సంయుక్త అక్షరాలు - Samyukta Aksharalu

సంయుక్త అక్షరాలు

ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు చేరే అక్షరాలు


తర్కము (ర + క = ర్క)

ఆసక్తి (కి + త = క్తి)

పద్యము (ద + య = ద్య)

అశ్వము (శ + వ = శ్వ)

కట్నము (ట + న = ట్న)

కాశ్మీరు (శీ + మ = శ్మీ)

భగవద్గీత (దీ + గ = ద్గీ )

హర్షము (ర + ష = ర్ష )

పెండ్లి (డి + ల = డ్లి )

అగ్ని (గి + న = గ్ని)

అద్భుతము (దు + భ = ద్భు)

అభ్యాసము (భా + య = భ్యా)

అర్జున (రు + జ = ర్జు)

అవస్థ (స + థ = స్థ)

అష్టమి (ష + ట = ష్ట)

ఆర్యులు (రు + య = ర్యు)

ఇష్టము (ష + ట = ష్ట)

ఈశ్వర (శ +వ = శ్వ)

ఓర్పు (రు + ప = ర్పు)

కర్పూరము (రూ + ప = ర్పూ)

కల్గి (లి + గ = ల్గి)

కష్టము (ష + ట = ష్ట)

కార్యం (ర + య = ర్య)

కీర్తి (రి + త = ర్తి)

క్రమం (క + ర = క్ర)

గురు పత్ని (తి + న = త్ని)

చిత్రము (త + ర = త్ర)

జిహ్వ (హ + వ = హ్వ)

తెల్పు (లు + ప = ల్పు)

దర్జా (రా + జ = ర్జా)

దుర్గము (ర + గ = ర్గ)

ద్వాదశి (దా + వ = ద్వా)

ధర్మము (ర + మ = ర్మ)

నిశ్చలము (శ + చ = శ్చ)

నేత్రము (త + ర = త్ర)

పవిత్ర (త + ర = త్ర )

పార్వతి (ర + వ = ర్వ)

పుష్పము (ష + ప = ష్ప)

పొట్లకాయ (ట + ల = ట్ల)

ప్రవచనం (ప + ర = ప్ర)

ప్రాణం (పా + ర = ప్రా)

బ్రతుకు (బ + ర = బ్ర)

భక్తి (కి + త = క్తి)

మంత్రాలు (తా + ర = త్రా)

మర్కటము (ర + క = ర్క)

రాజ్యము (జ + య = జ్య)

రిక్త (క + త = క్త)

వర్షము (ర + ష = ర్ష)

విదర్భ (ర + భ = ర్భ)

విద్య (ద + య = ద్య)

విశ్వము (శ + వ = శ్వ)

వైష్ణవి (ష + ణ = ష్ణ)

శబ్దము (బ + ద = బ్ద)

సత్య (త+ య = త్య)

సద్గుణము (దు +గ = ద్గు)

సావిత్రి (తి + రి = త్రి)

స్థానము (సా + థ = స్థా)

స్నేహము (సే + న = స్నే)

స్వప్నము (ప + న = ప్న)

హస్తము (స + త = స్త)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top