కోలాటము పాటలు - ఆంజనేయ రావణ సంవాదం - Kōlāṭamu pāṭalu - ān̄janēya rāvaṇa samvādaṁ


కోలాటము పాటలు - ఆంజనేయ రావణ సంవాదం !

యేదేశ పరుడవో || యేదేశ || యేరాజు బంటువో
యెందుండి వస్తవిర వోరీ వనచరీ   || యెందుండి ||
స్రుమ్ గారి  వనములో సీతమ్మ వుందన్
సూడబోయొ స్థిరావోరీ

యేడేడు సముద్రాలు ||  యేడేడు ||  యేకమైపారంగ 
నువ్వెట్ల వాస్తవిర వోరీ వనచరీ     || నువ్వెట్త ||
నీ కేడు సము ద్రాలు నా కేడు కాలవలు
యెనికి లగుపుతో వస్తినిర వోరీ  

యేటి గట్టున వుండే || యేటి || మేటీ కుంబాకర్ణు
డ్వాడెట్లు రానిచ్చె రా వోరీ వనచరీ     || వాడెట్ల ||
యేటి గట్టున వుండె మేటి కుంబాకర్ణు
మెదడెల్ల డొక్కొస్తి  రా వోరీ

గవిని గా సేవోళ్ళు గవిని   || వాళ్ళెట్ట ||
సినలంకి పెదలంకి రానిచ్చిరా వోరీ వసచరీ    || వాళ్ళెట్ల ||

లంకిణీ చెయ్యిబట్టి కంకణము యమ బులిమి
యమలోక మంపి స్తిరా వోరీ
నీయంటి బలశాళ్ళు   || నీయం || 
నీయంటి మొనగాళ్ళు యింగెంద
రందరోరీ వనచరీ   || యింగెంద ||
నీయంటి బలశాక్ళు నాయంటి దాసర్లు
కోటాన కోట్లురా వోరీ

మాటి మాటికి వన్ను మాటి మాటికి నన్ను
వోరోరి అంటావు యేరాజు బంటువుర వోరీ  || యేరాజు ||
శ్రీరామ బంటుణి మా రాజు సుగ్రీవులు
అంజనా తనయడు అనుమన్న నాపేరు వోరీ

మీ పట్నమూలోన మీ పట్నమూ లోన
యిట్లాంటి రచ్చలూ యెన్ని న్ని గలవురా వోరి  || ఎన్నెన్ని ||
మా వట్నమూలోన మా పట్నమూలోన
యిత్లాంటి రచ్చలు జాలరి జండలేర వోరీ

మీ పట్నమూలోన మీ పట్నమూలోన
యిట్లాంటి మేడలూ యెగ్నిన్ని గలవుర వోరీ || యెన్నెన్ని ||
మా పట్నమూలోన మా పట్నమూలోన
యిల్లాంటి మేడలూ బొమ్మరిండ్లే నేర వోరీ

మీ పట్నమూలోన మీ పట్నమూలోన
యిట్లాంటి వనములూ యెన్ని న్ని గలవుర వోరీ || యెన్నెన్ని ||
మా పట్నమూలోన మా వట్నమూలోన
ఇట్లాంటి వనములూ కూరాకుపాదులేర వోరీ

"వాలినేమో చంపినాడూ వారధీ గట్టించినాడూ
వారధి ముగిసేటి తలికే లంకీ రవధూళి గప్పే"

తరువాయి భాగములో "అంగద రావణ సంవాదము"➤....

సంకలనం/సేకరణ: ఆరతీమూర్తి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top