నక్షత్ర సూక్తమ్ (నక్షత్రేష్టి) - NAKSHHATRA SOOKTAM (NAKSHHATRESHHTI)
నక్షత్ర సూక్తమ్ (నక్షత్రేష్టి)

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ - 3 ప్రశ్నః - 1
తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః - 5 అనువాకమ్ - 1

ఓం ‖ అగ్నిర్నః' పాతు కృత్తి'కాః | నక్ష'త్రం దేవమి'ంద్రియమ్ | ఇదమా'సాం విచక్షణమ్ | హవిరాసం జు'హోతన | యస్య భాంతి' రశ్మయో యస్య' కేతవః' | యస్యేమా విశ్వా భువ'నాని సర్వా'' | స కృత్తి'కాభిరభిసంవసా'నః | అగ్నిర్నో' దేవస్సు'వితే ద'ధాతు ‖ 1 ‖

ప్రజాప'తే రోహిణీవే'తు పత్నీ'' | విశ్వరూ'పా బృహతీ చిత్రభా'నుః | సా నో' యజ్ఞస్య' సువితే ద'ధాతు | యథా జీవే'మ శరదస్సవీ'రాః | రోహిణీ దేవ్యుద'గాత్పురస్తా''త్ | విశ్వా' రూపాణి' ప్రతిమోద'మానా | ప్రజాప'తిగ్^మ్ హవిషా' వర్ధయ'ంతీ | ప్రియా దేవానాముప'యాతు యజ్ఞమ్ ‖ 2 ‖

సోమో రాజా' మృగశీర్షేణ ఆగన్న్' | శివం నక్ష'త్రం ప్రియమ'స్య ధామ' | ఆప్యాయ'మానో బహుధా జనే'షు | రేతః' ప్రజాం యజ'మానే దధాతు | యత్తే నక్ష'త్రం మృగశీర్షమస్తి' | ప్రియగ్^మ్ రా'జన్ ప్రియత'మం ప్రియాణా''మ్ | తస్మై' తే సోమ హవిషా' విధేమ | శన్న' ఏధి ద్విపదే శం చతు'ష్పదే ‖ 3 ‖

ఆర్ద్రయా' రుద్రః ప్రథ'మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో' దేవానాం పతి'రఘ్నియానా''మ్ | నక్ష'త్రమస్య హవిషా' విధేమ | మా నః' ప్రజాగ్^మ్ రీ'రిషన్మోత వీరాన్ | హేతి రుద్రస్య పరి'ణో వృణక్తు | ఆర్ద్రా నక్ష'త్రం జుషతాగ్^మ్ హవిర్నః' | ప్రముంచమా'నౌ దురితాని విశ్వా'' | అపాఘశగ్^మ్' సన్నుదతామరా'తిమ్ | ‖ 4‖

పున'ర్నో దేవ్యది'తిస్పృణోతు | పున'ర్వసూనః పునరేతాం'' యజ్ఞమ్ | పున'ర్నో దేవా అభియ'ంతు సర్వే'' | పునః' పునర్వో హవిషా' యజామః | ఏవా న దేవ్యది'తిరనర్వా | విశ్వ'స్య భర్త్రీ జగ'తః ప్రతిష్ఠా | పున'ర్వసూ హవిషా' వర్ధయ'ంతీ | ప్రియం దేవానా-మప్యే'తు పాథః' ‖ 5‖

బృహస్పతిః' ప్రథమం జాయ'మానః | తిష్యం' నక్ష'త్రమభి సంబ'భూవ | శ్రేష్ఠో' దేవానాం పృత'నాసుజిష్ణుః | దిశోఽను సర్వా అభ'యన్నో అస్తు | తిష్యః' పురస్తా'దుత మ'ధ్యతో నః' | బృహస్పతి'ర్నః పరి'పాతు పశ్చాత్ | బాధే'తాంద్వేషో అభ'యం కృణుతామ్ | సువీర్య'స్య పత'యస్యామ ‖ 6 ‖

ఇదగ్^మ్ సర్పేభ్యో' హవిర'స్తు జుష్టమ్'' | ఆశ్రేషా యేషా'మనుయంతి చేతః' | యే అంతరి'క్షం పృథివీం క్షియంతి' | తే న'స్సర్పాసో హవమాగ'మిష్ఠాః | యే రో'చనే సూర్యస్యాపి' సర్పాః | యే దివం' దేవీమను'సంచర'ంతి | యేషా'మశ్రేషా అ'నుయంతి కామమ్'' | తేభ్య'స్సర్పేభ్యో మధు'మజ్జుహోమి ‖ 7 ‖

ఉప'హూతాః పితరో యే మఘాసు' | మనో'జవసస్సుకృత'స్సుకృత్యాః | తే నో నక్ష'త్రే హవమాగ'మిష్ఠాః | స్వధాభి'ర్యజ్ఞం ప్రయ'తం జుషంతామ్ | యే అ'గ్నిదగ్ధా యేఽన'గ్నిదగ్ధాః | యే'ఽముల్లోకం పితరః' క్షియంతి' | యాగ్^శ్చ' విద్మయాగ్^మ్ ఉ' చ న ప్ర'విద్మ | మఘాసు' యజ్ఞగ్^మ్ సుకృ'తం జుషంతామ్ ‖ 8‖

గవాం పతిః ఫల్గు'నీనామసి త్వమ్ | తద'ర్యమన్ వరుణమిత్ర చారు' | తం త్వా' వయగ్^మ్ స'నితారగ్^మ్' సనీనామ్ | జీవా జీవ'ంతముప సంవి'శేమ | యేనేమా విశ్వా భువ'నాని సంజి'తా | యస్య' దేవా అ'నుసంయంతి చేతః' | అర్యమా రాజాఽజరస్తు వి'ష్మాన్ | ఫల్గు'నీనామృషభో రో'రవీతి ‖ 9 ‖

శ్రేష్ఠో' దేవానాం'' భగవో భగాసి | తత్త్వా' విదుః ఫల్గు'నీస్తస్య' విత్తాత్ | అస్మభ్యం' క్షత్రమజరగ్^మ్' సువీర్యమ్'' | గోమదశ్వ'వదుపసన్ను'దేహ | భగో'హ దాతా భగ ఇత్ప్ర'దాతా | భగో' దేవీః ఫల్గు'నీరావి'వేశ | భగస్యేత్తం ప్ర'సవం గ'మేమ | యత్ర' దేవైస్స'ధమాదం' మదేమ | ‖ 10 ‖

ఆయాతు దేవస్స'వితోప'యాతు | హిరణ్యయే'న సువృతా రథే'న | వహన్, హస్తగ్^మ్' సుభగ్^మ్' విద్మనాప'సమ్ | ప్రయచ్ఛ'ంతం పపు'రిం పుణ్యమచ్ఛ' | హస్తః ప్రయ'చ్ఛ త్వమృతం వసీ'యః | దక్షి'ణేన ప్రతి'గృభ్ణీమ ఏనత్ | దాతార'మద్య స'వితా వి'దేయ | యో నో హస్తా'య ప్రసువాతి' యజ్ఞమ్ ‖11 ‖

త్వష్టా నక్ష'త్రమభ్యే'తి చిత్రామ్ | సుభగ్^మ్ స'సంయువతిగ్^మ్ రాచ'మానామ్ | నివేశయ'న్నమృతాన్మర్త్యాగ్'శ్చ | రూపాణి' పిగ్ంశన్ భువ'నాని విశ్వా'' | తన్నస్త్వష్టా తదు' చిత్రా విచ'ష్టామ్ | తన్నక్ష'త్రం భూరిదా అ'స్తు మహ్యమ్'' | తన్నః' ప్రజాం వీరవ'తీగ్^మ్ సనోతు | గోభి'ర్నో అశ్వైస్సమ'నక్తు యజ్ఞమ్ ‖ 12 ‖

వాయుర్నక్ష'త్రమభ్యే'తి నిష్ట్యా''మ్ | తిగ్మశృం'గో వృషభో రోరు'వాణః | సమీరయన్ భువ'నా మాతరిశ్వా'' | అప ద్వేషాగ్^మ్'సి నుదతామరా'తీః | తన్నో' వాయస్తదు నిష్ట్యా' శృణోతు | తన్నక్ష'త్రం భూరిదా అ'స్తు మహ్యమ్'' | తన్నో' దేవాసో అను'జానంతు కామమ్'' | యథా తరే'మ దురితాని విశ్వా'' ‖ 13 ‖

దూరమస్మచ్ఛత్ర'వో యంతు భీతాః | తది'ంద్రాగ్నీ కృ'ణుతాం తద్విశా'ఖే | తన్నో' దేవా అను'మదంతు యజ్ఞమ్ | పశ్చాత్ పురస్తాదభ'యన్నో అస్తు | నక్ష'త్రాణామధి'పత్నీ విశా'ఖే | శ్రేష్ఠా'వింద్రాగ్నీ భువ'నస్య గోపౌ | విషూ'చశ్శత్రూ'నపబాధ'మానౌ | అపక్షుధ'న్నుదతామరా'తిమ్ | ‖ 14 ‖

పూర్ణా పశ్చాదుత పూర్ణా పురస్తా''త్ | ఉన్మ'ధ్యతః పౌ''ర్ణమాసీ జి'గాయ | తస్యాం'' దేవా అధి'సంవస'ంతః | ఉత్తమే నాక' ఇహ మా'దయంతామ్ | పృథ్వీ సువర్చా' యువతిః సజోషా''ః | పౌర్ణమాస్యుద'గాచ్ఛోభ'మానా | ఆప్యాయయ'ంతీ దురితాని విశ్వా'' | ఉరుం దుహాం యజ'మానాయ యజ్ఞమ్ |

ఋద్ధ్యాస్మ' హవ్యైర్నమ'సోపసద్య' | మిత్రం దేవం మి'త్రధేయం' నో అస్తు | అనూరాధాన్, హవిషా' వర్ధయ'ంతః | శతం జీ'వేమ శరదః సవీ'రాః | చిత్రం నక్ష'త్రముద'గాత్పురస్తా''త్ | అనూరాధా స ఇతి యద్వద'ంతి | తన్మిత్ర ఏ'తి పథిభి'ర్దేవయానై''ః | హిరణ్యయైర్విత'తైరంతరి'క్షే ‖ 16 ‖

ఇంద్రో'' జ్యేష్ఠామను నక్ష'త్రమేతి | యస్మి'న్ వృత్రం వృ'త్ర తూర్యే' తతార' | తస్మి'న్వయ-మమృతం దుహా'నాః | క్షుధ'ంతరేమ దురి'తిం దురి'ష్టిమ్ | పురందరాయ' వృషభాయ' ధృష్ణవే'' | అషా'ఢాయ సహ'మానాయ మీఢుషే'' | ఇంద్రా'య జ్యేష్ఠా మధు'మద్దుహా'నా | ఉరుం కృ'ణోతు యజ'మానాయ లోకమ్ | ‖ 17 ‖

మూలం' ప్రజాం వీరవ'తీం విదేయ | పరా''చ్యేతు నిరృ'తిః పరాచా | గోభిర్నక్ష'త్రం పశుభిస్సమ'క్తమ్ | అహ'ర్భూయాద్యజ'మానాయ మహ్యమ్'' | అహ'ర్నో అద్య సు'వితే ద'దాతు | మూలం నక్ష'త్రమితి యద్వద'ంతి | పరా'చీం వాచా నిరృ'తిం నుదామి | శివం ప్రజాయై' శివమ'స్తు మహ్యమ్'' ‖ 18 ‖

యా దివ్యా ఆపః పయ'సా సంబభూవుః | యా అంతరి'క్ష ఉత పార్థి'వీర్యాః | యాసా'మషాఢా అ'నుయంతి కామమ్'' | తా న ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ'వంతు | యాశ్చ కూప్యా యాశ్చ' నాద్యా''స్సముద్రియా''ః | యాశ్చ' వైశంతీరుత ప్రా'సచీర్యాః | యాసా'మషాఢా మధు' భక్షయ'ంతి | తా న ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ'వంతు ‖19 ‖

తన్నో విశ్వే ఉప' శృణ్వంతు దేవాః | తద'షాఢా అభిసంయ'ంతు యజ్ఞమ్ | తన్నక్ష'త్రం ప్రథతాం పశుభ్యః' | కృషిర్వృష్టిర్యజ'మానాయ కల్పతామ్ | శుభ్రాః కన్యా' యువతయ'స్సుపేశ'సః | కర్మకృత'స్సుకృతో' వీర్యా'వతీః | విశ్వా''న్ దేవాన్, హవిషా' వర్ధయ'ంతీః | అషాఢాః కామముపా'యంతు యజ్ఞమ్ ‖ 20 ‖

యస్మిన్ బ్రహ్మాభ్యజ'యత్సర్వ'మేతత్ | అముంచ' లోకమిదమూ'చ సర్వమ్'' | తన్నో నక్ష'త్రమభిజిద్విజిత్య' | శ్రియం' దధాత్వహృ'ణీయమానమ్ | ఉభౌ లోకౌ బ్రహ్మ'ణా సంజి'తేమౌ | తన్నో నక్ష'త్రమభిజిద్విచ'ష్టామ్ | తస్మి'న్వయం పృత'నాస్సంజ'యేమ | తన్నో' దేవాసో అను'జానంతు కామమ్'' ‖ 21 ‖

శృణ్వంతి' శ్రోణామమృత'స్య గోపామ్ | పుణ్యా'మస్యా ఉప'శృణోమి వాచమ్'' | మహీం దేవీం విష్ణు'పత్నీమజూర్యామ్ | ప్రతీచీ' మేనాగ్^మ్ హవిషా' యజామః | త్రేధా విష్ణు'రురుగాయో విచ'క్రమే | మహీం దివం' పృథివీమంతరి'క్షమ్ | తచ్ఛ్రోణైతిశ్రవ'-ఇచ్ఛమా'నా | పుణ్యగ్గ్ శ్లోకం యజ'మానాయ కృణ్వతీ ‖ 22 ‖

అష్టౌ దేవా వస'వస్సోమ్యాసః' | చత'స్రో దేవీరజరాః శ్రవి'ష్ఠాః | తే యజ్ఞం పా''ంతు రజ'సః పురస్తా''త్ | సంవత్సరీణ'మమృతగ్గ్' స్వస్తి | యజ్ఞం నః' పాంతు వస'వః పురస్తా''త్ | దక్షిణతో'ఽభియ'ంతు శ్రవి'ష్ఠాః | పుణ్యన్నక్ష'త్రమభి సంవి'శామ | మా నో అరా'తిరఘశగంసాఽగన్న్' ‖ 23 ‖

క్షత్రస్య రాజా వరు'ణోఽధిరాజః | నక్ష'త్రాణాగ్^మ్ శతభి'షగ్వసి'ష్ఠః | తౌ దేవేభ్యః' కృణుతో దీర్ఘమాయుః' | శతగ్^మ్ సహస్రా' భేషజాని' ధత్తః | యజ్ఞన్నో రాజా వరు'ణ ఉప'యాతు | తన్నో విశ్వే' అభి సంయ'ంతు దేవాః | తన్నో నక్ష'త్రగ్^మ్ శతభి'షగ్జుషాణమ్ | దీర్ఘమాయుః ప్రతి'రద్భేషజాని' ‖ 24 ‖

అజ ఏక'పాదుద'గాత్పురస్తా''త్ | విశ్వా' భూతాని' ప్రతి మోద'మానః | తస్య' దేవాః ప్ర'సవం య'ంతి సర్వే'' | ప్రోష్ఠపదాసో' అమృత'స్య గోపాః | విభ్రాజ'మానస్సమిధా న ఉగ్రః | ఆఽంతరి'క్షమరుహదగంద్యామ్ | తగ్^మ్ సూర్యం' దేవమజమేక'పాదమ్ | ప్రోష్ఠపదాసో అను'యంతి సర్వే'' ‖ 25 ‖

అహి'ర్బుధ్నియః ప్రథ'మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో' దేవానా'ముత మాను'షాణామ్ | తం బ్రా''హ్మణాస్సో'మపాస్సోమ్యాసః' | ప్రోష్ఠపదాసో' అభిర'క్షంతి సర్వే'' | చత్వార ఏక'మభి కర్మ' దేవాః | ప్రోష్ఠపదా స ఇతి యాన్, వద'ంతి | తే బుధ్నియం' పరిషద్యగ్గ్' స్తువంతః' | అహిగ్^మ్' రక్షంతి నమ'సోపసద్య' ‖ 26 ‖

పూషా రేవత్యన్వే'తి పంథా''మ్ | పుష్టిపతీ' పశుపా వాజ'బస్త్యౌ | ఇమాని' హవ్యా ప్రయ'తా జుషాణా | సుగైర్నో యానైరుప'యాతాం యజ్ఞమ్ | క్షుద్రాన్ పశూన్ ర'క్షతు రేవతీ' నః | గావో' నో అశ్వాగం అన్వే'తు పూషా | అన్నగం రక్ష'ంతౌ బహుధా విరూ'పమ్ | వాజగ్^మ్' సనుతాం యజ'మానాయ యజ్ఞమ్ ‖ 27 ‖

తదశ్వినా'వశ్వయుజోప'యాతామ్ | శుభంగమి'ష్ఠౌ సుయమే'భిరశ్వై''ః | స్వం నక్ష'త్రగ్^మ్ హవిషా యజ'ంతౌ | మధ్వాసంపృ'క్తౌ యజు'షా సమ'క్తౌ | యౌ దేవానాం'' భిషజౌ'' హవ్యవాహౌ | విశ్వ'స్య దూతావమృత'స్య గోపౌ | తౌ నక్షత్రం జుజుషాణోప'యాతామ్ | నమోఽశ్విభ్యాం'' కృణుమోఽశ్వయుగ్భ్యా''మ్ ‖ 28 ‖

అప' పాప్మానం భర'ణీర్భరంతు | తద్యమో రాజా భగ'వాన్, విచ'ష్టామ్ | లోకస్య రాజా' మహతో మహాన్, హి | సుగం నః పంథామభ'యం కృణోతు | యస్మిన్నక్ష'త్రే యమ ఏతి రాజా'' | యస్మి'న్నేనమభ్యషిం'చంత దేవాః | తద'స్య చిత్రగ్^మ్ హవిషా' యజామ | అప' పాప్మానం భర'ణీర్భరంతు ‖ 29 ‖

నివేశ'నీ సంగమ'నీ వసూ'నాం విశ్వా' రూపాణి వసూ''న్యావేశయ'ంతీ | సహస్రపోషగ్^మ్ సుభగా రరా'ణా సా న ఆగన్వర్చ'సా సంవిదానా | యత్తే' దేవా అద'ధుర్భాగధేయమమా'వాస్యే సంవస'ంతో మహిత్వా | సా నో' యజ్ఞం పి'పృహి విశ్వవారే రయిన్నో' ధేహి సుభగే సువీరమ్'' ‖ 30 ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' |

దేవనాగరి భాషలో - नक्षत्र सूक्तम् (नक्षत्रेष्टि)

तैत्तिरीय ब्रह्मणम् | अष्टकम् - 3 प्रश्नः - 1
तैत्तिरीय संहिताः | काण्ड 3 प्रपाठकः - 5 अनुवाकम् - 1

ॐ ‖ अग्निर्नः' पातु कृत्ति'काः | नक्ष'त्रं देवमि'न्द्रियम् | इदमा'सां विचक्षणम् | हविरासं जु'होतन | यस्य भान्ति' रश्मयो यस्य' केतवः' | यस्येमा विश्वा भुव'नानि सर्वा'' | स कृत्ति'काभिरभिसंवसा'नः | अग्निर्नो' देवस्सु'विते द'धातु ‖ 1 ‖

प्रजाप'ते रोहिणीवे'तु पत्नी'' | विश्वरू'पा बृहती चित्रभा'नुः | सा नो' यज्ञस्य' सुविते द'धातु | यथा जीवे'म शरदस्सवी'राः | रोहिणी देव्युद'गात्पुरस्ता''त् | विश्वा' रूपाणि' प्रतिमोद'माना | प्रजाप'तिग्^म् हविषा' वर्धय'न्ती | प्रिया देवानामुप'यातु यज्ञम् ‖ 2 ‖

सोमो राजा' मृगशीर्षेण आगन्न्' | शिवं नक्ष'त्रं प्रियम'स्य धाम' | आप्याय'मानो बहुधा जने'षु | रेतः' प्रजां यज'माने दधातु | यत्ते नक्ष'त्रं मृगशीर्षमस्ति' | प्रियग्^म् रा'जन् प्रियत'मं प्रियाणा''म् | तस्मै' ते सोम हविषा' विधेम | शन्न' एधि द्विपदे शं चतु'ष्पदे ‖ 3 ‖

आर्द्रया' रुद्रः प्रथ'मा न एति | श्रेष्ठो' देवानां पति'रघ्नियाना''म् | नक्ष'त्रमस्य हविषा' विधेम | मा नः' प्रजाग्^म् री'रिषन्मोत वीरान् | हेति रुद्रस्य परि'णो वृणक्तु | आर्द्रा नक्ष'त्रं जुषताग्^म् हविर्नः' | प्रमुञ्चमा'नौ दुरितानि विश्वा'' | अपाघशगं' सन्नुदतामरा'तिम् | ‖ 4‖

पुन'र्नो देव्यदि'तिस्पृणोतु | पुन'र्वसूनः पुनरेतां'' यज्ञम् | पुन'र्नो देवा अभिय'न्तु सर्वे'' | पुनः' पुनर्वो हविषा' यजामः | एवा न देव्यदि'तिरनर्वा | विश्व'स्य भर्त्री जग'तः प्रतिष्ठा | पुन'र्वसू हविषा' वर्धय'न्ती | प्रियं देवाना-मप्ये'तु पाथः' ‖ 5‖

बृहस्पतिः' प्रथमं जाय'मानः | तिष्यं' नक्ष'त्रमभि सम्ब'भूव | श्रेष्ठो' देवानां पृत'नासुजिष्णुः | दिशोऽनु सर्वा अभ'यन्नो अस्तु | तिष्यः' पुरस्ता'दुत म'ध्यतो नः' | बृहस्पति'र्नः परि'पातु पश्चात् | बाधे'तान्द्वेषो अभ'यं कृणुताम् | सुवीर्य'स्य पत'यस्याम ‖ 6 ‖

इदग्^म् सर्पेभ्यो' हविर'स्तु जुष्टम्'' | आश्रेषा येषा'मनुयन्ति चेतः' | ये अन्तरि'क्षं पृथिवीं क्षियन्ति' | ते न'स्सर्पासो हवमाग'मिष्ठाः | ये रो'चने सूर्यस्यापि' सर्पाः | ये दिवं' देवीमनु'सञ्चर'न्ति | येषा'मश्रेषा अ'नुयन्ति कामम्'' | तेभ्य'स्सर्पेभ्यो मधु'मज्जुहोमि ‖ 7 ‖

उप'हूताः पितरो ये मघासु' | मनो'जवसस्सुकृत'स्सुकृत्याः | ते नो नक्ष'त्रे हवमाग'मिष्ठाः | स्वधाभि'र्यज्ञं प्रय'तं जुषन्ताम् | ये अ'ग्निदग्धा येऽन'ग्निदग्धाः | ये'ऽमुल्लोकं पितरः' क्षियन्ति' | याग्^श्च' विद्मयाग्^म् उ' च न प्र'विद्म | मघासु' यज्ञग्^म् सुकृ'तं जुषन्ताम् ‖ 8‖

गवां पतिः फल्गु'नीनामसि त्वम् | तद'र्यमन् वरुणमित्र चारु' | तं त्वा' वयग्^म् स'नितारगं' सनीनाम् | जीवा जीव'न्तमुप संवि'शेम | येनेमा विश्वा भुव'नानि सञ्जि'ता | यस्य' देवा अ'नुसंयन्ति चेतः' | अर्यमा राजाऽजरस्तु वि'ष्मान् | फल्गु'नीनामृषभो रो'रवीति ‖ 9 ‖

श्रेष्ठो' देवानां'' भगवो भगासि | तत्त्वा' विदुः फल्गु'नीस्तस्य' वित्तात् | अस्मभ्यं' क्षत्रमजरगं' सुवीर्यम्'' | गोमदश्व'वदुपसन्नु'देह | भगो'ह दाता भग इत्प्र'दाता | भगो' देवीः फल्गु'नीरावि'वेश | भगस्येत्तं प्र'सवं ग'मेम | यत्र' देवैस्स'धमादं' मदेम | ‖ 10 ‖

आयातु देवस्स'वितोप'यातु | हिरण्यये'न सुवृता रथे'न | वहन्, हस्तगं' सुभगं' विद्मनाप'सम् | प्रयच्छ'न्तं पपु'रिं पुण्यमच्छ' | हस्तः प्रय'च्छ त्वमृतं वसी'यः | दक्षि'णेन प्रति'गृभ्णीम एनत् | दातार'मद्य स'विता वि'देय | यो नो हस्ता'य प्रसुवाति' यज्ञम् ‖11 ‖

त्वष्टा नक्ष'त्रमभ्ये'ति चित्राम् | सुभग्^म् स'संयुवतिग्^म् राच'मानाम् | निवेशय'न्नमृतान्मर्त्याग्'श्च | रूपाणि' पिग्ंशन् भुव'नानि विश्वा'' | तन्नस्त्वष्टा तदु' चित्रा विच'ष्टाम् | तन्नक्ष'त्रं भूरिदा अ'स्तु मह्यम्'' | तन्नः' प्रजां वीरव'तीग्^म् सनोतु | गोभि'र्नो अश्वैस्सम'नक्तु यज्ञम् ‖ 12 ‖

वायुर्नक्ष'त्रमभ्ये'ति निष्ट्या''म् | तिग्मशृं'गो वृषभो रोरु'वाणः | समीरयन् भुव'ना मातरिश्वा'' | अप द्वेषागं'सि नुदतामरा'तीः | तन्नो' वायस्तदु निष्ट्या' शृणोतु | तन्नक्ष'त्रं भूरिदा अ'स्तु मह्यम्'' | तन्नो' देवासो अनु'जानन्तु कामम्'' | यथा तरे'म दुरितानि विश्वा'' ‖ 13 ‖

दूरमस्मच्छत्र'वो यन्तु भीताः | तदि'न्द्राग्नी कृ'णुतां तद्विशा'खे | तन्नो' देवा अनु'मदन्तु यज्ञम् | पश्चात् पुरस्तादभ'यन्नो अस्तु | नक्ष'त्राणामधि'पत्नी विशा'खे | श्रेष्ठा'विन्द्राग्नी भुव'नस्य गोपौ | विषू'चश्शत्रू'नपबाध'मानौ | अपक्षुध'न्नुदतामरा'तिम् | ‖ 14 ‖

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्ता''त् | उन्म'ध्यतः पौ''र्णमासी जि'गाय | तस्यां'' देवा अधि'संवस'न्तः | उत्तमे नाक' इह मा'दयन्ताम् | पृथ्वी सुवर्चा' युवतिः सजोषा''ः | पौर्णमास्युद'गाच्छोभ'माना | आप्यायय'न्ती दुरितानि विश्वा'' | उरुं दुहां यज'मानाय यज्ञम् |

ऋद्ध्यास्म' हव्यैर्नम'सोपसद्य' | मित्रं देवं मि'त्रधेयं' नो अस्तु | अनूराधान्, हविषा' वर्धय'न्तः | शतं जी'वेम शरदः सवी'राः | चित्रं नक्ष'त्रमुद'गात्पुरस्ता''त् | अनूराधा स इति यद्वद'न्ति | तन्मित्र ए'ति पथिभि'र्देवयानै''ः | हिरण्ययैर्वित'तैरन्तरि'क्षे ‖ 16 ‖

इन्द्रो'' ज्येष्ठामनु नक्ष'त्रमेति | यस्मि'न् वृत्रं वृ'त्र तूर्ये' ततार' | तस्मि'न्वय-ममृतं दुहा'नाः | क्षुध'न्तरेम दुरि'तिं दुरि'ष्टिम् | पुरन्दराय' वृषभाय' धृष्णवे'' | अषा'ढाय सह'मानाय मीढुषे'' | इन्द्रा'य ज्येष्ठा मधु'मद्दुहा'ना | उरुं कृ'णोतु यज'मानाय लोकम् | ‖ 17 ‖

मूलं' प्रजां वीरव'तीं विदेय | परा''च्येतु निरृ'तिः पराचा | गोभिर्नक्ष'त्रं पशुभिस्सम'क्तम् | अह'र्भूयाद्यज'मानाय मह्यम्'' | अह'र्नो अद्य सु'विते द'दातु | मूलं नक्ष'त्रमिति यद्वद'न्ति | परा'चीं वाचा निरृ'तिं नुदामि | शिवं प्रजायै' शिवम'स्तु मह्यम्'' ‖ 18 ‖

या दिव्या आपः पय'सा सम्बभूवुः | या अन्तरि'क्ष उत पार्थि'वीर्याः | यासा'मषाढा अ'नुयन्ति कामम्'' | ता न आपः शग्ग् स्योना भ'वन्तु | याश्च कूप्या याश्च' नाद्या''स्समुद्रिया''ः | याश्च' वैशन्तीरुत प्रा'सचीर्याः | यासा'मषाढा मधु' भक्षय'न्ति | ता न आपः शग्ग् स्योना भ'वन्तु ‖19 ‖

तन्नो विश्वे उप' शृण्वन्तु देवाः | तद'षाढा अभिसंय'न्तु यज्ञम् | तन्नक्ष'त्रं प्रथतां पशुभ्यः' | कृषिर्वृष्टिर्यज'मानाय कल्पताम् | शुभ्राः कन्या' युवतय'स्सुपेश'सः | कर्मकृत'स्सुकृतो' वीर्या'वतीः | विश्वा''न् देवान्, हविषा' वर्धय'न्तीः | अषाढाः काममुपा'यन्तु यज्ञम् ‖ 20 ‖

यस्मिन् ब्रह्माभ्यज'यत्सर्व'मेतत् | अमुञ्च' लोकमिदमू'च सर्वम्'' | तन्नो नक्ष'त्रमभिजिद्विजित्य' | श्रियं' दधात्वहृ'णीयमानम् | उभौ लोकौ ब्रह्म'णा सञ्जि'तेमौ | तन्नो नक्ष'त्रमभिजिद्विच'ष्टाम् | तस्मि'न्वयं पृत'नास्सञ्ज'येम | तन्नो' देवासो अनु'जानन्तु कामम्'' ‖ 21 ‖

शृण्वन्ति' श्रोणाममृत'स्य गोपाम् | पुण्या'मस्या उप'शृणोमि वाचम्'' | महीं देवीं विष्णु'पत्नीमजूर्याम् | प्रतीची' मेनाग्^म् हविषा' यजामः | त्रेधा विष्णु'रुरुगायो विच'क्रमे | महीं दिवं' पृथिवीमन्तरि'क्षम् | तच्छ्रोणैतिश्रव'-इच्छमा'ना | पुण्यग्ग् श्लोकं यज'मानाय कृण्वती ‖ 22 ‖

अष्टौ देवा वस'वस्सोम्यासः' | चत'स्रो देवीरजराः श्रवि'ष्ठाः | ते यज्ञं पा''न्तु रज'सः पुरस्ता''त् | संवत्सरीण'ममृतग्ग्' स्वस्ति | यज्ञं नः' पान्तु वस'वः पुरस्ता''त् | दक्षिणतो'ऽभिय'न्तु श्रवि'ष्ठाः | पुण्यन्नक्ष'त्रमभि संवि'शाम | मा नो अरा'तिरघशगंसाऽगन्न्' ‖ 23 ‖

क्षत्रस्य राजा वरु'णोऽधिराजः | नक्ष'त्राणाग्^म् शतभि'षग्वसि'ष्ठः | तौ देवेभ्यः' कृणुतो दीर्घमायुः' | शतग्^म् सहस्रा' भेषजानि' धत्तः | यज्ञन्नो राजा वरु'ण उप'यातु | तन्नो विश्वे' अभि संय'न्तु देवाः | तन्नो नक्ष'त्रग्^म् शतभि'षग्जुषाणम् | दीर्घमायुः प्रति'रद्भेषजानि' ‖ 24 ‖

अज एक'पादुद'गात्पुरस्ता''त् | विश्वा' भूतानि' प्रति मोद'मानः | तस्य' देवाः प्र'सवं य'न्ति सर्वे'' | प्रोष्ठपदासो' अमृत'स्य गोपाः | विभ्राज'मानस्समिधा न उग्रः | आऽन्तरि'क्षमरुहदगन्द्याम् | तग्^म् सूर्यं' देवमजमेक'पादम् | प्रोष्ठपदासो अनु'यन्ति सर्वे'' ‖ 25 ‖

अहि'र्बुध्नियः प्रथ'मा न एति | श्रेष्ठो' देवाना'मुत मानु'षाणाम् | तं ब्रा''ह्मणास्सो'मपास्सोम्यासः' | प्रोष्ठपदासो' अभिर'क्षन्ति सर्वे'' | चत्वार एक'मभि कर्म' देवाः | प्रोष्ठपदा स इति यान्, वद'न्ति | ते बुध्नियं' परिषद्यग्ग्' स्तुवन्तः' | अहिगं' रक्षन्ति नम'सोपसद्य' ‖ 26 ‖

पूषा रेवत्यन्वे'ति पन्था''म् | पुष्टिपती' पशुपा वाज'बस्त्यौ | इमानि' हव्या प्रय'ता जुषाणा | सुगैर्नो यानैरुप'यातां यज्ञम् | क्षुद्रान् पशून् र'क्षतु रेवती' नः | गावो' नो अश्वागं अन्वे'तु पूषा | अन्नगं रक्ष'न्तौ बहुधा विरू'पम् | वाजगं' सनुतां यज'मानाय यज्ञम् ‖ 27 ‖

तदश्विना'वश्वयुजोप'याताम् | शुभङ्गमि'ष्ठौ सुयमे'भिरश्वै''ः | स्वं नक्ष'त्रग्^म् हविषा यज'न्तौ | मध्वासम्पृ'क्तौ यजु'षा सम'क्तौ | यौ देवानां'' भिषजौ'' हव्यवाहौ | विश्व'स्य दूतावमृत'स्य गोपौ | तौ नक्षत्रं जुजुषाणोप'याताम् | नमोऽश्विभ्यां'' कृणुमोऽश्वयुग्भ्या''म् ‖ 28 ‖

अप' पाप्मानं भर'णीर्भरन्तु | तद्यमो राजा भग'वान्, विच'ष्टाम् | लोकस्य राजा' महतो महान्, हि | सुगं नः पन्थामभ'यं कृणोतु | यस्मिन्नक्ष'त्रे यम एति राजा'' | यस्मि'न्नेनमभ्यषिं'चन्त देवाः | तद'स्य चित्रग्^म् हविषा' यजाम | अप' पाप्मानं भर'णीर्भरन्तु ‖ 29 ‖

निवेश'नी सङ्गम'नी वसू'नां विश्वा' रूपाणि वसू''न्यावेशय'न्ती | सहस्रपोषग्^म् सुभगा ररा'णा सा न आगन्वर्च'सा संविदाना | यत्ते' देवा अद'धुर्भागधेयममा'वास्ये संवस'न्तो महित्वा | सा नो' यज्ञं पि'पृहि विश्ववारे रयिन्नो' धेहि सुभगे सुवीरम्'' ‖ 30 ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' |

NAKSHHATRA SOOKTAM (NAKSHHATRESHHTI) - English

taittireeya brahmaNam | ashhTakam - 3 prashnaH - 1
taittireeya saMhitaaH | kaaNDa 3 prapaaThakaH - 5 anuvaakam - 1

oM ‖ agnirna'H paatu kRRitti'kaaH | nakshha'traM devami'ndriyam | idamaa'saaM vichakshhaNam | haviraasaM ju'hotana | yasya bhaanti' rashmayo yasya' ketava'H | yasyemaa vishvaa bhuva'naani sarvaa'' | sa kRRitti'kaabhirabhisaMvasaa'naH | agnirno' devassu'vite da'dhaatu ‖ 1 ‖

prajaapa'te rohiNeeve'tu patnee'' | vishvaroo'paa bRRihatee chitrabhaa'nuH | saa no' yagnyasya' suvite da'dhaatu | yathaa jeeve'ma sharadassavee'raaH | rohiNee devyuda'gaatpurastaa''t | vishvaa' roopaaNi' pratimoda'maanaa | prajaapa'tigM havishhaa' vardhaya'ntee | priyaa devaanaamupa'yaatu yagnyam ‖ 2 ‖

somo raajaa' mRRigasheershheNa aagann' | shivaM nakshha'traM priyama'sya dhaama' | aapyaaya'maano bahudhaa jane'shhu | reta'H prajaaM yaja'maane dadhaatu | yatte nakshha'traM mRRigasheershhamasti' | priyagM raa'jan priyata'maM priyaaNaa''m | tasmai' te soma havishhaa' vidhema | shanna' edhi dvipade shaM chatu'shhpade ‖ 3 ‖

aardrayaa' rudraH pratha'maa na eti | shreshhTho' devaanaaM pati'raghniyaanaa''m | nakshha'tramasya havishhaa' vidhema | maa na'H prajaagM ree'rishhanmota veeraan | heti rudrasya pari'No vRRiNaktu | aardraa nakshha'traM jushhataagM havirna'H | pramunchamaa'nau duritaani vishvaa'' | apaaghashag'M sannudataamaraa'tim | ‖ 4‖

puna'rno devyadi'tispRRiNotu | puna'rvasoonaH punaretaa''M yagnyam | puna'rno devaa abhiya'ntu sarve'' | puna'H punarvo havishhaa' yajaamaH | evaa na devyadi'tiranarvaa | vishva'sya bhartree jaga'taH pratishhThaa | puna'rvasoo havishhaa' vardhaya'ntee | priyaM devaanaa-mapye'tu paatha'H ‖ 5‖

bRRihaspati'H prathamaM jaaya'maanaH | tishhya'M nakshha'tramabhi saMba'bhoova | shreshhTho' devaanaaM pRRita'naasujishhNuH | disho.anu sarvaa abha'yanno astu | tishhya'H purastaa'duta ma'dhyato na'H | bRRihaspati'rnaH pari'paatu pashchaat | baadhe'taandveshho abha'yaM kRRiNutaam | suveerya'sya pata'yasyaama ‖ 6 ‖

idagM sarpebhyo' havira'stu jushhTam'' | aashreshhaa yeshhaa'manuyanti cheta'H | ye antari'kshhaM pRRithiveeM kshhiyanti' | te na'ssarpaaso havamaaga'mishhThaaH | ye ro'chane sooryasyaapi' sarpaaH | ye diva'M deveemanu'sanchara'nti | yeshhaa'mashreshhaa a'nuyanti kaamam'' | tebhya'ssarpebhyo madhu'majjuhomi ‖ 7 ‖

upa'hootaaH pitaro ye maghaasu' | mano'javasassukRRita'ssukRRityaaH | te no nakshha'tre havamaaga'mishhThaaH | svadhaabhi'ryagnyaM praya'taM jushhantaam | ye a'gnidagdhaa ye.ana'gnidagdhaaH | ye'.amullokaM pitara'H kshhiyanti' | yaag^shcha' vidmayaagM u' cha na pra'vidma | maghaasu' yagnyagM sukRRi'taM jushhantaam ‖ 8‖

gavaaM patiH phalgu'neenaamasi tvam | tada'ryaman varuNamitra chaaru' | taM tvaa' vayagM sa'nitaarag'M saneenaam | jeevaa jeeva'ntamupa saMvi'shema | yenemaa vishvaa bhuva'naani sanji'taa | yasya' devaa a'nusaMyanti cheta'H | aryamaa raajaa.ajarastu vi'shhmaan | phalgu'neenaamRRishhabho ro'raveeti ‖ 9 ‖

shreshhTho' devaanaa''M bhagavo bhagaasi | tattvaa' viduH phalgu'neestasya' vittaat | asmabhya'M kshhatramajarag'M suveeryam'' | gomadashva'vadupasannu'deha | bhago'ha daataa bhaga itpra'daataa | bhago' deveeH phalgu'neeraavi'vesha | bhagasyettaM pra'savaM ga'mema | yatra' devaissa'dhamaada'M madema | ‖ 10 ‖

aayaatu devassa'vitopa'yaatu | hiraNyaye'na suvRRitaa rathe'na | vahan, hastag'M subhag'M vidmanaapa'sam | prayachCha'ntaM papu'riM puNyamachCha' | hastaH praya'chCha tvamRRitaM vasee'yaH | dakshhi'Nena prati'gRRibhNeema enat | daataara'madya sa'vitaa vi'deya | yo no hastaa'ya prasuvaati' yagnyam ‖11 ‖

tvashhTaa nakshha'tramabhye'ti chitraam | subhagM sa'saMyuvatigM raacha'maanaam | niveshaya'nnamRRitaanmartyaag'shcha | roopaaNi' pigMshan bhuva'naani vishvaa'' | tannastvashhTaa tadu' chitraa vicha'shhTaam | tannakshha'traM bhooridaa a'stu mahyam'' | tanna'H prajaaM veerava'teegM sanotu | gobhi'rno ashvaissama'naktu yagnyam ‖ 12 ‖

vaayurnakshha'tramabhye'ti nishhTyaa''m | tigmashRRi'Mgo vRRishhabho roru'vaaNaH | sameerayan bhuva'naa maatarishvaa'' | apa dveshhaag'Msi nudataamaraa'teeH | tanno' vaayastadu nishhTyaa' shRRiNotu | tannakshha'traM bhooridaa a'stu mahyam'' | tanno' devaaso anu'jaanantu kaamam'' | yathaa tare'ma duritaani vishvaa'' ‖ 13 ‖

dooramasmachChatra'vo yantu bheetaaH | tadi'ndraagnee kRRi'NutaaM tadvishaa'khe | tanno' devaa anu'madantu yagnyam | pashchaat purastaadabha'yanno astu | nakshha'traaNaamadhi'patnee vishaa'khe | shreshhThaa'vindraagnee bhuva'nasya gopau | vishhoo'chashshatroo'napabaadha'maanau | apakshhudha'nnudataamaraa'tim | ‖ 14 ‖

poorNaa pashchaaduta poorNaa purastaa''t | unma'dhyataH pau''rNamaasee ji'gaaya | tasyaa''M devaa adhi'saMvasa'ntaH | uttame naaka' iha maa'dayantaam | pRRithvee suvarchaa' yuvatiH sajoshhaa''H | paurNamaasyuda'gaachChobha'maanaa | aapyaayaya'ntee duritaani vishvaa'' | uruM duhaaM yaja'maanaaya yagnyam |

RRiddhyaasma' havyairnama'sopasadya' | mitraM devaM mi'tradheya'M no astu | anooraadhaan, havishhaa' vardhaya'ntaH | shataM jee'vema sharadaH savee'raaH | chitraM nakshha'tramuda'gaatpurastaa''t | anooraadhaa sa iti yadvada'nti | tanmitra e'ti pathibhi'rdevayaanai''H | hiraNyayairvita'tairantari'kshhe ‖ 16 ‖

indro'' jyeshhThaamanu nakshha'trameti | yasmi'n vRRitraM vRRi'tra toorye' tataara' | tasmi'nvaya-mamRRitaM duhaa'naaH | kshhudha'ntarema duri'tiM duri'shhTim | purandaraaya' vRRishhabhaaya' dhRRishhNave'' | ashhaa'Dhaaya saha'maanaaya meeDhushhe'' | indraa'ya jyeshhThaa madhu'madduhaa'naa | uruM kRRi'Notu yaja'maanaaya lokam | ‖ 17 ‖

moola'M prajaaM veerava'teeM videya | paraa''chyetu nirRRi'tiH paraachaa | gobhirnakshha'traM pashubhissama'ktam | aha'rbhooyaadyaja'maanaaya mahyam'' | aha'rno adya su'vite da'daatu | moolaM nakshha'tramiti yadvada'nti | paraa'cheeM vaachaa nirRRi'tiM nudaami | shivaM prajaayai' shivama'stu mahyam'' ‖ 18 ‖

yaa divyaa aapaH paya'saa sambabhoovuH | yaa antari'kshha uta paarthi'veeryaaH | yaasaa'mashhaaDhaa a'nuyanti kaamam'' | taa na aapaH shagg syonaa bha'vantu | yaashcha koopyaa yaashcha' naadyaa''ssamudriyaa''H | yaashcha' vaishanteeruta praa'sacheeryaaH | yaasaa'mashhaaDhaa madhu' bhakshhaya'nti | taa na aapaH shagg syonaa bha'vantu ‖19 ‖

tanno vishve upa' shRRiNvantu devaaH | tada'shhaaDhaa abhisaMya'ntu yagnyam | tannakshha'traM prathataaM pashubhya'H | kRRishhirvRRishhTiryaja'maanaaya kalpataam | shubhraaH kanyaa' yuvataya'ssupesha'saH | karmakRRita'ssukRRito' veeryaa'vateeH | vishvaa''n devaan, havishhaa' vardhaya'nteeH | ashhaaDhaaH kaamamupaa'yantu yagnyam ‖ 20 ‖

yasmin brahmaabhyaja'yatsarva'metat | amuncha' lokamidamoo'cha sarvam'' | tanno nakshha'tramabhijidvijitya' | shriya'M dadhaatvahRRi'Neeyamaanam | ubhau lokau brahma'Naa sanji'temau | tanno nakshha'tramabhijidvicha'shhTaam | tasmi'nvayaM pRRita'naassanja'yema | tanno' devaaso anu'jaanantu kaamam'' ‖ 21 ‖

shRRiNvanti' shroNaamamRRita'sya gopaam | puNyaa'masyaa upa'shRRiNomi vaacham'' | maheeM deveeM vishhNu'patneemajooryaam | prateechee' menaagM havishhaa' yajaamaH | tredhaa vishhNu'rurugaayo vicha'krame | maheeM diva'M pRRithiveemantari'kshham | tachChroNaitishrava'-ichChamaa'naa | puNyagg shlokaM yaja'maanaaya kRRiNvatee ‖ 22 ‖

ashhTau devaa vasa'vassomyaasa'H | chata'sro deveerajaraaH shravi'shhThaaH | te yagnyaM paa''ntu raja'saH purastaa''t | saMvatsareeNa'mamRRitagg' svasti | yagnyaM na'H paantu vasa'vaH purastaa''t | dakshhiNato'.abhiya'ntu shravi'shhThaaH | puNyannakshha'tramabhi saMvi'shaama | maa no araa'tiraghashagMsaa.agann' ‖ 23 ‖

kshhatrasya raajaa varu'No.adhiraajaH | nakshha'traaNaagM shatabhi'shhagvasi'shhThaH | tau devebhya'H kRRiNuto deerghamaayu'H | shatagM sahasraa' bheshhajaani' dhattaH | yagnyanno raajaa varu'Na upa'yaatu | tanno vishve' abhi saMya'ntu devaaH | tanno nakshha'tragM shatabhi'shhagjushhaaNam | deerghamaayuH prati'radbheshhajaani' ‖ 24 ‖

aja eka'paaduda'gaatpurastaa''t | vishvaa' bhootaani' prati moda'maanaH | tasya' devaaH pra'savaM ya'nti sarve'' | proshhThapadaaso' amRRita'sya gopaaH | vibhraaja'maanassamidhaa na ugraH | aa.antari'kshhamaruhadagandyaam | tagM soorya'M devamajameka'paadam | proshhThapadaaso anu'yanti sarve'' ‖ 25 ‖

ahi'rbudhniyaH pratha'maa na eti | shreshhTho' devaanaa'muta maanu'shhaaNaam | taM braa''hmaNaasso'mapaassomyaasa'H | proshhThapadaaso' abhira'kshhanti sarve'' | chatvaara eka'mabhi karma' devaaH | proshhThapadaa sa iti yaan, vada'nti | te budhniya'M parishhadyagg' stuvanta'H | ahig'M rakshhanti nama'sopasadya' ‖ 26 ‖

pooshhaa revatyanve'ti panthaa''m | pushhTipatee' pashupaa vaaja'bastyau | imaani' havyaa praya'taa jushhaaNaa | sugairno yaanairupa'yaataaM yagnyam | kshhudraan pashoon ra'kshhatu revatee' naH | gaavo' no ashvaagM anve'tu pooshhaa | annagM rakshha'ntau bahudhaa viroo'pam | vaajag'M sanutaaM yaja'maanaaya yagnyam ‖ 27 ‖

tadashvinaa'vashvayujopa'yaataam | shubhangami'shhThau suyame'bhirashvai''H | svaM nakshha'tragM havishhaa yaja'ntau | madhvaasampRRi'ktau yaju'shhaa sama'ktau | yau devaanaa''M bhishhajau'' havyavaahau | vishva'sya dootaavamRRita'sya gopau | tau nakshhatraM jujushhaaNopa'yaataam | namo.ashvibhyaa''M kRRiNumo.ashvayugbhyaa''m ‖ 28 ‖

apa' paapmaanaM bhara'Neerbharantu | tadyamo raajaa bhaga'vaan, vicha'shhTaam | lokasya raajaa' mahato mahaan, hi | sugaM naH panthaamabha'yaM kRRiNotu | yasminnakshha'tre yama eti raajaa'' | yasmi'nnenamabhyashhi'Mchanta devaaH | tada'sya chitragM havishhaa' yajaama | apa' paapmaanaM bhara'Neerbharantu ‖ 29 ‖

nivesha'nee sangama'nee vasoo'naaM vishvaa' roopaaNi vasoo''nyaaveshaya'ntee | sahasraposhhagM subhagaa raraa'Naa saa na aaganvarcha'saa saMvidaanaa | yatte' devaa ada'dhurbhaagadheyamamaa'vaasye saMvasa'nto mahitvaa | saa no' yagnyaM pi'pRRihi vishvavaare rayinno' dhehi subhage suveeram'' ‖ 30 ‖

oM shaantiH shaantiH shaanti'H |

సంకలనం: కోటేశ్వర్
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top