శ్రీ శివ ఆరతీ | श्री शिव आरती | SRI SHIVA AARATI

0
శ్రీ శివ ఆరతీ | श्री शिव आरती | SRI SHIVA AARATI

This document is in సరళ తెలుగు with simplified anusvaras. 

శ్రీ శివ ఆరతీ

సర్వేశం పరమేశం శ్రీపార్వతీశం వందేఽహం విశ్వేశం శ్రీపన్నగేశమ్ ।
శ్రీసాంబం శంభుం శివం త్రైలోక్యపూజ్యం వందేఽహం త్రైనేత్రం శ్రీకంఠమీశమ్ ॥ 1॥

భస్మాంబరధరమీశం సురపారిజాతం బిల్వార్చితపదయుగలం సోమం సోమేశమ్ ।
జగదాలయపరిశోభితదేవం పరమాత్మం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 2॥

కైలాసప్రియవాసం కరుణాకరమీశం కాత్యాయనీవిలసితప్రియవామభాగమ్ ।
ప్రణవార్చితమాత్మార్చితం సంసేవితరూపం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 3॥

మన్మథనిజమదదహనం దాక్షాయనీశం నిర్గుణగుణసంభరితం కైవల్యపురుషమ్ ।
భక్తానుగ్రహవిగ్రహమానందజైకం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 4॥

సురగంగాసంప్లావితపావననిజశిఖరం సమభూషితశశిబింబం జటాధరం దేవమ్ ।
నిరతోజ్జ్వలదావానలనయనఫాలభాగం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 5॥

శశిసూర్యనేత్రద్వయమారాధ్యపురుషం సురకిన్నరపన్నగమయమీశం సంకాశమ్ ।
శరవణభవసంపూజితనిజపాదపద్మం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 6॥

శ్రీశైలపురవాసం ఈశం మల్లీశం శ్రీకాలహస్తీశం స్వర్ణముఖీవాసమ్ ।
కాంచీపురమీశం శ్రీకామాక్షీతేజం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 7॥

త్రిపురాంతకమీశం అరుణాచలేశం దక్షిణామూర్తిం గురుం లోకపూజ్యమ్ ।
చిదంబరపురవాసం పంచలింగమూర్తిం వందేఽహం శివశంకరమీశం దేవేశమ్ ॥ 8॥

జ్యోతిర్మయశుభలింగం సంఖ్యాత్రయనాట్యం త్రయీవేద్యమాద్యం పంచాననమీశమ్ ।
వేదాద్భుతగాత్రం వేదార్ణవజనితం వేదాగ్రం విశ్వాగ్రం శ్రీవిశ్వనాథమ్ ॥ 9॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked ( Devanagari ). 

श्री शिव आरती

सर्वेशं परमेशं श्रीपार्वतीशं वन्देऽहं विश्वेशं श्रीपन्नगेशम् ।
श्रीसाम्बं शम्भुं शिवं त्रैलोक्यपूज्यं वन्देऽहं त्रैनेत्रं श्रीकण्ठमीशम् ॥ 1॥

भस्माम्बरधरमीशं सुरपारिजातं बिल्वार्चितपदयुगलं सोमं सोमेशम् ।
जगदालयपरिशोभितदेवं परमात्मं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 2॥

कैलासप्रियवासं करुणाकरमीशं कात्यायनीविलसितप्रियवामभागम् ।
प्रणवार्चितमात्मार्चितं संसेवितरूपं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 3॥

मन्मथनिजमददहनं दाक्षायनीशं निर्गुणगुणसम्भरितं कैवल्यपुरुषम् ।
भक्तानुग्रहविग्रहमानन्दजैकं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 4॥

सुरगङ्गासम्प्लावितपावननिजशिखरं समभूषितशशिबिम्बं जटाधरं देवम् ।
निरतोज्ज्वलदावानलनयनफालभागं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 5॥

शशिसूर्यनेत्रद्वयमाराध्यपुरुषं सुरकिन्नरपन्नगमयमीशं सङ्काशम् ।
शरवणभवसम्पूजितनिजपादपद्मं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 6॥

श्रीशैलपुरवासं ईशं मल्लीशं श्रीकालहस्तीशं स्वर्णमुखीवासम् ।
काञ्चीपुरमीशं श्रीकामाक्षीतेजं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 7॥

त्रिपुरान्तकमीशं अरुणाचलेशं दक्षिणामूर्तिं गुरुं लोकपूज्यम् ।
चिदम्बरपुरवासं पञ्चलिङ्गमूर्तिं वन्देऽहं शिवशङ्करमीशं देवेशम् ॥ 8॥

ज्योतिर्मयशुभलिङ्गं सङ्ख्यात्रयनाट्यं त्रयीवेद्यमाद्यं पञ्चाननमीशम् ।
वेदाद्भुतगात्रं वेदार्णवजनितं वेदाग्रं विश्वाग्रं श्रीविश्वनाथम् ॥ 9॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard ( English ). 

SRI SHIVA AARATI

sarvēśaṃ paramēśaṃ śrīpārvatīśaṃ vandē'haṃ viśvēśaṃ śrīpannagēśam ।
śrīsāmbaṃ śambhuṃ śivaṃ trailōkyapūjyaṃ vandē'haṃ trainētraṃ śrīkaṇṭhamīśam ॥ 1॥

bhasmāmbaradharamīśaṃ surapārijātaṃ bilvārchitapadayugalaṃ sōmaṃ sōmēśam ।
jagadālayapariśōbhitadēvaṃ paramātmaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 2॥

kailāsapriyavāsaṃ karuṇākaramīśaṃ kātyāyanīvilasitapriyavāmabhāgam ।
praṇavārchitamātmārchitaṃ saṃsēvitarūpaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 3॥

manmathanijamadadahanaṃ dākṣāyanīśaṃ nirguṇaguṇasambharitaṃ kaivalyapuruṣam ।
bhaktānugrahavigrahamānandajaikaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 4॥

suragaṅgāsamplāvitapāvananijaśikharaṃ samabhūṣitaśaśibimbaṃ jaṭādharaṃ dēvam ।
niratōjjvaladāvānalanayanaphālabhāgaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 5॥

śaśisūryanētradvayamārādhyapuruṣaṃ surakinnarapannagamayamīśaṃ saṅkāśam ।
śaravaṇabhavasampūjitanijapādapadmaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 6॥

śrīśailapuravāsaṃ īśaṃ mallīśaṃ śrīkālahastīśaṃ svarṇamukhīvāsam ।
kāñchīpuramīśaṃ śrīkāmākṣītējaṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 7॥

tripurāntakamīśaṃ aruṇāchalēśaṃ dakṣiṇāmūrtiṃ guruṃ lōkapūjyam ।
chidambarapuravāsaṃ pañchaliṅgamūrtiṃ vandē'haṃ śivaśaṅkaramīśaṃ dēvēśam ॥ 8॥

jyōtirmayaśubhaliṅgaṃ saṅkhyātrayanāṭyaṃ trayīvēdyamādyaṃ pañchānanamīśam ।
vēdādbhutagātraṃ vēdārṇavajanitaṃ vēdāgraṃ viśvāgraṃ śrīviśvanātham ॥ 9॥

ஶ்ரீ ஶிவ ஆரதீ

ஸர்வேஶஂ பரமேஶஂ ஶ்ரீபார்வதீஶஂ வன்தே3ஹஂ விஶ்வேஶஂ ஶ்ரீபன்னகே3ஶம் ।
ஶ்ரீஸாம்பஂ3 ஶம்பு4ஂ ஶிவஂ த்ரைலோக்யபூஜ்யஂ வன்தே3ஹஂ த்ரைனேத்ரஂ ஶ்ரீகண்ட2மீஶம் ॥ 1॥

ப4ஸ்மாம்ப3ரத4ரமீஶஂ ஸுரபாரிஜாதம் பி3ல்வார்சிதபத3யுக3லஂ ஸோமஂ ஸோமேஶம் ।
ஜக3தா3லயபரிஶோபி4ததே3வஂ பரமாத்மஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 2॥

கைலாஸப்ரியவாஸஂ கருணாகரமீஶஂ காத்யாயனீவிலஸிதப்ரியவாமபா4க3ம் ।
ப்ரணவார்சிதமாத்மார்சிதஂ ஸம்ஸேவிதரூபஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 3॥

மன்மத2னிஜமத3த3ஹனம் தா3க்ஷாயனீஶஂ நிர்கு3ணகு3ணஸம்ப4ரிதஂ கைவல்யபுருஷம் ।
ப4க்தானுக்3ரஹவிக்3ரஹமானந்தஜ3ைகஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 4॥

ஸுரக3ங்கா3ஸம்ப்லாவிதபாவனநிஜஶிக2ரஂ ஸமபூ4ஷிதஶஶிபி3ம்பஂ3 ஜடாத4ரம் தே3வம் ।
நிரதோஜ்ஜ்வலதா3வானலனயனபா2லபா4கஂ3 வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 5॥

ஶஶிஸூர்யனேத்ரத்3வயமாராத்4யபுருஷஂ ஸுரகின்னரபன்னக3மயமீஶஂ ஸங்காஶம் ।
ஶரவணப4வஸம்பூஜிதனிஜபாத3பத்3மஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 6॥

ஶ்ரீஶைலபுரவாஸஂ ஈஶஂ மல்லீஶஂ ஶ்ரீகாலஹஸ்தீஶஂ ஸ்வர்ணமுகீ2வாஸம் ।
காஞ்சீபுரமீஶஂ ஶ்ரீகாமாக்ஷீதேஜஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 7॥

த்ரிபுரான்தகமீஶஂ அருணாசலேஶம் த3க்ஷிணாமூர்திம் கு3ருஂ லோகபூஜ்யம் ।
சித3ம்ப3ரபுரவாஸஂ பஞ்சலிங்க3மூர்திஂ வன்தே3ஹஂ ஶிவஶங்கரமீஶம் தே3வேஶம் ॥ 8॥

ஜ்யோதிர்மயஶுப4லிங்கஂ3 ஸங்க்2யாத்ரயனாட்யஂ த்ரயீவேத்3யமாத்3யஂ பஞ்சானநமீஶம் ।
வேதா3த்3பு4தகா3த்ரஂ வேதா3ர்ணவஜனிதஂ வேதா3க்3ரஂ விஶ்வாக்3ரஂ ஶ்ரீவிஶ்வனாத2ம் ॥ 9॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಆರತೀ

ಸರ್ವೇಶಂ ಪರಮೇಶಂ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಶಂ ವಂದೇಽಹಂ ವಿಶ್ವೇಶಂ ಶ್ರೀಪನ್ನಗೇಶಮ್ ।
ಶ್ರೀಸಾಂಬಂ ಶಂಭುಂ ಶಿವಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪೂಜ್ಯಂ ವಂದೇಽಹಂ ತ್ರೈನೇತ್ರಂ ಶ್ರೀಕಂಠಮೀಶಮ್ ॥ 1॥

ಭಸ್ಮಾಂಬರಧರಮೀಶಂ ಸುರಪಾರಿಜಾತಂ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚಿತಪದಯುಗಲಂ ಸೋಮಂ ಸೋಮೇಶಮ್ ।
ಜಗದಾಲಯಪರಿಶೋಭಿತದೇವಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 2॥

ಕೈಲಾಸಪ್ರಿಯವಾಸಂ ಕರುಣಾಕರಮೀಶಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀವಿಲಸಿತಪ್ರಿಯವಾಮಭಾಗಮ್ ।
ಪ್ರಣವಾರ್ಚಿತಮಾತ್ಮಾರ್ಚಿತಂ ಸಂಸೇವಿತರೂಪಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 3॥

ಮನ್ಮಥನಿಜಮದದಹನಂ ದಾಕ್ಷಾಯನೀಶಂ ನಿರ್ಗುಣಗುಣಸಂಭರಿತಂ ಕೈವಲ್ಯಪುರುಷಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಮಾನಂದಜೈಕಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 4॥

ಸುರಗಂಗಾಸಂಪ್ಲಾವಿತಪಾವನನಿಜಶಿಖರಂ ಸಮಭೂಷಿತಶಶಿಬಿಂಬಂ ಜಟಾಧರಂ ದೇವಮ್ ।
ನಿರತೋಜ್ಜ್ವಲದಾವಾನಲನಯನಫಾಲಭಾಗಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 5॥

ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರದ್ವಯಮಾರಾಧ್ಯಪುರುಷಂ ಸುರಕಿನ್ನರಪನ್ನಗಮಯಮೀಶಂ ಸಂಕಾಶಮ್ ।
ಶರವಣಭವಸಂಪೂಜಿತನಿಜಪಾದಪದ್ಮಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 6॥

ಶ್ರೀಶೈಲಪುರವಾಸಂ ಈಶಂ ಮಲ್ಲೀಶಂ ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತೀಶಂ ಸ್ವರ್ಣಮುಖೀವಾಸಮ್ ।
ಕಾಂಚೀಪುರಮೀಶಂ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀತೇಜಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 7॥

ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಮೀಶಂ ಅರುಣಾಚಲೇಶಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಂ ಗುರುಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಮ್ ।
ಚಿದಂಬರಪುರವಾಸಂ ಪಂಚಲಿಂಗಮೂರ್ತಿಂ ವಂದೇಽಹಂ ಶಿವಶಂಕರಮೀಶಂ ದೇವೇಶಮ್ ॥ 8॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಶುಭಲಿಂಗಂ ಸಂಖ್ಯಾತ್ರಯನಾಟ್ಯಂ ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಪಂಚಾನನಮೀಶಮ್ ।
ವೇದಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಂ ವೇದಾರ್ಣವಜನಿತಂ ವೇದಾಗ್ರಂ ವಿಶ್ವಾಗ್ರಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಮ್ ॥ 9॥

ശ്രീ ശിവ ആരതീ

സര്വേശം പരമേശം ശ്രീപാര്വതീശം വംദേഽഹം വിശ്വേശം ശ്രീപന്നഗേശമ് ।
ശ്രീസാംബം ശംഭും ശിവം ത്രൈലോക്യപൂജ്യം വംദേഽഹം ത്രൈനേത്രം ശ്രീകംഠമീശമ് ॥ 1॥

ഭസ്മാംബരധരമീശം സുരപാരിജാതം ബില്വാര്ചിതപദയുഗലം സോമം സോമേശമ് ।
ജഗദാലയപരിശോഭിതദേവം പരമാത്മം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 2॥

കൈലാസപ്രിയവാസം കരുണാകരമീശം കാത്യായനീവിലസിതപ്രിയവാമഭാഗമ് ।
പ്രണവാര്ചിതമാത്മാര്ചിതം സംസേവിതരൂപം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 3॥

മന്മഥനിജമദദഹനം ദാക്ഷായനീശം നിര്ഗുണഗുണസംഭരിതം കൈവല്യപുരുഷമ് ।
ഭക്താനുഗ്രഹവിഗ്രഹമാനംദജൈകം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 4॥

സുരഗംഗാസംപ്ലാവിതപാവനനിജശിഖരം സമഭൂഷിതശശിബിംബം ജടാധരം ദേവമ് ।
നിരതോജ്ജ്വലദാവാനലനയനഫാലഭാഗം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 5॥

ശശിസൂര്യനേത്രദ്വയമാരാധ്യപുരുഷം സുരകിന്നരപന്നഗമയമീശം സംകാശമ് ।
ശരവണഭവസംപൂജിതനിജപാദപദ്മം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 6॥

ശ്രീശൈലപുരവാസം ഈശം മല്ലീശം ശ്രീകാലഹസ്തീശം സ്വര്ണമുഖീവാസമ് ।
കാംചീപുരമീശം ശ്രീകാമാക്ഷീതേജം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 7॥

ത്രിപുരാംതകമീശം അരുണാചലേശം ദക്ഷിണാമൂര്തിം ഗുരും ലോകപൂജ്യമ് ।
ചിദംബരപുരവാസം പംചലിംഗമൂര്തിം വംദേഽഹം ശിവശംകരമീശം ദേവേശമ് ॥ 8॥

ജ്യോതിര്മയശുഭലിംഗം സംഖ്യാത്രയനാട്യം ത്രയീവേദ്യമാദ്യം പംചാനനമീശമ് ।
വേദാദ്ഭുതഗാത്രം വേദാര്ണവജനിതം വേദാഗ്രം വിശ്വാഗ്രം ശ്രീവിശ്വനാഥമ് ॥ 9॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top