భాగ్య సూక్తం - भाग्य सूक्तम् - BHAGYA SUKTAM

భాగ్య సూక్తం - भाग्य सूक्तम् - BHAGYA SUKTAM

భాగ్య సూక్తం

ఓం ప్రా॒తర॒గ్నిం ప్రా॒తరింద్రగ్॑ఓ హవామహే ప్రా॒తర్మి॒త్రా వరు॑ణా ప్రా॒తర॒శ్వినా᳚ ।
ప్రా॒తర్భగ॑ఓ పూ॒షణం॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॑ఓ ప్రా॒తః సోమ॑ము॒త రు॒ద్రగ్ం హు॑వేమ ॥ 1 ॥

ప్రా॒త॒ర్జితం॒ భ॑గము॒గ్రగ్ం హు॑వేమ వ॒యం పు॒త్రమది॑తే॒ర్యో వి॑ధ॒ర్తా ।
ఆ॒ద్ధ్రశ్చి॒ద్యం మన్య॑మానస్తు॒రశ్చి॒ద్రాజా॑ చి॒ద్యం భగ॑ఓ భ॒క్షీత్యాహ॑ ॥ 2 ॥

భగ॒ ప్రణే॑త॒ర్భగ॒ సత్య॑రాధో॒ భగే॒మాం ధియ॒ముద॑వ॒దద॑న్నః ।
భగ॒ప్రణో॑ జనయ॒ గోభి॒రశ్వై॒ర్భగ॒ప్రనృభి॑ర్నృ॒వంత॑స్స్యామ ॥ 3 ॥

ఉ॒తేదానీం॒ భగ॑వంతస్స్యామో॒త ప్రపి॒త్వ ఉ॒త మధ్యే॒ అహ్నా᳚మ్ ।
ఉ॒తోది॑తా మఘవం॒థ్​సూర్య॑స్య వ॒యం దే॒వానాగ్॑ఓ సుమ॒తౌ స్యా॑మ ॥ 4 ॥

భగ॑ ఏ॒వ భగ॑వాగ్ం అస్తు దేవా॒స్తేన॑ వ॒యం భగ॑వంతస్స్యామ ।
తం త్వా॑ భగ॒ సర్వ॒ ఇజ్జో॑హవీమి॒ సనో॑ భగ పుర ఏ॒తా భ॑వేహ ॥ 5 ॥

సమ॑ధ్వ॒రాయో॒షసో॑ఽనమంత దధి॒క్రావే॑వ॒ శుచయే॑ ప॒దాయ॑ ।
అ॒ర్వా॒చీ॒నం-వఀ ॑సు॒విదం॒ భగ॑న్నో॒ రథ॑మి॒వాఽశ్వా॑వా॒జిన॒ ఆవ॑హంతు ॥ 6 ॥

అశ్వా॑వతీ॒ర్గోమ॑తీర్న ఉ॒షాసో॑ వీ॒రవ॑తీ॒స్సద॑ముచ్ఛంతు భ॒ద్రాః ।
ఘృ॒తం దుహా॑నా వి॒శ్వతః॒ ప్రపీ॑నా యూ॒యం పా॑త స్వ॒స్తిభి॒స్సదా॑ నః ॥ 7 ॥

యో మా᳚ఽగ్నే భా॒గినగ్॑ఓ సం॒తమథా॑భా॒గం చికీ॑ఋషతి ।
అభా॒గమ॑గ్నే॒ తం కు॑రు॒ మామ॑గ్నే భా॒గిన॑ఓ కురు ॥ 8 ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) with the right anusvaras marked.

भाग्य सूक्तम्

ॐ प्रा॒तर॒ग्निं प्रा॒तरिन्द्रग्॑ओ हवामहे प्रा॒तर्मि॒त्रा वरु॑णा प्रा॒तर॒श्विना᳚ ।
प्रा॒तर्भग॑ओ पू॒षणं॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॑ओ प्रा॒तः सोम॑मु॒त रु॒द्रग्ं हु॑वेम ॥ 1 ॥

प्रा॒त॒र्जितं॒ भ॑गमु॒ग्रग्ं हु॑वेम व॒यं पु॒त्रमदि॑ते॒र्यो वि॑ध॒र्ता ।
आ॒द्ध्रश्चि॒द्यं मन्य॑मानस्तु॒रश्चि॒द्राजा॑ चि॒द्यं भग॑ओ भ॒क्षीत्याह॑ ॥ 2 ॥

भग॒ प्रणे॑त॒र्भग॒ सत्य॑राधो॒ भगे॒मां धिय॒मुद॑व॒दद॑न्नः ।
भग॒प्रणो॑ जनय॒ गोभि॒रश्वै॒र्भग॒प्रनृभि॑र्नृ॒वन्त॑स्स्याम ॥ 3 ॥

उ॒तेदानीं॒ भग॑वन्तस्स्यामो॒त प्रपि॒त्व उ॒त मध्ये॒ अह्ना᳚म् ।
उ॒तोदि॑ता मघव॒न्​थ्सूर्य॑स्य व॒यं दे॒वानाग्॑ओ सुम॒तौ स्या॑म ॥ 4 ॥

भग॑ ए॒व भग॑वाग्ं अस्तु देवा॒स्तेन॑ व॒यं भग॑वन्तस्स्याम ।
तं त्वा॑ भग॒ सर्व॒ इज्जो॑हवीमि॒ सनो॑ भग पुर ए॒ता भ॑वेह ॥ 5 ॥

सम॑ध्व॒रायो॒षसो॑ऽनमन्त दधि॒क्रावे॑व॒ शुचये॑ प॒दाय॑ ।
अ॒र्वा॒ची॒नं-वँ॑सु॒विदं॒ भग॑न्नो॒ रथ॑मि॒वाऽश्वा॑वा॒जिन॒ आव॑हन्तु ॥ 6 ॥

अश्वा॑वती॒र्गोम॑तीर्न उ॒षासो॑ वी॒रव॑ती॒स्सद॑मुच्छन्तु भ॒द्राः ।
घृ॒तं दुहा॑ना वि॒श्वतः॒ प्रपी॑ना यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभि॒स्सदा॑ नः ॥ 7 ॥

यो मा᳚ऽग्ने भा॒गिनग्॑ओ स॒न्तमथा॑भा॒गं चिकी॑ऋषति ।
अभा॒गम॑ग्ने॒ तं कु॑रु॒ माम॑ग्ने भा॒गिन॑ओ कुरु ॥ 8 ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

This document is in romanized sanskrit (english) according to IAST standard.

BHAGYA SUKTAM

ō-mprā̠tara̠gni-mprā̠tarindrag̍ō havāmahē prā̠tarmi̠trā varu̍ṇā prā̠tara̠śvinā̎ ।
prā̠tarbhaga̍ō pū̠ṣaṇa̠-mbrahma̍ṇa̠spati̍ō prā̠ta-ssōma̍mu̠ta ru̠dragṃ hu̍vēma ॥ 1 ॥

prā̠ta̠rjita̠-mbha̍gamu̠gragṃ hu̍vēma va̠ya-mpu̠tramadi̍tē̠ryō vi̍dha̠rtā ।
ā̠ddhraśchi̠dya-mmanya̍mānastu̠raśchi̠drājā̍ chi̠dya-mbhaga̍ō bha̠kṣītyāha̍ ॥ 2 ॥

bhaga̠ praṇē̍ta̠rbhaga̠ satya̍rādhō̠ bhagē̠mā-ndhiya̠muda̍va̠dada̍nnaḥ ।
bhaga̠praṇō̍ janaya̠ gōbhi̠raśvai̠rbhaga̠pranṛbhi̍rnṛ̠vanta̍ssyāma ॥ 3 ॥

u̠tēdānī̠-mbhaga̍vantassyāmō̠ta prapi̠tva u̠ta madhyē̠ ahnā̎m ।
u̠tōdi̍tā maghava̠n​thsūrya̍sya va̠ya-ndē̠vānāg̍ō suma̠tau syā̍ma ॥ 4 ॥

bhaga̍ ē̠va bhaga̍vāgṃ astu dēvā̠stēna̍ va̠ya-mbhaga̍vantassyāma ।
ta-ntvā̍ bhaga̠ sarva̠ ijjō̍havīmi̠ sanō̍ bhaga pura ē̠tā bha̍vēha ॥ 5 ॥

sama̍dhva̠rāyō̠ṣasō̍-'namanta dadhi̠krāvē̍va̠ śuchayē̍ pa̠dāya̍ ।
a̠rvā̠chī̠naṃ va̍su̠vida̠-mbhaga̍nnō̠ ratha̍mi̠vā-'śvā̍vā̠jina̠ āva̍hantu ॥ 6 ॥

aśvā̍vatī̠rgōma̍tīrna u̠ṣāsō̍ vī̠rava̍tī̠ssada̍muchChantu bha̠drāḥ ।
ghṛ̠ta-nduhā̍nā vi̠śvata̠ḥ prapī̍nā yū̠ya-mpā̍ta sva̠stibhi̠ssadā̍ naḥ ॥ 7 ॥

yō mā̎-'gnē bhā̠ginag̍ō sa̠ntamathā̍bhā̠ga-ñchikī̍ṛṣati ।
abhā̠gama̍gnē̠ ta-ṅku̍ru̠ māma̍gnē bhā̠gina̍ō kuru ॥ 8 ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

பா4க்3ய ஸூக்தம்

ஓ-ம்ப்ரா॒தர॒க்3னி-ம்ப்ரா॒தரின்த்3ரக்॑3ஓ ஹவாமஹே ப்ரா॒தர்மி॒த்ரா வரு॑ணா ப்ரா॒தர॒ஶ்வினா᳚ ।
ப்ரா॒தர்ப4க॑3ஓ பூ॒ஷணம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॑ஓ ப்ரா॒த-ஸ்ஸோம॑மு॒த ரு॒த்3ரகஂ3 ஹு॑வேம ॥ 1 ॥

ப்ரா॒த॒ர்ஜிதம்॒ ப॑4க3மு॒க்3ரகஂ3 ஹு॑வேம வ॒ய-ம்பு॒த்ரமதி॑3தே॒ர்யோ வி॑த॒4ர்தா ।
ஆ॒த்3த்4ரஶ்சி॒த்3ய-ம்மன்ய॑மானஸ்து॒ரஶ்சி॒த்3ராஜா॑ சி॒த்3யம் ப4க॑3ஓ ப॒4க்ஷீத்யாஹ॑ ॥ 2 ॥

ப4க॒3 ப்ரணே॑த॒ர்ப4க॒3 ஸத்ய॑ராதோ॒4 ப4கே॒3மாம் தி4ய॒முத॑3வ॒த3த॑3ன்ன: ।
ப4க॒3ப்ரணோ॑ ஜனய॒ கோ3பி॒4ரஶ்வை॒ர்ப4க॒3ப்ரன்ருபி॑4ர்ன்ரு॒வன்த॑ஸ்ஸ்யாம ॥ 3 ॥

உ॒தேதா3னீம்॒ ப4க॑3வன்தஸ்ஸ்யாமோ॒த ப்ரபி॒த்வ உ॒த மத்4யே॒ அஹ்னா᳚ம் ।
உ॒தோதி॑3தா மக4வ॒ன்த்2ஸூர்ய॑ஸ்ய வ॒யம் தே॒3வானாக்॑3ஓ ஸும॒தௌ ஸ்யா॑ம ॥ 4 ॥

ப4க॑3 ஏ॒வ ப4க॑3வாகஂ3 அஸ்து தே3வா॒ஸ்தேன॑ வ॒யம் ப4க॑3வன்தஸ்ஸ்யாம ।
த-ன்த்வா॑ ப4க॒3 ஸர்வ॒ இஜ்ஜோ॑ஹவீமி॒ ஸனோ॑ ப4க3 புர ஏ॒தா ப॑4வேஹ ॥ 5 ॥

ஸம॑த்4வ॒ராயோ॒ஷஸோ॑னமன்த த3தி॒4க்ராவே॑வ॒ ஶுசயே॑ ப॒தா3ய॑ ।
அ॒ர்வா॒சீ॒னஂ-வഁ॑ஸு॒வித3ம்॒ ப4க॑3ன்னோ॒ ரத॑2மி॒வாஶ்வா॑வா॒ஜின॒ ஆவ॑ஹன்து ॥ 6 ॥

அஶ்வா॑வதீ॒ர்கோ3ம॑தீர்ன உ॒ஷாஸோ॑ வீ॒ரவ॑தீ॒ஸ்ஸத॑3முச்ச2ன்து ப॒4த்3ரா: ।
க்4ரு॒தம் து3ஹா॑னா வி॒ஶ்வத:॒ ப்ரபீ॑னா யூ॒ய-ம்பா॑த ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4ஸ்ஸதா॑3 ந: ॥ 7 ॥

யோ மா᳚க்3னே பா॒4கி3னக்॑3ஓ ஸ॒ன்தமதா॑2பா॒4க-3ஞ்சிகீ॑ருஷதி ।
அபா॒4க3ம॑க்3னே॒ த-ங்கு॑ரு॒ மாம॑க்3னே பா॒4கி3ன॑ஓ குரு ॥ 8 ॥

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಂ ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾ॒ತರಿಂದ್ರಗ್॑ಓ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾ॒ತರ್ಮಿ॒ತ್ರಾ ವರು॑ಣಾ ಪ್ರಾ॒ತರ॒ಶ್ವಿನಾ᳚ ।
ಪ್ರಾ॒ತರ್ಭಗ॑ಓ ಪೂ॒ಷಣಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॑ಓ ಪ್ರಾ॒ತಃ ಸೋಮ॑ಮು॒ತ ರು॒ದ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಾ॒ತ॒ರ್ಜಿತಂ॒ ಭ॑ಗಮು॒ಗ್ರಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ವ॒ಯಂ ಪು॒ತ್ರಮದಿ॑ತೇ॒ರ್ಯೋ ವಿ॑ಧ॒ರ್ತಾ ।
ಆ॒ದ್ಧ್ರಶ್ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಮನ್ಯ॑ಮಾನಸ್ತು॒ರಶ್ಚಿ॒ದ್ರಾಜಾ॑ ಚಿ॒ದ್ಯಂ ಭಗ॑ಓ ಭ॒ಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ॑ ॥ 2 ॥

ಭಗ॒ ಪ್ರಣೇ॑ತ॒ರ್ಭಗ॒ ಸತ್ಯ॑ರಾಧೋ॒ ಭಗೇ॒ಮಾಂ ಧಿಯ॒ಮುದ॑ವ॒ದದ॑ನ್ನಃ ।
ಭಗ॒ಪ್ರಣೋ॑ ಜನಯ॒ ಗೋಭಿ॒ರಶ್ವೈ॒ರ್ಭಗ॒ಪ್ರನೃಭಿ॑ರ್ನೃ॒ವಂತ॑ಸ್ಸ್ಯಾಮ ॥ 3 ॥

ಉ॒ತೇದಾನೀಂ॒ ಭಗ॑ವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮೋ॒ತ ಪ್ರಪಿ॒ತ್ವ ಉ॒ತ ಮಧ್ಯೇ॒ ಅಹ್ನಾ᳚ಮ್ ।
ಉ॒ತೋದಿ॑ತಾ ಮಘವಂ॒ಥ್​ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ವ॒ಯಂ ದೇ॒ವಾನಾಗ್॑ಓ ಸುಮ॒ತೌ ಸ್ಯಾ॑ಮ ॥ 4 ॥

ಭಗ॑ ಏ॒ವ ಭಗ॑ವಾಗ್ಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾ॒ಸ್ತೇನ॑ ವ॒ಯಂ ಭಗ॑ವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮ ।
ತಂ ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಸರ್ವ॒ ಇಜ್ಜೋ॑ಹವೀಮಿ॒ ಸನೋ॑ ಭಗ ಪುರ ಏ॒ತಾ ಭ॑ವೇಹ ॥ 5 ॥

ಸಮ॑ಧ್ವ॒ರಾಯೋ॒ಷಸೋ॑ಽನಮಂತ ದಧಿ॒ಕ್ರಾವೇ॑ವ॒ ಶುಚಯೇ॑ ಪ॒ದಾಯ॑ ।
ಅ॒ರ್ವಾ॒ಚೀ॒ನಂ-ವಁ॑ಸು॒ವಿದಂ॒ ಭಗ॑ನ್ನೋ॒ ರಥ॑ಮಿ॒ವಾಽಶ್ವಾ॑ವಾ॒ಜಿನ॒ ಆವ॑ಹಂತು ॥ 6 ॥

ಅಶ್ವಾ॑ವತೀ॒ರ್ಗೋಮ॑ತೀರ್ನ ಉ॒ಷಾಸೋ॑ ವೀ॒ರವ॑ತೀ॒ಸ್ಸದ॑ಮುಚ್ಛಂತು ಭ॒ದ್ರಾಃ ।
ಘೃ॒ತಂ ದುಹಾ॑ನಾ ವಿ॒ಶ್ವತಃ॒ ಪ್ರಪೀ॑ನಾ ಯೂ॒ಯಂ ಪಾ॑ತ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ಸ್ಸದಾ॑ ನಃ ॥ 7 ॥

ಯೋ ಮಾ᳚ಽಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನಗ್॑ಓ ಸಂ॒ತಮಥಾ॑ಭಾ॒ಗಂ ಚಿಕೀ॑ಋಷತಿ ।
ಅಭಾ॒ಗಮ॑ಗ್ನೇ॒ ತಂ ಕು॑ರು॒ ಮಾಮ॑ಗ್ನೇ ಭಾ॒ಗಿನ॑ಓ ಕುರು ॥ 8 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ഭാഗ്യ സൂക്തമ്

ഓം പ്രാ॒തര॒ഗ്നിം പ്രാ॒തരിംദ്രഗ്॑ഓ ഹവാമഹേ പ്രാ॒തര്മി॒ത്രാ വരു॑ണാ പ്രാ॒തര॒ശ്വിനാ᳚ ।
പ്രാ॒തര്ഭഗ॑ഓ പൂ॒ഷണം॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതി॑ഓ പ്രാ॒തഃ സോമ॑മു॒ത രു॒ദ്രഗ്മ് ഹു॑വേമ ॥ 1 ॥

പ്രാ॒ത॒ര്ജിതം॒ ഭ॑ഗമു॒ഗ്രഗ്മ് ഹു॑വേമ വ॒യം പു॒ത്രമദി॑തേ॒ര്യോ വി॑ധ॒ര്താ ।
ആ॒ദ്ധ്രശ്ചി॒ദ്യം മന്യ॑മാനസ്തു॒രശ്ചി॒ദ്രാജാ॑ ചി॒ദ്യം ഭഗ॑ഓ ഭ॒ക്ഷീത്യാഹ॑ ॥ 2 ॥

ഭഗ॒ പ്രണേ॑ത॒ര്ഭഗ॒ സത്യ॑രാധോ॒ ഭഗേ॒മാം ധിയ॒മുദ॑വ॒ദദ॑ന്നഃ ।
ഭഗ॒പ്രണോ॑ ജനയ॒ ഗോഭി॒രശ്വൈ॒ര്ഭഗ॒പ്രനൃഭി॑ര്നൃ॒വംത॑സ്സ്യാമ ॥ 3 ॥

ഉ॒തേദാനീം॒ ഭഗ॑വംതസ്സ്യാമോ॒ത പ്രപി॒ത്വ ഉ॒ത മധ്യേ॒ അഹ്നാ᳚മ് ।
ഉ॒തോദി॑താ മഘവം॒ഥ്​സൂര്യ॑സ്യ വ॒യം ദേ॒വാനാഗ്॑ഓ സുമ॒തൌ സ്യാ॑മ ॥ 4 ॥

ഭഗ॑ ഏ॒വ ഭഗ॑വാഗ്മ് അസ്തു ദേവാ॒സ്തേന॑ വ॒യം ഭഗ॑വംതസ്സ്യാമ ।
തം ത്വാ॑ ഭഗ॒ സര്വ॒ ഇജ്ജോ॑ഹവീമി॒ സനോ॑ ഭഗ പുര ഏ॒താ ഭ॑വേഹ ॥ 5 ॥

സമ॑ധ്വ॒രായോ॒ഷസോ॑ഽനമംത ദധി॒ക്രാവേ॑വ॒ ശുചയേ॑ പ॒ദായ॑ ।
അ॒ര്വാ॒ചീ॒നം-വഁ ॑സു॒വിദം॒ ഭഗ॑ന്നോ॒ രഥ॑മി॒വാഽശ്വാ॑വാ॒ജിന॒ ആവ॑ഹംതു ॥ 6 ॥

അശ്വാ॑വതീ॒ര്ഗോമ॑തീര്ന ഉ॒ഷാസോ॑ വീ॒രവ॑തീ॒സ്സദ॑മുച്ഛംതു ഭ॒ദ്രാഃ ।
ഘൃ॒തം ദുഹാ॑നാ വി॒ശ്വതഃ॒ പ്രപീ॑നാ യൂ॒യം പാ॑ത സ്വ॒സ്തിഭി॒സ്സദാ॑ നഃ ॥ 7 ॥

യോ മാ᳚ഽഗ്നേ ഭാ॒ഗിനഗ്॑ഓ സം॒തമഥാ॑ഭാ॒ഗം ചികീ॑ഋഷതി ।
അഭാ॒ഗമ॑ഗ്നേ॒ തം കു॑രു॒ മാമ॑ഗ്നേ ഭാ॒ഗിന॑ഓ കുരു ॥ 8 ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top