తెలుగు గుణింతములు - Telugu Guninthamulu

0
తెలుగు గుణింతములు - Telugu Guninthamulu
తెలుగు గుణింతములు - Telugu Guninthamulu

తెలుగు గుణింతములు - Telugu Guninthalu

 1. క  కా  కి  కీ  కు  కూ  కృ  కౄ  కె  కే  కై  కొ  కో  కౌ  కం  కః 

 2. ఖ  ఖా  ఖి  ఖు  ఖు  ఖూ  ఖృ  ఖౄ  ఖె  ఖే  ఖై  ఖొ  ఖో  ఖౌ  ఖం  ఖః  

 3. గ  గా  గి  గీ  గు  గూ  గృ  గౄ  గె  గే  గై  గొ  గో  గౌ  గం  గః 

 4. ఘ  ఘా  ఘి  ఘీ  ఘు  ఘూ  ఘృ  ఘౄ  ఘె  ఘే  ఘై  ఘొ  ఘూ  ఘౌ  ఘం  ఘః 

 5. చ  చా  చి  చీ  చు  చూ  చృ  చౄ  చె  చే  చై  చొ  చో  చౌ  చం  చః  

 6. ఛ  ఛా  ఛి  ఛీ  ఛు  ఛూ  ఛృ  ఛౄ  ఛె  ఛే  ఛై  ఛొ  ఛో  ఛౌ  ఛం  ఛః  

 7. జ  జా  జి  జీ  జు  జూ  జృ  జౄ  జె  జే  జై  జొ  జో  జౌ  జం  జః  

 8. ఝ  ఝా  ఝి  ఝీ  ఝు  ఝూ  ఝృ  ఝౄ  ఝె  ఝే  ఝై  ఝొ  ఝూ  ఝౌ  ఝం  ఝః  

 9. ట  టా  టి  టీ  టు  టూ  టృ  టౄ  టె  టే  టై  టొ  టో  టౌ  టం  టః  

10. ఠ  ఠా  ఠి  ఠీ  ఠు  ఠూ  ఠృ  ఠౄ  ఠె  ఠే  ఠై  ఠొ  ఠో  ఠౌ  ఠం  ఠః  

11.  డ  డా  డి  డీ  డు  డూ  డృ  డౄ  డె  డే  డై  డొ  డో  డౌ  డం  డః  

12.  ఢ  ఢా  ఢి  ఢీ  ఢు  ఢూ  ఢృ  ఢౄ  ఢె  ఢే  ఢై  ఢొ  ఢో  ఢౌ  ఢం  ఢః  

13.  ణ  ణా  ణి  ణీ  ణు  ణూ  ణృ  ణౄ  ణె  ణే  ణై  ణొ  ణో  ణౌ  ణం  ణః  

14.  త  తా  తి  తీ  తు  తూ  తృ  తౄ  తె  తే  తే  తొ  తో  తౌ  తం  తః  

15.  థ  థా  థి  థీ  థు  థూ  థృ  థౄ  థె  థే  థై  థొ  థో  థౌ  థం  థః  

16.  ద  దా  ది  దీ  దు  దూ  దృ  దౄ  దె  దే  దై  దొ  దో  దౌ  దం  దః  

17.  ధ  ధా  ధి  ధీ  ధు  ధూ  ధృ  ధౄ  ధె  ధే  ధై  ధొ  ధో  ధౌ  ధం  ధః  

18.  న  నా  ని  నీ  ను  నూ  నృ  నౄ  నె  నే  నై  నొ  నో  నౌ  నం  నః  

19. ప  పా  పి  పీ  పు  పూ  పృ  పౄ  పె  పే  పై  పొ  పో  పౌ  పం  పః  

20.  ఫ  ఫా  ఫి  ఫీ  ఫు  ఫూ  ఫృ  ఫౄ  ఫె  ఫే  ఫై  ఫొ  ఫో  ఫౌ  ఫం  ఫః  

21.  బ  బా  బి  బీ  బు  బూ  బృ  బౄ  బె  బే  బై  బొ  బో  బౌ  బం  బః  

22.  భ  భా  భి  భీ  భు  భూ  భృ  భౄ  భె  భే  భై  భొ  భో  భౌ  భం  భః  

23.  మ  మా  మి  మీ  ము  మూ  మృ  మౄ  మె  మే  మై  మొ  మో  మౌ  మం  మః  

24.  య  యా  యి  యీ  యు  యూ  యృ  యౄ  యె  యే  యై  యొ  యో  యౌ  యం  యః  

25.  ర  రా  రి  రీ  రు  రూ  రృ  రౄ  రె  రే  రై  రొ  రో  రౌ  రం  రః  

26.  ల  లా  లి  లీ  లు  లూ  లృ  లౄ  లె  లే  లై  లొ  లో  లౌ  లం  లః  

27.  వ  వా  వి  వీ  వు  వూ  వృ  వౄ  వె  వే  వై  వొ  వో  వౌ  వం  వః  

28.  శ  శా  శి  శీ  శు  శూ  శృ  శౄ  శె  శే  శై  శొ  శో  శౌ  శం  శః  

29.  ష  షా  షి  షీ  షు  షూ  షృ  షౄ  షె  షే  షై  షొ  షో  షౌ  షం  షః  

30.  స  సా  సి  సీ  సు  సూ  సృ  సౄ  సె  సే  సై  సొ  సో  సౌ  సం  సః  

31.  హ  హా  హి  హీ  హు  హృ  హౄ  హె  హే  హై  హొ  హో  హౌ  హౌ  హం  హః  

32.  క్ష  క్షా  క్షి  క్షీ  క్షీ  క్షు  క్షూ  క్ష్  క్ష్  క్షె  క్షే  క్షొ  క్షో  క్షౌ  క్షం  క్షః  
 

తెలుగుభాష యొక్క మొదటి పేజీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top