నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

3, మే 2020, ఆదివారం

గురు అను పదానికి అర్ధము - "Guru" Ardhamu
గురు అను పదానికి అర్ధము
గురు అను మంత్రములో --గు , ర , ఉ అను మూడు అక్షరములు ఉన్నవి.

  •  - అనునది విఘ్నేశ్వర బీజాక్షరము
  • ర - అనునది అగ్నిబీజక్షరము
  •  - అనునది విష్ణుబీజాక్షరము

ఈ - మూడు బీజాక్షరాలు చేరి "గురు " అను మాత్రం ఏర్పడింది.

సంకలనం: గాయత్రీ
« PREV
NEXT »