శ్రీ గణపతి ప్రార్థనా జ్ఞానపథం - Ganapati Prarthana ghanapatham Telugu

శ్రీ గణపతి ప్రార్థనా జ్ఞానపథం - Ganapati Prarthana ghanapatham Telugu

ఓం గణానా''మ్ త్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిం క'వీనామ్ ఉపమశ్ర'వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పత ఆ నః' శృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సాద'నమ్ ||

ప్రణో' దేవీ సర'స్వతీ | వాజే'భిర్ వాజినీవతీ | ధీనామ'విత్ర్య'వతు ||
గణేశాయ' నమః | సరస్వత్యై నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః |
హరిః ఓం ||

ఘనాపాఠః

ణానా''మ్ త్వా గణానా''మ్ గణానా''మ్ త్వా గణప'తిం గణప'తిం త్వా గణానాం'' గణానాం'' త్వా గణప'తిమ్ ||

త్వా గణప'తిం త్వాత్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే హవామహే గణప'తిం త్వాత్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే | గణప'తిగ్^మ్ హవామహే హవామహే గణప'తిం గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిన్కవిగ్^మ్ హ'వామహే గణప'తిం గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిమ్ | గణప'తిమితి'గణ-పతిమ్ ||

హవామహే కవిం కవిగ్ం హ'వామహే హవామహే కవిం క'వీనాన్క'వీనాం కవిగం హ'వామహే హవామహే కవిన్క'వీనామ్ ||

కవిన్క'వీనాన్కవీనాం కవిన్కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమ ముపమశ్ర'వస్తమ న్కవీనాం కవిన్కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమమ్ ||

కవీనాము'పమశ్ర'వ స్తమముపమశ్ర'వస్తమం కవీనా న్క'వీనా ము'పమశ్ర'వస్తమమ్ | ఉపమశ్ర'వస్తమ మిత్యు'పమశ్ర'వః-తమమ్ ||

జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం' జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణః | జ్యేష్ఠరాజమితి'జ్యేష్ఠ రాజమ్'' ||

బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పతే ||

బ్రహ్మణస్పతే పతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆప'తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆ | పత ఆ ప'తేపత ఆనో'న ఆప'తే పత ఆనః' ||

ఆనో'న ఆన'శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్న ఆన'శ్శృణ్వన్ | న శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నో'న శ్శృణ్వన్నూతిభి' రూతిభిశ్శృణ్వన్నో'న శ్శృణ్వన్నూతిభిః' ||

శ్శృణ్వన్నూతిభి' రూతిభిశ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సీదోతిభి'శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి'స్సీద ||

ఊతిభి'స్సీద సీదోతిభి' రూతిభి'స్సీద సాద'నగం సాద'నగం సీదోతిభి'రూతిభి'స్సీద సాద'నమ్ | ఊతిభి రిత్యూతి-భిః ||

సీదసాద'నగం సాద'నగం సీద సీద సాద'నమ్ | సాద'నమితి సాద'నమ్ ||

ప్రణో' నః ప్రప్రణో' దేవీ దేవీ నః ప్రప్రణో' దేవీ | నో' దేవీ దేవీ నో'నో దేవీ సర'స్వతీ సర'స్వతీ దేవీ నో' నో దేవీ సర'స్వతీ ||

దేవీ సర'స్వతీ సర'స్వతీ దేవీ దేవీ సర'స్వతీ వాజేభిర్వాజే'భి స్సర'స్వతీ దేవీ దేవీ సర'స్వతీ దేవీ సరస్వతీ వాజే'భిః ||

సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజే'భి స్సర'స్వతీ సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజినీ'వతీ వాహినీ'వతీ వాజే'భి స్సర'స్వతీ సర'స్వతీ వాజే'భి ర్వాజినీ'వతీ ||

వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ వాజినీ'వతీ వాజే'భిర్వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ | వాజినీ'వతీతి' వాజినీ'వతీ వాజే'భిర్వాజే'భిర్వాజినీ'వతీ | వాజినీ'వతీతి' వాజినీ'-వతీ ||

ధీనా మ'విత్ర్య'విత్రీ ధీనాం ధీనామ'విత్ర్య' వత్వ వత్వవిత్రీ ధీనాం ధీనామ'విత్ర్య'వతు | అవిత్ర్య'వత్వవ త్వవిత్ర్య'వి త్ర్య'వతు | అవత్విత్య'వతు ||

సంకలనం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top