కాలము, సమయము యొక్క లెక్కింపు - హైందవ మేధస్సు : Calculation of time, Hindu intelligence

కాలము, సమయము యొక్క లెక్కింపు - హైందవ మేధస్సు : Calculation of time, Hindu intelligence
కాలము 
 • తృటి =సెకండ్ లో 1000 వంతు
 • 100 తృటులు =1 వేద
 • 3 వేదలు=1 లవం
 • 3 లవాలు=1 నిమేశం.రెప్ప పాటుకాలం
 • 3 నిమేశాలు=1 క్షణం,
 • 5 క్షణాలు=1 కష్ట
 • 15 కష్టాలు=1 లఘువు
 • 15 లఘువులు=1 దండం
 • 2దండాలు=1 ముహూర్తం
 • 2 ముహూర్తాలు=1 నాలిక
 • 7 నాలికలు=1 యామము,ప్రహారం
 • 4 ప్రహరాలు=ఒక పూట
 • 2 పూటలు=1 రోజు
 • 15 రోజులు=ఒక పక్షం
 • 2 పక్షాలు=ఒక నెల.
 • 2 నెలలు=ఒక ఋతువు
 • 6 ఋతువులు=ఒక సంవత్సరం.
 • 10 సంవత్సరలు=ఒక దశాబ్దం
 • 10 దశాబ్దాలు=ఒక శతాబ్దం.
 • 10 శతాబ్దాల=ఒక సహస్రాబ్ది
 • 100 సహస్రాబ్ది=ఒక ఖర్వ..లక్ష సంవత్సరాలు
 • 4లక్షల 32 వెల సంవత్సరాలు= కలియుగం
 • 8లక్షల 64 వేల సంవత్సరాలు=త్రేతాయుగం
 • 12లక్షల 96 వేల సంవత్సరాలు=ద్వాపర యుగం
 • 17లక్షల28 వేల సంవత్సరాలు=కృత యుగం
 • పై 4 యుగాలు కలిపి=చక్రభ్రమణం.(చతుర్ యుగం)
 • 71 చక్రభ్రమాణాలు=ఒక మన్వంతరం
 • 14 మన్వంతరాలు=ఒక కల్పం
 • 200 కల్పాలు ఐతే=బ్రహ్మరోజు
 • 365 బ్రహ్మరోజులు =బ్రహ్మ సంవత్సర
 • 100 బ్రహ్మ సంవత్సరాలు=బ్రహ్మసమాప్తి
 • ఒక బ్రహ్మసమాప్తి=విష్ణుపూట
 • మరో బ్రహ్మఉద్బవం=విష్ణువు కు మరో పూట
 • భాగవతాదారితం 🕉🕉
అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం : ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకునే హిందువులకే సొంతం ఈ లెక్కలు మరేదైనా మతం లో కానరాదు.  

నా దేశం గొప్పది నా హైంధవము గొప్పది జై శ్రీరాం.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top