నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, May 15, 2018

వారములు వాటి అర్ధములు - Vaaramulu - Weeks

వారములు వాటి అర్ధములు - Vaaramulu - Weeks
వారములు : 7

క్రమ సంఖ్య
తెలుగు నామము
సంస్కృత నామము
 1
ఆదివారము 
భానువారము
2
సోమవారము
ఇందువారము
3
మంగళవారము
భౌమవారము
4
బుధవారము
సౌమ్యవారము
5
గురువారము
బృహస్పతివారము
6 
శుక్రవారము 
భ్రుగువారము
7
శనివారము
మందవారము
రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

« PREV
NEXT »