పవమాన సూక్తం | पवमान सूक्तम् | PAVAMANA SUKTAM

0
పవమాన సూక్తం | पवमान सूक्तम् | PAVAMANA SUKTAM
పవమాన సూక్తం 

పవమాన సూక్తం

ఓమ్ ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాః॒ శుచ॑యః పావ॒కా
యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్వింద్రః॑ ।
అ॒గ్నిం-యాఀ గర్భ॑ఓ దధి॒రే విరూ॑పా॒స్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

యాసా॒గ్ం॒ రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑
సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్యం॒ జనా॑నామ్ ।
మ॒ధు॒శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

యాసాం᳚ దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వంతి॑ భ॒క్షం
యా అం॒తరి॑క్షే బహు॒ధా భవం॑తి ।
యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సోం॒దంతి శు॒క్రాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు ॥

శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑
త॒నువోప॑ స్పృశత॒ త్వచ॑ఓ మే ।
సర్వాగ్॑ఓ అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హువే వో॒ మయి॒
వర్చో॒ బల॒మోజో॒ నిధ॑త్త ॥

పవ॑మాన॒స్సువ॒ర్జనః॑ । ప॒విత్రే॑ణ॒ విచ॑ర్​షణిః ।
యః పోతా॒ స పు॑నాతు మా । పు॒నంతు॑ మా దేవజ॒నాః ।
పు॒నంతు॒ మన॑వో ధి॒యా । పు॒నంతు॒ విశ్వ॑ ఆ॒యవః॑ ।
జాత॑వేదః ప॒విత్ర॑వత్ । ప॒విత్రే॑ణ పునాహి మా ।
శు॒క్రేణ॑ దేవ॒దీద్య॑త్ । అగ్నే॒ క్రత్వా॒ క్రతూ॒గ్ం॒ రను॑ ।
యత్తే॑ ప॒విత్ర॑మ॒ర్చిషి॑ । అగ్నే॒ విత॑తమంత॒రా ।
బ్రహ్మ॒ తేన॑ పునీమహే । ఉ॒భాభ్యాం᳚ దేవసవితః ।
ప॒విత్రే॑ణ స॒వేన॑ చ । ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే ।
వై॒శ్వ॒దే॒వీ పు॑న॒తీ దే॒వ్యాగా᳚త్ ।
యస్యై॑ బ॒హ్వీస్త॒నువో॑ వీ॒తపృ॑ష్ఠాః ।
తయా॒ మదం॑తః సధ॒మాద్యే॑షు ।
వ॒యగ్గ్ స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ ।
వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్మా పునాతు ।
వాతః॑ ప్రా॒ణేనే॑షి॒రో మ॑యో॒ భూః ।
ద్యావా॑పృథి॒వీ పయ॑సా॒ పయో॑భిః ।
ఋ॒తావ॑రీ య॒జ్ఞియే॑ మా పునీతామ్ ॥

బృ॒హద్భిః॑ సవిత॒స్తృభిః॑ । వర్‍షి॑ష్ఠైర్దేవ॒మన్మ॑భిః । అగ్నే॒ దక్షైః᳚ పునాహి మా । యేన॑ దే॒వా అపు॑నత । యేనాపో॑ ది॒వ్యంకశః॑ । తేన॑ ది॒వ్యేన॒ బ్రహ్మ॑ణా । ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే । యః పా॑వమా॒నీర॒ద్ధ్యేతి॑ । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్ం॒ రసం᳚ । సర్వ॒గ్ం॒ స పూ॒తమ॑శ్నాతి । స్వ॒ది॒తం మా॑త॒రిశ్వ॑నా । పా॒వ॒మా॒నీర్యో అ॒ధ్యేతి॑ । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్ం॒ రసం᳚ । తస్మై॒ సర॑స్వతీ దుహే । క్షీ॒రగ్ం స॒ర్పిర్మధూ॑ద॒కమ్ ॥

పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః । సు॒దుఘా॒హి పయ॑స్వతీః । ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑తో॒ రసః॑ । బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑ఓ హి॒తమ్ । పా॒వ॒మా॒నీర్ది॑శంతు నః । ఇ॒మం-లోఀ॒కమథో॑ అ॒ముమ్ । కామా॒న్‍థ్సమ॑ర్ధయంతు నః । దే॒వీ‍ర్దే॒వైః స॒మాభృ॑తాః । పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః । సు॒దుఘా॒హి ఘృ॑త॒శ్చుతః॑ । ఋషి॑భిః॒ సంభృ॑తో॒ రసః॑ । బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑ఓ హి॒తమ్ । యేన॑ దే॒వాః ప॒విత్రే॑ణ । ఆ॒త్మాన॑ఓ పు॒నతే॒ సదా᳚ । తేన॑ స॒హస్ర॑ధారేణ । పా॒వ॒మా॒న్యః పు॑నంతు మా । ప్రా॒జా॒ప॒త్యం ప॒విత్రం᳚ । శ॒తోద్యా॑మగ్ం హిర॒ణ్మయం᳚ । తేన॑ బ్రహ్మ॒ విదో॑ వ॒యమ్ । పూ॒తం బ్రహ్మ॑ పునీమహే । ఇంద్ర॑స్సునీ॒తీ స॒హమా॑ పునాతు । సోమ॑స్స్వ॒స్త్యా వ॑రుణస్స॒మీచ్యా᳚ । య॒మో రాజా᳚ ప్రమృ॒ణాభిః॑ పునాతు మా । జా॒తవే॑దా మో॒ర్జయం॑త్యా పునాతు । భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥

ఓం తచ్ఛం॒-యోఀరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం-యఀ॒జ్ఞప॑తయే ।
దైవీ᳚స్స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ । శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॑ష్పదే ॥
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

पवमान सूक्तम्

ओम् ॥ हिर॑ण्यवर्णाः॒ शुच॑यः पाव॒का
यासु॑ जा॒तः क॒श्यपो॒ यास्विन्द्रः॑ ।
अ॒ग्निं-याँ गर्भ॑ओ दधि॒रे विरू॑पा॒स्ता
न॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु ॥

यासा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑
सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नाम् ।
म॒धु॒श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒कास्ता
न॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु ॥

यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वन्ति॑ भ॒क्षं
या अ॒न्तरि॑क्षे बहु॒धा भव॑न्ति ।
याः पृ॑थि॒वीं पय॑सो॒न्दन्ति शु॒क्रास्ता
न॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु ॥

शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑
त॒नुवोप॑ स्पृशत॒ त्वच॑ओ मे ।
सर्वाग्॑ओ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हुवे वो॒ मयि॒
वर्चो॒ बल॒मोजो॒ निध॑त्त ॥

पव॑मान॒स्सुव॒र्जनः॑ । प॒वित्रे॑ण॒ विच॑र्​षणिः ।
यः पोता॒ स पु॑नातु मा । पु॒नन्तु॑ मा देवज॒नाः ।
पु॒नन्तु॒ मन॑वो धि॒या । पु॒नन्तु॒ विश्व॑ आ॒यवः॑ ।
जात॑वेदः प॒वित्र॑वत् । प॒वित्रे॑ण पुनाहि मा ।
शु॒क्रेण॑ देव॒दीद्य॑त् । अग्ने॒ क्रत्वा॒ क्रतू॒ग्ं॒ रनु॑ ।
यत्ते॑ प॒वित्र॑म॒र्चिषि॑ । अग्ने॒ वित॑तमन्त॒रा ।
ब्रह्म॒ तेन॑ पुनीमहे । उ॒भाभ्यां᳚ देवसवितः ।
प॒वित्रे॑ण स॒वेन॑ च । इ॒दं ब्रह्म॑ पुनीमहे ।
वै॒श्व॒दे॒वी पु॑न॒ती दे॒व्यागा᳚त् ।
यस्यै॑ ब॒ह्वीस्त॒नुवो॑ वी॒तपृ॑ष्ठाः ।
तया॒ मद॑न्तः सध॒माद्ये॑षु ।
व॒यग्ग् स्या॑म॒ पत॑यो रयी॒णाम् ।
वै॒श्वा॒न॒रो र॒श्मिभि॑र्मा पुनातु ।
वातः॑ प्रा॒णेने॑षि॒रो म॑यो॒ भूः ।
द्यावा॑पृथि॒वी पय॑सा॒ पयो॑भिः ।
ऋ॒ताव॑री य॒ज्ञिये॑ मा पुनीताम् ॥

बृ॒हद्भिः॑ सवित॒स्तृभिः॑ । वर्‍षि॑ष्ठैर्देव॒मन्म॑भिः । अग्ने॒ दक्षैः᳚ पुनाहि मा । येन॑ दे॒वा अपु॑नत । येनापो॑ दि॒व्यङ्कशः॑ । तेन॑ दि॒व्येन॒ ब्रह्म॑णा । इ॒दं ब्रह्म॑ पुनीमहे । यः पा॑वमा॒नीर॒द्ध्येति॑ । ऋषि॑भि॒स्सम्भृ॑त॒ग्ं॒ रसम्᳚ । सर्व॒ग्ं॒ स पू॒तम॑श्नाति । स्व॒दि॒तं मा॑त॒रिश्व॑ना । पा॒व॒मा॒नीर्यो अ॒ध्येति॑ । ऋषि॑भि॒स्सम्भृ॑त॒ग्ं॒ रसम्᳚ । तस्मै॒ सर॑स्वती दुहे । क्षी॒रग्ं स॒र्पिर्मधू॑द॒कम् ॥

पा॒व॒मा॒नीस्स्व॒स्त्यय॑नीः । सु॒दुघा॒हि पय॑स्वतीः । ऋषि॑भि॒स्सम्भृ॑तो॒ रसः॑ । ब्रा॒ह्म॒णेष्व॒मृतग्॑ओ हि॒तम् । पा॒व॒मा॒नीर्दि॑शन्तु नः । इ॒मं-लोँ॒कमथो॑ अ॒मुम् । कामा॒न्‍थ्सम॑र्धयन्तु नः । दे॒वी‍र्दे॒वैः स॒माभृ॑ताः । पा॒व॒मा॒नीस्स्व॒स्त्यय॑नीः । सु॒दुघा॒हि घृ॑त॒श्चुतः॑ । ऋषि॑भिः॒ सम्भृ॑तो॒ रसः॑ । ब्रा॒ह्म॒णेष्व॒मृतग्॑ओ हि॒तम् । येन॑ दे॒वाः प॒वित्रे॑ण । आ॒त्मान॑ओ पु॒नते॒ सदा᳚ । तेन॑ स॒हस्र॑धारेण । पा॒व॒मा॒न्यः पु॑नन्तु मा । प्रा॒जा॒प॒त्यं प॒वित्रम्᳚ । श॒तोद्या॑मग्ं हिर॒ण्मयम्᳚ । तेन॑ ब्रह्म॒ विदो॑ व॒यम् । पू॒तं ब्रह्म॑ पुनीमहे । इन्द्र॑स्सुनी॒ती स॒हमा॑ पुनातु । सोम॑स्स्व॒स्त्या व॑रुणस्स॒मीच्या᳚ । य॒मो राजा᳚ प्रमृ॒णाभिः॑ पुनातु मा । जा॒तवे॑दा मो॒र्जय॑न्त्या पुनातु । भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥

ॐ तच्छं॒-योँरावृ॑णीमहे । गा॒तुं-यँ॒ज्ञाय॑ । गा॒तुं-यँ॒ज्ञप॑तये ।
दैवी᳚स्स्व॒स्तिर॑स्तु नः । स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जम् । शन्नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚ । शं चतु॑ष्पदे ॥
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

PAVAMANA SUKTAM

ōm ॥ hira̍ṇyavarṇā̠-śśucha̍yaḥ pāva̠kā
yāsu̍ jā̠taḥ ka̠śyapō̠ yāsvindra̍ḥ ।
a̠gniṃ yā garbha̍ō dadhi̠rē virū̍pā̠stā
na̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu ॥

yāsā̠g̠ṃ rājā̠ varu̍ṇō̠ yāti̠ madhyē̍
satyānṛ̠tē a̍va̠paśya̠-ñjanā̍nām ।
ma̠dhu̠śchuta̠śśucha̍yō̠ yāḥ pā̍va̠kāstā
na̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu ॥

yāsā̎-ndē̠vā di̠vi kṛ̠ṇvanti̍ bha̠kṣaṃ
yā a̠ntari̍kṣē bahu̠dhā bhava̍nti ।
yāḥ pṛ̍thi̠vī-mpaya̍sō̠ndanti śu̠krāstā
na̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu ॥

śi̠vēna̍ mā̠ chakṣu̍ṣā paśyatāpaśśi̠vayā̍
ta̠nuvōpa̍ spṛśata̠ tvacha̍ō mē ।
sarvāg̍ō a̠gnīgṃ ra̍psu̠ṣadō̍ huvē vō̠ mayi̠
varchō̠ bala̠mōjō̠ nidha̍tta ॥

pava̍māna̠ssuva̠rjana̍ḥ । pa̠vitrē̍ṇa̠ vicha̍r​ṣaṇiḥ ।
yaḥ pōtā̠ sa pu̍nātu mā । pu̠nantu̍ mā dēvaja̠nāḥ ।
pu̠nantu̠ mana̍vō dhi̠yā । pu̠nantu̠ viśva̍ ā̠yava̍ḥ ।
jāta̍vēdaḥ pa̠vitra̍vat । pa̠vitrē̍ṇa punāhi mā ।
śu̠krēṇa̍ dēva̠dīdya̍t । agnē̠ kratvā̠ kratū̠g̠ṃ ranu̍ ।
yattē̍ pa̠vitra̍ma̠rchiṣi̍ । agnē̠ vita̍tamanta̠rā ।
brahma̠ tēna̍ punīmahē । u̠bhābhyā̎-ndēvasavitaḥ ।
pa̠vitrē̍ṇa sa̠vēna̍ cha । i̠da-mbrahma̍ punīmahē ।
vai̠śva̠dē̠vī pu̍na̠tī dē̠vyāgā̎t ।
yasyai̍ ba̠hvīsta̠nuvō̍ vī̠tapṛ̍ṣṭhāḥ ।
tayā̠ mada̍nta-ssadha̠mādyē̍ṣu ।
va̠yagg syā̍ma̠ pata̍yō rayī̠ṇām ।
vai̠śvā̠na̠rō ra̠śmibhi̍rmā punātu ।
vāta̍ḥ prā̠ṇēnē̍ṣi̠rō ma̍yō̠ bhūḥ ।
dyāvā̍pṛthi̠vī paya̍sā̠ payō̍bhiḥ ।
ṛ̠tāva̍rī ya̠jñiyē̍ mā punītām ॥

bṛ̠hadbhi̍-ssavita̠stṛbhi̍ḥ । var‍ṣi̍ṣṭhairdēva̠manma̍bhiḥ । agnē̠ dakṣai̎ḥ punāhi mā । yēna̍ dē̠vā apu̍nata । yēnāpō̍ di̠vyaṅkaśa̍ḥ । tēna̍ di̠vyēna̠ brahma̍ṇā । i̠da-mbrahma̍ punīmahē । yaḥ pā̍vamā̠nīra̠ddhyēti̍ । ṛṣi̍bhi̠ssambhṛ̍ta̠g̠ṃ rasam̎ । sarva̠g̠ṃ sa pū̠tama̍śnāti । sva̠di̠ta-mmā̍ta̠riśva̍nā । pā̠va̠mā̠nīryō a̠dhyēti̍ । ṛṣi̍bhi̠ssambhṛ̍ta̠g̠ṃ rasam̎ । tasmai̠ sara̍svatī duhē । kṣī̠ragṃ sa̠rpirmadhū̍da̠kam ॥

pā̠va̠mā̠nīssva̠styaya̍nīḥ । su̠dughā̠hi paya̍svatīḥ । ṛṣi̍bhi̠ssambhṛ̍tō̠ rasa̍ḥ । brā̠hma̠ṇēṣva̠mṛtag̍ō hi̠tam । pā̠va̠mā̠nīrdi̍śantu naḥ । i̠maṃ lō̠kamathō̍ a̠mum । kāmā̠n‍thsama̍rdhayantu naḥ । dē̠vī‍rdē̠vai-ssa̠mābhṛ̍tāḥ । pā̠va̠mā̠nīssva̠styaya̍nīḥ । su̠dughā̠hi ghṛ̍ta̠śchuta̍ḥ । ṛṣi̍bhi̠-ssambhṛ̍tō̠ rasa̍ḥ । brā̠hma̠ṇēṣva̠mṛtag̍ō hi̠tam । yēna̍ dē̠vāḥ pa̠vitrē̍ṇa । ā̠tmāna̍ō pu̠natē̠ sadā̎ । tēna̍ sa̠hasra̍dhārēṇa । pā̠va̠mā̠nyaḥ pu̍nantu mā । prā̠jā̠pa̠tya-mpa̠vitram̎ । śa̠tōdyā̍magṃ hira̠ṇmayam̎ । tēna̍ brahma̠ vidō̍ va̠yam । pū̠ta-mbrahma̍ punīmahē । indra̍ssunī̠tī sa̠hamā̍ punātu । sōma̍ssva̠styā va̍ruṇassa̠mīchyā̎ । ya̠mō rājā̎ pramṛ̠ṇābhi̍ḥ punātu mā । jā̠tavē̍dā mō̠rjaya̍ntyā punātu । bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥

ō-ntachCha̠ṃ yōrāvṛ̍ṇīmahē । gā̠tuṃ ya̠jñāya̍ । gā̠tuṃ ya̠jñapa̍tayē ।
daivī̎ssva̠stira̍stu naḥ । sva̠stirmānu̍ṣēbhyaḥ । ū̠rdhva-ñji̍gātu bhēṣa̠jam । śannō̍ astu dvi̠padē̎ । śa-ñchatu̍ṣpadē ॥
ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ॥

பவமான ஸூக்தம்

ஓம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணா॒-ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா
யாஸு॑ ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யாஸ்வின்த்3ர:॑ ।
அ॒க்3னிஂ-யாഁ க3ர்ப॑4ஓ த3தி॒4ரே விரூ॑பா॒ஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ॥

யாஸா॒க்3ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்4யே॑
ஸத்யான்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜனா॑னாம் ।
ம॒து॒4ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒காஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ॥

யாஸாம்᳚ தே॒3வா தி॒3வி க்ரு॒ண்வன்தி॑ ப॒4க்ஷம்
யா அ॒ன்தரி॑க்ஷே ப3ஹு॒தா4 ப4வ॑ன்தி ।
யா: ப்ரு॑தி॒2வீ-ம்பய॑ஸோ॒ன்த3ன்தி ஶு॒க்ராஸ்தா
ந॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து ॥

ஶி॒வேன॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑
த॒னுவோப॑ ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ஓ மே ।
ஸர்வாக்॑3ஓ அ॒க்3னீகஂ3 ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑3 ஹுவே வோ॒ மயி॒
வர்சோ॒ ப3ல॒மோஜோ॒ நித॑4த்த ॥

பவ॑மான॒ஸ்ஸுவ॒ர்ஜன:॑ । ப॒வித்ரே॑ண॒ விச॑ர்​ஷணி: ।
ய: போதா॒ ஸ பு॑னாது மா । பு॒னந்து॑ மா தே3வஜ॒னா: ।
பு॒னந்து॒ மன॑வோ தி॒4யா । பு॒னந்து॒ விஶ்வ॑ ஆ॒யவ:॑ ।
ஜாத॑வேத:3 ப॒வித்ர॑வத் । ப॒வித்ரே॑ண புனாஹி மா ।
ஶு॒க்ரேண॑ தே3வ॒தீ3த்3ய॑த் । அக்3னே॒ க்ரத்வா॒ க்ரதூ॒க்3ம்॒ ரனு॑ ।
யத்தே॑ ப॒வித்ர॑ம॒ர்சிஷி॑ । அக்3னே॒ வித॑தமன்த॒ரா ।
ப்3ரஹ்ம॒ தேன॑ புனீமஹே । உ॒பா4ப்4யாம்᳚ தே3வஸவித: ।
ப॒வித்ரே॑ண ஸ॒வேன॑ ச । இ॒த3ம் ப்3ரஹ்ம॑ புனீமஹே ।
வை॒ஶ்வ॒தே॒3வீ பு॑ன॒தீ தே॒3வ்யாகா᳚3த் ।
யஸ்யை॑ ப॒3ஹ்வீஸ்த॒னுவோ॑ வீ॒தப்ரு॑ஷ்டா2: ।
தயா॒ மத॑3ன்த-ஸ்ஸத॒4மாத்3யே॑ஷு ।
வ॒யக்3க்3 ஸ்யா॑ம॒ பத॑யோ ரயீ॒ணாம் ।
வை॒ஶ்வா॒ன॒ரோ ர॒ஶ்மிபி॑4ர்மா புனாது ।
வாத:॑ ப்ரா॒ணேனே॑ஷி॒ரோ ம॑யோ॒ பூ4: ।
த்3யாவா॑ப்ருதி॒2வீ பய॑ஸா॒ பயோ॑பி4: ।
ரு॒தாவ॑ரீ ய॒ஜ்ஞியே॑ மா புனீதாம் ॥

ப்3ரு॒ஹத்3பி॑4-ஸ்ஸவித॒ஸ்த்ருபி॑4: । வர்‍ஷி॑ஷ்டை2ர்தே3வ॒மன்ம॑பி4: । அக்3னே॒ த3க்ஷை:᳚ புனாஹி மா । யேன॑ தே॒3வா அபு॑னத । யேனாபோ॑ தி॒3வ்யங்கஶ:॑ । தேன॑ தி॒3வ்யேன॒ ப்3ரஹ்ம॑ணா । இ॒த3ம் ப்3ரஹ்ம॑ புனீமஹே । ய: பா॑வமா॒னீர॒த்3த்4யேதி॑ । ருஷி॑பி॒4ஸ்ஸம்ப்4ரு॑த॒க்3ம்॒ ரஸம்᳚ । ஸர்வ॒க்3ம்॒ ஸ பூ॒தம॑ஶ்னாதி । ஸ்வ॒தி॒3த-ம்மா॑த॒ரிஶ்வ॑னா । பா॒வ॒மா॒னீர்யோ அ॒த்4யேதி॑ । ருஷி॑பி॒4ஸ்ஸம்ப்4ரு॑த॒க்3ம்॒ ரஸம்᳚ । தஸ்மை॒ ஸர॑ஸ்வதீ து3ஹே । க்ஷீ॒ரகஂ3 ஸ॒ர்பிர்மதூ॑4த॒3கம் ॥

பா॒வ॒மா॒னீஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யய॑னீ: । ஸு॒து3கா॒4ஹி பய॑ஸ்வதீ: । ருஷி॑பி॒4ஸ்ஸம்ப்4ரு॑தோ॒ ரஸ:॑ । ப்3ரா॒ஹ்ம॒ணேஷ்வ॒ம்ருதக்॑3ஓ ஹி॒தம் । பா॒வ॒மா॒னீர்தி॑3ஶன்து ந: । இ॒மஂ-லோഁ॒கமதோ॑2 அ॒மும் । காமா॒ன்‍த்2ஸம॑ர்த4யன்து ந: । தே॒3வீ‍ர்தே॒3வை-ஸ்ஸ॒மாப்4ரு॑தா: । பா॒வ॒மா॒னீஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யய॑னீ: । ஸு॒து3கா॒4ஹி க்4ரு॑த॒ஶ்சுத:॑ । ருஷி॑பி॒4-ஸ்ஸம்ப்4ரு॑தோ॒ ரஸ:॑ । ப்3ரா॒ஹ்ம॒ணேஷ்வ॒ம்ருதக்॑3ஓ ஹி॒தம் । யேன॑ தே॒3வா: ப॒வித்ரே॑ண । ஆ॒த்மான॑ஓ பு॒னதே॒ ஸதா᳚3 । தேன॑ ஸ॒ஹஸ்ர॑தா4ரேண । பா॒வ॒மா॒ன்ய: பு॑னந்து மா । ப்ரா॒ஜா॒ப॒த்ய-ம்ப॒வித்ரம்᳚ । ஶ॒தோத்3யா॑மகஂ3 ஹிர॒ண்மயம்᳚ । தேன॑ ப்3ரஹ்ம॒ விதோ॑3 வ॒யம் । பூ॒தம் ப்3ரஹ்ம॑ புனீமஹே । இன்த்3ர॑ஸ்ஸுனீ॒தீ ஸ॒ஹமா॑ புனாது । ஸோம॑ஸ்ஸ்வ॒ஸ்த்யா வ॑ருணஸ்ஸ॒மீச்யா᳚ । ய॒மோ ராஜா᳚ ப்ரம்ரு॒ணாபி॑4: புனாது மா । ஜா॒தவே॑தா3 மோ॒ர்ஜய॑ன்த்யா புனாது । பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥

ஓ-ன்தச்ச2ம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3துஂ-யഁ॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3துஂ-யഁ॒ஜ்ஞப॑தயே ।
தை3வீ᳚ஸ்ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மானு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வ-ஞ்ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶன்னோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶ-ஞ்சது॑ஷ்பதே3 ॥
ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥

ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತಂ

ಓಮ್ ॥ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಃ॒ ಶುಚ॑ಯಃ ಪಾವ॒ಕಾ
ಯಾಸು॑ ಜಾ॒ತಃ ಕ॒ಶ್ಯಪೋ॒ ಯಾಸ್ವಿಂದ್ರಃ॑ ।
ಅ॒ಗ್ನಿಂ-ಯಾಁ ಗರ್ಭ॑ಓ ದಧಿ॒ರೇ ವಿರೂ॑ಪಾ॒ಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಯಾಸಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಾತಿ॒ ಮಧ್ಯೇ॑
ಸತ್ಯಾನೃ॒ತೇ ಅ॑ವ॒ಪಶ್ಯಂ॒ ಜನಾ॑ನಾಮ್ ।
ಮ॒ಧು॒ಶ್ಚುತ॒ಶ್ಶುಚ॑ಯೋ॒ ಯಾಃ ಪಾ॑ವ॒ಕಾಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಯಾಸಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ದಿ॒ವಿ ಕೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಭ॒ಕ್ಷಂ
ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಬಹು॒ಧಾ ಭವಂ॑ತಿ ।
ಯಾಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಂ ಪಯ॑ಸೋಂ॒ದಂತಿ ಶು॒ಕ್ರಾಸ್ತಾ
ನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು ॥

ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮಾ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿ॒ವಯಾ॑
ತ॒ನುವೋಪ॑ ಸ್ಪೃಶತ॒ ತ್ವಚ॑ಓ ಮೇ ।
ಸರ್ವಾಗ್॑ಓ ಅ॒ಗ್ನೀಗ್ಂ ರ॑ಪ್ಸು॒ಷದೋ॑ ಹುವೇ ವೋ॒ ಮಯಿ॒
ವರ್ಚೋ॒ ಬಲ॒ಮೋಜೋ॒ ನಿಧ॑ತ್ತ ॥

ಪವ॑ಮಾನ॒ಸ್ಸುವ॒ರ್ಜನಃ॑ । ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ॒ ವಿಚ॑ರ್​ಷಣಿಃ ।
ಯಃ ಪೋತಾ॒ ಸ ಪು॑ನಾತು ಮಾ । ಪು॒ನಂತು॑ ಮಾ ದೇವಜ॒ನಾಃ ।
ಪು॒ನಂತು॒ ಮನ॑ವೋ ಧಿ॒ಯಾ । ಪು॒ನಂತು॒ ವಿಶ್ವ॑ ಆ॒ಯವಃ॑ ।
ಜಾತ॑ವೇದಃ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ವತ್ । ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ ಪುನಾಹಿ ಮಾ ।
ಶು॒ಕ್ರೇಣ॑ ದೇವ॒ದೀದ್ಯ॑ತ್ । ಅಗ್ನೇ॒ ಕ್ರತ್ವಾ॒ ಕ್ರತೂ॒ಗ್ಂ॒ ರನು॑ ।
ಯತ್ತೇ॑ ಪ॒ವಿತ್ರ॑ಮ॒ರ್ಚಿಷಿ॑ । ಅಗ್ನೇ॒ ವಿತ॑ತಮಂತ॒ರಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॒ ತೇನ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಉ॒ಭಾಭ್ಯಾಂ᳚ ದೇವಸವಿತಃ ।
ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ ಸ॒ವೇನ॑ ಚ । ಇ॒ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ ।
ವೈ॒ಶ್ವ॒ದೇ॒ವೀ ಪು॑ನ॒ತೀ ದೇ॒ವ್ಯಾಗಾ᳚ತ್ ।
ಯಸ್ಯೈ॑ ಬ॒ಹ್ವೀಸ್ತ॒ನುವೋ॑ ವೀ॒ತಪೃ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ತಯಾ॒ ಮದಂ॑ತಃ ಸಧ॒ಮಾದ್ಯೇ॑ಷು ।
ವ॒ಯಗ್ಗ್ ಸ್ಯಾ॑ಮ॒ ಪತ॑ಯೋ ರಯೀ॒ಣಾಮ್ ।
ವೈ॒ಶ್ವಾ॒ನ॒ರೋ ರ॒ಶ್ಮಿಭಿ॑ರ್ಮಾ ಪುನಾತು ।
ವಾತಃ॑ ಪ್ರಾ॒ಣೇನೇ॑ಷಿ॒ರೋ ಮ॑ಯೋ॒ ಭೂಃ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವೀ ಪಯ॑ಸಾ॒ ಪಯೋ॑ಭಿಃ ।
ಋ॒ತಾವ॑ರೀ ಯ॒ಜ್ಞಿಯೇ॑ ಮಾ ಪುನೀತಾಮ್ ॥

ಬೃ॒ಹದ್ಭಿಃ॑ ಸವಿತ॒ಸ್ತೃಭಿಃ॑ । ವರ್‍ಷಿ॑ಷ್ಠೈರ್ದೇವ॒ಮನ್ಮ॑ಭಿಃ । ಅಗ್ನೇ॒ ದಕ್ಷೈಃ᳚ ಪುನಾಹಿ ಮಾ । ಯೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಪು॑ನತ । ಯೇನಾಪೋ॑ ದಿ॒ವ್ಯಂಕಶಃ॑ । ತೇನ॑ ದಿ॒ವ್ಯೇನ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ । ಇ॒ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಯಃ ಪಾ॑ವಮಾ॒ನೀರ॒ದ್ಧ್ಯೇತಿ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ರಸಂ᳚ । ಸರ್ವ॒ಗ್ಂ॒ ಸ ಪೂ॒ತಮ॑ಶ್ನಾತಿ । ಸ್ವ॒ದಿ॒ತಂ ಮಾ॑ತ॒ರಿಶ್ವ॑ನಾ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀರ್ಯೋ ಅ॒ಧ್ಯೇತಿ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ರಸಂ᳚ । ತಸ್ಮೈ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದುಹೇ । ಕ್ಷೀ॒ರಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪಿರ್ಮಧೂ॑ದ॒ಕಮ್ ॥

ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಯ॑ನೀಃ । ಸು॒ದುಘಾ॒ಹಿ ಪಯ॑ಸ್ವತೀಃ । ಋಷಿ॑ಭಿ॒ಸ್ಸಂಭೃ॑ತೋ॒ ರಸಃ॑ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೇಷ್ವ॒ಮೃತಗ್॑ಓ ಹಿ॒ತಮ್ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀರ್ದಿ॑ಶಂತು ನಃ । ಇ॒ಮಂ-ಲೋಁ॒ಕಮಥೋ॑ ಅ॒ಮುಮ್ । ಕಾಮಾ॒ನ್‍ಥ್ಸಮ॑ರ್ಧಯಂತು ನಃ । ದೇ॒ವೀ‍ರ್ದೇ॒ವೈಃ ಸ॒ಮಾಭೃ॑ತಾಃ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನೀಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಯ॑ನೀಃ । ಸು॒ದುಘಾ॒ಹಿ ಘೃ॑ತ॒ಶ್ಚುತಃ॑ । ಋಷಿ॑ಭಿಃ॒ ಸಂಭೃ॑ತೋ॒ ರಸಃ॑ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೇಷ್ವ॒ಮೃತಗ್॑ಓ ಹಿ॒ತಮ್ । ಯೇನ॑ ದೇ॒ವಾಃ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॑ಣ । ಆ॒ತ್ಮಾನ॑ಓ ಪು॒ನತೇ॒ ಸದಾ᳚ । ತೇನ॑ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಧಾರೇಣ । ಪಾ॒ವ॒ಮಾ॒ನ್ಯಃ ಪು॑ನಂತು ಮಾ । ಪ್ರಾ॒ಜಾ॒ಪ॒ತ್ಯಂ ಪ॒ವಿತ್ರಂ᳚ । ಶ॒ತೋದ್ಯಾ॑ಮಗ್ಂ ಹಿರ॒ಣ್ಮಯಂ᳚ । ತೇನ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿದೋ॑ ವ॒ಯಮ್ । ಪೂ॒ತಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಪುನೀಮಹೇ । ಇಂದ್ರ॑ಸ್ಸುನೀ॒ತೀ ಸ॒ಹಮಾ॑ ಪುನಾತು । ಸೋಮ॑ಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತ್ಯಾ ವ॑ರುಣಸ್ಸ॒ಮೀಚ್ಯಾ᳚ । ಯ॒ಮೋ ರಾಜಾ᳚ ಪ್ರಮೃ॒ಣಾಭಿಃ॑ ಪುನಾತು ಮಾ । ಜಾ॒ತವೇ॑ದಾ ಮೋ॒ರ್ಜಯಂ॑ತ್ಯಾ ಪುನಾತು । ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥

ಓಂ ತಚ್ಛಂ॒-ಯೋಁರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ ।
ದೈವೀ᳚ಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಮ್ । ಶನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

പവമാന സൂക്തമ്

ഓമ് ॥ ഹിര॑ണ്യവര്ണാഃ॒ ശുച॑യഃ പാവ॒കാ
യാസു॑ ജാ॒തഃ ക॒ശ്യപോ॒ യാസ്വിംദ്രഃ॑ ।
അ॒ഗ്നിം-യാഁ ഗര്ഭ॑ഓ ദധി॒രേ വിരൂ॑പാ॒സ്താ
ന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥

യാസാ॒ഗ്മ്॒ രാജാ॒ വരു॑ണോ॒ യാതി॒ മധ്യേ॑
സത്യാനൃ॒തേ അ॑വ॒പശ്യം॒ ജനാ॑നാമ് ।
മ॒ധു॒ശ്ചുത॒ശ്ശുച॑യോ॒ യാഃ പാ॑വ॒കാസ്താ
ന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥

യാസാം᳚ ദേ॒വാ ദി॒വി കൃ॒ണ്വംതി॑ ഭ॒ക്ഷം
യാ അം॒തരി॑ക്ഷേ ബഹു॒ധാ ഭവം॑തി ।
യാഃ പൃ॑ഥി॒വീം പയ॑സോം॒ദംതി ശു॒ക്രാസ്താ
ന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു ॥

ശി॒വേന॑ മാ॒ ചക്ഷു॑ഷാ പശ്യതാപശ്ശി॒വയാ॑
ത॒നുവോപ॑ സ്പൃശത॒ ത്വച॑ഓ മേ ।
സര്വാഗ്॑ഓ അ॒ഗ്നീഗ്മ് ര॑പ്സു॒ഷദോ॑ ഹുവേ വോ॒ മയി॒
വര്ചോ॒ ബല॒മോജോ॒ നിധ॑ത്ത ॥

പവ॑മാന॒സ്സുവ॒ര്ജനഃ॑ । പ॒വിത്രേ॑ണ॒ വിച॑ര്​ഷണിഃ ।
യഃ പോതാ॒ സ പു॑നാതു മാ । പു॒നംതു॑ മാ ദേവജ॒നാഃ ।
പു॒നംതു॒ മന॑വോ ധി॒യാ । പു॒നംതു॒ വിശ്വ॑ ആ॒യവഃ॑ ।
ജാത॑വേദഃ പ॒വിത്ര॑വത് । പ॒വിത്രേ॑ണ പുനാഹി മാ ।
ശു॒ക്രേണ॑ ദേവ॒ദീദ്യ॑ത് । അഗ്നേ॒ ക്രത്വാ॒ ക്രതൂ॒ഗ്മ്॒ രനു॑ ।
യത്തേ॑ പ॒വിത്ര॑മ॒ര്ചിഷി॑ । അഗ്നേ॒ വിത॑തമംത॒രാ ।
ബ്രഹ്മ॒ തേന॑ പുനീമഹേ । ഉ॒ഭാഭ്യാം᳚ ദേവസവിതഃ ।
പ॒വിത്രേ॑ണ സ॒വേന॑ ച । ഇ॒ദം ബ്രഹ്മ॑ പുനീമഹേ ।
വൈ॒ശ്വ॒ദേ॒വീ പു॑ന॒തീ ദേ॒വ്യാഗാ᳚ത് ।
യസ്യൈ॑ ബ॒ഹ്വീസ്ത॒നുവോ॑ വീ॒തപൃ॑ഷ്ഠാഃ ।
തയാ॒ മദം॑തഃ സധ॒മാദ്യേ॑ഷു ।
വ॒യഗ്ഗ് സ്യാ॑മ॒ പത॑യോ രയീ॒ണാമ് ।
വൈ॒ശ്വാ॒ന॒രോ ര॒ശ്മിഭി॑ര്മാ പുനാതു ।
വാതഃ॑ പ്രാ॒ണേനേ॑ഷി॒രോ മ॑യോ॒ ഭൂഃ ।
ദ്യാവാ॑പൃഥി॒വീ പയ॑സാ॒ പയോ॑ഭിഃ ।
ഋ॒താവ॑രീ യ॒ജ്ഞിയേ॑ മാ പുനീതാമ് ॥

ബൃ॒ഹദ്ഭിഃ॑ സവിത॒സ്തൃഭിഃ॑ । വര്‍ഷി॑ഷ്ഠൈര്ദേവ॒മന്മ॑ഭിഃ । അഗ്നേ॒ ദക്ഷൈഃ᳚ പുനാഹി മാ । യേന॑ ദേ॒വാ അപു॑നത । യേനാപോ॑ ദി॒വ്യംകശഃ॑ । തേന॑ ദി॒വ്യേന॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ । ഇ॒ദം ബ്രഹ്മ॑ പുനീമഹേ । യഃ പാ॑വമാ॒നീര॒ദ്ധ്യേതി॑ । ഋഷി॑ഭി॒സ്സംഭൃ॑ത॒ഗ്മ്॒ രസമ്᳚ । സര്വ॒ഗ്മ്॒ സ പൂ॒തമ॑ശ്നാതി । സ്വ॒ദി॒തം മാ॑ത॒രിശ്വ॑നാ । പാ॒വ॒മാ॒നീര്യോ അ॒ധ്യേതി॑ । ഋഷി॑ഭി॒സ്സംഭൃ॑ത॒ഗ്മ്॒ രസമ്᳚ । തസ്മൈ॒ സര॑സ്വതീ ദുഹേ । ക്ഷീ॒രഗ്മ് സ॒ര്പിര്മധൂ॑ദ॒കമ് ॥

പാ॒വ॒മാ॒നീസ്സ്വ॒സ്ത്യയ॑നീഃ । സു॒ദുഘാ॒ഹി പയ॑സ്വതീഃ । ഋഷി॑ഭി॒സ്സംഭൃ॑തോ॒ രസഃ॑ । ബ്രാ॒ഹ്മ॒ണേഷ്വ॒മൃതഗ്॑ഓ ഹി॒തമ് । പാ॒വ॒മാ॒നീര്ദി॑ശംതു നഃ । ഇ॒മം-ലോഁ॒കമഥോ॑ അ॒മുമ് । കാമാ॒ന്‍ഥ്സമ॑ര്ധയംതു നഃ । ദേ॒വീ‍ര്ദേ॒വൈഃ സ॒മാഭൃ॑താഃ । പാ॒വ॒മാ॒നീസ്സ്വ॒സ്ത്യയ॑നീഃ । സു॒ദുഘാ॒ഹി ഘൃ॑ത॒ശ്ചുതഃ॑ । ഋഷി॑ഭിഃ॒ സംഭൃ॑തോ॒ രസഃ॑ । ബ്രാ॒ഹ്മ॒ണേഷ്വ॒മൃതഗ്॑ഓ ഹി॒തമ് । യേന॑ ദേ॒വാഃ പ॒വിത്രേ॑ണ । ആ॒ത്മാന॑ഓ പു॒നതേ॒ സദാ᳚ । തേന॑ സ॒ഹസ്ര॑ധാരേണ । പാ॒വ॒മാ॒ന്യഃ പു॑നംതു മാ । പ്രാ॒ജാ॒പ॒ത്യം പ॒വിത്രമ്᳚ । ശ॒തോദ്യാ॑മഗ്മ് ഹിര॒ണ്മയമ്᳚ । തേന॑ ബ്രഹ്മ॒ വിദോ॑ വ॒യമ് । പൂ॒തം ബ്രഹ്മ॑ പുനീമഹേ । ഇംദ്ര॑സ്സുനീ॒തീ സ॒ഹമാ॑ പുനാതു । സോമ॑സ്സ്വ॒സ്ത്യാ വ॑രുണസ്സ॒മീച്യാ᳚ । യ॒മോ രാജാ᳚ പ്രമൃ॒ണാഭിഃ॑ പുനാതു മാ । ജാ॒തവേ॑ദാ മോ॒ര്ജയം॑ത്യാ പുനാതു । ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥

ഓം തച്ഛം॒-യോഁരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും-യഁ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും-യഁ॒ജ്ഞപ॑തയേ ।
ദൈവീ᳚സ്സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജമ് । ശന്നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ ॥
ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥


පවමාන සූක්තම්

ඕම් ॥ හිර॑ණ්යවර්ණාඃ॒ ශුච॑යඃ පාව॒කා
යාසු॑ ජා॒තඃ ක॒ශ්යපෝ॒ යාස්විංද්රඃ॑ ।
අ॒ග්නිං-යාඁ ගර්භ॑ඕ දධි॒රේ විරූ॑පා॒ස්තා
න॒ ආප॒ශ්ශග්ග් ස්යෝ॒නා භ॑වංතු ॥

යාසා॒ග්-ම්॒ රාජා॒ වරු॑ණෝ॒ යාති॒ මධ්යේ॑
සත්යානෘ॒තේ අ॑ව॒පශ්යං॒ ජනා॑නාම් ।
ම॒ධු॒ශ්චුත॒ශ්ශුච॑යෝ॒ යාඃ පා॑ව॒කාස්තා
න॒ ආප॒ශ්ශග්ග් ස්යෝ॒නා භ॑වංතු ॥

යාසාං᳚ දේ॒වා දි॒වි කෘ॒ණ්වංති॑ භ॒ක්ෂං
යා අං॒තරි॑ක්ෂේ බහු॒ධා භවං॑ති ।
යාඃ පෘ॑ථි॒වීං පය॑සෝං॒දංති ශු॒ක්රාස්තා
න॒ ආප॒ශ්ශග්ග් ස්යෝ॒නා භ॑වංතු ॥

ශි॒වේන॑ මා॒ චක්ෂු॑ෂා පශ්යතාපශ්ශි॒වයා॑
ත॒නුවෝප॑ ස්පෘශත॒ ත්වච॑ඕ මේ ।
සර්වාග්॑ඕ අ॒ග්නීග්-ම් ර॑ප්සු॒ෂදෝ॑ හුවේ වෝ॒ මයි॒
වර්චෝ॒ බල॒මෝජෝ॒ නිධ॑ත්ත ॥

පව॑මාන॒ස්සුව॒ර්ජනඃ॑ । ප॒විත්රේ॑ණ॒ විච॑ර්​ෂණිඃ ।
යඃ පෝතා॒ ස පු॑නාතු මා । පු॒නංතු॑ මා දේවජ॒නාඃ ।
පු॒නංතු॒ මන॑වෝ ධි॒යා । පු॒නංතු॒ විශ්ව॑ ආ॒යවඃ॑ ।
ජාත॑වේදඃ ප॒විත්ර॑වත් । ප॒විත්රේ॑ණ පුනාහි මා ।
ශු॒ක්රේණ॑ දේව॒දීද්ය॑ත් । අග්නේ॒ ක්රත්වා॒ ක්රතූ॒ග්-ම්॒ රනු॑ ।
යත්තේ॑ ප॒විත්ර॑ම॒ර්චිෂි॑ । අග්නේ॒ විත॑තමංත॒රා ।
බ්රහ්ම॒ තේන॑ පුනීමහේ । උ॒භාභ්යාං᳚ දේවසවිතඃ ।
ප॒විත්රේ॑ණ ස॒වේන॑ ච । ඉ॒දං බ්රහ්ම॑ පුනීමහේ ।
වෛ॒ශ්ව॒දේ॒වී පු॑න॒තී දේ॒ව්යාගා᳚ත් ।
යස්යෛ॑ බ॒හ්වීස්ත॒නුවෝ॑ වී॒තපෘ॑ෂ්ඨාඃ ।
තයා॒ මදං॑තඃ සධ॒මාද්යේ॑ෂු ।
ව॒යග්ග් ස්යා॑ම॒ පත॑යෝ රයී॒ණාම් ।
වෛ॒ශ්වා॒න॒රෝ ර॒ශ්මිභි॑ර්මා පුනාතු ।
වාතඃ॑ ප්රා॒ණේනේ॑ෂි॒රෝ ම॑යෝ॒ භූඃ ।
ද්යාවා॑පෘථි॒වී පය॑සා॒ පයෝ॑භිඃ ।
ඍ॒තාව॑රී ය॒ජ්ඤියේ॑ මා පුනීතාම් ॥

බෘ॒හද්භිඃ॑ සවිත॒ස්තෘභිඃ॑ । වර්‍ෂි॑ෂ්ඨෛර්දේව॒මන්ම॑භිඃ । අග්නේ॒ දක්ෂෛඃ᳚ පුනාහි මා । යේන॑ දේ॒වා අපු॑නත । යේනාපෝ॑ දි॒ව්යංකශඃ॑ । තේන॑ දි॒ව්යේන॒ බ්රහ්ම॑ණා । ඉ॒දං බ්රහ්ම॑ පුනීමහේ । යඃ පා॑වමා॒නීර॒ද්ධ්යේති॑ । ඍෂි॑භි॒ස්සංභෘ॑ත॒ග්-ම්॒ රසම්᳚ । සර්ව॒ග්-ම්॒ ස පූ॒තම॑ශ්නාති । ස්ව॒දි॒තං මා॑ත॒රිශ්ව॑නා । පා॒ව॒මා॒නීර්යෝ අ॒ධ්යේති॑ । ඍෂි॑භි॒ස්සංභෘ॑ත॒ග්-ම්॒ රසම්᳚ । තස්මෛ॒ සර॑ස්වතී දුහේ । ක්ෂී॒රග්-ම් ස॒ර්පිර්මධූ॑ද॒කම් ॥

පා॒ව॒මා॒නීස්ස්ව॒ස්ත්යය॑නීඃ । සු॒දුඝා॒හි පය॑ස්වතීඃ । ඍෂි॑භි॒ස්සංභෘ॑තෝ॒ රසඃ॑ । බ්රා॒හ්ම॒ණේෂ්ව॒මෘතග්॑ඕ හි॒තම් । පා॒ව॒මා॒නීර්දි॑ශංතු නඃ । ඉ॒මං-ලෝඁ॒කමථෝ॑ අ॒මුම් । කාමා॒න්‍ථ්සම॑ර්ධයංතු නඃ । දේ॒වී‍ර්දේ॒වෛඃ ස॒මාභෘ॑තාඃ । පා॒ව॒මා॒නීස්ස්ව॒ස්ත්යය॑නීඃ । සු॒දුඝා॒හි ඝෘ॑ත॒ශ්චුතඃ॑ । ඍෂි॑භිඃ॒ සංභෘ॑තෝ॒ රසඃ॑ । බ්රා॒හ්ම॒ණේෂ්ව॒මෘතග්॑ඕ හි॒තම් । යේන॑ දේ॒වාඃ ප॒විත්රේ॑ණ । ආ॒ත්මාන॑ඕ පු॒නතේ॒ සදා᳚ । තේන॑ ස॒හස්ර॑ධාරේණ । පා॒ව॒මා॒න්යඃ පු॑නංතු මා । ප්රා॒ජා॒ප॒ත්යං ප॒විත්රම්᳚ । ශ॒තෝද්යා॑මග්-ම් හිර॒ණ්මයම්᳚ । තේන॑ බ්රහ්ම॒ විදෝ॑ ව॒යම් । පූ॒තං බ්රහ්ම॑ පුනීමහේ । ඉංද්ර॑ස්සුනී॒තී ස॒හමා॑ පුනාතු । සෝම॑ස්ස්ව॒ස්ත්යා ව॑රුණස්ස॒මීච්යා᳚ । ය॒මෝ රාජා᳚ ප්රමෘ॒ණාභිඃ॑ පුනාතු මා । ජා॒තවේ॑දා මෝ॒ර්ජයං॑ත්යා පුනාතු । භූර්භුව॒ස්සුවඃ॑ ॥

ඕං තච්ඡං॒-යෝඁරාවෘ॑ණීමහේ । ගා॒තුං-යඁ॒ජ්ඤාය॑ । ගා॒තුං-යඁ॒ජ්ඤප॑තයේ ।
දෛවී᳚ස්ස්ව॒ස්තිර॑ස්තු නඃ । ස්ව॒ස්තිර්මානු॑ෂේභ්යඃ । ඌ॒ර්ධ්වං ජි॑ගාතු භේෂ॒ජම් । ශන්නෝ॑ අස්තු ද්වි॒පදේ᳚ । ශං චතු॑ෂ්පදේ ॥
ඕං ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॒ ශාංතිඃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top