నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Saturday, April 18, 2020

అద్వైత పంచరత్నమ్ - Advaitha Pancharatnam, Shankara Advaitam


.. అద్వైత పంచరత్నమ్ ..

నాహం దేహో నేన్ద్రియాణ్యన్తరంగో
      నాహంకారః ప్రాణవర్గో న బుద్ధిః |
దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూరః
      సాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోహమ్  || ౧ ||

రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జౌ యథాహిః
      స్వాత్మాజ్ఞానాదాత్మనో జీవభావః |
ఆప్తోక్త్యాహిభ్రాన్తినాశో స రజ్జు
      ర్జీవో నాహం దేశికోక్త్యా శివోహమ్   || ౨ ||

ఆభాతీదం విశ్వమాత్మన్యసత్యమ్
      సత్యజ్ఞానానన్దరూపే విమోహాత్ |
నిద్రామోహాత్స్వప్నవత్తన్న సత్యమ్
      శుద్ధః పూర్ణో నిత్య ఏకః శివోహమ్   || ౩ ||

నాహం జాతో న ప్రవృద్ధో న నష్టో
      దేహస్యోక్తాః ప్రాకృతాః సర్వధర్మాః |
కర్తృత్వాదిశ్చిన్మయస్యాస్తి నాహం
      కారస్యైవ హ్యాత్మనో మే శివోహమ్    || ౪ || 

మత్తో నాన్యత్కించిదత్రాస్తి విశ్వం
      సత్యం బాహ్యం వస్తు మాయోపక్లృప్తమ్ |
ఆదర్శాన్తర్భాసమానస్య తుల్యం
      మయ్యద్వైతే భాతి తస్మాచ్ఛివోహమ్  || ౫ ||

 || ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ అద్వైత పంచరత్నం సమ్పూర్ణమ్ ||

సంకలనం: యల్లాప్రగడ వేంకట మల్లేశ్వరరావు
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com