వైద్యనాథాష్టకం | वैद्यनाथाष्टकम् | VAIDYANATHA ASHTAKAM

0
వైద్యనాథాష్టకం | वैद्यनाथाष्टकम् | VAIDYANATHA ASHTAKAM

వైద్యనాథాష్టకం

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ ।
శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమఃశివాయ ॥ 1॥

శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ।
శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ శంభో మహాదేవ ॥

గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే ।
సమస్త దేవైరభిపూజితాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 2॥

(శంభో మహాదేవ)

భక్తఃప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ ।
ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 3॥

(శంభో మహాదేవ)

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ ప్రనాశకర్త్రే మునివందితాయ ।
ప్రభాకరేంద్వగ్ని విలోచనాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 4॥

(శంభో మహాదేవ)

వాక్ శ్రోత్ర నేత్రాంఘ్రి విహీనజంతోః వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రిసుఖప్రదాయ ।
కుష్ఠాదిసర్వోన్నతరోగహంత్రే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 5॥

(శంభో మహాదేవ)

వేదాంతవేద్యాయ జగన్మయాయ యోగీశ్వరద్యేయ పదాంబుజాయ ।
త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్రనామ్నే శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 6॥

(శంభో మహాదేవ)

స్వతీర్థమృద్భస్మభృతాంగభాజాం పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ ।
ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 7॥

(శంభో మహాదేవ)

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ స్రక్గంధ భస్మాద్యభిశోభితాయ ।
సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ ॥ 8॥

(శంభో మహాదేవ)

వాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగహరేతి చ ।
జపేన్నామత్రయం నిత్యం మహారోగనివారణమ్ ॥ 9॥

(శంభో మహాదేవ)

॥ ఇతి శ్రీ వైద్యనాథాష్టకమ్ ॥

वैद्यनाथाष्टकम्

श्रीरामसौमित्रिजटायुवेद षडाननादित्य कुजार्चिताय ।
श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमःशिवाय ॥ 1॥

शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव ।
शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव ॥

गङ्गाप्रवाहेन्दु जटाधराय त्रिलोचनाय स्मर कालहन्त्रे ।
समस्त देवैरभिपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 2॥

(शम्भो महादेव)

भक्तःप्रियाय त्रिपुरान्तकाय पिनाकिने दुष्टहराय नित्यम् ।
प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 3॥

(शम्भो महादेव)

प्रभूतवातादि समस्तरोग प्रनाशकर्त्रे मुनिवन्दिताय ।
प्रभाकरेन्द्वग्नि विलोचनाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 4॥

(शम्भो महादेव)

वाक् श्रोत्र नेत्राङ्घ्रि विहीनजन्तोः वाक्श्रोत्रनेत्राङ्घ्रिसुखप्रदाय ।
कुष्ठादिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 5॥

(शम्भो महादेव)

वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरद्येय पदाम्बुजाय ।
त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 6॥

(शम्भो महादेव)

स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां पिशाचदुःखार्तिभयापहाय ।
आत्मस्वरूपाय शरीरभाजां श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 7॥

(शम्भो महादेव)

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्रक्गन्ध भस्माद्यभिशोभिताय ।
सुपुत्रदारादि सुभाग्यदाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय ॥ 8॥

(शम्भो महादेव)

वालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च ।
जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम् ॥ 9॥

(शम्भो महादेव)

॥ इति श्री वैद्यनाथाष्टकम् ॥

VAIDYANATHA ASHTAKAM

śrīrāmasaumitrijaṭāyuvēda ṣaḍānanāditya kujārchitāya ।
śrīnīlakaṇṭhāya dayāmayāya śrīvaidyanāthāya namaḥśivāya ॥ 1॥

śambhō mahādēva śambhō mahādēva śambhō mahādēva śambhō mahādēva ।
śambhō mahādēva śambhō mahādēva śambhō mahādēva śambhō mahādēva ॥

gaṅgāpravāhēndu jaṭādharāya trilōchanāya smara kālahantrē ।
samasta dēvairabhipūjitāya śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 2॥

(śambhō mahādēva)

bhaktaḥpriyāya tripurāntakāya pinākinē duṣṭaharāya nityam ।
pratyakṣalīlāya manuṣyalōkē śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 3॥

(śambhō mahādēva)

prabhūtavātādi samastarōga pranāśakartrē munivanditāya ।
prabhākarēndvagni vilōchanāya śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 4॥

(śambhō mahādēva)

vāk śrōtra nētrāṅghri vihīnajantōḥ vākśrōtranētrāṅghrisukhapradāya ।
kuṣṭhādisarvōnnatarōgahantrē śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 5॥

(śambhō mahādēva)

vēdāntavēdyāya jaganmayāya yōgīśvaradyēya padāmbujāya ।
trimūrtirūpāya sahasranāmnē śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 6॥

(śambhō mahādēva)

svatīrthamṛdbhasmabhṛtāṅgabhājāṃ piśāchaduḥkhārtibhayāpahāya ।
ātmasvarūpāya śarīrabhājāṃ śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 7॥

(śambhō mahādēva)

śrīnīlakaṇṭhāya vṛṣadhvajāya srakgandha bhasmādyabhiśōbhitāya ।
suputradārādi subhāgyadāya śrīvaidyanāthāya namaḥ śivāya ॥ 8॥

(śambhō mahādēva)

vālāmbikēśa vaidyēśa bhavarōgaharēti cha ।
japēnnāmatrayaṃ nityaṃ mahārōganivāraṇam ॥ 9॥

(śambhō mahādēva)

॥ iti śrī vaidyanāthāṣṭakam ॥

வைத்3யனாதா2ஷ்டகம்

ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத3 ஷடா3னநாதி3த்ய குஜார்சிதாய ।
ஶ்ரீனீலகண்டா2ய த3யாமயாய ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம:ஶிவாய ॥ 1॥

ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ।
ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ஶம்போ4 மஹாதே3வ ॥

க3ங்கா3ப்ரவாஹேன்து3 ஜடாத4ராய த்ரிலோசனாய ஸ்மர காலஹன்த்ரே ।
ஸமஸ்த தே3வைரபி4பூஜிதாய ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 2॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ப4க்த:ப்ரியாய த்ரிபுரான்தகாய பினாகினே து3ஷ்டஹராய நித்யம் ।
ப்ரத்யக்ஷலீலாய மனுஷ்யலோகே ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 3॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ப்ரபூ4தவாதாதி3 ஸமஸ்தரோக3 ப்ரனாஶகர்த்ரே முனிவன்தி3தாய ।
ப்ரபா4கரேன்த்3வக்3னி விலோசனாய ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 4॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வாக் ஶ்ரோத்ர நேத்ராங்க்4ரி விஹீனஜன்தோ: வாக்ஶ்ரோத்ரனேத்ராங்க்4ரிஸுக2ப்ரதா3ய ।
குஷ்டா2தி3ஸர்வோன்னதரோக3ஹன்த்ரே ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 5॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வேதா3ன்தவேத்3யாய ஜக3ன்மயாய யோகீ3ஶ்வரத்3யேய பதா3ம்பு3ஜாய ।
த்ரிமூர்திரூபாய ஸஹஸ்ரனாம்னே ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 6॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ஸ்வதீர்த2ம்ருத்3ப4ஸ்மப்4ருதாங்க3பா4ஜாஂ பிஶாசது3:கா2ர்திப4யாபஹாய ।
ஆத்மஸ்வரூபாய ஶரீரபா4ஜாஂ ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 7॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

ஶ்ரீனீலகண்டா2ய வ்ருஷத்4வஜாய ஸ்ரக்க3ன்த4 ப4ஸ்மாத்3யபி4ஶோபி4தாய ।
ஸுபுத்ரதா3ராதி3 ஸுபா4க்3யதா3ய ஶ்ரீவைத்3யனாதா2ய நம: ஶிவாய ॥ 8॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

வாலாம்பி3கேஶ வைத்3யேஶ ப4வரோக3ஹரேதி ச ।
ஜபேன்னாமத்ரயஂ நித்யஂ மஹாரோக3னிவாரணம் ॥ 9॥

(ஶம்போ4 மஹாதே3வ)

॥ இதி ஶ்ரீ வைத்3யனாதா2ஷ்டகம் ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಂ

ಶ್ರೀರಾಮಸೌಮಿತ್ರಿಜಟಾಯುವೇದ ಷಡಾನನಾದಿತ್ಯ ಕುಜಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃಶಿವಾಯ ॥ 1॥

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ।
ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ॥

ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹೇಂದು ಜಟಾಧರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಸ್ಮರ ಕಾಲಹಂತ್ರೇ ।
ಸಮಸ್ತ ದೇವೈರಭಿಪೂಜಿತಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 2॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಭಕ್ತಃಪ್ರಿಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ ದುಷ್ಟಹರಾಯ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲೀಲಾಯ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 3॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಪ್ರಭೂತವಾತಾದಿ ಸಮಸ್ತರೋಗ ಪ್ರನಾಶಕರ್ತ್ರೇ ಮುನಿವಂದಿತಾಯ ।
ಪ್ರಭಾಕರೇಂದ್ವಗ್ನಿ ವಿಲೋಚನಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 4॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ವಾಕ್ ಶ್ರೋತ್ರ ನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿ ವಿಹೀನಜಂತೋಃ ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವೋನ್ನತರೋಗಹಂತ್ರೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 5॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ಯೋಗೀಶ್ವರದ್ಯೇಯ ಪದಾಂಬುಜಾಯ ।
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 6॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಸ್ವತೀರ್ಥಮೃದ್ಭಸ್ಮಭೃತಾಂಗಭಾಜಾಂ ಪಿಶಾಚದುಃಖಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಾಯ ।
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೀರಭಾಜಾಂ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 7॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ಸ್ರಕ್ಗಂಧ ಭಸ್ಮಾದ್ಯಭಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ಸುಪುತ್ರದಾರಾದಿ ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯ ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥ 8॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

ವಾಲಾಂಬಿಕೇಶ ವೈದ್ಯೇಶ ಭವರೋಗಹರೇತಿ ಚ ।
ಜಪೇನ್ನಾಮತ್ರಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ॥ 9॥

(ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ)

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

വൈദ്യനാഥാഷ്ടകമ്

ശ്രീരാമസൌമിത്രിജടായുവേദ ഷഡാനനാദിത്യ കുജാര്ചിതായ ।
ശ്രീനീലകംഠായ ദയാമയായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃശിവായ ॥ 1॥

ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ।
ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ശംഭോ മഹാദേവ ॥

ഗംഗാപ്രവാഹേംദു ജടാധരായ ത്രിലോചനായ സ്മര കാലഹംത്രേ ।
സമസ്ത ദേവൈരഭിപൂജിതായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 2॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

ഭക്തഃപ്രിയായ ത്രിപുരാംതകായ പിനാകിനേ ദുഷ്ടഹരായ നിത്യമ് ।
പ്രത്യക്ഷലീലായ മനുഷ്യലോകേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 3॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

പ്രഭൂതവാതാദി സമസ്തരോഗ പ്രനാശകര്ത്രേ മുനിവംദിതായ ।
പ്രഭാകരേംദ്വഗ്നി വിലോചനായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 4॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വാക് ശ്രോത്ര നേത്രാംഘ്രി വിഹീനജംതോഃ വാക്ശ്രോത്രനേത്രാംഘ്രിസുഖപ്രദായ ।
കുഷ്ഠാദിസര്വോന്നതരോഗഹംത്രേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 5॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വേദാംതവേദ്യായ ജഗന്മയായ യോഗീശ്വരദ്യേയ പദാംബുജായ ।
ത്രിമൂര്തിരൂപായ സഹസ്രനാമ്നേ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 6॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

സ്വതീര്ഥമൃദ്ഭസ്മഭൃതാംഗഭാജാം പിശാചദുഃഖാര്തിഭയാപഹായ ।
ആത്മസ്വരൂപായ ശരീരഭാജാം ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 7॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

ശ്രീനീലകംഠായ വൃഷധ്വജായ സ്രക്ഗംധ ഭസ്മാദ്യഭിശോഭിതായ ।
സുപുത്രദാരാദി സുഭാഗ്യദായ ശ്രീവൈദ്യനാഥായ നമഃ ശിവായ ॥ 8॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

വാലാംബികേശ വൈദ്യേശ ഭവരോഗഹരേതി ച ।
ജപേന്നാമത്രയം നിത്യം മഹാരോഗനിവാരണമ് ॥ 9॥

(ശംഭോ മഹാദേവ)

॥ ഇതി ശ്രീ വൈദ്യനാഥാഷ്ടകമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top