శాంతి మంత్రం | शान्ति मन्त्रम् | SHANTI MANTRAM

శాంతి మంత్రం | शान्ति मन्त्रम् | SHANTI MANTRAM
యోగిని

శాంతి మంత్రం

ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॒ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రస॒స్తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒ష॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అరం॑గమామవో॒ యస్య॒ క్షయా॑య॒ జి॑న్వథ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ।

పృ॒థి॒వీ శాం॒తా సాగ్నినా॑ శాం॒తా సామే॑ శాం॒తా శుచగ్ం॑ శమయతు । అం॒తరి॑క్షగ్ం శాం॒తం తద్వా॒యునా॑ శాం॒తం తన్మే॑ శాం॒తగ్ం శుచగ్ం॑ శమయతు । ద్యౌశ్శాం॒తా॒ సాది॒త్యేన॑ శాం॒తా సా మే॑ శాం॒తా శుచగ్ం॑ శమయతు ।

పృ॒థి॒వీ శాంతి॑రం॒తరి॑క్ష॒గ్ం॒ శాంతి॒ర్-ద్యౌ-శ్శాంతి॒ర్-దిశ॒-శ్శాంతి॑-రవాంతరది॒శా-శ్శాంతి॑ ర॒గ్ని-శ్శాంతి॑ర్-వా॒యు-శ్శాంతి॑-రాది॒త్య-శ్శాంతి॑-శ్చంద్ర॒మా॒-శ్శాంతి॒ర్-నక్ష॑త్రాణి॒-శ్శాంతి రాప॒శ్శాంతి॒-రోష॑ధయ॒-శ్శాంతి॒ర్-వన॒స్పత॑య॒-శ్శాంతి॒ర్-గౌ॑-శ్శాంతి॑-ర॒జా-శాంతి-రశ్వ॒-శ్శాంతిః॒ పురు॑ష॒-శ్శాంతి॒-బ్రహ్మ॒-శాంతి॑ర్-బ్రాహ్మ॒ణ-శ్శాంతి-శాంతి॑-రేవ శాంతి-శాంతి॑-ర్మే అస్తు॒ శాంతిః॑ ।

తయా॒హగ్ం శాన్॒త్యా॒ స॑ర్వశాం॒త్యా॒ మహ్యం॑ ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే చ॒ శాంతిం॑ కరోమి శాంతి॑ర్మే అస్తు॒ శాంతిః॑ ॥

ఏహ॒ శ్రీశ్చ॒ హ్రీశ్చ॒ ధృతి॑శ్చ॒ తపో॑ మే॒ధా ప్ర॑తి॒ష్ఠా శ్ర॒ద్ధా స॒త్యం ధర్మ॑శ్చై॒తాని॒ మోత్తి॑ష్ఠంత॒-మనూత్తి॑ష్ఠంతు॒ మా మా॒గ్॒ శ్రీశ్చ॒ హ్రీశ్చ॒ ధృతి॑శ్చ॒ తపో॑ మే॒ధా ప్ర॑తి॒ష్ఠా శ్ర॒ద్ధా స॒త్యం ధర్మ॑శ్చై॒తాని॑ మా॒ మా హా॑సిషుః ।

ఉదాయు॑షా స్వా॒యుషోదో॑షదీనా॒గ్ం॒ రసే॒నోత్ప॒ర్జన్య॑స్య॒ శుష్మే॒ణోదస్థామ॒మృతా॒గ్ం॒ అను॑ । తచ్చక్షు॑ర్-దే॒వహి॑తం పు॒రస్తా᳚చ్చు॒క్రము॒చ్చర॑త్ ।

పశ్యే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం జీవే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం నందా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం మోదా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం భవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తగ్ం శృ॒ణవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం పబ్ర॑వామ శ॒రద॑శ్శ॒తమజీ॑తాస్యామ శ॒రద॑శ్శ॒తం జోక్చ॒ సూర్యం॑ దృ॒శే ।

య ఉద॑గాన్మహ॒తోఽర్ణవా᳚-ద్వి॒భ్రాజ॑మానస్సరి॒రస్య॒ మధ్యా॒థ్సమా॑ వృష॒భో లో॑హితా॒క్షసూర్యో॑ విప॒శ్చిన్మన॑సా పునాతు ॥

బ్రహ్మ॑ణ॒శ్చోత॒న్యసి॒ బ్రహ్మ॑ణ ఆ॒ణీస్థో॒ బ్రాహ్మ॑ణ ఆ॒వప॑నమసి ధారి॒తేయం పృ॑థి॒వీ బ్రహ్మ॑ణా మ॒హీ దా॑రి॒తమే॑నేన మ॒హదన్॒తరి॑క్షం॒ దివం॑ దాధార పృథి॒వీగ్ం సదేవాం॒-యఀద॒హం-వేఀద॒ తద॒హం ధా॑రయాణి॒ మామద్వేదోఽథి॒ విస్ర॑సత్ ।

మే॒ధా॒మ॒నీ॒షే మావి॒శతాగ్ం స॒మీచీ॑ భూ॒తస్య॒ భవ్య॒స్యావ॑రుధ్యై॒ సర్వ॒మాయు॑రయాణి॒ సర్వ॒మాయు॑రయాణి ।

ఆ॒భిర్గీ॒ర్భి-ర్యదతో॑న ఊ॒నమాప్యా॑యయ హరివో॒ వర్ధ॑మానః । య॒దా స్తో॒తృభ్యో॒ మహి॑ గో॒త్రా రు॒జాసి॑ భూయిష్ఠ॒భాజో॒ అధ॑ తే స్యామ । బ్రహ్మ॒ ప్రావా॑దిష్మ॒ తన్నో॒ మా హా॑సీత్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం సం త్వా॑ సించామి॒ యజు॑షా ప్ర॒జామాయు॒ర్ధనం॑ చ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం శం నో॑ మి॒త్రః శం-వఀరు॑ణః । శం నో॑ భవత్వర్య॒మా । శం న॒ ఇంద్రో॒ బృహ॒స్పతిః॑ । శం నో॒ విష్ణు॑రురుక్ర॒మః । నమో॒ బ్రహ్మ॑ణే । నమ॑స్తే వాయో । త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మా॑సి । త్వామే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మ॑ వదిష్యామి । ఋ॒తం-వఀ ॑దిష్యామి । స॒త్యం-వఀ ॑దిష్యామి । తన్మామ॑వతు । తద్వ॒క్తార॑మవతు । అవ॑తు॒ మామ్ । అవ॑తు వ॒క్తారం᳚ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం తచ్ఛం॒-యోఀరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞప॑తయే । దైవీ᳚ స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్-మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ । శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॒ష్పదే ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం స॒హ నా॑ వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై । తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥ (3)

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥ (3)

This document is in शुद्ध देवनागरी (  Samskritam ) with the right anusvaras marked.

शान्ति मन्त्रम्

आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॒ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रस॒स्तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒ष॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अर॑ङ्गमामवो॒ यस्य॒ क्षया॑य॒ जि॑न्वथ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ।

पृ॒थि॒वी शा॒न्ता साग्निना॑ शा॒न्ता सामे॑ शा॒न्ता शुचग्ं॑ शमयतु । अ॒न्तरि॑क्षग्ं शा॒न्तं तद्वा॒युना॑ शा॒न्तं तन्मे॑ शा॒न्तग्ं शुचग्ं॑ शमयतु । द्यौश्शा॒न्ता॒ सादि॒त्येन॑ शा॒न्ता सा मे॑ शा॒न्ता शुचग्ं॑ शमयतु ।

पृ॒थि॒वी शान्ति॑र॒न्तरि॑क्ष॒ग्ं॒ शान्ति॒र्-द्यौ-श्शान्ति॒र्-दिश॒-श्शान्ति॑-रवान्तरदि॒शा-श्शान्ति॑ र॒ग्नि-श्शान्ति॑र्-वा॒यु-श्शान्ति॑-रादि॒त्य-श्शान्ति॑-श्चन्द्र॒मा॒-श्शान्ति॒र्-नक्ष॑त्राणि॒-श्शान्ति राप॒श्शान्ति॒-रोष॑धय॒-श्शान्ति॒र्-वन॒स्पत॑य॒-श्शान्ति॒र्-गौ॑-श्शान्ति॑-र॒जा-शान्ति-रश्व॒-श्शान्तिः॒ पुरु॑ष॒-श्शान्ति॒-ब्रह्म॒-शान्ति॑र्-ब्राह्म॒ण-श्शान्ति-शान्ति॑-रेव शान्ति-शान्ति॑-र्मे अस्तु॒ शान्तिः॑ ।

तया॒हग्ं शान्॒त्या॒ स॑र्वशा॒न्त्या॒ मह्यं॑ द्वि॒पदे॒ चतु॑ष्पदे च॒ शान्तिं॑ करोमि शान्ति॑र्मे अस्तु॒ शान्तिः॑ ॥

एह॒ श्रीश्च॒ ह्रीश्च॒ धृति॑श्च॒ तपो॑ मे॒धा प्र॑ति॒ष्ठा श्र॒द्धा स॒त्यं धर्म॑श्चै॒तानि॒ मोत्ति॑ष्ठन्त॒-मनूत्ति॑ष्ठन्तु॒ मा मा॒ग्॒ श्रीश्च॒ ह्रीश्च॒ धृति॑श्च॒ तपो॑ मे॒धा प्र॑ति॒ष्ठा श्र॒द्धा स॒त्यं धर्म॑श्चै॒तानि॑ मा॒ मा हा॑सिषुः ।

उदायु॑षा स्वा॒युषोदो॑षदीना॒ग्ं॒ रसे॒नोत्प॒र्जन्य॑स्य॒ शुष्मे॒णोदस्थाम॒मृता॒ग्ं॒ अनु॑ । तच्चक्षु॑र्-दे॒वहि॑तं पु॒रस्ता᳚च्चु॒क्रमु॒च्चर॑त् ।

पश्ये॑म श॒रद॑श्श॒तं जीवे॑म श॒रद॑श्श॒तं नन्दा॑म श॒रद॑श्श॒तं मोदा॑म श॒रद॑श्श॒तं भवा॑म श॒रद॑श्श॒तग्ं शृ॒णवा॑म श॒रद॑श्श॒तं पब्र॑वाम श॒रद॑श्श॒तमजी॑तास्याम श॒रद॑श्श॒तं जोक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ।

य उद॑गान्मह॒तोऽर्णवा᳚-द्वि॒भ्राज॑मानस्सरि॒रस्य॒ मध्या॒थ्समा॑ वृष॒भो लो॑हिता॒क्षसूर्यो॑ विप॒श्चिन्मन॑सा पुनातु ॥

ब्रह्म॑ण॒श्चोत॒न्यसि॒ ब्रह्म॑ण आ॒णीस्थो॒ ब्राह्म॑ण आ॒वप॑नमसि धारि॒तेयं पृ॑थि॒वी ब्रह्म॑णा म॒ही दा॑रि॒तमे॑नेन म॒हदन्॒तरि॑क्षं॒ दिवं॑ दाधार पृथि॒वीग्ं सदेवां॒-यँद॒हं-वेँद॒ तद॒हं धा॑रयाणि॒ मामद्वेदोऽथि॒ विस्र॑सत् ।

मे॒धा॒म॒नी॒षे मावि॒शताग्ं स॒मीची॑ भू॒तस्य॒ भव्य॒स्याव॑रुध्यै॒ सर्व॒मायु॑रयाणि॒ सर्व॒मायु॑रयाणि ।

आ॒भिर्गी॒र्भि-र्यदतो॑न ऊ॒नमाप्या॑यय हरिवो॒ वर्ध॑मानः । य॒दा स्तो॒तृभ्यो॒ महि॑ गो॒त्रा रु॒जासि॑ भूयिष्ठ॒भाजो॒ अध॑ ते स्याम । ब्रह्म॒ प्रावा॑दिष्म॒ तन्नो॒ मा हा॑सीत् ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ सं त्वा॑ सिञ्चामि॒ यजु॑षा प्र॒जामायु॒र्धनं॑ च ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ शं नो॑ मि॒त्रः शं-वँरु॑णः । शं नो॑ भवत्वर्य॒मा । शं न॒ इन्द्रो॒ बृह॒स्पतिः॑ । शं नो॒ विष्णु॑रुरुक्र॒मः । नमो॒ ब्रह्म॑णे । नम॑स्ते वायो । त्वमे॒व प्र॒त्यक्षं॒ ब्रह्मा॑सि । त्वामे॒व प्र॒त्यक्षं॒ ब्रह्म॑ वदिष्यामि । ऋ॒तं-वँ॑दिष्यामि । स॒त्यं-वँ॑दिष्यामि । तन्माम॑वतु । तद्व॒क्तार॑मवतु । अव॑तु॒ माम् । अव॑तु व॒क्तारम्᳚ ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ तच्छं॒-योँरावृ॑णीमहे । गा॒तुं-यँ॒ज्ञाय॑ । गा॒तुं-यँ॒ज्ञप॑तये । दैवी᳚ स्व॒स्तिर॑स्तु नः । स्व॒स्तिर्-मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम् । शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚ । शं चतु॒ष्पदे ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ स॒ह ना॑ ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै । ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ॥ (3)

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥ (3)

SHANTI MANTRAM

āpō̠ hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̠ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍-śśi̠vata̍mō̠ rasa̠stasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠ṣa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅgamāmavō̠ yasya̠ kṣayā̍ya̠ ji̍nvatha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ ।

pṛ̠thi̠vī śā̠ntā sāgninā̍ śā̠ntā sāmē̍ śā̠ntā śuchag̍ṃ śamayatu । a̠ntari̍kṣagṃ śā̠nta-ntadvā̠yunā̍ śā̠nta-ntanmē̍ śā̠ntagṃ śuchag̍ṃ śamayatu । dyauśśā̠ntā̠ sādi̠tyēna̍ śā̠ntā sā mē̍ śā̠ntā śuchag̍ṃ śamayatu ।

pṛ̠thi̠vī śānti̍ra̠ntari̍kṣa̠gṃ̠ śānti̠r-dyau-śśānti̠r-diśa̠-śśānti̍-ravāntaradi̠śā-śśānti̍ ra̠gni-śśānti̍r-vā̠yu-śśānti̍-rādi̠tya-śśānti̍-śchandra̠mā̠-śśānti̠r-nakṣa̍trāṇi̠-śśānti rāpa̠śśānti̠-rōṣa̍dhaya̠-śśānti̠r-vana̠spata̍ya̠-śśānti̠r-gau̍-śśānti̍-ra̠jā-śānti-raśva̠-śśānti̠ḥ puru̍ṣa̠-śśānti̠-brahma̠-śānti̍r-brāhma̠ṇa-śśānti-śānti̍-rēva śānti-śānti̍-rmē astu̠ śānti̍ḥ ।

tayā̠hagṃ śān̠tyā̠ sa̍rvaśā̠ntyā̠ mahya̍-ndvi̠padē̠ chatu̍ṣpadē cha̠ śānti̍-ṅkarōmi śānti̍rmē astu̠ śānti̍ḥ ॥

ēha̠ śrīścha̠ hrīścha̠ dhṛti̍ścha̠ tapō̍ mē̠dhā pra̍ti̠ṣṭhā śra̠ddhā sa̠tya-ndharma̍śchai̠tāni̠ mōtti̍ṣṭhanta̠-manūtti̍ṣṭhantu̠ mā mā̠g̠ śrīścha̠ hrīścha̠ dhṛti̍ścha̠ tapō̍ mē̠dhā pra̍ti̠ṣṭhā śra̠ddhā sa̠tya-ndharma̍śchai̠tāni̍ mā̠ mā hā̍siṣuḥ ।

udāyu̍ṣā svā̠yuṣōdō̍ṣadīnā̠g̠ṃ rasē̠nōtpa̠rjanya̍sya̠ śuṣmē̠ṇōdasthāma̠mṛtā̠gṃ̠ anu̍ । tachchakṣu̍r-dē̠vahi̍ta-mpu̠rastā̎chchu̠kramu̠chchara̍t ।

paśyē̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-ñjīvē̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-nnandā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mmōdā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mbhavā̍ma śa̠rada̍śśa̠tagṃ śṛ̠ṇavā̍ma śa̠rada̍śśa̠ta-mpabra̍vāma śa̠rada̍śśa̠tamajī̍tāsyāma śa̠rada̍śśa̠ta-ñjōkcha̠ sūrya̍-ndṛ̠śē ।

ya uda̍gānmaha̠tō-'rṇavā̎-dvi̠bhrāja̍mānassari̠rasya̠ madhyā̠thsamā̍ vṛṣa̠bhō lō̍hitā̠kṣasūryō̍ vipa̠śchinmana̍sā punātu ॥

brahma̍ṇa̠śchōta̠nyasi̠ brahma̍ṇa ā̠ṇīsthō̠ brāhma̍ṇa ā̠vapa̍namasi dhāri̠tēya-mpṛ̍thi̠vī brahma̍ṇā ma̠hī dā̍ri̠tamē̍nēna ma̠hadan̠tari̍kṣa̠-ndiva̍-ndādhāra pṛthi̠vīgṃ sadēvā̠ṃ yada̠haṃ vēda̠ tada̠ha-ndhā̍rayāṇi̠ māmadvēdō-'thi̠ visra̍sat ।

mē̠dhā̠ma̠nī̠ṣē māvi̠śatāgṃ sa̠mīchī̍ bhū̠tasya̠ bhavya̠syāva̍rudhyai̠ sarva̠māyu̍rayāṇi̠ sarva̠māyu̍rayāṇi ।

ā̠bhirgī̠rbhi-ryadatō̍na ū̠namāpyā̍yaya harivō̠ vardha̍mānaḥ । ya̠dā stō̠tṛbhyō̠ mahi̍ gō̠trā ru̠jāsi̍ bhūyiṣṭha̠bhājō̠ adha̍ tē syāma । brahma̠ prāvā̍diṣma̠ tannō̠ mā hā̍sīt ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ōṃ sa-ntvā̍ siñchāmi̠ yaju̍ṣā pra̠jāmāyu̠rdhana̍-ñcha ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ōṃ śa-nnō̍ mi̠tra-śśaṃ varu̍ṇaḥ । śa-nnō̍ bhavatvarya̠mā । śa-nna̠ indrō̠ bṛha̠spati̍ḥ । śa-nnō̠ viṣṇu̍rurukra̠maḥ । namō̠ brahma̍ṇē । nama̍stē vāyō । tvamē̠va pra̠tyakṣa̠-mbrahmā̍si । tvāmē̠va pra̠tyakṣa̠-mbrahma̍ vadiṣyāmi । ṛ̠taṃ va̍diṣyāmi । sa̠tyaṃ va̍diṣyāmi । tanmāma̍vatu । tadva̠ktāra̍mavatu । ava̍tu̠ mām । ava̍tu va̠ktāram̎ ॥

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ō-ntachCha̠ṃ yōrāvṛ̍ṇīmahē । gā̠tuṃ ya̠jñāya̍ । gā̠tuṃ ya̠jñapa̍tayē । daivī̎ sva̠stira̍stu naḥ । sva̠stir-mānu̍ṣēbhyaḥ । ū̠rdhva-ñji̍gātu bhēṣa̠jam । śa-nnō̍ astu dvi̠padē̎ । śa-ñchatu̠ṣpadē ।

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

ōṃ sa̠ha nā̍ vavatu । sa̠ha nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠rya̍-ṅkaravāvahai । tē̠ja̠svinā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ ॥ (3)

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥ (3)

ஶான்தி மன்த்ரம்

ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॒ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ॑-ஶ்ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ॒ஸ்தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஷ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3மாமவோ॒ யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜி॑ன்வத2 । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா2 ச ந: ।

ப்ரு॒தி॒2வீ ஶா॒ன்தா ஸாக்3னினா॑ ஶா॒ன்தா ஸாமே॑ ஶா॒ன்தா ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது । அ॒ன்தரி॑க்ஷகஂ3 ஶா॒ன்த-ன்தத்3வா॒யுனா॑ ஶா॒ன்த-ன்தன்மே॑ ஶா॒ன்தகஂ3 ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது । த்3யௌஶ்ஶா॒ன்தா॒ ஸாதி॒3த்யேன॑ ஶா॒ன்தா ஸா மே॑ ஶா॒ன்தா ஶுசக்3ம்॑ ஶமயது ।

ப்ரு॒தி॒2வீ ஶான்தி॑ர॒ன்தரி॑க்ஷ॒க்3ம்॒ ஶான்தி॒ர்-த்3யௌ-ஶ்ஶான்தி॒ர்-தி3ஶ॒-ஶ்ஶான்தி॑-ரவான்தரதி॒3ஶா-ஶ்ஶான்தி॑ ர॒க்3னி-ஶ்ஶான்தி॑ர்-வா॒யு-ஶ்ஶான்தி॑-ராதி॒3த்ய-ஶ்ஶான்தி॑-ஶ்சன்த்3ர॒மா॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-னக்ஷ॑த்ராணி॒-ஶ்ஶான்தி ராப॒ஶ்ஶான்தி॒-ரோஷ॑த4ய॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-வன॒ஸ்பத॑ய॒-ஶ்ஶான்தி॒ர்-கௌ॑3-ஶ்ஶான்தி॑-ர॒ஜா-ஶான்தி-ரஶ்வ॒-ஶ்ஶான்தி:॒ புரு॑ஷ॒-ஶ்ஶான்தி॒-ப்3ரஹ்ம॒-ஶான்தி॑ர்-ப்3ராஹ்ம॒ண-ஶ்ஶான்தி-ஶான்தி॑-ரேவ ஶான்தி-ஶான்தி॑-ர்மே அஸ்து॒ ஶான்தி:॑ ।

தயா॒ஹகஂ3 ஶான்॒த்யா॒ ஸ॑ர்வஶா॒ன்த்யா॒ மஹ்யம்॑ த்3வி॒பதே॒3 சது॑ஷ்பதே3 ச॒ ஶான்திம்॑ கரோமி ஶான்தி॑ர்மே அஸ்து॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஏஹ॒ ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்4ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா4 ப்ர॑தி॒ஷ்டா2 ஶ்ர॒த்3தா4 ஸ॒த்யம் த4ர்ம॑ஶ்சை॒தானி॒ மோத்தி॑ஷ்ட2ன்த॒-மனூத்தி॑ஷ்ட2ன்து॒ மா மா॒க்॒3 ஶ்ரீஶ்ச॒ ஹ்ரீஶ்ச॒ த்4ருதி॑ஶ்ச॒ தபோ॑ மே॒தா4 ப்ர॑தி॒ஷ்டா2 ஶ்ர॒த்3தா4 ஸ॒த்யம் த4ர்ம॑ஶ்சை॒தானி॑ மா॒ மா ஹா॑ஸிஷு: ।

உதா3யு॑ஷா ஸ்வா॒யுஷோதோ॑3ஷதீ3னா॒க்3ம்॒ ரஸே॒னோத்ப॒ர்ஜன்ய॑ஸ்ய॒ ஶுஷ்மே॒ணோத3ஸ்தா2ம॒ம்ருதா॒க்3ம்॒ அனு॑ । தச்சக்ஷு॑ர்-தே॒3வஹி॑த-ம்பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ரமு॒ச்சர॑த் ।

பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒த-ஞ்ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒த-ன்னந்தா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒த-ம்மோதா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ப4வா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தகஂ3 ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒த-ம்பப்3ர॑வாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒த-ஞ்ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்3ரு॒ஶே ।

ய உத॑3கா3ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚-த்3வி॒ப்4ராஜ॑மானஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்4யா॒த்2ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ4 லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ப்3ரஹ்ம॑ண॒ஶ்சோத॒ன்யஸி॒ ப்3ரஹ்ம॑ண ஆ॒ணீஸ்தோ॒2 ப்3ராஹ்ம॑ண ஆ॒வப॑னமஸி தா4ரி॒தேய-ம்ப்ரு॑தி॒2வீ ப்3ரஹ்ம॑ணா ம॒ஹீ தா॑3ரி॒தமே॑னேன ம॒ஹத3ன்॒தரி॑க்ஷம்॒ தி3வம்॑ தா3தா4ர ப்ருதி॒2வீகஂ3 ஸதே3வாம்॒ யத॒3ஹஂ-வேഁத॒3 தத॒3ஹம் தா॑4ரயாணி॒ மாமத்3வேதோ3தி॒2 விஸ்ர॑ஸத் ।

மே॒தா॒4ம॒னீ॒ஷே மாவி॒ஶதாகஂ3 ஸ॒மீசீ॑ பூ॒4தஸ்ய॒ ப4வ்ய॒ஸ்யாவ॑ருத்4யை॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி॒ ஸர்வ॒மாயு॑ரயாணி ।

ஆ॒பி4ர்கீ॒3ர்பி4-ர்யத3தோ॑ன ஊ॒னமாப்யா॑யய ஹரிவோ॒ வர்த॑4மான: । ய॒தா3 ஸ்தோ॒த்ருப்4யோ॒ மஹி॑ கோ॒3த்ரா ரு॒ஜாஸி॑ பூ4யிஷ்ட॒2பா4ஜோ॒ அத॑4 தே ஸ்யாம । ப்3ரஹ்ம॒ ப்ராவா॑தி3ஷ்ம॒ தன்னோ॒ மா ஹா॑ஸீத் ॥

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ஓஂ ஸ-ன்த்வா॑ ஸிஞ்சாமி॒ யஜு॑ஷா ப்ர॒ஜாமாயு॒ர்த4னம்॑ ச ॥

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ஓஂ ஶ-ன்னோ॑ மி॒த்ர-ஶ்ஶஂ-வഁரு॑ண: । ஶ-ன்னோ॑ ப4வத்வர்ய॒மா । ஶ-ன்ன॒ இன்த்3ரோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி:॑ । ஶ-ன்னோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம: । நமோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்3ரஹ்மா॑ஸி । த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ வதி3ஷ்யாமி । ரு॒தஂ-வഁ॑தி3ஷ்யாமி । ஸ॒த்யஂ-வഁ॑தி3ஷ்யாமி । தன்மாம॑வது । தத்3வ॒க்தார॑மவது । அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தாரம்᳚ ॥

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ஓ-ன்தச்ச2ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3துஂ-யഁ॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3துஂ-யഁ॒ஜ்ஞப॑தயே । தை3வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்-மானு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வ-ஞ்ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶ-ன்னோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶ-ஞ்சது॒ஷ்பதே3 ।

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ஓஂ ஸ॒ஹ நா॑ வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை । தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥ (3)

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥ (3)

ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಂ

ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॒ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಷ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿ॑ನ್ವಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂ॒ತಂ ತದ್ವಾ॒ಯುನಾ॑ ಶಾಂ॒ತಂ ತನ್ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಗ್ಂ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು । ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂ॒ತಾ॒ ಸಾದಿ॒ತ್ಯೇನ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಸಾ ಮೇ॑ ಶಾಂ॒ತಾ ಶುಚಗ್ಂ॑ ಶಮಯತು ।

ಪೃ॒ಥಿ॒ವೀ ಶಾಂತಿ॑ರಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ದಿಶ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರವಾಂತರದಿ॒ಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ ರ॒ಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑ರ್-ವಾ॒ಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರಾದಿ॒ತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ಶ್ಚಂದ್ರ॒ಮಾ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಪ॒ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ರೋಷ॑ಧಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒ರ್-ಗೌ॑-ಶ್ಶಾಂತಿ॑-ರ॒ಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ॒-ಶ್ಶಾಂತಿಃ॒ ಪುರು॑ಷ॒-ಶ್ಶಾಂತಿ॒-ಬ್ರಹ್ಮ॒-ಶಾಂತಿ॑ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ॑-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

ತಯಾ॒ಹಗ್ಂ ಶಾನ್॒ತ್ಯಾ॒ ಸ॑ರ್ವಶಾಂ॒ತ್ಯಾ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ದ್ವಿ॒ಪದೇ॒ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ಚ॒ ಶಾಂತಿಂ॑ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ॑ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಏಹ॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॒ ಮೋತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತ॒-ಮನೂತ್ತಿ॑ಷ್ಠಂತು॒ ಮಾ ಮಾ॒ಗ್॒ ಶ್ರೀಶ್ಚ॒ ಹ್ರೀಶ್ಚ॒ ಧೃತಿ॑ಶ್ಚ॒ ತಪೋ॑ ಮೇ॒ಧಾ ಪ್ರ॑ತಿ॒ಷ್ಠಾ ಶ್ರ॒ದ್ಧಾ ಸ॒ತ್ಯಂ ಧರ್ಮ॑ಶ್ಚೈ॒ತಾನಿ॑ ಮಾ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸಿಷುಃ ।

ಉದಾಯು॑ಷಾ ಸ್ವಾ॒ಯುಷೋದೋ॑ಷದೀನಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಸೇ॒ನೋತ್ಪ॒ರ್ಜನ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಶುಷ್ಮೇ॒ಣೋದಸ್ಥಾಮ॒ಮೃತಾ॒ಗ್ಂ॒ ಅನು॑ । ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್-ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ ।

ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಶೇ ।

ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚-ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಶ್ಚೋತ॒ನ್ಯಸಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ಣೀಸ್ಥೋ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣ ಆ॒ವಪ॑ನಮಸಿ ಧಾರಿ॒ತೇಯಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ಮ॒ಹೀ ದಾ॑ರಿ॒ತಮೇ॑ನೇನ ಮ॒ಹದನ್॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ॒ ದಿವಂ॑ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀಗ್ಂ ಸದೇವಾಂ॒-ಯಁದ॒ಹಂ-ವೇಁದ॒ ತದ॒ಹಂ ಧಾ॑ರಯಾಣಿ॒ ಮಾಮದ್ವೇದೋಽಥಿ॒ ವಿಸ್ರ॑ಸತ್ ।

ಮೇ॒ಧಾ॒ಮ॒ನೀ॒ಷೇ ಮಾವಿ॒ಶತಾಗ್ಂ ಸ॒ಮೀಚೀ॑ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॒ ಭವ್ಯ॒ಸ್ಯಾವ॑ರುಧ್ಯೈ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ॒ ಸರ್ವ॒ಮಾಯು॑ರಯಾಣಿ ।

ಆ॒ಭಿರ್ಗೀ॒ರ್ಭಿ-ರ್ಯದತೋ॑ನ ಊ॒ನಮಾಪ್ಯಾ॑ಯಯ ಹರಿವೋ॒ ವರ್ಧ॑ಮಾನಃ । ಯ॒ದಾ ಸ್ತೋ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ಮಹಿ॑ ಗೋ॒ತ್ರಾ ರು॒ಜಾಸಿ॑ ಭೂಯಿಷ್ಠ॒ಭಾಜೋ॒ ಅಧ॑ ತೇ ಸ್ಯಾಮ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಪ್ರಾವಾ॑ದಿಷ್ಮ॒ ತನ್ನೋ॒ ಮಾ ಹಾ॑ಸೀತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ॑ ಸಿಂಚಾಮಿ॒ ಯಜು॑ಷಾ ಪ್ರ॒ಜಾಮಾಯು॒ರ್ಧನಂ॑ ಚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಂ ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಃ ಶಂ-ವಁರು॑ಣಃ । ಶಂ ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶಂ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶಂ ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು । ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒-ಯೋಁರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್-ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॒ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ । ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥ (3)

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥ (3)

ശാംതി മംത്രമ്

ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॒ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസ॒സ്തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ഷ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗമാമവോ॒ യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജി॑ന്വഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ।

പൃ॒ഥി॒വീ ശാം॒താ സാഗ്നിനാ॑ ശാം॒താ സാമേ॑ ശാം॒താ ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു । അം॒തരി॑ക്ഷഗ്മ് ശാം॒തം തദ്വാ॒യുനാ॑ ശാം॒തം തന്മേ॑ ശാം॒തഗ്മ് ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു । ദ്യൌശ്ശാം॒താ॒ സാദി॒ത്യേന॑ ശാം॒താ സാ മേ॑ ശാം॒താ ശുചഗ്മ്॑ ശമയതു ।

പൃ॒ഥി॒വീ ശാംതി॑രം॒തരി॑ക്ഷ॒ഗ്മ്॒ ശാംതി॒ര്-ദ്യൌ-ശ്ശാംതി॒ര്-ദിശ॒-ശ്ശാംതി॑-രവാംതരദി॒ശാ-ശ്ശാംതി॑ ര॒ഗ്നി-ശ്ശാംതി॑ര്-വാ॒യു-ശ്ശാംതി॑-രാദി॒ത്യ-ശ്ശാംതി॑-ശ്ചംദ്ര॒മാ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-നക്ഷ॑ത്രാണി॒-ശ്ശാംതി രാപ॒ശ്ശാംതി॒-രോഷ॑ധയ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-വന॒സ്പത॑യ॒-ശ്ശാംതി॒ര്-ഗൌ॑-ശ്ശാംതി॑-ര॒ജാ-ശാംതി-രശ്വ॒-ശ്ശാംതിഃ॒ പുരു॑ഷ॒-ശ്ശാംതി॒-ബ്രഹ്മ॒-ശാംതി॑ര്-ബ്രാഹ്മ॒ണ-ശ്ശാംതി-ശാംതി॑-രേവ ശാംതി-ശാംതി॑-ര്മേ അസ്തു॒ ശാംതിഃ॑ ।

തയാ॒ഹഗ്മ് ശാന്॒ത്യാ॒ സ॑ര്വശാം॒ത്യാ॒ മഹ്യം॑ ദ്വി॒പദേ॒ ചതു॑ഷ്പദേ ച॒ ശാംതിം॑ കരോമി ശാംതി॑ര്മേ അസ്തു॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഏഹ॒ ശ്രീശ്ച॒ ഹ്രീശ്ച॒ ധൃതി॑ശ്ച॒ തപോ॑ മേ॒ധാ പ്ര॑തി॒ഷ്ഠാ ശ്ര॒ദ്ധാ സ॒ത്യം ധര്മ॑ശ്ചൈ॒താനി॒ മോത്തി॑ഷ്ഠംത॒-മനൂത്തി॑ഷ്ഠംതു॒ മാ മാ॒ഗ്॒ ശ്രീശ്ച॒ ഹ്രീശ്ച॒ ധൃതി॑ശ്ച॒ തപോ॑ മേ॒ധാ പ്ര॑തി॒ഷ്ഠാ ശ്ര॒ദ്ധാ സ॒ത്യം ധര്മ॑ശ്ചൈ॒താനി॑ മാ॒ മാ ഹാ॑സിഷുഃ ।

ഉദായു॑ഷാ സ്വാ॒യുഷോദോ॑ഷദീനാ॒ഗ്മ്॒ രസേ॒നോത്പ॒ര്ജന്യ॑സ്യ॒ ശുഷ്മേ॒ണോദസ്ഥാമ॒മൃതാ॒ഗ്മ്॒ അനു॑ । തച്ചക്ഷു॑ര്-ദേ॒വഹി॑തം പു॒രസ്താ᳚ച്ചു॒ക്രമു॒ച്ചര॑ത് ।

പശ്യേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം നംദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം മോദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ഭവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തഗ്മ് ശൃ॒ണവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം പബ്ര॑വാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തമജീ॑താസ്യാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജോക്ച॒ സൂര്യം॑ ദൃ॒ശേ ।

യ ഉദ॑ഗാന്മഹ॒തോഽര്ണവാ᳚-ദ്വി॒ഭ്രാജ॑മാനസ്സരി॒രസ്യ॒ മധ്യാ॒ഥ്സമാ॑ വൃഷ॒ഭോ ലോ॑ഹിതാ॒ക്ഷസൂര്യോ॑ വിപ॒ശ്ചിന്മന॑സാ പുനാതു ॥

ബ്രഹ്മ॑ണ॒ശ്ചോത॒ന്യസി॒ ബ്രഹ്മ॑ണ ആ॒ണീസ്ഥോ॒ ബ്രാഹ്മ॑ണ ആ॒വപ॑നമസി ധാരി॒തേയം പൃ॑ഥി॒വീ ബ്രഹ്മ॑ണാ മ॒ഹീ ദാ॑രി॒തമേ॑നേന മ॒ഹദന്॒തരി॑ക്ഷം॒ ദിവം॑ ദാധാര പൃഥി॒വീഗ്മ് സദേവാം॒-യഁദ॒ഹം-വേഁദ॒ തദ॒ഹം ധാ॑രയാണി॒ മാമദ്വേദോഽഥി॒ വിസ്ര॑സത് ।

മേ॒ധാ॒മ॒നീ॒ഷേ മാവി॒ശതാഗ്മ് സ॒മീചീ॑ ഭൂ॒തസ്യ॒ ഭവ്യ॒സ്യാവ॑രുധ്യൈ॒ സര്വ॒മായു॑രയാണി॒ സര്വ॒മായു॑രയാണി ।

ആ॒ഭിര്ഗീ॒ര്ഭി-ര്യദതോ॑ന ഊ॒നമാപ്യാ॑യയ ഹരിവോ॒ വര്ധ॑മാനഃ । യ॒ദാ സ്തോ॒തൃഭ്യോ॒ മഹി॑ ഗോ॒ത്രാ രു॒ജാസി॑ ഭൂയിഷ്ഠ॒ഭാജോ॒ അധ॑ തേ സ്യാമ । ബ്രഹ്മ॒ പ്രാവാ॑ദിഷ്മ॒ തന്നോ॒ മാ ഹാ॑സീത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സം ത്വാ॑ സിംചാമി॒ യജു॑ഷാ പ്ര॒ജാമായു॒ര്ധനം॑ ച ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ശം നോ॑ മി॒ത്രഃ ശം-വഁരു॑ണഃ । ശം നോ॑ ഭവത്വര്യ॒മാ । ശം ന॒ ഇംദ്രോ॒ ബൃഹ॒സ്പതിഃ॑ । ശം നോ॒ വിഷ്ണു॑രുരുക്ര॒മഃ । നമോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണേ । നമ॑സ്തേ വായോ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വാമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മ॑ വദിഷ്യാമി । ഋ॒തം-വഁ ॑ദിഷ്യാമി । സ॒ത്യം-വഁ ॑ദിഷ്യാമി । തന്മാമ॑വതു । തദ്വ॒ക്താര॑മവതു । അവ॑തു॒ മാമ് । അവ॑തു വ॒ക്താരമ്᳚ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം തച്ഛം॒-യോഁരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും-യഁ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും-യഁ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്-മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജമ് । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॒ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം സ॒ഹ നാ॑ വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ । തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥ (3)

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥ (3)

શાંતિ મંત્રમ્

આપો॒ હિષ્ઠા મ॑યો॒ભુવઃ॒ । તા ન॑ ઊ॒ર્જે દ॑ધાતન । મ॒હેરણા॑ય॒ ચક્ષ॑સે । યો વઃ॑ શિ॒વત॑મો॒ રસ॒સ્તસ્ય॑ ભાજયતે॒ હ નઃ॒ । ઉ॒ષ॒તીરિ॑વ મા॒તરઃ॑ । તસ્મા॒ અરં॑ગમામવો॒ યસ્ય॒ ક્ષયા॑ય॒ જિ॑ન્વથ । આપો॑ જ॒નય॑થા ચ નઃ ।

પૃ॒થિ॒વી શાં॒તા સાગ્નિના॑ શાં॒તા સામે॑ શાં॒તા શુચગ્-મ્॑ શમયતુ । અં॒તરિ॑ક્ષગ્-મ્ શાં॒તં તદ્વા॒યુના॑ શાં॒તં તન્મે॑ શાં॒તગ્-મ્ શુચગ્-મ્॑ શમયતુ । દ્યૌશ્શાં॒તા॒ સાદિ॒ત્યેન॑ શાં॒તા સા મે॑ શાં॒તા શુચગ્-મ્॑ શમયતુ ।

પૃ॒થિ॒વી શાંતિ॑રં॒તરિ॑ક્ષ॒ગ્-મ્॒ શાંતિ॒ર્-દ્યૌ-શ્શાંતિ॒ર્-દિશ॒-શ્શાંતિ॑-રવાંતરદિ॒શા-શ્શાંતિ॑ ર॒ગ્નિ-શ્શાંતિ॑ર્-વા॒યુ-શ્શાંતિ॑-રાદિ॒ત્ય-શ્શાંતિ॑-શ્ચંદ્ર॒મા॒-શ્શાંતિ॒ર્-નક્ષ॑ત્રાણિ॒-શ્શાંતિ રાપ॒શ્શાંતિ॒-રોષ॑ધય॒-શ્શાંતિ॒ર્-વન॒સ્પત॑ય॒-શ્શાંતિ॒ર્-ગૌ॑-શ્શાંતિ॑-ર॒જા-શાંતિ-રશ્વ॒-શ્શાંતિઃ॒ પુરુ॑ષ॒-શ્શાંતિ॒-બ્રહ્મ॒-શાંતિ॑ર્-બ્રાહ્મ॒ણ-શ્શાંતિ-શાંતિ॑-રેવ શાંતિ-શાંતિ॑-ર્મે અસ્તુ॒ શાંતિઃ॑ ।

તયા॒હગ્-મ્ શાન્॒ત્યા॒ સ॑ર્વશાં॒ત્યા॒ મહ્યં॑ દ્વિ॒પદે॒ ચતુ॑ષ્પદે ચ॒ શાંતિં॑ કરોમિ શાંતિ॑ર્મે અસ્તુ॒ શાંતિઃ॑ ॥

એહ॒ શ્રીશ્ચ॒ હ્રીશ્ચ॒ ધૃતિ॑શ્ચ॒ તપો॑ મે॒ધા પ્ર॑તિ॒ષ્ઠા શ્ર॒દ્ધા સ॒ત્યં ધર્મ॑શ્ચૈ॒તાનિ॒ મોત્તિ॑ષ્ઠંત॒-મનૂત્તિ॑ષ્ઠંતુ॒ મા મા॒ગ્॒ શ્રીશ્ચ॒ હ્રીશ્ચ॒ ધૃતિ॑શ્ચ॒ તપો॑ મે॒ધા પ્ર॑તિ॒ષ્ઠા શ્ર॒દ્ધા સ॒ત્યં ધર્મ॑શ્ચૈ॒તાનિ॑ મા॒ મા હા॑સિષુઃ ।

ઉદાયુ॑ષા સ્વા॒યુષોદો॑ષદીના॒ગ્-મ્॒ રસે॒નોત્પ॒ર્જન્ય॑સ્ય॒ શુષ્મે॒ણોદસ્થામ॒મૃતા॒ગ્-મ્॒ અનુ॑ । તચ્ચક્ષુ॑ર્-દે॒વહિ॑તં પુ॒રસ્તા᳚ચ્ચુ॒ક્રમુ॒ચ્ચર॑ત્ ।

પશ્યે॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં જીવે॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં નંદા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં મોદા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં ભવા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તગ્-મ્ શૃ॒ણવા॑મ શ॒રદ॑શ્શ॒તં પબ્ર॑વામ શ॒રદ॑શ્શ॒તમજી॑તાસ્યામ શ॒રદ॑શ્શ॒તં જોક્ચ॒ સૂર્યં॑ દૃ॒શે ।

ય ઉદ॑ગાન્મહ॒તોઽર્ણવા᳚-દ્વિ॒ભ્રાજ॑માનસ્સરિ॒રસ્ય॒ મધ્યા॒થ્સમા॑ વૃષ॒ભો લો॑હિતા॒ક્ષસૂર્યો॑ વિપ॒શ્ચિન્મન॑સા પુનાતુ ॥

બ્રહ્મ॑ણ॒શ્ચોત॒ન્યસિ॒ બ્રહ્મ॑ણ આ॒ણીસ્થો॒ બ્રાહ્મ॑ણ આ॒વપ॑નમસિ ધારિ॒તેયં પૃ॑થિ॒વી બ્રહ્મ॑ણા મ॒હી દા॑રિ॒તમે॑નેન મ॒હદન્॒તરિ॑ક્ષં॒ દિવં॑ દાધાર પૃથિ॒વીગ્-મ્ સદેવાં॒-યઁદ॒હં-વેઁદ॒ તદ॒હં ધા॑રયાણિ॒ મામદ્વેદોઽથિ॒ વિસ્ર॑સત્ ।

મે॒ધા॒મ॒ની॒ષે માવિ॒શતાગ્-મ્ સ॒મીચી॑ ભૂ॒તસ્ય॒ ભવ્ય॒સ્યાવ॑રુધ્યૈ॒ સર્વ॒માયુ॑રયાણિ॒ સર્વ॒માયુ॑રયાણિ ।

આ॒ભિર્ગી॒ર્ભિ-ર્યદતો॑ન ઊ॒નમાપ્યા॑યય હરિવો॒ વર્ધ॑માનઃ । ય॒દા સ્તો॒તૃભ્યો॒ મહિ॑ ગો॒ત્રા રુ॒જાસિ॑ ભૂયિષ્ઠ॒ભાજો॒ અધ॑ તે સ્યામ । બ્રહ્મ॒ પ્રાવા॑દિષ્મ॒ તન્નો॒ મા હા॑સીત્ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં સં ત્વા॑ સિંચામિ॒ યજુ॑ષા પ્ર॒જામાયુ॒ર્ધનં॑ ચ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં શં નો॑ મિ॒ત્રઃ શં-વઁરુ॑ણઃ । શં નો॑ ભવત્વર્ય॒મા । શં ન॒ ઇંદ્રો॒ બૃહ॒સ્પતિઃ॑ । શં નો॒ વિષ્ણુ॑રુરુક્ર॒મઃ । નમો॒ બ્રહ્મ॑ણે । નમ॑સ્તે વાયો । ત્વમે॒વ પ્ર॒ત્યક્ષં॒ બ્રહ્મા॑સિ । ત્વામે॒વ પ્ર॒ત્યક્ષં॒ બ્રહ્મ॑ વદિષ્યામિ । ઋ॒તં-વઁ॑દિષ્યામિ । સ॒ત્યં-વઁ॑દિષ્યામિ । તન્મામ॑વતુ । તદ્વ॒ક્તાર॑મવતુ । અવ॑તુ॒ મામ્ । અવ॑તુ વ॒ક્તારમ્᳚ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં તચ્છં॒-યોઁરાવૃ॑ણીમહે । ગા॒તું-યઁ॒જ્ઞાય॑ । ગા॒તું-યઁ॒જ્ઞપ॑તયે । દૈવી᳚ સ્વ॒સ્તિર॑સ્તુ નઃ । સ્વ॒સ્તિર્-માનુ॑ષેભ્યઃ । ઊ॒ર્ધ્વં જિ॑ગાતુ ભેષ॒જમ્ । શં નો॑ અસ્તુ દ્વિ॒પદે᳚ । શં ચતુ॒ષ્પદે ।

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

ઓં સ॒હ ના॑ વવતુ । સ॒હ નૌ॑ ભુનક્તુ । સ॒હ વી॒ર્યં॑ કરવાવહૈ । તે॒જ॒સ્વિના॒વધી॑તમસ્તુ॒ મા વિ॑દ્વિષા॒વહૈ᳚ ॥ (3)

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥ (3)

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top