నిర్వాణ షట్కం | निर्वाण षट्कम् | NIRVANA SHATKAM

0
నిర్వాణ షట్కం | निर्वाण षट्कम् | NIRVANA SHATKAM

నిర్వాణ షట్కం

శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం

మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వే న చ ఘ్రాణనేత్రే ।
న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 1 ॥

న చ ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచవాయుః
న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచకోశాః ।
నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 2 ॥

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః ।
న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 3 ॥

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞః ।
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 4 ॥

న మృత్యుశంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మః ।
న బంధుర్-న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 5 ॥

అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్ ।
న వా బంధనం నైవర్-ముక్తి న బంధః ।
చిదానంద రూపః శివోఽహం శివోఽహమ్ ॥ 6 ॥

శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం, శివోఽహం శివోఽహం

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari ) Sanskrit.

निर्वाण षट्कम्

शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं

मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।
न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 1 ॥

न च प्राण सञ्ज्ञो न वैपञ्चवायुः
न वा सप्तधातुर्-न वा पञ्चकोशाः ।
नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायू
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 2 ॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः ।
न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 3 ॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 4 ॥

न मृत्युशङ्का न मे जाति भेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्मः ।
न बन्धुर्-न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 5 ॥

अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
न वा बन्धनं नैवर्-मुक्ति न बन्धः ।
चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥ 6 ॥

शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं

NIRVANA SHATKAM

śivō'haṃ śivō'haṃ, śivō'haṃ śivō'haṃ, śivō'haṃ śivō'haṃ

manō budhyahaṅkāra chittāni nāhaṃ
na cha śrōtra jihvē na cha ghrāṇanētrē ।
na cha vyōma bhūmir-na tējō na vāyuḥ
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 1 ॥

na cha prāṇa sañjñō na vaipañchavāyuḥ
na vā saptadhātur-na vā pañchakōśāḥ ।
navākpāṇi pādau na chōpastha pāyū
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 2 ॥

na mē dvēṣarāgau na mē lōbhamōhō
madō naiva mē naiva mātsaryabhāvaḥ ।
na dharmō na chārdhō na kāmō na mōkṣaḥ
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 3 ॥

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ
na mantrō na tīrthaṃ na vēdā na yajñaḥ ।
ahaṃ bhōjanaṃ naiva bhōjyaṃ na bhōktā
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 4 ॥

na mṛtyuśaṅkā na mē jāti bhēdaḥ
pitā naiva mē naiva mātā na janmaḥ ।
na bandhur-na mitraṃ gururnaiva śiṣyaḥ
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 5 ॥

ahaṃ nirvikalpō nirākāra rūpō
vibhūtvāchcha sarvatra sarvēndriyāṇām ।
na vā bandhanaṃ naivar-mukti na bandhaḥ ।
chidānanda rūpaḥ śivō'haṃ śivō'ham ॥ 6 ॥

śivō'haṃ śivō'haṃ, śivō'haṃ śivō'haṃ, śivō'haṃ śivō'haṃ

நிர்வாண ஷட்கம்

ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம்

மனோ பு3த்4யஹங்கார சித்தானி நாஹம்
ந ச ஶ்ரோத்ர ஜிஹ்வே ந ச க்4ராணனேத்ரே ।
ந ச வ்யோம பூ4மிர்-ன தேஜோ ந வாயு:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 1 ॥

ந ச ப்ராண ஸஞ்ஜ்ஞோ ந வைபஞ்சவாயு:
ந வா ஸப்ததா4துர்-ன வா பஞ்சகோஶா: ।
நவாக்பாணி பாதௌ3 ந சோபஸ்த2 பாயூ
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 2 ॥

ந மே த்3வேஷராகௌ3 ந மே லோப4மோஹோ
மதோ3 நைவ மே நைவ மாத்ஸர்யபா4வ: ।
ந த4ர்மோ ந சார்தோ4 ந காமோ ந மோக்ஷ:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 3 ॥

ந புண்யஂ ந பாபஂ ந ஸௌக்2யஂ ந து3:க2ம்
ந மன்த்ரோ ந தீர்தஂ2 ந வேதா3 ந யஜ்ஞ: ।
அஹம் போ4ஜனஂ நைவ போ4ஜ்யஂ ந போ4க்தா
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 4 ॥

ந ம்ருத்யுஶங்கா ந மே ஜாதி பே4த:3
பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்ம: ।
ந ப3ன்து4ர்-ன மித்ரம் கு3ருர்னைவ ஶிஷ்ய:
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 5 ॥

அஹஂ நிர்விகல்போ நிராகார ரூபோ
விபூ4த்வாச்ச ஸர்வத்ர ஸர்வேன்த்3ரியாணாம் ।
ந வா ப3ன்த4னஂ நைவர்-முக்தி ந ப3ன்த:4 ।
சிதா3னந்த3 ரூப: ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம் ॥ 6 ॥

ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம், ஶிவோஹஂ ஶிவோஹம்

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ .

ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಂ

ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ

ಮನೋ ಬುಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ
ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಾಣನೇತ್ರೇ ।
ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್-ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 1 ॥

ನ ಚ ಪ್ರಾಣ ಸಂಜ್ಞೋ ನ ವೈಪಂಚವಾಯುಃ
ನ ವಾ ಸಪ್ತಧಾತುರ್-ನ ವಾ ಪಂಚಕೋಶಾಃ ।
ನವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದೌ ನ ಚೋಪಸ್ಥ ಪಾಯೂ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 2 ॥

ನ ಮೇ ದ್ವೇಷರಾಗೌ ನ ಮೇ ಲೋಭಮೋಹೋ
ಮದೋ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತ್ಸರ್ಯಭಾವಃ ।
ನ ಧರ್ಮೋ ನ ಚಾರ್ಧೋ ನ ಕಾಮೋ ನ ಮೋಕ್ಷಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 3 ॥

ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದುಃಖಂ
ನ ಮಂತ್ರೋ ನ ತೀರ್ಥಂ ನ ವೇದಾ ನ ಯಜ್ಞಃ ।
ಅಹಂ ಭೋಜನಂ ನೈವ ಭೋಜ್ಯಂ ನ ಭೋಕ್ತಾ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 4 ॥

ನ ಮೃತ್ಯುಶಂಕಾ ನ ಮೇ ಜಾತಿ ಭೇದಃ
ಪಿತಾ ನೈವ ಮೇ ನೈವ ಮಾತಾ ನ ಜನ್ಮಃ ।
ನ ಬಂಧುರ್-ನ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರ್ನೈವ ಶಿಷ್ಯಃ
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 5 ॥

ಅಹಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪೋ
ವಿಭೂತ್ವಾಚ್ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಮ್ ।
ನ ವಾ ಬಂಧನಂ ನೈವರ್-ಮುಕ್ತಿ ನ ಬಂಧಃ ।
ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 6 ॥

ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ, ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಂ

നിര്വാണ ഷട്കമ്

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

മനോ ബുധ്യഹംകാര ചിത്താനി നാഹം
ന ച ശ്രോത്ര ജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ ।
ന ച വ്യോമ ഭൂമിര്-ന തേജോ ന വായുഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 1 ॥

ന ച പ്രാണ സംജ്ഞോ ന വൈപംചവായുഃ
ന വാ സപ്തധാതുര്-ന വാ പംചകോശാഃ ।
നവാക്പാണി പാദൌ ന ചോപസ്ഥ പായൂ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 2 ॥

ന മേ ദ്വേഷരാഗൌ ന മേ ലോഭമോഹോ
മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ ।
ന ധര്മോ ന ചാര്ധോ ന കാമോ ന മോക്ഷഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 3 ॥

ന പുണ്യം ന പാപം ന സൌഖ്യം ന ദുഃഖം
ന മംത്രോ ന തീര്ഥം ന വേദാ ന യജ്ഞഃ ।
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 4 ॥

ന മൃത്യുശംകാ ന മേ ജാതി ഭേദഃ
പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മഃ ।
ന ബംധുര്-ന മിത്രം ഗുരുര്നൈവ ശിഷ്യഃ
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 5 ॥

അഹം നിര്വികല്പോ നിരാകാര രൂപോ
വിഭൂത്വാച്ച സര്വത്ര സര്വേംദ്രിയാണാമ് ।
ന വാ ബംധനം നൈവര്-മുക്തി ന ബംധഃ ।
ചിദാനംദ രൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹമ് ॥ 6 ॥

ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം, ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top