సరస్వతీ సూక్తం - सरस्वती सूक्तम् - SARASWATI SUKTAM

సరస్వతీ సూక్తం - सरस्वती सूक्तम् - SARASWATI SUKTAM

సరస్వతీ సూక్తం

-(ఋ.వే.6.61)
ఇ॒యం॑దదాద్రభ॒సమృ॑ణ॒చ్యుతం॒ దివో᳚దాసం-వఀద్ర్య॒శ్వాయ॑ దా॒శుషే᳚ ।
యా శశ్వం᳚తమాచ॒ఖశదా᳚వ॒సం ప॒ణిం తా తే᳚ దా॒త్రాణి॑ తవి॒షా స॑రస్వతి ॥ 1 ॥

ఇ॒యం శుష్మే᳚భిర్బిస॒ఖా ఇ॑వారుజ॒త్సాను॑ గిరీ॒ణాం త॑వి॒షేభి॑రూ॒ర్మిభిః॑ ।
పా॒రా॒వ॒త॒ఘ్నీమవ॑సే సువృ॒క్తిభి॑స్సర॑స్వతీ॒ మా వి॑వాసేమ ధీ॒తిభిః॑ ॥ 2 ॥

సర॑స్వతి దేవ॒నిదో॒ ని బ॑ర్​హయ ప్ర॒జాం-విఀశ్వ॑స్య॒ బృస॑యస్య మా॒యినః॑ ।
ఉ॒త క్షి॒తిభ్యో॒ఽవనీ᳚రవిందో వి॒షమే᳚భ్యో అస్రవో వాజినీవతి ॥ 3 ॥

ప్రణో᳚ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే᳚భిర్వా॒జినీ᳚వతీ ।
ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు ॥ 4 ॥

యస్త్వా᳚ దేవి సరస్వత్యుపబ్రూ॒తే ధనే᳚ హి॒తే ।
ఇంద్రం॒ న వృ॑త్ర॒తూర్యే᳚ ॥ 5 ॥

త్వం దే᳚వి సరస్వ॒త్యవా॒ వాజే᳚షు వాజిని ।
రదా᳚ పూ॒షేవ॑ నః స॒నిమ్ ॥ 6 ॥

ఉ॒త స్యా నః॒ సర॑స్వతీ ఘో॒రా హిర᳚ణ్యవర్తనిః ।
వృ॒త్ర॒ఘ్నీ వ॑ష్టి సుష్టు॒తిమ్ ॥ 7 ॥

యస్యా᳚ అనం॒తో అహ్రు॑తస్త్వే॒షశ్చ॑రి॒ష్ణుర᳚ర్ణ॒వః ।
అమ॒శ్చర॑తి॒ రోరు॑వత్ ॥ 8 ॥

సా నో॒ విశ్వా॒ అతి॒ ద్విషః॒ స్వసౄ᳚ర॒న్యా ఋ॒తావ॑రీ ।
అత॒న్నహే᳚వ॒ సూర్యః॑ ॥ 9 ॥

ఉ॒త నః॑ ప్రి॒యా ప్రి॒యాసు॑ స॒ప్తస్వ॑సా॒ సుజు॑ష్టా ।
సర॑స్వతీ॒ స్తోమ్యా᳚ భూత్ ॥ 10 ॥

ఆ॒ప॒ప్రుషీ॒ పార్థి॑వాన్యు॒రు రజో᳚ అం॒తరి॑క్షమ్ ।
సర॑స్వతీ ని॒దస్పా᳚తు ॥ 11 ॥

త్రి॒ష॒ధస్థా᳚ స॒ప్తధా᳚తుః॒ పంచ॑ జా॒తా వ॒ర్ధయం᳚తీ ।
వాజే᳚వాజే॒ హవ్యా᳚ భూత్ ॥ 12 ॥

ప్ర యా మ॑హి॒మ్నా మ॒హినా᳚సు॒ చేకి॑తే ద్యు॒మ్నేభి॑ర॒న్యా అ॒పసా᳚మ॒పస్త॑మా ।
రథ॑ ఇవ బృహ॒తీ వి॒భ్వనే᳚ కృ॒తోప॒స్తుత్యా᳚ చికి॒తుషా॒ సర॑స్వతీ ॥ 13 ॥

సర॑స్వత్య॒భి నో᳚ నేషి॒ వస్యో॒ మాప॑ స్ఫరీః॒ పయ॑సా॒ మా న॒ ఆ ధ॑క్ ।
జు॒షస్వ॑ నః స॒ఖ్యా వే॒శ్యా᳚ చ॒ మా త్వత్ క్షేత్రా॒ణ్యర॑ణాని గన్మ ॥ 14 ॥

–(ఋ.వే.7.95)
ప్ర క్షోద॑సా॒ ధాయ॑సా సస్ర ఏ॒షా సర॑స్వతీ ధ॒రుణ॒మాయ॑సీ॒ పూః ।
ప్ర॒బాబ॑ధానా ర॒థ్యే᳚వ యాతి॒ విశ్వా᳚ అ॒పో మ॑హి॒నా సింధు॑ర॒న్యాః ॥ 15 ॥

ఏకా᳚చేత॒త్సర॑స్వతీ న॒దీనాం॒ శుచి᳚ర్య॒తీ గి॒రిభ్య॒ ఆ స॑ము॒ద్రాత్ ।
రా॒యశ్చేతం᳚తీ॒ భువ॑నస్య॒ భూరే᳚ర్ఘృ॒తం పయో᳚ దుదుహే॒ నాహు॑షాయ ॥ 16 ॥

స వా᳚వృధే॒ నర్యో॒ యోష॑ణాసు॒ వృషా॒ శిశు᳚ర్వృష॒భో య॒జ్ఞియా᳚సు ।
స వా॒జినం᳚ మ॒ఘవ॑ద్భ్యో దధాతి॒ వి సా॒తయే᳚ త॒న్వం᳚ మామృజీత ॥ 17 ॥

ఉ॒త స్యా నః॒ సర॑స్వతీ జుషా॒ణోప॑ శ్రవత్సు॒భగా᳚ య॒జ్ఞే అ॒స్మిన్న్ ।
మి॒తజ్ఞు॑భిర్నమ॒స్యై᳚రియా॒నా రా॒యా యు॒జా చి॒దుత్త॑రా॒ సఖి॑భ్యః ॥ 18 ॥

ఇ॒మా జుహ్వా᳚నా యు॒ష్మదా నమో᳚భిః॒ ప్రతి॒ స్తోమం᳚ సరస్వతి జుషస్వ ।
తవ॒ శర్మ᳚న్ప్రి॒యత॑మే॒ దధా᳚నా॒ ఉప॑ స్థేయామ శర॒ణం న వృ॒క్షమ్ ॥ 19 ॥

అ॒యము॑ తే సరస్వతి॒ వసి॑ష్ఠో॒ ద్వారా᳚వృ॒తస్య॑ సుభగే॒ వ్యా᳚వః ।
వర్ధ॑ శుభ్రే స్తువ॒తే రా᳚సి॒ వాజా॑న్యూ॒యం పా᳚త స్వ॒స్తిభిః॒ సదా᳚ నః ॥ 20 ॥

(ఋ.వే.7.96)
బృ॒హదు॑ గాయిషే॒ వచో᳚ఽసు॒ర్యా᳚ న॒దీనా᳚మ్ ।
సర॑స్వతీ॒మిన్మ॑హయా సువృ॒క్తిభి॒స్స్తోమై᳚ర్వసిష్ఠ॒ రోద॑సీ ॥ 21 ॥

ఉ॒భే యత్తే᳚ మహి॒నా శు॑భ్రే॒ అంధ॑సీ అధిక్షి॒యంతి॑ పూ॒రవః॑ ।
సా నో᳚ బోధ్యవి॒త్రీ మ॒రుత్స॑ఖా॒ చోద॒ రాధో᳚ మ॒ఘోనా᳚మ్ ॥ 22 ॥

భ॒ద్రమిద్భ॒ద్రా కృ॑ణవ॒త్సర॑స్వ॒త్యక॑వారీ చేతతి వా॒జినీ᳚వతీ ।
గృ॒ణా॒నా జ॑మదగ్ని॒వత్స్తు॑వా॒నా చ॑ వసిష్ఠ॒వత్ ॥ 23 ॥

జ॒నీ॒యంతో॒ న్వగ్ర॑వః పుత్రీ॒యంతః॑ సు॒దాన॑వః ।
సర॑స్వంతం హవామహే ॥ 24 ॥

యే తే᳚ సరస్వ ఊ॒ర్మయో॒ మధు॑మంతో ఘృత॒శ్చుతః॑ ।
తేభి᳚ర్నోఽవి॒తా భ॒వ ॥ 25 ॥

పీ॒పి॒వాంసం॒ సర॑స్వతః॒ స్తనం॒-యోఀ వి॒శ్వద॑ర్​శతః ।
భ॒క్షీ॒మహి॑ ప్ర॒జామిషం᳚ ॥ 26 ॥

(ఋ.వే.2.41.16)
అంబి॑తమే॒ నదీ᳚తమే॒ దేవి॑తమే॒ సర॑స్వతి ।
అ॒ప్ర॒శ॒స్తా ఇ॑వ స్మసి॒ ప్రశ॑స్తిమంబ నస్కృధి ॥ 27 ॥

త్వే విశ్వా᳚ సరస్వతి శ్రి॒తాయూం᳚షి దే॒వ్యామ్ ।
శు॒నహో᳚త్రేషు మత్స్వ ప్ర॒జాం దే᳚వి దిదిడ్ఢి నః ॥ 28 ॥

ఇ॒మా బ్రహ్మ॑ సరస్వతి జు॒షస్వ॑ వాజినీవతి ।
యా తే॒ మన్మ॑ గృత్సమ॒దా ఋ॑తావరి ప్రి॒యా దే॒వేషు॒ జుహ్వ॑తి ॥ 29 ॥

(ఋ.వే.1.3.10)
పా॒వ॒కా నః॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే᳚భిర్వా॒జినీ᳚వతీ ।
య॒జ్ఞం-వఀ ॑ష్టు ధి॒యావ॑సుః ॥ 30 ॥

చో॒ద॒యి॒త్రీ సూ॒నృతా᳚నాం॒ చేతం᳚తీ సుమతీ॒నామ్ ।
య॒జ్ఞం ద॑ధే॒ సర॑స్వతీ ॥ 31 ॥

మ॒హో అర్ణః॒ సర॑స్వతీ॒ ప్ర చే᳚తయతి కే॒తునా᳚ ।
ధియో॒ విశ్వా॒ వి రా᳚జతి ॥ 32 ॥

(ఋ.వే.10.17.7)
సర॑స్వతీం దేవ॒యంతో᳚ హవంతే॒ సర॑స్వతీమధ్వ॒రే తా॒యమా᳚నే ।
సర॑స్వతీం సు॒కృతో᳚ అహ్వయంత॒ సర॑స్వతీ దా॒శుషే॒ వార్యం᳚ దాత్ ॥ 33 ॥

సర॑స్వతి॒ యా స॒రథం᳚-యఀ॒యాథ॑ స్వ॒ధాభి॑ర్దేవి పి॒తృభి॒ర్మదం᳚తీ ।
ఆ॒సద్యా॒స్మిన్బ॒ర్​హిషి॑ మాదయస్వానమీ॒వా ఇష॒ ఆ ధే᳚హ్య॒స్మే ॥ 34 ॥

సర॑స్వతీం॒-యాంఀ పి॒తరో॒ హవం᳚తే దక్షి॒ణా య॒జ్ఞమ॑భి॒నక్ష॑మాణాః ।
స॒హ॒స్రా॒ర్ఘమి॒ళో అత్ర॑ భా॒గం రా॒యస్పోషం॒-యఀజ॑మానేషు ధేహి ॥ 35 ॥

(ఋ.వే.5.43.11)
ఆ నో᳚ ది॒వో బృ॑హ॒తః పర్వ॑తా॒దా సర॑స్వతీ యజ॒తా గం᳚తు య॒జ్ఞమ్ ।
హవం᳚ దే॒వీ జు॑జుషా॒ణా ఘృ॒తాచీ᳚ శ॒గ్మాం నో॒ వాచ॑ముశ॒తీ శృ॑ణోతు ॥ 36 ॥

(ఋ.వే.2.32.4)
రా॒కామ॒హం సు॒హవాం᳚ సుష్టు॒తీ హు॑వే శృ॒ణోతు॑ నః సు॒భగా॒ బోధ॑తు॒ త్మనా᳚ ।
సీవ్య॒త్వపః॑ సూ॒చ్యాచ్ఛి॑ద్యమానయా॒ దదా᳚తు వీ॒రం శ॒తదా᳚యము॒క్థ్యం᳚ ॥ 37 ॥

యాస్తే᳚ రాకే సుమ॒తయః॑ సు॒పేశ॑సో॒ యాభి॒ర్దదా᳚సి దా॒శుషే॒ వసూ᳚ని ।
తాభి᳚ర్నో అ॒ద్య సు॒మనా᳚ ఉ॒పాగ॑హి సహస్రపో॒షం సు॑భగే॒ రరా᳚ణా ॥ 38 ॥

సినీ᳚వాలి॒ పృథు॑ష్టుకే॒ యా దే॒వానా॒మసి॒ స్వసా᳚ ।
జు॒షస్వ॑ హ॒వ్యమాహు॑తం ప్ర॒జాం దే᳚వి దిదిడ్ఢి నః ॥ 39 ॥

యా సు॑బా॒హుః స్వం᳚గు॒రిః సు॒షూమా᳚ బహు॒సూవ॑రీ ।
తస్యై᳚ వి॒శ్పత్న్యై᳚ హ॒విః సి॑నీవా॒ల్యై జు॑హోతన ॥ 40 ॥

యా గుం॒గూర్యా సి॑నీవా॒లీ యా రా॒కా యా సర॑స్వతీ ।
ఇం॒ద్రా॒ణీమ॑హ్వ ఊ॒తయే᳚ వరుణా॒నీం స్వ॒స్తయే᳚ ॥ 41 ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) with the right anusvaras marked.

सरस्वती सूक्तम्

-(ऋ.वे.6.61)
इ॒यम्॑ददाद्रभ॒समृ॑ण॒च्युतं॒ दिवो᳚दासं-वँद्र्य॒श्वाय॑ दा॒शुषे᳚ ।
या शश्व᳚न्तमाच॒खशदा᳚व॒सं प॒णिं ता ते᳚ दा॒त्राणि॑ तवि॒षा स॑रस्वति ॥ 1 ॥

इ॒यं शुष्मे᳚भिर्बिस॒खा इ॑वारुज॒त्सानु॑ गिरी॒णां त॑वि॒षेभि॑रू॒र्मिभिः॑ ।
पा॒रा॒व॒त॒घ्नीमव॑से सुवृ॒क्तिभि॑स्सर॑स्वती॒ मा वि॑वासेम धी॒तिभिः॑ ॥ 2 ॥

सर॑स्वति देव॒निदो॒ नि ब॑र्​हय प्र॒जां-विँश्व॑स्य॒ बृस॑यस्य मा॒यिनः॑ ।
उ॒त क्षि॒तिभ्यो॒ऽवनी᳚रविन्दो वि॒षमे᳚भ्यो अस्रवो वाजिनीवति ॥ 3 ॥

प्रणो᳚ दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे᳚भिर्वा॒जिनी᳚वती ।
धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥ 4 ॥

यस्त्वा᳚ देवि सरस्वत्युपब्रू॒ते धने᳚ हि॒ते ।
इन्द्रं॒ न वृ॑त्र॒तूर्ये᳚ ॥ 5 ॥

त्वं दे᳚वि सरस्व॒त्यवा॒ वाजे᳚षु वाजिनि ।
रदा᳚ पू॒षेव॑ नः स॒निम् ॥ 6 ॥

उ॒त स्या नः॒ सर॑स्वती घो॒रा हिर᳚ण्यवर्तनिः ।
वृ॒त्र॒घ्नी व॑ष्टि सुष्टु॒तिम् ॥ 7 ॥

यस्या᳚ अन॒न्तो अह्रु॑तस्त्वे॒षश्च॑रि॒ष्णुर᳚र्ण॒वः ।
अम॒श्चर॑ति॒ रोरु॑वत् ॥ 8 ॥

सा नो॒ विश्वा॒ अति॒ द्विषः॒ स्वसॄ᳚र॒न्या ऋ॒ताव॑री ।
अत॒न्नहे᳚व॒ सूर्यः॑ ॥ 9 ॥

उ॒त नः॑ प्रि॒या प्रि॒यासु॑ स॒प्तस्व॑सा॒ सुजु॑ष्टा ।
सर॑स्वती॒ स्तोम्या᳚ भूत् ॥ 10 ॥

आ॒प॒प्रुषी॒ पार्थि॑वान्यु॒रु रजो᳚ अ॒न्तरि॑क्षम् ।
सर॑स्वती नि॒दस्पा᳚तु ॥ 11 ॥

त्रि॒ष॒धस्था᳚ स॒प्तधा᳚तुः॒ पञ्च॑ जा॒ता व॒र्धय᳚न्ती ।
वाजे᳚वाजे॒ हव्या᳚ भूत् ॥ 12 ॥

प्र या म॑हि॒म्ना म॒हिना᳚सु॒ चेकि॑ते द्यु॒म्नेभि॑र॒न्या अ॒पसा᳚म॒पस्त॑मा ।
रथ॑ इव बृह॒ती वि॒भ्वने᳚ कृ॒तोप॒स्तुत्या᳚ चिकि॒तुषा॒ सर॑स्वती ॥ 13 ॥

सर॑स्वत्य॒भि नो᳚ नेषि॒ वस्यो॒ माप॑ स्फरीः॒ पय॑सा॒ मा न॒ आ ध॑क् ।
जु॒षस्व॑ नः स॒ख्या वे॒श्या᳚ च॒ मा त्वत् क्षेत्रा॒ण्यर॑णानि गन्म ॥ 14 ॥

–(ऋ.वे.7.95)
प्र क्षोद॑सा॒ धाय॑सा सस्र ए॒षा सर॑स्वती ध॒रुण॒माय॑सी॒ पूः ।
प्र॒बाब॑धाना र॒थ्ये᳚व याति॒ विश्वा᳚ अ॒पो म॑हि॒ना सिन्धु॑र॒न्याः ॥ 15 ॥

एका᳚चेत॒त्सर॑स्वती न॒दीनां॒ शुचि᳚र्य॒ती गि॒रिभ्य॒ आ स॑मु॒द्रात् ।
रा॒यश्चेत᳚न्ती॒ भुव॑नस्य॒ भूरे᳚र्घृ॒तं पयो᳚ दुदुहे॒ नाहु॑षाय ॥ 16 ॥

स वा᳚वृधे॒ नर्यो॒ योष॑णासु॒ वृषा॒ शिशु᳚र्वृष॒भो य॒ज्ञिया᳚सु ।
स वा॒जिनं᳚ म॒घव॑द्भ्यो दधाति॒ वि सा॒तये᳚ त॒न्वं᳚ मामृजीत ॥ 17 ॥

उ॒त स्या नः॒ सर॑स्वती जुषा॒णोप॑ श्रवत्सु॒भगा᳚ य॒ज्ञे अ॒स्मिन्न् ।
मि॒तज्ञु॑भिर्नम॒स्यै᳚रिया॒ना रा॒या यु॒जा चि॒दुत्त॑रा॒ सखि॑भ्यः ॥ 18 ॥

इ॒मा जुह्वा᳚ना यु॒ष्मदा नमो᳚भिः॒ प्रति॒ स्तोमं᳚ सरस्वति जुषस्व ।
तव॒ शर्म᳚न्प्रि॒यत॑मे॒ दधा᳚ना॒ उप॑ स्थेयाम शर॒णं न वृ॒क्षम् ॥ 19 ॥

अ॒यमु॑ ते सरस्वति॒ वसि॑ष्ठो॒ द्वारा᳚वृ॒तस्य॑ सुभगे॒ व्या᳚वः ।
वर्ध॑ शुभ्रे स्तुव॒ते रा᳚सि॒ वाजा॑न्यू॒यं पा᳚त स्व॒स्तिभिः॒ सदा᳚ नः ॥ 20 ॥

(ऋ.वे.7.96)
बृ॒हदु॑ गायिषे॒ वचो᳚ऽसु॒र्या᳚ न॒दीना᳚म् ।
सर॑स्वती॒मिन्म॑हया सुवृ॒क्तिभि॒स्स्तोमै᳚र्वसिष्ठ॒ रोद॑सी ॥ 21 ॥

उ॒भे यत्ते᳚ महि॒ना शु॑भ्रे॒ अन्ध॑सी अधिक्षि॒यन्ति॑ पू॒रवः॑ ।
सा नो᳚ बोध्यवि॒त्री म॒रुत्स॑खा॒ चोद॒ राधो᳚ म॒घोना᳚म् ॥ 22 ॥

भ॒द्रमिद्भ॒द्रा कृ॑णव॒त्सर॑स्व॒त्यक॑वारी चेतति वा॒जिनी᳚वती ।
गृ॒णा॒ना ज॑मदग्नि॒वत्स्तु॑वा॒ना च॑ वसिष्ठ॒वत् ॥ 23 ॥

ज॒नी॒यन्तो॒ न्वग्र॑वः पुत्री॒यन्तः॑ सु॒दान॑वः ।
सर॑स्वन्तं हवामहे ॥ 24 ॥

ये ते᳚ सरस्व ऊ॒र्मयो॒ मधु॑मन्तो घृत॒श्चुतः॑ ।
तेभि᳚र्नोऽवि॒ता भ॒व ॥ 25 ॥

पी॒पि॒वांसं॒ सर॑स्वतः॒ स्तनं॒-योँ वि॒श्वद॑र्​शतः ।
भ॒क्षी॒महि॑ प्र॒जामिषम्᳚ ॥ 26 ॥

(ऋ.वे.2.41.16)
अम्बि॑तमे॒ नदी᳚तमे॒ देवि॑तमे॒ सर॑स्वति ।
अ॒प्र॒श॒स्ता इ॑व स्मसि॒ प्रश॑स्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 27 ॥

त्वे विश्वा᳚ सरस्वति श्रि॒तायूं᳚षि दे॒व्याम् ।
शु॒नहो᳚त्रेषु मत्स्व प्र॒जां दे᳚वि दिदिड्ढि नः ॥ 28 ॥

इ॒मा ब्रह्म॑ सरस्वति जु॒षस्व॑ वाजिनीवति ।
या ते॒ मन्म॑ गृत्सम॒दा ऋ॑तावरि प्रि॒या दे॒वेषु॒ जुह्व॑ति ॥ 29 ॥

(ऋ.वे.1.3.10)
पा॒व॒का नः॒ सर॑स्वती॒ वाजे᳚भिर्वा॒जिनी᳚वती ।
य॒ज्ञं-वँ॑ष्टु धि॒याव॑सुः ॥ 30 ॥

चो॒द॒यि॒त्री सू॒नृता᳚नां॒ चेत᳚न्ती सुमती॒नाम् ।
य॒ज्ञं द॑धे॒ सर॑स्वती ॥ 31 ॥

म॒हो अर्णः॒ सर॑स्वती॒ प्र चे᳚तयति के॒तुना᳚ ।
धियो॒ विश्वा॒ वि रा᳚जति ॥ 32 ॥

(ऋ.वे.10.17.7)
सर॑स्वतीं देव॒यन्तो᳚ हवन्ते॒ सर॑स्वतीमध्व॒रे ता॒यमा᳚ने ।
सर॑स्वतीं सु॒कृतो᳚ अह्वयन्त॒ सर॑स्वती दा॒शुषे॒ वार्यं᳚ दात् ॥ 33 ॥

सर॑स्वति॒ या स॒रथं᳚-यँ॒याथ॑ स्व॒धाभि॑र्देवि पि॒तृभि॒र्मद᳚न्ती ।
आ॒सद्या॒स्मिन्ब॒र्​हिषि॑ मादयस्वानमी॒वा इष॒ आ धे᳚ह्य॒स्मे ॥ 34 ॥

सर॑स्वतीं॒-यांँ पि॒तरो॒ हव᳚न्ते दक्षि॒णा य॒ज्ञम॑भि॒नक्ष॑माणाः ।
स॒ह॒स्रा॒र्घमि॒लो अत्र॑ भा॒गं रा॒यस्पोषं॒-यँज॑मानेषु धेहि ॥ 35 ॥

(ऋ.वे.5.43.11)
आ नो᳚ दि॒वो बृ॑ह॒तः पर्व॑ता॒दा सर॑स्वती यज॒ता ग᳚न्तु य॒ज्ञम् ।
हवं᳚ दे॒वी जु॑जुषा॒णा घृ॒ताची᳚ श॒ग्मां नो॒ वाच॑मुश॒ती शृ॑णोतु ॥ 36 ॥

(ऋ.वे.2.32.4)
रा॒काम॒हं सु॒हवां᳚ सुष्टु॒ती हु॑वे शृ॒णोतु॑ नः सु॒भगा॒ बोध॑तु॒ त्मना᳚ ।
सीव्य॒त्वपः॑ सू॒च्याच्छि॑द्यमानया॒ ददा᳚तु वी॒रं श॒तदा᳚यमु॒क्थ्यम्᳚ ॥ 37 ॥

यास्ते᳚ राके सुम॒तयः॑ सु॒पेश॑सो॒ याभि॒र्ददा᳚सि दा॒शुषे॒ वसू᳚नि ।
ताभि᳚र्नो अ॒द्य सु॒मना᳚ उ॒पाग॑हि सहस्रपो॒षं सु॑भगे॒ ररा᳚णा ॥ 38 ॥

सिनी᳚वालि॒ पृथु॑ष्टुके॒ या दे॒वाना॒मसि॒ स्वसा᳚ ।
जु॒षस्व॑ ह॒व्यमाहु॑तं प्र॒जां दे᳚वि दिदिड्ढि नः ॥ 39 ॥

या सु॑बा॒हुः स्व᳚ङ्गु॒रिः सु॒षूमा᳚ बहु॒सूव॑री ।
तस्यै᳚ वि॒श्पत्न्यै᳚ ह॒विः सि॑नीवा॒ल्यै जु॑होतन ॥ 40 ॥

या गु॒ङ्गूर्या सि॑नीवा॒ली या रा॒का या सर॑स्वती ।
इ॒न्द्रा॒णीम॑ह्व ऊ॒तये᳚ वरुणा॒नीं स्व॒स्तये᳚ ॥ 41 ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥


This document is in romanized sanskrit (english) according to IAST standard.

SARASWATI SUKTAM

-(ṛ.vē.6.61)
i̠yam̍dadādrabha̠samṛ̍ṇa̠chyuta̠-ndivō̎dāsaṃ vadrya̠śvāya̍ dā̠śuṣē̎ ।
yā śaśva̎mtamācha̠khaśadā̎va̠sa-mpa̠ṇi-ntā tē̎ dā̠trāṇi̍ tavi̠ṣā sa̍rasvati ॥ 1 ॥

i̠yaṃ śuṣmē̎bhirbisa̠khā i̍vāruja̠tsānu̍ girī̠ṇā-nta̍vi̠ṣēbhi̍rū̠rmibhi̍ḥ ।
pā̠rā̠va̠ta̠ghnīmava̍sē suvṛ̠ktibhi̍ssara̍svatī̠ mā vi̍vāsēma dhī̠tibhi̍ḥ ॥ 2 ॥

sara̍svati dēva̠nidō̠ ni ba̍r​haya pra̠jāṃ viśva̍sya̠ bṛsa̍yasya mā̠yina̍ḥ ।
u̠ta kṣi̠tibhyō̠-'vanī̎ravindō vi̠ṣamē̎bhyō asravō vājinīvati ॥ 3 ॥

praṇō̎ dē̠vī sara̍svatī̠ vājē̎bhirvā̠jinī̎vatī ।
dhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu ॥ 4 ॥

yastvā̎ dēvi sarasvatyupabrū̠tē dhanē̎ hi̠tē ।
indra̠-nna vṛ̍tra̠tūryē̎ ॥ 5 ॥

tva-ndē̎vi sarasva̠tyavā̠ vājē̎ṣu vājini ।
radā̎ pū̠ṣēva̍ na-ssa̠nim ॥ 6 ॥

u̠ta syā na̠-ssara̍svatī ghō̠rā hira̎ṇyavartaniḥ ।
vṛ̠tra̠ghnī va̍ṣṭi suṣṭu̠tim ॥ 7 ॥

yasyā̎ ana̠ntō ahru̍tastvē̠ṣaścha̍ri̠ṣṇura̎rṇa̠vaḥ ।
ama̠śchara̍ti̠ rōru̍vat ॥ 8 ॥

sā nō̠ viśvā̠ ati̠ dviṣa̠-ssvasṝ̎ra̠nyā ṛ̠tāva̍rī ।
ata̠nnahē̎va̠ sūrya̍ḥ ॥ 9 ॥

u̠ta na̍ḥ pri̠yā pri̠yāsu̍ sa̠ptasva̍sā̠ suju̍ṣṭā ।
sara̍svatī̠ stōmyā̎ bhūt ॥ 10 ॥

ā̠pa̠pruṣī̠ pārthi̍vānyu̠ru rajō̎ a̠ntari̍kṣam ।
sara̍svatī ni̠daspā̎tu ॥ 11 ॥

tri̠ṣa̠dhasthā̎ sa̠ptadhā̎tu̠ḥ pañcha̍ jā̠tā va̠rdhaya̎ntī ।
vājē̎vājē̠ havyā̎ bhūt ॥ 12 ॥

pra yā ma̍hi̠mnā ma̠hinā̎su̠ chēki̍tē dyu̠mnēbhi̍ra̠nyā a̠pasā̎ma̠pasta̍mā ।
ratha̍ iva bṛha̠tī vi̠bhvanē̎ kṛ̠tōpa̠stutyā̎ chiki̠tuṣā̠ sara̍svatī ॥ 13 ॥

sara̍svatya̠bhi nō̎ nēṣi̠ vasyō̠ māpa̍ spharī̠ḥ paya̍sā̠ mā na̠ ā dha̍k ।
ju̠ṣasva̍ na-ssa̠khyā vē̠śyā̎ cha̠ mā tva-tkṣētrā̠ṇyara̍ṇāni ganma ॥ 14 ॥

–(ṛ.vē.7.95)
pra kṣōda̍sā̠ dhāya̍sā sasra ē̠ṣā sara̍svatī dha̠ruṇa̠māya̍sī̠ pūḥ ।
pra̠bāba̍dhānā ra̠thyē̎va yāti̠ viśvā̎ a̠pō ma̍hi̠nā sindhu̍ra̠nyāḥ ॥ 15 ॥

ēkā̎chēta̠tsara̍svatī na̠dīnā̠ṃ śuchi̎rya̠tī gi̠ribhya̠ ā sa̍mu̠drāt ।
rā̠yaśchēta̎ntī̠ bhuva̍nasya̠ bhūrē̎rghṛ̠ta-mpayō̎ duduhē̠ nāhu̍ṣāya ॥ 16 ॥

sa vā̎vṛdhē̠ naryō̠ yōṣa̍ṇāsu̠ vṛṣā̠ śiśu̎rvṛṣa̠bhō ya̠jñiyā̎su ।
sa vā̠jina̎-mma̠ghava̍dbhyō dadhāti̠ vi sā̠tayē̎ ta̠nva̎-mmāmṛjīta ॥ 17 ॥

u̠ta syā na̠-ssara̍svatī juṣā̠ṇōpa̍ śravatsu̠bhagā̎ ya̠jñē a̠sminn ।
mi̠tajñu̍bhirnama̠syai̎riyā̠nā rā̠yā yu̠jā chi̠dutta̍rā̠ sakhi̍bhyaḥ ॥ 18 ॥

i̠mā juhvā̎nā yu̠ṣmadā namō̎bhi̠ḥ prati̠ stōma̎ṃ sarasvati juṣasva ।
tava̠ śarma̎npri̠yata̍mē̠ dadhā̎nā̠ upa̍ sthēyāma śara̠ṇa-nna vṛ̠kṣam ॥ 19 ॥

a̠yamu̍ tē sarasvati̠ vasi̍ṣṭhō̠ dvārā̎vṛ̠tasya̍ subhagē̠ vyā̎vaḥ ।
vardha̍ śubhrē stuva̠tē rā̎si̠ vājā̍nyū̠ya-mpā̎ta sva̠stibhi̠-ssadā̎ naḥ ॥ 20 ॥

(ṛ.vē.7.96)
bṛ̠hadu̍ gāyiṣē̠ vachō̎-'su̠ryā̎ na̠dīnā̎m ।
sara̍svatī̠minma̍hayā suvṛ̠ktibhi̠sstōmai̎rvasiṣṭha̠ rōda̍sī ॥ 21 ॥

u̠bhē yattē̎ mahi̠nā śu̍bhrē̠ andha̍sī adhikṣi̠yanti̍ pū̠rava̍ḥ ।
sā nō̎ bōdhyavi̠trī ma̠rutsa̍khā̠ chōda̠ rādhō̎ ma̠ghōnā̎m ॥ 22 ॥

bha̠dramidbha̠drā kṛ̍ṇava̠tsara̍sva̠tyaka̍vārī chētati vā̠jinī̎vatī ।
gṛ̠ṇā̠nā ja̍madagni̠vatstu̍vā̠nā cha̍ vasiṣṭha̠vat ॥ 23 ॥

ja̠nī̠yantō̠ nvagra̍vaḥ putrī̠yanta̍-ssu̠dāna̍vaḥ ।
sara̍svantaṃ havāmahē ॥ 24 ॥

yē tē̎ sarasva ū̠rmayō̠ madhu̍mantō ghṛta̠śchuta̍ḥ ।
tēbhi̎rnō-'vi̠tā bha̠va ॥ 25 ॥

pī̠pi̠vāṃsa̠ṃ sara̍svata̠-sstana̠ṃ yō vi̠śvada̍r​śataḥ ।
bha̠kṣī̠mahi̍ pra̠jāmiṣam̎ ॥ 26 ॥

(ṛ.vē.2.41.16)
ambi̍tamē̠ nadī̎tamē̠ dēvi̍tamē̠ sara̍svati ।
a̠pra̠śa̠stā i̍va smasi̠ praśa̍stimamba naskṛdhi ॥ 27 ॥

tvē viśvā̎ sarasvati śri̠tāyū̎mṣi dē̠vyām ।
śu̠nahō̎trēṣu matsva pra̠jā-ndē̎vi didiḍḍhi naḥ ॥ 28 ॥

i̠mā brahma̍ sarasvati ju̠ṣasva̍ vājinīvati ।
yā tē̠ manma̍ gṛtsama̠dā ṛ̍tāvari pri̠yā dē̠vēṣu̠ juhva̍ti ॥ 29 ॥

(ṛ.vē.1.3.10)
pā̠va̠kā na̠-ssara̍svatī̠ vājē̎bhirvā̠jinī̎vatī ।
ya̠jñaṃ va̍ṣṭu dhi̠yāva̍suḥ ॥ 30 ॥

chō̠da̠yi̠trī sū̠nṛtā̎nā̠-ñchēta̎ntī sumatī̠nām ।
ya̠jña-nda̍dhē̠ sara̍svatī ॥ 31 ॥

ma̠hō arṇa̠-ssara̍svatī̠ pra chē̎tayati kē̠tunā̎ ।
dhiyō̠ viśvā̠ vi rā̎jati ॥ 32 ॥

(ṛ.vē.10.17.7)
sara̍svatī-ndēva̠yantō̎ havantē̠ sara̍svatīmadhva̠rē tā̠yamā̎nē ।
sara̍svatīṃ su̠kṛtō̎ ahvayanta̠ sara̍svatī dā̠śuṣē̠ vārya̎-ndāt ॥ 33 ॥

sara̍svati̠ yā sa̠ratha̎ṃ ya̠yātha̍ sva̠dhābhi̍rdēvi pi̠tṛbhi̠rmada̎ntī ।
ā̠sadyā̠sminba̠r​hiṣi̍ mādayasvānamī̠vā iṣa̠ ā dhē̎hya̠smē ॥ 34 ॥

sara̍svatī̠ṃ yā-mpi̠tarō̠ hava̎ntē dakṣi̠ṇā ya̠jñama̍bhi̠nakṣa̍māṇāḥ ।
sa̠ha̠srā̠rghami̠ḻō atra̍ bhā̠gaṃ rā̠yaspōṣa̠ṃ yaja̍mānēṣu dhēhi ॥ 35 ॥

(ṛ.vē.5.43.11)
ā nō̎ di̠vō bṛ̍ha̠taḥ parva̍tā̠dā sara̍svatī yaja̠tā ga̎ntu ya̠jñam ।
hava̎-ndē̠vī ju̍juṣā̠ṇā ghṛ̠tāchī̎ śa̠gmā-nnō̠ vācha̍muśa̠tī śṛ̍ṇōtu ॥ 36 ॥

(ṛ.vē.2.32.4)
rā̠kāma̠haṃ su̠havā̎ṃ suṣṭu̠tī hu̍vē śṛ̠ṇōtu̍ na-ssu̠bhagā̠ bōdha̍tu̠ tmanā̎ ।
sīvya̠tvapa̍-ssū̠chyāchChi̍dyamānayā̠ dadā̎tu vī̠raṃ śa̠tadā̎yamu̠kthyam̎ ॥ 37 ॥

yāstē̎ rākē suma̠taya̍-ssu̠pēśa̍sō̠ yābhi̠rdadā̎si dā̠śuṣē̠ vasū̎ni ।
tābhi̎rnō a̠dya su̠manā̎ u̠pāga̍hi sahasrapō̠ṣaṃ su̍bhagē̠ rarā̎ṇā ॥ 38 ॥

sinī̎vāli̠ pṛthu̍ṣṭukē̠ yā dē̠vānā̠masi̠ svasā̎ ।
ju̠ṣasva̍ ha̠vyamāhu̍ta-mpra̠jā-ndē̎vi didiḍḍhi naḥ ॥ 39 ॥

yā su̍bā̠hu-ssva̎ṅgu̠ri-ssu̠ṣūmā̎ bahu̠sūva̍rī ।
tasyai̎ vi̠śpatnyai̎ ha̠vi-ssi̍nīvā̠lyai ju̍hōtana ॥ 40 ॥

yā gu̠ṅgūryā si̍nīvā̠lī yā rā̠kā yā sara̍svatī ।
i̠ndrā̠ṇīma̍hva ū̠tayē̎ varuṇā̠nīṃ sva̠stayē̎ ॥ 41 ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ஸரஸ்வதீ ஸூக்தம்

-(ரு.வே.6.61)
இ॒யம்॑த3தா3த்3ரப॒4ஸம்ரு॑ண॒ச்யுதம்॒ தி3வோ᳚தா3ஸஂ-வഁத்3ர்ய॒ஶ்வாய॑ தா॒3ஶுஷே᳚ ।
யா ஶஶ்வ᳚ன்தமாச॒க2ஶதா᳚3வ॒ஸ-ம்ப॒ணி-ன்தா தே᳚ தா॒3த்ராணி॑ தவி॒ஷா ஸ॑ரஸ்வதி ॥ 1 ॥

இ॒யஂ ஶுஷ்மே᳚பி4ர்பி3ஸ॒கா2 இ॑வாருஜ॒த்ஸானு॑ கி3ரீ॒ணா-ன்த॑வி॒ஷேபி॑4ரூ॒ர்மிபி॑4: ।
பா॒ரா॒வ॒த॒க்4னீமவ॑ஸே ஸுவ்ரு॒க்திபி॑4ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ மா வி॑வாஸேம தீ॒4திபி॑4: ॥ 2 ॥

ஸர॑ஸ்வதி தே3வ॒னிதோ॒3 நி ப॑3ர்​ஹய ப்ர॒ஜாஂ-விഁஶ்வ॑ஸ்ய॒ ப்3ருஸ॑யஸ்ய மா॒யின:॑ ।
உ॒த க்ஷி॒திப்4யோ॒வனீ᳚ரவின்தோ3 வி॒ஷமே᳚ப்4யோ அஸ்ரவோ வாஜினீவதி ॥ 3 ॥

ப்ரணோ᳚ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே᳚பி4ர்வா॒ஜினீ᳚வதீ ।
தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது ॥ 4 ॥

யஸ்த்வா᳚ தே3வி ஸரஸ்வத்யுபப்3ரூ॒தே த4னே᳚ ஹி॒தே ।
இன்த்3ரம்॒ ந வ்ரு॑த்ர॒தூர்யே᳚ ॥ 5 ॥

த்வம் தே᳚3வி ஸரஸ்வ॒த்யவா॒ வாஜே᳚ஷு வாஜினி ।
ரதா᳚3 பூ॒ஷேவ॑ ந-ஸ்ஸ॒னிம் ॥ 6 ॥

உ॒த ஸ்யா ந॒-ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ கோ॒4ரா ஹிர᳚ண்யவர்தனி: ।
வ்ரு॒த்ர॒க்4னீ வ॑ஷ்டி ஸுஷ்டு॒திம் ॥ 7 ॥

யஸ்யா᳚ அன॒ன்தோ அஹ்ரு॑தஸ்த்வே॒ஷஶ்ச॑ரி॒ஷ்ணுர᳚ர்ண॒வ: ।
அம॒ஶ்சர॑தி॒ ரோரு॑வத் ॥ 8 ॥

ஸா நோ॒ விஶ்வா॒ அதி॒ த்3விஷ॒-ஸ்ஸ்வஸ்ரூ᳚ர॒ன்யா ரு॒தாவ॑ரீ ।
அத॒ன்னஹே᳚வ॒ ஸூர்ய:॑ ॥ 9 ॥

உ॒த ந:॑ ப்ரி॒யா ப்ரி॒யாஸு॑ ஸ॒ப்தஸ்வ॑ஸா॒ ஸுஜு॑ஷ்டா ।
ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸ்தோம்யா᳚ பூ4த் ॥ 1௦ ॥

ஆ॒ப॒ப்ருஷீ॒ பார்தி॑2வான்யு॒ரு ரஜோ᳚ அ॒ன்தரி॑க்ஷம் ।
ஸர॑ஸ்வதீ நி॒த3ஸ்பா᳚து ॥ 11 ॥

த்ரி॒ஷ॒த4ஸ்தா᳚2 ஸ॒ப்ததா᳚4து:॒ பஞ்ச॑ ஜா॒தா வ॒ர்த4ய᳚ன்தீ ।
வாஜே᳚வாஜே॒ ஹவ்யா᳚ பூ4த் ॥ 12 ॥

ப்ர யா ம॑ஹி॒ம்னா ம॒ஹினா᳚ஸு॒ சேகி॑தே த்3யு॒ம்னேபி॑4ர॒ன்யா அ॒பஸா᳚ம॒பஸ்த॑மா ।
ரத॑2 இவ ப்3ருஹ॒தீ வி॒ப்4வனே᳚ க்ரு॒தோப॒ஸ்துத்யா᳚ சிகி॒துஷா॒ ஸர॑ஸ்வதீ ॥ 13 ॥

ஸர॑ஸ்வத்ய॒பி4 நோ᳚ நேஷி॒ வஸ்யோ॒ மாப॑ ஸ்ப2ரீ:॒ பய॑ஸா॒ மா ந॒ ஆ த॑4க் ।
ஜு॒ஷஸ்வ॑ ந-ஸ்ஸ॒க்2யா வே॒ஶ்யா᳚ ச॒ மா த்வ-த்க்ஷேத்ரா॒ண்யர॑ணானி க3ன்ம ॥ 14 ॥

–(ரு.வே.7.95)
ப்ர க்ஷோத॑3ஸா॒ தா4ய॑ஸா ஸஸ்ர ஏ॒ஷா ஸர॑ஸ்வதீ த॒4ருண॒மாய॑ஸீ॒ பூ: ।
ப்ர॒பா3ப॑3தா4னா ர॒த்2யே᳚வ யாதி॒ விஶ்வா᳚ அ॒போ ம॑ஹி॒னா ஸின்து॑4ர॒ன்யா: ॥ 15 ॥

ஏகா᳚சேத॒த்ஸர॑ஸ்வதீ ந॒தீ3னாம்॒ ஶுசி᳚ர்ய॒தீ கி॒3ரிப்4ய॒ ஆ ஸ॑மு॒த்3ராத் ।
ரா॒யஶ்சேத᳚ன்தீ॒ பு4வ॑னஸ்ய॒ பூ4ரே᳚ர்க்4ரு॒த-ம்பயோ᳚ து3து3ஹே॒ நாஹு॑ஷாய ॥ 16 ॥

ஸ வா᳚வ்ருதே॒4 நர்யோ॒ யோஷ॑ணாஸு॒ வ்ருஷா॒ ஶிஶு᳚ர்வ்ருஷ॒போ4 ய॒ஜ்ஞியா᳚ஸு ।
ஸ வா॒ஜினம்᳚ ம॒க4வ॑த்3ப்4யோ த3தா4தி॒ வி ஸா॒தயே᳚ த॒ன்வம்᳚ மாம்ருஜீத ॥ 17 ॥

உ॒த ஸ்யா ந॒-ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ ஜுஷா॒ணோப॑ ஶ்ரவத்ஸு॒ப4கா᳚3 ய॒ஜ்ஞே அ॒ஸ்மின்ன் ।
மி॒தஜ்ஞு॑பி4ர்னம॒ஸ்யை᳚ரியா॒னா ரா॒யா யு॒ஜா சி॒து3த்த॑ரா॒ ஸகி॑2ப்4ய: ॥ 18 ॥

இ॒மா ஜுஹ்வா᳚னா யு॒ஷ்மதா3 நமோ᳚பி॒4: ப்ரதி॒ ஸ்தோமம்᳚ ஸரஸ்வதி ஜுஷஸ்வ ।
தவ॒ ஶர்ம᳚ன்ப்ரி॒யத॑மே॒ த3தா᳚4னா॒ உப॑ ஸ்தே2யாம ஶர॒ண-ன்ன வ்ரு॒க்ஷம் ॥ 19 ॥

அ॒யமு॑ தே ஸரஸ்வதி॒ வஸி॑ஷ்டோ॒2 த்3வாரா᳚வ்ரு॒தஸ்ய॑ ஸுப4கே॒3 வ்யா᳚வ: ।
வர்த॑4 ஶுப்4ரே ஸ்துவ॒தே ரா᳚ஸி॒ வாஜா॑ன்யூ॒ய-ம்பா᳚த ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4-ஸ்ஸதா᳚3 ந: ॥ 2௦ ॥

(ரு.வே.7.96)
ப்3ரு॒ஹது॑3 கா3யிஷே॒ வசோ᳚ஸு॒ர்யா᳚ ந॒தீ3னா᳚ம் ।
ஸர॑ஸ்வதீ॒மின்ம॑ஹயா ஸுவ்ரு॒க்திபி॒4ஸ்ஸ்தோமை᳚ர்வஸிஷ்ட॒2 ரோத॑3ஸீ ॥ 21 ॥

உ॒பே4 யத்தே᳚ மஹி॒னா ஶு॑ப்4ரே॒ அன்த॑4ஸீ அதி4க்ஷி॒யன்தி॑ பூ॒ரவ:॑ ।
ஸா நோ᳚ போ3த்4யவி॒த்ரீ ம॒ருத்ஸ॑கா॒2 சோத॒3 ராதோ᳚4 ம॒கோ4னா᳚ம் ॥ 22 ॥

ப॒4த்3ரமித்3ப॒4த்3ரா க்ரு॑ணவ॒த்ஸர॑ஸ்வ॒த்யக॑வாரீ சேததி வா॒ஜினீ᳚வதீ ।
க்3ரு॒ணா॒னா ஜ॑மத3க்3னி॒வத்ஸ்து॑வா॒னா ச॑ வஸிஷ்ட॒2வத் ॥ 23 ॥

ஜ॒னீ॒யன்தோ॒ ந்வக்3ர॑வ: புத்ரீ॒யன்த॑-ஸ்ஸு॒தா3ன॑வ: ।
ஸர॑ஸ்வன்தஂ ஹவாமஹே ॥ 24 ॥

யே தே᳚ ஸரஸ்வ ஊ॒ர்மயோ॒ மது॑4மன்தோ க்4ருத॒ஶ்சுத:॑ ।
தேபி᳚4ர்னோவி॒தா ப॒4வ ॥ 25 ॥

பீ॒பி॒வாம்ஸம்॒ ஸர॑ஸ்வத॒-ஸ்ஸ்தனம்॒ யோ வி॒ஶ்வத॑3ர்​ஶத: ।
ப॒4க்ஷீ॒மஹி॑ ப்ர॒ஜாமிஷம்᳚ ॥ 26 ॥

(ரு.வே.2.41.16)
அம்பி॑3தமே॒ நதீ᳚3தமே॒ தே3வி॑தமே॒ ஸர॑ஸ்வதி ।
அ॒ப்ர॒ஶ॒ஸ்தா இ॑வ ஸ்மஸி॒ ப்ரஶ॑ஸ்திமம்ப3 நஸ்க்ருதி4 ॥ 27 ॥

த்வே விஶ்வா᳚ ஸரஸ்வதி ஶ்ரி॒தாயூம்᳚ஷி தே॒3வ்யாம் ।
ஶு॒னஹோ᳚த்ரேஷு மத்ஸ்வ ப்ர॒ஜாம் தே᳚3வி தி3தி3ட்3டி4 ந: ॥ 28 ॥

இ॒மா ப்3ரஹ்ம॑ ஸரஸ்வதி ஜு॒ஷஸ்வ॑ வாஜினீவதி ।
யா தே॒ மன்ம॑ க்3ருத்ஸம॒தா3 ரு॑தாவரி ப்ரி॒யா தே॒3வேஷு॒ ஜுஹ்வ॑தி ॥ 29 ॥

(ரு.வே.1.3.1௦)
பா॒வ॒கா ந॒-ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே᳚பி4ர்வா॒ஜினீ᳚வதீ ।
ய॒ஜ்ஞஂ-வഁ॑ஷ்டு தி॒4யாவ॑ஸு: ॥ 3௦ ॥

சோ॒த॒3யி॒த்ரீ ஸூ॒ன்ருதா᳚னாம்॒ சேத᳚ன்தீ ஸுமதீ॒னாம் ।
ய॒ஜ்ஞம் த॑3தே॒4 ஸர॑ஸ்வதீ ॥ 31 ॥

ம॒ஹோ அர்ண॒-ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ப்ர சே᳚தயதி கே॒துனா᳚ ।
தி4யோ॒ விஶ்வா॒ வி ரா᳚ஜதி ॥ 32 ॥

(ரு.வே.1௦.17.7)
ஸர॑ஸ்வதீம் தே3வ॒யன்தோ᳚ ஹவன்தே॒ ஸர॑ஸ்வதீமத்4வ॒ரே தா॒யமா᳚னே ।
ஸர॑ஸ்வதீஂ ஸு॒க்ருதோ᳚ அஹ்வயன்த॒ ஸர॑ஸ்வதீ தா॒3ஶுஷே॒ வார்யம்᳚ தா3த் ॥ 33 ॥

ஸர॑ஸ்வதி॒ யா ஸ॒ரத2ம்᳚ ய॒யாத॑2 ஸ்வ॒தா4பி॑4ர்தே3வி பி॒த்ருபி॒4ர்மத$3$$ன்தீ ।
ஆ॒ஸத்3யா॒ஸ்மின்ப॒3ர்​ஹிஷி॑ மாத3யஸ்வானமீ॒வா இஷ॒ ஆ தே᳚4ஹ்ய॒ஸ்மே ॥ 34 ॥

ஸர॑ஸ்வதீம்॒ யா-ம்பி॒தரோ॒ ஹவ᳚ன்தே த3க்ஷி॒ணா ய॒ஜ்ஞம॑பி॒4னக்ஷ॑மாணா: ।
ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒ர்க4மி॒ல்தோ3 அத்ர॑ பா॒4கஂ3 ரா॒யஸ்போஷம்॒ யஜ॑மானேஷு தே4ஹி ॥ 35 ॥

(ரு.வே.5.43.11)
ஆ நோ᳚ தி॒3வோ ப்3ரு॑ஹ॒த: பர்வ॑தா॒தா3 ஸர॑ஸ்வதீ யஜ॒தா க$3$$ன்து ய॒ஜ்ஞம் ।
ஹவம்᳚ தே॒3வீ ஜு॑ஜுஷா॒ணா க்4ரு॒தாசீ᳚ ஶ॒க்3மா-ன்னோ॒ வாச॑முஶ॒தீ ஶ்ரு॑ணோது ॥ 36 ॥

(ரு.வே.2.32.4)
ரா॒காம॒ஹஂ ஸு॒ஹவாம்᳚ ஸுஷ்டு॒தீ ஹு॑வே ஶ்ரு॒ணோது॑ ந-ஸ்ஸு॒ப4கா॒3 போ3த॑4து॒ த்மனா᳚ ।
ஸீவ்ய॒த்வப॑-ஸ்ஸூ॒ச்யாச்சி॑2த்3யமானயா॒ த3தா᳚3து வீ॒ரஂ ஶ॒ததா᳚3யமு॒க்த்2யம்᳚ ॥ 37 ॥

யாஸ்தே᳚ ராகே ஸும॒தய॑-ஸ்ஸு॒பேஶ॑ஸோ॒ யாபி॒4ர்த3தா᳚3ஸி தா॒3ஶுஷே॒ வஸூ᳚னி ।
தாபி᳚4ர்னோ அ॒த்3ய ஸு॒மனா᳚ உ॒பாக॑3ஹி ஸஹஸ்ரபோ॒ஷஂ ஸு॑ப4கே॒3 ரரா᳚ணா ॥ 38 ॥

ஸினீ᳚வாலி॒ ப்ருது॑2ஷ்டுகே॒ யா தே॒3வானா॒மஸி॒ ஸ்வஸா᳚ ।
ஜு॒ஷஸ்வ॑ ஹ॒வ்யமாஹு॑த-ம்ப்ர॒ஜாம் தே᳚3வி தி3தி3ட்3டி4 ந: ॥ 39 ॥

யா ஸு॑பா॒3ஹு-ஸ்ஸ்வ᳚ங்கு॒3ரி-ஸ்ஸு॒ஷூமா᳚ ப3ஹு॒ஸூவ॑ரீ ।
தஸ்யை᳚ வி॒ஶ்பத்ன்யை᳚ ஹ॒வி-ஸ்ஸி॑னீவா॒ல்யை ஜு॑ஹோதன ॥ 4௦ ॥

யா கு॒3ங்கூ3ர்யா ஸி॑னீவா॒லீ யா ரா॒கா யா ஸர॑ஸ்வதீ ।
இ॒ன்த்3ரா॒ணீம॑ஹ்வ ஊ॒தயே᳚ வருணா॒னீஂ ஸ்வ॒ஸ்தயே᳚ ॥ 41 ॥

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥


This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಸರಸ್ವತೀ ಸೂಕ್ತಂ

-(ಋ.ವೇ.6.61)
ಇ॒ಯಂ॑ದದಾದ್ರಭ॒ಸಮೃ॑ಣ॒ಚ್ಯುತಂ॒ ದಿವೋ᳚ದಾಸಂ-ವಁದ್ರ್ಯ॒ಶ್ವಾಯ॑ ದಾ॒ಶುಷೇ᳚ ।
ಯಾ ಶಶ್ವಂ᳚ತಮಾಚ॒ಖಶದಾ᳚ವ॒ಸಂ ಪ॒ಣಿಂ ತಾ ತೇ᳚ ದಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ತವಿ॒ಷಾ ಸ॑ರಸ್ವತಿ ॥ 1 ॥

ಇ॒ಯಂ ಶುಷ್ಮೇ᳚ಭಿರ್ಬಿಸ॒ಖಾ ಇ॑ವಾರುಜ॒ತ್ಸಾನು॑ ಗಿರೀ॒ಣಾಂ ತ॑ವಿ॒ಷೇಭಿ॑ರೂ॒ರ್ಮಿಭಿಃ॑ ।
ಪಾ॒ರಾ॒ವ॒ತ॒ಘ್ನೀಮವ॑ಸೇ ಸುವೃ॒ಕ್ತಿಭಿ॑ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಮಾ ವಿ॑ವಾಸೇಮ ಧೀ॒ತಿಭಿಃ॑ ॥ 2 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತಿ ದೇವ॒ನಿದೋ॒ ನಿ ಬ॑ರ್​ಹಯ ಪ್ರ॒ಜಾಂ-ವಿಁಶ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ಬೃಸ॑ಯಸ್ಯ ಮಾ॒ಯಿನಃ॑ ।
ಉ॒ತ ಕ್ಷಿ॒ತಿಭ್ಯೋ॒ಽವನೀ᳚ರವಿಂದೋ ವಿ॒ಷಮೇ᳚ಭ್ಯೋ ಅಸ್ರವೋ ವಾಜಿನೀವತಿ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಣೋ᳚ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ᳚ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು ॥ 4 ॥

ಯಸ್ತ್ವಾ᳚ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತ್ಯುಪಬ್ರೂ॒ತೇ ಧನೇ᳚ ಹಿ॒ತೇ ।
ಇಂದ್ರಂ॒ ನ ವೃ॑ತ್ರ॒ತೂರ್ಯೇ᳚ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ದೇ᳚ವಿ ಸರಸ್ವ॒ತ್ಯವಾ॒ ವಾಜೇ᳚ಷು ವಾಜಿನಿ ।
ರದಾ᳚ ಪೂ॒ಷೇವ॑ ನಃ ಸ॒ನಿಮ್ ॥ 6 ॥

ಉ॒ತ ಸ್ಯಾ ನಃ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಘೋ॒ರಾ ಹಿರ᳚ಣ್ಯವರ್ತನಿಃ ।
ವೃ॒ತ್ರ॒ಘ್ನೀ ವ॑ಷ್ಟಿ ಸುಷ್ಟು॒ತಿಮ್ ॥ 7 ॥

ಯಸ್ಯಾ᳚ ಅನಂ॒ತೋ ಅಹ್ರು॑ತಸ್ತ್ವೇ॒ಷಶ್ಚ॑ರಿ॒ಷ್ಣುರ᳚ರ್ಣ॒ವಃ ।
ಅಮ॒ಶ್ಚರ॑ತಿ॒ ರೋರು॑ವತ್ ॥ 8 ॥

ಸಾ ನೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಅತಿ॒ ದ್ವಿಷಃ॒ ಸ್ವಸೄ᳚ರ॒ನ್ಯಾ ಋ॒ತಾವ॑ರೀ ।
ಅತ॒ನ್ನಹೇ᳚ವ॒ ಸೂರ್ಯಃ॑ ॥ 9 ॥

ಉ॒ತ ನಃ॑ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ಪ್ರಿ॒ಯಾಸು॑ ಸ॒ಪ್ತಸ್ವ॑ಸಾ॒ ಸುಜು॑ಷ್ಟಾ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸ್ತೋಮ್ಯಾ᳚ ಭೂತ್ ॥ 10 ॥

ಆ॒ಪ॒ಪ್ರುಷೀ॒ ಪಾರ್ಥಿ॑ವಾನ್ಯು॒ರು ರಜೋ᳚ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ ನಿ॒ದಸ್ಪಾ᳚ತು ॥ 11 ॥

ತ್ರಿ॒ಷ॒ಧಸ್ಥಾ᳚ ಸ॒ಪ್ತಧಾ᳚ತುಃ॒ ಪಂಚ॑ ಜಾ॒ತಾ ವ॒ರ್ಧಯಂ᳚ತೀ ।
ವಾಜೇ᳚ವಾಜೇ॒ ಹವ್ಯಾ᳚ ಭೂತ್ ॥ 12 ॥

ಪ್ರ ಯಾ ಮ॑ಹಿ॒ಮ್ನಾ ಮ॒ಹಿನಾ᳚ಸು॒ ಚೇಕಿ॑ತೇ ದ್ಯು॒ಮ್ನೇಭಿ॑ರ॒ನ್ಯಾ ಅ॒ಪಸಾ᳚ಮ॒ಪಸ್ತ॑ಮಾ ।
ರಥ॑ ಇವ ಬೃಹ॒ತೀ ವಿ॒ಭ್ವನೇ᳚ ಕೃ॒ತೋಪ॒ಸ್ತುತ್ಯಾ᳚ ಚಿಕಿ॒ತುಷಾ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥ 13 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯ॒ಭಿ ನೋ᳚ ನೇಷಿ॒ ವಸ್ಯೋ॒ ಮಾಪ॑ ಸ್ಫರೀಃ॒ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಮಾ ನ॒ ಆ ಧ॑ಕ್ ।
ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ನಃ ಸ॒ಖ್ಯಾ ವೇ॒ಶ್ಯಾ᳚ ಚ॒ ಮಾ ತ್ವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ॒ಣ್ಯರ॑ಣಾನಿ ಗನ್ಮ ॥ 14 ॥

–(ಋ.ವೇ.7.95)
ಪ್ರ ಕ್ಷೋದ॑ಸಾ॒ ಧಾಯ॑ಸಾ ಸಸ್ರ ಏ॒ಷಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಧ॒ರುಣ॒ಮಾಯ॑ಸೀ॒ ಪೂಃ ।
ಪ್ರ॒ಬಾಬ॑ಧಾನಾ ರ॒ಥ್ಯೇ᳚ವ ಯಾತಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ಅ॒ಪೋ ಮ॑ಹಿ॒ನಾ ಸಿಂಧು॑ರ॒ನ್ಯಾಃ ॥ 15 ॥

ಏಕಾ᳚ಚೇತ॒ತ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ ನ॒ದೀನಾಂ॒ ಶುಚಿ᳚ರ್ಯ॒ತೀ ಗಿ॒ರಿಭ್ಯ॒ ಆ ಸ॑ಮು॒ದ್ರಾತ್ ।
ರಾ॒ಯಶ್ಚೇತಂ᳚ತೀ॒ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ಭೂರೇ᳚ರ್ಘೃ॒ತಂ ಪಯೋ᳚ ದುದುಹೇ॒ ನಾಹು॑ಷಾಯ ॥ 16 ॥

ಸ ವಾ᳚ವೃಧೇ॒ ನರ್ಯೋ॒ ಯೋಷ॑ಣಾಸು॒ ವೃಷಾ॒ ಶಿಶು᳚ರ್ವೃಷ॒ಭೋ ಯ॒ಜ್ಞಿಯಾ᳚ಸು ।
ಸ ವಾ॒ಜಿನಂ᳚ ಮ॒ಘವ॑ದ್ಭ್ಯೋ ದಧಾತಿ॒ ವಿ ಸಾ॒ತಯೇ᳚ ತ॒ನ್ವಂ᳚ ಮಾಮೃಜೀತ ॥ 17 ॥

ಉ॒ತ ಸ್ಯಾ ನಃ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಜುಷಾ॒ಣೋಪ॑ ಶ್ರವತ್ಸು॒ಭಗಾ᳚ ಯ॒ಜ್ಞೇ ಅ॒ಸ್ಮಿನ್ನ್ ।
ಮಿ॒ತಜ್ಞು॑ಭಿರ್ನಮ॒ಸ್ಯೈ᳚ರಿಯಾ॒ನಾ ರಾ॒ಯಾ ಯು॒ಜಾ ಚಿ॒ದುತ್ತ॑ರಾ॒ ಸಖಿ॑ಭ್ಯಃ ॥ 18 ॥

ಇ॒ಮಾ ಜುಹ್ವಾ᳚ನಾ ಯು॒ಷ್ಮದಾ ನಮೋ᳚ಭಿಃ॒ ಪ್ರತಿ॒ ಸ್ತೋಮಂ᳚ ಸರಸ್ವತಿ ಜುಷಸ್ವ ।
ತವ॒ ಶರ್ಮ᳚ನ್ಪ್ರಿ॒ಯತ॑ಮೇ॒ ದಧಾ᳚ನಾ॒ ಉಪ॑ ಸ್ಥೇಯಾಮ ಶರ॒ಣಂ ನ ವೃ॒ಕ್ಷಮ್ ॥ 19 ॥

ಅ॒ಯಮು॑ ತೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ವಸಿ॑ಷ್ಠೋ॒ ದ್ವಾರಾ᳚ವೃ॒ತಸ್ಯ॑ ಸುಭಗೇ॒ ವ್ಯಾ᳚ವಃ ।
ವರ್ಧ॑ ಶುಭ್ರೇ ಸ್ತುವ॒ತೇ ರಾ᳚ಸಿ॒ ವಾಜಾ॑ನ್ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ᳚ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿಃ॒ ಸದಾ᳚ ನಃ ॥ 20 ॥

(ಋ.ವೇ.7.96)
ಬೃ॒ಹದು॑ ಗಾಯಿಷೇ॒ ವಚೋ᳚ಽಸು॒ರ್ಯಾ᳚ ನ॒ದೀನಾ᳚ಮ್ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ಮಿನ್ಮ॑ಹಯಾ ಸುವೃ॒ಕ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸ್ತೋಮೈ᳚ರ್ವಸಿಷ್ಠ॒ ರೋದ॑ಸೀ ॥ 21 ॥

ಉ॒ಭೇ ಯತ್ತೇ᳚ ಮಹಿ॒ನಾ ಶು॑ಭ್ರೇ॒ ಅಂಧ॑ಸೀ ಅಧಿಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ ಪೂ॒ರವಃ॑ ।
ಸಾ ನೋ᳚ ಬೋಧ್ಯವಿ॒ತ್ರೀ ಮ॒ರುತ್ಸ॑ಖಾ॒ ಚೋದ॒ ರಾಧೋ᳚ ಮ॒ಘೋನಾ᳚ಮ್ ॥ 22 ॥

ಭ॒ದ್ರಮಿದ್ಭ॒ದ್ರಾ ಕೃ॑ಣವ॒ತ್ಸರ॑ಸ್ವ॒ತ್ಯಕ॑ವಾರೀ ಚೇತತಿ ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಗೃ॒ಣಾ॒ನಾ ಜ॑ಮದಗ್ನಿ॒ವತ್ಸ್ತು॑ವಾ॒ನಾ ಚ॑ ವಸಿಷ್ಠ॒ವತ್ ॥ 23 ॥

ಜ॒ನೀ॒ಯಂತೋ॒ ನ್ವಗ್ರ॑ವಃ ಪುತ್ರೀ॒ಯಂತಃ॑ ಸು॒ದಾನ॑ವಃ ।
ಸರ॑ಸ್ವಂತಂ ಹವಾಮಹೇ ॥ 24 ॥

ಯೇ ತೇ᳚ ಸರಸ್ವ ಊ॒ರ್ಮಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಂತೋ ಘೃತ॒ಶ್ಚುತಃ॑ ।
ತೇಭಿ᳚ರ್ನೋಽವಿ॒ತಾ ಭ॒ವ ॥ 25 ॥

ಪೀ॒ಪಿ॒ವಾಂಸಂ॒ ಸರ॑ಸ್ವತಃ॒ ಸ್ತನಂ॒-ಯೋಁ ವಿ॒ಶ್ವದ॑ರ್​ಶತಃ ।
ಭ॒ಕ್ಷೀ॒ಮಹಿ॑ ಪ್ರ॒ಜಾಮಿಷಂ᳚ ॥ 26 ॥

(ಋ.ವೇ.2.41.16)
ಅಂಬಿ॑ತಮೇ॒ ನದೀ᳚ತಮೇ॒ ದೇವಿ॑ತಮೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತಿ ।
ಅ॒ಪ್ರ॒ಶ॒ಸ್ತಾ ಇ॑ವ ಸ್ಮಸಿ॒ ಪ್ರಶ॑ಸ್ತಿಮಂಬ ನಸ್ಕೃಧಿ ॥ 27 ॥

ತ್ವೇ ವಿಶ್ವಾ᳚ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರಿ॒ತಾಯೂಂ᳚ಷಿ ದೇ॒ವ್ಯಾಮ್ ।
ಶು॒ನಹೋ᳚ತ್ರೇಷು ಮತ್ಸ್ವ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ದೇ᳚ವಿ ದಿದಿಡ್ಢಿ ನಃ ॥ 28 ॥

ಇ॒ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಸರಸ್ವತಿ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ವಾಜಿನೀವತಿ ।
ಯಾ ತೇ॒ ಮನ್ಮ॑ ಗೃತ್ಸಮ॒ದಾ ಋ॑ತಾವರಿ ಪ್ರಿ॒ಯಾ ದೇ॒ವೇಷು॒ ಜುಹ್ವ॑ತಿ ॥ 29 ॥

(ಋ.ವೇ.1.3.10)
ಪಾ॒ವ॒ಕಾ ನಃ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ᳚ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ᳚ವತೀ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ-ವಁ॑ಷ್ಟು ಧಿ॒ಯಾವ॑ಸುಃ ॥ 30 ॥

ಚೋ॒ದ॒ಯಿ॒ತ್ರೀ ಸೂ॒ನೃತಾ᳚ನಾಂ॒ ಚೇತಂ᳚ತೀ ಸುಮತೀ॒ನಾಮ್ ।
ಯ॒ಜ್ಞಂ ದ॑ಧೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥ 31 ॥

ಮ॒ಹೋ ಅರ್ಣಃ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಪ್ರ ಚೇ᳚ತಯತಿ ಕೇ॒ತುನಾ᳚ ।
ಧಿಯೋ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ವಿ ರಾ᳚ಜತಿ ॥ 32 ॥

(ಋ.ವೇ.10.17.7)
ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ ದೇವ॒ಯಂತೋ᳚ ಹವಂತೇ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀಮಧ್ವ॒ರೇ ತಾ॒ಯಮಾ᳚ನೇ ।
ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ ಸು॒ಕೃತೋ᳚ ಅಹ್ವಯಂತ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ವಾರ್ಯಂ᳚ ದಾತ್ ॥ 33 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತಿ॒ ಯಾ ಸ॒ರಥಂ᳚-ಯಁ॒ಯಾಥ॑ ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ದೇವಿ ಪಿ॒ತೃಭಿ॒ರ್ಮದಂ᳚ತೀ ।
ಆ॒ಸದ್ಯಾ॒ಸ್ಮಿನ್ಬ॒ರ್​ಹಿಷಿ॑ ಮಾದಯಸ್ವಾನಮೀ॒ವಾ ಇಷ॒ ಆ ಧೇ᳚ಹ್ಯ॒ಸ್ಮೇ ॥ 34 ॥

ಸರ॑ಸ್ವತೀಂ॒-ಯಾಂಁ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಹವಂ᳚ತೇ ದಕ್ಷಿ॒ಣಾ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಭಿ॒ನಕ್ಷ॑ಮಾಣಾಃ ।
ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ರ್ಘಮಿ॒ಳೋ ಅತ್ರ॑ ಭಾ॒ಗಂ ರಾ॒ಯಸ್ಪೋಷಂ॒-ಯಁಜ॑ಮಾನೇಷು ಧೇಹಿ ॥ 35 ॥

(ಋ.ವೇ.5.43.11)
ಆ ನೋ᳚ ದಿ॒ವೋ ಬೃ॑ಹ॒ತಃ ಪರ್ವ॑ತಾ॒ದಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ಯಜ॒ತಾ ಗಂ᳚ತು ಯ॒ಜ್ಞಮ್ ।
ಹವಂ᳚ ದೇ॒ವೀ ಜು॑ಜುಷಾ॒ಣಾ ಘೃ॒ತಾಚೀ᳚ ಶ॒ಗ್ಮಾಂ ನೋ॒ ವಾಚ॑ಮುಶ॒ತೀ ಶೃ॑ಣೋತು ॥ 36 ॥

(ಋ.ವೇ.2.32.4)
ರಾ॒ಕಾಮ॒ಹಂ ಸು॒ಹವಾಂ᳚ ಸುಷ್ಟು॒ತೀ ಹು॑ವೇ ಶೃ॒ಣೋತು॑ ನಃ ಸು॒ಭಗಾ॒ ಬೋಧ॑ತು॒ ತ್ಮನಾ᳚ ।
ಸೀವ್ಯ॒ತ್ವಪಃ॑ ಸೂ॒ಚ್ಯಾಚ್ಛಿ॑ದ್ಯಮಾನಯಾ॒ ದದಾ᳚ತು ವೀ॒ರಂ ಶ॒ತದಾ᳚ಯಮು॒ಕ್ಥ್ಯಂ᳚ ॥ 37 ॥

ಯಾಸ್ತೇ᳚ ರಾಕೇ ಸುಮ॒ತಯಃ॑ ಸು॒ಪೇಶ॑ಸೋ॒ ಯಾಭಿ॒ರ್ದದಾ᳚ಸಿ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ವಸೂ᳚ನಿ ।
ತಾಭಿ᳚ರ್ನೋ ಅ॒ದ್ಯ ಸು॒ಮನಾ᳚ ಉ॒ಪಾಗ॑ಹಿ ಸಹಸ್ರಪೋ॒ಷಂ ಸು॑ಭಗೇ॒ ರರಾ᳚ಣಾ ॥ 38 ॥

ಸಿನೀ᳚ವಾಲಿ॒ ಪೃಥು॑ಷ್ಟುಕೇ॒ ಯಾ ದೇ॒ವಾನಾ॒ಮಸಿ॒ ಸ್ವಸಾ᳚ ।
ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಹ॒ವ್ಯಮಾಹು॑ತಂ ಪ್ರ॒ಜಾಂ ದೇ᳚ವಿ ದಿದಿಡ್ಢಿ ನಃ ॥ 39 ॥

ಯಾ ಸು॑ಬಾ॒ಹುಃ ಸ್ವಂ᳚ಗು॒ರಿಃ ಸು॒ಷೂಮಾ᳚ ಬಹು॒ಸೂವ॑ರೀ ।
ತಸ್ಯೈ᳚ ವಿ॒ಶ್ಪತ್ನ್ಯೈ᳚ ಹ॒ವಿಃ ಸಿ॑ನೀವಾ॒ಲ್ಯೈ ಜು॑ಹೋತನ ॥ 40 ॥

ಯಾ ಗುಂ॒ಗೂರ್ಯಾ ಸಿ॑ನೀವಾ॒ಲೀ ಯಾ ರಾ॒ಕಾ ಯಾ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ।
ಇಂ॒ದ್ರಾ॒ಣೀಮ॑ಹ್ವ ಊ॒ತಯೇ᳚ ವರುಣಾ॒ನೀಂ ಸ್ವ॒ಸ್ತಯೇ᳚ ॥ 41 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

സരസ്വതീ സൂക്തമ്

-(ഋ.വേ.6.61)
ഇ॒യമ്॑ദദാദ്രഭ॒സമൃ॑ണ॒ച്യുതം॒ ദിവോ᳚ദാസം-വഁദ്ര്യ॒ശ്വായ॑ ദാ॒ശുഷേ᳚ ।
യാ ശശ്വം᳚തമാച॒ഖശദാ᳚വ॒സം പ॒ണിം താ തേ᳚ ദാ॒ത്രാണി॑ തവി॒ഷാ സ॑രസ്വതി ॥ 1 ॥

ഇ॒യം ശുഷ്മേ᳚ഭിര്ബിസ॒ഖാ ഇ॑വാരുജ॒ത്സാനു॑ ഗിരീ॒ണാം ത॑വി॒ഷേഭി॑രൂ॒ര്മിഭിഃ॑ ।
പാ॒രാ॒വ॒ത॒ഘ്നീമവ॑സേ സുവൃ॒ക്തിഭി॑സ്സര॑സ്വതീ॒ മാ വി॑വാസേമ ധീ॒തിഭിഃ॑ ॥ 2 ॥

സര॑സ്വതി ദേവ॒നിദോ॒ നി ബ॑ര്​ഹയ പ്ര॒ജാം-വിഁശ്വ॑സ്യ॒ ബൃസ॑യസ്യ മാ॒യിനഃ॑ ।
ഉ॒ത ക്ഷി॒തിഭ്യോ॒ഽവനീ᳚രവിംദോ വി॒ഷമേ᳚ഭ്യോ അസ്രവോ വാജിനീവതി ॥ 3 ॥

പ്രണോ᳚ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ॒ വാജേ᳚ഭിര്വാ॒ജിനീ᳚വതീ ।
ധീ॒നാമ॑വി॒ത്ര്യ॑വതു ॥ 4 ॥

യസ്ത്വാ᳚ ദേവി സരസ്വത്യുപബ്രൂ॒തേ ധനേ᳚ ഹി॒തേ ।
ഇംദ്രം॒ ന വൃ॑ത്ര॒തൂര്യേ᳚ ॥ 5 ॥

ത്വം ദേ᳚വി സരസ്വ॒ത്യവാ॒ വാജേ᳚ഷു വാജിനി ।
രദാ᳚ പൂ॒ഷേവ॑ നഃ സ॒നിമ് ॥ 6 ॥

ഉ॒ത സ്യാ നഃ॒ സര॑സ്വതീ ഘോ॒രാ ഹിര᳚ണ്യവര്തനിഃ ।
വൃ॒ത്ര॒ഘ്നീ വ॑ഷ്ടി സുഷ്ടു॒തിമ് ॥ 7 ॥

യസ്യാ᳚ അനം॒തോ അഹ്രു॑തസ്ത്വേ॒ഷശ്ച॑രി॒ഷ്ണുര᳚ര്ണ॒വഃ ।
അമ॒ശ്ചര॑തി॒ രോരു॑വത് ॥ 8 ॥

സാ നോ॒ വിശ്വാ॒ അതി॒ ദ്വിഷഃ॒ സ്വസൄ᳚ര॒ന്യാ ഋ॒താവ॑രീ ।
അത॒ന്നഹേ᳚വ॒ സൂര്യഃ॑ ॥ 9 ॥

ഉ॒ത നഃ॑ പ്രി॒യാ പ്രി॒യാസു॑ സ॒പ്തസ്വ॑സാ॒ സുജു॑ഷ്ടാ ।
സര॑സ്വതീ॒ സ്തോമ്യാ᳚ ഭൂത് ॥ 10 ॥

ആ॒പ॒പ്രുഷീ॒ പാര്ഥി॑വാന്യു॒രു രജോ᳚ അം॒തരി॑ക്ഷമ് ।
സര॑സ്വതീ നി॒ദസ്പാ᳚തു ॥ 11 ॥

ത്രി॒ഷ॒ധസ്ഥാ᳚ സ॒പ്തധാ᳚തുഃ॒ പംച॑ ജാ॒താ വ॒ര്ധയം᳚തീ ।
വാജേ᳚വാജേ॒ ഹവ്യാ᳚ ഭൂത് ॥ 12 ॥

പ്ര യാ മ॑ഹി॒മ്നാ മ॒ഹിനാ᳚സു॒ ചേകി॑തേ ദ്യു॒മ്നേഭി॑ര॒ന്യാ അ॒പസാ᳚മ॒പസ്ത॑മാ ।
രഥ॑ ഇവ ബൃഹ॒തീ വി॒ഭ്വനേ᳚ കൃ॒തോപ॒സ്തുത്യാ᳚ ചികി॒തുഷാ॒ സര॑സ്വതീ ॥ 13 ॥

സര॑സ്വത്യ॒ഭി നോ᳚ നേഷി॒ വസ്യോ॒ മാപ॑ സ്ഫരീഃ॒ പയ॑സാ॒ മാ ന॒ ആ ധ॑ക് ।
ജു॒ഷസ്വ॑ നഃ സ॒ഖ്യാ വേ॒ശ്യാ᳚ ച॒ മാ ത്വത് ക്ഷേത്രാ॒ണ്യര॑ണാനി ഗന്മ ॥ 14 ॥

–(ഋ.വേ.7.95)
പ്ര ക്ഷോദ॑സാ॒ ധായ॑സാ സസ്ര ഏ॒ഷാ സര॑സ്വതീ ധ॒രുണ॒മായ॑സീ॒ പൂഃ ।
പ്ര॒ബാബ॑ധാനാ ര॒ഥ്യേ᳚വ യാതി॒ വിശ്വാ᳚ അ॒പോ മ॑ഹി॒നാ സിംധു॑ര॒ന്യാഃ ॥ 15 ॥

ഏകാ᳚ചേത॒ത്സര॑സ്വതീ ന॒ദീനാം॒ ശുചി᳚ര്യ॒തീ ഗി॒രിഭ്യ॒ ആ സ॑മു॒ദ്രാത് ।
രാ॒യശ്ചേതം᳚തീ॒ ഭുവ॑നസ്യ॒ ഭൂരേ᳚ര്ഘൃ॒തം പയോ᳚ ദുദുഹേ॒ നാഹു॑ഷായ ॥ 16 ॥

സ വാ᳚വൃധേ॒ നര്യോ॒ യോഷ॑ണാസു॒ വൃഷാ॒ ശിശു᳚ര്വൃഷ॒ഭോ യ॒ജ്ഞിയാ᳚സു ।
സ വാ॒ജിനം᳚ മ॒ഘവ॑ദ്ഭ്യോ ദധാതി॒ വി സാ॒തയേ᳚ ത॒ന്വം᳚ മാമൃജീത ॥ 17 ॥

ഉ॒ത സ്യാ നഃ॒ സര॑സ്വതീ ജുഷാ॒ണോപ॑ ശ്രവത്സു॒ഭഗാ᳚ യ॒ജ്ഞേ അ॒സ്മിന്ന് ।
മി॒തജ്ഞു॑ഭിര്നമ॒സ്യൈ᳚രിയാ॒നാ രാ॒യാ യു॒ജാ ചി॒ദുത്ത॑രാ॒ സഖി॑ഭ്യഃ ॥ 18 ॥

ഇ॒മാ ജുഹ്വാ᳚നാ യു॒ഷ്മദാ നമോ᳚ഭിഃ॒ പ്രതി॒ സ്തോമം᳚ സരസ്വതി ജുഷസ്വ ।
തവ॒ ശര്മ᳚ന്പ്രി॒യത॑മേ॒ ദധാ᳚നാ॒ ഉപ॑ സ്ഥേയാമ ശര॒ണം ന വൃ॒ക്ഷമ് ॥ 19 ॥

അ॒യമു॑ തേ സരസ്വതി॒ വസി॑ഷ്ഠോ॒ ദ്വാരാ᳚വൃ॒തസ്യ॑ സുഭഗേ॒ വ്യാ᳚വഃ ।
വര്ധ॑ ശുഭ്രേ സ്തുവ॒തേ രാ᳚സി॒ വാജാ॑ന്യൂ॒യം പാ᳚ത സ്വ॒സ്തിഭിഃ॒ സദാ᳚ നഃ ॥ 20 ॥

(ഋ.വേ.7.96)
ബൃ॒ഹദു॑ ഗായിഷേ॒ വചോ᳚ഽസു॒ര്യാ᳚ ന॒ദീനാ᳚മ് ।
സര॑സ്വതീ॒മിന്മ॑ഹയാ സുവൃ॒ക്തിഭി॒സ്സ്തോമൈ᳚ര്വസിഷ്ഠ॒ രോദ॑സീ ॥ 21 ॥

ഉ॒ഭേ യത്തേ᳚ മഹി॒നാ ശു॑ഭ്രേ॒ അംധ॑സീ അധിക്ഷി॒യംതി॑ പൂ॒രവഃ॑ ।
സാ നോ᳚ ബോധ്യവി॒ത്രീ മ॒രുത്സ॑ഖാ॒ ചോദ॒ രാധോ᳚ മ॒ഘോനാ᳚മ് ॥ 22 ॥

ഭ॒ദ്രമിദ്ഭ॒ദ്രാ കൃ॑ണവ॒ത്സര॑സ്വ॒ത്യക॑വാരീ ചേതതി വാ॒ജിനീ᳚വതീ ।
ഗൃ॒ണാ॒നാ ജ॑മദഗ്നി॒വത്സ്തു॑വാ॒നാ ച॑ വസിഷ്ഠ॒വത് ॥ 23 ॥

ജ॒നീ॒യംതോ॒ ന്വഗ്ര॑വഃ പുത്രീ॒യംതഃ॑ സു॒ദാന॑വഃ ।
സര॑സ്വംതം ഹവാമഹേ ॥ 24 ॥

യേ തേ᳚ സരസ്വ ഊ॒ര്മയോ॒ മധു॑മംതോ ഘൃത॒ശ്ചുതഃ॑ ।
തേഭി᳚ര്നോഽവി॒താ ഭ॒വ ॥ 25 ॥

പീ॒പി॒വാംസം॒ സര॑സ്വതഃ॒ സ്തനം॒-യോഁ വി॒ശ്വദ॑ര്​ശതഃ ।
ഭ॒ക്ഷീ॒മഹി॑ പ്ര॒ജാമിഷമ്᳚ ॥ 26 ॥

(ഋ.വേ.2.41.16)
അംബി॑തമേ॒ നദീ᳚തമേ॒ ദേവി॑തമേ॒ സര॑സ്വതി ।
അ॒പ്ര॒ശ॒സ്താ ഇ॑വ സ്മസി॒ പ്രശ॑സ്തിമംബ നസ്കൃധി ॥ 27 ॥

ത്വേ വിശ്വാ᳚ സരസ്വതി ശ്രി॒തായൂം᳚ഷി ദേ॒വ്യാമ് ।
ശു॒നഹോ᳚ത്രേഷു മത്സ്വ പ്ര॒ജാം ദേ᳚വി ദിദിഡ്ഢി നഃ ॥ 28 ॥

ഇ॒മാ ബ്രഹ്മ॑ സരസ്വതി ജു॒ഷസ്വ॑ വാജിനീവതി ।
യാ തേ॒ മന്മ॑ ഗൃത്സമ॒ദാ ഋ॑താവരി പ്രി॒യാ ദേ॒വേഷു॒ ജുഹ്വ॑തി ॥ 29 ॥

(ഋ.വേ.1.3.10)
പാ॒വ॒കാ നഃ॒ സര॑സ്വതീ॒ വാജേ᳚ഭിര്വാ॒ജിനീ᳚വതീ ।
യ॒ജ്ഞം-വഁ ॑ഷ്ടു ധി॒യാവ॑സുഃ ॥ 30 ॥

ചോ॒ദ॒യി॒ത്രീ സൂ॒നൃതാ᳚നാം॒ ചേതം᳚തീ സുമതീ॒നാമ് ।
യ॒ജ്ഞം ദ॑ധേ॒ സര॑സ്വതീ ॥ 31 ॥

മ॒ഹോ അര്ണഃ॒ സര॑സ്വതീ॒ പ്ര ചേ᳚തയതി കേ॒തുനാ᳚ ।
ധിയോ॒ വിശ്വാ॒ വി രാ᳚ജതി ॥ 32 ॥

(ഋ.വേ.10.17.7)
സര॑സ്വതീം ദേവ॒യംതോ᳚ ഹവംതേ॒ സര॑സ്വതീമധ്വ॒രേ താ॒യമാ᳚നേ ।
സര॑സ്വതീം സു॒കൃതോ᳚ അഹ്വയംത॒ സര॑സ്വതീ ദാ॒ശുഷേ॒ വാര്യം᳚ ദാത് ॥ 33 ॥

സര॑സ്വതി॒ യാ സ॒രഥം᳚-യഁ॒യാഥ॑ സ്വ॒ധാഭി॑ര്ദേവി പി॒തൃഭി॒ര്മദം᳚തീ ।
ആ॒സദ്യാ॒സ്മിന്ബ॒ര്​ഹിഷി॑ മാദയസ്വാനമീ॒വാ ഇഷ॒ ആ ധേ᳚ഹ്യ॒സ്മേ ॥ 34 ॥

സര॑സ്വതീം॒-യാംഁ പി॒തരോ॒ ഹവം᳚തേ ദക്ഷി॒ണാ യ॒ജ്ഞമ॑ഭി॒നക്ഷ॑മാണാഃ ।
സ॒ഹ॒സ്രാ॒ര്ഘമി॒ലോ അത്ര॑ ഭാ॒ഗം രാ॒യസ്പോഷം॒-യഁജ॑മാനേഷു ധേഹി ॥ 35 ॥

(ഋ.വേ.5.43.11)
ആ നോ᳚ ദി॒വോ ബൃ॑ഹ॒തഃ പര്വ॑താ॒ദാ സര॑സ്വതീ യജ॒താ ഗം᳚തു യ॒ജ്ഞമ് ।
ഹവം᳚ ദേ॒വീ ജു॑ജുഷാ॒ണാ ഘൃ॒താചീ᳚ ശ॒ഗ്മാം നോ॒ വാച॑മുശ॒തീ ശൃ॑ണോതു ॥ 36 ॥

(ഋ.വേ.2.32.4)
രാ॒കാമ॒ഹം സു॒ഹവാം᳚ സുഷ്ടു॒തീ ഹു॑വേ ശൃ॒ണോതു॑ നഃ സു॒ഭഗാ॒ ബോധ॑തു॒ ത്മനാ᳚ ।
സീവ്യ॒ത്വപഃ॑ സൂ॒ച്യാച്ഛി॑ദ്യമാനയാ॒ ദദാ᳚തു വീ॒രം ശ॒തദാ᳚യമു॒ക്ഥ്യമ്᳚ ॥ 37 ॥

യാസ്തേ᳚ രാകേ സുമ॒തയഃ॑ സു॒പേശ॑സോ॒ യാഭി॒ര്ദദാ᳚സി ദാ॒ശുഷേ॒ വസൂ᳚നി ।
താഭി᳚ര്നോ അ॒ദ്യ സു॒മനാ᳚ ഉ॒പാഗ॑ഹി സഹസ്രപോ॒ഷം സു॑ഭഗേ॒ രരാ᳚ണാ ॥ 38 ॥

സിനീ᳚വാലി॒ പൃഥു॑ഷ്ടുകേ॒ യാ ദേ॒വാനാ॒മസി॒ സ്വസാ᳚ ।
ജു॒ഷസ്വ॑ ഹ॒വ്യമാഹു॑തം പ്ര॒ജാം ദേ᳚വി ദിദിഡ്ഢി നഃ ॥ 39 ॥

യാ സു॑ബാ॒ഹുഃ സ്വം᳚ഗു॒രിഃ സു॒ഷൂമാ᳚ ബഹു॒സൂവ॑രീ ।
തസ്യൈ᳚ വി॒ശ്പത്ന്യൈ᳚ ഹ॒വിഃ സി॑നീവാ॒ല്യൈ ജു॑ഹോതന ॥ 40 ॥

യാ ഗും॒ഗൂര്യാ സി॑നീവാ॒ലീ യാ രാ॒കാ യാ സര॑സ്വതീ ।
ഇം॒ദ്രാ॒ണീമ॑ഹ്വ ഊ॒തയേ᳚ വരുണാ॒നീം സ്വ॒സ്തയേ᳚ ॥ 41 ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top