తెలుగు అలంకారములు - Telugu Alankaramulu

0
తెలుగు అలంకారములు - Telugu Alankaramulu
తెలుగు అలంకారములు - Telugu Alankaramulu

అలంకారములు రెండు రకాలు 

అవి:
1. శబ్దాలంకారములు 
2. అర్ధాలంకారముల 

శబ్దాలంకారములు: 

1. వృత్యానుప్రాసము - ఒకే హల్లు అనేక పర్యాయములు తిరిగి తిరిగి వచ్చినచో అది వృత్తానుప్రాసాలంకారము అనబడును. 
ఉదాహరణకు - అమందా నందంబున గోవిదుడు ఇందిరి మందిరంబు చొచ్చి. 
2. చేకాను ప్రాసము - అర్ధ భేధముతో రెండక్షరముల పదమును వెంటవెంటనే ప్రయేగించును.
ఉదాహరణకు - పాప హరుహరు సేవించెదను. 
3. లాటానుప్రాసము - అర్ధమునందుగాక, తాత్పర్యమందునందు మాత్రమే భేదముండునట్లు ఒక పదమును వెంటవెంటనే ప్రయొగించుట. 
ఉదాహరణకు - శ్రీనాధు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ 
4. యమకము - అర్ధభేధము గల అక్షరముల సముదాయము మరల మరల ఉచ్చరింపబడినచో యమకమగును. 
ఉదాహరణకు - లేమ దనుజులగెలువగా లేమా 
5. ముక్తపద గ్రస్తము - పాదము చివరనుండు పదముతో తరువాత పదమును ప్రారంభించుట. 

అర్ధాలంకారములు:

1. ఉపమాలంకారము - ఉపమాన ఉపమేయాలకు గల పోలికను మనోహరముగా వర్ణించును. 
2. ఉత్ప్రేక్షాలంకారము - ఉపమేయమును ఊహించుటను ఉత్ప్రేక్షాలంకారము అందురు. 
ఉదాహరణకు - ఆ వచ్చుచున్న ఏనుగునడగొండమేమో అనునట్లున్నది. 
3. రూపకాలంకారము - ఉపమాన, ఉపమేయములకు భేధమున్నను అభేధము చెప్పుటను రూపకాలంకారము అందురు. 
ఉదాహరణకు - సంసార సాగరము నీదుట మిక్కిలి కష్టము 
4. శ్లేషాలంకారము - అనేక అర్ధములు వచ్చునట్లు చెప్పుట శ్లేషాలంకారము. 
ఉదాహరణకు - రాజు కవలయానందకరుడు. 
5. అర్ధాంతరన్యాసము - సామాన్యమును విశేషము చేతను,విశేషమును సామాన్యము చేతను సమర్ధించుట. 
ఉదాహరణకు - మహాత్ములకు సాధ్యము కానిదేమున్నది. 
6. అతిశయోక్తి - ఒక విషయము ఉన్నదానికంటే అధికము చేసి వర్ణించుట. 
ఉదాహరణకు - ఊరియందలి భవనములు ఆకాశమును అంటుసున్నవి. 
7. దృష్టాంతము - ఉపమాన ఉపమేయములకు, బింబ ప్రతిబింబ భావము ఉండునట్లు వర్ణించుట. 
ఉదాహరణకు - ఓరాజా నీవే కీర్తిమంతుడవు. 8.స్వభావోక్తి - జాతి గుణజ్రియాదులలోని స్వభావము ఉన్నదున్నట్లు మనోహరముగా వర్ణించుట. ఉదా - అరణ్యమునందు లేళ్లు బెదురు చూపులతో చెంగు చెంగున దుముకుచు పరిగెడుతున్నవి

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top