ ഭവതേ
സുഖേന-അവസ്ഥാതും ജന ഇഹ ന ജാനാതി കിമ്-അഹോ 9

നരത്വം ദേവത്വം നഗ-വന-മൃഗത്വം മശകതാ
പശുത്വം കീടത്വം ഭവതു വിഹഗത്വാദി-ജനനമ്
സദാ ത്വത്-പാദാബ്ജ-സ്മരണ-പരമാനംദ-ലഹരീ
വിഹാരാസക്തം ചേദ്-ഹൃദയം-ഇഹ കിം തേന വപുശാ 10

വടുര്വാ ഗേഹീ വാ യതിര്-അപി ജടീ വാ തദിതരോ
നരോ വാ യഃ കശ്ചിദ്-ഭവതു ഭവ കിം തേന ഭവതി
യദീയം ഹൃത്-പദ്മം യദി ഭവദ്-അധീനം പശു-പതേ
തദീയസ്-ത്വം ശംഭോ ഭവസി ഭവ ഭാരം ച വഹസി 11

ഗുഹായാം ഗേഹേ വാ ബഹിര്-അപി വനേ വാ(അ)ദ്രി-ശിഖരേ
ജലേ വാ വഹ്നൌ വാ വസതു വസതേഃ കിം വദ ഫലമ്
സദാ യസ്യൈവാംതഃകരണമ്-അപി ശംബോ തവ പദേ
സ്ഥിതം ചെദ്-യോഗോ(അ)സൌ സ ച പരമ-യോഗീ സ ച സുഖീ 12

അസാരേ സംസാരേ നിജ-ഭജന-ദൂരേ ജഡധിയാ
ഭരമംതം മാമ്-അംധം പരമ-കൃപയാ പാതും ഉചിതമ്
മദ്-അന്യഃ കോ ദീനസ്-തവ കൃപണ-രക്ശാതി-നിപുണസ്-
ത്വദ്-അന്യഃ കോ വാ മേ ത്രി-ജഗതി ശരണ്യഃ പശു-പതേ 13

പ്രഭുസ്-ത്വം ദീനാനാം ഖലു പരമ-ബംധുഃ പശു-പതേ
പ്രമുഖ്യോ(അ)ഹം തേശാമ്-അപി കിമ്-ഉത ബംധുത്വമ്-അനയോഃ
ത്വയൈവ ക്ശംതവ്യാഃ ശിവ മദ്-അപരാധാS-ച സകലാഃ
പ്രയത്നാത്-കര്തവ്യം മദ്-അവനമ്-ഇയം ബംധു-സരണിഃ 14

ഉപേക്ശാ നോ ചേത് കിം ന ഹരസി ഭവദ്-ധ്യാന-വിമുഖാം
ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠാം വിധി-ലിപിമ്-അശക്തോ യദി ഭവാന്
ശിരസ്-തദ്-വദിധാത്രം ന നഖലു സുവൃത്തം പശു-പതേ
കഥം വാ നിര്-യത്നം കര-നഖ-മുഖേനൈവ ലുലിതം 15

വിരിന്ചിര്-ദീര്ഘായുര്-ഭവതു ഭവതാ തത്-പര-ശിരS-
ചതുശ്കം സംരക്ശ്യം സ ഖലു ഭുവി ദൈന്യം ലിഖിതവാന്
വിചാരഃ കോ വാ മാം വിശദ-കൃപയാ പാതി ശിവ തേ
കടാക്ശ-വ്യാപാരഃ സ്വയമ്-അപി ച ദീനാവന-പരഃ 16

ഫലാദ്-വാ പുണ്യാനാം മയി കരുണയാ വാ ത്വയി വിഭോ
പ്രസന്നേ(അ)പി സ്വാമിന് ഭവദ്-അമല-പാദാബ്ജ-യുഗലമ്
കഥം പശ്യേയം മാം സ്ഥഗയതി നമഃ-സംഭ്രമ-ജുശാം
നിലിംപാനാം ശ്രേണിര്-നിജ-കനക-മാണിക്യ-മകുടൈഃ 17

ത്വമ്-ഏകോ ലോകാനാം പരമ-ഫലദോ ദിവ്യ-പദവീം
വഹംതസ്-ത്വന്മൂലാം പുനര്-അപി ഭജംതേ ഹരി-മുഖാഃ
കിയദ്-വാ ദാക്ശിണ്യം തവ ശിവ മദാശാ ച കിയതീ
കദാ വാ മദ്-രക്ശാം വഹസി കരുണാ-പൂരിത-ദൃശാ 18

ദുരാശാ-ഭൂയിശ്ഠേ ദുരധിപ-ഗൃഹ-ദ്വാര-ഘടകേ
ദുരംതേ സംസാരേ ദുരിത-നിലയേ ദുഃഖ ജനകേ
മദായാസം കിം ന വ്യപനയസി കസ്യോപകൃതയേ
വദേയം പ്രീതിS-ചേത് തവ ശിവ കൃതാര്ഥാഃ ഖലു വയം 19

സദാ മോഹാടവ്യാം ചരതി യുവതീനാം കുച-ഗിരൌ
നടത്യ്-ആശാ-ശാഖാസ്-വടതി ഝടിതി സ്വൈരമ്-അഭിതഃ
കപാലിന് ഭിക്ശോ മേ ഹൃദയ-കപിമ്-അത്യംത-ചപലം
ദൃഢം ഭക്ത്യാ ബദ്ധ്വാ ശിവ ഭവദ്-അധീനം കുരു വിഭോ 20

ധൃതി-സ്തംഭാധാരം ദൃഢ-ഗുണ നിബദ്ധാം സഗമനാം
വിചിത്രാം പദ്മാഢ്യാം പ്രതി-ദിവസ-സന്മാര്ഗ-ഘടിതാമ്
സ്മരാരേ മച്ചേതഃ-സ്ഫുട-പട-കുടീം പ്രാപ്യ വിശദാം
ജയ സ്വാമിന് ശക്ത്യാ സഹ ശിവ ഗണൈഃ-സേവിത വിഭോ 21

പ്രലോഭാദ്യൈര്-അര്ഥാഹരണ-പര-തംത്രോ ധനി-ഗൃഹേ
പ്രവേശോദ്യുക്തഃ-സന് ഭ്രമതി ബഹുധാ തസ്കര-പതേ
ഇമം ചേതS-ചോരം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ
തവാധീനം കൃത്വാ മയി നിരപരാധേ കുരു കൃപാം 22

കരോമി ത്വത്-പൂജാം സപദി സുഖദോ മേ ഭവ വിഭോ
വിധിത്വം വിശ്ണുത്വം ദിശസി ഖലു തസ്യാഃ ഫലമ്-ഇതി
പുനശ്ച ത്വാം ദ്രശ്ടും ദിവി ഭുവി വഹന് പക്ശി-മൃഗതാമ്-
അദൃശ്ട്വാ തത്-ഖേദം കഥമ്-ഇഹ സഹേ ശന്കര വിഭോ 23

കദാ വാ കൈലാസേ കനക-മണി-സൌധേ സഹ-ഗണൈര്-
വസന് ശംഭോര്-അഗ്രേ സ്ഫുട-ഘടിത-മൂര്ധാന്ജലി-പുടഃ
വിഭോ സാംബ സ്വാമിന് പരമ-ശിവ പാഹീതി നിഗദന്
വിധാതൃഋണാം കല്പാന് ക്ശണമ്-ഇവ വിനേശ്യാമി സുഖതഃ 24

സ്തവൈര്-ബ്രഹ്മാദീനാം ജയ-ജയ-വചോഭിര്-നിയമാനാം
ഗണാനാം കേലീഭിര്-മദകല-മഹോക്ശസ്യ കകുദി
സ്ഥിതം നീല-ഗ്രീവം ത്രി-നയനം-ഉമാശ്ലിശ്ട-വപുശം
കദാ ത്വാം പശ്യേയം കര-ധൃത-മൃഗം ഖംഡ-പരശും 25

കദാ വാ ത്വാം ദൃശ്ട്വാ ഗിരിശ തവ ഭവ്യാന്ഘ്രി-യുഗലം
ഗൃഹീത്വാ ഹസ്താഭ്യാം ശിരസി നയനേ വക്ശസി വഹന്
സമാശ്ലിശ്യാഘ്രായ സ്ഫുട-ജലജ-ഗംധാന് പരിമലാന്-
അലഭ്യാം ബ്രഹ്മാദ്യൈര്-മുദമ്-അനുഭവിശ്യാമി ഹൃദയേ 26

കരസ്ഥേ ഹേമാദ്രൌ ഗിരിശ നികടസ്ഥേ ധന-പതൌ
ഗൃഹസ്ഥേ സ്വര്ഭൂജാ(അ)മര-സുരഭി-ചിംതാമണി-ഗണേ
ശിരസ്ഥേ ശീതാംശൌ ചരണ-യുഗലസ്ഥേ(അ)ഖില ശുഭേ
കമ്-അര്ഥം ദാസ്യേ(അ)ഹം ഭവതു ഭവദ്-അര്ഥം മമ മനഃ 27

സാരൂപ്യം തവ പൂജനേ ശിവ മഹാ-ദേവേതി സംകീര്തനേ
സാമീപ്യം ശിവ ഭക്തി-ധുര്യ-ജനതാ-സാംഗത്യ-സംഭാശണേ
സാലോക്യം ച ചരാചരാത്മക-തനു-ധ്യാനേ ഭവാനീ-പതേ
സായുജ്യം മമ സിദ്ധിമ്-അത്ര ഭവതി സ്വാമിന് കൃതാര്ഥോസ്മ്യഹം 28

ത്വത്-പാദാംബുജമ്-അര്ചയാമി പരമം ത്വാം ചിംതയാമി-അന്വഹം
ത്വാമ്-ഈശം ശരണം വ്രജാമി വചസാ ത്വാമ്-ഏവ യാചേ വിഭോ
വീക്ശാം മേ ദിശ ചാക്ശുശീം സ-കരുണാം ദിവ്യൈS-ചിരം പ്രാര്ഥിതാം
ശംഭോ ലോക-ഗുരോ മദീയ-മനസഃ സൌഖ്യോപദേശം കുരു 29

വസ്ത്രോദ്-ധൂത വിധൌ സഹസ്ര-കരതാ പുശ്പാര്ചനേ വിശ്ണുതാ
ഗംധേ ഗംധ-വഹാത്മതാ(അ)ന്ന-പചനേ ബഹിര്-മുഖാധ്യക്ശതാ
പാത്രേ കാന്ചന-ഗര്ഭതാസ്തി മയി ചേദ് ബാലേംദു ചൂഡാ-മണേ
ശുശ്രൂശാം കരവാണി തേ പശു-പതേ സ്വാമിന് ത്രി-ലോകീ-ഗുരോ 30

നാലം വാ പരമോപകാരകമ്-ഇദം ത്വേകം പശൂനാം പതേ
പശ്യന് കുക്ശി-ഗതാന് ചരാചര-ഗണാന് ബാഹ്യസ്ഥിതാന് രക്ശിതുമ്
സര്വാമര്ത്യ-പലായനൌശധമ്-അതി-ജ്വാലാ-കരം ഭീ-കരം
നിക്ശിപ്തം ഗരലം ഗലേ ന ഗലിതം നോദ്ഗീര്ണമ്-ഏവ-ത്വയാ 31

ജ്വാലോഗ്രഃ സകലാമരാതി-ഭയദഃ ക്ശ്വേലഃ കഥം വാ ത്വയാ
ദൃശ്ടഃ കിം ച കരേ ധൃതഃ കര-തലേ കിം പക്വ-ജംബൂ-ഫലമ്
ജിഹ്വായാം നിഹിതശ്ച സിദ്ധ-ഘുടികാ വാ കംഠ-ദേശേ ഭൃതഃ
കിം തേ നീല-മണിര്-വിഭൂശണമ്-അയം ശംഭോ മഹാത്മന് വദ 32

നാലം വാ സകൃദ്-ഏവ ദേവ ഭവതഃ സേവാ നതിര്-വാ നുതിഃ
പൂജാ വാ സ്മരണം കഥാ-ശ്രവണമ്-അപി-ആലോകനം മാദൃശാമ്
സ്വാമിന്ന്-അസ്ഥിര-ദേവതാനുസരണായാസേന കിം ലഭ്യതേ
കാ വാ മുക്തിര്-ഇതഃ കുതോ ഭവതി ചേത് കിം പ്രാര്ഥനീയം തദാ 33

കിം ബ്രൂമസ്-തവ സാഹസം പശു-പതേ കസ്യാസ്തി ശംഭോ ഭവദ്-
ധൈര്യം ചേദൃശമ്-ആത്മനഃ-സ്ഥിതിര്-ഇയം ചാന്യൈഃ കഥം ലഭ്യതേ
ഭ്രശ്യദ്-ദേവ-ഗണം ത്രസന്-മുനി-ഗണം നശ്യത്-പ്രപന്ചം ലയം
പശ്യന്-നിര്ഭയ ഏക ഏവ വിഹരതി-ആനംദ-സാംദ്രോ ഭവാന് 34

യോഗ-ക്ശേമ-ധുരം-ധരസ്യ സകലഃ-ശ്രേയഃ പ്രദോദ്യോഗിനോ
ദൃശ്ടാദൃശ്ട-മതോപദേശ-കൃതിനോ ബാഹ്യാംതര-വ്യാപിനഃ
സര്വജ്നസ്യ ദയാ-കരസ്യ ഭവതഃ കിം വേദിതവ്യം മയാ
ശംഭോ ത്വം പരമാംതരംഗ ഇതി മേ ചിത്തേ സ്മരാമി-അന്വഹം 35

ഭക്തോ ഭക്തി-ഗുണാവൃതേ മുദ്-അമൃതാ-പൂര്ണേ പ്രസന്നേ മനഃ
കുംഭേ സാംബ തവാന്ഘ്രി-പല്ലവ യുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത്-ഫലമ്
സത്ത്വം മംത്രമ്-ഉദീരയന്-നിജ ശരീരാഗാര ശുദ്ധിം വഹന്
പുണ്യാഹം പ്രകടീ കരോമി രുചിരം കല്യാണമ്-ആപാദയന് 36

ആമ്നായാംബുധിമ്-ആദരേണ സുമനഃ-സന്ഘാഃ-സമുദ്യന്-മനോ
മംഥാനം ദൃഢ ഭക്തി-രജ്ജു-സഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ
സോമം കല്പ-തരും സു-പര്വ-സുരഭിം ചിംതാ-മണിം ധീമതാം
നിത്യാനംദ-സുധാം നിരംതര-രമാ-സൌഭാഗ്യമ്-ആതന്വതേ 37

പ്രാക്-പുണ്യാചല-മാര്ഗ-ദര്ശിത-സുധാ-മൂര്തിഃ പ്രസന്നഃ-ശിവഃ
സോമഃ-സദ്-ഗുണ-സേവിതോ മൃഗ-ധരഃ പൂര്ണാസ്-തമോ-മോചകഃ
ചേതഃ പുശ്കര-ലക്ശിതോ ഭവതി ചേദ്-ആനംദ-പാഥോ-നിധിഃ
പ്രാഗല്ഭ്യേന വിജൃംഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്-തദാ ജായതേ 38

ധര്മോ മേ ചതുര്-അന്ഘ്രികഃ സുചരിതഃ പാപം വിനാശം ഗതം
കാമ-ക്രോധ-മദാദയോ വിഗലിതാഃ കാലാഃ സുഖാവിശ്കൃതാഃ
ജ്നാനാനംദ-മഹൌശധിഃ സുഫലിതാ കൈവല്യ നാഥേ സദാ
മാന്യേ മാനസ-പുംഡരീക-നഗരേ രാജാവതംസേ സ്ഥിതേ 39

ധീ-യംത്രേണ വചോ-ഘടേന കവിതാ-കുല്യോപകുല്യാക്രമൈര്-
ആനീതൈശ്ച സദാശിവസ്യ ചരിതാംഭോ-രാശി-ദിവ്യാമൃതൈഃ
ഹൃത്-കേദാര-യുതാS-ച ഭക്തി-കലമാഃ സാഫല്യമ്-ആതന്വതേ
ദുര്ഭിക്ശാന്-മമ സേവകസ്യ ഭഗവന് വിശ്വേശ ഭീതിഃ കുതഃ 40

പാപോത്പാത-വിമോചനായ രുചിരൈശ്വര്യായ മൃത്യും-ജയ
സ്തോത്ര-ധ്യാന-നതി-പ്രദിക്ശിണ-സപര്യാലോകനാകര്ണനേ
ജിഹ്വാ-ചിത്ത-ശിരോന്ഘ്രി-ഹസ്ത-നയന-ശ്രോത്രൈര്-അഹം പ്രാര്ഥിതോ
മാമ്-ആജ്നാപയ തന്-നിരൂപയ മുഹുര്-മാമേവ മാ മേ(അ)വചഃ 41

ഗാംഭീര്യം പരിഖാ-പദം ഘന-ധൃതിഃ പ്രാകാര-ഉദ്യദ്-ഗുണ
സ്തോമS-ചാപ്ത-ബലം ഘനേംദ്രിയ-ചയോ ദ്വാരാണി ദേഹേ സ്ഥിതഃ
വിദ്യാ-വസ്തു-സമൃദ്ധിര്-ഇതി-അഖില-സാമഗ്രീ-സമേതേ സദാ
ദുര്ഗാതി-പ്രിയ-ദേവ മാമക-മനോ-ദുര്ഗേ നിവാസം കുരു 42

മാ ഗച്ച ത്വമ്-ഇതസ്-തതോ ഗിരിശ ഭോ മയ്യേവ വാസം കുരു
സ്വാമിന്ന്-ആദി കിരാത മാമക-മനഃ കാംതാര-സീമാംതരേ
വര്തംതേ ബഹുശോ മൃഗാ മദ-ജുശോ മാത്സര്യ-മോഹാദയസ്-
താന് ഹത്വാ മൃഗയാ-വിനോദ രുചിതാ-ലാഭം ച സംപ്രാപ്സ്യസി 43

കര-ലഗ്ന മൃഗഃ കരീംദ്ര-ഭന്ഗോ
ഘന ശാര്ദൂല-വിഖംഡനോ(അ)സ്ത-ജംതുഃ
ഗിരിശോ വിശദ്-ആകൃതിS-ച ചേതഃ
കുഹരേ പന്ച മുഖോസ്തി മേ കുതോ ഭീഃ 44

ചംദഃ-ശാഖി-ശിഖാന്വിതൈര്-ദ്വിജ-വരൈഃ സംസേവിതേ ശാശ്വതേ
സൌഖ്യാപാദിനി ഖേദ-ഭേദിനി സുധാ-സാരൈഃ ഫലൈര്-ദീപിതേ
ചേതഃ പക്ശി-ശിഖാ-മണേ ത്യജ വൃഥാ-സന്ചാരമ്-അന്യൈര്-അലം
നിത്യം ശന്കര-പാദ-പദ്മ-യുഗലീ-നീഡേ വിഹാരം കുരു 45

ആകീര്ണേ നഖ-രാജി-കാംതി-വിഭവൈര്-ഉദ്യത്-സുധാ-വൈഭവൈര്-
ആധൌതേപി ച പദ്മ-രാഗ-ലലിതേ ഹംസ-വ്രജൈര്-ആശ്രിതേ
നിത്യം ഭക്തി-വധൂ ഗണൈS-ച രഹസി സ്വേച്ചാ-വിഹാരം കുരു
സ്ഥിത്വാ മാനസ-രാജ-ഹംസ ഗിരിജാ നാഥാന്ഘ്രി-സൌധാംതരേ 46

ശംഭു-ധ്യാന-വസംത-സന്ഗിനി ഹൃദാരാമേ(അ)ഘ-ജീര്ണച്ചദാഃ
സ്രസ്താ ഭക്തി ലതാച്ചടാ വിലസിതാഃ പുണ്യ-പ്രവാല-ശ്രിതാഃ
ദീപ്യംതേ ഗുണ-കോരകാ ജപ-വചഃ പുശ്പാണി സദ്-വാസനാ
ജ്നാനാനംദ-സുധാ-മരംദ-ലഹരീ സംവിത്-ഫലാഭ്യുന്നതിഃ 47

നിത്യാനംദ-രസാലയം സുര-മുനി-സ്വാംതാംബുജാതാശ്രയം
സ്വച്ചം സദ്-ദ്വിജ-സേവിതം കലുശ-ഹൃത്-സദ്-വാസനാവിശ്കൃതമ്
ശംഭു-ധ്യാന-സരോവരം വ്രജ മനോ-ഹംസാവതംസ സ്ഥിരം
കിം ക്ശുദ്രാശ്രയ-പല്വല-ഭ്രമണ-സംജാത-ശ്രമം പ്രാപ്സ്യസി 48

ആനംദാമൃത-പൂരിതാ ഹര-പദാംഭോജാലവാലോദ്യതാ
സ്ഥൈര്യോപഘ്നമ്-ഉപേത്യ ഭക്തി ലതികാ ശാഖോപശാഖാന്വിതാ
ഉച്ചൈര്-മാനസ-കായമാന-പടലീമ്-ആക്രമ്യ നിശ്-കല്മശാ
നിത്യാഭീശ്ട-ഫല-പ്രദാ ഭവതു മേ സത്-കര്മ-സംവര്ധിതാ 49

സംധ്യാരംഭ-വിജൃംഭിതം ശ്രുതി-ശിര-സ്ഥാനാംതര്-ആധിശ്ഠിതം
സ-പ്രേമ ഭ്രമരാഭിരാമമ്-അസകൃത് സദ്-വാസനാ-ശോഭിതമ്
ഭോഗീംദ്രാഭരണം സമസ്ത-സുമനഃ-പൂജ്യം ഗുണാവിശ്കൃതം
സേവേ ശ്രീ-ഗിരി-മല്ലികാര്ജുന-മഹാ-ലിന്ഗം ശിവാലിന്ഗിതം 50

ഭൃന്ഗീച്ചാ-നടനോത്കടഃ കരി-മദ-ഗ്രാഹീ സ്ഫുരന്-മാധവ-
ആഹ്ലാദോ നാദ-യുതോ മഹാസിത-വപുഃ പന്ചേശുണാ ചാദൃതഃ
സത്-പക്ശഃ സുമനോ-വനേശു സ പുനഃ സാക്ശാന്-മദീയേ മനോ
രാജീവേ ഭ്രമരാധിപോ വിഹരതാം ശ്രീ ശൈല-വാസീ വിഭുഃ 51

കാരുണ്യാമൃത-വര്ശിണം ഘന-വിപദ്-ഗ്രീശ്മച്ചിദാ-കര്മഠം
വിദ്യാ-സസ്യ-ഫലോദയായ സുമനഃ-സംസേവ്യമ്-ഇച്ചാകൃതിമ്
നൃത്യദ്-ഭക്ത-മയൂരമ്-അദ്രി-നിലയം ചന്ചജ്-ജടാ-മംഡലം
ശംഭോ വാന്ചതി നീല-കംധര-സദാ ത്വാം മേ മനS-ചാതകഃ 52

ആകാശേന ശിഖീ സമസ്ത ഫണിനാം നേത്രാ കലാപീ നതാ-
(അ)നുഗ്രാഹി-പ്രണവോപദേശ-നിനദൈഃ കേകീതി യോ ഗീയതേ
ശ്യാമാം ശൈല-സമുദ്ഭവാം ഘന-രുചിം ദൃശ്ട്വാ നടംതം മുദാ
വേദാംതോപവനേ വിഹാര-രസികം തം നീല-കംഠം ഭജേ 53

സംധ്യാ ഘര്മ-ദിനാത്യയോ ഹരി-കരാഘാത-പ്രഭൂതാനക-
ധ്വാനോ വാരിദ ഗര്ജിതം ദിവിശദാം ദൃശ്ടിച്ചടാ ചന്ചലാ
ഭക്താനാം പരിതോശ ബാശ്പ വിതതിര്-വൃശ്ടിര്-മയൂരീ ശിവാ
യസ്മിന്ന്-ഉജ്ജ്വല-താംഡവം വിജയതേ തം നീല-കംഠം ഭജേ 54

ആദ്യായാമിത-തേജസേ-ശ്രുതി-പദൈര്-വേദ്യായ സാധ്യായ തേ
വിദ്യാനംദ-മയാത്മനേ ത്രി-ജഗതഃ-സംരക്ശണോദ്യോഗിനേ
ധ്യേയായാഖില-യോഗിഭിഃ-സുര-ഗണൈര്-ഗേയായ മായാവിനേ
സമ്യക് താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 55

നിത്യായ ത്രി-ഗുണാത്മനേ പുര-ജിതേ കാത്യായനീ-ശ്രേയസേ
സത്യായാദി കുടുംബിനേ മുനി-മനഃ പ്രത്യക്ശ-ചിന്-മൂര്തയേ
മായാ-സൃശ്ട-ജഗത്-ത്രയായ സകല-ആമ്നായാംത-സന്ചാരിണേ
സായം താംഡവ-സംഭ്രമായ ജടിനേ സേയം നതിഃ-ശംഭവേ 56

നിത്യം സ്വോദര-പോശണായ സകലാന്-ഉദ്ദിശ്യ വിത്താശയാ
വ്യര്ഥം പര്യടനം കരോമി ഭവതഃ-സേവാം ന ജാനേ വിഭോ
മജ്-ജന്മാംതര-പുണ്യ-പാക-ബലതസ്-ത്വം ശര്വ സര്വാംതരസ്-
തിശ്ഠസ്യേവ ഹി തേന വാ പശു-പതേ തേ രക്ശണീയോ(അ)സ്മ്യഹം 57

ഏകോ വാരിജ-ബാംധവഃ ക്ശിതി-നഭോ വ്യാപ്തം തമോ-മംഡലം
ഭിത്വാ ലോചന-ഗോചരോപി ഭവതി ത്വം കോടി-സൂര്യ-പ്രഭഃ
വേദ്യഃ കിം ന ഭവസ്യഹോ ഘന-തരം കീദൃന്ഗ്ഭവേന്-മത്തമസ്-
തത്-സര്വം വ്യപനീയ മേ പശു-പതേ സാക്ശാത് പ്രസന്നോ ഭവ 58

ഹംസഃ പദ്മ-വനം സമിച്ചതി യഥാ നീലാംബുദം ചാതകഃ
കോകഃ കോക-നദ-പ്രിയം പ്രതി-ദിനം ചംദ്രം ചകോരസ്-തഥാ
ചേതോ വാന്ചതി മാമകം പശു-പതേ ചിന്-മാര്ഗ മൃഗ്യം വിഭോ
ഗൌരീ നാഥ ഭവത്-പദാബ്ജ-യുഗലം കൈവല്യ-സൌഖ്യ-പ്രദം 59

രോധസ്-തോയഹൃതഃ ശ്രമേണ-പഥികS-ചായാം തരോര്-വൃശ്ടിതഃ
ഭീതഃ സ്വസ്ഥ ഗൃഹം ഗൃഹസ്ഥമ്-അതിഥിര്-ദീനഃ പ്രഭം ധാര്മികമ്
ദീപം സംതമസാകുലS-ച ശിഖിനം ശീതാവൃതസ്-ത്വം തഥാ
ചേതഃ-സര്വ-ഭയാപഹം-വ്രജ സുഖം ശംഭോഃ പദാംഭോരുഹം 60

അന്കോലം നിജ ബീജ സംതതിര്-അയസ്കാംതോപലം സൂചികാ
സാധ്വീ നൈജ വിഭും ലതാ ക്ശിതി-രുഹം സിംധുഹ്-സരിദ്-വല്ലഭമ്
പ്രാപ്നോതീഹ യഥാ തഥാ പശു-പതേഃ പാദാരവിംദ-ദ്വയം
ചേതോവൃത്തിര്-ഉപേത്യ തിശ്ഠതി സദാ സാ ഭക്തിര്-ഇതി-ഉച്യതേ 61

ആനംദാശ്രുഭിര്-ആതനോതി പുലകം നൈര്മല്യതS-ചാദനം
വാചാ ശന്ഖ മുഖേ സ്ഥിതൈS-ച ജഠരാ-പൂര്തിം ചരിത്രാമൃതൈഃ
രുദ്രാക്ശൈര്-ഭസിതേന ദേവ വപുശോ രക്ശാം ഭവദ്-ഭാവനാ-
പര്യന്കേ വിനിവേശ്യ ഭക്തി ജനനീ ഭക്താര്ഭകം രക്ശതി 62

മാര്ഗാ-വര്തിത പാദുകാ പശു-പതേര്-അംഗസ്യ കൂര്ചായതേ
ഗംഡൂശാംബു-നിശേചനം പുര-രിപോര്-ദിവ്യാഭിശേകായതേ
കിന്ചിദ്-ഭക്ശിത-മാംസ-ശേശ-കബലം നവ്യോപഹാരായതേ
ഭക്തിഃ കിം ന കരോതി-അഹോ വന-ചരോ ഭക്താവതമ്സായതേ 63

വക്ശസ്താഡനമ്-അംതകസ്യ കഠിനാപസ്മാര സമ്മര്ദനം
ഭൂ-ഭൃത്-പര്യടനം നമത്-സുര-ശിരഃ-കോടീര സന്ഘര്ശണമ്
കര്മേദം മൃദുലസ്യ താവക-പദ-ദ്വംദ്വസ്യ ഗൌരീ-പതേ
മച്ചേതോ-മണി-പാദുകാ-വിഹരണം ശംഭോ സദാന്ഗീ-കുരു 64

വക്ശസ്-താഡന ശന്കയാ വിചലിതോ വൈവസ്വതോ നിര്ജരാഃ
കോടീരോജ്ജ്വല-രത്ന-ദീപ-കലികാ-നീരാജനം കുര്വതേ
ദൃശ്ട്വാ മുക്തി-വധൂസ്-തനോതി നിഭൃതാശ്ലേശം ഭവാനീ-പതേ
യച്-ചേതസ്-തവ പാദ-പദ്മ-ഭജനം തസ്യേഹ കിം ദുര്-ലഭം 65

ക്രീഡാര്ഥം സൃജസി പ്രപന്ചമ്-അഖിലം ക്രീഡാ-മൃഗാസ്-തേ ജനാഃ
യത്-കര്മാചരിതം മയാ ച ഭവതഃ പ്രീത്യൈ ഭവത്യേവ തത്
ശംഭോ സ്വസ്യ കുതൂഹലസ്യ കരണം മച്ചേശ്ടിതം നിശ്ചിതം
തസ്മാന്-മാമക രക്ശണം പശു-പതേ കര്തവ്യമ്-ഏവ ത്വയാ 66

ബഹു-വിധ-പരിതോശ-ബാശ്പ-പൂര-
സ്ഫുട-പുലകാന്കിത-ചാരു-ഭോഗ-ഭൂമിമ്
ചിര-പദ-ഫല-കാന്ക്ശി-സേവ്യമാനാം
പരമ സദാശിവ-ഭാവനാം പ്രപദ്യേ 67

അമിത-മുദമൃതം മുഹുര്-ദുഹംതീം
വിമല-ഭവത്-പദ-ഗോശ്ഠമ്-ആവസംതീമ്
സദയ പശു-പതേ സുപുണ്യ-പാകാം
മമ പരിപാലയ ഭക്തി ധേനുമ്-ഏകാം 68

ജഡതാ പശുതാ കലന്കിതാ
കുടില-ചരത്വം ച നാസ്തി മയി ദേവ
അസ്തി യദി രാജ-മൌലേ
ഭവദ്-ആഭരണസ്യ നാസ്മി കിം പാത്രം 69

അരഹസി രഹസി സ്വതംത്ര-ബുദ്ധ്യാ
വരി-വസിതും സുലഭഃ പ്രസന്ന-മൂര്തിഃ
അഗണിത ഫല-ദായകഃ പ്രഭുര്-മേ
ജഗദ്-അധികോ ഹൃദി രാജ-ശേഖരോസ്തി 70

ആരൂഢ-ഭക്തി-ഗുണ-കുന്ചിത-ഭാവ-ചാപ-
യുക്തൈഃ-ശിവ-സ്മരണ-ബാണ-ഗണൈര്-അമോഘൈഃ
നിര്ജിത്യ കില്ബിശ-രിപൂന് വിജയീ സുധീംദ്രഃ-
സാനംദമ്-ആവഹതി സുസ്ഥിര-രാജ-ലക്ശ്മീം 71

ധ്യാനാന്ജനേന സമവേക്ശ്യ തമഃ-പ്രദേശം
ഭിത്വാ മഹാ-ബലിഭിര്-ഈശ്വര നാമ-മംത്രൈഃ
ദിവ്യാശ്രിതം ഭുജഗ-ഭൂശണമ്-ഉദ്വഹംതി
യേ പാദ-പദ്മമ്-ഇഹ തേ ശിവ തേ കൃതാര്ഥാഃ 72

ഭൂ-ദാരതാമ്-ഉദവഹദ്-യദ്-അപേക്ശയാ ശ്രീ-
ഭൂ-ദാര ഏവ കിമതഃ സുമതേ ലഭസ്വ
കേദാരമ്-ആകലിത മുക്തി മഹൌശധീനാം
പാദാരവിംദ ഭജനം പരമേശ്വരസ്യ 73

ആശാ-പാശ-ക്ലേശ-ദുര്-വാസനാദി-
ഭേദോദ്യുക്തൈര്-ദിവ്യ-ഗംധൈര്-അമംദൈഃ
ആശാ-ശാടീകസ്യ പാദാരവിംദം
ചേതഃ-പേടീം വാസിതാം മേ തനോതു 74

കല്യാണിനം സരസ-ചിത്ര-ഗതിം സവേഗം
സര്വേന്ഗിതജ്നമ്-അനഘം ധ്രുവ-ലക്ശണാഢ്യമ്
ചേതസ്-തുരന്ഗമ്-അധിരുഹ്യ ചര സ്മരാരേ
നേതഃ-സമസ്ത ജഗതാം വൃശഭാധിരൂഢ 75

ഭക്തിര്-മഹേശ-പദ-പുശ്കരമ്-ആവസംതീ
കാദംബിനീവ കുരുതേ പരിതോശ-വര്ശമ്
സംപൂരിതോ ഭവതി യസ്യ മനസ്-തടാകസ്-
തജ്-ജന്മ-സസ്യമ്-അഖിലം സഫലം ച നാന്യത് 76

ബുദ്ധിഃ-സ്ഥിരാ ഭവിതുമ്-ഈശ്വര-പാദ-പദ്മ
സക്താ വധൂര്-വിരഹിണീവ സദാ സ്മരംതീ
സദ്-ഭാവനാ-സ്മരണ-ദര്ശന-കീര്തനാദി
സമ്മോഹിതേവ ശിവ-മംത്ര-ജപേന വിംതേ 77

സദ്-ഉപചാര-വിധിശു-അനു-ബോധിതാം
സവിനയാം സുഹൃദം സദുപാശ്രിതാമ്
മമ സമുദ്ധര ബുദ്ധിമ്-ഇമാം പ്രഭോ
വര-ഗുണേന നവോഢ-വധൂമ്-ഇവ 78

നിത്യം യോഗി-മനഹ്-സരോജ-ദല-സന്ചാര-ക്ശമസ്-ത്വത്-ക്രമഃ-
ശംഭോ തേന കഥം കഠോര-യമ-രാഡ്-വക്ശഃ-കവാട-ക്ശതിഃ
അത്യംതം മൃദുലം ത്വദ്-അന്ഘ്രി-യുഗലം ഹാ മേ മനS-ചിംതയതി-
ഏതല്-ലോചന-ഗോചരം കുരു വിഭോ ഹസ്തേന സംവാഹയേ 79

ഏശ്യത്യേശ ജനിം മനോ(അ)സ്യ കഠിനം തസ്മിന്-നടാനീതി മദ്-
രക്ശായൈ ഗിരി സീമ്നി കോമല-പദ-ന്യാസഃ പുരാഭ്യാസിതഃ
നോ-ചേദ്-ദിവ്യ-ഗൃഹാംതരേശു സുമനസ്-തല്പേശു വേദ്യാദിശു
പ്രായഃ-സത്സു ശിലാ-തലേശു നടനം ശംഭോ കിമര്ഥം തവ 80

കന്ചിത്-കാലമ്-ഉമാ-മഹേശ ഭവതഃ പാദാരവിംദാര്ചനൈഃ
കന്ചിദ്-ധ്യാന-സമാധിഭിS-ച നതിഭിഃ കന്ചിത് കഥാകര്ണനൈഃ
കന്ചിത് കന്ചിദ്-അവേക്ശണൈS-ച നുതിഭിഃ കന്ചിദ്-ദശാമ്-ഈദൃശീം
യഃ പ്രാപ്നോതി മുദാ ത്വദ്-അര്പിത മനാ ജീവന് സ മുക്തഃ ഖലു 81

ബാണത്വം വൃശഭത്വമ്-അര്ധ-വപുശാ ഭാര്യാത്വമ്-ആര്യാ-പതേ
ഘോണിത്വം സഖിതാ മൃദന്ഗ വഹതാ ചേത്യാദി രൂപം ദധൌ
ത്വത്-പാദേ നയനാര്പണം ച കൃതവാന് ത്വദ്-ദേഹ ഭാഗോ ഹരിഃ
പൂജ്യാത്-പൂജ്യ-തരഃ-സ ഏവ ഹി ന ചേത് കോ വാ തദന്യോ(അ)ധികഃ 82

ജനന-മൃതി-യുതാനാം സേവയാ ദേവതാനാം
ന ഭവതി സുഖ-ലേശഃ സംശയോ നാസ്തി തത്ര
അജനിമ്-അമൃത രൂപം സാംബമ്-ഈശം ഭജംതേ
യ ഇഹ പരമ സൌഖ്യം തേ ഹി ധന്യാ ലഭംതേ 83

ശിവ തവ പരിചര്യാ സന്നിധാനായ ഗൌര്യാ
ഭവ മമ ഗുണ-ധുര്യാം ബുദ്ധി-കന്യാം പ്രദാസ്യേ
സകല-ഭുവന-ബംധോ സച്ചിദ്-ആനംദ-സിംധോ
സദയ ഹൃദയ-ഗേഹേ സര്വദാ സംവസ ത്വം 84

ജലധി മഥന ദക്ശോ നൈവ പാതാല ഭേദീ
ന ച വന മൃഗയായാം നൈവ ലുബ്ധഃ പ്രവീണഃ
അശന-കുസുമ-ഭൂശാ-വസ്ത്ര-മുഖ്യാം സപര്യാം
കഥയ കഥമ്-അഹം തേ കല്പയാനീംദു-മൌലേ 85

പൂജാ-ദ്രവ്യ-സമൃദ്ധയോ വിരചിതാഃ പൂജാം കഥം കുര്മഹേ
പക്ശിത്വം ന ച വാ കീടിത്വമ്-അപി ന പ്രാപ്തം മയാ ദുര്-ലഭമ്
ജാനേ മസ്തകമ്-അന്ഘ്രി-പല്ലവമ്-ഉമാ-ജാനേ ന തേ(അ)ഹം വിഭോ
ന ജ്നാതം ഹി പിതാമഹേന ഹരിണാ തത്ത്വേന തദ്-രൂപിണാ 86

അശനം ഗരലം ഫണീ കലാപോ
വസനം ചര്മ ച വാഹനം മഹോക്ശഃ
മമ ദാസ്യസി കിം കിമ്-അസ്തി ശംഭോ
തവ പാദാംബുജ-ഭക്തിമ്-ഏവ ദേഹി 87

യദാ കൃതാംഭോ-നിധി-സേതു-ബംധനഃ
കരസ്ഥ-ലാധഃ-കൃത-പര്വതാധിപഃ
ഭവാനി തേ ലന്ഘിത-പദ്മ-സംഭവസ്-
തദാ ശിവാര്ചാ-സ്തവ ഭാവന-ക്ശമഃ 88

നതിഭിര്-നുതിഭിസ്-ത്വമ്-ഈശ പൂജാ
വിധിഭിര്-ധ്യാന-സമാധിഭിര്-ന തുശ്ടഃ
ധനുശാ മുസലേന ചാശ്മഭിര്-വാ
വദ തേ പ്രീതി-കരം തഥാ കരോമി 89

വചസാ ചരിതം വദാമി ശംഭോര്-
അഹമ്-ഉദ്യോഗ വിധാസു തേ(അ)പ്രസക്തഃ
മനസാകൃതിമ്-ഈശ്വരസ്യ സേവേ
ശിരസാ ചൈവ സദാശിവം നമാമി 90

ആദ്യാ(അ)വിദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ നിര്ഗതാസീത്-
വിദ്യാ ഹൃദ്യാ ഹൃദ്-ഗതാ ത്വത്-പ്രസാദാത്
സേവേ നിത്യം ശ്രീ-കരം ത്വത്-പദാബ്ജം
ഭാവേ മുക്തേര്-ഭാജനം രാജ-മൌലേ 91

ദൂരീകൃതാനി ദുരിതാനി ദുരക്ശരാണി
ദൌര്-ഭാഗ്യ-ദുഃഖ-ദുരഹംകൃതി-ദുര്-വചാംസി
സാരം ത്വദീയ ചരിതം നിതരാം പിബംതം
ഗൌരീശ മാമ്-ഇഹ സമുദ്ധര സത്-കടാക്ശൈഃ 92

സോമ കലാ-ധര-മൌലൌ
കോമല ഘന-കംധരേ മഹാ-മഹസി
സ്വാമിനി ഗിരിജാ നാഥേ
മാമക ഹൃദയം നിരംതരം രമതാം 93

സാ രസനാ തേ നയനേ
താവേവ കരൌ സ ഏവ കൃത-കൃത്യഃ
യാ യേ യൌ യോ ഭര്ഗം
വദതീക്ശേതേ സദാര്ചതഃ സ്മരതി 94

അതി മൃദുലൌ മമ ചരണൌ-
അതി കഠിനം തേ മനോ ഭവാനീശ
ഇതി വിചികിത്സാം സംത്യജ
ശിവ കഥമ്-ആസീദ്-ഗിരൌ തഥാ പ്രവേശഃ 95

ധൈയാന്കുശേന നിഭൃതം
രഭസാദ്-ആകൃശ്യ ഭക്തി-ശൃന്ഖലയാ
പുര-ഹര ചരണാലാനേ
ഹൃദയ-മദേഭം ബധാന ചിദ്-യംത്രൈഃ 96

പ്രചരത്യഭിതഃ പ്രഗല്ഭ-വൃത്ത്യാ
മദവാന്-ഏശ മനഃ-കരീ ഗരീയാന്
പരിഗൃഹ്യ നയേന ഭക്തി-രജ്ജ്വാ
പരമ സ്ഥാണു-പദം ദൃഢം നയാമും 97

സര്വാലന്കാര-യുക്താം സരല-പദ-യുതാം സാധു-വൃത്താം സുവര്ണാം
സദ്ഭിഃ-സമ്സ്തൂയ-മാനാം സരസ ഗുണ-യുതാം ലക്ശിതാം ലക്ശണാഢ്യാമ്
ഉദ്യദ്-ഭൂശാ-വിശേശാമ്-ഉപഗത-വിനയാം ദ്യോത-മാനാര്ഥ-രേഖാം
കല്യാണീം ദേവ ഗൌരീ-പ്രിയ മമ കവിതാ-കന്യകാം ത്വം ഗൃഹാണ 98

ഇദം തേ യുക്തം വാ പരമ-ശിവ കാരുണ്യ ജലധേ
ഗതൌ തിര്യഗ്-രൂപം തവ പദ-ശിരോ-ദര്ശന-ധിയാ
ഹരി-ബ്രഹ്മാണൌ തൌ ദിവി ഭുവി ചരംതൌ ശ്രമ-യുതൌ
കഥം ശംഭോ സ്വാമിന് കഥയ മമ വേദ്യോസി പുരതഃ 99

സ്തോത്രേണാലമ്-അഹം പ്രവച്മി ന മൃശാ ദേവാ വിരിന്ചാദയഃ
സ്തുത്യാനാം ഗണനാ-പ്രസന്ഗ-സമയേ ത്വാമ്-അഗ്രഗണ്യം വിദുഃ
മാഹാത്മ്യാഗ്ര-വിചാരണ-പ്രകരണേ ധാനാ-തുശസ്തോമവദ്-
ധൂതാസ്-ത്വാം വിദുര്-ഉത്തമോത്തമ ഫലം ശംഭോ ഭവത്-സേവകാഃ 100

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top