మాఘమాసం విశిష్టత - Maagha Maasa Visistatha
పవిత్ర మాసం

మాఘమాసం విశిష్టత - Maagha Maasa Visistatha

మాఘమాసం విశిష్టత ఏమిటి? 'మఘం' అంటే యజ్ఞం . యజ్ఞయాగాది క్రతువులకు మాఘమాసాన్ని శ్రేష్ఠమైనదిగా భావ…

0