ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् | DVADASHA JYOTHIRLINGA STOTRAM

0
ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम् | DVADASHA JYOTHIRLINGA STOTRAM

This document is in సరళ తెలుగు with simplified anusvaras. 

ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకలావతంసమ్ ।
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1॥

శ్రీశైలశ‍ఋంగే విబుధాతిసంగే తులాద్రితుంగేఽపి ముదా వసంతమ్ ।
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ 2॥

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ ।
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ 3॥

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ ।
సదైవమాంధాతృపురే వసంతమోంకారమీశం శివమేకమీడే ॥ 4॥

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసంతం గిరిజాసమేతమ్ ।
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ 5॥

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః ।
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 6॥

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః ।
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ॥ 7॥

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే ।
యద్ధర్శనాత్పాతకమాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే ॥ 8॥

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః ।
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ 9॥

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ ।
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్దం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ॥ 10॥

సానందమానందవనే వసంతమానందకందం హతపాపవృందమ్ ।
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 11॥

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ ।
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ॥ 12॥

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ ।
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ॥

॥ ఇతి శ్రీమద్శంకరాచార్యవిరచితం
ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked (Devanagari). 

द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्

सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् ।
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 1॥

श्रीशैलश‍ऋङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् ।
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ॥ 2॥

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् ।
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ॥ 3॥

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय ।
सदैवमान्धातृपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 4॥

पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥ 5॥

याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः ।
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 6॥

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः ।
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 7॥

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरितीरपवित्रदेशे ।
यद्धर्शनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥ 8॥

सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः ।
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ 9॥

यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च ।
सदैव भीमादिपदप्रसिद्दं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ॥ 10॥

सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम् ।
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 11॥

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् ।
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ 12॥

ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण ।
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥

॥ इति श्रीमद्शङ्कराचार्यविरचितं
द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

DVADASHA JYOTHIRLINGA STOTRAM

saurāṣṭradēśē viśadē'tiramyē jyōtirmayaṃ chandrakalāvataṃsam ।
bhaktipradānāya kṛpāvatīrṇaṃ taṃ sōmanāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 1॥

śrīśailaśa‍ṛṅgē vibudhātisaṅgē tulādrituṅgē'pi mudā vasantam ।
tamarjunaṃ mallikapūrvamēkaṃ namāmi saṃsārasamudrasētum ॥ 2॥

avantikāyāṃ vihitāvatāraṃ muktipradānāya cha sajjanānām ।
akālamṛtyōḥ parirakṣaṇārthaṃ vandē mahākālamahāsurēśam ॥ 3॥

kāvērikānarmadayōḥ pavitrē samāgamē sajjanatāraṇāya ।
sadaivamāndhātṛpurē vasantamōṅkāramīśaṃ śivamēkamīḍē ॥ 4॥

pūrvōttarē prajvalikānidhānē sadā vasantaṃ girijāsamētam ।
surāsurārādhitapādapadmaṃ śrīvaidyanāthaṃ tamahaṃ namāmi ॥ 5॥

yāmyē sadaṅgē nagarē'tiramyē vibhūṣitāṅgaṃ vividhaiścha bhōgaiḥ ।
sadbhaktimuktipradamīśamēkaṃ śrīnāganāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 6॥

mahādripārśvē cha taṭē ramantaṃ sampūjyamānaṃ satataṃ munīndraiḥ ।
surāsurairyakṣa mahōragāḍhyaiḥ kēdāramīśaṃ śivamēkamīḍē ॥ 7॥

sahyādriśīrṣē vimalē vasantaṃ gōdāvaritīrapavitradēśē ।
yaddharśanātpātakamāśu nāśaṃ prayāti taṃ tryambakamīśamīḍē ॥ 8॥

sutāmraparṇījalarāśiyōgē nibadhya sētuṃ viśikhairasaṅkhyaiḥ ।
śrīrāmachandrēṇa samarpitaṃ taṃ rāmēśvarākhyaṃ niyataṃ namāmi ॥ 9॥

yaṃ ḍākiniśākinikāsamājē niṣēvyamāṇaṃ piśitāśanaiścha ।
sadaiva bhīmādipadaprasiddaṃ taṃ śaṅkaraṃ bhaktahitaṃ namāmi ॥ 10॥

sānandamānandavanē vasantamānandakandaṃ hatapāpavṛndam ।
vārāṇasīnāthamanāthanāthaṃ śrīviśvanāthaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 11॥

ilāpurē ramyaviśālakē'smin samullasantaṃ cha jagadvarēṇyam ।
vandē mahōdāratarasvabhāvaṃ ghṛṣṇēśvarākhyaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 12॥

jyōtirmayadvādaśaliṅgakānāṃ śivātmanāṃ prōktamidaṃ kramēṇa ।
stōtraṃ paṭhitvā manujō'tibhaktyā phalaṃ tadālōkya nijaṃ bhajēchcha ॥

॥ iti śrīmadśaṅkarāchāryavirachitaṃ
dvādaśajyōtirliṅgastōtraṃ sampūrṇam ॥

த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரம்

ஸௌராஷ்ட்ரதே3ஶே விஶதே3திரம்யே ஜ்யோதிர்மயஂ சன்த்3ரகலாவதம்ஸம் ।
ப4க்திப்ரதா3னாய க்ருபாவதீர்ணஂ தஂ ஸோமனாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 1॥

ஶ்ரீஶைலஶ‍ருங்கே3 விபு3தா4திஸங்கே3 துலாத்3ரிதுங்கே3பி முதா3 வஸன்தம் ।
தமர்ஜுனஂ மல்லிகபூர்வமேகஂ நமாமி ஸம்ஸாரஸமுத்3ரஸேதும் ॥ 2॥

அவன்திகாயாஂ விஹிதாவதாரஂ முக்திப்ரதா3னாய ச ஸஜ்ஜனானாம் ।
அகாலம்ருத்யோ: பரிரக்ஷணார்தஂ2 வன்தே3 மஹாகாலமஹாஸுரேஶம் ॥ 3॥

காவேரிகானர்மத3யோ: பவித்ரே ஸமாக3மே ஸஜ்ஜனதாரணாய ।
ஸதை3வமான்தா4த்ருபுரே வஸன்தமோங்காரமீஶஂ ஶிவமேகமீடே3 ॥ 4॥

பூர்வோத்தரே ப்ரஜ்வலிகானிதா4னே ஸதா3 வஸன்தம் கி3ரிஜாஸமேதம் ।
ஸுராஸுராராதி4தபாத3பத்3மஂ ஶ்ரீவைத்3யனாதஂ2 தமஹஂ நமாமி ॥ 5॥

யாம்யே ஸத3ங்கே3 நக3ரேதிரம்யே விபூ4ஷிதாங்கஂ3 விவிதை4ஶ்ச போ4கை3: ।
ஸத்3ப4க்திமுக்திப்ரத3மீஶமேகஂ ஶ்ரீனாக3னாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 6॥

மஹாத்3ரிபார்ஶ்வே ச தடே ரமன்தஂ ஸம்பூஜ்யமானஂ ஸததஂ முனீன்த்3ரை: ।
ஸுராஸுரைர்யக்ஷ மஹோரகா3ட்4யை: கேதா3ரமீஶஂ ஶிவமேகமீடே3 ॥ 7॥

ஸஹ்யாத்3ரிஶீர்ஷே விமலே வஸன்தம் கோ3தா3வரிதீரபவித்ரதே3ஶே ।
யத்3த4ர்ஶனாத்பாதகமாஶு நாஶஂ ப்ரயாதி தஂ த்ர்யம்ப3கமீஶமீடே3 ॥ 8॥

ஸுதாம்ரபர்ணீஜலராஶியோகே3 நிப3த்4ய ஸேதுஂ விஶிகை2ரஸங்க்3யை: ।
ஶ்ரீராமசன்த்3ரேண ஸமர்பிதஂ தஂ ராமேஶ்வராக்2யஂ நியதஂ நமாமி ॥ 9॥

யம் டா3கினிஶாகினிகாஸமாஜே நிஷேவ்யமாணஂ பிஶிதாஶனைஶ்ச ।
ஸதை3வ பீ4மாதி3பத3ப்ரஸித்3தஂ3 தஂ ஶங்கரம் ப4க்தஹிதஂ நமாமி ॥ 1௦॥

ஸானந்த3மானந்த3வனே வஸன்தமானந்த3கன்தஂ3 ஹதபாபவ்ருன்த3ம் ।
வாராணஸீனாத2மனாத2னாதஂ2 ஶ்ரீவிஶ்வனாதஂ2 ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 11॥

இலாபுரே ரம்யவிஶாலகேஸ்மின் ஸமுல்லஸன்தஂ ச ஜக3த்3வரேண்யம் ।
வன்தே3 மஹோதா3ரதரஸ்வபா4வம் க்4ருஷ்ணேஶ்வராக்2யஂ ஶரணஂ ப்ரபத்3யே ॥ 12॥

ஜ்யோதிர்மயத்3வாத3ஶலிங்க3கானாஂ ஶிவாத்மனாஂ ப்ரோக்தமிதஂ3 க்ரமேண ।
ஸ்தோத்ரஂ படி2த்வா மனுஜோதிப4க்த்யா ப2லஂ ததா3லோக்ய நிஜம் பஜ4ேச்ச ॥

॥ இதி ஶ்ரீமத்3ஶங்கராசார்யவிரசிதம்
த்3வாத3ஶஜ்யோதிர்லிங்க3ஸ்தோத்ரஂ ஸம்பூர்ணம் ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರದೇಶೇ ವಿಶದೇಽತಿರಮ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಮ್ ।
ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಕೃಪಾವತೀರ್ಣಂ ತಂ ಸೋಮನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 1॥

ಶ್ರೀಶೈಲಶ‍ಋಂಗೇ ವಿಬುಧಾತಿಸಂಗೇ ತುಲಾದ್ರಿತುಂಗೇಽಪಿ ಮುದಾ ವಸಂತಮ್ ।
ತಮರ್ಜುನಂ ಮಲ್ಲಿಕಪೂರ್ವಮೇಕಂ ನಮಾಮಿ ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತುಮ್ ॥ 2॥

ಅವಂತಿಕಾಯಾಂ ವಿಹಿತಾವತಾರಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾನಾಯ ಚ ಸಜ್ಜನಾನಾಮ್ ।
ಅಕಾಲಮೃತ್ಯೋಃ ಪರಿರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ವಂದೇ ಮಹಾಕಾಲಮಹಾಸುರೇಶಮ್ ॥ 3॥

ಕಾವೇರಿಕಾನರ್ಮದಯೋಃ ಪವಿತ್ರೇ ಸಮಾಗಮೇ ಸಜ್ಜನತಾರಣಾಯ ।
ಸದೈವಮಾಂಧಾತೃಪುರೇ ವಸಂತಮೋಂಕಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ॥ 4॥

ಪೂರ್ವೋತ್ತರೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಕಾನಿಧಾನೇ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಮ್ ।
ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಂ ತಮಹಂ ನಮಾಮಿ ॥ 5॥

ಯಾಮ್ಯೇ ಸದಂಗೇ ನಗರೇಽತಿರಮ್ಯೇ ವಿಭೂಷಿತಾಂಗಂ ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಭೋಗೈಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಮೀಶಮೇಕಂ ಶ್ರೀನಾಗನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 6॥

ಮಹಾದ್ರಿಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ತಟೇ ರಮಂತಂ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಂ ಸತತಂ ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ।
ಸುರಾಸುರೈರ್ಯಕ್ಷ ಮಹೋರಗಾಢ್ಯೈಃ ಕೇದಾರಮೀಶಂ ಶಿವಮೇಕಮೀಡೇ ॥ 7॥

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಶೀರ್ಷೇ ವಿಮಲೇ ವಸಂತಂ ಗೋದಾವರಿತೀರಪವಿತ್ರದೇಶೇ ।
ಯದ್ಧರ್ಶನಾತ್ಪಾತಕಮಾಶು ನಾಶಂ ಪ್ರಯಾತಿ ತಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮೀಶಮೀಡೇ ॥ 8॥

ಸುತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲರಾಶಿಯೋಗೇ ನಿಬಧ್ಯ ಸೇತುಂ ವಿಶಿಖೈರಸಂಖ್ಯೈಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಂ ತಂ ರಾಮೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ನಿಯತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 9॥

ಯಂ ಡಾಕಿನಿಶಾಕಿನಿಕಾಸಮಾಜೇ ನಿಷೇವ್ಯಮಾಣಂ ಪಿಶಿತಾಶನೈಶ್ಚ ।
ಸದೈವ ಭೀಮಾದಿಪದಪ್ರಸಿದ್ದಂ ತಂ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 10॥

ಸಾನಂದಮಾನಂದವನೇ ವಸಂತಮಾನಂದಕಂದಂ ಹತಪಾಪವೃಂದಮ್ ।
ವಾರಾಣಸೀನಾಥಮನಾಥನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 11॥

ಇಲಾಪುರೇ ರಮ್ಯವಿಶಾಲಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸಮುಲ್ಲಸಂತಂ ಚ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಮ್ ।
ವಂದೇ ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಂ ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರಾಖ್ಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 12॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ್ವಾದಶಲಿಂಗಕಾನಾಂ ಶಿವಾತ್ಮನಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ಕ್ರಮೇಣ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ ಫಲಂ ತದಾಲೋಕ್ಯ ನಿಜಂ ಭಜೇಚ್ಚ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ
ದ್ವಾದಶಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രമ്

സൌരാഷ്ട്രദേശേ വിശദേഽതിരമ്യേ ജ്യോതിര്മയം ചംദ്രകലാവതംസമ് ।
ഭക്തിപ്രദാനായ കൃപാവതീര്ണം തം സോമനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 1॥

ശ്രീശൈലശ‍ഋംഗേ വിബുധാതിസംഗേ തുലാദ്രിതുംഗേഽപി മുദാ വസംതമ് ।
തമര്ജുനം മല്ലികപൂര്വമേകം നമാമി സംസാരസമുദ്രസേതുമ് ॥ 2॥

അവംതികായാം വിഹിതാവതാരം മുക്തിപ്രദാനായ ച സജ്ജനാനാമ് ।
അകാലമൃത്യോഃ പരിരക്ഷണാര്ഥം വംദേ മഹാകാലമഹാസുരേശമ് ॥ 3॥

കാവേരികാനര്മദയോഃ പവിത്രേ സമാഗമേ സജ്ജനതാരണായ ।
സദൈവമാംധാതൃപുരേ വസംതമോംകാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 4॥

പൂര്വോത്തരേ പ്രജ്വലികാനിധാനേ സദാ വസംതം ഗിരിജാസമേതമ് ।
സുരാസുരാരാധിതപാദപദ്മം ശ്രീവൈദ്യനാഥം തമഹം നമാമി ॥ 5॥

യാമ്യേ സദംഗേ നഗരേഽതിരമ്യേ വിഭൂഷിതാംഗം വിവിധൈശ്ച ഭോഗൈഃ ।
സദ്ഭക്തിമുക്തിപ്രദമീശമേകം ശ്രീനാഗനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 6॥

മഹാദ്രിപാര്ശ്വേ ച തടേ രമംതം സംപൂജ്യമാനം സതതം മുനീംദ്രൈഃ ।
സുരാസുരൈര്യക്ഷ മഹോരഗാഢ്യൈഃ കേദാരമീശം ശിവമേകമീഡേ ॥ 7॥

സഹ്യാദ്രിശീര്ഷേ വിമലേ വസംതം ഗോദാവരിതീരപവിത്രദേശേ ।
യദ്ധര്ശനാത്പാതകമാശു നാശം പ്രയാതി തം ത്ര്യംബകമീശമീഡേ ॥ 8॥

സുതാമ്രപര്ണീജലരാശിയോഗേ നിബധ്യ സേതും വിശിഖൈരസംഖ്യൈഃ ।
ശ്രീരാമചംദ്രേണ സമര്പിതം തം രാമേശ്വരാഖ്യം നിയതം നമാമി ॥ 9॥

യം ഡാകിനിശാകിനികാസമാജേ നിഷേവ്യമാണം പിശിതാശനൈശ്ച ।
സദൈവ ഭീമാദിപദപ്രസിദ്ദം തം ശംകരം ഭക്തഹിതം നമാമി ॥ 10॥

സാനംദമാനംദവനേ വസംതമാനംദകംദം ഹതപാപവൃംദമ് ।
വാരാണസീനാഥമനാഥനാഥം ശ്രീവിശ്വനാഥം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 11॥

ഇലാപുരേ രമ്യവിശാലകേഽസ്മിന് സമുല്ലസംതം ച ജഗദ്വരേണ്യമ് ।
വംദേ മഹോദാരതരസ്വഭാവം ഘൃഷ്ണേശ്വരാഖ്യം ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 12॥

ജ്യോതിര്മയദ്വാദശലിംഗകാനാം ശിവാത്മനാം പ്രോക്തമിദം ക്രമേണ ।
സ്തോത്രം പഠിത്വാ മനുജോഽതിഭക്ത്യാ ഫലം തദാലോക്യ നിജം ഭജേച്ച ॥

॥ ഇതി ശ്രീമദ്ശംകരാചാര്യവിരചിതം
ദ്വാദശജ്യോതിര്ലിംഗസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top