వినాయక చవితి పూజలో ఆయుర్వేద వైద్య రహస్యాలు - Ayurvedic Medical Secrets in Vinayaka Chavithi Puja
గణపతి పూజ

వినాయక చవితి పూజలో ఆయుర్వేద వైద్య రహస్యాలు - Ayurvedic Medical Secrets in Vinayaka Chavithi Puja

వినాయక చవితి పత్రి పూజ పరమార్థం    సృష్టిలో అన్ని వైద్య విధానాలకూ ఆయుర్వేదం తల్లిలాటిదని అంటూంటారు. కానే కాదు, అదంతా ట్…

0