పాపములు నశించిపచేసే యోగినీ నామాలు - Gruhastula Papamulu

పాపములు నశించిపచేసే యోగినీ నామాలు - Gruhastula Papamulu
గృహస్థులకు పాపాలు నశించిపోయేనామాలు
ఏ నామాలను వినడం వల్ల సాంసారికుల పాపాలు నశించిపోతాయో అట్టి యోగినీ గణముయొక్క నామాలను స్కందుడు అగస్త్య మహర్షికి చెప్పాడు.
 • ⧫ గజాననీ , 
 • ⧫ సింహముఖీ , 
 • ⧫ గృద్ధ్రాస్యా కాకతుండికా, 
 • ⧫ ఉష్ట్రగ్రీవా, 
 • ⧫ హయగ్రీవా, 
 • ⧫ వారాహీ, 
 • ⧫ శరభాననా, 
 • ⧫ ఉలూకికా, 
 • ⧫ శివారావా , 
 • ⧫ మయూరీ వికటాననా, 
 • ⧫ అష్టవక్రా,  
 • ⧫ కోటరాక్షీ , 
 • ⧫ కుబ్జా , 
 • ⧫ వికటలోచనా, 
 • ⧫ శుష్కోదరీ , 
 • ⧫ లలజ్జిహ్వా,  
 • ⧫ శ్వదంష్ట్రా,  
 • ⧫ వానరాననా, 
 • ⧫ ఋకాక్షీ , 
 • ⧫ కేకరాక్షీ ,చ ,
 • ⧫ బృహిత్తుండా,  
 • ⧫ సురాప్రియా, 
 • ⧫ కపాలహస్తా , 
 • ⧫ రక్తాక్షీ శుకీ శ్యేనీ , 
 • ⧫ కపోతికా, 
 • ⧫ పాశహస్తా , 
 • ⧫ దండహస్తా , 
 • ⧫ ప్రచండా చండవిక్రమా, 
 • ⧫ శిశుఘ్నీ , 
 • ⧫ పాపహంత్రీచ,  
 • ⧫ కాళీ రుధిరపాయినీ, 
 • ⧫ వసాధయా , 
 • ⧫ గర్భభక్షా,  
 • ⧫ శివహస్తాంత్రమాలినీ, 
 • ⧫ స్థూలకేశీ , 
 • ⧫ బృహత్కుక్షిః,  
 • ⧫ సర్పాస్యా,  
 • ⧫ ప్రేతవాహనా, 
 • ⧫ దందశూకకరా , 
 • ⧫ క్రౌంచీ , 
 • ⧫ మృగశీర్షా,  
 • ⧫ వృకాననా, 
 • ⧫ వ్యాత్తాస్యా , 
 • ⧫ ధూమనిఃశ్వాసా,  
 • ⧫ వ్యోమైకచరణోర్థ్వదృక్,
 • ⧫ తాపనీ , 
 • ⧫ శోషణీ , 
 • ⧫ దృష్టిః , 
 • ⧫ కోటరీ స్థూలనాసికా, 
 • ⧫ విద్యుత్ప్రభా , 
 • ⧫ బలాకాస్యా , 
 • ⧫ మార్జారీ కటపూతనా, 
 • ⧫ అట్టాట్టహాసా , 
 • ⧫ కామాక్షీ , 
 • ⧫ మృగాక్షీ మృగలోచనా. . . 
ప్రతిదినము ఈ నామాలు జపిస్తే, దుష్టబాధలు నశిస్తాయి. ప్రమాదాల బారిన పడరు. అనుకున్నపనులు..ఆటంకాలు లేకుండా జరుగుతాయి. ఈ నామములు శిశువులకు శాంతికారకములు.స్త్రీలకు గర్భోపద్రవ నివారకములు.

ఓం స్కందాయ నమః

సంకలనం: భానుమతి అక్కిశెట్టి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top