శ్రీ రుద్రం - చమకప్రశ్నః | श्री रुद्रं - चमकप्रश्नः | SRI RUDRAM CHAMAKAM

0
శ్రీ రుద్రం - చమకప్రశ్నః | श्री रुद्रं - चमकप्रश्नः | SRI RUDRAM CHAMAKAM

శ్రీ రుద్రం - చమకప్రశ్నః

ఓం అగ్నా॑విష్ణో స॒జోష॑సే॒మావ॑ర్ధంతు వాం॒ గిరః॑ । ద్యు॒మ్నైర్వాజే॑భి॒రాగ॑తమ్ । వాజ॑శ్చ మే ప్రస॒వశ్చ॑ మే॒ ప్రయ॑తిశ్చ మే॒ ప్రసి॑తిశ్చ మే ధీ॒తిశ్చ॑ మే క్రతు॑శ్చ మే॒ స్వర॑శ్చ మే॒ శ్లోక॑శ్చ మే శ్రా॒వశ్చ॑ మే॒ శ్రుతి॑శ్చ మే॒ జ్యోతి॑శ్చ మే॒ సువ॑శ్చ మే ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽపా॒నశ్చ॑ మే వ్యా॒నశ్చ॒ మేఽసు॑శ్చ మే చి॒త్తం చ॑ మ॒ ఆధీ॑తం చ మే॒ వాక్చ॑ మే॒ మన॑శ్చ మే॒ చక్షు॑శ్చ మే॒ శ్రోత్రం॑ చ మే॒ దక్ష॑శ్చ మే॒ బలం॑ చ మ॒ ఓజ॑శ్చ మే॒ సహ॑శ్చ మ॒ ఆయు॑శ్చ మే జ॒రా చ॑ మ ఆ॒త్మా చ॑ మే త॒నూశ్చ॑ మే॒ శర్మ॑ చ మే॒ వర్మ॑ చ॒ మేఽంగా॑ని చ మే॒ఽస్థాని॑ చ మే॒ పరూగ్ం॑షి చ మే॒ శరీ॑రాణి చ మే ॥ 1 ॥

జైష్ఠ్యం॑ చ మ॒ ఆధి॑పత్యం చ మే మ॒న్యుశ్చ॑ మే॒ భామ॑శ్చ॒ మేఽమ॑శ్చ॒ మేఽంభ॑శ్చ మే జే॒మా చ॑ మే మహి॒మా చ॑ మే వరి॒మా చ॑ మే ప్రథి॒మా చ॑ మే వ॒ర్​ష్మా చ॑ మే ద్రాఘు॒యా చ॑ మే వృ॒ద్ధం చ॑ మే॒ వృద్ధి॑శ్చ మే స॒త్యం చ॑ మే శ్ర॒ద్ధా చ॑ మే॒ జగ॑చ్చ మే॒ ధనం॑ చ మే॒ వశ॑శ్చ మే॒ త్విషి॑శ్చ మే క్రీ॒డా చ॑ మే॒ మోద॑శ్చ మే జా॒తం చ॑ మే జని॒ష్యమా॑ణం చ మే సూ॒క్తం చ॑ మే సుకృ॒తం చ॑ మే వి॒త్తం చ॑ మే॒ వేద్యం॑ చ మే భూ॒తం చ॑ మే భవి॒ష్యచ్చ॑ మే సు॒గం చ॑ మే సు॒పథం॑ చ మ ఋ॒ద్ధం చ॑ మ ఋద్ధి॑శ్చ మే క్లు॒ప్తం చ॑ మే॒ క్లుప్తి॑శ్చ మే మ॒తిశ్చ॑ మే సుమ॒తిశ్చ॑ మే ॥ 2 ॥

శం చ॑ మే॒ మయ॑శ్చ మే ప్రి॒యం చ॑ మేఽనుకా॒మశ్చ॑ మే॒ కామ॑శ్చ మే సౌమనస॒శ్చ॑ మే భ॒ద్రం చ॑ మే॒ శ్రేయ॑శ్చ మే॒ వస్య॑శ్చ మే॒ యశ॑శ్చ మే॒ భగ॑శ్చ మే॒ ద్రవి॑ణం చ మే యం॒తా చ॑ మే ధ॒ర్తా చ॑ మే॒ క్షేమ॑శ్చ మే॒ ధృతి॑శ్చ మే॒ విశ్వం॑ చ మే॒ మహ॑శ్చ మే సం॒​విఀచ్చ॑ మే॒ జ్ఞాత్రం॑ చ మే॒ సూశ్చ॑ మే ప్ర॒సూశ్చ॑ మే॒ సీరం॑ చ మే ల॒యశ్చ॑ మ ఋ॒తం చ॑ మే॒ఽమృతం॑ చ మేఽయ॒క్ష్మం చ॒ మేఽనా॑మయచ్చ మే జీ॒వాతు॑శ్చ మే దీర్ఘాయు॒త్వం చ॑ మేఽనమి॒త్రం చ॒ మేఽభ॑యం చ మే సు॒గం చ॑ మే॒ శయ॑నం చ మే సూ॒షా చ॑ మే సు॒దినం॑ చ మే ॥ 3 ॥

ఊర్క్చ॑ మే సూ॒నృతా॑ చ మే॒ పయ॑శ్చ మే॒ రస॑శ్చ మే ఘృ॒తం చ॑ మే॒ మధు॑ చ మే॒ సగ్ధి॑శ్చ మే॒ సపీ॑తిశ్చ మే కృ॒షిశ్చ॑ మే॒ వృష్టి॑శ్చ మే॒ జైత్రం॑ చ మ॒ ఔద్భి॑ద్యం చ మే ర॒యిశ్చ॑ మే॒ రాయ॑శ్చ మే పు॒ష్టం చ మే॒ పుష్టి॑శ్చ మే వి॒భు చ॑ మే ప్ర॒భు చ॑ మే బ॒హు చ॑ మే॒ భూయ॑శ్చ మే పూ॒ర్ణం చ॑ మే పూ॒ర్ణత॑రం చ॒ మేఽక్షి॑తిశ్చ మే॒ కూయ॑వాశ్చ॒ మేఽన్నం॑ చ॒ మేఽక్షు॑చ్చ మే వ్రీ॒హయ॑శ్చ మే॒ యవా᳚శ్చ మే॒ మాషా᳚శ్చ మే॒ తిలా᳚శ్చ మే ము॒ద్గాశ్చ॑ మే ఖ॒ల్వా᳚శ్చ మే గో॒ధూమా᳚శ్చ మే మ॒సురా᳚శ్చ మే ప్రి॒యంగ॑వశ్చ॒ మేఽణ॑వశ్చ మే శ్యా॒మాకా᳚శ్చ మే నీ॒వారా᳚శ్చ మే ॥ 4 ॥

అశ్మా॑ చ మే॒ మృత్తి॑కా చ మే గి॒రయ॑శ్చ మే॒ పర్వ॑తాశ్చ మే॒ సిక॑తాశ్చ మే॒ వన॒స్పత॑యశ్చ మే॒ హిర॑ణ్యం చ॒ మేఽయ॑శ్చ మే॒ సీసం॑ చ॒ మే త్రపు॑శ్చ మే శ్యా॒మం చ॑ మే లో॒హం చ॑ మేఽగ్నిశ్చ॑ మ ఆప॑శ్చ మే వీ॒రుధ॑శ్చ మ॒ ఓష॑ధయశ్చ మే కృష్టప॒చ్యం చ॑ మేఽకృష్టపచ్యం చ॑ మే గ్రా॒మ్యాశ్చ॑ మే ప॒శవ॑ ఆర॒ణ్యాశ్చ॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పంతాం-విఀ॒త్తం చ॑ మే॒ విత్తి॑శ్చ మే భూ॒తం చ॑ మే॒ భూతి॑శ్చ మే॒ వసు॑ చ మే వస॒తిశ్చ॑ మే॒ కర్మ॑ చ మే॒ శక్తి॑శ్చ॒ మేఽర్థ॑శ్చ మ॒ ఏమ॑శ్చ మ ఇతి॑శ్చ మే॒ గతి॑శ్చ మే ॥ 5 ॥

అ॒గ్నిశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ సోమ॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే సవి॒తా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ సర॑స్వతీ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే పూ॒షా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ బృహ॒స్పతి॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మి॒త్రశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ వరు॑ణశ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ త్వష్ఠా॑ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ధా॒తా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ విష్ణు॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మేఽశ్వినౌ॑ చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మ॒రుత॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ విశ్వే॑ చ మే దే॒వా ఇంద్ర॑శ్చ మే పృథి॒వీ చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మేఽంతరి॑క్షం చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ద్యౌశ్చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే॒ దిశ॑శ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే మూ॒ర్ధా చ॑ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ప్ర॒జాప॑తిశ్చ మ॒ ఇంద్ర॑శ్చ మే ॥ 6 ॥

అ॒గ్ం॒శుశ్చ॑ మే ర॒శ్మిశ్చ॒ మేఽదా᳚భ్యశ్చ॒ మేఽధి॑పతిశ్చ మ ఉపా॒గ్ం॒శుశ్చ॑ మేఽంతర్యా॒మశ్చ॑ మ ఐంద్రవాయ॒వశ్చ॑ మే మైత్రావరు॒ణశ్చ॑ మ ఆశ్వి॒నశ్చ॑ మే ప్రతిప్ర॒స్థాన॑శ్చ మే శు॒క్రశ్చ॑ మే మం॒థీ చ॑ మ ఆగ్రయ॒ణశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే ధ్రు॒వశ్చ॑ మే వైశ్వాన॒రశ్చ॑ మ ఋతుగ్ర॒హాశ్చ॑ మేఽతిగ్రా॒హ్యా᳚శ్చ మ ఐంద్రా॒గ్నశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే మరుత్వ॒తీయా᳚శ్చ మే మాహేం॒ద్రశ్చ॑ మ ఆది॒త్యశ్చ॑ మే సావి॒త్రశ్చ॑ మే సారస్వ॒తశ్చ॑ మే పౌ॒ష్ణశ్చ॑ మే పాత్నీవ॒తశ్చ॑ మే హారియోజ॒నశ్చ॑ మే ॥ 7 ॥

ఇ॒ధ్మశ్చ॑ మే బ॒ర్​హిశ్చ॑ మే॒ వేది॑శ్చ మే॒ దిష్ణి॑యాశ్చ మే॒ స్రుచ॑శ్చ మే చమ॒సాశ్చ॑ మే॒ గ్రావా॑ణశ్చ మే॒ స్వర॑వశ్చ మ ఉపర॒వాశ్చ॑ మేఽధి॒షవ॑ణే చ మే ద్రోణకల॒శశ్చ॑ మే వాయ॒వ్యా॑ని చ మే పూత॒భృచ్చ॑ మ ఆధవ॒నీయ॑శ్చ మ॒ ఆగ్నీ᳚ధ్రం చ మే హవి॒ర్ధానం॑ చ మే గృ॒హాశ్చ॑ మే॒ సద॑శ్చ మే పురో॒డాశా᳚శ్చ మే పచ॒తాశ్చ॑ మేఽవభృథశ్చ॑ మే స్వగాకా॒రశ్చ॑ మే ॥ 8 ॥

అ॒గ్నిశ్చ॑ మే ఘ॒ర్మశ్చ॑ మే॒ఽర్కశ్చ॑ మే॒ సూర్య॑శ్చ మే ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽశ్వమే॒ధశ్చ॑ మే పృథి॒వీ చ॒ మేఽది॑తిశ్చ మే॒ దితి॑శ్చ మే॒ ద్యౌశ్చ॑ మే॒ శక్వ॑రీరం॒గుల॑యో॒ దిశ॑శ్చ మే య॒జ్ఞేన॑ కల్పంతా॒మృక్చ॑ మే॒ సామ॑ చ మే॒ స్తోమ॑శ్చ మే॒ యజు॑శ్చ మే దీ॒క్షా చ॑ మే॒ తప॑శ్చ మ ఋ॒తుశ్చ॑ మే వ్ర॒తం చ॑ మేఽహోరా॒త్రయో᳚ర్వృ॒ష్ట్యా బృ॑హద్రథంత॒రే చ॒ మే య॒జ్ఞేన॑ కల్పేతామ్ ॥ 9 ॥

గర్భా᳚శ్చ మే వ॒త్సాశ్చ॑ మే॒ త్ర్యవి॑శ్చ మే త్ర్య॒వీచ॑ మే దిత్య॒వాట్ చ॑ మే దిత్యౌ॒హీ చ॑ మే॒ పంచా॑విశ్చ మే పంచా॒వీ చ॑ మే త్రివ॒త్సశ్చ॑ మే త్రివ॒త్సా చ॑ మే తుర్య॒వాట్ చ॑ మే తుర్యౌ॒హీ చ॑ మే పష్ఠ॒వాట్ చ॑ మే పష్ఠౌ॒హీ చ॑ మ ఉ॒క్షా చ॑ మే వ॒శా చ॑ మ ఋష॒భశ్చ॑ మే వే॒హచ్చ॑ మేఽన॒డ్వాంచ మే ధే॒నుశ్చ॑ మ॒ ఆయు॑ర్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం ప్రా॒ణో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామపా॒నో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒-వ్యాఀ॒నో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ చక్షు॑ర్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒గ్॒ శ్రోత్రం॑-యఀ॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒ మనో॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం॒-వాఀగ్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామా॒త్మా య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం-యఀ॒జ్ఞో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామ్ ॥ 10 ॥

ఏకా॑ చ మే తి॒స్రశ్చ॑ మే॒ పంచ॑ చ మే స॒ప్త చ॑ మే॒ నవ॑ చ మ॒ ఏకా॑దశ చ మే॒ త్రయో॑దశ చ మే॒ పంచ॑దశ చ మే స॒ప్తద॑శ చ మే॒ నవ॑దశ చ మ॒ ఏక॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒ త్రయో॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒ పంచ॑విగ్ంశతిశ్చ మే స॒ప్తవిగ్ం॑శతిశ్చ మే॒ నవ॑విగ్ంశతిశ్చ మ॒ ఏక॑త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ త్రయ॑స్త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ చత॑స్రశ్చ మే॒ఽష్టౌ చ॑ మే॒ ద్వాద॑శ చ మే॒ షోడ॑శ చ మే విగ్ంశ॒తిశ్చ॑ మే॒ చతు॑ర్విగ్ంశతిశ్చ మే॒ఽష్టావిగ్ం॑శతిశ్చ మే॒ ద్వాత్రిగ్ం॑శచ్చ మే॒ షట్-త్రిగ్ం॑శచ్చ మే చత్వారి॒గ్ం॒శచ్చ॑ మే॒ చతు॑శ్చత్వారిగ్ంశచ్చ మేఽష్టాచ॑త్వారిగ్ంశచ్చ మే॒ వాజ॑శ్చ ప్రస॒వశ్చా॑పి॒జశ్చ క్రతు॑శ్చ॒ సువ॑శ్చ మూ॒ర్ధా చ॒ వ్యశ్ని॑యశ్చాంత్యాయ॒నశ్చాంత్య॑శ్చ భౌవ॒నశ్చ॒ భువ॑న॒శ్చాధి॑పతిశ్చ ॥ 11 ॥

ఓం ఇడా॑ దేవ॒హూ-ర్మను॑ర్యజ్ఞ॒నీ-ర్బృహ॒స్పతి॑రుక్థామ॒దాని॑ శగ్ంసిష॒ద్విశ్వే॑ దే॒వాః సూ᳚క్త॒వాచః॒ పృథి॑విమాత॒ర్మా మా॑ హిగ్ంసీ॒ర్మ॒ధు॑ మనిష్యే॒ మధు॑ జనిష్యే॒ మధు॑ వక్ష్యామి॒ మధు॑ వదిష్యామి॒ మధు॑మతీం దే॒వేభ్యో॒ వాచ॒ముద్యాసగ్ంశుశ్రూషే॒ణ్యాం᳚ మను॒ష్యే᳚భ్య॒స్తం మా॑ దే॒వా అ॑వంతు శో॒భాయై॑ పి॒తరోఽను॑మదంతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

श्री रुद्रं - चमकप्रश्नः

ॐ अग्ना॑विष्णो स॒जोष॑से॒माव॑र्धन्तु वां॒ गिरः॑ । द्यु॒म्नैर्वाजे॑भि॒राग॑तम् । वाज॑श्च मे प्रस॒वश्च॑ मे॒ प्रय॑तिश्च मे॒ प्रसि॑तिश्च मे धी॒तिश्च॑ मे क्रतु॑श्च मे॒ स्वर॑श्च मे॒ श्लोक॑श्च मे श्रा॒वश्च॑ मे॒ श्रुति॑श्च मे॒ ज्योति॑श्च मे॒ सुव॑श्च मे प्रा॒णश्च॑ मेऽपा॒नश्च॑ मे व्या॒नश्च॒ मेऽसु॑श्च मे चि॒त्तं च॑ म॒ आधी॑तं च मे॒ वाक्च॑ मे॒ मन॑श्च मे॒ चक्षु॑श्च मे॒ श्रोत्रं॑ च मे॒ दक्ष॑श्च मे॒ बलं॑ च म॒ ओज॑श्च मे॒ सह॑श्च म॒ आयु॑श्च मे ज॒रा च॑ म आ॒त्मा च॑ मे त॒नूश्च॑ मे॒ शर्म॑ च मे॒ वर्म॑ च॒ मेऽङ्गा॑नि च मे॒ऽस्थानि॑ च मे॒ परूग्ं॑षि च मे॒ शरी॑राणि च मे ॥ 1 ॥

जैष्ठ्यं॑ च म॒ आधि॑पत्यं च मे म॒न्युश्च॑ मे॒ भाम॑श्च॒ मेऽम॑श्च॒ मेऽम्भ॑श्च मे जे॒मा च॑ मे महि॒मा च॑ मे वरि॒मा च॑ मे प्रथि॒मा च॑ मे व॒र्​ष्मा च॑ मे द्राघु॒या च॑ मे वृ॒द्धं च॑ मे॒ वृद्धि॑श्च मे स॒त्यं च॑ मे श्र॒द्धा च॑ मे॒ जग॑च्च मे॒ धनं॑ च मे॒ वश॑श्च मे॒ त्विषि॑श्च मे क्री॒डा च॑ मे॒ मोद॑श्च मे जा॒तं च॑ मे जनि॒ष्यमा॑णं च मे सू॒क्तं च॑ मे सुकृ॒तं च॑ मे वि॒त्तं च॑ मे॒ वेद्यं॑ च मे भू॒तं च॑ मे भवि॒ष्यच्च॑ मे सु॒गं च॑ मे सु॒पथं॑ च म ऋ॒द्धं च॑ म ऋद्धि॑श्च मे क्लु॒प्तं च॑ मे॒ क्लुप्ति॑श्च मे म॒तिश्च॑ मे सुम॒तिश्च॑ मे ॥ 2 ॥

शं च॑ मे॒ मय॑श्च मे प्रि॒यं च॑ मेऽनुका॒मश्च॑ मे॒ काम॑श्च मे सौमनस॒श्च॑ मे भ॒द्रं च॑ मे॒ श्रेय॑श्च मे॒ वस्य॑श्च मे॒ यश॑श्च मे॒ भग॑श्च मे॒ द्रवि॑णं च मे य॒न्ता च॑ मे ध॒र्ता च॑ मे॒ क्षेम॑श्च मे॒ धृति॑श्च मे॒ विश्वं॑ च मे॒ मह॑श्च मे सं॒​विँच्च॑ मे॒ ज्ञात्रं॑ च मे॒ सूश्च॑ मे प्र॒सूश्च॑ मे॒ सीरं॑ च मे ल॒यश्च॑ म ऋ॒तं च॑ मे॒ऽमृतं॑ च मेऽय॒क्ष्मं च॒ मेऽना॑मयच्च मे जी॒वातु॑श्च मे दीर्घायु॒त्वं च॑ मेऽनमि॒त्रं च॒ मेऽभ॑यं च मे सु॒गं च॑ मे॒ शय॑नं च मे सू॒षा च॑ मे सु॒दिनं॑ च मे ॥ 3 ॥

ऊर्क्च॑ मे सू॒नृता॑ च मे॒ पय॑श्च मे॒ रस॑श्च मे घृ॒तं च॑ मे॒ मधु॑ च मे॒ सग्धि॑श्च मे॒ सपी॑तिश्च मे कृ॒षिश्च॑ मे॒ वृष्टि॑श्च मे॒ जैत्रं॑ च म॒ औद्भि॑द्यं च मे र॒यिश्च॑ मे॒ राय॑श्च मे पु॒ष्टं च मे॒ पुष्टि॑श्च मे वि॒भु च॑ मे प्र॒भु च॑ मे ब॒हु च॑ मे॒ भूय॑श्च मे पू॒र्णं च॑ मे पू॒र्णत॑रं च॒ मेऽक्षि॑तिश्च मे॒ कूय॑वाश्च॒ मेऽन्नं॑ च॒ मेऽक्षु॑च्च मे व्री॒हय॑श्च मे॒ यवा᳚श्च मे॒ माषा᳚श्च मे॒ तिला᳚श्च मे मु॒द्गाश्च॑ मे ख॒ल्वा᳚श्च मे गो॒धूमा᳚श्च मे म॒सुरा᳚श्च मे प्रि॒यङ्ग॑वश्च॒ मेऽण॑वश्च मे श्या॒माका᳚श्च मे नी॒वारा᳚श्च मे ॥ 4 ॥

अश्मा॑ च मे॒ मृत्ति॑का च मे गि॒रय॑श्च मे॒ पर्व॑ताश्च मे॒ सिक॑ताश्च मे॒ वन॒स्पत॑यश्च मे॒ हिर॑ण्यं च॒ मेऽय॑श्च मे॒ सीसं॑ च॒ मे त्रपु॑श्च मे श्या॒मं च॑ मे लो॒हं च॑ मेऽग्निश्च॑ म आप॑श्च मे वी॒रुध॑श्च म॒ ओष॑धयश्च मे कृष्टप॒च्यं च॑ मेऽकृष्टपच्यं च॑ मे ग्रा॒म्याश्च॑ मे प॒शव॑ आर॒ण्याश्च॑ य॒ज्ञेन॑ कल्पन्तां-विँ॒त्तं च॑ मे॒ वित्ति॑श्च मे भू॒तं च॑ मे॒ भूति॑श्च मे॒ वसु॑ च मे वस॒तिश्च॑ मे॒ कर्म॑ च मे॒ शक्ति॑श्च॒ मेऽर्थ॑श्च म॒ एम॑श्च म इति॑श्च मे॒ गति॑श्च मे ॥ 5 ॥

अ॒ग्निश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ सोम॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मे सवि॒ता च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ सर॑स्वती च म॒ इन्द्र॑श्च मे पू॒षा च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ बृह॒स्पति॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मे मि॒त्रश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ वरु॑णश्च म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ त्वष्ठा॑ च म॒ इन्द्र॑श्च मे धा॒ता च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ विष्णु॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मेऽश्विनौ॑ च म॒ इन्द्र॑श्च मे म॒रुत॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ विश्वे॑ च मे दे॒वा इन्द्र॑श्च मे पृथि॒वी च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मेऽन्तरि॑क्षं च म॒ इन्द्र॑श्च मे द्यौश्च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे॒ दिश॑श्च म॒ इन्द्र॑श्च मे मू॒र्धा च॑ म॒ इन्द्र॑श्च मे प्र॒जाप॑तिश्च म॒ इन्द्र॑श्च मे ॥ 6 ॥

अ॒ग्ं॒शुश्च॑ मे र॒श्मिश्च॒ मेऽदा᳚भ्यश्च॒ मेऽधि॑पतिश्च म उपा॒ग्ं॒शुश्च॑ मेऽन्तर्या॒मश्च॑ म ऐन्द्रवाय॒वश्च॑ मे मैत्रावरु॒णश्च॑ म आश्वि॒नश्च॑ मे प्रतिप्र॒स्थान॑श्च मे शु॒क्रश्च॑ मे म॒न्थी च॑ म आग्रय॒णश्च॑ मे वैश्वदे॒वश्च॑ मे ध्रु॒वश्च॑ मे वैश्वान॒रश्च॑ म ऋतुग्र॒हाश्च॑ मेऽतिग्रा॒ह्या᳚श्च म ऐन्द्रा॒ग्नश्च॑ मे वैश्वदे॒वश्च॑ मे मरुत्व॒तीया᳚श्च मे माहे॒न्द्रश्च॑ म आदि॒त्यश्च॑ मे सावि॒त्रश्च॑ मे सारस्व॒तश्च॑ मे पौ॒ष्णश्च॑ मे पात्नीव॒तश्च॑ मे हारियोज॒नश्च॑ मे ॥ 7 ॥

इ॒ध्मश्च॑ मे ब॒र्​हिश्च॑ मे॒ वेदि॑श्च मे॒ दिष्णि॑याश्च मे॒ स्रुच॑श्च मे चम॒साश्च॑ मे॒ ग्रावा॑णश्च मे॒ स्वर॑वश्च म उपर॒वाश्च॑ मेऽधि॒षव॑णे च मे द्रोणकल॒शश्च॑ मे वाय॒व्या॑नि च मे पूत॒भृच्च॑ म आधव॒नीय॑श्च म॒ आग्नी᳚ध्रं च मे हवि॒र्धानं॑ च मे गृ॒हाश्च॑ मे॒ सद॑श्च मे पुरो॒डाशा᳚श्च मे पच॒ताश्च॑ मेऽवभृथश्च॑ मे स्वगाका॒रश्च॑ मे ॥ 8 ॥

अ॒ग्निश्च॑ मे घ॒र्मश्च॑ मे॒ऽर्कश्च॑ मे॒ सूर्य॑श्च मे प्रा॒णश्च॑ मेऽश्वमे॒धश्च॑ मे पृथि॒वी च॒ मेऽदि॑तिश्च मे॒ दिति॑श्च मे॒ द्यौश्च॑ मे॒ शक्व॑रीर॒ङ्गुल॑यो॒ दिश॑श्च मे य॒ज्ञेन॑ कल्पन्ता॒मृक्च॑ मे॒ साम॑ च मे॒ स्तोम॑श्च मे॒ यजु॑श्च मे दी॒क्षा च॑ मे॒ तप॑श्च म ऋ॒तुश्च॑ मे व्र॒तं च॑ मेऽहोरा॒त्रयो᳚र्वृ॒ष्ट्या बृ॑हद्रथन्त॒रे च॒ मे य॒ज्ञेन॑ कल्पेताम् ॥ 9 ॥

गर्भा᳚श्च मे व॒त्साश्च॑ मे॒ त्र्यवि॑श्च मे त्र्य॒वीच॑ मे दित्य॒वाट् च॑ मे दित्यौ॒ही च॑ मे॒ पञ्चा॑विश्च मे पञ्चा॒वी च॑ मे त्रिव॒त्सश्च॑ मे त्रिव॒त्सा च॑ मे तुर्य॒वाट् च॑ मे तुर्यौ॒ही च॑ मे पष्ठ॒वाट् च॑ मे पष्ठौ॒ही च॑ म उ॒क्षा च॑ मे व॒शा च॑ म ऋष॒भश्च॑ मे वे॒हच्च॑ मेऽन॒ड्वाञ्च मे धे॒नुश्च॑ म॒ आयु॑र्य॒ज्ञेन॑ कल्पतां प्रा॒णो य॒ज्ञेन॑ कल्पतामपा॒नो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां॒-व्याँ॒नो य॒ज्ञेन॑ कल्पतां॒ चक्षु॑र्य॒ज्ञेन॑ कल्पता॒ग्॒ श्रोत्रं॑-यँ॒ज्ञेन॑ कल्पतां॒ मनो॑ य॒ज्ञेन॑ कल्पतां॒-वाँग्य॒ज्ञेन॑ कल्पतामा॒त्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पतां-यँ॒ज्ञो य॒ज्ञेन॑ कल्पताम् ॥ 10 ॥

एका॑ च मे ति॒स्रश्च॑ मे॒ पञ्च॑ च मे स॒प्त च॑ मे॒ नव॑ च म॒ एका॑दश च मे॒ त्रयो॑दश च मे॒ पञ्च॑दश च मे स॒प्तद॑श च मे॒ नव॑दश च म॒ एक॑विग्ंशतिश्च मे॒ त्रयो॑विग्ंशतिश्च मे॒ पञ्च॑विग्ंशतिश्च मे स॒प्तविग्ं॑शतिश्च मे॒ नव॑विग्ंशतिश्च म॒ एक॑त्रिग्ंशच्च मे॒ त्रय॑स्त्रिग्ंशच्च मे॒ चत॑स्रश्च मे॒ऽष्टौ च॑ मे॒ द्वाद॑श च मे॒ षोड॑श च मे विग्ंश॒तिश्च॑ मे॒ चतु॑र्विग्ंशतिश्च मे॒ऽष्टाविग्ं॑शतिश्च मे॒ द्वात्रिग्ं॑शच्च मे॒ षट्-त्रिग्ं॑शच्च मे चत्वारि॒ग्ं॒शच्च॑ मे॒ चतु॑श्चत्वारिग्ंशच्च मेऽष्टाच॑त्वारिग्ंशच्च मे॒ वाज॑श्च प्रस॒वश्चा॑पि॒जश्च क्रतु॑श्च॒ सुव॑श्च मू॒र्धा च॒ व्यश्नि॑यश्चान्त्याय॒नश्चान्त्य॑श्च भौव॒नश्च॒ भुव॑न॒श्चाधि॑पतिश्च ॥ 11 ॥

ॐ इडा॑ देव॒हू-र्मनु॑र्यज्ञ॒नी-र्बृह॒स्पति॑रुक्थाम॒दानि॑ शग्ंसिष॒द्विश्वे॑ दे॒वाः सू᳚क्त॒वाचः॒ पृथि॑विमात॒र्मा मा॑ हिग्ंसी॒र्म॒धु॑ मनिष्ये॒ मधु॑ जनिष्ये॒ मधु॑ वक्ष्यामि॒ मधु॑ वदिष्यामि॒ मधु॑मतीं दे॒वेभ्यो॒ वाच॒मुद्यासग्ंशुश्रूषे॒ण्यां᳚ मनु॒ष्ये᳚भ्य॒स्तं मा॑ दे॒वा अ॑वन्तु शो॒भायै॑ पि॒तरोऽनु॑मदन्तु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

SRI RUDRAM CHAMAKAM

ōṃ agnā̍viṣṇō sa̠jōṣa̍sē̠māva̍rdhantu vā̠ṃ gira̍ḥ । dyu̠mnairvājē̍bhi̠rāga̍tam । vāja̍ścha mē prasa̠vaścha̍ mē̠ praya̍tiścha mē̠ prasi̍tiścha mē dhī̠tiścha̍ mē kratu̍ścha mē̠ svara̍ścha mē̠ ślōka̍ścha mē śrā̠vaścha̍ mē̠ śruti̍ścha mē̠ jyōti̍ścha mē̠ suva̍ścha mē prā̠ṇaścha̍ mē'pā̠naścha̍ mē vyā̠naścha̠ mē'su̍ścha mē chi̠ttaṃ cha̍ ma̠ ādhī̍taṃ cha mē̠ vākcha̍ mē̠ mana̍ścha mē̠ chakṣu̍ścha mē̠ śrōtra̍ṃ cha mē̠ dakṣa̍ścha mē̠ bala̍ṃ cha ma̠ ōja̍ścha mē̠ saha̍ścha ma̠ āyu̍ścha mē ja̠rā cha̍ ma ā̠tmā cha̍ mē ta̠nūścha̍ mē̠ śarma̍ cha mē̠ varma̍ cha̠ mē'ṅgā̍ni cha mē̠'sthāni̍ cha mē̠ parūg̍ṃṣi cha mē̠ śarī̍rāṇi cha mē ॥ 1 ॥

jaiṣṭhya̍ṃ cha ma̠ ādhi̍patyaṃ cha mē ma̠nyuścha̍ mē̠ bhāma̍ścha̠ mē'ma̍ścha̠ mē'mbha̍ścha mē jē̠mā cha̍ mē mahi̠mā cha̍ mē vari̠mā cha̍ mē prathi̠mā cha̍ mē va̠r​ṣmā cha̍ mē drāghu̠yā cha̍ mē vṛ̠ddhaṃ cha̍ mē̠ vṛddhi̍ścha mē sa̠tyaṃ cha̍ mē śra̠ddhā cha̍ mē̠ jaga̍chcha mē̠ dhana̍ṃ cha mē̠ vaśa̍ścha mē̠ tviṣi̍ścha mē krī̠ḍā cha̍ mē̠ mōda̍ścha mē jā̠taṃ cha̍ mē jani̠ṣyamā̍ṇaṃ cha mē sū̠ktaṃ cha̍ mē sukṛ̠taṃ cha̍ mē vi̠ttaṃ cha̍ mē̠ vēdya̍ṃ cha mē bhū̠taṃ cha̍ mē bhavi̠ṣyachcha̍ mē su̠gaṃ cha̍ mē su̠patha̍ṃ cha ma ṛ̠ddhaṃ cha̍ ma ṛddhi̍ścha mē klu̠ptaṃ cha̍ mē̠ klupti̍ścha mē ma̠tiścha̍ mē suma̠tiścha̍ mē ॥ 2 ॥

śaṃ cha̍ mē̠ maya̍ścha mē pri̠yaṃ cha̍ mē'nukā̠maścha̍ mē̠ kāma̍ścha mē saumanasa̠ścha̍ mē bha̠draṃ cha̍ mē̠ śrēya̍ścha mē̠ vasya̍ścha mē̠ yaśa̍ścha mē̠ bhaga̍ścha mē̠ dravi̍ṇaṃ cha mē ya̠ntā cha̍ mē dha̠rtā cha̍ mē̠ kṣēma̍ścha mē̠ dhṛti̍ścha mē̠ viśva̍ṃ cha mē̠ maha̍ścha mē sa̠ṃvichcha̍ mē̠ jñātra̍ṃ cha mē̠ sūścha̍ mē pra̠sūścha̍ mē̠ sīra̍ṃ cha mē la̠yaścha̍ ma ṛ̠taṃ cha̍ mē̠'mṛta̍ṃ cha mē'ya̠kṣmaṃ cha̠ mē'nā̍mayachcha mē jī̠vātu̍ścha mē dīrghāyu̠tvaṃ cha̍ mē'nami̠traṃ cha̠ mē'bha̍yaṃ cha mē su̠gaṃ cha̍ mē̠ śaya̍naṃ cha mē sū̠ṣā cha̍ mē su̠dina̍ṃ cha mē ॥ 3 ॥

ūrkcha̍ mē sū̠nṛtā̍ cha mē̠ paya̍ścha mē̠ rasa̍ścha mē ghṛ̠taṃ cha̍ mē̠ madhu̍ cha mē̠ sagdhi̍ścha mē̠ sapī̍tiścha mē kṛ̠ṣiścha̍ mē̠ vṛṣṭi̍ścha mē̠ jaitra̍ṃ cha ma̠ audbhi̍dyaṃ cha mē ra̠yiścha̍ mē̠ rāya̍ścha mē pu̠ṣṭaṃ cha mē̠ puṣṭi̍ścha mē vi̠bhu cha̍ mē pra̠bhu cha̍ mē ba̠hu cha̍ mē̠ bhūya̍ścha mē pū̠rṇaṃ cha̍ mē pū̠rṇata̍raṃ cha̠ mē'kṣi̍tiścha mē̠ kūya̍vāścha̠ mē'nna̍ṃ cha̠ mē'kṣu̍chcha mē vrī̠haya̍ścha mē̠ yavā̎ścha mē̠ māṣā̎ścha mē̠ tilā̎ścha mē mu̠dgāścha̍ mē kha̠lvā̎ścha mē gō̠dhūmā̎ścha mē ma̠surā̎ścha mē pri̠yaṅga̍vaścha̠ mē'ṇa̍vaścha mē śyā̠mākā̎ścha mē nī̠vārā̎ścha mē ॥ 4 ॥

aśmā̍ cha mē̠ mṛtti̍kā cha mē gi̠raya̍ścha mē̠ parva̍tāścha mē̠ sika̍tāścha mē̠ vana̠spata̍yaścha mē̠ hira̍ṇyaṃ cha̠ mē'ya̍ścha mē̠ sīsa̍ṃ cha̠ mē trapu̍ścha mē śyā̠maṃ cha̍ mē lō̠haṃ cha̍ mē'gniścha̍ ma āpa̍ścha mē vī̠rudha̍ścha ma̠ ōṣa̍dhayaścha mē kṛṣṭapa̠chyaṃ cha̍ mē'kṛṣṭapachyaṃ cha̍ mē grā̠myāścha̍ mē pa̠śava̍ āra̠ṇyāścha̍ ya̠jñēna̍ kalpantāṃ vi̠ttaṃ cha̍ mē̠ vitti̍ścha mē bhū̠taṃ cha̍ mē̠ bhūti̍ścha mē̠ vasu̍ cha mē vasa̠tiścha̍ mē̠ karma̍ cha mē̠ śakti̍ścha̠ mē'rtha̍ścha ma̠ ēma̍ścha ma iti̍ścha mē̠ gati̍ścha mē ॥ 5 ॥

a̠gniścha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ sōma̍ścha ma̠ indra̍ścha mē savi̠tā cha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ sara̍svatī cha ma̠ indra̍ścha mē pū̠ṣā cha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ bṛha̠spati̍ścha ma̠ indra̍ścha mē mi̠traścha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ varu̍ṇaścha ma̠ indra̍ścha mē̠ tvaṣṭhā̍ cha ma̠ indra̍ścha mē dhā̠tā cha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ viṣṇu̍ścha ma̠ indra̍ścha mē'śvinau̍ cha ma̠ indra̍ścha mē ma̠ruta̍ścha ma̠ indra̍ścha mē̠ viśvē̍ cha mē dē̠vā indra̍ścha mē pṛthi̠vī cha̍ ma̠ indra̍ścha mē'ntari̍kṣaṃ cha ma̠ indra̍ścha mē dyauścha̍ ma̠ indra̍ścha mē̠ diśa̍ścha ma̠ indra̍ścha mē mū̠rdhā cha̍ ma̠ indra̍ścha mē pra̠jāpa̍tiścha ma̠ indra̍ścha mē ॥ 6 ॥

a̠gṃ̠śuścha̍ mē ra̠śmiścha̠ mē'dā̎bhyaścha̠ mē'dhi̍patiścha ma upā̠gṃ̠śuścha̍ mē'ntaryā̠maścha̍ ma aindravāya̠vaścha̍ mē maitrāvaru̠ṇaścha̍ ma āśvi̠naścha̍ mē pratipra̠sthāna̍ścha mē śu̠kraścha̍ mē ma̠nthī cha̍ ma āgraya̠ṇaścha̍ mē vaiśvadē̠vaścha̍ mē dhru̠vaścha̍ mē vaiśvāna̠raścha̍ ma ṛtugra̠hāścha̍ mē'tigrā̠hyā̎ścha ma aindrā̠gnaścha̍ mē vaiśvadē̠vaścha̍ mē marutva̠tīyā̎ścha mē māhē̠ndraścha̍ ma ādi̠tyaścha̍ mē sāvi̠traścha̍ mē sārasva̠taścha̍ mē pau̠ṣṇaścha̍ mē pātnīva̠taścha̍ mē hāriyōja̠naścha̍ mē ॥ 7 ॥

i̠dhmaścha̍ mē ba̠r​hiścha̍ mē̠ vēdi̍ścha mē̠ diṣṇi̍yāścha mē̠ srucha̍ścha mē chama̠sāścha̍ mē̠ grāvā̍ṇaścha mē̠ svara̍vaścha ma upara̠vāścha̍ mē'dhi̠ṣava̍ṇē cha mē drōṇakala̠śaścha̍ mē vāya̠vyā̍ni cha mē pūta̠bhṛchcha̍ ma ādhava̠nīya̍ścha ma̠ āgnī̎dhraṃ cha mē havi̠rdhāna̍ṃ cha mē gṛ̠hāścha̍ mē̠ sada̍ścha mē purō̠ḍāśā̎ścha mē pacha̠tāścha̍ mē'vabhṛthaścha̍ mē svagākā̠raścha̍ mē ॥ 8 ॥

a̠gniścha̍ mē gha̠rmaścha̍ mē̠'rkaścha̍ mē̠ sūrya̍ścha mē prā̠ṇaścha̍ mē'śvamē̠dhaścha̍ mē pṛthi̠vī cha̠ mē'di̍tiścha mē̠ diti̍ścha mē̠ dyauścha̍ mē̠ śakva̍rīra̠ṅgula̍yō̠ diśa̍ścha mē ya̠jñēna̍ kalpantā̠mṛkcha̍ mē̠ sāma̍ cha mē̠ stōma̍ścha mē̠ yaju̍ścha mē dī̠kṣā cha̍ mē̠ tapa̍ścha ma ṛ̠tuścha̍ mē vra̠taṃ cha̍ mē'hōrā̠trayō̎rvṛ̠ṣṭyā bṛ̍hadrathanta̠rē cha̠ mē ya̠jñēna̍ kalpētām ॥ 9 ॥

garbhā̎ścha mē va̠tsāścha̍ mē̠ tryavi̍ścha mē trya̠vīcha̍ mē ditya̠vāṭ cha̍ mē dityau̠hī cha̍ mē̠ pañchā̍viścha mē pañchā̠vī cha̍ mē triva̠tsaścha̍ mē triva̠tsā cha̍ mē turya̠vāṭ cha̍ mē turyau̠hī cha̍ mē paṣṭha̠vāṭ cha̍ mē paṣṭhau̠hī cha̍ ma u̠kṣā cha̍ mē va̠śā cha̍ ma ṛṣa̠bhaścha̍ mē vē̠hachcha̍ mē'na̠ḍvāñcha mē dhē̠nuścha̍ ma̠ āyu̍rya̠jñēna̍ kalpatāṃ prā̠ṇō ya̠jñēna̍ kalpatāmapā̠nō ya̠jñēna̍ kalpatā̠ṃ vyā̠nō ya̠jñēna̍ kalpatā̠ṃ chakṣu̍rya̠jñēna̍ kalpatā̠g̠ śrōtra̍ṃ ya̠jñēna̍ kalpatā̠ṃ manō̍ ya̠jñēna̍ kalpatā̠ṃ vāgya̠jñēna̍ kalpatāmā̠tmā ya̠jñēna̍ kalpatāṃ ya̠jñō ya̠jñēna̍ kalpatām ॥ 10 ॥

ēkā̍ cha mē ti̠sraścha̍ mē̠ pañcha̍ cha mē sa̠pta cha̍ mē̠ nava̍ cha ma̠ ēkā̍daśa cha mē̠ trayō̍daśa cha mē̠ pañcha̍daśa cha mē sa̠ptada̍śa cha mē̠ nava̍daśa cha ma̠ ēka̍vigṃśatiścha mē̠ trayō̍vigṃśatiścha mē̠ pañcha̍vigṃśatiścha mē sa̠ptavig̍ṃśatiścha mē̠ nava̍vigṃśatiścha ma̠ ēka̍trigṃśachcha mē̠ traya̍strigṃśachcha mē̠ chata̍sraścha mē̠'ṣṭau cha̍ mē̠ dvāda̍śa cha mē̠ ṣōḍa̍śa cha mē vigṃśa̠tiścha̍ mē̠ chatu̍rvigṃśatiścha mē̠'ṣṭāvig̍ṃśatiścha mē̠ dvātrig̍ṃśachcha mē̠ ṣaṭ-trig̍ṃśachcha mē chatvāri̠g̠ṃśachcha̍ mē̠ chatu̍śchatvārigṃśachcha mē'ṣṭācha̍tvārigṃśachcha mē̠ vāja̍ścha prasa̠vaśchā̍pi̠jaścha kratu̍ścha̠ suva̍ścha mū̠rdhā cha̠ vyaśni̍yaśchāntyāya̠naśchāntya̍ścha bhauva̠naścha̠ bhuva̍na̠śchādhi̍patiścha ॥ 11 ॥

ōṃ iḍā̍ dēva̠hū-rmanu̍ryajña̠nī-rbṛha̠spati̍rukthāma̠dāni̍ śagṃsiṣa̠dviśvē̍ dē̠vāḥ sū̎kta̠vācha̠ḥ pṛthi̍vimāta̠rmā mā̍ higṃsī̠rma̠dhu̍ maniṣyē̠ madhu̍ janiṣyē̠ madhu̍ vakṣyāmi̠ madhu̍ vadiṣyāmi̠ madhu̍matīṃ dē̠vēbhyō̠ vācha̠mudyāsagṃśuśrūṣē̠ṇyā̎ṃ manu̠ṣyē̎bhya̠staṃ mā̍ dē̠vā a̍vantu śō̠bhāyai̍ pi̠tarō'nu̍madantu ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ஶ்ரீ ருத்3ரம் - சமகப்ரஶ்ன:

ஓஂ அக்3னா॑விஷ்ணோ ஸ॒ஜோஷ॑ஸே॒மாவ॑ர்த4ன்து வாம்॒ கி3ர:॑ । த்3யு॒ம்னைர்வாஜே॑பி॒4ராக॑3தம் । வாஜ॑ஶ்ச மே ப்ரஸ॒வஶ்ச॑ மே॒ ப்ரய॑திஶ்ச மே॒ ப்ரஸி॑திஶ்ச மே தீ॒4திஶ்ச॑ மே க்ரது॑ஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑ஶ்ச மே॒ ஶ்லோக॑ஶ்ச மே ஶ்ரா॒வஶ்ச॑ மே॒ ஶ்ருதி॑ஶ்ச மே॒ ஜ்யோதி॑ஶ்ச மே॒ ஸுவ॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேபா॒னஶ்ச॑ மே வ்யா॒னஶ்ச॒ மேஸு॑ஶ்ச மே சி॒த்தஂ ச॑ ம॒ ஆதீ॑4தஂ ச மே॒ வாக்ச॑ மே॒ மன॑ஶ்ச மே॒ சக்ஷு॑ஶ்ச மே॒ ஶ்ரோத்ரம்॑ ச மே॒ த3க்ஷ॑ஶ்ச மே॒ ப3லம்॑ ச ம॒ ஓஜ॑ஶ்ச மே॒ ஸஹ॑ஶ்ச ம॒ ஆயு॑ஶ்ச மே ஜ॒ரா ச॑ ம ஆ॒த்மா ச॑ மே த॒னூஶ்ச॑ மே॒ ஶர்ம॑ ச மே॒ வர்ம॑ ச॒ மேங்கா॑3னி ச மே॒ஸ்தா2னி॑ ச மே॒ பரூக்3ம்॑ஷி ச மே॒ ஶரீ॑ராணி ச மே ॥ 1 ॥

ஜைஷ்ட்2யம்॑ ச ம॒ ஆதி॑4பத்யஂ ச மே ம॒ன்யுஶ்ச॑ மே॒ பா4ம॑ஶ்ச॒ மேம॑ஶ்ச॒ மேம்ப॑4ஶ்ச மே ஜே॒மா ச॑ மே மஹி॒மா ச॑ மே வரி॒மா ச॑ மே ப்ரதி॒2மா ச॑ மே வ॒ர்​ஷ்மா ச॑ மே த்3ராகு॒4யா ச॑ மே வ்ரு॒த்3தஂ4 ச॑ மே॒ வ்ருத்3தி॑4ஶ்ச மே ஸ॒த்யஂ ச॑ மே ஶ்ர॒த்3தா4 ச॑ மே॒ ஜக॑3ச்ச மே॒ த4னம்॑ ச மே॒ வஶ॑ஶ்ச மே॒ த்விஷி॑ஶ்ச மே க்ரீ॒டா3 ச॑ மே॒ மோத॑3ஶ்ச மே ஜா॒தஂ ச॑ மே ஜனி॒ஷ்யமா॑ணஂ ச மே ஸூ॒க்தஂ ச॑ மே ஸுக்ரு॒தஂ ச॑ மே வி॒த்தஂ ச॑ மே॒ வேத்3யம்॑ ச மே பூ॒4தஂ ச॑ மே ப4வி॒ஷ்யச்ச॑ மே ஸு॒கஂ3 ச॑ மே ஸு॒பத2ம்॑ ச ம ரு॒த்3தஂ4 ச॑ ம ருத்3தி॑4ஶ்ச மே க்லு॒ப்தஂ ச॑ மே॒ க்லுப்தி॑ஶ்ச மே ம॒திஶ்ச॑ மே ஸும॒திஶ்ச॑ மே ॥ 2 ॥

ஶஂ ச॑ மே॒ மய॑ஶ்ச மே ப்ரி॒யஂ ச॑ மேனுகா॒மஶ்ச॑ மே॒ காம॑ஶ்ச மே ஸௌமனஸ॒ஶ்ச॑ மே ப॒4த்3ரஂ ச॑ மே॒ ஶ்ரேய॑ஶ்ச மே॒ வஸ்ய॑ஶ்ச மே॒ யஶ॑ஶ்ச மே॒ ப4க॑3ஶ்ச மே॒ த்3ரவி॑ணஂ ச மே ய॒ன்தா ச॑ மே த॒4ர்தா ச॑ மே॒ க்ஷேம॑ஶ்ச மே॒ த்4ருதி॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வம்॑ ச மே॒ மஹ॑ஶ்ச மே ஸம்॒விச்ச॑ மே॒ ஜ்ஞாத்ரம்॑ ச மே॒ ஸூஶ்ச॑ மே ப்ர॒ஸூஶ்ச॑ மே॒ ஸீரம்॑ ச மே ல॒யஶ்ச॑ ம ரு॒தஂ ச॑ மே॒ம்ருதம்॑ ச மேய॒க்ஷ்மஂ ச॒ மேனா॑மயச்ச மே ஜீ॒வாது॑ஶ்ச மே தீ3ர்கா4யு॒த்வஂ ச॑ மேனமி॒த்ரஂ ச॒ மேப॑4யஂ ச மே ஸு॒கஂ3 ச॑ மே॒ ஶய॑னஂ ச மே ஸூ॒ஷா ச॑ மே ஸு॒தி3னம்॑ ச மே ॥ 3 ॥

ஊர்க்ச॑ மே ஸூ॒ன்ருதா॑ ச மே॒ பய॑ஶ்ச மே॒ ரஸ॑ஶ்ச மே க்4ரு॒தஂ ச॑ மே॒ மது॑4 ச மே॒ ஸக்3தி॑4ஶ்ச மே॒ ஸபீ॑திஶ்ச மே க்ரு॒ஷிஶ்ச॑ மே॒ வ்ருஷ்டி॑ஶ்ச மே॒ ஜைத்ரம்॑ ச ம॒ ஔத்3பி॑4த்3யஂ ச மே ர॒யிஶ்ச॑ மே॒ ராய॑ஶ்ச மே பு॒ஷ்டஂ ச மே॒ புஷ்டி॑ஶ்ச மே வி॒பு4 ச॑ மே ப்ர॒பு4 ச॑ மே ப॒3ஹு ச॑ மே॒ பூ4ய॑ஶ்ச மே பூ॒ர்ணஂ ச॑ மே பூ॒ர்ணத॑ரஂ ச॒ மேக்ஷி॑திஶ்ச மே॒ கூய॑வாஶ்ச॒ மேன்னம்॑ ச॒ மேக்ஷு॑ச்ச மே வ்ரீ॒ஹய॑ஶ்ச மே॒ யவா᳚ஶ்ச மே॒ மாஷா᳚ஶ்ச மே॒ திலா᳚ஶ்ச மே மு॒த்3கா3ஶ்ச॑ மே க॒2ல்வா᳚ஶ்ச மே கோ॒3தூ4மா᳚ஶ்ச மே ம॒ஸுரா᳚ஶ்ச மே ப்ரி॒யங்க॑3வஶ்ச॒ மேண॑வஶ்ச மே ஶ்யா॒மாகா᳚ஶ்ச மே நீ॒வாரா᳚ஶ்ச மே ॥ 4 ॥

அஶ்மா॑ ச மே॒ ம்ருத்தி॑கா ச மே கி॒3ரய॑ஶ்ச மே॒ பர்வ॑தாஶ்ச மே॒ ஸிக॑தாஶ்ச மே॒ வன॒ஸ்பத॑யஶ்ச மே॒ ஹிர॑ண்யஂ ச॒ மேய॑ஶ்ச மே॒ ஸீஸம்॑ ச॒ மே த்ரபு॑ஶ்ச மே ஶ்யா॒மஂ ச॑ மே லோ॒ஹஂ ச॑ மேக்3னிஶ்ச॑ ம ஆப॑ஶ்ச மே வீ॒ருத॑4ஶ்ச ம॒ ஓஷ॑த4யஶ்ச மே க்ருஷ்டப॒ச்யஂ ச॑ மேக்ருஷ்டபச்யஂ ச॑ மே க்3ரா॒ம்யாஶ்ச॑ மே ப॒ஶவ॑ ஆர॒ண்யாஶ்ச॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பன்தாஂ-விഁ॒த்தஂ ச॑ மே॒ வித்தி॑ஶ்ச மே பூ॒4தஂ ச॑ மே॒ பூ4தி॑ஶ்ச மே॒ வஸு॑ ச மே வஸ॒திஶ்ச॑ மே॒ கர்ம॑ ச மே॒ ஶக்தி॑ஶ்ச॒ மேர்த॑2ஶ்ச ம॒ ஏம॑ஶ்ச ம இதி॑ஶ்ச மே॒ க3தி॑ஶ்ச மே ॥ 5 ॥

அ॒க்3னிஶ்ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ஸோம॑ஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே ஸவி॒தா ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ஸர॑ஸ்வதீ ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே பூ॒ஷா ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே மி॒த்ரஶ்ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ வரு॑ணஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ த்வஷ்டா॑2 ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே தா॒4தா ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ விஷ்ணு॑ஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மேஶ்வினௌ॑ ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே ம॒ருத॑ஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ விஶ்வே॑ ச மே தே॒3வா இன்த்3ர॑ஶ்ச மே ப்ருதி॒2வீ ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மேன்தரி॑க்ஷஂ ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே த்3யௌஶ்ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே॒ தி3ஶ॑ஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே மூ॒ர்தா4 ச॑ ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே ப்ர॒ஜாப॑திஶ்ச ம॒ இன்த்3ர॑ஶ்ச மே ॥ 6 ॥

அ॒க்3ம்॒ஶுஶ்ச॑ மே ர॒ஶ்மிஶ்ச॒ மேதா᳚3ப்4யஶ்ச॒ மேதி॑4பதிஶ்ச ம உபா॒க்3ம்॒ஶுஶ்ச॑ மேன்தர்யா॒மஶ்ச॑ ம ஐன்த்3ரவாய॒வஶ்ச॑ மே மைத்ராவரு॒ணஶ்ச॑ ம ஆஶ்வி॒னஶ்ச॑ மே ப்ரதிப்ர॒ஸ்தா2ன॑ஶ்ச மே ஶு॒க்ரஶ்ச॑ மே ம॒ன்தீ2 ச॑ ம ஆக்3ரய॒ணஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒3வஶ்ச॑ மே த்4ரு॒வஶ்ச॑ மே வைஶ்வான॒ரஶ்ச॑ ம ருதுக்3ர॒ஹாஶ்ச॑ மேதிக்3ரா॒ஹ்யா᳚ஶ்ச ம ஐன்த்3ரா॒க்3னஶ்ச॑ மே வைஶ்வதே॒3வஶ்ச॑ மே மருத்வ॒தீயா᳚ஶ்ச மே மாஹே॒ன்த்3ரஶ்ச॑ ம ஆதி॒3த்யஶ்ச॑ மே ஸாவி॒த்ரஶ்ச॑ மே ஸாரஸ்வ॒தஶ்ச॑ மே பௌ॒ஷ்ணஶ்ச॑ மே பாத்னீவ॒தஶ்ச॑ மே ஹாரியோஜ॒னஶ்ச॑ மே ॥ 7 ॥

இ॒த்4மஶ்ச॑ மே ப॒3ர்​ஹிஶ்ச॑ மே॒ வேதி॑3ஶ்ச மே॒ தி3ஷ்ணி॑யாஶ்ச மே॒ ஸ்ருச॑ஶ்ச மே சம॒ஸாஶ்ச॑ மே॒ க்3ராவா॑ணஶ்ச மே॒ ஸ்வர॑வஶ்ச ம உபர॒வாஶ்ச॑ மேதி॒4ஷவ॑ணே ச மே த்3ரோணகல॒ஶஶ்ச॑ மே வாய॒வ்யா॑னி ச மே பூத॒ப்4ருச்ச॑ ம ஆத4வ॒னீய॑ஶ்ச ம॒ ஆக்3னீ᳚த்4ரஂ ச மே ஹவி॒ர்தா4னம்॑ ச மே க்3ரு॒ஹாஶ்ச॑ மே॒ ஸத॑3ஶ்ச மே புரோ॒டா3ஶா᳚ஶ்ச மே பச॒தாஶ்ச॑ மேவப்4ருத2ஶ்ச॑ மே ஸ்வகா3கா॒ரஶ்ச॑ மே ॥ 8 ॥

அ॒க்3னிஶ்ச॑ மே க॒4ர்மஶ்ச॑ மே॒ர்கஶ்ச॑ மே॒ ஸூர்ய॑ஶ்ச மே ப்ரா॒ணஶ்ச॑ மேஶ்வமே॒த4ஶ்ச॑ மே ப்ருதி॒2வீ ச॒ மேதி॑3திஶ்ச மே॒ தி3தி॑ஶ்ச மே॒ த்3யௌஶ்ச॑ மே॒ ஶக்வ॑ரீர॒ங்கு3ல॑யோ॒ தி3ஶ॑ஶ்ச மே ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பன்தா॒ம்ருக்ச॑ மே॒ ஸாம॑ ச மே॒ ஸ்தோம॑ஶ்ச மே॒ யஜு॑ஶ்ச மே தீ॒3க்ஷா ச॑ மே॒ தப॑ஶ்ச ம ரு॒துஶ்ச॑ மே வ்ர॒தஂ ச॑ மேஹோரா॒த்ரயோ᳚ர்வ்ரு॒ஷ்ட்யா ப்3ரு॑ஹத்3ரத2ன்த॒ரே ச॒ மே ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பேதாம் ॥ 9 ॥

க3ர்பா᳚4ஶ்ச மே வ॒த்ஸாஶ்ச॑ மே॒ த்ர்யவி॑ஶ்ச மே த்ர்ய॒வீச॑ மே தி3த்ய॒வாட் ச॑ மே தி3த்யௌ॒ஹீ ச॑ மே॒ பஞ்சா॑விஶ்ச மே பஞ்சா॒வீ ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸஶ்ச॑ மே த்ரிவ॒த்ஸா ச॑ மே துர்ய॒வாட் ச॑ மே துர்யௌ॒ஹீ ச॑ மே பஷ்ட॒2வாட் ச॑ மே பஷ்டௌ॒2ஹீ ச॑ ம உ॒க்ஷா ச॑ மே வ॒ஶா ச॑ ம ருஷ॒ப4ஶ்ச॑ மே வே॒ஹச்ச॑ மேன॒ட்3வாஞ்ச மே தே॒4னுஶ்ச॑ ம॒ ஆயு॑ர்ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாஂ ப்ரா॒ணோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாமபா॒னோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ வ்யா॒னோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ சக்ஷு॑ர்ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதா॒க்॒3 ஶ்ரோத்ரம்॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ மனோ॑ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம்॒ வாக்3ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாமா॒த்மா ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாஂ-யഁ॒ஜ்ஞோ ய॒ஜ்ஞேன॑ கல்பதாம் ॥ 1௦ ॥

ஏகா॑ ச மே தி॒ஸ்ரஶ்ச॑ மே॒ பஞ்ச॑ ச மே ஸ॒ப்த ச॑ மே॒ நவ॑ ச ம॒ ஏகா॑த3ஶ ச மே॒ த்ரயோ॑த3ஶ ச மே॒ பஞ்ச॑த3ஶ ச மே ஸ॒ப்தத॑3ஶ ச மே॒ நவ॑த3ஶ ச ம॒ ஏக॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ த்ரயோ॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ பஞ்ச॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே ஸ॒ப்தவிக்3ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ நவ॑விக்3ம்ஶதிஶ்ச ம॒ ஏக॑த்ரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ த்ரய॑ஸ்த்ரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ சத॑ஸ்ரஶ்ச மே॒ஷ்டௌ ச॑ மே॒ த்3வாத॑3ஶ ச மே॒ ஷோட॑3ஶ ச மே விக்3ம்ஶ॒திஶ்ச॑ மே॒ சது॑ர்விக்3ம்ஶதிஶ்ச மே॒ஷ்டாவிக்3ம்॑ஶதிஶ்ச மே॒ த்3வாத்ரிக்3ம்॑ஶச்ச மே॒ ஷட்-த்ரிக்3ம்॑ஶச்ச மே சத்வாரி॒க்3ம்॒ஶச்ச॑ மே॒ சது॑ஶ்சத்வாரிக்3ம்ஶச்ச மேஷ்டாச॑த்வாரிக்3ம்ஶச்ச மே॒ வாஜ॑ஶ்ச ப்ரஸ॒வஶ்சா॑பி॒ஜஶ்ச க்ரது॑ஶ்ச॒ ஸுவ॑ஶ்ச மூ॒ர்தா4 ச॒ வ்யஶ்னி॑யஶ்சான்த்யாய॒னஶ்சான்த்ய॑ஶ்ச பௌ4வ॒னஶ்ச॒ பு4வ॑ன॒ஶ்சாதி॑4பதிஶ்ச ॥ 11 ॥

ஓஂ இடா॑3 தே3வ॒ஹூ-ர்மனு॑ர்யஜ்ஞ॒னீ-ர்ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ருக்தா2ம॒தா3னி॑ ஶக்3ம்ஸிஷ॒த்3விஶ்வே॑ தே॒3வா: ஸூ᳚க்த॒வாச:॒ ப்ருதி॑2விமாத॒ர்மா மா॑ ஹிக்3ம்ஸீ॒ர்ம॒து॑4 மனிஷ்யே॒ மது॑4 ஜனிஷ்யே॒ மது॑4 வக்ஷ்யாமி॒ மது॑4 வதி3ஷ்யாமி॒ மது॑4மதீம் தே॒3வேப்4யோ॒ வாச॒முத்3யாஸக்3ம்ஶுஶ்ரூஷே॒ண்யாஂ᳚ மனு॒ஷ்யே᳚ப்4ய॒ஸ்தஂ மா॑ தே॒3வா அ॑வன்து ஶோ॒பா4யை॑ பி॒தரோனு॑மத3ன்து ॥

ஓஂ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ - ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ

ಓಂ ಅಗ್ನಾ॑ವಿಷ್ಣೋ ಸ॒ಜೋಷ॑ಸೇ॒ಮಾವ॑ರ್ಧಂತು ವಾಂ॒ ಗಿರಃ॑ । ದ್ಯು॒ಮ್ನೈರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರಾಗ॑ತಮ್ । ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪ್ರಯ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪ್ರಸಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ವರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಶ್ಲೋಕ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರುತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸುವ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇಽಪಾ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ವ್ಯಾ॒ನಶ್ಚ॒ ಮೇಽಸು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಚಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮ॒ ಆಧೀ॑ತಂ ಚ ಮೇ॒ ವಾಕ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಮನ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಚಕ್ಷು॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಶ್ರೋತ್ರಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ದಕ್ಷ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಬಲಂ॑ ಚ ಮ॒ ಓಜ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಹ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಆಯು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜ॒ರಾ ಚ॑ ಮ ಆ॒ತ್ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ತ॒ನೂಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶರ್ಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ವರ್ಮ॑ ಚ॒ ಮೇಽಂಗಾ॑ನಿ ಚ ಮೇ॒ಽಸ್ಥಾನಿ॑ ಚ ಮೇ॒ ಪರೂಗ್ಂ॑ಷಿ ಚ ಮೇ॒ ಶರೀ॑ರಾಣಿ ಚ ಮೇ ॥ 1 ॥

ಜೈಷ್ಠ್ಯಂ॑ ಚ ಮ॒ ಆಧಿ॑ಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಮ॒ನ್ಯುಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಭಾಮ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽಮ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽಂಭ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜೇ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ಮಹಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ವರಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರಥಿ॒ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ವ॒ರ್​ಷ್ಮಾ ಚ॑ ಮೇ ದ್ರಾಘು॒ಯಾ ಚ॑ ಮೇ ವೃ॒ದ್ಧಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವೃದ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಜಗ॑ಚ್ಚ ಮೇ॒ ಧನಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ವಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ವಿಷಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀ॒ಡಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮೋದ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಜಾ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಜನಿ॒ಷ್ಯಮಾ॑ಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂ॒ಕ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಸುಕೃ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ವಿ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವೇದ್ಯಂ॑ ಚ ಮೇ ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ ಭವಿ॒ಷ್ಯಚ್ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ಗಂ ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ಪಥಂ॑ ಚ ಮ ಋ॒ದ್ಧಂ ಚ॑ ಮ ಋದ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ಲು॒ಪ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ಲುಪ್ತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸುಮ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 2 ॥

ಶಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿ॒ಯಂ ಚ॑ ಮೇಽನುಕಾ॒ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕಾಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸ॒ಶ್ಚ॑ ಮೇ ಭ॒ದ್ರಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರೇಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಸ್ಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಭಗ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ರವಿ॑ಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂ॒ತಾ ಚ॑ ಮೇ ಧ॒ರ್ತಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ಕ್ಷೇಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಶ್ವಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಮಹ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸಂ॒​ವಿಁಚ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಜ್ಞಾತ್ರಂ॑ ಚ ಮೇ॒ ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರ॒ಸೂಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸೀರಂ॑ ಚ ಮೇ ಲ॒ಯಶ್ಚ॑ ಮ ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ಽಮೃತಂ॑ ಚ ಮೇಽಯ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ಚ॒ ಮೇಽನಾ॑ಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀ॒ವಾತು॑ಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯು॒ತ್ವಂ ಚ॑ ಮೇಽನಮಿ॒ತ್ರಂ ಚ॒ ಮೇಽಭ॑ಯಂ ಚ ಮೇ ಸು॒ಗಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಶಯ॑ನಂ ಚ ಮೇ ಸೂ॒ಷಾ ಚ॑ ಮೇ ಸು॒ದಿನಂ॑ ಚ ಮೇ ॥ 3 ॥

ಊರ್ಕ್ಚ॑ ಮೇ ಸೂ॒ನೃತಾ॑ ಚ ಮೇ॒ ಪಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ರಸ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಘೃ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಮಧು॑ ಚ ಮೇ॒ ಸಗ್ಧಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಪೀ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃ॒ಷಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ವೃಷ್ಟಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಜೈತ್ರಂ॑ ಚ ಮ॒ ಔದ್ಭಿ॑ದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ರ॒ಯಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ರಾಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪು॒ಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ॒ ಪುಷ್ಟಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ವಿ॒ಭು ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರ॒ಭು ಚ॑ ಮೇ ಬ॒ಹು ಚ॑ ಮೇ॒ ಭೂಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂ॒ರ್ಣಂ ಚ॑ ಮೇ ಪೂ॒ರ್ಣತ॑ರಂ ಚ॒ ಮೇಽಕ್ಷಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಕೂಯ॑ವಾಶ್ಚ॒ ಮೇಽನ್ನಂ॑ ಚ॒ ಮೇಽಕ್ಷು॑ಚ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀ॒ಹಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯವಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಮಾಷಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತಿಲಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮು॒ದ್ಗಾಶ್ಚ॑ ಮೇ ಖ॒ಲ್ವಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಗೋ॒ಧೂಮಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ಸುರಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿ॒ಯಂಗ॑ವಶ್ಚ॒ ಮೇಽಣ॑ವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾ॒ಮಾಕಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ನೀ॒ವಾರಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 4 ॥

ಅಶ್ಮಾ॑ ಚ ಮೇ॒ ಮೃತ್ತಿ॑ಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿ॒ರಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪರ್ವ॑ತಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸಿಕ॑ತಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯಶ್ಚ ಮೇ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ಚ॒ ಮೇಽಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸೀಸಂ॑ ಚ॒ ಮೇ ತ್ರಪು॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾ॒ಮಂ ಚ॑ ಮೇ ಲೋ॒ಹಂ ಚ॑ ಮೇಽಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮ ಆಪ॑ಶ್ಚ ಮೇ ವೀ॒ರುಧ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಓಷ॑ಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಟಪ॒ಚ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇಽಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ॑ ಮೇ ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ॒ಶವ॑ ಆರ॒ಣ್ಯಾಶ್ಚ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪಂತಾಂ-ವಿಁ॒ತ್ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ವಿತ್ತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇ॒ ಭೂತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಸು॑ ಚ ಮೇ ವಸ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಕರ್ಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ಶಕ್ತಿ॑ಶ್ಚ॒ ಮೇಽರ್ಥ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಏಮ॑ಶ್ಚ ಮ ಇತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಗತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 5 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸೋಮ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೂ॒ಷಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವರು॑ಣಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ವಷ್ಠಾ॑ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಧಾ॒ತಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಷ್ಣು॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಿನೌ॑ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮ॒ರುತ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ಚ ಮೇ ದೇ॒ವಾ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇಽಂತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಮೂ॒ರ್ಧಾ ಚ॑ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚ ಮ॒ ಇಂದ್ರ॑ಶ್ಚ ಮೇ ॥ 6 ॥

ಅ॒ಗ್ಂ॒ಶುಶ್ಚ॑ ಮೇ ರ॒ಶ್ಮಿಶ್ಚ॒ ಮೇಽದಾ᳚ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ಮೇಽಧಿ॑ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾ॒ಗ್ಂ॒ಶುಶ್ಚ॑ ಮೇಽಂತರ್ಯಾ॒ಮಶ್ಚ॑ ಮ ಐಂದ್ರವಾಯ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರು॒ಣಶ್ಚ॑ ಮ ಆಶ್ವಿ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರ॒ಸ್ಥಾನ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಶು॒ಕ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮಂ॒ಥೀ ಚ॑ ಮ ಆಗ್ರಯ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಧ್ರು॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವಾನ॒ರಶ್ಚ॑ ಮ ಋತುಗ್ರ॒ಹಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽತಿಗ್ರಾ॒ಹ್ಯಾ᳚ಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾ॒ಗ್ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇ॒ವಶ್ಚ॑ ಮೇ ಮರುತ್ವ॒ತೀಯಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂ॒ದ್ರಶ್ಚ॑ ಮ ಆದಿ॒ತ್ಯಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸಾವಿ॒ತ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸಾರಸ್ವ॒ತಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪೌ॒ಷ್ಣಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪಾತ್ನೀವ॒ತಶ್ಚ॑ ಮೇ ಹಾರಿಯೋಜ॒ನಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 7 ॥

ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ ಬ॒ರ್​ಹಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ವೇದಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿಷ್ಣಿ॑ಯಾಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ರುಚ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಚಮ॒ಸಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಗ್ರಾವಾ॑ಣಶ್ಚ ಮೇ॒ ಸ್ವರ॑ವಶ್ಚ ಮ ಉಪರ॒ವಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽಧಿ॒ಷವ॑ಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಲ॒ಶಶ್ಚ॑ ಮೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾ॑ನಿ ಚ ಮೇ ಪೂತ॒ಭೃಚ್ಚ॑ ಮ ಆಧವ॒ನೀಯ॑ಶ್ಚ ಮ॒ ಆಗ್ನೀ᳚ಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿ॒ರ್ಧಾನಂ॑ ಚ ಮೇ ಗೃ॒ಹಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸದ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋ॒ಡಾಶಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ಪಚ॒ತಾಶ್ಚ॑ ಮೇಽವಭೃಥಶ್ಚ॑ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾ॒ರಶ್ಚ॑ ಮೇ ॥ 8 ॥

ಅ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ ಮೇ ಘ॒ರ್ಮಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ಽರ್ಕಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾ॒ಣಶ್ಚ॑ ಮೇಽಶ್ವಮೇ॒ಧಶ್ಚ॑ ಮೇ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಚ॒ ಮೇಽದಿ॑ತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ದಿತಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ಯೌಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಶಕ್ವ॑ರೀರಂ॒ಗುಲ॑ಯೋ॒ ದಿಶ॑ಶ್ಚ ಮೇ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪಂತಾ॒ಮೃಕ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಸಾಮ॑ ಚ ಮೇ॒ ಸ್ತೋಮ॑ಶ್ಚ ಮೇ॒ ಯಜು॑ಶ್ಚ ಮೇ ದೀ॒ಕ್ಷಾ ಚ॑ ಮೇ॒ ತಪ॑ಶ್ಚ ಮ ಋ॒ತುಶ್ಚ॑ ಮೇ ವ್ರ॒ತಂ ಚ॑ ಮೇಽಹೋರಾ॒ತ್ರಯೋ᳚ರ್ವೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃ॑ಹದ್ರಥಂತ॒ರೇ ಚ॒ ಮೇ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪೇತಾಮ್ ॥ 9 ॥

ಗರ್ಭಾ᳚ಶ್ಚ ಮೇ ವ॒ತ್ಸಾಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ತ್ರ್ಯವಿ॑ಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯ॒ವೀಚ॑ ಮೇ ದಿತ್ಯ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ದಿತ್ಯೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮೇ॒ ಪಂಚಾ॑ವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾ॒ವೀ ಚ॑ ಮೇ ತ್ರಿವ॒ತ್ಸಶ್ಚ॑ ಮೇ ತ್ರಿವ॒ತ್ಸಾ ಚ॑ ಮೇ ತುರ್ಯ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ತುರ್ಯೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮೇ ಪಷ್ಠ॒ವಾಟ್ ಚ॑ ಮೇ ಪಷ್ಠೌ॒ಹೀ ಚ॑ ಮ ಉ॒ಕ್ಷಾ ಚ॑ ಮೇ ವ॒ಶಾ ಚ॑ ಮ ಋಷ॒ಭಶ್ಚ॑ ಮೇ ವೇ॒ಹಚ್ಚ॑ ಮೇಽನ॒ಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಧೇ॒ನುಶ್ಚ॑ ಮ॒ ಆಯು॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾ॒ಣೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಮಪಾ॒ನೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒-ವ್ಯಾಁ॒ನೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೋತ್ರಂ॑-ಯಁ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒ ಮನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ॒-ವಾಁಗ್ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಮಾ॒ತ್ಮಾ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞೋ ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಕಲ್ಪತಾಮ್ ॥ 10 ॥

ಏಕಾ॑ ಚ ಮೇ ತಿ॒ಸ್ರಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತ ಚ॑ ಮೇ॒ ನವ॑ ಚ ಮ॒ ಏಕಾ॑ದಶ ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯೋ॑ದಶ ಚ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ದಶ ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತದ॑ಶ ಚ ಮೇ॒ ನವ॑ದಶ ಚ ಮ॒ ಏಕ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯೋ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ಪಂಚ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸ॒ಪ್ತವಿಗ್ಂ॑ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ನವ॑ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮ॒ ಏಕ॑ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ತ್ರಯ॑ಸ್ತ್ರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚ ಮೇ॒ಽಷ್ಟೌ ಚ॑ ಮೇ॒ ದ್ವಾದ॑ಶ ಚ ಮೇ॒ ಷೋಡ॑ಶ ಚ ಮೇ ವಿಗ್ಂಶ॒ತಿಶ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಚತು॑ರ್ವಿಗ್ಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ಽಷ್ಟಾವಿಗ್ಂ॑ಶತಿಶ್ಚ ಮೇ॒ ದ್ವಾತ್ರಿಗ್ಂ॑ಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ಷಟ್-ತ್ರಿಗ್ಂ॑ಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿ॒ಗ್ಂ॒ಶಚ್ಚ॑ ಮೇ॒ ಚತು॑ಶ್ಚತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾಚ॑ತ್ವಾರಿಗ್ಂಶಚ್ಚ ಮೇ॒ ವಾಜ॑ಶ್ಚ ಪ್ರಸ॒ವಶ್ಚಾ॑ಪಿ॒ಜಶ್ಚ ಕ್ರತು॑ಶ್ಚ॒ ಸುವ॑ಶ್ಚ ಮೂ॒ರ್ಧಾ ಚ॒ ವ್ಯಶ್ನಿ॑ಯಶ್ಚಾಂತ್ಯಾಯ॒ನಶ್ಚಾಂತ್ಯ॑ಶ್ಚ ಭೌವ॒ನಶ್ಚ॒ ಭುವ॑ನ॒ಶ್ಚಾಧಿ॑ಪತಿಶ್ಚ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಇಡಾ॑ ದೇವ॒ಹೂ-ರ್ಮನು॑ರ್ಯಜ್ಞ॒ನೀ-ರ್ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರುಕ್ಥಾಮ॒ದಾನಿ॑ ಶಗ್ಂಸಿಷ॒ದ್ವಿಶ್ವೇ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಸೂ᳚ಕ್ತ॒ವಾಚಃ॒ ಪೃಥಿ॑ವಿಮಾತ॒ರ್ಮಾ ಮಾ॑ ಹಿಗ್ಂಸೀ॒ರ್ಮ॒ಧು॑ ಮನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ಜನಿಷ್ಯೇ॒ ಮಧು॑ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ॒ ಮಧು॑ಮತೀಂ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ವಾಚ॒ಮುದ್ಯಾಸಗ್ಂಶುಶ್ರೂಷೇ॒ಣ್ಯಾಂ᳚ ಮನು॒ಷ್ಯೇ᳚ಭ್ಯ॒ಸ್ತಂ ಮಾ॑ ದೇ॒ವಾ ಅ॑ವಂತು ಶೋ॒ಭಾಯೈ॑ ಪಿ॒ತರೋಽನು॑ಮದಂತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ശ്രീ രുദ്രം - ചമകപ്രശ്നഃ

ഓം അഗ്നാ॑വിഷ്ണോ സ॒ജോഷ॑സേ॒മാവ॑ര്ധംതു വാം॒ ഗിരഃ॑ । ദ്യു॒മ്നൈര്വാജേ॑ഭി॒രാഗ॑തമ് । വാജ॑ശ്ച മേ പ്രസ॒വശ്ച॑ മേ॒ പ്രയ॑തിശ്ച മേ॒ പ്രസി॑തിശ്ച മേ ധീ॒തിശ്ച॑ മേ ക്രതു॑ശ്ച മേ॒ സ്വര॑ശ്ച മേ॒ ശ്ലോക॑ശ്ച മേ ശ്രാ॒വശ്ച॑ മേ॒ ശ്രുതി॑ശ്ച മേ॒ ജ്യോതി॑ശ്ച മേ॒ സുവ॑ശ്ച മേ പ്രാ॒ണശ്ച॑ മേഽപാ॒നശ്ച॑ മേ വ്യാ॒നശ്ച॒ മേഽസു॑ശ്ച മേ ചി॒ത്തം ച॑ മ॒ ആധീ॑തം ച മേ॒ വാക്ച॑ മേ॒ മന॑ശ്ച മേ॒ ചക്ഷു॑ശ്ച മേ॒ ശ്രോത്രം॑ ച മേ॒ ദക്ഷ॑ശ്ച മേ॒ ബലം॑ ച മ॒ ഓജ॑ശ്ച മേ॒ സഹ॑ശ്ച മ॒ ആയു॑ശ്ച മേ ജ॒രാ ച॑ മ ആ॒ത്മാ ച॑ മേ ത॒നൂശ്ച॑ മേ॒ ശര്മ॑ ച മേ॒ വര്മ॑ ച॒ മേഽംഗാ॑നി ച മേ॒ഽസ്ഥാനി॑ ച മേ॒ പരൂഗ്മ്॑ഷി ച മേ॒ ശരീ॑രാണി ച മേ ॥ 1 ॥

ജൈഷ്ഠ്യം॑ ച മ॒ ആധി॑പത്യം ച മേ മ॒ന്യുശ്ച॑ മേ॒ ഭാമ॑ശ്ച॒ മേഽമ॑ശ്ച॒ മേഽംഭ॑ശ്ച മേ ജേ॒മാ ച॑ മേ മഹി॒മാ ച॑ മേ വരി॒മാ ച॑ മേ പ്രഥി॒മാ ച॑ മേ വ॒ര്​ഷ്മാ ച॑ മേ ദ്രാഘു॒യാ ച॑ മേ വൃ॒ദ്ധം ച॑ മേ॒ വൃദ്ധി॑ശ്ച മേ സ॒ത്യം ച॑ മേ ശ്ര॒ദ്ധാ ച॑ മേ॒ ജഗ॑ച്ച മേ॒ ധനം॑ ച മേ॒ വശ॑ശ്ച മേ॒ ത്വിഷി॑ശ്ച മേ ക്രീ॒ഡാ ച॑ മേ॒ മോദ॑ശ്ച മേ ജാ॒തം ച॑ മേ ജനി॒ഷ്യമാ॑ണം ച മേ സൂ॒ക്തം ച॑ മേ സുകൃ॒തം ച॑ മേ വി॒ത്തം ച॑ മേ॒ വേദ്യം॑ ച മേ ഭൂ॒തം ച॑ മേ ഭവി॒ഷ്യച്ച॑ മേ സു॒ഗം ച॑ മേ സു॒പഥം॑ ച മ ഋ॒ദ്ധം ച॑ മ ഋദ്ധി॑ശ്ച മേ ക്ലു॒പ്തം ച॑ മേ॒ ക്ലുപ്തി॑ശ്ച മേ മ॒തിശ്ച॑ മേ സുമ॒തിശ്ച॑ മേ ॥ 2 ॥

ശം ച॑ മേ॒ മയ॑ശ്ച മേ പ്രി॒യം ച॑ മേഽനുകാ॒മശ്ച॑ മേ॒ കാമ॑ശ്ച മേ സൌമനസ॒ശ്ച॑ മേ ഭ॒ദ്രം ച॑ മേ॒ ശ്രേയ॑ശ്ച മേ॒ വസ്യ॑ശ്ച മേ॒ യശ॑ശ്ച മേ॒ ഭഗ॑ശ്ച മേ॒ ദ്രവി॑ണം ച മേ യം॒താ ച॑ മേ ധ॒ര്താ ച॑ മേ॒ ക്ഷേമ॑ശ്ച മേ॒ ധൃതി॑ശ്ച മേ॒ വിശ്വം॑ ച മേ॒ മഹ॑ശ്ച മേ സം॒​വിഁച്ച॑ മേ॒ ജ്ഞാത്രം॑ ച മേ॒ സൂശ്ച॑ മേ പ്ര॒സൂശ്ച॑ മേ॒ സീരം॑ ച മേ ല॒യശ്ച॑ മ ഋ॒തം ച॑ മേ॒ഽമൃതം॑ ച മേഽയ॒ക്ഷ്മം ച॒ മേഽനാ॑മയച്ച മേ ജീ॒വാതു॑ശ്ച മേ ദീര്ഘായു॒ത്വം ച॑ മേഽനമി॒ത്രം ച॒ മേഽഭ॑യം ച മേ സു॒ഗം ച॑ മേ॒ ശയ॑നം ച മേ സൂ॒ഷാ ച॑ മേ സു॒ദിനം॑ ച മേ ॥ 3 ॥

ഊര്ക്ച॑ മേ സൂ॒നൃതാ॑ ച മേ॒ പയ॑ശ്ച മേ॒ രസ॑ശ്ച മേ ഘൃ॒തം ച॑ മേ॒ മധു॑ ച മേ॒ സഗ്ധി॑ശ്ച മേ॒ സപീ॑തിശ്ച മേ കൃ॒ഷിശ്ച॑ മേ॒ വൃഷ്ടി॑ശ്ച മേ॒ ജൈത്രം॑ ച മ॒ ഔദ്ഭി॑ദ്യം ച മേ ര॒യിശ്ച॑ മേ॒ രായ॑ശ്ച മേ പു॒ഷ്ടം ച മേ॒ പുഷ്ടി॑ശ്ച മേ വി॒ഭു ച॑ മേ പ്ര॒ഭു ച॑ മേ ബ॒ഹു ച॑ മേ॒ ഭൂയ॑ശ്ച മേ പൂ॒ര്ണം ച॑ മേ പൂ॒ര്ണത॑രം ച॒ മേഽക്ഷി॑തിശ്ച മേ॒ കൂയ॑വാശ്ച॒ മേഽന്നം॑ ച॒ മേഽക്ഷു॑ച്ച മേ വ്രീ॒ഹയ॑ശ്ച മേ॒ യവാ᳚ശ്ച മേ॒ മാഷാ᳚ശ്ച മേ॒ തിലാ᳚ശ്ച മേ മു॒ദ്ഗാശ്ച॑ മേ ഖ॒ല്വാ᳚ശ്ച മേ ഗോ॒ധൂമാ᳚ശ്ച മേ മ॒സുരാ᳚ശ്ച മേ പ്രി॒യംഗ॑വശ്ച॒ മേഽണ॑വശ്ച മേ ശ്യാ॒മാകാ᳚ശ്ച മേ നീ॒വാരാ᳚ശ്ച മേ ॥ 4 ॥

അശ്മാ॑ ച മേ॒ മൃത്തി॑കാ ച മേ ഗി॒രയ॑ശ്ച മേ॒ പര്വ॑താശ്ച മേ॒ സിക॑താശ്ച മേ॒ വന॒സ്പത॑യശ്ച മേ॒ ഹിര॑ണ്യം ച॒ മേഽയ॑ശ്ച മേ॒ സീസം॑ ച॒ മേ ത്രപു॑ശ്ച മേ ശ്യാ॒മം ച॑ മേ ലോ॒ഹം ച॑ മേഽഗ്നിശ്ച॑ മ ആപ॑ശ്ച മേ വീ॒രുധ॑ശ്ച മ॒ ഓഷ॑ധയശ്ച മേ കൃഷ്ടപ॒ച്യം ച॑ മേഽകൃഷ്ടപച്യം ച॑ മേ ഗ്രാ॒മ്യാശ്ച॑ മേ പ॒ശവ॑ ആര॒ണ്യാശ്ച॑ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പംതാം-വിഁ॒ത്തം ച॑ മേ॒ വിത്തി॑ശ്ച മേ ഭൂ॒തം ച॑ മേ॒ ഭൂതി॑ശ്ച മേ॒ വസു॑ ച മേ വസ॒തിശ്ച॑ മേ॒ കര്മ॑ ച മേ॒ ശക്തി॑ശ്ച॒ മേഽര്ഥ॑ശ്ച മ॒ ഏമ॑ശ്ച മ ഇതി॑ശ്ച മേ॒ ഗതി॑ശ്ച മേ ॥ 5 ॥

അ॒ഗ്നിശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ സോമ॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ സവി॒താ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ സര॑സ്വതീ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പൂ॒ഷാ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മി॒ത്രശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വരു॑ണശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ത്വഷ്ഠാ॑ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ധാ॒താ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വിഷ്ണു॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേഽശ്വിനൌ॑ ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മ॒രുത॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ വിശ്വേ॑ ച മേ ദേ॒വാ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പൃഥി॒വീ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേഽംതരി॑ക്ഷം ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ദ്യൌശ്ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ॒ ദിശ॑ശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ മൂ॒ര്ധാ ച॑ മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ പ്ര॒ജാപ॑തിശ്ച മ॒ ഇംദ്ര॑ശ്ച മേ ॥ 6 ॥

അ॒ഗ്മ്॒ശുശ്ച॑ മേ ര॒ശ്മിശ്ച॒ മേഽദാ᳚ഭ്യശ്ച॒ മേഽധി॑പതിശ്ച മ ഉപാ॒ഗ്മ്॒ശുശ്ച॑ മേഽംതര്യാ॒മശ്ച॑ മ ഐംദ്രവായ॒വശ്ച॑ മേ മൈത്രാവരു॒ണശ്ച॑ മ ആശ്വി॒നശ്ച॑ മേ പ്രതിപ്ര॒സ്ഥാന॑ശ്ച മേ ശു॒ക്രശ്ച॑ മേ മം॒ഥീ ച॑ മ ആഗ്രയ॒ണശ്ച॑ മേ വൈശ്വദേ॒വശ്ച॑ മേ ധ്രു॒വശ്ച॑ മേ വൈശ്വാന॒രശ്ച॑ മ ഋതുഗ്ര॒ഹാശ്ച॑ മേഽതിഗ്രാ॒ഹ്യാ᳚ശ്ച മ ഐംദ്രാ॒ഗ്നശ്ച॑ മേ വൈശ്വദേ॒വശ്ച॑ മേ മരുത്വ॒തീയാ᳚ശ്ച മേ മാഹേം॒ദ്രശ്ച॑ മ ആദി॒ത്യശ്ച॑ മേ സാവി॒ത്രശ്ച॑ മേ സാരസ്വ॒തശ്ച॑ മേ പൌ॒ഷ്ണശ്ച॑ മേ പാത്നീവ॒തശ്ച॑ മേ ഹാരിയോജ॒നശ്ച॑ മേ ॥ 7 ॥

ഇ॒ധ്മശ്ച॑ മേ ബ॒ര്​ഹിശ്ച॑ മേ॒ വേദി॑ശ്ച മേ॒ ദിഷ്ണി॑യാശ്ച മേ॒ സ്രുച॑ശ്ച മേ ചമ॒സാശ്ച॑ മേ॒ ഗ്രാവാ॑ണശ്ച മേ॒ സ്വര॑വശ്ച മ ഉപര॒വാശ്ച॑ മേഽധി॒ഷവ॑ണേ ച മേ ദ്രോണകല॒ശശ്ച॑ മേ വായ॒വ്യാ॑നി ച മേ പൂത॒ഭൃച്ച॑ മ ആധവ॒നീയ॑ശ്ച മ॒ ആഗ്നീ᳚ധ്രം ച മേ ഹവി॒ര്ധാനം॑ ച മേ ഗൃ॒ഹാശ്ച॑ മേ॒ സദ॑ശ്ച മേ പുരോ॒ഡാശാ᳚ശ്ച മേ പച॒താശ്ച॑ മേഽവഭൃഥശ്ച॑ മേ സ്വഗാകാ॒രശ്ച॑ മേ ॥ 8 ॥

അ॒ഗ്നിശ്ച॑ മേ ഘ॒ര്മശ്ച॑ മേ॒ഽര്കശ്ച॑ മേ॒ സൂര്യ॑ശ്ച മേ പ്രാ॒ണശ്ച॑ മേഽശ്വമേ॒ധശ്ച॑ മേ പൃഥി॒വീ ച॒ മേഽദി॑തിശ്ച മേ॒ ദിതി॑ശ്ച മേ॒ ദ്യൌശ്ച॑ മേ॒ ശക്വ॑രീരം॒ഗുല॑യോ॒ ദിശ॑ശ്ച മേ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പംതാ॒മൃക്ച॑ മേ॒ സാമ॑ ച മേ॒ സ്തോമ॑ശ്ച മേ॒ യജു॑ശ്ച മേ ദീ॒ക്ഷാ ച॑ മേ॒ തപ॑ശ്ച മ ഋ॒തുശ്ച॑ മേ വ്ര॒തം ച॑ മേഽഹോരാ॒ത്രയോ᳚ര്വൃ॒ഷ്ട്യാ ബൃ॑ഹദ്രഥംത॒രേ ച॒ മേ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പേതാമ് ॥ 9 ॥

ഗര്ഭാ᳚ശ്ച മേ വ॒ത്സാശ്ച॑ മേ॒ ത്ര്യവി॑ശ്ച മേ ത്ര്യ॒വീച॑ മേ ദിത്യ॒വാട് ച॑ മേ ദിത്യൌ॒ഹീ ച॑ മേ॒ പംചാ॑വിശ്ച മേ പംചാ॒വീ ച॑ മേ ത്രിവ॒ത്സശ്ച॑ മേ ത്രിവ॒ത്സാ ച॑ മേ തുര്യ॒വാട് ച॑ മേ തുര്യൌ॒ഹീ ച॑ മേ പഷ്ഠ॒വാട് ച॑ മേ പഷ്ഠൌ॒ഹീ ച॑ മ ഉ॒ക്ഷാ ച॑ മേ വ॒ശാ ച॑ മ ഋഷ॒ഭശ്ച॑ മേ വേ॒ഹച്ച॑ മേഽന॒ഡ്വാംച മേ ധേ॒നുശ്ച॑ മ॒ ആയു॑ര്യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം പ്രാ॒ണോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമപാ॒നോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒-വ്യാഁ॒നോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ ചക്ഷു॑ര്യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാ॒ഗ്॒ ശ്രോത്രം॑-യഁ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒ മനോ॑ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം॒-വാഁഗ്യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമാ॒ത്മാ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാം-യഁ॒ജ്ഞോ യ॒ജ്ഞേന॑ കല്പതാമ് ॥ 10 ॥

ഏകാ॑ ച മേ തി॒സ്രശ്ച॑ മേ॒ പംച॑ ച മേ സ॒പ്ത ച॑ മേ॒ നവ॑ ച മ॒ ഏകാ॑ദശ ച മേ॒ ത്രയോ॑ദശ ച മേ॒ പംച॑ദശ ച മേ സ॒പ്തദ॑ശ ച മേ॒ നവ॑ദശ ച മ॒ ഏക॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ ത്രയോ॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ പംച॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ സ॒പ്തവിഗ്മ്॑ശതിശ്ച മേ॒ നവ॑വിഗ്മ്ശതിശ്ച മ॒ ഏക॑ത്രിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ ത്രയ॑സ്ത്രിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ ചത॑സ്രശ്ച മേ॒ഽഷ്ടൌ ച॑ മേ॒ ദ്വാദ॑ശ ച മേ॒ ഷോഡ॑ശ ച മേ വിഗ്മ്ശ॒തിശ്ച॑ മേ॒ ചതു॑ര്വിഗ്മ്ശതിശ്ച മേ॒ഽഷ്ടാവിഗ്മ്॑ശതിശ്ച മേ॒ ദ്വാത്രിഗ്മ്॑ശച്ച മേ॒ ഷട്-ത്രിഗ്മ്॑ശച്ച മേ ചത്വാരി॒ഗ്മ്॒ശച്ച॑ മേ॒ ചതു॑ശ്ചത്വാരിഗ്മ്ശച്ച മേഽഷ്ടാച॑ത്വാരിഗ്മ്ശച്ച മേ॒ വാജ॑ശ്ച പ്രസ॒വശ്ചാ॑പി॒ജശ്ച ക്രതു॑ശ്ച॒ സുവ॑ശ്ച മൂ॒ര്ധാ ച॒ വ്യശ്നി॑യശ്ചാംത്യായ॒നശ്ചാംത്യ॑ശ്ച ഭൌവ॒നശ്ച॒ ഭുവ॑ന॒ശ്ചാധി॑പതിശ്ച ॥ 11 ॥

ഓം ഇഡാ॑ ദേവ॒ഹൂ-ര്മനു॑ര്യജ്ഞ॒നീ-ര്ബൃഹ॒സ്പതി॑രുക്ഥാമ॒ദാനി॑ ശഗ്മ്സിഷ॒ദ്വിശ്വേ॑ ദേ॒വാഃ സൂ᳚ക്ത॒വാചഃ॒ പൃഥി॑വിമാത॒ര്മാ മാ॑ ഹിഗ്മ്സീ॒ര്മ॒ധു॑ മനിഷ്യേ॒ മധു॑ ജനിഷ്യേ॒ മധു॑ വക്ഷ്യാമി॒ മധു॑ വദിഷ്യാമി॒ മധു॑മതീം ദേ॒വേഭ്യോ॒ വാച॒മുദ്യാസഗ്മ്ശുശ്രൂഷേ॒ണ്യാം᳚ മനു॒ഷ്യേ᳚ഭ്യ॒സ്തം മാ॑ ദേ॒വാ അ॑വംതു ശോ॒ഭായൈ॑ പി॒തരോഽനു॑മദംതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top