శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम् | SRI KASHI VISVANATHA STOTRAM

0
శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम् | SRI KASHI VISVANATHA STOTRAM

This document is in సరళ తెలుగు with simplified anusvaras. 

శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం

కంఠే యస్య లసత్కరాలగరలం గంగాజలం మస్తకే
వామాంగే గిరిరాజరాజతనయా జాయా భవానీ సతీ ।
నందిస్కందగణాధిరాజసహితా శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః
కాశీమందిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 1॥

యో దేవైరసురైర్మునీంద్రతనయైర్గంధర్వయక్షోరగై-
ర్నాగైర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరైః సంసేవితః సిద్ధయే ।
యా గంగోత్తరవాహినీ పరిసరే తీర్థేరసంఖ్యైర్వృతా
సా కాశీ త్రిపురారిరాజనగరీ దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 2॥

తీర్థానాం ప్రవరా మనోరథకరీ సంసారపారాపరా-
నందా నందిగణేశ్వరైరుపహితా దేవైరశేషైః స్తుతా ।
యా శంభోర్మణికుండలైకకణికా విష్ణోస్తపోదీర్ఘికా
సేయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 3॥

ఏషా ధర్మపతాకినీ తటరుహాసేవావసన్నాకినీ
పశ్యన్పాతకినీ భగీరథతపఃసాఫల్యదేవాకినీ ।
ప్రేమారూఢపతాకినీ గిరిసుతా సా కేకరాస్వాకినీ
కాశ్యాముత్తరవాహినీ సురనదీ దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 4॥

విఘ్నావాసనివాసకారణమహాగండస్థలాలంబితః
సిందూరారుణపుంజచంద్రకిరణప్రచ్ఛాదినాగచ్ఛవిః ।
శ్రీవిశ్వేశ్వరవల్లభో గిరిజయా సానందకానందితః
స్మేరాస్యస్తవ ఢుంఢిరాజముదితో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥। 5॥ ।
కేదారః కలశేశ్వరః పశుపతిర్ధర్మేశ్వరో మధ్యమో
జ్యేష్ఠేశో పశుపశ్చ కందుకశివో విఘ్నేశ్వరో జంబుకః ।
చంద్రేశో హ్యమృతేశ్వరో భృగుశివః శ్రీవృద్ధకాలేశ్వరో
మధ్యేశో మణికర్ణికేశ్వరశివో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 6॥

గోకర్ణస్త్వథ భారభూతనుదనుః శ్రీచిత్రగుప్తేశ్వరో
యక్షేశస్తిలపర్ణసంగమశివో శైలేశ్వరః కశ్యపః ।
నాగేశోఽగ్నిశివో నిధీశ్వరశివోఽగస్తీశ్వరస్తారక-
జ్ఞానేశోఽపి పితామహేశ్వరశివో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 7॥

బ్రహ్మాండం సకలం మనోషితరసై రత్నైః పయోభిర్హరం
ఖేలైః పూరయతే కుటుంబనిలయాన్ శంభోర్విలాసప్రదా ।
నానాదివ్యలతావిభూషితవపుః కాశీపురాధీశ్వరీ
శ్రీవిశ్వేశ్వరసుందరీ భగవతీ దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 8॥

యా దేవీ మహిషాసురప్రమథనీ యా చండముండాపహా
యా శుంభాసురరక్తబీజదమనీ శక్రాదిభిః సంస్తుతా ।
యా శూలాసిధనుఃశరాభయకరా దుర్గాదిసందక్షిణా-
మాశ్రిత్యాశ్రితవిఘ్నశంసమయతు దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 9॥

ఆద్యా శ్రీర్వికటా తతస్తు విరజా శ్రీమంగలా పార్వతీ
విఖ్యాతా కమలా విశాలనయనా జ్యేష్ఠా విశిష్టాననా ।
కామాక్షీ చ హరిప్రియా భగవతీ శ్రీఘంటఘంటాదికా
మౌర్యా షష్టిసహస్రమాతృసహితా దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 10॥

ఆదౌ పంచనదం ప్రయాగమపరం కేదారకుండం కురు-
క్షేత్రం మానసకం సరోఽమృతజలం శావస్య తీర్థం పరమ్ ।
మత్స్యోదర్యథ దండఖాండసలిలం మందాకినీ జంబుకం
ఘంటాకర్ణసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 11॥

రేవాకుండజలం సరస్వతిజలం దుర్వాసకుండం తతో
లక్ష్మీతీర్థలవాంకుశస్య సలిలం కందర్పకుండం తథా ।
దుర్గాకుండమసీజలం హనుమతః కుండప్రతాపోర్జితః
ప్రజ్ఞానప్రముఖాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 12॥

ఆద్యః కూపవరస్తు కాలదమనః శ్రీవృద్ధకూపోఽపరో
విఖ్యాతస్తు పరాశరస్తు విదితః కూపః సరో మానసః ।
జైగీషవ్యమునేః శశాంకనృపతేః కూపస్తు ధర్మోద్భవః
ఖ్యాతః సప్తసముద్రకూపసహితో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 13॥

లక్ష్యీనాయకబిందుమాధవహరిర్లక్ష్మీనృసింహస్తతో
గోవిందస్త్వథ గోపికాప్రియతమః శ్రీనారదః కేశవః ।
గంగాకేశవవామనాఖ్యతదను శ్వేతో హరిః కేశవః
ప్రహ్లాదాదిసమస్తకేశవగణో దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 14॥

లోలార్కో విమలార్కమాయుఖరవిః సంవర్తసంజ్ఞో రవి-
ర్విఖ్యాతో ద్రుపదుఃఖఖోల్కమరుణః ప్రోక్తోత్తరార్కో రవిః ।
గంగార్కస్త్వథ వృద్ధవృద్ధివిబుధా కాశీపురీసంస్థితాః
సూర్యా ద్వాదశసంజ్ఞకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 15॥

ఆద్యో ఢుంఢివినాయకో గణపతిశ్చింతామణిః సిద్ధిదః
సేనావిఘ్నపతిస్తు వక్త్రవదనః శ్రీపాశపాణిః ప్రభుః ।
ఆశాపక్షవినాయకాప్రషకరో మోదాదికః షడ్గుణో
లోలార్కాదివినాయకాః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 16॥।

హేరంబో నలకూబరో గణపతిః శ్రీభీమచండీగణో
విఖ్యాతో మణికర్ణికాగణపతిః శ్రీసిద్ధిదో విఘ్నపః ।
ముండశ్చండముఖశ్చ కష్టహరణః శ్రీదండహస్తో గణః
శ్రీదుర్గాఖ్యగణాధిపః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 17॥

ఆద్యో భైరవభీషణస్తదపరః శ్రీకాలరాజః క్రమా-
చ్ఛ్రీసంహారకభైరవస్త్వథ రురుశ్చోన్మత్తకో భైరవః ।
క్రోధశ్చండకపాలభైరవవరః శ్రీభూతనాథాదయో
హ్యష్టౌ భైరవమూర్తయః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 18॥

ఆధాతోఽంబికయా సహ త్రినయనః సార్ధం గణైర్నందితాం
కాశీమాశు విశన్ హరః ప్రథమతో వార్షధ్వజేఽవస్థితః ।
ఆయాతా దశ ధేనవః సుకపిలా దివ్యైః పయోభిర్హరం
ఖ్యాతం తద్వృషభధ్వజేన కపిలం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 19॥

ఆనందాఖ్యవనం హి చంపకవనం శ్రీనైమిషం ఖాండవం
పుణ్యం చైత్రరథం త్వశాకవిపినం రంభావనం పావనమ్ ।
దుర్గారణ్యమథోఽపి కైరవవనం వృందావనం పావనం
విఖ్యాతాని వనాని వః ప్రతిదినం దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 20॥

అలికులదలనీలః కాలదంష్ట్రాకరాలః
సజలజలదనీలో వ్యాలయజ్ఞోపవీతః ।
అభయవరదహస్తో డామరోద్దామనాదః
సకలదురితభక్షో మంగలం వో దదాతు ॥ 21॥

అర్ధాంగే వికటా గిరీంద్రతనయా గౌరీ సతీ సుందరీ
సర్వాంగే విలసద్విభూతిధవలో కాలో విశాలేక్షణః ।
వీరేశః సహనందిభృంగిసహితః శ్రీవిశ్వనాథః ప్రభుః
కాశీమందిరసంస్థితోఽఖిలగురుర్దేయాత్సదా మంగలమ్ ॥ 22॥

యః ప్రాతః ప్రయతః ప్రసన్నమనసా ప్రేమప్రమోదాకులః
ఖ్యాతం తత్ర విశిష్టపాదభువనేశేంద్రాదిభిర్యత్స్తుతమ్ ।
ప్రాతః ప్రాఙ్ముఖమాసనోత్తమగతో బ్రూయాచ్ఛృణోత్యాదరాత్
కాశీవాసముఖాన్యవాప్య సతతం ప్రీతే శివే ధూర్జటి ॥ 23॥

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం కాశీవిశ్వనాథస్తోత్రమ్ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked (Devanagari). 

श्रीकाशीविश्वनाथस्तोत्रम्

कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके
वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती ।
नन्दिस्कन्दगणाधिराजसहिता श्रीविश्वनाथप्रभुः
काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरुर्देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 1॥

यो देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्वयक्षोरगै-
र्नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैः संसेवितः सिद्धये ।
या गङ्गोत्तरवाहिनी परिसरे तीर्थेरसङ्ख्यैर्वृता
सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 2॥

तीर्थानां प्रवरा मनोरथकरी संसारपारापरा-
नन्दा नन्दिगणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैः स्तुता ।
या शम्भोर्मणिकुण्डलैककणिका विष्णोस्तपोदीर्घिका
सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 3॥

एषा धर्मपताकिनी तटरुहासेवावसन्नाकिनी
पश्यन्पातकिनी भगीरथतपःसाफल्यदेवाकिनी ।
प्रेमारूढपताकिनी गिरिसुता सा केकरास्वाकिनी
काश्यामुत्तरवाहिनी सुरनदी देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 4॥

विघ्नावासनिवासकारणमहागण्डस्थलालम्बितः
सिन्दूरारुणपुञ्जचन्द्रकिरणप्रच्छादिनागच्छविः ।
श्रीविश्वेश्वरवल्लभो गिरिजया सानन्दकानन्दितः
स्मेरास्यस्तव ढुण्ढिराजमुदितो देयात्सदा मङ्गलम् ॥। 5॥ ।
केदारः कलशेश्वरः पशुपतिर्धर्मेश्वरो मध्यमो
ज्येष्ठेशो पशुपश्च कन्दुकशिवो विघ्नेश्वरो जम्बुकः ।
चन्द्रेशो ह्यमृतेश्वरो भृगुशिवः श्रीवृद्धकालेश्वरो
मध्येशो मणिकर्णिकेश्वरशिवो देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 6॥

गोकर्णस्त्वथ भारभूतनुदनुः श्रीचित्रगुप्तेश्वरो
यक्षेशस्तिलपर्णसङ्गमशिवो शैलेश्वरः कश्यपः ।
नागेशोऽग्निशिवो निधीश्वरशिवोऽगस्तीश्वरस्तारक-
ज्ञानेशोऽपि पितामहेश्वरशिवो देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 7॥

ब्रह्माण्डं सकलं मनोषितरसै रत्नैः पयोभिर्हरं
खेलैः पूरयते कुटुम्बनिलयान् शम्भोर्विलासप्रदा ।
नानादिव्यलताविभूषितवपुः काशीपुराधीश्वरी
श्रीविश्वेश्वरसुन्दरी भगवती देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 8॥

या देवी महिषासुरप्रमथनी या चण्डमुण्डापहा
या शुम्भासुररक्तबीजदमनी शक्रादिभिः संस्तुता ।
या शूलासिधनुःशराभयकरा दुर्गादिसन्दक्षिणा-
माश्रित्याश्रितविघ्नशंसमयतु देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 9॥

आद्या श्रीर्विकटा ततस्तु विरजा श्रीमङ्गला पार्वती
विख्याता कमला विशालनयना ज्येष्ठा विशिष्टानना ।
कामाक्षी च हरिप्रिया भगवती श्रीघण्टघण्टादिका
मौर्या षष्टिसहस्रमातृसहिता देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 10॥

आदौ पञ्चनदं प्रयागमपरं केदारकुण्डं कुरु-
क्षेत्रं मानसकं सरोऽमृतजलं शावस्य तीर्थं परम् ।
मत्स्योदर्यथ दण्डखाण्डसलिलं मन्दाकिनी जम्बुकं
घण्टाकर्णसमुद्रकूपसहितो देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 11॥

रेवाकुण्डजलं सरस्वतिजलं दुर्वासकुण्डं ततो
लक्ष्मीतीर्थलवाङ्कुशस्य सलिलं कन्दर्पकुण्डं तथा ।
दुर्गाकुण्डमसीजलं हनुमतः कुण्डप्रतापोर्जितः
प्रज्ञानप्रमुखानि वः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 12॥

आद्यः कूपवरस्तु कालदमनः श्रीवृद्धकूपोऽपरो
विख्यातस्तु पराशरस्तु विदितः कूपः सरो मानसः ।
जैगीषव्यमुनेः शशाङ्कनृपतेः कूपस्तु धर्मोद्भवः
ख्यातः सप्तसमुद्रकूपसहितो देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 13॥

लक्ष्यीनायकबिन्दुमाधवहरिर्लक्ष्मीनृसिंहस्ततो
गोविन्दस्त्वथ गोपिकाप्रियतमः श्रीनारदः केशवः ।
गङ्गाकेशववामनाख्यतदनु श्वेतो हरिः केशवः
प्रह्लादादिसमस्तकेशवगणो देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 14॥

लोलार्को विमलार्कमायुखरविः संवर्तसञ्ज्ञो रवि-
र्विख्यातो द्रुपदुःखखोल्कमरुणः प्रोक्तोत्तरार्को रविः ।
गङ्गार्कस्त्वथ वृद्धवृद्धिविबुधा काशीपुरीसंस्थिताः
सूर्या द्वादशसञ्ज्ञकाः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 15॥

आद्यो ढुण्ढिविनायको गणपतिश्चिन्तामणिः सिद्धिदः
सेनाविघ्नपतिस्तु वक्त्रवदनः श्रीपाशपाणिः प्रभुः ।
आशापक्षविनायकाप्रषकरो मोदादिकः षड्गुणो
लोलार्कादिविनायकाः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 16॥।

हेरम्बो नलकूबरो गणपतिः श्रीभीमचण्डीगणो
विख्यातो मणिकर्णिकागणपतिः श्रीसिद्धिदो विघ्नपः ।
मुण्डश्चण्डमुखश्च कष्टहरणः श्रीदण्डहस्तो गणः
श्रीदुर्गाख्यगणाधिपः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 17॥

आद्यो भैरवभीषणस्तदपरः श्रीकालराजः क्रमा-
च्छ्रीसंहारकभैरवस्त्वथ रुरुश्चोन्मत्तको भैरवः ।
क्रोधश्चण्डकपालभैरववरः श्रीभूतनाथादयो
ह्यष्टौ भैरवमूर्तयः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 18॥

आधातोऽम्बिकया सह त्रिनयनः सार्धं गणैर्नन्दितां
काशीमाशु विशन् हरः प्रथमतो वार्षध्वजेऽवस्थितः ।
आयाता दश धेनवः सुकपिला दिव्यैः पयोभिर्हरं
ख्यातं तद्वृषभध्वजेन कपिलं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 19॥

आनन्दाख्यवनं हि चम्पकवनं श्रीनैमिषं खाण्डवं
पुण्यं चैत्ररथं त्वशाकविपिनं रम्भावनं पावनम् ।
दुर्गारण्यमथोऽपि कैरववनं वृन्दावनं पावनं
विख्यातानि वनानि वः प्रतिदिनं देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 20॥

अलिकुलदलनीलः कालदंष्ट्राकरालः
सजलजलदनीलो व्यालयज्ञोपवीतः ।
अभयवरदहस्तो डामरोद्दामनादः
सकलदुरितभक्षो मङ्गलं वो ददातु ॥ 21॥

अर्धाङ्गे विकटा गिरीन्द्रतनया गौरी सती सुन्दरी
सर्वाङ्गे विलसद्विभूतिधवलो कालो विशालेक्षणः ।
वीरेशः सहनन्दिभृङ्गिसहितः श्रीविश्वनाथः प्रभुः
काशीमन्दिरसंस्थितोऽखिलगुरुर्देयात्सदा मङ्गलम् ॥ 22॥

यः प्रातः प्रयतः प्रसन्नमनसा प्रेमप्रमोदाकुलः
ख्यातं तत्र विशिष्टपादभुवनेशेन्द्रादिभिर्यत्स्तुतम् ।
प्रातः प्राङ्मुखमासनोत्तमगतो ब्रूयाच्छृणोत्यादरात्
काशीवासमुखान्यवाप्य सततं प्रीते शिवे धूर्जटि ॥ 23॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं काशीविश्वनाथस्तोत्रम् ॥

SRI KASHI VISVANATHA STOTRAM

kaṇṭhē yasya lasatkarālagaralaṃ gaṅgājalaṃ mastakē
vāmāṅgē girirājarājatanayā jāyā bhavānī satī ।
nandiskandagaṇādhirājasahitā śrīviśvanāthaprabhuḥ
kāśīmandirasaṃsthitō'khilagururdēyātsadā maṅgalam ॥ 1॥

yō dēvairasurairmunīndratanayairgandharvayakṣōragai-
rnāgairbhūtalavāsibhirdvijavaraiḥ saṃsēvitaḥ siddhayē ।
yā gaṅgōttaravāhinī parisarē tīrthērasaṅkhyairvṛtā
sā kāśī tripurārirājanagarī dēyātsadā maṅgalam ॥ 2॥

tīrthānāṃ pravarā manōrathakarī saṃsārapārāparā-
nandā nandigaṇēśvarairupahitā dēvairaśēṣaiḥ stutā ।
yā śambhōrmaṇikuṇḍalaikakaṇikā viṣṇōstapōdīrghikā
sēyaṃ śrīmaṇikarṇikā bhagavatī dēyātsadā maṅgalam ॥ 3॥

ēṣā dharmapatākinī taṭaruhāsēvāvasannākinī
paśyanpātakinī bhagīrathatapaḥsāphalyadēvākinī ।
prēmārūḍhapatākinī girisutā sā kēkarāsvākinī
kāśyāmuttaravāhinī suranadī dēyātsadā maṅgalam ॥ 4॥

vighnāvāsanivāsakāraṇamahāgaṇḍasthalālambitaḥ
sindūrāruṇapuñjachandrakiraṇaprachChādināgachChaviḥ ।
śrīviśvēśvaravallabhō girijayā sānandakānanditaḥ
smērāsyastava ḍhuṇḍhirājamuditō dēyātsadā maṅgalam ॥। 5॥ ।
kēdāraḥ kalaśēśvaraḥ paśupatirdharmēśvarō madhyamō
jyēṣṭhēśō paśupaścha kandukaśivō vighnēśvarō jambukaḥ ।
chandrēśō hyamṛtēśvarō bhṛguśivaḥ śrīvṛddhakālēśvarō
madhyēśō maṇikarṇikēśvaraśivō dēyātsadā maṅgalam ॥ 6॥

gōkarṇastvatha bhārabhūtanudanuḥ śrīchitraguptēśvarō
yakṣēśastilaparṇasaṅgamaśivō śailēśvaraḥ kaśyapaḥ ।
nāgēśō'gniśivō nidhīśvaraśivō'gastīśvarastāraka-
jñānēśō'pi pitāmahēśvaraśivō dēyātsadā maṅgalam ॥ 7॥

brahmāṇḍaṃ sakalaṃ manōṣitarasai ratnaiḥ payōbhirharaṃ
khēlaiḥ pūrayatē kuṭumbanilayān śambhōrvilāsapradā ।
nānādivyalatāvibhūṣitavapuḥ kāśīpurādhīśvarī
śrīviśvēśvarasundarī bhagavatī dēyātsadā maṅgalam ॥ 8॥

yā dēvī mahiṣāsurapramathanī yā chaṇḍamuṇḍāpahā
yā śumbhāsuraraktabījadamanī śakrādibhiḥ saṃstutā ।
yā śūlāsidhanuḥśarābhayakarā durgādisandakṣiṇā-
māśrityāśritavighnaśaṃsamayatu dēyātsadā maṅgalam ॥ 9॥

ādyā śrīrvikaṭā tatastu virajā śrīmaṅgalā pārvatī
vikhyātā kamalā viśālanayanā jyēṣṭhā viśiṣṭānanā ।
kāmākṣī cha haripriyā bhagavatī śrīghaṇṭaghaṇṭādikā
mauryā ṣaṣṭisahasramātṛsahitā dēyātsadā maṅgalam ॥ 10॥

ādau pañchanadaṃ prayāgamaparaṃ kēdārakuṇḍaṃ kuru-
kṣētraṃ mānasakaṃ sarō'mṛtajalaṃ śāvasya tīrthaṃ param ।
matsyōdaryatha daṇḍakhāṇḍasalilaṃ mandākinī jambukaṃ
ghaṇṭākarṇasamudrakūpasahitō dēyātsadā maṅgalam ॥ 11॥

rēvākuṇḍajalaṃ sarasvatijalaṃ durvāsakuṇḍaṃ tatō
lakṣmītīrthalavāṅkuśasya salilaṃ kandarpakuṇḍaṃ tathā ।
durgākuṇḍamasījalaṃ hanumataḥ kuṇḍapratāpōrjitaḥ
prajñānapramukhāni vaḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 12॥

ādyaḥ kūpavarastu kāladamanaḥ śrīvṛddhakūpō'parō
vikhyātastu parāśarastu viditaḥ kūpaḥ sarō mānasaḥ ।
jaigīṣavyamunēḥ śaśāṅkanṛpatēḥ kūpastu dharmōdbhavaḥ
khyātaḥ saptasamudrakūpasahitō dēyātsadā maṅgalam ॥ 13॥

lakṣyīnāyakabindumādhavaharirlakṣmīnṛsiṃhastatō
gōvindastvatha gōpikāpriyatamaḥ śrīnāradaḥ kēśavaḥ ।
gaṅgākēśavavāmanākhyatadanu śvētō hariḥ kēśavaḥ
prahlādādisamastakēśavagaṇō dēyātsadā maṅgalam ॥ 14॥

lōlārkō vimalārkamāyukharaviḥ saṃvartasañjñō ravi-
rvikhyātō drupaduḥkhakhōlkamaruṇaḥ prōktōttarārkō raviḥ ।
gaṅgārkastvatha vṛddhavṛddhivibudhā kāśīpurīsaṃsthitāḥ
sūryā dvādaśasañjñakāḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 15॥

ādyō ḍhuṇḍhivināyakō gaṇapatiśchintāmaṇiḥ siddhidaḥ
sēnāvighnapatistu vaktravadanaḥ śrīpāśapāṇiḥ prabhuḥ ।
āśāpakṣavināyakāpraṣakarō mōdādikaḥ ṣaḍguṇō
lōlārkādivināyakāḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 16॥।

hērambō nalakūbarō gaṇapatiḥ śrībhīmachaṇḍīgaṇō
vikhyātō maṇikarṇikāgaṇapatiḥ śrīsiddhidō vighnapaḥ ।
muṇḍaśchaṇḍamukhaścha kaṣṭaharaṇaḥ śrīdaṇḍahastō gaṇaḥ
śrīdurgākhyagaṇādhipaḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 17॥

ādyō bhairavabhīṣaṇastadaparaḥ śrīkālarājaḥ kramā-
chChrīsaṃhārakabhairavastvatha ruruśchōnmattakō bhairavaḥ ।
krōdhaśchaṇḍakapālabhairavavaraḥ śrībhūtanāthādayō
hyaṣṭau bhairavamūrtayaḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 18॥

ādhātō'mbikayā saha trinayanaḥ sārdhaṃ gaṇairnanditāṃ
kāśīmāśu viśan haraḥ prathamatō vārṣadhvajē'vasthitaḥ ।
āyātā daśa dhēnavaḥ sukapilā divyaiḥ payōbhirharaṃ
khyātaṃ tadvṛṣabhadhvajēna kapilaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 19॥

ānandākhyavanaṃ hi champakavanaṃ śrīnaimiṣaṃ khāṇḍavaṃ
puṇyaṃ chaitrarathaṃ tvaśākavipinaṃ rambhāvanaṃ pāvanam ।
durgāraṇyamathō'pi kairavavanaṃ vṛndāvanaṃ pāvanaṃ
vikhyātāni vanāni vaḥ pratidinaṃ dēyātsadā maṅgalam ॥ 20॥

alikuladalanīlaḥ kāladaṃṣṭrākarālaḥ
sajalajaladanīlō vyālayajñōpavītaḥ ।
abhayavaradahastō ḍāmarōddāmanādaḥ
sakaladuritabhakṣō maṅgalaṃ vō dadātu ॥ 21॥

ardhāṅgē vikaṭā girīndratanayā gaurī satī sundarī
sarvāṅgē vilasadvibhūtidhavalō kālō viśālēkṣaṇaḥ ।
vīrēśaḥ sahanandibhṛṅgisahitaḥ śrīviśvanāthaḥ prabhuḥ
kāśīmandirasaṃsthitō'khilagururdēyātsadā maṅgalam ॥ 22॥

yaḥ prātaḥ prayataḥ prasannamanasā prēmapramōdākulaḥ
khyātaṃ tatra viśiṣṭapādabhuvanēśēndrādibhiryatstutam ।
prātaḥ prāṅmukhamāsanōttamagatō brūyāchChṛṇōtyādarāt
kāśīvāsamukhānyavāpya satataṃ prītē śivē dhūrjaṭi ॥ 23॥

iti śrīmachChaṅkarāchāryavirachitaṃ kāśīviśvanāthastōtram ॥

ஶ்ரீகாஶீவிஶ்வனாத2ஸ்தோத்ரம்

கண்டே2 யஸ்ய லஸத்கராலக3ரலம் க3ங்கா3ஜலஂ மஸ்தகே
வாமாங்கே3 கி3ரிராஜராஜதனயா ஜாயா ப4வானீ ஸதீ ।
நன்தி3ஸ்கன்த3க3ணாதி4ராஜஸஹிதா ஶ்ரீவிஶ்வனாத2ப்ரபு4:
காஶீமன்தி3ரஸம்ஸ்தி2தோகி2லகு3ருர்தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 1॥

யோ தே3வைரஸுரைர்முனீன்த்3ரதனயைர்க3ன்த4ர்வயக்ஷோரகை3-
ர்னாகை3ர்பூ4தலவாஸிபி4ர்த்3விஜவரை: ஸம்ஸேவித: ஸித்3த4யே ।
யா க3ங்கோ3த்தரவாஹினீ பரிஸரே தீர்தே2ரஸங்க்2யைர்வ்ருதா
ஸா காஶீ த்ரிபுராரிராஜனக3ரீ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 2॥

தீர்தா2னாஂ ப்ரவரா மனோரத2கரீ ஸம்ஸாரபாராபரா-
நன்தா3 நன்தி3க3ணேஶ்வரைருபஹிதா தே3வைரஶேஷை: ஸ்துதா ।
யா ஶம்போ4ர்மணிகுண்ட3லைககணிகா விஷ்ணோஸ்தபோதீ3ர்கி4கா
ஸேயஂ ஶ்ரீமணிகர்ணிகா ப4க3வதீ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 3॥

ஏஷா த4ர்மபதாகினீ தடருஹாஸேவாவஸன்னாகினீ
பஶ்யன்பாதகினீ ப4கீ3ரத2தப:ஸாப2ல்யதே3வாகினீ ।
ப்ரேமாரூட4பதாகினீ கி3ரிஸுதா ஸா கேகராஸ்வாகினீ
காஶ்யாமுத்தரவாஹினீ ஸுரனதீ3 தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 4॥

விக்4னாவாஸனிவாஸகாரணமஹாக3ண்ட3ஸ்த2லாலம்பி3த:
ஸின்தூ3ராருணபுஞ்ஜசன்த்3ரகிரணப்ரச்சா2தி3னாக3ச்ச2வி: ।
ஶ்ரீவிஶ்வேஶ்வரவல்லபோ4 கி3ரிஜயா ஸானந்த3கானந்தி3த:
ஸ்மேராஸ்யஸ்தவ டு4ண்டி4ராஜமுதி3தோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥। 5॥ ।
கேதா3ர: கலஶேஶ்வர: பஶுபதிர்த4ர்மேஶ்வரோ மத்4யமோ
ஜ்யேஷ்டே2ஶோ பஶுபஶ்ச கன்து3கஶிவோ விக்4னேஶ்வரோ ஜம்பு3க: ।
சன்த்3ரேஶோ ஹ்யம்ருதேஶ்வரோ ப்4ருகு3ஶிவ: ஶ்ரீவ்ருத்3த4காலேஶ்வரோ
மத்4யேஶோ மணிகர்ணிகேஶ்வரஶிவோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 6॥

கோ3கர்ணஸ்த்வத2 பா4ரபூ4தனுத3னு: ஶ்ரீசித்ரகு3ப்தேஶ்வரோ
யக்ஷேஶஸ்திலபர்ணஸங்க3மஶிவோ ஶைலேஶ்வர: கஶ்யப: ।
நாகே3ஶோக்3னிஶிவோ நிதீ4ஶ்வரஶிவோக3ஸ்தீஶ்வரஸ்தாரக-
ஜ்ஞானேஶோபி பிதாமஹேஶ்வரஶிவோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 7॥

ப்3ரஹ்மாண்டஂ3 ஸகலஂ மனோஷிதரஸை ரத்னை: பயோபி4ர்ஹரம்
கே2லை: பூரயதே குடும்ப3னிலயான் ஶம்போ4ர்விலாஸப்ரதா3 ।
நானாதி3வ்யலதாவிபூ4ஷிதவபு: காஶீபுராதீ4ஶ்வரீ
ஶ்ரீவிஶ்வேஶ்வரஸுன்த3ரீ ப4க3வதீ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 8॥

யா தே3வீ மஹிஷாஸுரப்ரமத2னீ யா சண்ட3முண்டா3பஹா
யா ஶும்பா4ஸுரரக்தபீ3ஜத3மனீ ஶக்ராதி3பி4: ஸம்ஸ்துதா ।
யா ஶூலாஸித4னு:ஶராப4யகரா து3ர்கா3தி3ஸன்த3க்ஷிணா-
மாஶ்ரித்யாஶ்ரிதவிக்4னஶம்ஸமயது தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 9॥

ஆத்3யா ஶ்ரீர்விகடா ததஸ்து விரஜா ஶ்ரீமங்க3லா பார்வதீ
விக்2யாதா கமலா விஶாலனயனா ஜ்யேஷ்டா2 விஶிஷ்டானநா ।
காமாக்ஷீ ச ஹரிப்ரியா ப4க3வதீ ஶ்ரீக4ண்டக4ண்டாதி3கா
மௌர்யா ஷஷ்டிஸஹஸ்ரமாத்ருஸஹிதா தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 1௦॥

ஆதௌ3 பஞ்சனதஂ3 ப்ரயாக3மபரஂ கேதா3ரகுண்டஂ3 குரு-
க்ஷேத்ரஂ மானஸகஂ ஸரோம்ருதஜலஂ ஶாவஸ்ய தீர்தஂ2 பரம் ।
மத்ஸ்யோத3ர்யத2 த3ண்ட3கா2ண்ட3ஸலிலஂ மன்தா3கினீ ஜம்பு3கம்
க4ண்டாகர்ணஸமுத்3ரகூபஸஹிதோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 11॥

ரேவாகுண்டஜ3லஂ ஸரஸ்வதிஜலம் து3ர்வாஸகுண்டஂ3 ததோ
லக்ஷ்மீதீர்த2லவாங்குஶஸ்ய ஸலிலஂ கன்த3ர்பகுண்டஂ3 ததா2 ।
து3ர்கா3குண்ட3மஸீஜலஂ ஹனுமத: குண்ட3ப்ரதாபோர்ஜித:
ப்ரஜ்ஞானப்ரமுகா2னி வ: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 12॥

ஆத்3ய: கூபவரஸ்து காலத3மன: ஶ்ரீவ்ருத்3த4கூபோபரோ
விக்2யாதஸ்து பராஶரஸ்து விதி3த: கூப: ஸரோ மானஸ: ।
ஜைகீ3ஷவ்யமுனே: ஶஶாங்கன்ருபதே: கூபஸ்து த4ர்மோத்3ப4வ:
க்2யாத: ஸப்தஸமுத்3ரகூபஸஹிதோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 13॥

லக்ஷ்யீனாயகபி3ன்து3மாத4வஹரிர்லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹஸ்ததோ
கோ3வின்த3ஸ்த்வத2 கோ3பிகாப்ரியதம: ஶ்ரீனாரத:3 கேஶவ: ।
க3ங்கா3கேஶவவாமனாக்2யதத3னு ஶ்வேதோ ஹரி: கேஶவ:
ப்ரஹ்லாதா3தி3ஸமஸ்தகேஶவக3ணோ தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 14॥

லோலார்கோ விமலார்கமாயுக2ரவி: ஸம்வர்தஸஞ்ஜ்ஞோ ரவி-
ர்விக்2யாதோ த்3ருபது3:க2கோ2ல்கமருண: ப்ரோக்தோத்தரார்கோ ரவி: ।
க3ங்கா3ர்கஸ்த்வத2 வ்ருத்3த4வ்ருத்3தி4விபு3தா4 காஶீபுரீஸம்ஸ்தி2தா:
ஸூர்யா த்3வாத3ஶஸஞ்ஜ்ஞகா: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 15॥

ஆத்3யோ டு4ண்டி4வினாயகோ க3ணபதிஶ்சின்தாமணி: ஸித்3தி4த:3
ஸேனாவிக்4னபதிஸ்து வக்த்ரவத3ன: ஶ்ரீபாஶபாணி: ப்ரபு4: ।
ஆஶாபக்ஷவினாயகாப்ரஷகரோ மோதா3தி3க: ஷட்3கு3ணோ
லோலார்காதி3வினாயகா: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 16॥।

ஹேரம்போ3 நலகூப3ரோ க3ணபதி: ஶ்ரீபீ4மசண்டீ3க3ணோ
விக்2யாதோ மணிகர்ணிகாக3ணபதி: ஶ்ரீஸித்3தி4தோ3 விக்4னப: ।
முண்ட3ஶ்சண்ட3முக2ஶ்ச கஷ்டஹரண: ஶ்ரீத3ண்ட3ஹஸ்தோ க3ண:
ஶ்ரீது3ர்கா3க்2யக3ணாதி4ப: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 17॥

ஆத்3யோ பை4ரவபீ4ஷணஸ்தத3பர: ஶ்ரீகாலராஜ: க்ரமா-
ச்ச்2ரீஸம்ஹாரகபை4ரவஸ்த்வத2 ருருஶ்சோன்மத்தகோ பை4ரவ: ।
க்ரோத4ஶ்சண்ட3கபாலபை4ரவவர: ஶ்ரீபூ4தனாதா2த3யோ
ஹ்யஷ்டௌ பை4ரவமூர்தய: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 18॥

ஆதா4தோம்பி3கயா ஸஹ த்ரினயன: ஸார்த4ம் க3ணைர்னந்தி3தாம்
காஶீமாஶு விஶன் ஹர: ப்ரத2மதோ வார்ஷத்4வஜேவஸ்தி2த: ।
ஆயாதா த3ஶ தே4னவ: ஸுகபிலா தி3வ்யை: பயோபி4ர்ஹரம்
க்2யாதஂ தத்3வ்ருஷப4த்4வஜேன கபிலம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 19॥

ஆனந்தா3க்2யவனஂ ஹி சம்பகவனஂ ஶ்ரீனைமிஷம் கா2ண்ட3வம்
புண்யஂ சைத்ரரதஂ2 த்வஶாகவிபினஂ ரம்பா4வனஂ பாவனம் ।
து3ர்கா3ரண்யமதோ2பி கைரவவனஂ வ்ருன்தா3வனஂ பாவனம்
விக்2யாதானி வனானி வ: ப்ரதிதி3னம் தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 2௦॥

அலிகுலத3லனீல: காலத3ம்ஷ்ட்ராகரால:
ஸஜலஜலத3னீலோ வ்யாலயஜ்ஞோபவீத: ।
அப4யவரத3ஹஸ்தோ டா3மரோத்3தா3மனாத:3
ஸகலது3ரிதப4க்ஷோ மங்க3லஂ வோ த3தா3து ॥ 21॥

அர்தா4ங்கே3 விகடா கி3ரீன்த்3ரதனயா கௌ3ரீ ஸதீ ஸுன்த3ரீ
ஸர்வாங்கே3 விலஸத்3விபூ4தித4வலோ காலோ விஶாலேக்ஷண: ।
வீரேஶ: ஸஹனந்தி3ப்4ருங்கி3ஸஹித: ஶ்ரீவிஶ்வனாத:2 ப்ரபு4:
காஶீமன்தி3ரஸம்ஸ்தி2தோகி2லகு3ருர்தே3யாத்ஸதா3 மங்க3லம் ॥ 22॥

ய: ப்ராத: ப்ரயத: ப்ரஸன்னமனஸா ப்ரேமப்ரமோதா3குல:
க்2யாதஂ தத்ர விஶிஷ்டபாத3பு4வனேஶேன்த்3ராதி3பி4ர்யத்ஸ்துதம் ।
ப்ராத: ப்ராங்முக2மாஸனோத்தமக3தோ ப்3ரூயாச்ச்2ருணோத்யாத3ராத்
காஶீவாஸமுகா2ன்யவாப்ய ஸததஂ ப்ரீதே ஶிவே தூ4ர்ஜடி ॥ 23॥

இதி ஶ்ரீமச்ச2ங்கராசார்யவிரசிதஂ காஶீவிஶ்வனாத2ஸ்தோத்ரம் ॥


This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಂಠೇ ಯಸ್ಯ ಲಸತ್ಕರಾಲಗರಲಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಮಸ್ತಕೇ
ವಾಮಾಂಗೇ ಗಿರಿರಾಜರಾಜತನಯಾ ಜಾಯಾ ಭವಾನೀ ಸತೀ ।
ನಂದಿಸ್ಕಂದಗಣಾಧಿರಾಜಸಹಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಭುಃ
ಕಾಶೀಮಂದಿರಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುರ್ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1॥

ಯೋ ದೇವೈರಸುರೈರ್ಮುನೀಂದ್ರತನಯೈರ್ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷೋರಗೈ-
ರ್ನಾಗೈರ್ಭೂತಲವಾಸಿಭಿರ್ದ್ವಿಜವರೈಃ ಸಂಸೇವಿತಃ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಯಾ ಗಂಗೋತ್ತರವಾಹಿನೀ ಪರಿಸರೇ ತೀರ್ಥೇರಸಂಖ್ಯೈರ್ವೃತಾ
ಸಾ ಕಾಶೀ ತ್ರಿಪುರಾರಿರಾಜನಗರೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 2॥

ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರವರಾ ಮನೋರಥಕರೀ ಸಂಸಾರಪಾರಾಪರಾ-
ನಂದಾ ನಂದಿಗಣೇಶ್ವರೈರುಪಹಿತಾ ದೇವೈರಶೇಷೈಃ ಸ್ತುತಾ ।
ಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಣಿಕುಂಡಲೈಕಕಣಿಕಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಪೋದೀರ್ಘಿಕಾ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 3॥

ಏಷಾ ಧರ್ಮಪತಾಕಿನೀ ತಟರುಹಾಸೇವಾವಸನ್ನಾಕಿನೀ
ಪಶ್ಯನ್ಪಾತಕಿನೀ ಭಗೀರಥತಪಃಸಾಫಲ್ಯದೇವಾಕಿನೀ ।
ಪ್ರೇಮಾರೂಢಪತಾಕಿನೀ ಗಿರಿಸುತಾ ಸಾ ಕೇಕರಾಸ್ವಾಕಿನೀ
ಕಾಶ್ಯಾಮುತ್ತರವಾಹಿನೀ ಸುರನದೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 4॥

ವಿಘ್ನಾವಾಸನಿವಾಸಕಾರಣಮಹಾಗಂಡಸ್ಥಲಾಲಂಬಿತಃ
ಸಿಂದೂರಾರುಣಪುಂಜಚಂದ್ರಕಿರಣಪ್ರಚ್ಛಾದಿನಾಗಚ್ಛವಿಃ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಜಯಾ ಸಾನಂದಕಾನಂದಿತಃ
ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಸ್ತವ ಢುಂಢಿರಾಜಮುದಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥। 5॥ ।
ಕೇದಾರಃ ಕಲಶೇಶ್ವರಃ ಪಶುಪತಿರ್ಧರ್ಮೇಶ್ವರೋ ಮಧ್ಯಮೋ
ಜ್ಯೇಷ್ಠೇಶೋ ಪಶುಪಶ್ಚ ಕಂದುಕಶಿವೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ಜಂಬುಕಃ ।
ಚಂದ್ರೇಶೋ ಹ್ಯಮೃತೇಶ್ವರೋ ಭೃಗುಶಿವಃ ಶ್ರೀವೃದ್ಧಕಾಲೇಶ್ವರೋ
ಮಧ್ಯೇಶೋ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೇಶ್ವರಶಿವೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 6॥

ಗೋಕರ್ಣಸ್ತ್ವಥ ಭಾರಭೂತನುದನುಃ ಶ್ರೀಚಿತ್ರಗುಪ್ತೇಶ್ವರೋ
ಯಕ್ಷೇಶಸ್ತಿಲಪರ್ಣಸಂಗಮಶಿವೋ ಶೈಲೇಶ್ವರಃ ಕಶ್ಯಪಃ ।
ನಾಗೇಶೋಽಗ್ನಿಶಿವೋ ನಿಧೀಶ್ವರಶಿವೋಽಗಸ್ತೀಶ್ವರಸ್ತಾರಕ-
ಜ್ಞಾನೇಶೋಽಪಿ ಪಿತಾಮಹೇಶ್ವರಶಿವೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 7॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸಕಲಂ ಮನೋಷಿತರಸೈ ರತ್ನೈಃ ಪಯೋಭಿರ್ಹರಂ
ಖೇಲೈಃ ಪೂರಯತೇ ಕುಟುಂಬನಿಲಯಾನ್ ಶಂಭೋರ್ವಿಲಾಸಪ್ರದಾ ।
ನಾನಾದಿವ್ಯಲತಾವಿಭೂಷಿತವಪುಃ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸುಂದರೀ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 8॥

ಯಾ ದೇವೀ ಮಹಿಷಾಸುರಪ್ರಮಥನೀ ಯಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಪಹಾ
ಯಾ ಶುಂಭಾಸುರರಕ್ತಬೀಜದಮನೀ ಶಕ್ರಾದಿಭಿಃ ಸಂಸ್ತುತಾ ।
ಯಾ ಶೂಲಾಸಿಧನುಃಶರಾಭಯಕರಾ ದುರ್ಗಾದಿಸಂದಕ್ಷಿಣಾ-
ಮಾಶ್ರಿತ್ಯಾಶ್ರಿತವಿಘ್ನಶಂಸಮಯತು ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 9॥

ಆದ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ವಿಕಟಾ ತತಸ್ತು ವಿರಜಾ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾ ಪಾರ್ವತೀ
ವಿಖ್ಯಾತಾ ಕಮಲಾ ವಿಶಾಲನಯನಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾನನಾ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಚ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಘಂಟಘಂಟಾದಿಕಾ
ಮೌರ್ಯಾ ಷಷ್ಟಿಸಹಸ್ರಮಾತೃಸಹಿತಾ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 10॥

ಆದೌ ಪಂಚನದಂ ಪ್ರಯಾಗಮಪರಂ ಕೇದಾರಕುಂಡಂ ಕುರು-
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಮಾನಸಕಂ ಸರೋಽಮೃತಜಲಂ ಶಾವಸ್ಯ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮ್ ।
ಮತ್ಸ್ಯೋದರ್ಯಥ ದಂಡಖಾಂಡಸಲಿಲಂ ಮಂದಾಕಿನೀ ಜಂಬುಕಂ
ಘಂಟಾಕರ್ಣಸಮುದ್ರಕೂಪಸಹಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 11॥

ರೇವಾಕುಂಡಜಲಂ ಸರಸ್ವತಿಜಲಂ ದುರ್ವಾಸಕುಂಡಂ ತತೋ
ಲಕ್ಷ್ಮೀತೀರ್ಥಲವಾಂಕುಶಸ್ಯ ಸಲಿಲಂ ಕಂದರ್ಪಕುಂಡಂ ತಥಾ ।
ದುರ್ಗಾಕುಂಡಮಸೀಜಲಂ ಹನುಮತಃ ಕುಂಡಪ್ರತಾಪೋರ್ಜಿತಃ
ಪ್ರಜ್ಞಾನಪ್ರಮುಖಾನಿ ವಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 12॥

ಆದ್ಯಃ ಕೂಪವರಸ್ತು ಕಾಲದಮನಃ ಶ್ರೀವೃದ್ಧಕೂಪೋಽಪರೋ
ವಿಖ್ಯಾತಸ್ತು ಪರಾಶರಸ್ತು ವಿದಿತಃ ಕೂಪಃ ಸರೋ ಮಾನಸಃ ।
ಜೈಗೀಷವ್ಯಮುನೇಃ ಶಶಾಂಕನೃಪತೇಃ ಕೂಪಸ್ತು ಧರ್ಮೋದ್ಭವಃ
ಖ್ಯಾತಃ ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಕೂಪಸಹಿತೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 13॥

ಲಕ್ಷ್ಯೀನಾಯಕಬಿಂದುಮಾಧವಹರಿರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಸ್ತತೋ
ಗೋವಿಂದಸ್ತ್ವಥ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯತಮಃ ಶ್ರೀನಾರದಃ ಕೇಶವಃ ।
ಗಂಗಾಕೇಶವವಾಮನಾಖ್ಯತದನು ಶ್ವೇತೋ ಹರಿಃ ಕೇಶವಃ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಸಮಸ್ತಕೇಶವಗಣೋ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 14॥

ಲೋಲಾರ್ಕೋ ವಿಮಲಾರ್ಕಮಾಯುಖರವಿಃ ಸಂವರ್ತಸಂಜ್ಞೋ ರವಿ-
ರ್ವಿಖ್ಯಾತೋ ದ್ರುಪದುಃಖಖೋಲ್ಕಮರುಣಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋತ್ತರಾರ್ಕೋ ರವಿಃ ।
ಗಂಗಾರ್ಕಸ್ತ್ವಥ ವೃದ್ಧವೃದ್ಧಿವಿಬುಧಾ ಕಾಶೀಪುರೀಸಂಸ್ಥಿತಾಃ
ಸೂರ್ಯಾ ದ್ವಾದಶಸಂಜ್ಞಕಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 15॥

ಆದ್ಯೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕೋ ಗಣಪತಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ
ಸೇನಾವಿಘ್ನಪತಿಸ್ತು ವಕ್ತ್ರವದನಃ ಶ್ರೀಪಾಶಪಾಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಆಶಾಪಕ್ಷವಿನಾಯಕಾಪ್ರಷಕರೋ ಮೋದಾದಿಕಃ ಷಡ್ಗುಣೋ
ಲೋಲಾರ್ಕಾದಿವಿನಾಯಕಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 16॥।

ಹೇರಂಬೋ ನಲಕೂಬರೋ ಗಣಪತಿಃ ಶ್ರೀಭೀಮಚಂಡೀಗಣೋ
ವಿಖ್ಯಾತೋ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಗಣಪತಿಃ ಶ್ರೀಸಿದ್ಧಿದೋ ವಿಘ್ನಪಃ ।
ಮುಂಡಶ್ಚಂಡಮುಖಶ್ಚ ಕಷ್ಟಹರಣಃ ಶ್ರೀದಂಡಹಸ್ತೋ ಗಣಃ
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಖ್ಯಗಣಾಧಿಪಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 17॥

ಆದ್ಯೋ ಭೈರವಭೀಷಣಸ್ತದಪರಃ ಶ್ರೀಕಾಲರಾಜಃ ಕ್ರಮಾ-
ಚ್ಛ್ರೀಸಂಹಾರಕಭೈರವಸ್ತ್ವಥ ರುರುಶ್ಚೋನ್ಮತ್ತಕೋ ಭೈರವಃ ।
ಕ್ರೋಧಶ್ಚಂಡಕಪಾಲಭೈರವವರಃ ಶ್ರೀಭೂತನಾಥಾದಯೋ
ಹ್ಯಷ್ಟೌ ಭೈರವಮೂರ್ತಯಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 18॥

ಆಧಾತೋಽಂಬಿಕಯಾ ಸಹ ತ್ರಿನಯನಃ ಸಾರ್ಧಂ ಗಣೈರ್ನಂದಿತಾಂ
ಕಾಶೀಮಾಶು ವಿಶನ್ ಹರಃ ಪ್ರಥಮತೋ ವಾರ್ಷಧ್ವಜೇಽವಸ್ಥಿತಃ ।
ಆಯಾತಾ ದಶ ಧೇನವಃ ಸುಕಪಿಲಾ ದಿವ್ಯೈಃ ಪಯೋಭಿರ್ಹರಂ
ಖ್ಯಾತಂ ತದ್ವೃಷಭಧ್ವಜೇನ ಕಪಿಲಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 19॥

ಆನಂದಾಖ್ಯವನಂ ಹಿ ಚಂಪಕವನಂ ಶ್ರೀನೈಮಿಷಂ ಖಾಂಡವಂ
ಪುಣ್ಯಂ ಚೈತ್ರರಥಂ ತ್ವಶಾಕವಿಪಿನಂ ರಂಭಾವನಂ ಪಾವನಮ್ ।
ದುರ್ಗಾರಣ್ಯಮಥೋಽಪಿ ಕೈರವವನಂ ವೃಂದಾವನಂ ಪಾವನಂ
ವಿಖ್ಯಾತಾನಿ ವನಾನಿ ವಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 20॥

ಅಲಿಕುಲದಲನೀಲಃ ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಃ
ಸಜಲಜಲದನೀಲೋ ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಃ ।
ಅಭಯವರದಹಸ್ತೋ ಡಾಮರೋದ್ದಾಮನಾದಃ
ಸಕಲದುರಿತಭಕ್ಷೋ ಮಂಗಲಂ ವೋ ದದಾತು ॥ 21॥

ಅರ್ಧಾಂಗೇ ವಿಕಟಾ ಗಿರೀಂದ್ರತನಯಾ ಗೌರೀ ಸತೀ ಸುಂದರೀ
ಸರ್ವಾಂಗೇ ವಿಲಸದ್ವಿಭೂತಿಧವಲೋ ಕಾಲೋ ವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ವೀರೇಶಃ ಸಹನಂದಿಭೃಂಗಿಸಹಿತಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಃ ಪ್ರಭುಃ
ಕಾಶೀಮಂದಿರಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುರ್ದೇಯಾತ್ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 22॥

ಯಃ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಸನ್ನಮನಸಾ ಪ್ರೇಮಪ್ರಮೋದಾಕುಲಃ
ಖ್ಯಾತಂ ತತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟಪಾದಭುವನೇಶೇಂದ್ರಾದಿಭಿರ್ಯತ್ಸ್ತುತಮ್ ।
ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಾಙ್ಮುಖಮಾಸನೋತ್ತಮಗತೋ ಬ್ರೂಯಾಚ್ಛೃಣೋತ್ಯಾದರಾತ್
ಕಾಶೀವಾಸಮುಖಾನ್ಯವಾಪ್ಯ ಸತತಂ ಪ್ರೀತೇ ಶಿವೇ ಧೂರ್ಜಟಿ ॥ 23॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ശ്രീകാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രമ്

കംഠേ യസ്യ ലസത്കരാലഗരലം ഗംഗാജലം മസ്തകേ
വാമാംഗേ ഗിരിരാജരാജതനയാ ജായാ ഭവാനീ സതീ ।
നംദിസ്കംദഗണാധിരാജസഹിതാ ശ്രീവിശ്വനാഥപ്രഭുഃ
കാശീമംദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 1॥

യോ ദേവൈരസുരൈര്മുനീംദ്രതനയൈര്ഗംധര്വയക്ഷോരഗൈ-
ര്നാഗൈര്ഭൂതലവാസിഭിര്ദ്വിജവരൈഃ സംസേവിതഃ സിദ്ധയേ ।
യാ ഗംഗോത്തരവാഹിനീ പരിസരേ തീര്ഥേരസംഖ്യൈര്വൃതാ
സാ കാശീ ത്രിപുരാരിരാജനഗരീ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 2॥

തീര്ഥാനാം പ്രവരാ മനോരഥകരീ സംസാരപാരാപരാ-
നംദാ നംദിഗണേശ്വരൈരുപഹിതാ ദേവൈരശേഷൈഃ സ്തുതാ ।
യാ ശംഭോര്മണികുംഡലൈകകണികാ വിഷ്ണോസ്തപോദീര്ഘികാ
സേയം ശ്രീമണികര്ണികാ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 3॥

ഏഷാ ധര്മപതാകിനീ തടരുഹാസേവാവസന്നാകിനീ
പശ്യന്പാതകിനീ ഭഗീരഥതപഃസാഫല്യദേവാകിനീ ।
പ്രേമാരൂഢപതാകിനീ ഗിരിസുതാ സാ കേകരാസ്വാകിനീ
കാശ്യാമുത്തരവാഹിനീ സുരനദീ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 4॥

വിഘ്നാവാസനിവാസകാരണമഹാഗംഡസ്ഥലാലംബിതഃ
സിംദൂരാരുണപുംജചംദ്രകിരണപ്രച്ഛാദിനാഗച്ഛവിഃ ।
ശ്രീവിശ്വേശ്വരവല്ലഭോ ഗിരിജയാ സാനംദകാനംദിതഃ
സ്മേരാസ്യസ്തവ ഢുംഢിരാജമുദിതോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥। 5॥ ।
കേദാരഃ കലശേശ്വരഃ പശുപതിര്ധര്മേശ്വരോ മധ്യമോ
ജ്യേഷ്ഠേശോ പശുപശ്ച കംദുകശിവോ വിഘ്നേശ്വരോ ജംബുകഃ ।
ചംദ്രേശോ ഹ്യമൃതേശ്വരോ ഭൃഗുശിവഃ ശ്രീവൃദ്ധകാലേശ്വരോ
മധ്യേശോ മണികര്ണികേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 6॥

ഗോകര്ണസ്ത്വഥ ഭാരഭൂതനുദനുഃ ശ്രീചിത്രഗുപ്തേശ്വരോ
യക്ഷേശസ്തിലപര്ണസംഗമശിവോ ശൈലേശ്വരഃ കശ്യപഃ ।
നാഗേശോഽഗ്നിശിവോ നിധീശ്വരശിവോഽഗസ്തീശ്വരസ്താരക-
ജ്ഞാനേശോഽപി പിതാമഹേശ്വരശിവോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 7॥

ബ്രഹ്മാംഡം സകലം മനോഷിതരസൈ രത്നൈഃ പയോഭിര്ഹരം
ഖേലൈഃ പൂരയതേ കുടുംബനിലയാന് ശംഭോര്വിലാസപ്രദാ ।
നാനാദിവ്യലതാവിഭൂഷിതവപുഃ കാശീപുരാധീശ്വരീ
ശ്രീവിശ്വേശ്വരസുംദരീ ഭഗവതീ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 8॥

യാ ദേവീ മഹിഷാസുരപ്രമഥനീ യാ ചംഡമുംഡാപഹാ
യാ ശുംഭാസുരരക്തബീജദമനീ ശക്രാദിഭിഃ സംസ്തുതാ ।
യാ ശൂലാസിധനുഃശരാഭയകരാ ദുര്ഗാദിസംദക്ഷിണാ-
മാശ്രിത്യാശ്രിതവിഘ്നശംസമയതു ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 9॥

ആദ്യാ ശ്രീര്വികടാ തതസ്തു വിരജാ ശ്രീമംഗലാ പാര്വതീ
വിഖ്യാതാ കമലാ വിശാലനയനാ ജ്യേഷ്ഠാ വിശിഷ്ടാനനാ ।
കാമാക്ഷീ ച ഹരിപ്രിയാ ഭഗവതീ ശ്രീഘംടഘംടാദികാ
മൌര്യാ ഷഷ്ടിസഹസ്രമാതൃസഹിതാ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 10॥

ആദൌ പംചനദം പ്രയാഗമപരം കേദാരകുംഡം കുരു-
ക്ഷേത്രം മാനസകം സരോഽമൃതജലം ശാവസ്യ തീര്ഥം പരമ് ।
മത്സ്യോദര്യഥ ദംഡഖാംഡസലിലം മംദാകിനീ ജംബുകം
ഘംടാകര്ണസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 11॥

രേവാകുംഡജലം സരസ്വതിജലം ദുര്വാസകുംഡം തതോ
ലക്ഷ്മീതീര്ഥലവാംകുശസ്യ സലിലം കംദര്പകുംഡം തഥാ ।
ദുര്ഗാകുംഡമസീജലം ഹനുമതഃ കുംഡപ്രതാപോര്ജിതഃ
പ്രജ്ഞാനപ്രമുഖാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 12॥

ആദ്യഃ കൂപവരസ്തു കാലദമനഃ ശ്രീവൃദ്ധകൂപോഽപരോ
വിഖ്യാതസ്തു പരാശരസ്തു വിദിതഃ കൂപഃ സരോ മാനസഃ ।
ജൈഗീഷവ്യമുനേഃ ശശാംകനൃപതേഃ കൂപസ്തു ധര്മോദ്ഭവഃ
ഖ്യാതഃ സപ്തസമുദ്രകൂപസഹിതോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 13॥

ലക്ഷ്യീനായകബിംദുമാധവഹരിര്ലക്ഷ്മീനൃസിംഹസ്തതോ
ഗോവിംദസ്ത്വഥ ഗോപികാപ്രിയതമഃ ശ്രീനാരദഃ കേശവഃ ।
ഗംഗാകേശവവാമനാഖ്യതദനു ശ്വേതോ ഹരിഃ കേശവഃ
പ്രഹ്ലാദാദിസമസ്തകേശവഗണോ ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 14॥

ലോലാര്കോ വിമലാര്കമായുഖരവിഃ സംവര്തസംജ്ഞോ രവി-
ര്വിഖ്യാതോ ദ്രുപദുഃഖഖോല്കമരുണഃ പ്രോക്തോത്തരാര്കോ രവിഃ ।
ഗംഗാര്കസ്ത്വഥ വൃദ്ധവൃദ്ധിവിബുധാ കാശീപുരീസംസ്ഥിതാഃ
സൂര്യാ ദ്വാദശസംജ്ഞകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 15॥

ആദ്യോ ഢുംഢിവിനായകോ ഗണപതിശ്ചിംതാമണിഃ സിദ്ധിദഃ
സേനാവിഘ്നപതിസ്തു വക്ത്രവദനഃ ശ്രീപാശപാണിഃ പ്രഭുഃ ।
ആശാപക്ഷവിനായകാപ്രഷകരോ മോദാദികഃ ഷഡ്ഗുണോ
ലോലാര്കാദിവിനായകാഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 16॥।

ഹേരംബോ നലകൂബരോ ഗണപതിഃ ശ്രീഭീമചംഡീഗണോ
വിഖ്യാതോ മണികര്ണികാഗണപതിഃ ശ്രീസിദ്ധിദോ വിഘ്നപഃ ।
മുംഡശ്ചംഡമുഖശ്ച കഷ്ടഹരണഃ ശ്രീദംഡഹസ്തോ ഗണഃ
ശ്രീദുര്ഗാഖ്യഗണാധിപഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 17॥

ആദ്യോ ഭൈരവഭീഷണസ്തദപരഃ ശ്രീകാലരാജഃ ക്രമാ-
ച്ഛ്രീസംഹാരകഭൈരവസ്ത്വഥ രുരുശ്ചോന്മത്തകോ ഭൈരവഃ ।
ക്രോധശ്ചംഡകപാലഭൈരവവരഃ ശ്രീഭൂതനാഥാദയോ
ഹ്യഷ്ടൌ ഭൈരവമൂര്തയഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 18॥

ആധാതോഽംബികയാ സഹ ത്രിനയനഃ സാര്ധം ഗണൈര്നംദിതാം
കാശീമാശു വിശന് ഹരഃ പ്രഥമതോ വാര്ഷധ്വജേഽവസ്ഥിതഃ ।
ആയാതാ ദശ ധേനവഃ സുകപിലാ ദിവ്യൈഃ പയോഭിര്ഹരം
ഖ്യാതം തദ്വൃഷഭധ്വജേന കപിലം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 19॥

ആനംദാഖ്യവനം ഹി ചംപകവനം ശ്രീനൈമിഷം ഖാംഡവം
പുണ്യം ചൈത്രരഥം ത്വശാകവിപിനം രംഭാവനം പാവനമ് ।
ദുര്ഗാരണ്യമഥോഽപി കൈരവവനം വൃംദാവനം പാവനം
വിഖ്യാതാനി വനാനി വഃ പ്രതിദിനം ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 20॥

അലികുലദലനീലഃ കാലദംഷ്ട്രാകരാലഃ
സജലജലദനീലോ വ്യാലയജ്ഞോപവീതഃ ।
അഭയവരദഹസ്തോ ഡാമരോദ്ദാമനാദഃ
സകലദുരിതഭക്ഷോ മംഗലം വോ ദദാതു ॥ 21॥

അര്ധാംഗേ വികടാ ഗിരീംദ്രതനയാ ഗൌരീ സതീ സുംദരീ
സര്വാംഗേ വിലസദ്വിഭൂതിധവലോ കാലോ വിശാലേക്ഷണഃ ।
വീരേശഃ സഹനംദിഭൃംഗിസഹിതഃ ശ്രീവിശ്വനാഥഃ പ്രഭുഃ
കാശീമംദിരസംസ്ഥിതോഽഖിലഗുരുര്ദേയാത്സദാ മംഗലമ് ॥ 22॥

യഃ പ്രാതഃ പ്രയതഃ പ്രസന്നമനസാ പ്രേമപ്രമോദാകുലഃ
ഖ്യാതം തത്ര വിശിഷ്ടപാദഭുവനേശേംദ്രാദിഭിര്യത്സ്തുതമ് ।
പ്രാതഃ പ്രാങ്മുഖമാസനോത്തമഗതോ ബ്രൂയാച്ഛൃണോത്യാദരാത്
കാശീവാസമുഖാന്യവാപ്യ സതതം പ്രീതേ ശിവേ ധൂര്ജടി ॥ 23॥

ഇതി ശ്രീമച്ഛംകരാചാര്യവിരചിതം കാശീവിശ്വനാഥസ്തോത്രമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top