వేయి నామాల విష్ణువు మరియు వాటి అర్థం - Veinamala vishnu

వేయి నామాల విష్ణువు మరియు వాటి అర్థం - Veinamala vishnu
విష్ణువు వేయి నామాలు మరియు వాటి అర్థం.
 • 1. విశ్వం - మనకు గోచరమగు దృశ్యమాన జగత్తంతయు తానైన వాడు.
 • 2. విష్ణు: - విశ్వమంతయు వ్యాపించి ఉన్నవాడు.
 • 3. వషట్కార: - వేద స్వరూపుడు.
 • 4. భూత భవ్య భవత్ ప్రభు: - భూత భవిష్యత్ వర్త మానము లందలి సర్వమునకు ప్రభువైన వాడు.
 • 5) భూత కృద్ - భూతములను సృష్టించిన వాడు.
 • 6. భూత భృత్ - జీవులందరిని పోషించు వాడు.
 • 7). భావ: - సమస్త చరాచర ప్రపంచమంతయు తానే వ్యాపించిన వాడు.
 • 8). భూతాత్మా - సర్వ జీవ కోటి యందు అంతర్యామిగ ఉండువాడు.
 • 9). భూత భావన: - జీవులు పుట్టి పెరుగుటకు కారణమైన వాడు.
 • 10. పూతాత్మా - పవిత్రాత్ముడు.
 • 11. పరమాత్మ - నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ముక్త స్వరూపమై కార్య కారణముల కంటే విలక్షణమైన వాడు.
 • 12. ముక్తానాం పరమాగతి: - ముక్త పురుషులకు పరమ గమ్యమైన వాడు.
 • 13. అవ్యయ: - వినాశము కానివాడు. వినాశము లేని వాడు.
 • 14. పురుష: - నవద్వారములు కలిగిన పురము నందు ఉండువాడు.
 • 15. సాక్షీ - చక్కగా సమస్తమును దర్శించువాడు.
 • 16. క్షేత్రజ్ఞ: - శరీరము లో జరుగు క్రియలన్నింటిని గ్రహించువాడు.
 • 17. అక్షర: - నాశరహితుడు.
 • 18. యోగ: - యోగము చే పొందదగిన వాడు.
 • 19. యోగ విదాంనేతా - యోగ విదులకు ప్రభువైన వాడు.
 • 20. ప్రధాన పురుషేశ్వర: - ప్రకృతి పురుషులకు అధినేత.
 • 21. నారసింహవపు: - నరుని సింహమును బోలిన అవయువములు గల వాడు.
 • 22. శ్రీమాన్ - సదా లక్ష్మీ దేవితో కూడి యుండువాడు.
 • 23. కేశవ: - కేశి యనెడి అసురుని వధించిన వాడు.
 • 24. పురుషోత్తమ: - పురుషులందరిలోను ఉత్తముడు.
 • 25. సర్వ: - సమస్తమును తానై అయినవాడు.
 • 26. శర్వ: - సకల జీవులను సంహరింప జేయువాడు.
 • 27. శివ: - శాశ్వతుడు.
 • 28. స్థాణు: - స్థిరమైనవాడు.
 • 29. భూతాది: - భూతములకు ఆదికారణమైన వాడు.
 • 30. అవ్యయనిధి: - నశించని ఐశ్వర్యము గల వాడు.
 • 31. సంభవ: - వివిధ అవతారములను ఎత్తినవాడు.
 • 32. భావన: - సర్వ జీవులకు సమస్త ఫలముల నొసగువాడు.
 • 33. భర్తా: - సకలములను కనిపెట్టి, పోషించువాడు. సకలమును భరించువాడు.
 • 34. ప్రభవ: - పంచభూతములకు, దేశకాలాదులకు మూలమైనవాడు.
 • 35. ప్రభు: - సర్వశక్తి సమన్వితమైనవాడు.
 • 36. ఈశ్వర: - ఒకరి సహాయములేకనే సమస్త కార్యములు నెరవేర్చగల్గిన వాడు.
 • 37. స్వయంభూ : - తనంతట తానే ఉద్భవించిన వాడు.
 • 38. శంభు: - సర్వశ్రేయములకు మూలపురుషుడు.
 • 39. ఆదిత్య: - సూర్యుని యందు స్వర్ణకాంతితో ప్రకాశించువాడు.
 • 40. పుష్కరాక్ష: - పద్మముల వంటి కన్నులు గలవాడు.
 • 41. మహాస్వన: - గొప్పదియగు వేదరూప నాదము గలవాడు.
 • 42. అనాదినిధన: - ఆద్యంతములు లేని వాడు.
 • 43. ధాతా - నామరూపాత్మకమైన ఈ జగత్తునకు అద్వితీయుడై ఆధారమై యున్నవాడు.
 • 44. విధాతా - కర్మఫలముల నందించువాడు.
 • 45. ధాతురుత్తమ: - సర్వ ధాతువులలో ఉత్తమమైన చిద్రూప ధాతువు తానైనవాడు.
 • 46. అప్రమేయ: - ఏ విధమైన ప్రమాణములకు అందనివాడు.
 • 47. హృషీకేశ: - ఇంద్రియములకు ప్రభువు.
 • 48. పద్మనాభ: - నాభియందు పద్మము గలవాడు.
 • 49. అమరప్రభు: - దేవతలకు ప్రభువైనవాడు.
 • 50. విశ్వకర్మా - విశ్వరచన చేయగల్గినవాడు.
 • 51. మను: - మననము(ఆలోచన) చేయువాడు.
 • 52. త్వష్టా - ప్రళయకాలమున సమస్త భూతములను కృశింపజేసి నశింపజేయువాడు.
 • 53. స్థవిష్ఠ: - అతిశయ స్థూలమైన వాడు.
 • 54. స్థవిరోధ్రువ: - సనాతనుడు, శాశ్వతుడైనవాడు.
 • 55. అగ్రాహ్య: - ఇంద్రియ మనోబుద్ధులచే గ్రహించుటకు వీలులేనివాడు.
 • 56. శాశ్వత: - సర్వ కాలములందున్నవాడు.
 • 57. కృష్ణ: - సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన భగవానుడు. సర్వమును ఆకర్షించువాడు.
 • 58. లోహితాక్ష: - ఎఱ్ఱని నేత్రములు గలవాడు.
 • 59. ప్రతర్దన: - ప్రళయకాలమున సర్వమును నశింపచేయువాడు.
 • 60. ప్రభూత: - జ్ఞానైశ్వర్యాది గుణసంపన్నుడు.
 • 61. త్రికకుబ్ధామ - ముల్లోకములకు ఆధారభూతమైనవాడు.
 • 62. పవిత్రం - పరిశుద్ధుడైనవాడు.
 • 63. పరం మంగళం - స్మరణ మాత్రముచే అద్భుతముల నంతమొందించి శుభముల నందించువాడు.
 • 64. ఈశాన: - సర్వ భూతములను శాసించువాడు.
 • 65. ప్రాణద: - ప్రాణి కోటికి ప్రాణశక్తి నొసగువాడు.
 • 66. ప్రాణ: - ప్రాణశక్తి స్వరూపమైనవాడు.
 • 67. జ్యేష్ఠ: - వృద్ధతముడు. (సృష్టికి పూర్వమునుండే ఉన్నవాడు)
 • 68. శ్రేష్ఠ: - అత్యంత ప్రశంసాపాత్రుడు.
 • 69. ప్రజాపతి: - సమస్త ప్రజలకు పతి.
 • 70. హిరణ్యగర్భ: - విశ్వగర్భమున నుండువాడు.
 • 71. భూగర్భ: - భూమిని తన గర్భమునందు ఉంచుకొన్నవాడు.
 • 72. మాధవ: - శ్రీదేవికి భర్తయైనవాడు.
 • 73. మధుసూదన: - మధువను రాక్షసుని వధించినవాడు.
 • 74. ఈశ్వర: - సర్వశక్తి సంపన్నుడైనవాడు.
 • 75. విక్రమీ - శౌర్యము గలవాడు.
 • 76. ధన్వీ - ధనస్సును ధరించినవాడు.
 • 77. మేధావీ - ఏకకాలములో సర్వవిషయగ్రహణ సామర్ధ్యము కలిగినవాడు.
 • 78. విక్రమ: - గరుడుని వీపుపై ఎక్కి ఇచ్ఛామాత్రముచే ఎచ్చటైనను విహరించగలవాడు.
 • 79. క్రమ: - నియమానుసారము చరించువాడు.
 • 80. అనుత్తమ: - తనకంటె ఉత్తములు లేనివాడు.
 • 81. దురాధర్ష: - రాక్షసులు కూడా ఎదుర్కోను శక్యము గానివాడు.
 • 82. కృతజ్ఞ: - ప్రాణులు చేయు కర్మములను చేయువాడు.
 • 83. కృతి: - కర్మకు లేదా పురుష ప్రయత్నమునకు ఆధారభూతుడై యున్నవాడు.
 • 84. ఆత్మవాన్ - తన వైభవమునందే సర్వదా సుప్రతిష్ఠుడై యుండువాడు.
 • 85. సురేశ: - దేవతలకు ప్రభువైనవాడు.
 • 86. శరణ: - దు:ఖార్తులను బ్రోచువాడై, వారి ఆర్తిని హరించువాడు.
 • 87. శర్మ - పరమానంద స్వరూపుడు.
 • 88. విశ్వరేతా: - సర్వ ప్రపంచమునకు కారణమైన పరంధాముడు.
 • 89. ప్రజాభవ: - ప్రజోత్పత్తికి కారణభూతుడైన వాడు.
 • 90. అహ: - పగలువలె ప్రకాశించు వాడు.
 • 91. సంవత్సర: - కాలస్వరూపుడైనవాడు.
 • 92. వ్యాళ: - పామువలె పట్టశక్యము గానివాడు.
 • 93. ప్రత్యయ: - ప్రజ్ఞా స్వరూపుడైనవాడు.
 • 94. సర్వదర్శన: - సమస్తమును దర్శించగలవాడు.
 • 95. అజ: - పుట్టుకలేని వాడు.
 • 96. సర్వేశ్వర: - ఈశ్వరులందరికి ఈశ్వరుడైనవాడు.
 • 97. సిద్ధ: - పొందవలసిన దంతయు పొందినవాడు.
 • 98. సిద్ధి: - ఫలరూపుడైనవాడు.
 • 99.సర్వాది: - సర్వమునకు మూలమైనవాడు.
 • 100. అచ్యుత: - స్వరూప సామర్ద్యముల యందు పతనము లేనివాడు.
 • 101. వృషాకపి: - అధర్మముచే మునిగియున్న భూమిని వరహావతారమెత్తి ఉద్ధరించినవాడు.
 • 102. అమేయాత్మ - అపరిమిత స్వరూపము గలవాడు.
 • 103. సర్వయోగ వినిస్సృతః - సర్వ విధములైన సంగత్యములనుండి విడిపడినవాడు.
 • 104. వసు: - సర్వ భూతములయందు వశించువాడు.
 • 105. వసుమనా: - పరిశుద్ధమైన మనస్సు గలవాడు.
 • 106. సత్య: - సత్య స్వరూపుడు.
 • 107. సమాత్మా: - సర్వప్రాణుల యందు సమముగా వర్తించువాడు.
 • 108. సమ్మిత: - భక్తులకు చేరువై భక్తాధీనుడైనవాడు.
 • 109. సమ: - సదా లక్ష్మీదేవితో కలిసి విరాజిల్లువాడు.
 • 110. అమోఘ: - భక్తులను స్తుతులను ఆలకించి ఫలముల నొసగువాడు.
 • 111. పుండరీకాక్ష: - భక్తుల హృదయ పద్మమున దర్శనీయుడైనవాడు. పద్మనయునుడు.
 • 112. వృషకర్మా - ధర్మకార్యములు నిర్వర్తించువాడు.
 • 113. వృషాకృతి: - ధర్మమే తన స్వరూపముగా గలవాడు.
 • 114. రుద్ర: - దు:ఖమును లేదా దు:ఖ కారణమును పారద్రోలువాడు.
 • 115. బహుశిరా: - అనేక శిరములు కలవాడు.
 • 116. బభ్రు: - లోకములను భరించువాడు.
 • 117. విశ్వయోని: - విశ్వమునకు కారణమైనవాడు.
 • 118. శుచిశ్రవా: - శుభప్రధమై శ్రవణము చేయదగిన దివ్యనామములు కలిగినవాడు.
 • 119. అమృత: - మరణము లేనివాడు.
 • 120. శాశ్వతస్థాణు: - నిత్యుడై, నిశ్చలుడైనవాడు.
 • 121. వరారోహ: - జ్ఞానగమ్యమైనవాడు.
 • 122. మహాతపా: - మహాద్భుత జ్ఞానము కలవాడు.
 • 123. సర్వగ: - సర్వత్ర వ్యాపించియున్నవాడు.
 • 124. సర్వవిద్భాను: - సర్వము తెలిసినవాడు.
 • 125. విష్వక్సేన: - అసురుల సేనలను నిర్జించినవాడు. తాను యుద్దమునకు ఉపక్రమించినంతనే అసురసేన యంతయు భీతితో పారిపోవుటచే భగవానుడు విష్వక్సేను డాయెను.
 • 126. జనార్దన: - దు:ఖమును కల్గించువాడు. ఆనందము నొసగూర్చువాడు.
 • 127. వేద: - మోక్షదాయకమైన జ్ఞానమును ప్రసాదించు వేదము తన స్వరూపముగా గలవాడు.
 • 128. వేదవిత్ - వేదజ్ఞానమును అనుభవములో కలిగినవాడు.
 • 129. అవ్యంగ: - ఏ కొఱతయు, లోపము లేనివాడు.
 • 130. వేదాంగ: - వేదములనే అంగములుగా కలిగినవాడు.
 • 131. వేదవిత్ - వేదములను విచారించువాడు.
 • 132. కవి: - సర్వద్రష్ట యైనవాడు.
 • 133. లోకాధ్యక్ష: - లోకములను పరికించువాడు.
 • 134. సురాధ్యక్ష: - దేవతలకు కూడా తానే అధ్యక్షుడైనవాడు.
 • 135. ధర్మాధ్యక్ష: - ధర్మాధర్మములను వీక్షించువాడు.
 • 136. కృతాకృత: - కార్య, కారణ రూపములతో భాసించువాడు.
 • 137. చతురాత్మా - విభూతి చతుష్టయము తన స్వరూపముగా గలవాడు.
 • 138. చతుర్వ్యూహ: - నాలుగు విధముల వ్యూహము నొంది సృష్టి కార్యములను చేయువాడు.
 • 139. చతుర్దుంష్ట్ర: - నాలుగు కోరపండ్లు గలిగినవాడు.
 • 140. చతుర్భుజ: - నాలుగు భుజములు కలిగినవాడు.
 • 141. భ్రాజిష్ణు: - అద్వయ ప్రకాశరూపుడు.
 • 142. భోజన: - భోజ్యరూపమైనవాడు.
 • 143. భోక్తా: - ప్రకృతిలోని సర్వమును అనుభవించు పురుషుడు.
 • 144. సహిష్ణు: - భక్తుల అపరాధములను మన్నించి క్షమించ గలిగినవాడు.
 • 145. జగదాదిజ: - సృష్ట్యారంభముననే వ్యక్తమైనవాడు.
 • 146. అనఘ: - పాపరహితుడైనవాడు.
 • 147. విజయ: - ఆత్మజ్ఞానముతో వైరాగ్యసంపన్నుడై, శ్రేష్టమైన జయమునొందువాడు.
 • 148. జేతా: - సదాజయము నొందువాడు.
 • 149. విశ్వయోని: - విశ్వమునకు కారణభూతమైనవాడు.
 • 150. పునర్వసు: - పదే పదే క్షేత్రజ్ఞుని రూపమున ఉపాధుల నాశ్రయించువాడు.
 • 151. ఉపేంద్ర: - ఇంద్రునికి పై నుండువాడు.
 • 152. వామన: - చక్కగా సేవించదగినవాడు.
 • 153. ప్రాంశు: - ఉన్నతమైన శరీరము గలవాడు.
 • 154. అమోఘ: - వ్యర్ధము కాని పనులు గలవాడు.
 • 155. శుచి: - తన దరిచేరు భక్తులను పవిత్రము చేయువాడు.
 • 156. ఊర్జిత: - మహా బలవంతుడు.
 • 157. అతీంద్ర: - ఇంద్రుని అతిక్రమించినవాడు.
 • 158. సంగ్రహ: - ప్రళయకాలమున సమస్తమును ఒక్కచోటికి సంగ్రహించువాడు.
 • 159. సర్గ: - సృష్టియు, సృష్టికారణమును అయినవాడు.
 • 160. ధృతాత్మా - తనపై తాను ఆధారపడినవాడు.
 • 161. నియమ: - జీవులను వారి వారి కార్యములలో నియమింపజేయువాడు.
 • 162. యమ: - లోపలనుండి నడిపించువాడు.
 • 163. వేద్య: - సర్వులచేత తెలుసుకొనదగినవాడు.
 • 164. వైద్య: - సమస్త విద్యలకు నిలయమైనవాడు.
 • 165. సదాయోగి - నిత్యము స్వస్వరూపమునందు విరాజిల్లువాడు.
 • 166. వీరహా - ధర్మరక్షణ నిమిత్తము వీరులైన అసురులను వధించినవాడు.
 • 167. మాధవ: - అర్హులగువారికి ఆత్మజ్ఞానమును ప్రసాదించువారు.
 • 168. మధు: - భక్తులకు మధురమైన మకరందము వంటివారు.
 • 169. అతీంద్రయ: - ఇంద్రియములద్వార గ్రహించుటకు వీలులేనివాడు.
 • 170. మహామాయ: - మాయావులకు మాయావియైనవాడు.
 • 171. మహోత్సాహ: - ఉత్సాహవంతుడు.
 • 172. మహాబల: - బలవంతులకంటెను బలవంతుడైనవాడు.
 • 173. మహాబుద్ధి: - బుద్ధిమంతులలో బుద్ధిమంతుడు.
 • 174. మహావీర్య: - బ్రహ్మాండములను సృష్టించి, పోషించి, లయింపచేయు శక్తిసామర్ధ్యములు కలిగియున్నవాడు.
 • 175. మహాశక్తి: - మహిమాన్విత శక్తిపరుడైనవాడు.
 • 176. మహాద్యుతి: - గొప్ప ప్రకాశము అయినవాడు.
 • 177. అనిర్దేశ్యవపు: - నిర్దేశించుటకు, నిర్ణయించుటకు వీలుకానివాడు.
 • 178. శ్రీమాన్ - శుభప్రదుడు.
 • 179. అమేయాత్మా - ఊహించుటకు వీలులేని మేధాసంపత్తి కలిగినవాడు.
 • 180. మహాద్రిధృక్ - మందర, గోవర్ధన పర్వతములను అవలీలగా ఎత్తినవాడు.
 • 181. మహేష్వాస: - శార్ఙమను (శారంగ ధనువు) గొప్ప ధనువును ధరించినవాడు.
 • 182. మహీభర్తా: - భూదేవికి భర్తయై, రక్షకుడైనవాడు.
 • 183. శ్రీనివాస: - శ్రీమహాలక్ష్మికి నివాస స్థానమైనవాడు.
 • 184. సతాంగతి: - సత్పురుషులకు పరమగతి అయినవాడు.
 • 185. అనిరుద్ధ: - మరొకరు ఎదురించువారు లేనివాడు.
 • 186. సురానంద: - దేవతలకు ఆనందము నొసంగువాడు.
 • 187. గోవింద: - గోవులను రక్షించువాడు.
 • 188. గోవిదాం పతి: - వాగ్విదులు, వేదవిదులైనవారికి ప్రభువైనవాడు.
 • 189. మరీచి: - తేజోవంతులలో తేజోవంతుడైనవాడు.
 • 190. దమన: - తమకప్పగించబడిన బాధ్యతలనుండి తప్పిపోవు వారిని శిక్షించువాడు.
 • 191. హంస: - నేను అతడే (అహం బ్రహ్మస్మి)
 • 192. సుపర్ణ: - అందమైన రెక్కలు గలవాడు.
 • 193. భుజగోత్తమ: - భుజంగములలో ఉత్తముడు.
 • 194. హిరణ్యగర్భ: - బ్రహ్మకు పుట్టుకనిచ్చిన బంగారు బొడ్డుగల సర్వోత్తముడు.
 • 195. సుతపా: - చక్కటి తపమాచరించువాడు.
 • 196. పద్మనాభ: - హృదయపద్మమధ్యమున భాసించువాడు.
 • 197. ప్రజాపతి: - అనంతజీవకోటికి ప్రభువైనవాడు.
 • 198. అమృత్యు: - మరణముగాని, మరణ కారణముగాని లేనివాడు.
 • 199. సర్వదృక్ - తన సహజ జ్ఞానముచే ప్రాణులు చేసినది,చేయునది అంతయు చూచుచుండువాడు.
 • 200. సింహ: - సింహము. పాపములను నశింపజేయువాడు.
 • 201. సంధాతా - జీవులను కర్మఫలములతో జోడించువాడు.
 • 202. సంధిమాన్ - భక్తులతో సదాకూడియుండువాడు.
 • 203. స్థిర: - సదా ఏకరూపము గలవాడు.
 • 204. అజ: - పుట్టుకలేనివాడు.
 • 205. దుర్మర్షణ: - అసురులకు భరింపశక్యము గానివాడు.
 • 206. శాస్తా - శృతి, స్తృతుల ద్వారా శాసించువాడు.
 • 207. విశ్రుతాత్మా - విశేషముగా శ్రవణము చేయబడినవాడు.
 • 208. సురారిహా - దేవతల శత్రువులను నాశనము చేసినవాడు.
 • 209. గురు: - ఆత్మవిద్యను బోధించువాడు.
 • 210. గురుత్తమ: - గురువులకు గురువైనవాడు.
 • 211. ధామ: - జీవులు చేరవలసిన పరమోత్కృష్ణ స్థానము.
 • 212. సత్య: - సత్య స్వరూపుడు.
 • 213. సత్యపరాక్రమ: - సత్యనిరూపణలో అమోఘమైన పరాక్రమము కలవాడు.
 • 214. నిమిష: - నేత్రములు మూసుకొనినవాడు.
 • 215. అనిమిష: - సదా మేలికొనియున్న వాడు.
 • 216. స్రగ్వీ - వాడని పూలమాలను ధరించినవాడు.
 • 217 వాచస్పతి రుదారధీ: - విద్యలకు పతియైనవాడు.
 • 218. అగ్రణీ: - భక్తులకు దారిచూపువాడు.
 • 219. గ్రామణీ: - సకల భూతములకు నాయకుడు.
 • 220. శ్రీమాన్ - ఉత్కృష్ణమైన కాంతి గలవాడు.
 • 221. న్యాయ: - సత్యజ్ఞానమును పొందుటకు అవసరమైన తర్కము, యుక్తి తానే అయినవాడు.
 • 222. నేతా - జగత్తు యనెడి యంత్రమును నడుపువాడు.
 • 223. సమీరణ: - ప్రాణవాయు రూపములో ప్రాణులకు చేష్టలు కలిగించువాడు.
 • 224. సహస్రమూర్ధా - సహస్ర శిరస్సులు గలవాడు.
 • 225. విశ్వాత్మా - విశ్వమునకు ఆత్మయైనవాడు.
 • 226. సహస్రాక్ష: - సహస్ర నేత్రములు కలవాడు.
 • 227. సహస్రపాత్ - సహస్రపాదములు కలవాడు.
 • 228. ఆవర్తన: - జగత్ చక్రమును లేదా సంసార చక్రమును సదా త్రిప్పుచుండువాడు.
 • 229. నివృత్తాత్మా - ప్రపంచముతో ఎట్టి సంబంధము లేనివాడు.
 • 230. సంవృత: - అవిద్యారూపమైన మాయచే కప్పబడినవాడు.
 • 231. సంప్రమర్దన: - తమోగుణ ప్రధానులైన అజ్ఞానులను పీడించువాడు.
 • 232. అహస్సంవర్తక: - రోజులను చక్కగా నడిపెడి ఆదిత్యరూపుడు.
 • 233. వహ్ని: - యజ్ఞములందు హోమకుండములలో హవిస్సును మోసెడి అగ్ని.
 • 234. అనిల: - ప్రకృతిలో వాయు రూపమునను, ప్రాణులలో ప్రాణ రూపమునను ఉండువాడు.
 • 235. ధరణీధర: - భూభారమును భరించువాడు.
 • 236. సుప్రసాద: - చక్కని అనుగ్రహము కలవాడు.
 • 237. ప్రసన్నాత్మా - రాగద్వేషాదులతో కలుషితముగాని పరిశుద్ధ అంత:కరణ కలవాడు.
 • 238. విశ్వదృక్ - విశ్వమునంతటిని ధరించినవాడు.
 • 239. విశ్వభుక్ - విశ్వమును భక్షించువాడు.
 • 240. విభు: - బ్రహ్మ మొదలు సకల రూపములలో గోచరించువాడు.
 • 241. సత్కర్తా - సజ్జనులను సత్కరించువాడు.
 • 242. సత్కృత: - పూజ్యులచే పూజింపబడువాడు.
 • 243. సాధు: - ధర్మప్రవర్తన గలవాడు.
 • 244. జుహ్ను: - భక్తులను పరమపదమునకు నడిపించువాడు.
 • 245. నారాయణ: - నరులకు ఆశ్రయమైనవాడు.
 • 246. నర: - జీవులను కర్మానుసారము ఉత్తమగతికి నడుపువాడు.
 • 247. అసంఖ్యేయ: -అనంతమైన నామరూపాదులు కలవాడు.
 • 248. అప్రమేయాత్మా - అప్రమేయమైన స్వరూపము కలవాడు.
 • 249. విశిష్ట: - శ్రేష్ఠతముడు. మిక్కిలి గొప్పవాడు.
 • 250. శిష్టకృత్ - శాసనము చేయువాడు.
 • 251. శుచి: - నిర్మలుడై, నిరంజనుడైనవాడు.
 • 252. సిద్ధార్ధ: - పొందదగినదంతయు పొందినవాడు.
 • 253. సిద్ధసంకల్ప: - నేఱవేరిన సంకల్పములు కలవాడు.
 • 254. సిద్ధిద: - జీవుల కర్మానుసారముగా ఫలముల నందిచువాడు.
 • 255. సిద్దిసాధన: - కార్యసిద్ధి కనుకూలించు సాధన సంపత్తి తానే అయినవాడు.
 • 256. వృషాహీ - అనేక వృషాహములు (ధర్మ దినములు) ద్వారా సేవింపబడువాడు.
 • 257. వృషభ: - భక్తుల అభీష్టములను నెరవేర్చువాడు.
 • 258. విష్ణు: - సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవాడు.
 • 259. వృషపర్వా: - ధర్మమునకు భక్తుల ధర్మ సోపానములను నిర్మించినవాడు.
 • 260. వృషోదర: - ధర్మమును ఉదరమున ధరించువాడు. (ప్రజలను వర్షించునదిగాయున్న ఉదరము గలవాడు.)
 • 261. వర్ధన: - ఆశ్రితులైనవారి శ్రేయములను వృద్ధినొందిచువాడు.
 • 262. వర్ధమాన: - ప్రపంచరూపమున వృద్ధినొందువాడు.
 • 263. వివిక్త: - మాయాస్వరూపమగువాడు.
 • 264. శృతిసాగర: - శృతులకు నిధియైనవాడు.
 • 265. సుభుజ: - జగద్రక్షణము గావించు సుందరమైన భుజములు గలవాడు.
 • 266. దుర్ధర: - లోకములను ధరించి తనను ఒరులు ధరించేందుకు వీలుపడని భూమాతను ధరించినవాడు.
 • 267. వాగ్మీ - వేదజ్ఞానమును వెలువరించినవాడు.
 • 268. మహేంద్ర: - దేవేంద్రునకు కూడా ప్రభువైనవాడు.
 • 269. వసుద: - భక్తుల అవసరములను సకాలములో సమకూర్చువాడు.
 • 270. వసు: - తాను ఇచ్చు ధనము కూడా తానే అయినవాడు.
 • 271. నైకరూప: - ఒక రూపము లేనివాడై, అనేక రూపములు గలవాడు.
 • 272. బృహద్రూప: - బ్రహ్మాండ స్వరూపము గలవాడు.
 • 273. శిపివిష్ట: - సూర్యునియందలి కిరణ ప్రతాపము తానైనవాడు.
 • 274. ప్రకాశన: - సర్వమును ప్రకాశింప చేయువాడు.
 • 275. ఓజస్తేజో ద్యుతిధర: - ఓజస్సు, తేజస్సు, ద్యుతి కలవాడు.
 • 276. ప్రకాశాత్మా - తేజోమయ స్వరూపుడు.
 • 277. ప్రతాపన: - సూర్యాగ్నుల రూపమున భూమిని తపింపచేయువాడు.
 • 278. బుద్ధ: - ధర్మ, జ్ఞాన, వైరాగ్యములకు నిలయమైనవాడు.
 • 279. స్పష్టాక్షర: - ఓం అనెడి దివ్యాక్షరముద్వారా సూచించబడినవాడు.
 • 280. మంత్ర: - వేదమంత్రముల ద్వారా తెలియదగినవాడు.
 • 281. చంద్రాంశు: - చంద్రకిరణముల వంటివాడు.
 • 282. భాస్కరద్యుతి: - సూర్యతేజమువంటివాడు.
 • 283. అమృతాంశూధ్భవ: - చంద్రుని ఆవిర్భావమునకు కారణమైనవాడు.
 • 284. భాను: - స్వప్రకాశ స్వరూపుడు.
 • 285. శశిబిందు: - చంద్రునివలె ప్రజలను పోషించువాడు.
 • 286. సురేశ్వర: - దేవతలకు ప్రభువైనవాడు.
 • 287. ఔషధం - భవరోగహరమగు దివ్యౌషధము తానైనవాడు.
 • 288. జగతస్సేతు: - ప్రపంచమునకు పరమాత్మకు మద్య వంతెనవంటివాడు.
 • 289. సత్యధర్మ పరాక్రమ: - సత్యజ్ఞానాది ధర్మములు, పరాక్రమము కలవాడు.
 • 290. భూతభవ్య భవన్నాద: - జీవులచే మూడుకాలములందు ప్రార్థించబడువాడు.
 • 291. పవన: - సకలమును పవిత్ర మొనర్చువాడు.
 • 292. పావన: - వాయువునందు చలనశక్తి కల్గించువాడు.
 • 293. అనల: - ప్రాణధారణకు అవసరమైన అగ్ని స్వరూపుడు.
 • 294. కామహా - కామములను అంతము చేయువాడు.
 • 295. కామకృత్ - సాత్వికవాంఛలను నెరవేర్చువాడు.
 • 296. కాంత: - అద్భుత రూపవంతుడై, సర్వులచే ఆకర్షింపబడువాడు.
 • 297. కామ: - చతుర్విధ పురుషార్థములను అభిలషించువారిచే కోరబడువాడు.
 • 298. కామప్రద: - భక్తుల కోర్కెలను తీర్చువాడు.
 • 299. ప్రభు: - సర్వోత్కృష్టమైనవాడు.
 • 300. యుగాదికృత్ - కృతాది యుగములను ప్రారంభించినవాడు.
 • 301. యుగావర్త: - యుగములను త్రిప్పువాడు.
 • 302. నైకమాయ: - తన మాయాశక్తిచే అనేక రూపములను ధరించి, ప్రదర్శించువాడు.
 • 303. మహాశన: - సర్వమును కబళించువాడు.
 • 304. అదృశ్య: - దృశ్యము కానివాడు.
 • 305. వ్యక్తరూప: - భక్తుల హృదయములలో వ్యక్తరూపుడై భాసిల్లువాడు.
 • 306. సహస్రజిత్ - వేలకొలది రాక్షసులను సంగ్రామమున జయించువాడు.
 • 307. అనంతజిత్ - అనూహ్యమైన శక్తి సామర్ద్యములు కలవాడై, రణరంగమున ఎదిరించువారిని జయించు శక్తి కలవాడు.
 • 308. ఇష్ట: - ప్రియమైనవాడు.
 • 309. అవిశిష్ట: - సర్వాంతర్యామియైనవాడు.
 • 310. శిష్టేష్ట: - బుధజనులైన సాధుమహాత్ములకు ఇష్టుడైనవాడు.
 • 311. శిఖండీ - శిరమున నెమలిపింఛమును ధరించినవాడు.
 • 312. నహుష: - తన మాయచేత జీవులను సంసారమునందు బంధించువాడు.
 • 313. వృష: - ధర్మస్వరూపుడైనవాడు.
 • 314. క్రోధహా - సాధకులలోని క్రోధమును నశింపచేయువాడు.
 • 315. క్రోధ కృత్కర్తా - క్రోధాత్ములగువారిని నిర్మూలించువాడు.
 • 316. విశ్వబాహు: - బాహువులు విశ్వమంతట కలవాడు.
 • 317. మహీధర: - భూమిని ధరించినవాడు.
 • 318. అచ్యుత: - ఎట్టి వికారములకు లోనుగానివాడు. ( ఎటువంటి మార్పు పొందనివాడు.)
 • 319. ప్రధిత: - ప్రఖ్యాతి నొందినవాడు.
 • 320. ప్రాణ: - అంతటా చైతన్య స్వరూపమై నిండి, ప్రాణులను కదిలించు ప్రాణస్వరూపుడు.
 • 321. ప్రాణద: - ప్రాణ బలము ననుగ్రహించువాడు.
 • 322. వాసవానుజ: - ఇంద్రునకు తమ్ముడు.
 • 323. అపాంనిధి: - సాగరమువలె అనంతుడైనవాడు.
 • 324. అధిష్టానం - సర్వమునకు ఆధారమైనవాడు.
 • 325. అప్రమత్త: - ఏమరు పాటు లేనివాడు.
 • 326. ప్రతిష్ఠిత: - తన మహిమయందే నిలిచియుండువాడు.
 • 327. స్కంద: - అమృత రూపమున స్రవించువాడు.
 • 328. స్కందధర: - ధర్మమార్గమున నిలుపువాడు.
 • 329. ధుర్య: - సర్వ జీవుల ఉత్పత్తి మొదలగు భారములను మోయువాడు.
 • 330. వరద: - వరముల నొసగువాడు.
 • 331. వాయువాహన: - సప్త వాయువులను బ్రహ్మాండమంతటను ప్రవర్తింపచేయువాడు.
 • 332. వాసుదేవ: - అంతటను నిండియున్నవాడు.
 • 333. బృహద్భాను: - ప్రకాశవంతమగు కిరణతేజముచే విశ్వమును ప్రకాశింపచేయువాడు.
 • 334. ఆదిదేవ: - సృష్టి కార్యమును ప్రారంభించినవాడు.
 • 335. పురంధర: - రాక్షసుల పురములను నశింపచేసినవాడు.
 • 336. అశోక: - శోకము లేనివాడు.
 • 337. తారణ: - సంసార సాగరమును దాటించువాడు.
 • 338. తార: - గర్భ, జన్మ, జరా, మృత్యురూపమైన భయమునుండి తరింపజేయువాడు.
 • 339. శూర: - పరాక్రమము గలవాడు.
 • 340. శౌరి: - బలవత్తరములైన ఇంద్రియ మనోబుద్ధులను అణిచినవాడు.
 • 341. జనేశ్వర: - జనులకు ప్రభువు.
 • 342. అనుకూల: - సర్వులకు అనుకూలుడైనవాడు.
 • 343. శతావర్త: - ధర్మ రక్షణార్థము అనేక పర్యాయములు ఆవిర్భవించినవాడు.
 • 344. పద్మీ - పద్మమును చేతియందు ధరించినవాడు.
 • 345. పద్మనిభేక్షణ: - పద్మమువంటి నేత్రములు కలవాడు.
 • 346. పద్మనాభ: - పద్మము నాభియందుండువాడు.
 • 347. అరవిందాక్ష: - కమలరేకులవంటి కన్నులు గలవాడు.
 • 348. పద్మగర్భ: - పద్మగర్భమున నివసించువాడు.
 • 349. శరీరభృత్ - ప్రాణుల శరీరములను పోషించువాడు.
 • 350. మహర్థి: - మహావిభూతులు కలవాడు.
 • 351. బుద్ధ: - ప్రపంచాకారముతో భాసించువాడు.
 • 352. వృద్ధాత్మా - సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నవాడు.
 • 353. మహాక్ష: - గొప్ప నేత్రములు గలవాడు.
 • 354. గరుడధ్వజ: - తన పతాకమునందు గరుడ చిహ్నము కలవాడు.
 • 355. అతుల: - సాటిలేనివాడు.
 • 356. శరభ: - శరీరములందు ప్రత్యగాత్మగా ప్రకాశించువాడు.
 • 357. భీమ: - భీకరమైన శక్తి సంపన్నుడు.
 • 358. సమయజ్ఞ: - సర్వులను సమభావముతో దర్శించుటయే తన పూజగా భావించువాడు.
 • 359. హవిర్హరి: - యజ్ఞములలో హవిర్భాగమును గ్రహించువాడు.
 • 360. సర్వలక్షణ లక్షణ్య: - సర్వప్రమాణములచే సిద్ధించు జ్ఞానముచేత నిర్ణయింపబడినవాడు.
 • 361. లక్ష్మీవాన్ - సదా లక్ష్మీదేవి తన వక్షస్థలమందు కలిగినవాడు.
 • 362. సమితింజయ: - యుద్ధమున జయించినవాడు.
 • 363. విక్షర: - నాశములేనివాడు.
 • 364. రోహిత: - మత్స్యరూపమును ధరించినవాడు.
 • 365. మార్గ: - భక్తులు తరించుటకు మార్గము తాను అయినవాడు.
 • 366. హేతు: - సృష్టికి కారణము అయినవాడు.
 • 367. దామోదర: - దమాది సాధనలచేత ఉదారమైన బుద్ధిద్వారా పొందబడువాడు.
 • 368. సహ: - సహనశీలుడు.
 • 369. మహీధర: - భూమిని ధరించినవాడు.
 • 370. మహాభాగ: - భాగ్యవంతుడు.
 • 371. వేగవాన్ - అమితమైన వేగము కలవాడు.
 • 372. అమితాశన: - అపరిమితమైన ఆకలి గలవాడు.
 • 373. ఉద్బవ: - ప్రపంచసృష్టికి ఉపాదానమైనవాడు.
 • 374. క్షోభణ: - సృష్టికాలమందు కల్లోలము కల్గించువాడు.
 • 375. దేవ: - క్రీడించువాడు.
 • 376. శ్రీ గర్భ: - సకల ఐశ్వర్యములు తనయందే గలవాడు.
 • 377. పరమేశ్వర: - ఉత్కృష్ట మైనవాడు.
 • 378. కరణమ్ - జగదుత్పత్తికి సాధనము అయినవాడు.
 • 379. కారణమ్ - జగత్తునకు కారణమైనవాడు.
 • 380. కర్తా - సమస్త కార్యములకు కర్తయైనవాడు.
 • 381. వికర్తా - విచిత్రమైన ప్రపంచమును రచించినవాడు.
 • 382. గహన: - గ్రహించ శక్యముగానివాడు.
 • 383. గుహ: - వ్యక్తము కానివాడు. కప్పబడినవాడు.
 • 384. వ్యవసాయ: - మానవాళి అభ్యున్నతికి తానే కృషిచేయువాడు.
 • 385. వ్యవస్థాన: - సర్వవ్యవహారములను యధావిధిగ నడుపువాడు.
 • 386. సంస్థాన: - జీవులకు గమ్యస్థానమైనవాడు.
 • 387. స్థానద: - వారివారి కర్మానుసారముగా స్థానముల నందించువాడు.
 • 388. ధృవ: - అవినాశియై, స్థిరమైనవాడు.
 • 389. పరర్థి: - ఉత్కృష్టమైన వైభవముకలవాడు.
 • 390. పరమస్పష్ట: - మిక్కిలి స్పష్టముగా తెలియువాడు.
 • 391. తుష్ట: - సంతృప్తుడు.
 • 392. పుష్ట: - పరిపూర్ణుడు
 • 393. శుభేక్షణ: - శుభప్రధమైన దృష్టిగలవాడు.
 • 394. రామ: - నిత్యానంద చైతన్యములో సదా రమించువాడు.
 • 395 విరామ: - సకలజీవులకు విశ్రాంతి స్థానమైనవాడు.
 • 396. విరత: - విషయ వాంఛలు లేనివాడు.
 • 397. మార్గ: - మోక్షమునకు మార్గము తానైనవాడు.
 • 398. నేయ: - ఆత్మజ్ఞానము ద్వారా జీవులను నడిపించువాడు.
 • 399. నయ: - జీవులను నడిపించి పరమపదస్థితికి గొనిపోవువాడు.
 • 400. అనయ: - తనను నడుపువాడు మరొకడు లేనివాడు.
 • 401. వీర: - పరాక్రమశాలియైనవాడు.
 • 402. శక్తిమతాం శ్రేష్ఠ: - శక్తిమంతులలో శ్రేష్ఠుడైన భగవానుడు.
 • 403. ధర్మ: - ధర్మ స్వరూపుడు.
 • 404. ధర్మ విదుత్తమ: - ధర్మము నెఱింగినవారిలో శ్రేష్ఠుడు.
 • 405. వైకుంఠ: - సృష్ట్యారంభమున పంచమహాభూతములను సమ్మేళనము చేసినవాడు.
 • 406. పురుష: - ఈ సర్వముకంటే పూర్వమునుండువాడు.
 • 407. ప్రాణ: - ప్రాణరూపమున చేష్ట కల్గించువాడు.
 • 408. ప్రాణద: - ప్రాణమును ప్రసాదించువాడు. ప్రాణము లిచ్చువాడు.
 • 409. ప్రణవ: - ఓంకార స్వరూపుడు.
 • 410. పృథు: - ప్రపంచరూపమున విస్తరించినవాడు.
 • 411. హిరణ్యగర్భ: - బ్రహ్మదేవుని పుట్టుకకు కారణమైనవాడు.
 • 412. శత్రుఘ్న: - శత్రువులను సంహరించువాడు.
 • 413. వ్యాప్త: - సర్వత్ర వ్యాపించియున్నవాడు.
 • 414. వాయు: - వాయురూపమున యుండి సకలమును పోషించువాడు.
 • 415. అథోక్షజ: - స్వరూపస్థితి నుండి ఎన్నడును జాఱనివాడు.
 • 416. ఋతు: - కాలరూపమై తెలియబడు ఋతువులై భాసించువాడు.
 • 417. సుదర్శన: - భక్తులకు మనోహరమగు దర్శనము నొసంగువాడు.
 • 418. కాల: - శతృవులను మృత్యురూపమున త్రోయువాడు.
 • 419. పరమేష్ఠీ - హృదయగుహలో తన మహిమచే ప్రకాశించువాడు.
 • 420. పరిగ్రహ: - గ్రహించువాడు.
 • 421. ఉగ్ర: - ఉగ్రరూపధారి
 • 422. సంవత్సర: - సర్వజీవులకు వాసమైనవాడు.
 • 423. దక్ష: - సమస్త కర్మలను శీఘ్రముగా సమర్థతతో నిర్వర్తించువాడు.
 • 424. విశ్రామ: - జీవులకు పరమ విశ్రాంతి స్థానము అయినవాడు.
 • 425. విశ్వదక్షిణ: - అశ్వమేధయాగములో విశ్వమునే దక్షిణగా ఇచ్చినవాడు.
 • 426. విస్తార: - సమస్త లోకములు తనయందే విస్తరించి ఉన్నవాడు.
 • 427. స్థావర: స్థాణు: - కదులుట మెదలుట లేనివాడు.
 • 428. ప్రమాణం - సకలమునకు ప్రమాణమైనవాడు.
 • 429. బీజమవ్యయం - క్షయము కాని బీజము.
 • 430. అర్థ: - అందరిచే కోరబడినవాడు.
 • 431. అనర్థ: - తాను ఏదియును కోరనివాడు.
 • 432. మహాకోశ: - అన్నమయాది పంచకోశములచే ఆవరించినవాడు.
 • 433. మహాభాగ: - ఆనంద స్వరూపమైన భోగము కలవాడు.
 • 434. మహాధన: - గొప్ప ఐశ్వర్యము కలవాడు.
 • 435. అనిర్విణ్ణ: - వేదన లేనివాడు.
 • 436. స్థవిష్ఠ: - విరాడ్రూపమై భాసించువాడు.
 • 437. అభూ: - పుట్టుక లేనివాడు.
 • 438. ధర్మయూప: - ధర్మము లన్నియు తనయందే ఉన్నవాడు.
 • 439. మహామఖ: - యజ్ఞస్వరూపుడు.
 • 440. నక్షత్రనేమి: - జ్యోతిష చక్రమును ప్రవర్తింపచేయువాడు.
 • 441. నక్షత్రీ - చంద్ర రూపమున భాసించువాడు.
 • 442. క్షమ: - సహనశీలుడు.
 • 443. క్షామ: - సర్వము నశించినను తాను క్షయ మెరుగక మిగిలియుండువాడు.
 • 444. సమీహన: - సర్వ భూతహితమును కోరువాడు.
 • 445. యజ్ఞ: - యజ్ఞ స్వరూపుడు.
 • 446. ఇజ్య: - యజ్ఞములచే ఆరాధించుబడువాడు.
 • 447. మహేజ్య: - గొప్పగా పూజింపదగినవాడు.
 • 448. క్రతు: - యజ్ఞముగా నున్నవాడు.
 • 449. సత్రమ్ - సజ్జనులను రక్షించువాడు.
 • 450. సతాంగతి: - సజ్జనులకు పరమాశ్రయ స్థానమైనవాడు.
 • 451. సర్వదర్శీ - సకలమును దర్శించువాడు.
 • 452. విముక్తాత్మా - స్వరూపత: ముక్తి నొందినవాడు.
 • 453. సర్వజ్ఞ: - సర్వము తెలిసినవాడు.
 • 454. జ్ఞానముత్తమమ్ - ఉత్తమమైన జ్ఞానము కలవాడు భగవానుడు.
 • 455. సువ్రత: - చక్కని వ్రతదీక్ష కలవాడు.
 • 456. సుముఖ: - ప్రసన్న వదనుడు.
 • 457. సూక్ష్మ: - సర్వవ్యాపి.
 • 458. సుఘోష: - చక్కటి ధ్వని గలవాడు.
 • 459. సుఖద: - సుఖమును అనుగ్రహించువాడు.
 • 460. సుహృత్ - ఏ విధమైన ప్రతిఫలము నాశించకనే సుహృద్భావముతో ఉపకారము చేయువాడు.
 • 461. మనోహర: - మనస్సులను హరించువాడు.
 • 462. జితక్రోధ: - క్రోధమును జయించినవాడు.
 • 463. వీరబాహు: - పరాక్రమముగల బాహువులు కలవాడు.
 • 464. విదారణ: - దుష్టులను చీల్చి చెండాడువాడు.
 • 465. స్వాపన: - తన మాయచేత ప్రాణులను ఆత్మజ్ఞాన రహితులుగాజేసి నిద్రపుచ్చువాడు.
 • 466. స్వవశ: - సర్వ స్వతంత్రమైనవాడు.
 • 467. వ్యాపీ - సర్వత్ర వ్యాపించియున్నవాడు.
 • 468. నైకాత్మా - అనేక రూపములలో విరాజిల్లువాడు.
 • 469. నైక కర్మకృత్ - సృష్టి, స్థితి, లయము మున్నగు అనేక కార్యములు చేయువాడు.
 • 470. వత్సర: - సర్వులకు వాసమైనవాడు.
 • 471. వత్సల: - భక్తులపై అపరిమిత వాత్సల్యము కలవాడు.
 • 472. వత్సీ - తండ్రి వంటివాడు.
 • 473. రత్నగర్భ: - సాగరము వలె తన గర్భమున రత్నములు గలవాడు.
 • 474. ధనేశ్వర: - ధనములకు ప్రభువు.
 • 475. ధర్మగుప్ - ధర్మమును రక్షించువాడు.
 • 476. ధర్మకృత్ - ధర్మము నాచరించువాడు.
 • 477. ధర్మీ - ధర్మమునకు ఆధారమైనవాడు.
 • 478. సత్ - మూడు కాలములలో పరిణామ రహితుడై, నిత్యుడై ఉన్నవాడు.
 • 479. అసత్ - పరిణామయుతమైన జగద్రూపమున గోచరించువాడు.
 • 480. క్షర: - వ్యయమగు విశ్వరూపమున తెలియబడువాడు.
 • 481. అక్షర: - క్షరమగు ప్రపంచమున అవినాశియై భాసిల్లువాడు.
 • 482. అవిజ్ఞాతా - తెలుసుకొనువాని కంటెను విలక్షణమైనవాడు.
 • 483. సహస్రాంశు: - అనంత కిరణములు గలవాడు.
 • 484. విధాతా - సర్వమునకు ఆధారమైనవాడు.
 • 485. కృతలక్షణ: - వేదశాస్త్రములను వెలువరించినవాడు.
 • 486. గభస్తినేమి: - మయూఖ చక్రమునకు కేంద్రమైనవాడు.
 • 487. సత్వస్థ: - అందరిలో నుండువాడు.
 • 488. సింహ: - సింహమువలె పరాక్రమశాలియైనవాడు.
 • 489. భూతమహేశ్వర: - సర్వ భూతములకు ప్రభువైనవాడు.
 • 490. ఆదిదేవ: - తొలి దేవుడు.
 • 491. మహాదేవ: - గొప్ప దేవుడు.
 • 492. దేవేశ: - దేవదేవుడు.
 • 493. దేవభృద్గురు: - దేవతల ప్రభువైన మహేంద్రునకు జ్ఞానోపదేశము చేసినవాడు.
 • 494. ఉత్తర: - అందరికంటెను అధికుడై, ఉత్తముడైనవాడు.
 • 495. గోపతి: - గోవులను పాలించువాడు.
 • 496. గోప్తా - సర్వులను సంరక్షించువాడు.
 • 497. జ్ఞానగమ్య: - జ్ఞానము చేతనే తెలియబడినవాడు.
 • 498. పురాతన: - సృష్టికి పూర్వమే వున్నవాడు.
 • 499. శరీరభూతభృత్ - శరీరముల నుత్పన్నము చేయు పంచభూతములను పోషించువాడు.
 • 500. భోక్తా - అనుభవించువాడు.
 • 501. కపీంద్ర: - వానరులకు ప్రభువైనవాడు.
 • 502. భూరిదక్షిణ: - యజ్ఞ సమయములలో విశేషముగా దక్షిణ లిచ్చువాడు.
 • 503. సోమప: - యజ్ఞముల యందు యజింపబడిన దేవతలరూపముతో సోమరసమును పానము చేయువాడు.
 • 504. అమృతప: - ఆత్మానందరసమును అనుభవించువాడు.
 • 505. సోమ: - చంద్రరూపమున ఓషధులను పోషించువాడు.
 • 506. పురుజిత్: - ఒక్కడై అనేకమందిని ఎదురించి, జయించగల్గినవాడు.
 • 507. పురుసత్తమ: - ఉత్తములలో ఉత్తముడైనవాడు.
 • 508. వినయ: - దుష్టులను దండించి, వినయము కల్గించువాడు.
 • 509. జయ: - సర్వులను జయించి వశపరుచుకొనువాడు.
 • 510. సత్యసంధ: - సత్యసంకల్పములు, సత్యవాక్కులు గలవాడు.
 • 511. దాశార్హ: - దశార్హుడనువాని వంశమున పుట్టినవాడు.
 • 512. సాత్వతాంపతి: - యదుకులమునకు ప్రభువు.
 • 513. జీవ: - జీవుడు.
 • 514. వినయితా సాక్షీ - భక్తుల యందలి వినయమును గాంచువాడు.
 • 515. ముకుంద: - ముక్తి నొసగువాడు.
 • 516. అమిత విక్రమ: - అమితమైన పరాక్రామము గలవాడు.
 • 517. అంభోనిధి: - దేవతలు, మనుష్యులు, పితరులు, అసురులు ఈ నాలుగు వర్గములు అంభశబ్ధార్థములు, అంభస్సులు తనయందే ఇమిడి యున్నవాడు.
 • 518. అనంతాత్మా - అనంతమైన ఆత్మస్వరూపుడు.
 • 519. మహోదధిశయ: - వైకుంఠమునందు క్షీరసాగరమున శేషతల్పముపై శయనించువాడు.
 • 520. అంతక: - ప్రళయకాలమున సర్వమును అంతము చేయువాడు.
 • 521. అజ: - పుట్టుకలేనివాడు.
 • 522. మహార్హ: - విశేష పూజకు అర్హుడైనవాడు.
 • 523. స్వాభావ్య: - నిరంతరము స్వరూపజ్ఞానముతో విరాజిల్లువాడు.
 • 524. జితమిత్ర: - శత్రువులను జయించినవాడు.
 • 525. ప్రమోదన: - సదా ఆనందమునందుండువాడు.
 • 526. ఆనంద: - ఆనందమే తన స్వరూపముగా గలవాడు.
 • 527. నందన: - సర్వులకు ఆనందము నొసగువాడు.
 • 528. నంద: - విషయ సంబంధమైన సుఖమునకు దూరుడు.
 • 529. సత్యధర్మా - సత్య, ధర్మ స్వరూపుడు.
 • 530. త్రివిక్రమ: - మూడడుగులచే ముల్లోకములు వ్యాపించినవాడు.
 • 531. మహర్షి: కపిలాచార్య: - వేదవిదుడైన కపిలమునిగా అవతరించినవాడు.
 • 532. కృతజ్ఞ: - సృష్టి, సృష్టికర్త రెండును తానైనవాడు.
 • 533. మేదినీపతి: - భూదేవికి భర్తయైనవాడు.
 • 534. త్రిపద: - మూడు పాదములతో సమస్తము కొలిచినవాడు. వామనుడని భావము.
 • 535. త్రిదశాధ్యక్ష: - జీవులనుభవించు జాగ్రుత, స్వప్న, సుషుప్త్య వస్థలకు సాక్షియైనవాడు.
 • 536. మహాశృంగ: - ప్రళయకాల సాగరములోని నావను గొప్పదియైన తన కొమ్మున బంధించి సత్యవ్రతుని ఆయన అనుచరులైన ఋషులను ప్రళయము నుండి రక్షించినవాడు.
 • 537. కృతాంతకృత్ - మృత్యువుని ఖండించినవాడు.
 • 538. మహావరాహ: - మహిమగల వరాహమూర్తి.
 • 539. గోవింద: - గోవులకు ఆనందాన్నిచ్చువాడు. భూమికి ఆధారభూతమైనవాడు.
 • 540. సుషేణ: - శోభనమైన సేన గలవాడు.
 • 541. కనకాంగదీ - సువర్ణమయములైన భుజకీర్తులు కలవాడు.
 • 542. గుహ్య: - హృదయగుహలో దర్శించదగినవాడు.
 • 543. గభీర: - జ్ఞానము, ఐశ్వర్యము, బలము, వీర్యము మొదలగువానిచే గంభీరముగా నుండువాడు.
 • 544. గహన: - సులభముగా గ్రహించుటకు వీలుకానివాడు.
 • 545. గుప్త: - నిగూఢమైన ఉనికి గలవాడు.
 • 546. చక్రగదాధర: - సుదర్శనమను చక్రమును, కౌమోదకీ యను గదను ధరించినవాడు.
 • 547. వేధా: - సృష్టి చేయువాడు.
 • 548. స్వాంగ: - సృష్టి కార్యమును నిర్వహించుటకు అవసరమగు సాధన సామాగ్రి కూడా తానే అయినవాడు.
 • 549. అజిత: - ఎవనికి తలవొగ్గనివాడై జయింపవీలుకానివాడు.
 • 550. కృష్ణ: - నీలమేఘ శ్యాముడు.
 • 551. దృఢ: - చలించని స్వభావము కలవాడు.
 • 552. సంకర్షణోచ్యుత: - విశ్వమంతయు ప్రళయకాలములో కదిలిపోయినను తానూ ఏ విధమైన పరిణామము చెందనివాడు.
 • 553. వరుణ: - తన కిరణములను ఉపసంహరించుకొను సాయంకాల సూర్యుడు.
 • 554. వారుణ: - వరుణుని కుమారులైన వశిష్ఠుడు మరియు అగస్త్యులుగా వ్యక్తమైనవాడు.
 • 555. వృక్ష: - భక్తులకు అనుగ్రహఛాయ నందించువాడు.
 • 556. పుష్కరాక్ష: - ఆకాశమంతయు వ్యాపించినవాడు.
 • 557. మహామనా: - గొప్ప మనస్సు కలవాడు.
 • 558. భగవాన్ - భగమను ఆరు లక్షణములు సమగ్రముగా యున్నవాడు.
 • 559. భగహా - ప్రళయ సమయమున తన విభూతులను పోగొట్టువాడు.
 • 560. ఆనందీ - ఆనందము నొసంగువాడు.
 • 561. వనమాలీ - వైజయంతి అను వనమాలను ధరించినవాడు.
 • 562. హలాయుధ: - నాగలి ఆయుధముగా కలవాడు.
 • 563. ఆదిత్య: - అదితి యొక్క కుమారుడు. వామనుడు.
 • 564. జ్యోతిరాదిత్య: - సూర్యునియందు తేజోరూపమై భాసిల్లువాడు.
 • 565. సహిష్ణు: - ద్వంద్వములను సహించువాడు.
 • 566. గతిసత్తమ: - సర్వులకు గతియై ఉన్నవాడు.
 • 567. సుధన్వా - శార్ఙమను (శారంగ ధనువు) గొప్ప ధనువును ధరించినవాడు.
 • 568. ఖండ పరశు: - శత్రువులను ఖండించునట్టి గొడ్డలిని ధరించినవాడు.
 • 569. దారుణ: - దుష్టులైన వారికి భయమును కలిగించువాడు.
 • 570. ద్రవిణప్రద: - భక్తులకు కావలిసిన సంపదలను ఇచ్చువాడు.
 • 571. దివ: సృక్ - దివిని అంటియున్నవాడు.
 • 572. సర్వదృగ్య్వాస: - సమస్తమైన జ్ఞానములను వ్యాపింపచేయు వ్యాసుడు.
 • 573. వాచస్పతి రయోనిజ: - విద్యలకు పతి, మరియు మాతృగర్భమున జన్మించనివాడు.
 • 574. త్రిసామా - మూడు సామ మంత్రములచే స్తుతించబడువాడు.
 • 575. సామగ: - సామగానము చేయు ఉద్గాత కూడ తానే అయినవాడు.
 • 576. సామ - సామవేదము తానైనవాడు.
 • 577 నిర్వాణమ్ - సమస్త దు:ఖ విలక్షణమైన పరమానంద స్వరూపుడు.
 • 578. భేషజం - భవరోగమును నివారించు దివ్యౌషధము తానైనవాడు.
 • 579. భిషక్ - భవరోగమును నిర్మూలించు వైద్యుడు.
 • 580. సంన్యాసకృత్ - సన్యాస వ్యవస్థను ఏర్పరచినవాడు.
 • 581. శమ: - శాంత స్వరూపమైనవాడు.
 • 582. శాంత: - శాంతి స్వరూపుడు.
 • 583. నిష్ఠా - ప్రళయ కాలమున సర్వజీవులకు లయస్థానమైనవాడు.
 • 584. శాంతి: - శాంతి స్వరూపుడు.
 • 585. పరాయణమ్ - పరమోత్కృష్ట స్థానము.
 • 586. శుభాంగ: - మనోహరమైన రూపము గలవాడు.
 • 587. శాంతిద: - శాంతిని ప్రసాదించువాడు.
 • 588. స్రష్టా - సృష్ట్యారంభమున జీవులందరిని ఉత్పత్తి చేసినవాడు.
 • 589. కుముద: - కు అనగా భూమి, ముద అనగా సంతోషము. భూమి యందు సంతోషించువాడు.
 • 590. కువలేశయ: - భూమిని చుట్టియున్న సముద్రమునందు శయనించువాడు.
 • 591. గోహిత: - భూమికి హితము చేయువాడు.
 • 592. గోపతి: - భూదేవికి భర్తయైనవాడు.
 • 593. గోప్తా - జగత్తును రక్షించువాడు.
 • 594. వృషభాక్ష: - ధర్మదృష్టి కలవాడు.
 • 595. వృషప్రియ: - ధర్మమే ప్రియముగా గలవాడు.
 • 596. అనివర్తీ - ధర్మ మార్గమున ఎన్నడూ వెనుకకు మఱలని వాడు.
 • 597. నివృత్తాత్మా - నియమింపబడిన మనసు గలవాడు.
 • 598. సంక్షేప్తా - జగత్తును ప్రళయకాలమున సూక్షము గావించువాడు.
 • 599. క్షేమకృత్ - క్షేమమును గూర్చువాడు.
 • 600. శివ: - తనను స్మరించు వారలను పవిత్రము చేయువాడు.
 • 601. శ్రీవత్సవక్షా - శ్రీ వత్సమనెడి చిహ్నమును వక్షస్థలమున ధరించినవాడు.
 • 602. శ్రీ వాస: - వక్షస్థలమున లక్ష్మీదేవికి వాసమైనవాడు.
 • 603. శ్రీపతి: - లక్ష్మీదేవికి భర్తయైనవాడు.
 • 604. శ్రీమతాంవరా: - శ్రీమంతులైన వారిలో శ్రేష్ఠుడు.
 • 605. శ్రీ ద: - భక్తులకు సిరిని గ్రహించువాడు.
 • 606. శ్రీ శ: - శ్రీ దేవికి నాథుడైనవాడు.
 • 607. శ్రీనివాస: - ఆధ్యాత్మిక ఐశ్వర్యవంతులైనవారి హృదయముల యందు వసించువాడు.
 • 608. శ్రీ నిధి: - ఐశ్వర్య నిధి.
 • 609. శ్రీ విభావన: - సిరులను పంచువాడు.
 • 610. శ్రీ ధర: - శ్రీదేవిని వక్షస్థలమున ధరించినవాడు.
 • 611. శ్రీ కర: - శుభముల నొసగువాడు.
 • 612. శ్రేయ: - మోక్ష స్వరూపుడు.
 • 613. శ్రీమాన్ - సర్వ విధములైన ఐశ్వర్యములు గలవాడు.
 • 614. లోకత్రయాశ్రయ: - ముల్లోకములకు ఆశ్రయమైనవాడు.
 • 615. స్వక్ష: - చక్కని కన్నులు కలవాడు.
 • 616. స్వంగ: - చక్కని అంగములు కలవాడు.
 • 617. శతానంద: - అసంఖ్యాకమైన ఉపాధుల ద్వారా ఆనందించువాడు.
 • 618. నంది: - పరమానంద స్వరూపుడు.
 • 619. జ్యోతిర్గణేశ్వర: - జ్యోతిర్గణములకు ప్రభువు.
 • 620. విజితాత్మ - మనస్సును జయించువాడు.
 • 621. విధేయాత్మా - సదా భక్తులకు విధేయుడు.
 • 622. సత్కీర్తి: - సత్యమైన యశస్సు గలవాడు.
 • 623. ఛిన్నసంశయ: - సంశయములు లేనివాడు.
 • 624. ఉదీర్ణ: - సర్వ జీవుల కంటెను ఉత్క్రష్టుడు.
 • 625. సర్వతశ్చక్షు: - అంతటను నేత్రములు గలవాడు.
 • 626. అనీశ: - తనకు ప్రభువు గాని, నియామకుడు గాని లేనివాడు.
 • 627. శాశ్వతస్థిర: - శాశ్వతుడు స్థిరుడు.
 • 628. భూశయ: - భూమిపై శయనించువాడు.
 • 629. భూషణ: - తానే ఆభరణము, అలంకారము అయినవాడు.
 • 630. భూతి: - సర్వ ఐశ్వర్యములకు నిలయమైనవాడు.
 • 631. విశోక: - శోకము లేనివాడు.
 • 632. శోకనాశన: - భక్తుల శోకములను నశింపచేయువాడు.
 • 633. అర్చిష్మాన్ - తేజోరూపుడు.
 • 634. అర్చిత: - సమస్త లోకములచే పూజింపబడువాడు.
 • 635. కుంభ: - సర్వము తనయందుండువాడు.
 • 636. విశుద్ధాత్మా - పరిశుద్ధమైన ఆత్మ స్వరూపుడు.
 • 637. విశోధనః - తనను స్మరించు వారి పాపములను నశింపచేయువాడు
 • 638. అనిరుద్ధః - శత్రువులచే అడ్డగింపబడనివాడు.
 • 639. అప్రతిరథ: - తన నెదుర్కొను ప్రతిపక్షము లేని పరాక్రమవంతుడు.
 • 640. ప్రద్యుమ్న: - విశేష ధనము కలవాడు.
 • 641. అమిత విక్రమ: - విశేష పరాక్రమము గలవాడు.
 • 642. కాలనేమినిహా - కాలనేమి యను రాక్షసుని వధించినవాడు.
 • 643. వీర: - వీరత్వము గలవాడు.
 • 644. శౌరి: - శూరుడను వాడి వంశమున పుట్టినవాడు.
 • 645. శూరజనేస్వర: - శూరులలో శ్రేష్ఠుడు.
 • 646. త్రిలోకాత్మా - త్రిలోకములకు ఆత్మయైనవాడు.
 • 647. త్రిలోకేశ: - మూడు లోకములకు ప్రభువు.
 • 648. కేశవ: - పొడవైన కేశములు గలవాడు.
 • 649. కేశిహా: - కేశి యనుడి రాక్షసుని చంపినవాడు.
 • 650. హరి: - అజ్ఞాన జనిత సంసార దు:ఖమును సమూలముగా అంతమొందించువాడు.
 • 651. కామదేవ: - చతుర్విధ పురుషార్థములను కోరువారిచే పూజింపబడువాడు.
 • 652. కామపాల: - భక్తులు తననుండి పొందిన పురుషార్థములను చక్కగా ఉపయోగపడునట్లు చూచువాడు.
 • 653. కామీ - సకల కోరికలు సిద్ధించినవాడు.
 • 654. కాంత: - రమణీయ రూపధారియైన వాడు.
 • 655. కృతాగమ: - శ్రుతి, స్తృతి ఇత్యాది శాస్త్రములు రచించినవాడు.
 • 656. అనిర్దేశ్యవపు: - నిర్దేశించి, నిర్వచించుటకు వీలుకానివాడు.
 • 657. విష్ణు: - భూమ్యాకాశాలను వ్యాపించినవాడు.
 • 658. వీర: - వీ ధాతువుచే సూచించు కర్మలచే నిండియున్నవాడు.
 • 659. అనంత: - సర్వత్రా, సర్వకాలములందు ఉండువాడు.
 • 660. ధనంజయ: - ధనమును జయించినవాడు.
 • 661. బ్రహ్మణ్య: - బ్రహ్మను అభిమానించువాడు.
 • 662. బ్రహ్మకృత్ - తపస్సు మొదలైనవిగా తెలియజేయుబడిన బ్రహ్మకు తానే కర్త అయినవాడు.
 • 663. బ్రహ్మా - బ్రహ్మదేవుని రూపమున తానే సృష్టి చేయువాడు.
 • 664. బ్రహ్మ - బ్రహ్మ అనగా పెద్దదని అర్థము.
 • 665. బ్రహ్మవివర్థన: - తపస్సు మొదలైనవానిని వృద్ధి నొందించువాడు.
 • 666. బ్రహ్మవిత్ - బ్రహ్మమును చక్కగా తెలిసినవాడు.
 • 667. బ్రాహ్మణ: - వేదజ్ఞానమును ప్రబోధము చేయువాడు.
 • 668. బ్రహ్మీ - తపస్యాది బ్రహ్మము తనకు అంగములై భాసించువాడు.
 • 669. బ్రహ్మజ్ఞ: - వేదములే తన స్వరూపమని తెలిసికొనిన వాడు.
 • 670. బ్రాహ్మణప్రియ: - బ్రహ్మజ్ఞానులైన వారిని ప్రేమించువాడు.
 • 671. మహాక్రమ: - గొప్ప పధ్ధతి గలవాడు.
 • 672. మహాకర్మా - గొప్ప కర్మను ఆచరించువాడు.
 • 673. మహాతేజా: - గొప్ప తేజస్సు గలవాడు.
 • 674. మహోరగ: - గొప్ప సర్ప స్వరూపుడు.
 • 675. మహాక్రతు: - గొప్ప యజ్ఞ స్వరూపుడు.
 • 676. మహాయజ్వా - విశ్వ శ్రేయమునకై అనేక యజ్ఞములు నిర్వహించినవాడు.
 • 677. మహాయజ్ఞ: - గొప్ప యజ్ఞ స్వరూపుడు.
 • 678. మహాహవి: - యజ్ఞమునందలి హోమసాధనములు, హోమద్రవ్యములు అన్నిటి స్వరూపుడు.
 • 679. స్తవ్య: - సర్వులచే స్తుతించబడువాడు.
 • 680. స్తవప్రియ: - స్తోత్రములయందు ప్రీతి కలవాడు.
 • 681. స్తోత్రం - స్తోత్రము కూడా తానే అయినవాడు.
 • 682. స్తుతి: - స్తవనక్రియ కూడా తానే అయినవాడు.
 • 683. స్తోతా - స్తుతించు ప్రాణి కూడా తానే అయినవాడు.
 • 684. రణప్రియ: - యుద్ధమునందు ప్రీతి కలవాడు.
 • 685. పూర్ణ: - సర్వము తనయందే గలవాడు.
 • 686. పూరయితా - తన నాశ్రయించిన భక్తులను శుభములతో నింపువాడు.
 • 687. పుణ్య: - పుణ్య స్వరూపుడు.
 • 688. పుణ్యకీర్తి: - పవిత్రమైన కీర్తి గలవాడు.
 • 689. అనామయ: - ఏవిధమైన భౌతిక, మానసిక వ్యాధులు దరిచేరనివాడు.
 • 690. మనోజవ: - మనసు వలె అమిత వేగము కలవాడు.
 • 691. తీర్థకర: - సకల విద్యలను రచించినవాడు.
 • 692. వసురేతా: - బంగారము వంటి వీర్యము గలవాడు.
 • 693. వసుప్రద: - ధనమును ఇచ్చువాడు.
 • 694. వసుప్రద: - మోక్షప్రదాత
 • 695. వాసుదేవ: - వాసుదేవునకు కుమారుడు.
 • 696. వసు: - సర్వులకు శరణ్యమైనవాడు.
 • 697. వసుమనా: - సర్వత్ర సమమగు మనస్సు గలవాడు.
 • 698. హవి: - తానే హవిస్వరూపుడైనవాడు.
 • 699. సద్గతి: - సజ్జనులకు పరమగతియైన వాడు.
 • 700. సత్కృతి: - జగత్కళ్యాణమైన ఉత్తమ కార్యము.
 • 701. సత్తా - సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదరహితమైన అనుభవ స్వరూపము.
 • 702. సద్భూతి: - పరమోత్కృష్టమైన మేధా స్వరూపుడు.
 • 703. సత్పరాయణ: - సజ్జనులకు పరమగతి అయినవాడు.
 • 704. శూరసేన: - శూరత్వము గల సైనికులు గలవాడు.
 • 705. యదుశ్రేష్ఠ: - యాదవులలో గొప్పవాడు.
 • 706. సన్నివాస: - సజ్జనులకు నిలయమైనవాడు.
 • 707. సుయామున: - యమునా తీర వాసులగు గోపకులచే పరివేష్ఠింప బడినవాడు.
 • 708. భూతవాస: - సర్వ భూతములకు నిలయమైనవాడు.
 • 709. వాసుదేవ: - తన మాయాశక్తిచే సర్వము ఆవరించియున్నవాడు. వసుదేవుని కుమారుడు.
 • 710. సర్వాసు నిలయ: - సమస్త జీవులకు, ప్రాణులకు నిలయమైనవాడు.
 • 711. అనల: - అపరిమిత శక్తి, సంపద గలవాడు.
 • 712. దర్పహా - దుష్టచిత్తుల గర్వమణుచు వాడు.
 • 713. దర్పద: - ధర్మమార్గమున చరించువారికి దర్పము నొసంగువాడు.
 • 714. దృప్త: - సదా ఆత్మానందామృత రసపాన చిత్తుడు.
 • 715. దుర్థర: - ధ్యానించుటకు, బంధించుటకు సులభసాధ్యము కానివాడు.
 • 716. అపరాజిత: - అపజయము పొందనివాడు.
 • 717. విశ్వమూర్తి: - విశ్వమే తన మూర్తిగా గలవాడు.
 • 718. మహామూర్తి: - గొప్ప మూర్తి గలవాడు.
 • 719. దీప్తమూర్తి: - సంపూర్ణ జ్ఞానముతో ప్రకాశించువాడు.
 • 720. అమూర్తివాన్ - కర్మాధీనమైన దేహమే లేనివాడు.
 • 721. అనేకమూర్తి: - అనేక మూర్తులు ధరించినవాడు.
 • 722. అవ్యక్త: - అగోచరుడు.
 • 723. శతమూర్తి: - అనేక మూర్తులు ధరించినవాడు.
 • 724. శతానన: - అనంత ముఖములు గలవాడు.
 • 725. ఏక: - ఒక్కడే అయినవాడు.
 • 726. నైక: - అనేక రూపములు గలవాడు.
 • 727. సవ: - సోమయాగ రూపమున ఉండువాడు. ఏకముగా, అనేకముగా తానే యుండుటచేత తాను పూర్ణరూపుడు.
 • 728. క: - సుఖ స్వరూపుడు.
 • 729. కిమ్ - అతడెవరు? అని విచారణ చేయదగినవాడు.
 • 730. యత్ - దేనినుండి సర్వభూతములు ఆవిర్భవించుచున్నవో ఆ బ్రహ్మము.
 • 731. తత్ - ఏది అయితే వ్యాపించిఉన్నదో అది అయినవాడు.
 • 732. పదం-అనుత్తమం - ముముక్షువులు కోరు ఉత్తమస్థితి తాను అయినవాడు.
 • 733. లోకబంధు: - లోకమునకు బంధువైనవాడు.
 • 734. లోకనాధ: - లోకములకు ప్రభువు
 • 735. మాధవ: - మౌన, ధ్యాన, యోగాదుల వలన గ్రహించుటకు శక్యమైనవాడు.
 • 736. భక్తవత్సల: - భక్తుల యందు వాత్సల్యము గలవాడు.
 • 737. సువర్ణవర్ణ: - బంగారు వంటి వర్ణము గలవాడు.
 • 738. హేమాంగ: - బంగారు వన్నెగల అవయువములు గలవాడు.
 • 739. వరంగ: - గొప్పవైన అవయువములు గలవాడు.
 • 740. చందనాంగదీ - ఆహ్లాదకరమైన చందనముతోను కేయూరములతోను అలంకృతమైనవాడు.
 • 741. వీరహా - వీరులను వధించినవాడు.
 • 742. విషమ: - సాటిలేనివాడు.
 • 743. శూన్య: - శూన్యము తానైనవాడు.
 • 744. ఘృతాశీ: - సమస్త కోరికలనుండి విడువడినవాడు.
 • 745. అచల: - కదలిక లేనివాడు.
 • 746. చల: - కదులువాడు.
 • 747. అమానీ - నిగర్వి, నిరహంకారుడు.
 • 748. మానద: - భక్తులకు గౌరవము ఇచ్చువాడు.
 • 749. మాన్య: - పూజింపదగిన వాడైన భగవానుడు.
 • 750. లోకస్వామీ - పదునాలుగు భువనములకు ప్రభువు.
 • 751. త్రిలోకథృక్ - ముల్లోకములకు ఆధారమైన భగవానుడు.
 • 752. సుమేధా: - చక్కని ప్రజ్ఞ గలవాడు.
 • 753. మేధజ: - యజ్ఞము నుండి ఆవిర్భవించినవాడు.
 • 754. ధన్య: - కృతార్థుడైనట్టివాడు.
 • 755. సత్యమేధ: - సత్య జ్ఞానము కలవాడు.
 • 756. ధరాధర: - భూమిని ధరించి యున్నవాడు.
 • 757. తేజోవృష: - సూర్యతేజముతో నీటిని వర్షించువాడు.
 • 758. ద్యుతిధర: - కాంతివంతమైన శరీరమును ధరించినవాడు.
 • 759. సర్వ శస్త్ర భృతాంవర: - శస్త్రములను ధరించినవారిలో శ్రేష్ఠుడైనవాడు.
 • 760. ప్రగ్రహ: - ఇంద్రియములనెడి అశ్వములను తన అనుగ్రహము అనెడి పగ్గముతో కట్టివేయువాడు.
 • 761. నిగ్రహ: - సమస్తమును నిగ్రహించువాడు.
 • 762. వ్యగ్ర: - భక్తులను తృప్తి పరుచుటలో సదా నిమగ్నమై ఉండువాడు.
 • 763. నైకశృంగ: - అనేక కొమ్ములు గలవాడు, భగవానుడు.
 • 764. గదాగ్రజ: - గదుడను వానికి అన్న.
 • 765. చతుర్మూర్తి: - నాలుగు రూపములు గలవాడు.
 • 766. చతుర్బాహు: - నాలుగు బాహువులు గలవాడు.
 • 767. చతుర్వ్యూహ: - శరీర, వేద, ఛందో మహద్రూపుడైన పురుషుడు. ఈ నలుగురు పురుషులు వ్యూహములుగా కలవాడు.
 • 768. చతుర్గతి: - నాలుగు విధములైన వారికి ఆశ్రయ స్థానము.
 • 769. చతురాత్మా - చతురమనగా సామర్ధ్యము.
 • 770. చతుర్భావ: - చతుర్విద పురుషార్థములకు మూలమైనవాడు.
 • 771. చతుర్వేదవిత్ - నాలుగు వేదములను తెలిసినవాడు.
 • 772. ఏకపాత్ - జగత్తంతయు ఒక పాదముగా గలవాడు.
 • 773. సమావర్త: - సంసార చక్రమును సమర్థతతో త్రిప్పువాడు.
 • 774. అనివృత్తాత్మా - అంతయు తానైయున్నందున దేనినుండియు విడివడినవాడు.
 • 775. దుర్జయ: - జయింప శక్యము గానివాడు.
 • 776. దురతిక్రమ: - అతిక్రమింపరాని విధమును సాసించువాడు.
 • 777. దుర్లభ: - తేలికగా లభించనివాడు.
 • 778. దుర్గమ: - మిక్కిలి కష్టముతో మాత్రమే పొందబడినవాడు.
 • 779. దుర్గ: - సులభముగా లభించనివాడు.
 • 780. దురావాస: - యోగులకు కూడా మనస్సున నిలుపుకొనుటకు కష్టతరమైనవాడు.
 • 781. దురారిహా: - దుర్మార్గులను వధించువాడు.
 • 782. శుభాంగ: - దివ్యములైన, సుందరములైన అవయువములు గలవాడు.
 • 783. లోకసారంగ: - లోకములోని సారమును గ్రహించువాడు.
 • 784. సుతంతు: - జగద్రూపమున అందమైన తంతువువలె విస్తరించినవాడు.
 • 785. తంతువర్థన: - వృద్ధి పరచువాడు, నాశనము చేయువాడు.
 • 786. ఇంద్రకర్మా - ఇంద్రుని కర్మవంటి శుభప్రధమైన కర్మ నాచరించువాడు.
 • 787. మహాకర్మా - గొప్ప కార్యములు చేయువాడు.
 • 788. కృతకర్మా - ఆచరించదగిన కార్యములన్నియు ఆచరించినవాడు.
 • 789. కృతాగమ: - వేదముల నందించువాడు.
 • 790. ఉద్భవ: - ఉత్క్రష్టమైన జన్మ గలవాడు.
 • 791. సుందర: - మిక్కిలి సౌందర్యవంతుడు.
 • 792. సుంద: - కరుణా స్వరూపుడు.
 • 793. రత్నగర్భ: - రత్నమువలె సుందరమైన నాభి గలవాడు.
 • 794. సులోచన: - అందమైన నేత్రములు కలిగిన భగవానుడు.
 • 795. అర్క: - శ్రేష్టులైన బ్రహ్మాదుల చేతను అర్చించబడువాడు.
 • 796. వాజసన: - అర్థించు వారలకు ఆహారము నొసంగువాడని భావము.
 • 797. శృంగీ - శృంగము గలవాడు.
 • 798. జయంత: - సర్వ విధములైన విజయములకు ఆధారభూతుడు.
 • 799. సర్వవిజ్జయీ - సర్వవిద్ అనగా సర్వము తెలిసినవాడు.
 • 800. సువర్ణబిందు: - బంగారము వంటి అవయువములు గలవాడు.
 • 801. అక్షోభ్య: - క్షోభ తెలియనివాడు.
 • 802. సర్వవాగీశ్వరేశ్వర: - వాక్పతులైన బ్రహ్మాదులకు కూడ ప్రభువైన భగవానుడు.
 • 803. మహాహ్రద: - గొప్ప జలాశయము.
 • 804. మహాగర్త : - అగాధమైన లోయ వంటివాడు.
 • 805. మహాభూత: - పంచభూతములకు అతీతమైనవాడు.
 • 806. మహానిధి: - సమస్త భూతములు తనయందు ఉన్నవాడు.
 • 807. కుముద: - కు అనగా భూమి . అట్టి భూమి యొక్క భారమును తొలగించి మోదమును కూర్చువాడు.
 • 808. కుందర: - భూమిని చీల్చుకుపోయినవాడు.
 • 809. కుంద: - భూమిని దానమిచ్చినవాడు.
 • 810. పర్జన్య: - మేఘము వర్షించి భూమిని చల్లబరుచునట్లు జీవుల తాపత్రయములను తొలగించి,వారి మనస్సులను శాంతింపచేయువాడు భగవానుడు.
 • 811. పావన: - పవిత్రీకరించువాడు.
 • 812. అనిల: - ప్రేరణ చేయువాడు, సదా జాగరూకుడు.
 • 813. అమృతాశ: - అమృతము నొసంగువాడు.
 • 814. అమృతవపు: - అమృతస్వరూపుడు శాశ్వతుడు.
 • 815. సర్వజ్ఞ: - సర్వము తెలిసినవాడు.
 • 816. సర్వతోముఖ: - ఏకకాలమున సర్వమును వీక్షించగలవాడు.
 • 817. సులభ: - భక్తితో తనను స్మరించువారికి సులభముగా లభ్యమగువాడు.
 • 818. సువ్రత: - మంచి వ్రతము గలవాడు.
 • 819. సిద్ధ: - సత్వస్వరూపుడై, పూర్ణరూపుడై భగవానుడు సిద్ధ: అని తెలియబడువాడు.
 • 820. శత్రుజిత్ - శత్రువులను జయించువాడు.
 • 821. శత్రుతాపన: - దేవతల విరోదులైన వారిని,సజ్జనులకు విరోధులైన వారిని తపింప చేయువాడు.
 • 822. న్యగ్రోధ: - సర్వ భూతములను తన మాయచే ఆవరించి ఉన్నవాడు.
 • 823. ఉదుంబర: - అన్నముచేత విశ్వమును పోషించువాడు.
 • 824. అశ్వత్ధ: - అశాశ్వతమైన సంసార వృక్ష స్వరూపుడు.
 • 825. చాణూరాంధ్ర నిషూదన: - చాణూరుడను మల్లయోధుని వధించినవాడు.
 • 826. సహస్రార్చి: - అనంతకిరణములు కలవాడు.
 • 827. సప్తజిహ్వ: - ఏడు నాలుకలుగల అగ్నిస్వరూపుడు.
 • 828. సప్తైథా: - ఏడు దీప్తులు కలవాడు.
 • 829. సప్తవాహన: -ఏడు గుఱ్ఱములు వాహనములుగా కలవాడు.
 • 830. అమూర్తి: - రూపము లేనివాడు.
 • 831. అనఘ: - పాపరహితుడు.
 • 832. అచింత్య: - చింతించుటకు వీలుకానివాడు.
 • 833. భయకృత్ - దుర్జనులకు భీతిని కలిగించువాడు.
 • 834. భయనాశన: - భయమును నశింపచేయువాడు.
 • 835. అణు: - సూక్షాతి సూక్షమైనవాడు.
 • 836. బృహుత్ - మిక్కిలి పెద్దది అయిన బ్రహ్మము స్వరూపము.
 • 837. కృశ: - సన్ననివాడై, అస్థూలమైనవాడు.
 • 838. స్థూల: - స్థూల స్వరూపము కలిగియున్నవాడు.
 • 839. గుణభృత్ - సత్వరజోస్తమో గుణములకు ఆధారమైనవాడు.
 • 840. నిర్గుణ: - గుణములు తనలో లేనివాడు.
 • 841. మహాన్ - దేశకాలాదుల నధిగమించి యున్నవాడు.
 • 842. అధృత: - సర్వము తానే ధరించియుండి, తనను ధరించునది మరియొకటి లేనివాడు.
 • 843. స్వధృత: - తనకు తానే ఆధారమైనవాడైన భగవానుడు.
 • 844. స్వాస్య: - విశ్వశ్రేయమునకై వేదములను వెలువరించినవాడు.
 • 845. ప్రాగ్వంశ: - ప్రాచీనమైన వంశము కలవాడు.
 • 846. వంశవర్థన: - తన వంశమును వృద్ధినొందించువాడు.
 • 847. భారభృత్ - భారమును మోయువాడు.
 • 848. కథిత: - వేదములచేత సర్వోత్తముడుగా కీర్తించబడినవాడు.
 • 849. యోగీ - ఆత్మజ్ఞానము నందే సదా ఓలలాడు వాడు.
 • 850. యోగీశ: - యోగులకు ప్రభువు.
 • 851. సర్వ కామద: - సకల కోరికలను తీర్చువాడు.
 • 852. ఆశ్రమ: - జీవులకు విశ్రాంతి స్థానమైనవాడు.
 • 853. శ్రమణ: - భక్తిహీనులను, వివేకరహితులను శ్రమ పెట్టువాడు.
 • 854. క్షామ: - సర్వ జీవులను క్షీణింపజేయువాడు.
 • 855. సుపర్ణ: - రమణీయ పత్రములు కలిగిన వృక్షము తానైనవాడు.
 • 856. వాయువాహన: - వాయు చలనమునకు కారణభూతుడైనవాడు.
 • 857. ధనుర్ధర: - ధనస్సును ధరించినవాడు.
 • 858. ధనుర్వేద: - ధనుర్వేదము తెలిసినవాడు.
 • 859. దండ: - దండించువాడు.
 • 860. దమయితా - శిక్షించువాడు.
 • 861. దమ: - శిక్షానుభవము ద్వారా ఏర్పడు పవిత్రత తానైనవాడు.
 • 862. అపరాజిత: - పరాజయము తెలియనివాడు.
 • 863. సర్వసహ: - సమస్త శత్రువులను సహించువాడు.
 • 864. నియంతా - అందరినీ తమతమ కార్యములందు నియమించువాడు.
 • 865. అనియమ: - నియమము లేనివాడు.
 • 866. ఆయమ: - మృత్యుభీతి లేనివాడు.
 • 867. సత్త్వావాన్ - సత్త్వము గలవాడు.
 • 868. సాత్త్విక: - సత్త్వగుణ ప్రధానుడైనవాడు.
 • 869. సత్య: - సత్పురుషుల విషయములో మంచిగా ప్రవర్తించువాడు.
 • 870. సత్యధర్మ పరాయణ: - సత్య విషయమునందును, ధర్మ విషయమునందును దీక్షాపరుడైనవాడు.
 • 871. అభిప్రాయ: - అభిలషించు వారిచేత అభిప్రాయపడువాడు.
 • 872. ప్రియార్హ: - భక్తుల ప్రేమకు పాత్రుడైనవాడు.
 • 873. అర్హ: - అర్పింపబడుటకు అర్హుడైనవాడు.
 • 874. ప్రియకృత్ - తన నాశ్రయించినవారికి ప్రియము నొసగూర్చువాడు.
 • 875. ప్రీతివర్ధన: - భక్తులలో భవవంతునిపై ప్రీతిని వృద్ధి చేయువాడు.
 • 876. విహాయన గతి: - ఆకాశము ఆశ్రయముగ గలదియైన విష్ణుపదము తానైనవాడు.
 • 877. జ్యోతి: - తన ప్రకాశము చేత సర్వమును ప్రకాశింపచేయువాడు.
 • 878. సురుచి: - అందమైన ప్రకాశము గలవాడు.
 • 879. హుతభుక్ - యజ్ఞములందు ఆవాహన చేయబడిన దేవతల రూపమున హవిస్సులను స్వీకరించువాడు.
 • 880. విభు: - సర్వ లోకములకు ప్రభువైనవాడు.
 • 881. రవి: - తన విభూతియైన సూర్యుని ద్వారా భూమినుండి సర్వరసములను గ్రహించువాడు.
 • 882. విలోచన: - వివిధ రూపముల ద్వారా ప్రకాశించువాడు.
 • 883. సూర్య: - ప్రాణులకు ప్రాణశక్తిని ప్రసాదించువాడు.
 • 884. సవితా: - సమస్త జగత్తును ఉత్పన్నము చేయువాడు.
 • 885. రవిలోచన: - సూర్యుడు నేత్రములుగా కలవాడు.
 • 886. అనంత: - అంతము లేనివాడు.
 • 887. హుతభుక్ - హోమద్రవ్యము నారిగించువాడు.
 • 888. భోక్తా - భోగ్యవస్తువైన ప్రకృతిని అనుభవించువాడు.
 • 889. సుఖద: - భక్తులకు ఆత్మసుఖము నొసంగువాడు.
 • 890. నైకజ: - అనేక రూపములలో అవతరించువాడు.
 • 891. అగ్రజ: - సృష్ట్యారంభమునకు ముందే ఆవిర్భవించినవాడు.
 • 892. అనిర్వణ్ణ: - నిరాశ నెరుగనివాడు.
 • 893. సదామర్షీ - సజ్జనుల దోషములను క్షమించువాడు.
 • 894. లోకాధిష్టానం - ప్రపంచమంతటికి ఆధారభూతుడు.
 • 895. అధ్బుత: - ఆశ్చర్య స్వరూపుడు.
 • 896. సనాత్ - ఆది లేనివాడు.
 • 897. సనాతన సమ: - సృష్టికర్త యైన బ్రహ్మకు పూర్వము కూడా యున్నవాడు.
 • 898. కపిల: - ఋషులలో కపిలుడు తానైనవాడు.
 • 899. కపి: - సూర్యరూపుడు.
 • 900. అవ్యయ: - ప్రళయకాలము నందు సమస్తము తనలో లీనమగుటకు విశ్రామ స్థానమైనవాడు.
 • 901. స్వస్తిద: - సర్వశ్రేయములను చేకూర్చువాడు.
 • 902. స్వస్తికృత్ - శుభమును కూర్చువాడు.
 • 903. స్వస్తి - సర్వ మంగళ స్వరూపుడు.
 • 904. స్వస్తిభుక్ - శుభమును అనుభవించువాడు.
 • 905. స్వస్తిదక్షిణ: - స్మరణ మాత్రముననే సర్వ శుభములు సమకూర్చువాడు.
 • 906. అరౌద్ర: - రౌద్రము లేనివాడు.
 • 907. కుండలీ - మకర కుండలములు ధరించినవాడు.
 • 908. చక్రీ - సుదర్శనమను చక్రమును ధరించినవాడు.
 • 909. విక్రమీ - గొప్ప శూరుడైన భగవానుడు.
 • 910. ఊర్జిత శాసన: - ఉల్లంఘించుటకు వీలులేని శాసనములు కలవాడు.
 • 911. శబ్దాతిగ: - వాక్కుకు అందనివాడు.
 • 912. శబ్దసహ: - సమస్త వేదములు తెలియబడినవాడు.
 • 913. శిశిర: - శిశిర ఋతువువలె చల్లబరుచువాడు.
 • 914. శర్వరీకర: - రాత్రిని కలుగజేయువాడు.
 • 915. అక్రూర: - క్రూరత్వము లేనివాడు.
 • 916. పేశల: - మనోవాక్కాయ కర్మలచే రమణీయముగ నుండువాడై పేశల: అని స్తుతించబడును.
 • 917. దక్ష: - సమర్థుడైనవాడు.
 • 918. దక్షిణ: - భక్తులను ఔదార్యముతో బ్రోచువాడు.
 • 919. క్షమిణాం వర: - సహనశీలు లైన వారిలందరిలో శ్రేష్ఠుడు.
 • 920. విద్వత్తమ: - సర్వజ్ఞత్తము కలిగియుండి, అందరిలో ఉత్తమమైనవాడు.
 • 921. వీతభయ: - భయము లేనివాడు.
 • 922. పుణ్యశ్రవణ కీర్తన: - తనను గూర్చి శ్రవణము గాని, కీర్తన గాని పుణ్యము కలుగజేయును.
 • 923. ఉత్తారణ: - సంసార సముద్రమును దాటించువాడు.
 • 924. దుష్కృతిహా - సాధకులలో యున్న చెడువాసనలను అంతరింప చేయువాడు.
 • 925. ప్రాణ: - ప్రాణులకు పవిత్రతను చేకూర్చు పుణ్య స్వరూపుడు.
 • 926. దుస్వప్న నాశన: - చెడు స్వప్నములను నాశనము చేయువాడు.
 • 927. వీరహా - భక్తులు మనస్సులు వివిధ మార్గములలో ప్రయాణించకుండ క్రమము చేయువాడు.
 • 928. రక్షణ: - రక్షించువాడైనందున భగవానుడు రక్షణ: అని స్తవనీయుడయ్యెను.
 • 929. సంత: - పవిత్ర స్వరూపుడు.
 • 930. జీవన: - సర్వ జీవులయందు ప్రాణశక్తి తానైనవాడు.
 • 931. పర్యవస్థిత: - అన్నివైపుల అందరిలో వ్యాపించి యున్నవాడు.
 • 932. అనంతరూప: - అనంతమైన రూపములు గలవాడు.
 • 933. అనంత శ్రీ: - అంతము లేని శక్తివంతుడైనవాడు.
 • 934. జితమన్యు: - క్రోధము ఎఱగని వాడు.
 • 935. భయాపహ: - భయమును పోగొట్టువాడు.
 • 936. చతురశ్ర: - జీవులకు కర్మఫలములను న్యాయముగా పంచువాడు.
 • 937. గభీరాత్మా - గ్రహింప శక్యము గాని స్వరూపము గలవాడు.
 • 938. విదిశ: - అధికారులైన వారికి ఫలము ననుగ్రహించుటలో ప్రత్యేకత కలిగియున్నవాడు.
 • 939. వ్యాదిశ: - వారి వారి అర్హతలను గమనించి బ్రహ్మాదులను సైతము నియమించి, ఆజ్ఞాపించువాడు.
 • 940. దిశ: - వేదముద్వారా మానవుల కర్మఫలములను తెలియజేయువాడు.
 • 941. అనాది: - ఆదిలేనివాడు.
 • 942. భూర్భువ: - సర్వభూతములకు ఆధారమైన భూమికి కూడా భూ: ఆధారమైనవాడు.
 • 943. లక్ష్మీ: - లక్ష్మీ స్వరూపుడు.
 • 944. సువీర: - అనేక విధములైన సుందర పోకడలు గలవాడు.
 • 945. రుచిరాంగద: - మంగళమైన బాహువులు గలవాడు.
 • 946. జనన: - సర్వ ప్రాణులను సృజించినవాడు.
 • 947. జన జన్మాది: - జన్మించు ప్రాణుల జన్మకు ఆధారమైనవాడు.
 • 948. భీమ: - అధర్మపరుల హృదయములో భీతిని కలిగించు భయరూపుడు.
 • 949. భీమ పరాక్రమ: - విరోధులకు భయంకరమై గోచరించువాడు.
 • 950. ఆధార నిలయ: - సృష్టికి ఆధారమైన పృధ్వి, జలము, తేజము, వాయువు, ఆకాశము అను పంచ మహాభూతములకు ఆధారమైనవాడు.
 • 951. అధాతా - తానే ఆధారమైనవాడు.
 • 952. పుష్టహాస: - మొగ్గ పువ్వుగా వికసించునట్లు ప్రపంచరూపమున వికసించువాడు.
 • 953. ప్రజాగర: - సదా మేల్కొనియుండువాడు.
 • 954. ఊర్ధ్వగ: - సర్వుల కన్నా పైనుండువాడు.
 • 955. సత్పధాచార: - సత్పురుషుల మార్గములో చరించువాడు.
 • 956. ప్రాణద: - ప్రాణ ప్రదాత యైనవాడు.
 • 957. ప్రణవ: - ప్రణవ స్వరూపుడైనవాడు.
 • 958. పణ: - సర్వ కార్యములను నిర్వహించువాడు.
 • 959. ప్రమాణ: - స్వయముగానే జ్ఞానస్వరూపుడై యున్నవాడు.
 • 960. ప్రాణ నిలయ: - సమస్త జీవుల అంతిమ విరామ స్థానమైనవాడు.
 • 961. ప్రాణభృత్ - ప్రాణములను పోషించువాడు.
 • 962. ప్రాణజీవన: - ప్రాణ వాయువుల ద్వారా ప్రాణులను జీవింపజేయువాడు.
 • 963. తత్త్వం - సత్యస్వరూపమైనందున భగవానుడు తత్త్వం అని తెలియబడిన వాడు.
 • 964. తత్త్వవిత్ - సత్యవిదుడైన భగవానుడు తత్త్వవిత్ అని స్తుతించబడువాడు.
 • 965. ఏకాత్మా - ఏకమై, అద్వితీయమైన పరమాత్మ
 • 966. జన్మమృత్యు జరాతిగ: - పుట్టుట, ఉండుట, పెరుగుట, మార్పుచెందుట, కృశించుట నశించుట వంటి వికారములకు లోనుగానివాడు.
 • 967. భూర్భువ: స్వస్తరు: - భూ: భువ: స్వ: అను వ్యాహృతి రూపములు 3 గలవాడు.
 • 968. తార: - సంసార సాగరమును దాటించువాడు.
 • 969. సవితా - తండ్రి వంటివాడైన భగవానుడు.
 • 970. ప్రపితామహః - బ్రహ్మదేవునికి కూడా తండ్రియైనవాడు.
 • 971. యజ్ఞ: - యజ్ఞ స్వరూపుడు.
 • 972. యజ్ఞపతి: - యజ్ఞము నందు అధిష్టాన దేవత తానైన భగవానుడు.
 • 973. యజ్వా - యజ్ఞము నందు యజమాని.
 • 974. యజ్ఞాంగ: - యజ్ఞము లోని అంగములన్నియు తానే అయినవాడు.
 • 975. యజ్ఞవాహన: - ఫలహేతువులైన యజ్ఞములు వాహనములుగా కలవాడు.
 • 976. యజ్ఞభృత్ - యజ్ఞములను సంరక్షించువాడు.
 • 977. యజ్ఞకృత్ - యజ్ఞములను నిర్వహించువాడు.
 • 978. యజ్ఞీ - యజ్ఞములందు ప్రధానముగా ఆరాధించుబడువాడు.
 • 979. యజ్ఞభుక్ - యజ్ఞఫలమును అనుభవించువాడు.
 • 980. యజ్ఞసాధన: - తనను పొందుటకు యజ్ఞములు సాధనములుగా గలవాడు.
 • 981. యజ్ఞాంతకృత్ - యజ్ఞఫలము నిచ్చువాడు.
 • 982. యజ్ఞగుహ్యమ్ - గోప్యమైన యజ్ఞము తానైనవాడు.
 • 983. అన్నం - ఆహారము తానైనవాడు.
 • 984. అన్నాద: - అన్నము భక్షించువాడు.
 • 985. ఆత్మయోని: - తన ఆవిర్భావమునకు తానే కారణమైనవాడు.
 • 986. స్వయంజాత: - మరొకరి ప్రమేయము లేకనే తనకు తానుగ ఆవిర్భవించువాడు.
 • 987. వైఖాన: - ప్రాపంచిక దు:ఖమును నివారించువాడు.
 • 988. సామగాయన: - సామగానము చేయువాడు.
 • 989. దేవకీనందన: - దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీ కృష్ణుడు.
 • 990. స్రష్టా - సృష్టికర్త
 • 991. క్షితీశ: - భూమికి నాధుడైనవాడు.
 • 992) పాపనాశన: - పాపములను నశింపజేయువాడు.
 • 993. శంఖభృత్ - పాంచజన్యమను శంఖమును ధరించినవాడు.
 • 994. నందకీ - నందకమను ఖడ్గమును ధరించినవాడు.
 • 995. చక్రీ - సుదర్శనమును చక్రమును ధరించినవాడు.
 • 996. శారంగ ధన్వా - శారంగము అనెడి ధనుస్సు కలవాడు.
 • 997. గదాధర: - కౌమోదకి యనెడి గదను ధరించినవాడు.
 • 998. రథాంగపాణి: - చక్రము చేతియందు గలవాడు.
 • 999. అక్షోభ్య: - కలవరము లేనివాడు.
 • 1000. సర్వ ప్రహరణాయుధ: - సర్వవిధ ఆయుధములు కలవాడు
రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top